13.07.2015 Views

Dagkrant 5: 28 september 2009 - Nederlands Film Festival

Dagkrant 5: 28 september 2009 - Nederlands Film Festival

Dagkrant 5: 28 september 2009 - Nederlands Film Festival

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

.Maandag 28 september 2009WWW.Filmfestival.nlDAG 05KRANTde keuze van...Ramsey Nasr:De VliegendeHollander0313PROFESSIONALSMAKERSVOORMAKERS1103Compleetprogrammaoverzicht1505TalkshowVanavond in de Talkshow:regisseur Urszula Antoniak enhoofdrolspeelster Lotte Verbeekover Nothing Personal. DichterRamsey Nasr komt vertellen overzijn favoriete film De vliegendeHollander. Verder aandacht voorde regisseur en hoofdrolspelersvan de Vlaamse film Meisjes,werken in Hollywood en twee NPSKort!-producties. NJMA28-9 22:30 FestivalpaviljoenAfterpartyNa een avondje film nog zin in eendrankje en een gesprekje? Komvanaf 23.00 naar de Nachtlounge inhet Nachtrestaurant om ervaringenuit te wisselen over films en anderegebeurtenissen van vandaag.Ook ben je vanaf 22.00 welkom inClub Monza waar het Phanta VisionProducer Label wordt gelanceerd,in combinatie met het premièrefeestjevan de speelfilm Great KillsRoad. Met onder andere DJ PaulEverready (Disc Twins). LvZM A 2 8 - 9 2 2 : 0 0 C l u b M o n z a , M A 2 8 - 923:00 Winkel van SinkelTegelsDe Nederlandse Walk of Famewordt weer twee tegels rijker. Om17.30 onthullen acteurs AnnekeBlok en Robert de Hoog hun tegelmet handafdruk op de Talent&ProFilmboulevard. De twee wonnenvorig jaar een Gouden Kalf voorrespectievelijk Beste Actrice enBeste Acteur. De presentatie is inhanden van René Mioch.MA28-9 17:30 Talent&Pro Filmboulevard,VinkenburgstraatNOFFNog niet genoeg films gezien?Op www.noff.nl kun je 24 uur perdag, zeven dagen per week deonline filmcompetitie bekijken. Enje kunt stemmen op je persoonlijkefavoriet!F PUBLIEKSPRIJSBijgewerkt t/m 26 september 24:00 uur1 Nothing Personal ..............4,22 Alles Stroomt ...................4,13 Kan door huid heen............4,14 De laatste dagen v. Emma . .3,95 De Storm .........................3,8foto: ramon mangoldRegisseur Urszula Antoniak en hoofdrolspeler Lotte Verbeek maken hun opwachting bij de première van NothingPersonal. Antoniak is trots dat haar speelfilmdebuut in Utrecht in première gaat: ‘Dit is de bevestiging dat ik wordbeschouwd als een Nederlandse filmmaker. En dat is voor mij een belangrijke bevestiging.’ Nothing Personal gaatover twee vrije zielen, wier leven een nieuwe fase ingaat als ze langzaam naar elkaar toe groeien.De drop off van het 48HFP is onverbiddelijk‘En dan gaat er eentje op de kabel staan!’In een hoek van het Festivalpaviljoenworden rustig deinlevertafels voor de drop offvan het 48 Hour Film Projectklaargemaakt. Met nog eenuur te gaan is de eerste film alingeleverd, maar komen ookde eerste pechverhalen tot deorganisatie.‘Een team uit Eindhoven staat volledigvast op de A2. Die gaan hetwaarschijnlijk niet meer halen. Wijmoeten echt onverbiddelijk zijn.Als je niet om half acht fysiek aanwezigbent, dan heb je pech’, aldusRichard Schut, producer van het 48Hour Film Project in Utrecht.Nog een half uur te gaan. Ongeveertien teams hebben dedeadline ruim op tijd gehaald.Sommigen zijn erg blij, anderenvooral zwaar teleurgesteld in hetresultaat. 48 uur geleden begonnen35 teams aan het maken vaneen film binnen twee etmalen.Verplichte elementen: een vlieger,een spindoctor met de naamHenk of Hennie en de zin: ‘Neefoto: felix kalkmandank je, daar ben ik allergischvoor’.AftellenNog tien minuten. De spanningneemt toe. Het team Indoctrinatie.nlkomt hijgend maar juichend binnen.Ze hebben het gehaald, maarhet was kantje boord. Araf, die demuziek verzorgde voor dit team, isopgelucht maar ook nog steeds eenbeetje boos: ‘Ik kneep ‘m echt weleven. Sta je de dvd te branden, gaater iemand op de kabel staan.’Het aftellen is begonnen. Een teamrent vanuit de andere kant van hetFestivalpaviljoen naar de balie enis nog net op tijd. Negen anderenredden het uiteindelijk niet. Metde laptop in de hand proberentwee groepjes het nog, maar hetmag niet baten. Volgend jaar weereen kans. KA


.Maandag 28 september 2009 / actueel / 3Upload CinemaThuis in je eentje YouTube afstruinenis leuk, maar de beste webvideo’skijken in de bioscoop is nogleuker. Upload Cinema selecteertmaandelijks een avondvullend programmamet de meest inspirerendeof vermakelijke internetfilmpjes.‘Online filmcultuur is eigenlijk heelsociaal; op websites als Youtubewordt geüpload, gedownload, gereageerden aanbevolen. Maar dekijker zit vaak alleen achter de pc.De offline filmclub Upload Cinema isdaarop een antwoord’, aldus initiatiefnemerDagan Cohen. Het themavan deze editie is ‘Hollandse helden’.Nederlanders zijn niet zo vande heldenverering, maar ons landheeft veel grote namen voortgebracht:kunstenaars, wetenschappers,voetballers en volkszangers.Welke video’s vangen de heroïsche,creatieve, ondernemende geest vanNederland het best? SKMA28-9 22:00 HO1Eten bij de biosVan 18.00 tot 19.00 uur schuift RamónGieling, regisseur van Tramontana,aan voor Eten bij de bios. Samen metgastheer Jan Eilander praat Gielingover fragmenten uit zijn favorietefilms. Na opgeleid te zijn tot beeldendkunstenaar aan de kunstacademiein Arnhem, begint hij in 1978met het regisseren van speelfilms,documentaires en theaterstukken.In 1982 is zijn eerste echte speelfilmAssefees te zien. Zijn liefde voorSpanje zit diep verankerd in zijnwerk en is dan ook terug te zien inTramontana, die nog t/m donderdagte zien is op het festival. Benieuwdnaar de favorieten van Ramón Gieling?Eet dan vanavond mee in hetFestivalpaviljoen. LWMA 28-9 18:00-19:00 FestivalpaviljoenSatellietenSinds 1981 is het Nederlands FilmFestival uitgegroeid tot een vieringvan de Nederlandse cinema in dehele provincie Utrecht, met ditjaar onder andere activiteiten inAmersfoort, Baarn en Houten. In hetTheater Film Café De Lieve Vrouwin Amersfoort is vanavond een specialevertoning van Het Galgenvenmet aanwezigheid van cast en crew.Ook zullen Last Conversation enDenkend aan Holland te zien zijn.Kijk voor tijden en reserveringen opwww.lievevrouw.nl.NFF op tvHet festival meemaken vanuit deluie stoel? Om 13.20 start Johan(Ned2). Korte film Dochter is te zienom 15.00 (Ned2). Om 15.30 gaat dezezender verder met Jacco’s Film enUstad om 18.00. Daarna volgt hetFestivaljournaal (19.55, herhaling00.25). NostalgieNet blikt terug metom 21.30 Retourtje Toen: Film. Om21.45 volgt Parels uit het Polygoon.De Jantjes start hierna, om 22.00.De avond eindigt met Het wapen vanGeldrop (22.50, Ned2). MvdVCOLOFONHoofd- en eindredactie: Jamila BaazizRedactie: Kamiel Arents, Guido Franken,Noa Johannes, Marcel Korpel, Suze Krijnen,Ingrid Oyevaar, Tim Verlaan. Myronvan der Velden, Eva Wals, Lisa Weeda,Laura van Zuylen Holland Film Meeting:Nick Cunningham Fotografie: BramBelloni, Felix Kalkman, Ramon Mangold,Tobias Davidson Vormgeving: Jan PieterEkker Druk & advertentie-acquisitie: deVolkskrantfoto: ramon mangoldSpecial effects, de relatietussen beeld en geluid en deruimtelijke presentatie vanbeeld en geluid zijn de centralethema’s in de workshop LiveCinema, dat onderdeel is vanRe:visie:lab.Een groep van ongeveer vijftienstudenten en afgestudeerden gaatkomende woensdagavond terplekke cinema maken, onder leidingvan ArtEZ-docent Martijn vanBoven. De eerste bespreking zijn algeweest en de plannen hebben eengrove vorm gekregen.EXPERIMENTEEL‘We gaan een omgeving creërenwaar beeld en geluid in real timegegenereerd worden’, aldus VanBoven. ‘De groep is nu opgedeeld intweeën. Eén groep is gewend analoogte werken, dus die zal in realGast van het Jaar JackWouterse toont kinderen zijnfavoriete filmfragmenten‘Ik moet ernog elkekeer bijhuilen’Gast van het Jaar Jack Wouterse bezochtzondag Lowiekes Filmfestijn. Tijdens ditfilmfeest voor kinderen van 6 tot 12 toondede acteur een paar van zijn favoriete filmfragmenten.Zijn keuzes vielen goed in desmaak bij het jonge publiek.De grootste bioscoopzaal van het Louis HartlooperComplex zit bomvol enthousiaste kinderenen hun ouders. Ze worden door twee zangeressenverwelkomd met zang en gitaar. ‘Je mag hem allesvragen, dat vindt hij vast niet raar’, zingen ze. ‘HéJack, hé Jack, kom jij maar van je plek.’ De acteurloopt het podium op en vertelt de jonge kijkersdat hij films ontzettend leuk vindt. ‘Soms moet jeer hard om lachen, maar soms ook wel een beetjeom huilen. De fragmentjes die we zo zien zijndaar een voorbeeld van.’ Door zijn rollen in filmsals Pluk van de Petteflet en Minoes is Woutersegeen onbekende voor de kinderen.HuilenDe acteur toont allereerst een fragment uit Dedikke en de dunne. De kinderen in de zaal liggendubbel van het lachen. Daarna kondigt hij eenstukje uit E.T. aan: ‘In dit fragment lijkt het alsofE.T. doodgaat. Ik moet er nog elke keer bij huilen.’Tijdens de dramatische scene die vervolgens tezien is, is de zaal - op een enkeling na (‘Papa, is hijecht dood?’) - helemaal stil. De eregast geniet metvolle teugen van het enthousiasme van de jongekijkers. ‘Dit is hartstikke leuk, helemaal geweldig’,concludeert hij na afloop terwijl een klein jongetjehem aanspreekt met de vraag of hij nog handtekeningenuitdeelt. NJLichteffect met een lamp en een pepsi-flesjeI - Hudson’s Shortcutin wezen lagen jullie in de wegwij kwamen meegevaren op de droomvan een malloot: die hudson had gezegddat hij een shortcut kende naar den oostimmer gerade aus langs de noordpooldan kwam je snel in indië terechten wij geloofden deze vent, we volgdenzelfs toen hij ijskoud polste: ‘of naar west…?’kapitein hudson was al eens ontslagenen toen hij aan een vreemde baai bezwoerdat we om in azië te raken slechts nogdwars door amerika heen moesten varentoen voeren we al niet meer – rotsvast geklemdvan kop tot kont in ’t nieuwe continentDe keuze van... Ramsey Nasrde vliegende hollander van jos stelling (MA28-9 19:30 RE2)De Vliegende HollanderII - Nieuw Amsterdamde baai lag als een uitgestrekte vingervanaf het vaderland op ons te wachtenwij gingen er op pad, we stampten rondwegwijzend in een leeg maar vruchtbaar gatwellicht dat enkel uit ons lijf, dat nimmeréén volk, één god voor zich had kunnen winnendat zelf oprees uit schuim van minderhedeneen babelstad als dit zich kon ontspinnenwie leerde u hier het ware smelten? wiezei: handel vrij, wees anders, wees gelijkendat dromen zich als aandelen verspreiden?de wereldkampioen in immigrerendat waren wij, een verre vonk van vrijheidamerika een holland in het kleintime analoge lichteffecten en geluidenproduceren.’ Zij zijn nog in deexperimentele fase van uitproberenwat er analoog kan. Zo is het mogelijkom bijvoorbeeld met een lampen een pepsi-flesje lichteffectente maken. Van Boven: ‘De anderegroep zal de voorbereidingen vande eerste groep vastleggen om hetmateriaal vervolgens ter plekke tebewerken tot twintig minuten film.Zij gaan bekijken hoe ze de werkelijkheidkunnen regisseren.’Van Bovens groep werkt abstract,maar niet experimenteel. ‘Ik ben altien jaar bezig met de ontdekkingvan de autonome beeldtaal vancomputers’, legt hij uit. ‘Wij gaaneigenlijk een documentaire makenvan wat daarin zit en zo zichtbaarmaken wat er al is. Alsof je door eenmicroscoop of telescoop kijkt.’ LvZWO30-9 20:30 SSUBIII - Nieuw Nederlando bron van humanisme, blakend lichtpunto bakermat van zeldzaam burgerschapwie luistert nog naar ons? dat zijn dan leidersze schallen hier hun christennormen rondhangen fraai de morele misthoorn uitmaar in amerika (en nooit prime time)doen ze het glimmend in hun broek van trotsstelen we tijd in het koelwitte huiswat is een gidsland nog in zo’n positie?wij varen braaf achter de grote baas’t is imposant: een vloot van vijftig statenplus nog een luchtbed om hen op te jagenGEZOCHT: grote malloten met een visiedie dromen kunnen en de zee doen kraken


.Maandag 28 september 2009 / in première / 7Geslaagde integratieop gymnasiumDe nieuwe elite van Mirjam BartelsmanKwellende zoektochtGreat Kills Road van Tjebbo PenningEen dolende man, Maas (MarcelFaber), loopt door de straten vanNew York. Hij is op zoek naar zijnAmerikaanse ex-vrouw, want hij wilhaar een kwellend geheim vertellen.Jaren geleden is ze teruggegaannaar haar geboorteland, hem achterlatendmet hun nog jonge zoon.Al snel wordt duidelijk dat hetkind is overleden. In gedachtenpraat Maas tegen hem, haalt hijherinneringen op aan hun tijdsamen. Thuis, op de boot, op hetmeer. De zoektocht naar de ex iseen lange weg door een grote stad,geplaveid met teleurstellingen.Overal naar binnenPenning: ‘De beelden zijn met eenamateuristisch ogende handheldcameragefilmd. We hadden nietveel budget en wilden graag overalin New York zonder vergunningnaar binnen kunnen. Bovendienpaste het inhoudelijk goed bij watwe wilden doen. Ik denk niet datik het anders gedaan zou hebbenals we een hoger budget haddengehad.’‘Eigenlijk wilde ik vooral met watvrienden een film maken, pasdaarna zijn we gaan denken overwaar hij over zou moeten gaan.Het verhaal is geïnspireerd op eenFrans krantenartikel, maar meerkan ik daar niet over kwijt.’ Defilm heeft een licht autobiografischkarakter. Penning verhuisde zelf in2001 met zijn Amerikaanse vrouwnaar New York en kent het gevoelvan verloren raken in de stad. Bovendienkwam hij een maand voor9/11 naar de Verenigde Staten. ‘Ikheb ook iets van dat unheimischegevoel van toen in mijn film proberente verwerken.’Twintig dollarMet het verhaal van de zoektochtvan Maas stelt Penning en passantook de Amerikaanse Droom aande kaak; dat het niet uitmaakt wieof wat je bent om succesvol te zijn.‘Bij de Amerikaanse versie vanIdols zie je veel ongetalenteerdemensen die hun eigen kunnenzwaar overschatten. Ook de jongendie Maas in het trappenhuisvan het hotel tegenkomt, heeftzijn mond vol van een glorieuzetoekomst met veel geld, maar ondertussenwil hij wel even twintigdollar lenen.’ MKM A 2 8 - 9 1 9 : 3 0 R E 1 , WO 3 0 - 9 1 4 : 0 0 L H C 3 ,DO1-10 20:00 RE3In een samenleving waarinsteeds harder wordt geroependat allochtonen niet integreren,bewijst het Erasmiaans Gymnasiumin Rotterdam dat demulticulturele samenleving weldegelijk kan werken, zij het indit geval op kleine schaal. Mettwintig procent leerlingen vanniet-westerse afkomst is hetErasmiaans het zwartste gymnasiumvan Nederland.WelbespraaktDocent Dupon vangt de brugklassersop alsof hij hun vaderis. Bij hun eerste schooldagvertelt hij de nieuwe leerlingenal dat afkomst niet van belangis. Het lot van de allochtoneleerlingen lijkt hem, en de restvan de docenten, oprecht aanhet hart te gaan. Er is veel aandachtvoor de thuissituatie enpersoonlijke begeleiding en datlijkt te werken voor de kinderendie in de documentaire wordengevolgd. Welbespraakt gaan zijin discussie met docenten enautochtone medeleerlingen.In het ‘fiasco’ van de multiculturelesamenleving zou Rotterdamer het ergst aan toe zijn; hoogopgeleidentrekken massaal wegom plaats te maken voor slechtintegrerende allochtonen. Tochwas dat voor documentairemakerMirjam Bartelsman niet dereden om voor het Erasmiaans tekiezen. ‘In Amsterdam was een“zwart” gymnasium niet bereidmee te werken, in Rotterdam wasmen veel ongecompliceerder.’Dat zien we terug in de documentaire.Docenten en leerlingenlijken zich geen moment testoren aan de camera.Bartelsman – normaliter werkzaamvoor NOVA – weet welwaarom er zo weinig aandachtis voor de succesverhalen alshet om integratie gaat. ‘Ik hebgeleerd dat goed nieuws geennieuws is. Bovendien staan – ooksuccesvolle – allochtonen nietgraag in de schijnwerpers.’ TVMA28-9 19:30 HO1, DI29-9 22:15 HO2Rauwe en dynamischekarakterstudieWitte Vis van Remy van HeugtenRegisseur Remy van Heugten(1976) studeerde aan de Filmschoolin Genk en doorliep daarnade Nederlandse Film en TelevisieAcademie. Na de goede ontvangstvan zijn eindexamenfilm Over rozen(2004), die tevens genomineerdwerd voor een studenten-Oscar,ging een nieuwe wereld voor hemopen. Met de Telefilm Witte vismaakt hij zijn speelfilmdebuut: ‘Ikmoest veel meer elementen en eengrotere spanningsboog in het ooghouden.’DrugsWitte vis, geschreven door Luukvan Bemmelen, vertelt het verhaalvan visserszonen Stijn en Hans,die na de dood van hun vader dekotter overnemen. Om het familiebedrijfvan de ondergang te redden,moet er veel gebeuren. Dantreft het duo een grote hoeveelheiddrugs aan in de visnetten en lijkenal hun problemen opgelost. Maardat is niet zo. De toch al gespannenrelatie tussen beide broers komtalleen maar meer onder druk testaan.‘In eerste instantie zou de filmeen tragikomedie worden, uiteindelijkis het een thriller metdramatische verhaallijn. Het ideevan Luuk – twee vissers die cokeopvissen – hebben we vervolgenssamen ontwikkeld. We hebben veelresearch gedaan, een week meegevarenop een kotter en allerleivage, louche cafeetjes bezocht. Hetis een aparte wereld.’RauwheidOpvallend aan Witte vis is dedirecte, indringende visuele stijlvan de prent. Het camerawerk isdynamisch en erg close, waardoorde handelingen meer emotionelelading krijgen. De vorm van defilm is minstens zo belangrijkals de inhoud: ‘De vorm komtvoort uit de inhoud. Dit verhaalvroeg om een visuele stijl die debeleving kon vangen. CameramanMark van Aller en ik wildenrecht doen aan de ruwheid enrauwheid van het vissersbestaan.We kozen voor een vrije stijl, dieeveneens de hardheid en hetverlies aan traditie benadrukte.Het is een soort van Op hoop vanzegen, maar dan minder truttig envan nu.’ GFMA28-9 20:00 MO1, WO30-9 14:00 CITYOorlogsverslaggevingtot kunst verheffenTerugblik John FernhoutOndanks zijn indrukwekkendeoeuvre als cameraman wasJohn Fernhout (1913-1987) inde eerste plaats oorlogsverslaggever.Hij versloeg conflicten diede loop van de wereldgeschiedeniszouden beïnvloeden. Vande Spaanse Burgeroorlog in dejaren dertig tot de Jom Kipoeroorlogvan 1973; Fernhout waser bij.Het verzamelprogramma rondzijn persoon is veel breder; hetfestival heeft steeds een aantalvan zijn documentaires achterelkaar geprogrammeerd.Paaseiland (1935) gaat over hetlot van de reuzenbeelden op heteiland, in A.B.C. en Blue Peter(1958) wordt verslag gedaanvan het dagelijkse leven op deNederlandse Antillen. BrokenDykes (1945) en Het laatsteschot (1945) berichten over devorderingen die de geallieerdenmaakten bij de bevrijdingvan Nederland, films waar hijenige bekendheid mee verwierf.Met de nadruk op enige, omdatFernhout in de vergetelheid isgeraakt. Het festival vertoontook een film over zijn levensverhaal:In Ferno (2009).MarxistischHoewel Fernhout vaak inopdracht van de Nederlandseregering of andere Westersemogendheden werkte, hield hijer onder invloed van collegaJoris Ivens en zijn moeder marxistischeideeën op na. Toch zeiFernhout zelf altijd een ‘internationaalmens’ te zijn, zonder uitgesprokenpolitieke voorkeuren.Dat blijkt wel uit de pro-Israëlfilms (niet bepaald een land datbekend staat om zijn marxistischestaatstheorie) die hijaan het einde van zijn carrièremaakte. Hoewel oorlogsverslaggevingvaak neerkomt op droge,feitelijke berichtvoering, heeftFernhout er bijna een kunstvormvan weten te maken. TVMA28-09 14:00 HO1 Het bewaardelandschap en Blue PeterD I 2 9 - 0 9 1 4 : 0 0 H O 1 B ro ke n D y kes, A.B.C.en In FernoWO 3 0 - 0 9 1 6 : 0 0 H O 1 H et l a at ste s c h ot ,Blue Peter en In Ferno


.Maandag 28 september 2009 / achtergrond / 9De festivalbezoekerNaam: MerelLeeftijd: 20Werk/Studie: student filmacademieWoonplaats: AmsterdamHeb je een speciale band met de Nederlandse film en het festival?‘Met de Nederlandse film zeker! Ik wil zelf graag films gaan maken.Het liefst vrolijke, sprookjesachtige films zoals Alex van Warmerdamze maakt. Ik vond De laatste dagen van Emma Blank echt helemaalgeweldig! Met het festival heb ik nog niet echt een band opgebouwd,het is namelijk mijn eerste keer hier. Maar ik weet nu al dat ik ditwel jaarlijks ga doen.’Wat ga je dit jaar doen op het festival?‘Ik ga de hele week films kijken. Veel fictie en een paar documentaires.Ik ga vooral heel erg genieten van de Nederlandse film.’Wat vind je de beste Nederlandse film?‘Abel van Alex van Warmerdam... of Simon van Eddy Terstall. MaarAntonia van Marleen Gorris is ook heel mooi.’4 vragen aan Anneke BlokAnneke Blok ontving in 1989haar eerste Gouden Kalf voorde korte film Uw mening graag.Haar rol in Tiramisu leverdein 2008 een tweede beeldjeop, ditmaal voor Beste Actrice.Blok onthult vanmiddag,samen met ‘Beste Acteur 2008’Robert de Hoog, haar bijbehorendetegel met handafdruk opde Talent&Pro Filmboulevard.Wat vind je ervan dat je een tegelkrijgt?‘Voor mij is dit speciaal, ik bennooit echt actief geweest op hetNederlands Film Festival. Toen ikmijn eerste Gouden Kalf won zatik in Rusland, vorig jaar was ikaan het draaien voor Alles stroomt.En het krijgen van een tegel isnatuurlijk ontzettend leuk! Al is ditwel genoeg hoor, de filmboulevardin Hollywood hoeft van mij niet.Utrecht is meer dan genoeg. Al lijkteen reisje naar Los Angeles meniet verkeerd...’Beschouw je je rol in Tiramisu alsje beste prestatie?‘Ik denk dat je zoiets pas echt kuntzeggen als je er na een tijd op terugkan kijken. Het was wel een lastigefilm. Er zaten een hoop gecompliceerdescènes in, die technisch nietgemakkelijk te acteren zijn. Somsgaat een rol je heel makkelijk af,maar dat was bij Tiramisu niet hetgeval. Daar een Gouden Kalf voorontvangen voelt erg goed.’Welke rol zou je nog willen spelen?‘Het lijkt me ontzettend leuk om ineen goede, succesvolle serie te spelen,zoiets als Hertenkamp, Vuurzeeof Gooische Vrouwen. Ik zou willendat spelen in een film dezelfdecontinuïteit met zich meebracht alshet theater. Met een serie heb jedat een beetje. Het lijkt me heerlijkme een langere tijd te kunnen verdiepenin één personage.’Wie wint er dit jaar het GoudenKalf voor Beste Actrice?‘Ik in ieder geval niet, denk ik.Al ben ik wel heel tevreden overmijn rol in Alles Stroomt. Ik hebveel leuke reacties gehad. Wie mijpersoonlijk geraakt heeft met haaracteerprestatie is Rifka Lodeizen.In Kan door huid heen is zij eigenlijkhet enige personage. Ze draagtin haar eentje de film en dat doetze mooi en indringend.’ MvdVMA28-9 17:30 Talent&Pro Filmboulevard -Road to Fame, Vinkenburgstraatfoto felix kalkmanfoto tobias davidsonWelke drie films zou je meenemen naar een onbewoond eiland?‘Delicatessen van Jean Pierre Jeunet, La Mala Educación van PedroAlmodóvar en Les Quatre Cents Coups van François Truffaut.’Welk filmpersonage had je zelf wel willen spelen?‘Jean Seberg, een rol van Patricia Franchini in A Bout de Souffle. Eenprachtige rol!’Welke films zou je voor vandaag kunnen aanraden?‘Ik ga naar Suzie Q van Martin Koolhoven en naar Het nieuwe Rijksmuseumvan Oeke Hoogendijk. Die film geeft een verhelderende kijkop de historisch uit de hand gelopen verbouwing van het Rijksmuseum,maar tevens op de Nederlandse compromiscultuur. Maar Delaatste dagen van Emma Blank draait ook en die kan ik echt aaniedereen aanraden.’ KA‘Filmmakers kunnen veel leren van een audiodescript!’De zondagvoorstelling vanOorlogswinter is speciaal. Vooraanvang wordt aan het aanwezigepubliek gevraagd wie ereen audiosetje wil gebruiken.Voordeel hiervan is, volgensde presentator, het krijgenvan ‘extra informatie’. En datklopt. Beelden kunnen zienis immers niet voor iedereenvanzelfsprekend.Soundfocus en Vizirus laten blindenen slechtzienden film kijken.Via een audio-installatie wordtexact verteld wat op beeld te zienis bij Bride Flight, Oorlogswinter enDe Storm. Dat deze films geselecteerdzijn is niet geheel willekeurig,want niet elke film is geschiktom audiodescriptie bij te geven.Voor deze techniek is bovendieneen bescheiden extra budget nodig,maar voor grote producties mag ditgeen struikelblok vormen.Het maken van een audiodescriptvoor een film is een enorme klus,waarbij alle gezichtsuitdrukkingenen handelingen in woordenvertaald moeten worden. RegisseurBen Sombogaart kreeg een vande audiodescripten voor zijn filmster inzage, om te controleren of deschrijver ervan alle gebeurtenissenin de film goed had geïnterpreteerd.In de Talkshow van vrijdagspreekt hij er vol enthousiasme enverwondering over: ‘Van zo’n scriptkunnen regisseurs en acteurs ietsleren. Ik zag een aantal passageswaarvan ik in eerste instantiedacht dat de schrijver ze verkeerdgeïnterpreteerd had. Zo stonder dat iemand ‘argwanend’ keek,maar dat had ‘boos’ moeten zijn.Uiteindelijk begreep ik dat hetgeen fout in het script was, maardat wij als makers ons werk blijkbaarniet goed hadden gedaan.’PrimeurTijdens Oorlogswinter is duidelijkdat er goed naar het beeld is gekeken.Iedere beweging, emotie ofrelevant decorstuk wordt zorgvuldigbeschreven. ProjectcoördinatorMereijn van der Heijden geeftuitleg over het proces: ‘Aan dehand van de film wordt een nieuwscenario gemaakt, waarin beeldbeschreven wordt in woorden. Afen toe wordt het originele scriptgebruikt, maar de film blijft de basis.Soms gebeurt er veel tegelijk:naast de dialoog kan het beeld ergsnel gaan. Filmgeluid gaat danaltijd voor. Tussen de tekst doorwordt dan snel beschreven wat erfoto Bram Belloninog meer gebeurt. Niet elke film iseven makkelijk, maar het is bijnaaltijd mogelijk.’Voor het festival is de audiodescriptieeen primeur. De dienst inNederland is beperkt mogelijk.Van der Heijden hoopt dat hetballetje hierna gaat rollen. ‘Vorigjaar begon het festival met specialefilmvertoningen voor dovenen slechthorenden. Hierdoorwerd het initiatief tot audiodescriptieopgepakt. Benaderdeorganisaties waren zeer enthousiast!Helaas moet het nog veelmeer onder de aandacht wordengebracht.’Van der Heijden hoopt op eengrote opkomst tijdens dit festival.Producenten moeten er in gaangeloven. ‘Momenteel zijn webezig om meer films toegankelijkte maken’, aldus Van der Heijden.‘Met de steun van producentenen organisaties kunnenmeer films vertoond worden aanblinden en slechtzienden.’ Denog onbekende techniek vormthierbij een grote belemmering,volgens Van der Heijden; zowelgebruikers en makers wordengeconfronteerd met iets compleetnieuws. Om beide groepente informeren vindt vanmiddageen bijeenkomst plaats waarintekst en uitleg wordt gegeven.Tussen 14.00 en 18.00 gevenSoundfocus en Vizirus in bioscoopCity/Movies antwoord opelke vraag. MvdV


.Maandag 28 september 2009 / professionals / 11Festijn van Onvervuld VerlangenEen date metgevolgenIn Dock 154 is het een drukte van belang. Opgewonden staanbeginnende scenarioschrijvers en regisseurs met een drankjeaan de bar, wachtend op het moment dat ze met elkaar kennismogen maken en de ander warm kunnen maken voor eengeniaal filmidee. De tafeltjes zijn gedekt, rode rozen fleurende tafels op en de sfeerverlichting is gedimd: het speeddatenkan beginnen!MakersvoorMakers: fictie en documentaireJouw perspectief opwat je wilt tonen’Na een succesvolle eersteeditie in 2008 is MakersvoorMakers terug op het NederlandsFilm Festival. Hetprogramma is bedoeld voorfilmmakers met aantoonbarefilm- of schrijf-ervaring dieeen speelfilm- of documentaireprojectin ontwikkeling hebbenen graag feedback krijgenvan een onafhankelijke engerenommeerde vakgenoot.Het programma MakersvoorMakersis een initiatief van het NederlandsFonds voor de Film, het BingerFilmlab en het Nederlands FilmFestival. ‘Het is een soort Kinderenvoor Kinderen, maar dan voor filmendocumentairemakers’, aldusHildegard Bongarts, programmeurSpeciale Programma’s van hetfestival. Het doel is om projecten teverbeteren door de ene maker deandere te laten helpen.Niet alleen beginnende makersnemen deel aan MakersvoorMakers.De jonge - of niet zo ervaren- schrijver bespreekt zijn scriptideenamelijk met een gerenommeerdevakgenoot om zo hetscenario sterker te kunnen maken.‘In een inspirerend één op ééngesprek kun je zonder belangenpraten over je project, je ideeënen de verdere aanpak. Met wieblijft een verrassing, dat wordt pasop de dag zelf bekend gemaakt’,aldus de wervingsmail voor hetprogramma.VerwachtingenDe deelnemende kandidaatfilmmakerskregen van de organisatorende opdracht om voor 20augustus een synopsis (één paginatellende samenvatting van hetidee) en een treatment (uitwerkingdie uitgebreider is dan eensynopsis, maar niet zo lang als eenscenario) op te sturen. Daarnaastwerd hen gevraagd naar hun verwachtingenvan het gesprek meteen ervaren maker.MakersvoorMakers selecteerdevervolgens geschikte kandidaten.Aan de hand van de verkregen informatiewerden de veelbelovendebeginners aan iemand gekoppeld.De makers en de projecten diemeedoen zijn erg divers. Bovendienbestaat het programma uittwee categorieën: fictie en documentaire.Naast bijvoorbeeld Hans Hylkemaen Ramón Gieling is Janneke Doolaardéén van de gerenommeerdemakers die haar ervaring beschikbaarstelt. ‘Ik heb dit nog nieteerder gedaan, maar ik vind heteen ontzettend leuk en goed initiatief.’Het feit dat makers kennismet elkaar delen vindt zij een mooiidee. Aan makers moet gevraagdworden, waarom zij de noodzaakvoelen iets te maken, meent ze:‘Aan toekomstige makers zou ikgraag vertellen dat het belangrijkis je persoonlijke visie in te zetten.De projecten die ze in hun hoofdhebben zijn prachtig, maar vaakontbreekt de eigen toon in het verhaal.Het gaat om jouw perspectiefop de dingen die je wilt laten zien.’Doolaard maakt documentairesen het door haar geproduceerdeBanking the Unbanked is te zien ophet festival. LWMA28-9 13:00 Festivalpaviljoenfoto: felix kalkmanfoto ramon mangoldHet Festijn van Onvervuld Verlangen heeft als doel filmmakers metelkaar in contact te brengen. Een idee kan nog zo geniaal zijn, maarzonder een regisseur of producent die er brood in ziet is van enigevoortgang weinig tot geen sprake. In korte gesprekken van zevenminuten geeft het festijn filmmakers de mogelijkheid zoveel mogelijkmensen beter te leren kennen, ideeën te pitchen en wellicht eenbasis te leggen voor samenwerking in de toekomst. Onder het motto‘Wellicht ontmoet je mensen waarmee je later nog eens goed verderwilt praten’ worden de filmmakers naar hun tafeltjes begeleid.ZenuwachtigZoals het een echte eerste date betaamt, praten de vaak jongefilmmakers de eerste minuten zenuwachtig over allerlei koetjes enkalfjes. Zelfs de vraag ‘Heb jij dit wel eens eerder gedaan?’ duikt regelmatigop. Langzaam verschuift het gesprek naar filmgerelateerdeonderwerpen en worden ideeën en visies uitgewisseld.Na aftastende vragen (Wat zoek je in een film?, Van welke filmshoud je zelf het meest?) leveren de talloze ontmoetingen zo nu endan aardige en interessante inzichten op. Leuke en minder leukeideeën passeren de revue en natuurlijk zijn er ook dates waar de‘klik’ ontbreekt. Maar iemand afwijzen is zwaar. Zeven minuten kunnendan toch nog lang duren.Vaak echter zijn de zeven minuten nét te kort om echt van eennieuw filmkoppel te kunnen spreken. Namen en telefoonnummersworden regelmatig uitgewisseld en naarmate de tijd verstrijkt, sluiptde bedrevenheid er bij iedereen in. Koetjes en kalfjes worden opzijgezet en gesprekken focussen zich snel op eigen filminzichten en–ideeën. Maar zelfs dan slaat de paniek nog toe als de laatste minuutingaat. Adressen worden snel nog even uitgewisseld. De eerste filmkoppeltjeszijn inmiddels gesignaleerd, schijnt! GFHommageaan WouterBarendrechtWouter Barendrecht was een grotenaam in de filmwereld. Hij was producenten sales agent van FortissimoFilms en werkte samen metgrote namen als Wong Kar Wai, PeterGreenaway en Martin Scorsese. Hijstond bekend om zijn fijne neus voorbijzondere, kleine films die goedpresteerden op een wereldwijd podium.Barendrecht overleed tot grootverdriet van collega’s en vrienden op5 april van dit jaar aan een hartstilstand.Behalve buitenlandse filmsdistribueerde hij ook werk vanNederlandse filmmakers. Een bekendetitel is het veelgeprezen Zusje(Robert Jan Westdijk, Gouden Kalfvoor Beste Film in 1995). Deze filmwordt daarom ter nagedachtenis aanBarendrecht vertoond. EWMA28-9 16:15 LHC1Op eigen benen zonder risicoProductiebedrijf PhantaVision lanceert om 20.00uur in Club Monza eenbijzonder productioneelinitiatief: het PhantaVision Producer Label.‘Het is een manier omtalenten de ruimte te gevenom hun verfrissendeideeën in daden om tezetten’, aldus directeuren mede-oprichter vanPhanta Vision, PetraGoedings.‘Het plan voor het labelontstond twee jaar geleden.Ik werk ook voor defilmacademie en daar zieik regelmatig creatievegroepjes studenten die opelkaar zijn ingewerkt. Nahun studie gaan ze noodgedwongenallemaal eeneigen kant op. Vaak krijgtbijvoorbeeld een regisseureen kans, maar die wordtwel geacht te werken methele andere mensen.Ik geloof dat die op elkaaringespeelde teams mooiefilms kunnen maken alsze daar de mogelijkhedenvoor krijgen.’‘Phanta Vision is nufoto bram bellonitwintig jaar actief en wezien dat het voor jongeproducenten moeilijk isom voet aan de grond tekrijgen. Wij kunnen ze opalle vlakken adviseren ende druk van de ketel halen,vooral op het financiëlevlak. Wij geloven dat bepaaldemakers passen bijbepaalde producenten endenken dat er - naast deinmiddels 36 geregistreerdeproducenten - ruimtemoet komen voor creatievenieuwe plannen. Sommigecollega’s vinden dat er juistuitgedund moet worden,maar als je kijkt naar hetaantal geregistreerde scenaristendat het afgelopenperiode ontwikkelingsgeldheeft ontvangen (550),dan denk ik dat er bij deproducenten nog ruimtegenoeg is.’ KA


.Cinema.nl AfficheprijsWeids, ondergelopen landschapMaandag 28 september 2009 / achtergrond / 13Woensdag 30 september wordt voor de 9ekeer de Cinema.nl Afficheprijs uitgereikt.De Dagkrant stelt de vijf genomineerdenvoor. Aflevering 5: De storm door Michaelvan Randeraat.Van Randeraat is een gerenommeerd ontwerper,die al veel filmaffiches ontworpen heeft, waaronderposters voor Three Burials, Basic Instinct 2,SL8N8 en Minoes. Met die laatste won Van Randeraatin 2002 de Afficheprijs.Hoe luidde de opdracht?‘Pakweg een jaar geleden kreeg ik het scriptonder ogen. Dat ben ik gaan lezen, net als achtergrondinformatieover de watersnoodramp van1953. Zo ben ik mijn visie gaan bedenken vooreen poster en kwamen we tot dit ontwerp.’Heeft u nog andere dingen geprobeerd vooru op dit ontwerp uitkwam?‘Ik heb ook nog een paar dingen geprobeerdmet een dijk, maar een marketingmanager vande distributeur wees mij erop dat die er toenniet waren. Wel heb ik steeds getracht de impactvan een weids, ondergelopen landschap weer tegeven.’Heeft u nog acties op touw gezet om mensente bewegen op uw affiche te stemmen?‘Nee, mijn affiche kreeg vanzelf bekendheid.Ik krijg veel positieve reacties van mensen die defilm bezocht hebben.’Wie moet de Afficheprijs krijgen als u niet wint?‘Om eerlijk te zijn heb ik zelf nog niet gekeken,ik ben daar ook helemaal niet mee bezig. Ik wordgewoon ingehuurd om een poster te maken endat is het. Met wedstrijden heb ik niet zoveel.’ MKTot m a a n d a g 1 o k to b e r 0 0 . 0 0 u u r k a n h et p u b l i e k ste m m e n : o n l i n e of m et d estembiljetten in het Festivalpaviljoen.‘Seks is heel toegankelijk’Dutch Angle: Simone van DusseldorpIn het programma Dutch Angle staan getalenteerde envernieuwende Nederlandse auteurfilmers centraal. Zijzijn vaak bekend en geroemd in het buitenland, maarminder in Nederland. Vandaag: Simone van Dusseldorp.Met de hippieachtige jaren zeventig sfeer op de achtergrond(waarin moeders hun tweede puberteit beleven en hun kinderendrugs uit laten proberen) beginnen in Diep gedachten over seksop te spelen bij de veertienjarige Heleen. De film, gebaseerd opde autobiografische roman Het leven bestaat niet van HendrickjeSpoor, vertelt ook over Van Dusseldorps eigen puberteit: ‘Hij gaatover de eerste onhandige stappen op seksueel gebied. Over hoegroot dat is. Dat lijkt me een universeel gegeven.’Het onderwerp is niet de reden dat film weinig Nederlandsebezoekers trok. ‘Seks is juist heel toegankelijk’, zegt ze overtuigd.‘Iedereen is daar mee bezig.’ Het ligt aan het Nederlandse publiek,dat gaat gewoonweg niet zo snel naar de bioscoop. ‘Er moet eensoort happening omheen zitten, zoals een filmfestival’, meentVan Dusseldorp. ‘Dan trek je volle zalen. Anders gaan de mensenniet.’ Daarnaast hebben filmmakers die kleine specifieke filmsmaken vaak ook niet het budget om de film te promoten. ‘Daarommoet het publiek uit zichzelf naar de bioscoop leren gaan,want het is zonde als niemand die films ziet.’Toch denkt de regisseur dat er betere tijden zullen aanbreken voorhet Nederlandse filmcircuit. De interessante regisseurs van nu zijnnamelijk het voorbeeld voor de nieuwe generatie. ‘Nederlandsefilm is niet niks; er is geen amateurisme meer. Er worden heleinteressante films gemaakt, dus daar ligt het niet aan. Het moet nueerst een hype worden. En daar wil ik bij horen.’ Na de vertoningvan Diep zal Van Dusseldorp aanwezig zijn voor een nagesprek. LvZMA28-9 16:15 RE2, DI29-9 11:45 MO2PartnersMet dank aan: Ampco, CineMec Ede, CommITment, Corio, De Leckere, FestivalTickets, Holland Casino, Jean Mineur Mediavision, Pool Worldwide, Rabobank Utrecht, The Security Company, Van Straaten Post, YouTubeSubsidiëntenRe:visieMet dank aan: Fentener van Vlissingen FondsFondsenHolland Film MeetingHGIS CultuurmiddelenMet dank aan: Provincie Utrecht - afd. Economie, Cultuur en Vrije Tijd, Gemeente Utrecht - Programmabureau Stadspromotie,Gemeente Utrecht - Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling, afd. Culturele Zaken, Gemeente Utrecht - Wijkbureau Overvecht,Rotterdam Media Commission, Fentener van Vlissingen Fonds, Kosmopolis Utrecht, Stichting Kees Eijrond Fonds, LIRA FondsMet dank aan: Binger Filmlab, MEDIA DESK Nederland, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Rotterdam Media Commission, Rotterdam MediaFonds, Vrede van Utrecht, Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten, Holland Film, Kodak Netherlands BV, Screen International,Variety, Film Fund Luxembourg, Irish Film Board, Vlaams Audiovisueel Fonds, Warnier Studio, EAVE, Grand Hotel Karel V, CineMeta digital

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!