13.07.2015 Views

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

drie varianten bijenhotelsrobuust ontwerp Het Natuur & Milieu Bijenhotel is ontwikkeld doorarchitectenbureau Rooijakkers + Tomesen in samenwerking met John KoomenTuinen. Het hotel is leverbaar in drie varianten. In iedere variant bevinden zichduurzame houten balken van Douglashout die zijn voorzien van honderdengaatjes met verschillende diameter (zie inzet rechts). Ook zijn in de koppen vande balken natuurlijke nestgelegenheden aangebracht. Zo kunnen bijen een plekjevinden om hun eitjes te leggen. Het Bijenhotel is stevig genoeg om zonder windverankeringop een plat dak van een gebouw te plaatsen. Bijenhotels zijn geschiktvoor plaatsing bij bedrijven, hotels, instellingen, ziekenhuizen, scholen, kantorenen in parken en plantsoenen.Uw bedrijfsnaam op uw Bijenhotel Uw Bijenhotel voorzienvan uw bedrijfsnaam? Geen probleem. Het is bijvoorbeeld mogelijk op uw Bijenhoteleen stalen plaat aan te brengen met het logo en de naam van uw bedrijf. Eenandere mogelijkheid is plaatsing van een vlaggenmast met een stalen vlag metuw logo en bedrijfsnaam. En wat dacht u van het plaatsen van kuipstoeltjes bij uwBijenhotel, zodat uw gasten of medewerkers op hun gemak kunnen genieten vanhet rustgevende en inspirerende schouwspel van in- en uitvliegende bijen?Desgewenst krijgt u bovendien advies over de inrichting van een bijvriendelijkgebied rond uw Bijenhotel.Meer weten? Neem dan contact op met Natuur & Milieu viainfo@natuurenmilieu.nl onder vermelding van ‘bijenhotel’. Of kijk opwww.natuurenmilieu.nl/bijen.Maak van uw Bijenhotel een opvallend ensympathiek promotiemiddel voor uw bedrijf!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!