13.07.2015 Views

bewonersbrief - ProRail

bewonersbrief - ProRail

bewonersbrief - ProRail

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

[[ADBW]][[Straatnaam]] [[Huisnummer]] [[Toevoeging]][[PC1]] [[PC2]] [[Woonplaats]]Zwolle, 8 april 2013 Telefoonnummer: 0800-776 72 45Betreft: Werkzaamheden bij u in de buurtGeachte heer, mevrouw,Op het station van Deventer werkt <strong>ProRail</strong> aan de bouw van een definitief zijperron. Dit perron gaathet huidige tijdelijke perron vervangen. Het nieuwe perron is straks vanuit het stationsgebouw tebereiken. Ook komt er een lift naar het perron. Het nieuwe perron kan naar verwachting in december2013 in gebruik genomen worden.Ter voorbereiding op de aanleg van het nieuwe zijperron vinden kabelwerkzaamheden plaats. Dehuidige kabels worden verlegd naar het middenperron. Vanwege de aanhoudende vorstperiode is deplanning aangepast. Om ruimte te maken voor het toegangsgebouw wordt komend weekend de trapverplaatst. Ook wordt een tijdelijke lift aangelegd. In onderstaand schema staat een overzicht van degeplande werkzaamheden:locatie Periode* werktijden Omschrijving werkzaamhedenSporenemplacement m.nter hoogte van hetzijperron Deventer.Sporenemplacement m.nter hoogte van hetzijperron Deventer.Tussen ‘Post-T’ en hetstationsgebouwTot en met vrijdag 31mei 2013Tot en met vrijdag 31mei 2013Zaterdag 25 mei,01:00 tot en metmaandag 27 mei,05:00Vrijdag 12 april tot enmet maandag 15 april22:00-06:0007:00-18:00aaneengeslotenaaneengeslotenKabel-, leidingwerkzaamhedenen werkzaamheden aan debovenleiding.Kabel-, leiding- enbestratingswerkzaamheden.Constructieve werkzaamhedennieuw perron.Sloopwerkzaamheden, o.a.AKO en hellingbaan.Kabel- enleidingwerkzaamheden enwerkzaamheden aan debovenleiding. Constructievewerkzaamheden aan hetnieuwe perron.Verplaatsen trap naar zijperronen plaatsen lift. Wijzigenlooproute naar het zijperron.* We proberen de werkzaamheden in de aangegeven tijd af te ronden. Door onvoorzieneomstandigheden, zoals het weer, kan de planning echter worden aangepast.Spoorwerkzaamheden gebeuren vaak ’s nachts en in het weekend, aangezien er dan minder of geenreizigerstreinen rijden. Dat is veiliger voor de spoorwerkers. Bovendien blijft het aantaltreinvertragingen voor de reiziger zo beperkt mogelijk. Wij nemen maatregelen om de hinder voor uzoveel mogelijk te beperken. Toch kunt u mogelijk licht- en geluidsoverlast ondervinden van dewerkzaamheden. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Meer informatie over de werkzaamhedenVoor meer informatie over het project kunt u terecht op de website www.prorail.nl/deventer. Vooralgemene informatie over de verschillende soorten werkzaamheden die <strong>ProRail</strong> uitvoert kunt u terechtop onze speciale internetpagina www.prorail.nl/onderhoud. Ook kunt u 24 uur per dag, zeven dagen inde week* gratis bellen met de afdeling Publiekscontacten via 0800 – 77672 45 of het contactformulierop onze website invullen (www.prorail.nl/contact).*Let op: tussen 18.30 uur 's avonds en 08.00 uur 's ochtends is Publiekscontacten alleen bereikbaar voor urgente zakenals ernstige overlast en veiligheidrisico's.Met vriendelijke groet,ing. Jan MulderDirecteur Regio Noord-Oost <strong>ProRail</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!