Landelijke ontwikkelingen

latrb.nl

Landelijke ontwikkelingen

LAT Stand van zakenPaul van Lieshout voorzitter LAT portaal


Inhoud• LAT 2008• LAT 2009• Organisatie ontwikkelingen• Kabinetsstandpunt Mans / Effect op BRZO2


LAT producten• Toezichtmodel• Belanghebbendentevredenheid• Monitor 2007• Werkwijzer• GIR• Opleidingen


LAT activiteitenLAT portaalLAT bureauOpleidingenMonitoringDeskundigen forumOngevalsonderzoekNIM2LAT projectmanagerWw A+BRegio vormingBorgingWebsiteNieuwsbriefOndersteuningMan.rapportageBijeenkomsten


1. ToezichtmodelTM is gereed en ‘geaccepteerd’- Doel is ‘referentie‘ verhouding overheid – bedrijfsleven- Eenvoudige structuur:- Gevaarsomvang bedrijf- Mate van risicobeheersing- Leidt tot weging inspectielast bij lage score per definitie jaarlijksinspecteren.Aanpak- Voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd- Toepassing t.b.v. jaarplanning 2009- Toets op evenwichtigheid in landelijke benadering- Opname in GIR ( 2009)


2. BelanghebbentevredenheidOnderzoek begin 2008- Reactie 42 % van totaal 291 bedrijven waar in 2007 BRZOinspectie had plaatsgevondenBelangrijke conclusies- Samenwerking +- Inspectieproces +, m.u.v. rapportagetermijn –- Deskundigheid ≈ ( AI goed, BG en Brw redelijk tot goed)- Bekendheid LAT bij bedrijven (te) beperkt


3. Monitor 2007Gegevens vanuit verschillende maatlatorganisatiesbijeengebrachtBelangrijke conclusies- Onvoldoende samenhang, daardoor leiden cijfers gauw totmisverstanden- Informatie benutten om proces te verbeteren- 2008: zal ook nog niet optimaal verlopen- Monitorwerkgroep komt met voorstellen voor info-verzameling2009, zodat dit wel goed plaats kan vinden.- Aanpassing GIR tbv automatisering monitoring-informatie


4. WerkwijzerVersie 2 is gereed- Aanpassingen n.a.v. opleidingen en eerste gebruik- Website is aangepast 1 november 2008- Papieren versie aan maatlatorganisaties- Implementatieplan: bespreken LAT portaal 20-11-08- Opleiding zittende toezichthouders één dagdeel- Toepassen: nadere afspraken in regio’s / LAT maken (voorstel 1 januari 2009)


GIRSturing GIR ontwikkelingenLAT regiegroepInspectieraad e-inspectiesGIR BRZO stuurgroepProgrammateamGIR BRZO gebruikersgroepOntwikkel en beheerteam


GIR product 2008- Gebruikersenquete maart 08:- Mager 6-je.Verbetering gebruiksvriendelijkheid hard nodig omgooien ontwikkeltraject- Versie 2.2 en 2.3 realiseren verbeteringen- 2.2 opgeleverd juli 2008- 2.3 oplevering dec 2008- Gebruiksvriendelijkheid:- Logica tussen processtappen- Inspectieplan / agenda korter- Toevoegen thema’s / onderwerpen- Rapportagemodule ( ITP ) wordt aan GIR verbonden.


LAT in 2009• Resultaten Evaluatie-onderzoeken:– Vrom inspectie Handhaving– BeteRZO Op koers• Speerpunten– Start BRZO academie– Doorontwikkeling GIR– Monitoring– Ongevalsonderzoek– Versterking contacten / inbreng bedrijfsleven


Organisatorische ontwikkelingen• Positie / rolopvatting Brandweer– visie ontwikkelt over positie in BRZO-veld:– Intern en extern discussie om tot gedragen beeld te komen• Rijkswaterstaat :– Aanpak structureren: 8 mdw ( 4 fte) landelijk voor BRZO-toezicht– Afspraak over betrokkenheid bij inspectie– Werken vlgs NIM: beperkte eigen inbreng• Versteviging / bestendiging regionale structuur– Opschaling naar grotere eenheden


Kabinetsstandpunt MansGericht op RO en milieu• Delegatie naar gemeente• Uitvoerende taken in omgevingsdienst• Geen bestuurlijke bevoegdheden in omgevingsdienst• Convenant: april 2009 geen resultaat dan dwingendBRZO uitgezonderd:• ( voorlopig) geen wijziging bevoegdheden• Inzetten op vier regionale uitvoeringsorganisaties• Evaluatie in 2010


Visie BRZORegionale uitvoeringsorganisatie• AI - Brw – BG participeren• Gedeelde bevoegdheden ( op basis van benodigdebekwaamheden)Waarom:- Bedrijf(systeem) centraal:- Efficiëntie in overheidsoptreden- Eenduidige handhaving ( KVoT)


Minister SZWArbeidsinspectie, MHCBG WmBrandweerWaterkwaliteitsbeheerderBG WmBG WmBG WmBG WmB&W gemeenteBrandweerBrandweerReg. BrandweerRijkswaterstaatWaterschap?


Randen van het bord• Hoogwaardige kritische massa, daarom zeerbeperkt aantal organisaties• Wel: toezicht vanuit één organisatie,• Niet: toezicht door één alwetende inspecteur• Systeemgericht vanuit specifieke kennis• Verantwoordelijkheid vanuit bevoegdheid• Borging landelijke uniformiteit en kwaliteit enontwikkeling deskundigheid


Aanpak• Investeren in overbrugging cultuurverschillen• Verschillende werkwijzen bij elkaar brengen• Komen tot één toezichtsorganisatie dus ookeenduidige handhaving ( afstemming bestuurversusstrafrecht)• Projectmatige aanpak middelshalfjaarsplannen• Start in regio Zuid


Langere termijnSamensmelting met FO Chemie • Van toezicht op de BRZO bepalingen naartoezicht op het BRZO bedrijf

More magazines by this user
Similar magazines