13.07.2015 Views

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1 NAtuur & Milieu | help de bijen!help de bijen!PLAATS EEN NATUUR & MILIEU BIJENHOTEL


Bijen hebben het moeilijk in ons land. Natuur & Milieu wil ze daarom samen met bedrijvenen organisaties de helpende hand bieden Door in Nederland in bedrijfstuinen, parken enop daken zo veel mogelijk Bijenhotels te plaatsen. een bijenhotel is een veilige nestelplek,voor bijen en een milieuvriendelijk sieraad voor uw bedrijf. Koop of sponsor een bijenhotelen versterk de biodiversiteit in Nederland.Foto: Hania BerdysNoeste werkers Bijen. We kunnen niet zonder ze. Want zonder bijengeen bloemen, planten, groenten en fruit. Het zijn de bijen die met hun noestearbeid planten bestuiven zodat deze zich kunnen voortplanten. Maar onze bijendreigen uit te sterven door milieuvervuiling, het verdwijnen van planten enbloemen en het verminderen van nestgelegenheid.Natuur & Milieu roept de bijensterfte een halt toe. Samen met het bedrijfslevenhelpen we de bijen aan nestgelegenheid. Het robuuste en duurzame Natuur &Milieu Bijenhotel geeft de bijen een veilig huis. Help de bijen en zet het Bijenhotelop het dak of in de tuin van uw bedrijf.Rosse metselbijDe vele gezichten van de bij Bijen zijn er in vele soortenen maten. Wereldwijd leven er 18.000 verschillende soorten waarvan 300 inNederland. Daaronder bevinden zich de bekende honingbijen, maar ook velesoorten wilde, solitair levende bijen zoals de metselbijen, behangersbijen enwolbijen. De wilde bij, vooral actief van eind maart tot eind augustus, is ergbelangrijk voor de bestuiving van wilde bloemen en planten.De bijen verdwijnen Helaas hebben de wilde bijen het erg moeilijk.In sommige delen van Nederland zijn ze nauwelijks meer te vinden. Dat komtonder meer omdat nectar- en stuifmeelrijke planten en bloemen zijn verdwenenen omdat het voor bijen steeds moeilijker wordt een geschikte nestplaats tevinden. Wilde bijen nestelen graag op braakliggende terreinen, in rieten daken,stijlwanden, braambermen, lemen muren en houten constructies. Plekken die inNederland steeds schaarser worden.


Foto: C. de SchepperOm eitjes te leggenmaakt het vrouwtje eenaantal compartimenten(hotelkamers) in een rondbuisje (hotelgang) vanongeveer tien centimeterdiep. In het eerstecompartiment wordt eenbevrucht eitje gelegd waareen vrouwtje uitkomt. Inde andere hotelkamersworden onbevruchteeitjes gelegd, hier komende mannetjes uit. Allekamers worden voorzienvan voldoende voedselen dichtgemaakt. In hetvoorjaar komen eerst demannetjes naar buiten, zijwachten op het vrouwtjeen bevruchten haar. Danbegint de cyclus opnieuw.Geef de bijen een veilig huis Natuur & Milieu wilsamen met het bedrijfsleven de bijen een handje helpen met hetNatuur & Milieu Bijenhotel. Dat hotel biedt wilde bijen precies watze nodig hebben: een goede en veilige nestplaats die ze jarenlangkunnen gebruiken. Zonder iemand lastig te vallen, want wilde bijenzijn niet agressief en steken alleen in uiterste nood. Daarnaasthebben alleen de vrouwtjes een angel die niet door onze huid heenprikt. Uniek aan deze Bijenhotels is dan ook dat het de mogelijkheidbiedt om zitjes te plaatsen waar mens en dier ongestoord kunnengenieten van de omgeving.bijenboulevard Natuur & Milieu gaat samen met hetbedrijfsleven een nationale bijenboulevard inrichten. Een lint vanBijenhotels en bijvriendelijke voorzieningen door het land, omgevendoor bijvriendelijk ingerichte tuinen, parken en gebieden. Dat wilzeggen: een omgeving met veel mooie bloemen en plantensoortendie van maart tot november bloeien. Leefgebieden waar bijen graagvertoeven en waar ze voldoende eten kunnen vinden. Daarnaastzijn het ook groene oases die voor mensen aantrekkelijk zijn. Op veelplekken in ons land werken natuurorganisaties en bijenliefhebbersaan de inrichting en het beheer van zulke bijvriendelijke gebieden.Door - bijvoorbeeld samen met uw medewerkers - een Natuur &Milieu Bijenhotel te plaatsen versterkt u de bijenboulevard.


drie varianten bijenhotelsrobuust ontwerp Het Natuur & Milieu Bijenhotel is ontwikkeld doorarchitectenbureau Rooijakkers + Tomesen in samenwerking met John KoomenTuinen. Het hotel is leverbaar in drie varianten. In iedere variant bevinden zichduurzame houten balken van Douglashout die zijn voorzien van honderdengaatjes met verschillende diameter (zie inzet rechts). Ook zijn in de koppen vande balken natuurlijke nestgelegenheden aangebracht. Zo kunnen bijen een plekjevinden om hun eitjes te leggen. Het Bijenhotel is stevig genoeg om zonder windverankeringop een plat dak van een gebouw te plaatsen. Bijenhotels zijn geschiktvoor plaatsing bij bedrijven, hotels, instellingen, ziekenhuizen, scholen, kantorenen in parken en plantsoenen.Uw bedrijfsnaam op uw Bijenhotel Uw Bijenhotel voorzienvan uw bedrijfsnaam? Geen probleem. Het is bijvoorbeeld mogelijk op uw Bijenhoteleen stalen plaat aan te brengen met het logo en de naam van uw bedrijf. Eenandere mogelijkheid is plaatsing van een vlaggenmast met een stalen vlag metuw logo en bedrijfsnaam. En wat dacht u van het plaatsen van kuipstoeltjes bij uwBijenhotel, zodat uw gasten of medewerkers op hun gemak kunnen genieten vanhet rustgevende en inspirerende schouwspel van in- en uitvliegende bijen?Desgewenst krijgt u bovendien advies over de inrichting van een bijvriendelijkgebied rond uw Bijenhotel.Meer weten? Neem dan contact op met Natuur & Milieu viainfo@natuurenmilieu.nl onder vermelding van ‘bijenhotel’. Of kijk opwww.natuurenmilieu.nl/bijen.Maak van uw Bijenhotel een opvallend ensympathiek promotiemiddel voor uw bedrijf!


Bijenhotel ADit meest uitgebreide en grootste Bijenhotel is 3,40 x 2,50x 1,60 meter. Het hotel heeft twee stalen funderingenen biedt, met 28 balken voorzien van ‘bijengaten’ inverschillende groottes, plaats aan honderden wilde bijen.Dit Bijenhotel is verkrijgbaar vanaf € 7.250,- *.* Alle prijzen zijn exclusief 19 % BTW en plaatsing.De op de foto’s getoonde modellen hebben ten opzichtevan het basismodel een aantal accessoires.


Bijenhotel bEen iets kleiner, maar even uitgebreid en effectiefBijenhotel met een omvang van 2,40 x 1,80 x 0,80 meter.Dit hotel heeft twee stalen funderingen. Bijenhotel B teltnegen balken en is beschikbaar vanaf € 5.250,- *.


Bijenhotel cEen klein, maar gezellig Bijenhotel van 1,30 x 1,30 x 0,80meter. Ideaal voor bedrijven die minder ruimte ter beschikkinghebben, maar bijvoorbeeld ook voor plaatsing op hetdak van uw bedrijf. De fundering bestaat uit één stalenbak en het hotel heeft zes dwarsbalken. De basisvariantvan het Bijenhotel C kost € 3.650,- *.


Natuur & Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich met hart en ziel inzet voor schone energie, slimme mobiliteit,gezond voedsel en een mooie natuur. Steun ons en ga naar www.natuurenmilieu.nlUitgave: Natuur & Milieu, Utrecht, december 2011 | Tekst: Natuur & Milieu | Eindredactie: NB Communicatie | Beeld: Natuur & MilieuFoto voorzijde: (pluimvoetbij) Albert de Wilde | Ontwerp: De Hondsdagen, Utrecht | Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door ZabawasDruk: Drukkerij Groenewoud bv | Deze brochure is duurzaam geproduceerd in waterloos offset.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!