13.07.2015 Views

Download pdf - Stichting Ravelijn

Download pdf - Stichting Ravelijn

Download pdf - Stichting Ravelijn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaarbeeld 2011<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> • april 2012VoorwoordWaaraan denkt u bij het woord vrijwilligerswerk? Koestert u een mooieervaring die u als vrijwilliger heeft opgedaan? Of denkt u aan ietszinvols, iets dat u eigenlijk best zou willen doen? Misschien stelt uzich voor hoe de stad bruist tijdens een cultureel evenement?Mijn gedachten gaan bij het woord vrijwilligerswerk naar de honderdenenthousiaste mensen die zich bij ons melden op zoek naar een leukevrijwillige klus. Amersfoort zou Amersfoort niet zijn zonder hun inzet,aandacht en creativiteit. Het Europees Jaar van de Vrijwilliger 2011was voor <strong>Ravelijn</strong> een mooie aanleiding om aandacht te vragen voorde belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Een jaar langgingen we op zoek naar keien van vrijwilligers die anderen met hunsprankelende verhaal inspireren. Dankzij de Verkiezing tot Vrijwilligervan het Jaar konden we een breed publiek laten zien hoe veelzijdigvrijwilligerswerk is, en hoe blij je ervan kunt worden.Ondanks de bezuinigingen, die in 2011 werden doorgevoerd, kijkenwe terug op een dynamisch jaar vol positieve ontwikkelingen.Een jaar waarin <strong>Ravelijn</strong> zich nadrukkelijk profileerde met deVrijwilligersbemiddeling- en advisering. We hebben extra geïnvesteerdin ons netwerk, om de bemiddelingscapaciteit te vergroten, nieuwedoelgroepen aan te boren en de adviesfunctie te versterken. En metresultaat: nieuwe organisaties schreven zich in en er werden veelnieuwe vacatures gegenereerd.bijdrage van een particulierestichting konden de VPTZvrijwilligershun belangrijkewerk blijven doen. Een nieuweconsulent met een doortastendewerkwijze investeerde in hetvrijwilligersbestand en in nieuwedoorverwijzers. Eind 2011steeg het aantal hulpvragen.Amersfoort weet <strong>Ravelijn</strong> weerte vinden voor de inzet vanvrijwilligers rondom stervendenen hun naasten.Samenwerking met ketenpartnersheeft geleid tot nieuwe initiatieven.Zo gaat <strong>Ravelijn</strong> in 2012 meewerken aan een pilot vanBeweging 3.0. Daarbij worden aanmeldingen voor thuisbegeleidingdoorgeleid naar andere, goedkopere vormen van hulp, zoals de inzetvan vrijwilligers en stagiairs. Ook gaan de consulenten van <strong>Ravelijn</strong>hun kennis rondom het netwerkcoachen delen met de medewerkersvan GGz Centraal. Het is de bedoeling om de methode Natuurlijk, eennetwerk, waar <strong>Ravelijn</strong> veel ervaring mee heeft, geleidelijk te integrerenin de werkwijze van de persoonlijk begeleiders van GGz Centraal.Al langere tijd tekent zich een kentering af in de informele zorg. Alsgevolg van de bezuinigingen op de zorg kregen onze consulentensteeds vaker complexe hulpvragen, waarbij de hulpvragers meerderebeperkingen en problemen hebben. In dergelijke situaties is het nietaltijd mogelijk om vrijwilligers in te zetten. Wij verwachten dat dezeontwikkeling zich in de komende jaren doorzet. Medio 2012 startdaarom een project waarbij <strong>Ravelijn</strong> stagiairs inzet bij complexehulpvragen.Met succes hebben we nieuw leven geblazen in de VrijwilligePalliatieve Terminale Zorg. Voor dit project kreeg <strong>Ravelijn</strong> mindersubsidie van de gemeente Amersfoort. Maar dankzij een financiëleNog even terug naar het woord vrijwilligerswerk. We hebben ookde vrijwilligers die deelnamen aan de Verkiezing tot Vrijwilliger vanhet Jaar gevraagd wat het vrijwilligerswerk voor hen betekent.Geluk, plezier, positieve energie, voldoening en trots waren dewoorden waarmee zij dit beschreven. Vrijwilligerswerk zet mensenin hun kracht. Het is een pareltje dat we moeten koesteren, juistin deze tijden van economische crisis. Amersfoort als bruisendevrijwilligersstad is niet vanzelfsprekend. Vrijwilligers verdienen dejuiste ondersteuning, want hun inzet is nu belangrijker dan ooit.Sylvia CoxDirecteur-bestuurder stichting <strong>Ravelijn</strong>Jaarbeeld 2011 3


Over stichting <strong>Ravelijn</strong>Activeren en verbinden, daar gaat het om bij <strong>Ravelijn</strong>Voor een betrokkensamenleving<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> zet mensen in hun kracht. Dat doen we door mensen uit te dagen om hun talentente benutten en anderen te ontmoeten. Vrijwilligers, stagiairs, werkzoekenden en inburgeraarsbemiddelen we naar vrijwilligerswerk dat bij hen past. Wie het even niet in zijn eentje redt,vindt nieuw zelfvertrouwen door het contact met een vrijwilliger. Mensen die voor naaste zorgen,stimuleren we om – met de juiste ondersteuning – ook goed voor zichzelf te zorgen. <strong>Ravelijn</strong> werktaan een stad waarin iedereen actief meedoet.Wil Cattie is al 25 jaar vrijwilliger bij de GehandicaptenSportvereniging Amersfoort en Omstreken (rechts).4 Jaarbeeld 2011


<strong>Ravelijn</strong> is als netwerkorganisatie verbonden met ongeveer 250 andereorganisaties. <strong>Ravelijn</strong> bundelt de krachten door verbindingen te leggen.De naam <strong>Ravelijn</strong> betekent dan ook verbinding tussen bolwerken.<strong>Ravelijn</strong> stimuleert het ontstaan van nieuwe ideeën door nieuweontmoetingen te faciliteren. Door in te spelen op de actualiteit en hetontwikkelen van best practices wordt deskundigheid op het gebied vanmaatschappelijke inzet ter beschikking gesteld aan anderen.<strong>Ravelijn</strong> is een stichting met een dagelijkse leiding (directeur-bestuurder)en een Raad van Toezicht. De verschillende activiteiten van<strong>Ravelijn</strong> worden aangestuurd en/of uitgevoerd door betaalde medewerkers.In de uitvoering van de activiteiten worden waar mogelijkvrijwilligers ingezet.Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol, stelt kaders,fungeert als klankbord voor de directeur en is adviserend. De directeurdraagt eindverantwoordelijkheid. Begin 2011 bestond de Raaduit de volgende leden: Mw. E. Erkens, Mw. M. van Eijck (voorzitter),Mw. M. Huisman, Hr. H. Schrijer (vice-voorzitter) en Mw. G. Veltkamp.In oktober nam Mw. G. Veltkamp op haar eigen verzoek afscheid. Indecember traden Hr. W. Egtberts en Hr. T. Koorman als nieuwe ledentoe tot de Raad van Toezicht.De Raad van Toezicht heeft vijf reguliere vergaderingen gehad. Daarnaastheeft de Raad een besloten zelfevaluatie gehouden. M. van Eijcken E. Erkens hebben een gesprek gevoerd met de Personeelsvertegenwoordigingover de gang van zaken binnen <strong>Ravelijn</strong> zoals medewerkersdie ervaren. M. van Eijck, H. Schrijer en S. Cox hebben een gesprekgevoerd met wethouder G. Boeve, op diens verzoek, met als doel hetwerk van <strong>Ravelijn</strong> beter te leren kennen.José de Bruijn bezoekt elke zaterdag mevrouw de KruijffEind 2011 werkten er 20 betaalde medewerkers (15,28 fte) en 33onbetaalde medewerkers bij <strong>Ravelijn</strong>. De onbetaalde medewerkers zijnwerkzaam als bemiddelaar of als lid van het receptie- en telefoonteam.<strong>Ravelijn</strong> heeft in 2011 aan acht mensen een Werk-Mee-plaats kunnenaanbieden. Zij werden doorverwezen door de afdeling Arbeidsintegratievan de gemeente Amersfoort. Zeven buurtvoorlichters behaalden hundiploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 (zie p. 22).<strong>Ravelijn</strong> heeft in 2011 afscheid genomen van een medewerker. Dezefunctie is intern vervuld. Zo ontstond er voor meerdere medewerkersruimte om een ander takenpakket te gaan invullen. Van een medewerkeris het dienstverband beëindigd vanwege het bereiken van depensioensgerechtigde leeftijd.Het ziekteverzuim schommelde in 2011 rond de 10%. Dit kwam onderandere door het langdurig verzuim van twee medewerkers.De Vrijwilligersraad van stichting <strong>Ravelijn</strong> heeft zichzelf in 2011 opgeheven.<strong>Ravelijn</strong> heeft sinds 2006 een Personeelsvertegenwoordiging.In 2011 heeft de Raad van Toezicht het Reglement Raad van Toezichten het Directiereglement vastgesteld. Ook zijn stappen gezet in hetontwikkelen van een Raad van Toezicht Jaarcyclus, afgestemd op dePlanning en Control cyclus van <strong>Ravelijn</strong>.De Raad van Toezicht heeft in 2011 veel aandacht besteed aan destrategische en financiële positie van <strong>Ravelijn</strong>, gezien de bezuinigingendoor de gemeente Amersfoort.Medewerkers en vrijwilligersMensen maken het verschil bij <strong>Ravelijn</strong>. Vrijwilligers, medewerkers enstagiairs werken met enthousiasme aan een betrokken samenleving.<strong>Ravelijn</strong> streeft een platte organisatievorm na waar binnen er veelruimte is voor eigen initiatief van de medewerkers.FinancieringDe gemeente Amersfoort beëindigt in 2012 de incidentele subsidie van€ 159.000 aan <strong>Ravelijn</strong>. Om de onduidelijkheid onder het personeelzo kort mogelijk te laten duren, heeft <strong>Ravelijn</strong> al in 2010 en 2011haar personeelsbestand op dit niveau afgestemd. Mede hierdoor heeft<strong>Ravelijn</strong> het jaar 2011 met een positief resultaat kunnen afsluiten. Degemeente heeft echter aangekondigd om in 2013 nog eens 10% tebezuinigen op het structurele budget van <strong>Ravelijn</strong>. Verdere inkrimpingvan het personeel is dus voorstelbaar. Daarnaast blijft de noodzaak omalternatieve financieringsbronnen aan te boren groot.Naast de structurele subsidies van de gemeente Amersfoort ontvangt<strong>Ravelijn</strong> ook incidentele subsidies. Het gaat hierbij om de projectenen activiteiten All-In, Eigen Kracht, AV Werkt en het WijkServiceTeam.Jaarbeeld 2011 5


Missie<strong>Ravelijn</strong> is een maatschappelijke organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk,mantelzorg en maatschappelijke inzet. <strong>Ravelijn</strong> staat vooreen betrokken samenleving in Amersfoort en wil daarom een bijdrageleveren aan het vergroten van de sociale samenhang en de maatschappelijkeparticipatie in Amersfoort. Zij doet dit door het stimuleren enondersteunen van vrijwilligerswerk, het bieden van ondersteuning aanmantelzorgers, ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers binnende informele zorg, en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op hetterrein van maatschappelijke inzet. <strong>Ravelijn</strong> levert als intermediair opde arbeidsmarkt voor vrijwilligerswerk in Amersfoort en omstreken eenactieve bijdrage aan het meedoen door inwoners en organisaties aande samenleving.VisieDoor het bevorderen dat iedereen meedoet wordt een win-win situatiegecreëerd voor zowel de mensen als voor organisaties die een maatschappelijkeinzet leveren, en voor degenen die profiteren van dezemaatschappelijke inzet.Maatschappelijke deelname bevordert het welzijn van mensen in diezin dat men zich nuttig voelt, waarde heeft voor een ander, socialecontacten onderhoudt, betrokkenheid ervaart en nieuwe dingen leert.Mensen die dankzij deze inzet langer zelfstandig kunnen blijven wonen,minder snel een beroep doen op de professionele zorg en mindersnel in een sociaal isolement terechtkomen dragen bij aan een meerbetaalbare samenleving waar mensen naar elkaar omkijken.<strong>Ravelijn</strong> maakt deze maatschappelijke deelname en betrokkenheid vanmensen en partijen in Amersfoort mogelijk.‘De reacties warenhartverwarmend’Als Bert Weggelaar met vervroegd pensioen gaat,weet hij al snel wat hij met z’n vrije tijd wil doen:vrijwilligerswerk! Met veel liefde knutselt hij speelseelementen voor de kinderen bij de exposities in hetCentrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME).“Met mijn achtergrond als leraar handenarbeid wasdit vrijwilligerswerk een geweldige uitdaging”, zegtBert. Ook maakte hij de inhoud van de leskisten,die het CNME ter beschikking stelt aan Amersfoortsebasisscholen. Daarin zit materiaal dat de kinderenspelenderwijs kennis bijbrengt over natuur enmilieu. Het was een grote slag voor Bert toen bij degrote brand in september 2010 bijna al dit spelmateriaalin vlammen op ging. “Ondertussen heb ik alwel weer onderdelen opnieuw gemaakt.”Bert heeft altijd plezier gehad in het vrijwilligerswerk,vooral in het zelf ontwerpen van spellen.“Maar ook de sociale contacten vond ik belangrijk.De reacties op mijn werk waren altijd hartverwarmenden een schouderklopje voelt natuurlijk lekkeraan.”6 Jaarbeeld 2011


VrijwilligersbemiddelingGroeiend vrijwilligersaantal schrijft zich in via ravelijn.nlGeen vrijwilliger de deur uit zonder een passendefunctie, dat is het streven van de intercedentenvan de Vrijwilligersbemiddeling- en Advisering.Amersfoorters op zoek naar vrijwilligerswerk, oforganisaties op zoek naar vrijwilligers, zijn bij<strong>Ravelijn</strong> aan het juiste adres.Bij de Vrijwilligersbemiddeling werken vijftien vrijwilligers en eenbetaalde coördinator. Vorig jaar meldden zich hier 1020 potentiëlevrijwilligers. Daarmee lijkt het aantal inschrijvingen van potentiëlevrijwilligers zich te stabiliseren. In de afgelopen jaren maakte hetaantal inschrijvingen een flinke groei door; in 2010 waren er 1047nieuwe inschrijvingen, het jaar daarvoor 959 en in 2008 709.via de informatiebalie aan de Bergstraat 24-26. Maar liefst 530 vrijwilligersschreven zich in via de website. In 2008 lieten 187 nieuwevrijwilligers zich via ravelijn.nl inschrijven. Dat jaar vond 26% vande inschrijvingen plaats via de website. In 2009 steeg dit percentagenaar 40%, mede dankzij de online bemiddeling voor Amersfoort 750.Het jaar daarop meldden 452 vrijwilligers zich online aan; dat wastoen 43% van de vrijwilligersinschrijvingen. Kortom, in vier jaar tijd ishet aantal inschrijvingen via ravelijn.nl bijna verdrievoudigd.Bemiddeling476 Vrijwilligers zijn geslaagd bemiddeld, waarvan ongeveer honderdvrijwilligers met meer dan één vacature. Daarmee werden 581 vacaturesvervuld. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2010 (534geslaagde bemiddelingen). 37% Van de geslaagde bemiddelingen vondplaats via internet.Online reageren potentiële vrijwilligers doorgaans heel gericht op éénvacature. De internetbemiddeling is bij uitstek geschikt voor mensendie weten wat ze willen. Zodra er vragen zijn, laat de klant zich graagpersoonlijk helpen door een van de intercedenten vrijwilligerswerk.InternetbemiddelingVoor het eerst werd in 2011 vaker bemiddeld via internet (51%) danDe Vrijwilligersbemiddeling- en advisering bediende vorig jaar 227organisaties. Voor de vrijwilligers was er een ruime keuze aan vrijwilligerswerk,er werden maar liefst 419 spiksplinternieuwe vrijwilligersvacaturesgegenereerd. Per 31 december 2011 stonden er 468 actievevacatures en klussen in de database. In totaal stonden er in 2011 755vrijwilligersvacatures in de Vacaturebank.Nestorproject28 Procent van de vrijwilligerspopulatie in 2011 is 55-plusser. Voorjaar2011 hebben acht 55-plussers deelgenomen aan de workshop prepensioen.Per 1 januari 2012 is het project Nestor beëindigd.Op 13 december schrijft de 1000e vrijwilliger van 2011 zich in bij<strong>Ravelijn</strong> op zoek naar vrijwilligerswerk. De 69-jarige Gerda van Uitertontvangt een kerststukje uit handen van manager Annemarie Postma.Scholings- en BanenmarktOok in 2011 was <strong>Ravelijn</strong> in het voor- en najaar aanwezig op deScholings- en Banenmarkt. De intercedenten vrijwilligerswerk sprakenmet circa 250 bezoekers over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk.Vrijwilligerswerk wordt door potentiële werkgevers gewaardeerd enbrengt mensen op nieuwe ideeën bij de zoektocht naar een baan. Inde weken na de markten bemerkten de intercedenten een verhoogdetoeloop bij de Bemiddeling.Jaarbeeld 2011 7


<strong>Ravelijn</strong> gaat op zoek naar déVrijwilliger van het Jaar 2011Hanneke Cramer werd genomineerd voor haar rol als vrijwilliger bij Downey’s.Aandacht voor vrijwilligersVrijwilligers maken het verschil, dat was hetthema van 2011, het Europees Jaar van de Vrijwilliger.In Amersfoort vroeg <strong>Ravelijn</strong> een jaarlang aandacht voor de belangrijke rol van vrijwilligersin de samenleving. Door op zoek te gaannaar keien van vrijwilligers liet de stichting zienhoeveel plezier vrijwilligerswerk kan geven.Vrijwilligers zelf beleven het vrijwilligerswerk anders. Zij gebruikenwoorden zoals geluk, plezier, positieve energie en voldoening om tebeschrijven wat het voor hen betekent. Door de aandacht te vestigenop deze enthousiaste vrijwilligers wilden we laten zien hoe leukvrijwilligerswerk kan zijn.”Stemmen via ravelijn.nlTien vrijwilligers werden genomineerd: Pavel Hudecek, Peter vanSwieten, Cor Holtackers, Piet van de Graef, José de Bruijn, DaniëlleSchoonderbeek, Linda ten Hove, Anya Wiersma, Henk Kreijne enGreet Schoonderbeek. Zij kregen een keitje opgespeld, gemaakt doorkunstenares Anook Cléonne, als blijk van waardering voor hun inzet.Daarna mocht het publiek bepalen wie er won. Via www.ravelijn.nl konmen eind 2011 stemmen op een van de genomineerden.“Amersfoort kan niet zonder haar vrijwilligers”, stelt directeurSylvia Cox. “Die extra handen, de creativiteit en het enthousiasmevormen het kloppende hart van onze stad. Het Europees Jaar van deVrijwilliger was een mooie aanleiding om hen eens in het zonnetje tezetten en te erkennen dat zij groot verschil maken.”De juiste matchDertig keien van vrijwilligers werden vanuit het publiek bij <strong>Ravelijn</strong>aangedragen, een jury boog zich over het verhaal van elke vrijwilliger.Juryleden Koos Koolstra (Alliantie Eemvallei), Gerda Eerdmans (ROCASA), Herman Toeter (Servicebureau Gemeenten), Hillegonde Kiewiet(NVA), Mels Niessen (FutureOfFame) en Sylvia Cox keken daarbij vooralnaar de juiste match tussen vrijwilliger en vrijwilligerswerk.“Bij vrijwilligerswerk denken veel mensen aan een zinvolle activiteit.Iets onbaatzuchtigs, waar je misschien niet direct zin in hebt.Tijdens de nieuwjaarsreceptie van <strong>Ravelijn</strong> op 10 januari maaktejurylid Koos Koolstra de winnaar van de eretitel bekend; GreetSchoonderbeek won met 219 stemmen. Maar liefst 26% van dekiezers gunde haar de eretitel. Zij ontving een cadeaubon van €250voor een sieraad van Minouche en Rûne. Daarnaast kreeg ze eentegoedbon voor een diner voor twee, aangeboden door Eetcafé DimSin Hooglanderveen.VeelzijdigSylvia Cox kijkt terug op een geslaagd Europees Jaar van deVrijwilliger. “Door de vrijwilligersverkiezing hebben we inspirerendevrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij lieten zien hoe veelzijdigvrijwilligerswerk is en hoeveel voldoening het geeft. De verkiezingzorgde voor veel aandacht voor het vrijwilligerswerk in de lokale pers.Dat was goed voor het imago van vrijwilligerswerk en voor <strong>Ravelijn</strong> alshét Amersfoortse adres voor vrijwilligerswerk.”8 Jaarbeeld 2011


‘Zoiets kleins, wat ik met zoveelliefde doe, kan veel betekenen’Greet Schoonderbeek is dé Amersfoortse vrijwilliger van 2011.Vanuit Humanitas Home-Start steunt ze gezinnen met jongekinderen. Vaak is de hulpvraag: ‘ik wil graag iets meer weten overde opvoeding van mijn kinderen’, maar na veertien jaar weet Greetdat er altijd meer achter zit.“Ik begon met het vrijwilligerwerk toen mijn eigen kinderen groterwerden”, zegt Greet. “Ik wilde iets gaan doen waar ik helemaalachter stond.” In de gezinnen die Greet bezoekt, komen de kinderendoor moeilijke omstandigheden nogal eens aandacht tekort. “Somsis de moeder ziek of is de vader niet in beeld, er kunnen schuldenzijn of huwelijksproblemen. Soms hebben ouders recent een oorlogmeegemaakt en hebben ze daar trauma’s aan overgehouden.”KarakterDoor het vrijwilligerswerk raakte Greet een aantal vooroordelen kwijt.“Ik dacht dat allochtone ouders hun best niet zo zouden doen. Dat zete gemakkelijk over de opvoeding zouden denken. Maar ik heb gezien,dat er zoveel kracht is in deze gezinnen, zoveel doorzettingsvermogen.Om uit een moeilijke gezinssituatie te komen, heb je karakter nodig.”Als ze in een gezin aan de slag gaat, accepteert Greet de situatiezoals die is. “Ik heb geen hoge verwachtingen. Ik ben er en bied eenluisterend oor.”VakantieSoms is het eenvoudig om iets aan de situatie te veranderen. In eengezin was het wereldje van de kinderen wel erg klein. “Ik reed met diekinderen in de auto over het platteland rond Hoevelaken. De kinderenzaten daar zo van te genieten. ‘Het lijkt wel of we op vakantie gaan’,zeiden ze.” Greet regelde tweedehands fietsjes en zorgde ervoor dat dekinderen via een organisatie activiteiten gingen ondernemen.“Soms als ik erbij nadenk, kan ik verdrietig worden van de situatiesdie ik zie. Maar ik zie moeders die meer voor zichzelf opkomen endie weten waar ze terecht kunnen. In die zin ben ik positief, datdeze kinderen een kans krijgen. Je aanwezigheid als vrijwilliger, hetluisterend oor, zoiets kleins, wat ik met zoveel liefde doe, kan heelveel betekenen.”Ook vrijwilliger worden?Neem dan vrijblijvend contact op met stichting<strong>Ravelijn</strong>, tel. 033-4613000, e-mail info@ravelijn.nl of kijk op de website www.ravelijn.nl.Jaarbeeld 2011 9


ArbeidstoeleidingWeer actief in de maatschappij door vrijwilligerswerkDoor hen te bemiddelen naar vrijwilligerswerk,helpt <strong>Ravelijn</strong> voorkomen dat mensen in eensociaal isolement geraken. Mensen die al evenuit het arbeidsproces zijn, proeven weer aan hetwerkzame leven. Nieuwe Nederlanders verbeterenhun vaardigheid in de Nederlandse taal. Voorbeide doelgroepen kan vrijwilligerswerk eenopstap zijn naar betaald werk.Duizend-en-één-krachtNieuwe Nederlandse vrouwen kansen bieden om actief mee tedoen in de samenleving, dat is de kern van Duizend-en-één-kracht.Dit project helpt allochtone vrouwen met inburgeren door hen tebemiddelen naar maatschappelijke organisaties of initiatieven.Duizend-en-één-kracht wordt uitgevoerd door <strong>Ravelijn</strong> in opdrachtvan het NVA, Centrum voor duurzame inburgering.In drie jaar tijd (vanaf mei 2009) werden 80 vrouwen aangemeld.Van deze cliënten waren er 61 die voldeden aan de criteria die van tevoren gesteld waren voor deelname aan Duizend-en-één-kracht. Zijwerden succesvol bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Negentien cliëntenwerden uiteindelijk niet bemiddeld door persoonlijke omstandighedenof doordat zij niet aan de criteria voldeden.Drie cliënten worden nog begeleid door de trajectbegeleiders vanDuizend-en-één-kracht, de overige 58 zijn succesvol afgerond. Eendeel van de cliënten blijft na afloop van het traject het vrijwilligerswerkvoortzetten. Een ander deel volgt een vervolgopleiding of heeftbetaald werk gevonden, of is op zoek naar betaald werk.De vrouwen die deelnamen aan Duizend-en-één-Kracht hebben vaakin hun thuisland gewerkt of gestudeerd. Werk vinden in Nederlandlukte in veel gevallen niet direct. <strong>Ravelijn</strong> begeleidde en bemiddeldede vrouwen naar vrijwilligerswerk. Zo kregen ze een actieve rol in desamenleving en oefenden ze de Nederlandse taal. De stichting NVAondersteunde de vrouwen bij het inburgeren, de vrouwen kregenNederlandse les.Sterker worden tijdens weerbaarheidstraining“Het werkt echt”, vertelt een van de deelneemsters aan deweerbaarheidstraining van Duizend-en-één-Kracht voorjaar2011. “De zelfverdedigingstechnieken zijn makkelijk toe tepassen. Als iemand je vastpakt, kom je los. Ik voel me daardoorsterker en zelfverzekerder.” Tijdens de training, die werd verzorgddoor Chantal Berkers en Lies Schenk, werd ook gewerktaan confrontatietechnieken, houding en uitstraling.All-InHet project All-In begeleidt voornamelijk allochtone, maar ookenkele autochtone uitkeringsgerechtigden. Vrijwilligerswerk helptdeze doelgroepen om weer actief deel te nemen aan de maatschappij.Cliënten worden bij <strong>Ravelijn</strong> aangemeld door de afdelingArbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort of door het NVA,Centrum voor duurzame inburgering.In 2011 werden er 45 nieuwe cliënten voor All-In aangemeld. Daarnaastwerden er 22 cliënten begeleid, die in 2010 al bij het projectwaren aangemeld.10 Jaarbeeld 2011


<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> genomineerd voor Duizend-en-één-sterren<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> was een van de genomineerden voor deVSB Duizend-en-één-sterren. Deze sterren werden vanuit delandelijke projectorganisatie van Duizend-en-één-krachttoegekend aan succesformules waarmee lokale organisatiesen gemeenten allochtone vrouwen stimuleren om maatschappelijkactief te worden.In vier jaar Duizend-en-één-kracht zijn er in heel Nederland duizendenallochtone vrouwen gestimuleerd om volop mee te doen in deNederlandse samenleving. Velen van hen dragen nu op eigen wijzeeen steentje bij aan onze samenleving. Doordat organisaties engemeenten hun krachten hebben gebundeld, ontdekten duizendenallochtone vrouwen hun eigen kracht. Via begeleiding, scholing enbemiddeling naar werk (vrijwillig of betaald) werden ze uitgedaagd omhun talenten te benutten.De achttien beste, meest succesvolle en meest inspirerendeaanpakken, methodieken en initiatieven waren genomineerd voor deVSB Duizend en één Kracht Sterren, verdeeld over zes categorieën.<strong>Ravelijn</strong> was genomineerd in de categorie Voldoende en geschikte(vrijwilligers)plekken.Op 9 december werden de winnaars bekendgemaakt tijdens De GroteFinale, de landelijke slotmanifestatie van het project Duizend-enéén-Kracht.<strong>Ravelijn</strong> viel helaas niet in de prijzen, maar de aanwezigedeelnemers van Duizend-en-één-kracht Amersfoort genoten met volleteugen van het slotfeest. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máximader Nederlanden was daarbij eregast. Enkele deelnemers grepen dekans om zich met de Prinses op de gevoelige plaat te laten vastleggen(zie bovenstaande foto).Jaarbeeld 2011 11


<strong>Ravelijn</strong> in beeldMaatjes Stimulans genieten vankerstdiner bij Het OostenVeertig deelnemers en vrijwilligers van maatjesprojectStimulans genoten op maandag 19 decembervan een heerlijk en gezellig kerstdiner. Dat werdhen voor het zevende achtereenvolgende jaaraangeboden door ondernemer Joseph Wong vanWokrestaurant Het Oosten. “Eerst was ik zelf deelnemervan Stimulans”, vertelt een van de vrijwilligers.“Ik was depressief en het lukte me niet goed omhet contact met vriendinnen te onderhouden. Via<strong>Ravelijn</strong> kreeg ik een maatje en leerde ik weer omgezellige gesprekjes te voeren. Na een tijdje ginghet zo goed met mij, dat ik het maatjescontact hebstopgezet. Nu ben ik zelf vrijwilliger en kan ik ietsvoor mijn maatje betekenen.”Vrijwilligers verzorgen activiteitentijdens Dag van de MantelzorgAmersfoortse mantelzorgers waren op woensdag 9november van harte welkom bij Resto VanHarte inWijkcentrum Het Klokhuis. Zij werden getrakteerd opeen warme lunch en een ontspannende activiteitnaar keuze. De Amersfoortse Dag van de Mantelzorgwerd georganiseerd in nauwe samenwerking tussenResto VanHarte en het Steunpunt Mantelzorg. Alleactiviteiten werden verzorgd door vrijwilligers. Zozorgden studenten van IMKO voor een verwenmomentmake-up en manicure, Rinus van Loon gaf deculinaire workshop cupcakes maken en de wijnproeverijwas in handen van Alexander, uw wijnspecialist.De voet/stoelmassages werden vrijwillig verzorgddoor zes massagetherapeuten; Misja Abels, MargreetGroothuis, Marja Everloo, Swanika Bergsma, CarolineDenijs en Loes Offemans.12 Jaarbeeld 2011


Leerlingen diep onder de indruk nauitdelen voedselpakkettenBij het ontvangen van een voedselpakket barstteeen mevrouw in tranen uit, zo blij en verrast was zemet het extraatje. Voor de leerlingen van basisschoolDe Vallei uit Leusden waren reacties als dezenatuurlijk zeer indrukwekkend. Met hun klasgenotenverzamelden ze boodschappen voor mensen metfinanciële problemen. Twintig prachtig versierdedozen werden voorjaar 2011 bij Amersfoortse cliëntenvan stichting <strong>Ravelijn</strong> bezorgd. Deze actie wasgeïnspireerd door het project Doorgeven, dat per1 januari 2011 is beëindigd. Maar natuurlijk wilde<strong>Ravelijn</strong> haar cliënten dit cadeau niet ontnemen.‘Glimlach’ van De Oude Viltfabriekvoor maatjesproject StimulansDirecteur Sylvia Cox (links) van <strong>Ravelijn</strong> ontvingop donderdag 13 januari 2011 een zogenaamdeGlimlach uit handen van bestuursvoorzitter EllenSchouten (midden) van De Oude Viltfabriek. Dezecheque van €500 komt ten goede aan maatjesprojectStimulans. Ellen Schouten: “Deze vrijwilligersgeven belangeloos een glimlach door die te zienis op de gezichten van vele Amersfoorters.” Defeestelijke overhandiging vond plaats tijdens denieuwjaarsreceptie van <strong>Ravelijn</strong>. KunstenaresGabriëlla Willekens (rechts) voegde aan de Glimlacheen bedrag van €230 toe, dat is meer dan een derdevan de opbrengst van haar expositie in de Viltfabriek.Bovendien besloot zij spontaan om drie vanhaar werken aan <strong>Ravelijn</strong> te schenken.Mantelzorger Riet Maalcke ontvangtLenaert NicasiusspeldTijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie ontvingRiet Maalcke uit handen van burgemeester Bolsiusde Lenaert Nicasiusspeld voor haar grote inzet alsmantelzorger. De consulenten van het SteunpuntMantelzorg hadden mevrouw Maalcke bij de gemeentevoorgedragen voor deze blijk van erkenningen lokten haar met een smoes naar de bijeenkomst.Zoals veel mantelzorgers ziet ook Riet haar takenals ‘helemaal niet bijzonder’ maar ze toonde zichverrast en vereerd met de onderscheiding.Jaarbeeld 2011 13


Informele zorgVrijwilligers maken eenwereld van verschil<strong>Ravelijn</strong> steunt mantelzorgers en zet vrijwilligers inOp bezoek bij een dementerende mijnheer, zodat zijn vrouw even vrijaf heeft, een tuinonderhouden bij een zieke die geen hovenier kan betalen, er zijn voor iemand die nietlang meer te leven heeft. De inzet van een vrijwilliger maakt een wereld van verschilvoor degene die wordt geholpen. In 2011 zetten meer dan driehonderd vrijwilligers van<strong>Ravelijn</strong> zich in voor honderden hulpvragers uit Amersfoort, Leusden en Soest.StimulansSamen plezier beleven, dat is waar het maatjesproject Stimulansom draait. Mensen met een psychiatrische achtergrond zien hunsociale netwerk vaak steeds kleiner worden. Stimulans koppelthen aan een maatje, een vrijwilliger met gelijke interesses. Deactiviteiten die zij met de vrijwilliger ondernemen kunnen eenstap zijn naar nieuwe contacten.Het project Stimulans bediende in 2011 129 Amersfoortse cliënten.Sommige cliënten werden op meerdere manieren geholpen waardoorer in totaal 150 hulpvragen werden beantwoord. Vanuit Soest melddenzich elf nieuwe deelnemers aan, waarmee het totaal aantal deelnemershier op 21 komt. Er kwamen elf nieuwe koppelingen tot stand. Intotaal telt Stimulans Soest eind 2011 vijftien koppelingen.Samen plezier beleven, daar draait het om bij maatjesproject Stimulans.Het is belangrijk dat de hulpvrager en de vrijwilliger die wordengekoppeld voor een maatjescontact echt een ‘klik’ met elkaar ervaren.Soms kan het daardoor geruime tijd duren voordat er een geschiktmaatje is gevonden. Mensen die nog op de wachtlijst staan kunnenkunnen - net als mensen die al een maatje hebben via Stimulans -eenmaal per maand met elkaar koffiedrinken onder leiding van een14 Jaarbeeld 2011


consulent. Ook kunnen zij gebruik maken van het telefonisch mentorschap,waarbij vrijwilligers de mensen bellen die op de wachtlijststaan.Eetcafé De Stoofpot werd in december voor de laatste keer georganiseerd.Met subsidie van de provincie Utrecht werd het eetcafé eenmaalper maand gehouden in wijkcentrum De Roef. Drie jaar lang genotengemiddeld zestien mensen samen van een heerlijke maaltijd, klaargemaaktdoor een vrijwilliger. Zij kwamen zo op een laagdrempeligemanier in contact met elkaar en maakten kennis met het buurthuis.Eind 2011 werden zij warm overgedragen naar Resto VanHarte inWijkcentrum Het Klokhuis.‘Ik hoorde dat mijn cliënt geenfamilie had en heb aan mijnhospita gevraagd of we met kerstiets voor haar konden organiseren.We maakten zelfs een speciaalkerstlied en zongen dat voor haar.’SensorVrijwilligers van Sensor brengen activerende huisbezoeken aanouderen die in een sociaal isolement dreigen te geraken. De vrijwilligerstimuleert hen gedurende een half jaar om zelf stappen tezetten naar nieuwe activiteiten en contacten.Bij het ouder worden kunnen verlieservaringen elkaar opvolgen: verliesvan inkomen, van maatschappelijke rollen, van geestelijke en lichamelijkespankracht. Eenzaamheid kan op de loer liggen. Veel ouderenvoelen een hoge drempel om hulp te vragen. Dit blijkt uit de langetijd die vaak zit tussen de kennismaking met Sensor en de daadwer-Een frisse neus halen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.kelijke aanmelding. Het is niet gemakkelijk om te erkennen dat jegeïsoleerd bent, je netwerk wilt uitbreiden en hierbij hulp nodig hebt.Het project Sensor kreeg in 2011 30 aanmeldingen. Vrijwilligersbeantwoordden 28 hulpvragen. Twee hulpvragers namen uiteindelijkgeen deel aan Sensor.Vrijwillige Palliatieve Terminale ZorgAandacht en betrokkenheid in de laatste levensfase, dat is waarde vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)voor staan. Zij zijn actief in Amersfoort en Leusden.De VPTZ bediende in 2011 13 cliënten. Er waren 17 vrijwilligers actief,regelmatig worden er twee vrijwilligers ingezet bij een terminaal ziekecliënt. In 2011 werd op vijf adressen nachtzorg verleend door vrijwilligersvan de VPTZ. De vrijwilliger komt dan van 23.00-7.00 uur, devolgende ochtend neemt de mantelzorger het weer over.Vanaf oktober 2011 kreeg de VPTZ een nieuwe consulent, die investeerdein het vrijwilligersbestand en in nieuwe doorverwijzers. Hetaantal hulpvragen trok vanaf dat moment aan.Hulp ThuisVrijwilligers van Hulp Thuis bieden ondersteuning die aanvullendis op de beroepsmatige zorg. Zij ondernemen activiteitendie hulpvragers met een chronische ziekte of beperkingniet meer zelfstandig kunnen doen. Daarnaast bieden zijmantelzorgondersteuning. Terwijl de vrijwilliger bij de verzorgdeis, heeft de mantelzorger even vrijaf.Het project Hulp Thuis bediende in 2011 190 cliënten. Sommigecliënten hadden meerdere hulpvragen: in totaal werden 238 hulpvragenbeantwoord.Jaarbeeld 2011 15


De afgelopen jaren constateren de consulenten dat de complexiteitvan de hulpvragen toeneemt. Dit lijkt een gevolg van bezuinigingenop de AWBZ, een volksverzekering waaruit de zorg wordt betaald diebuiten de gewone ziektekostenverzekering valt. <strong>Ravelijn</strong> is daarom vanplan om vanaf september 2012 te starten met de inzet van stagiairs.De stagiairs wil <strong>Ravelijn</strong> onder meer inzetten bij het project Thuisbegeleiding.Vanaf 2013 valt ook de thuisbegeleiding onder de Wmo.Cliënten krijgen dan minder uren geïndiceerd en een gedeelte vande taken van de thuisbegeleiders vervalt. In 2011 zijn er gesprekkengeweest met de divisie Thuisbegeleiding van het MaatschappelijkWerk van Beweging 3.0 over de inzet van stagiairs vanuit <strong>Ravelijn</strong>. Zijzouden een deel van de taken van thuisbegeleiders kunnen overnemenen doen op deze manier waardevolle ervaring op.Bij tien cliënten van Hulp Thuis werd de methode Sterk Netwerkingezet. Aan de hand van Natuurlijk, een netwerk van Mezzo brengteen vrijwilliger in kaart hoe het sociale netwerk van de hulpvragereruit ziet en wat mogelijkheden zijn om dit netwerk uit te breiden.De inzet van een vrijwilliger kan een sociaal isolement doorbreken.Tien vrijwilligers waren in 2011 actief als netwerkcoach. Voorwaardevoor het slagen van een traject is, dat mensen uit de omgeving vande hulpvrager meedenken en uitvoeren. Aan het einde van het trajectneemt een van de meedenkers de rol van de vrijwilliger over.VervoerMensen van A naar B begeleiden, dat doen de vrijwilligers van hetproject Vervoer. Door een hoge leeftijd, een ziekte of beperking,door omstandigheden of door een gebrek aan financiële middelenkunnen mensen niet altijd met het Openbaar Vervoer, de taxi, deValys of de Regiotaxi reizen.In 2011 verzorgden 19 vrijwilligers maar liefst 3.092 ritten (enkelereizen) voor kwetsbare mensen. Het ging hierbij om vervoer van ennaar de dagbesteding in het Pieters en Blokland’s Gasthuis (2.928ritten) en daarnaast ook om individuele hulpvragen (164 ritten). In2012 gaat <strong>Ravelijn</strong> deze dienstverlening uitbreiden (zie p. 21).‘Ook het luisteren naar verhalenhoort bij mijn chauffeurswerk’Vrijwillig chauffeur Leen Verkade (rechts op de foto) brengt kwetsbaremensen van en naar hun afspraak in het ziekenhuis en begeleidt hentijdens het gesprek met de specialist.“Uit ervaring weet ik, dat de patiënt daarna bij thuiskomst vaakniet meer precies weet wat er is afgesproken, bijvoorbeeld over hetmedicijngebruik. Daarom maak ik notities voor de thuiszorg en mantelzorg.”Leen gunt de mensen alle tijd. “Dat is een van de voordelenvan het vrijwilligerswerk, er komt geen tijdsdruk bij kijken zoals jedat vaak hebt met een gewone baan. De mensen die ik vervoer, willenvaak na het consult in het restaurant van het ziekenhuis een bakjekoffie drinken met iets erbij. Of ze willen graag een winkel bezoeken.Sommige mensen komen amper het huis nog uit. Naar verhalen luisterenhoort bij mijn werk als vrijwilliger, er is veel eenzaamheid.”16 Jaarbeeld 2011


<strong>Ravelijn</strong> zet mantelzorg op de agenda in AmersfoortSteunpunt MantelzorgWanneer je partner, je kind of een andere naaste je hulp nodigheeft, denk je daar meestal niet lang over na. Het lijkt eenvanzelfsprekende stap dat je bijspringt waar dat nodig is. HetSteunpunt Mantelzorg biedt informatie en praktische en emotioneleondersteuning aan mantelzorgers, zodat zij hun belangrijketaak langer volhouden.Amersfoortse mantelzorgers weten het Steunpunt Mantelzorg steedsbeter te vinden. Het aantal mantelzorgers dat bij het Steunpunt staatingeschreven is vorig jaar opnieuw gegroeid. Eind 2011 stonden er324 mantelzorgers ingeschreven. Dat is een groei van 34 mantelzorgersten opzichte van 2010.Inloop bij Service|PuntVanaf voorjaar 2011 verzorgen de consulenten van het Steunpunt eenspreekuur bij het Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn. Iedereendie tegen mantelzorgtaken aanloopt, praktische vragen heeft of eveneen luisterend oor zoekt, kan hier voortaan terecht op elke eerstewoensdagochtend van de maand. Door het spreekuur hoopt het SteunpuntMantelzorg nog beter toegankelijk te zijn voor mantelzorgers.Inloop en lotgenotengroep vernieuwdVoortaan start meerdere keren per jaar een nieuwe lotgenotengroepvoor mantelzorgers, telkens naar aanleiding van een themabijeenkomst.Een groep van minimaal acht mantelzorgers komt circa vijfkeer bij elkaar onder leiding van een consulent. Door de thematischeaanpak kunnen de mantelzorgers gerichter hun tips en ervaringen metelkaar delen. De eerste lotgenotengroep nieuwe stijl startte in oktoberrondom het thema Niet Aangeboren Hersenletsel.De mantelzorginloop vindt voortaan niet een, maar twee keer permaand plaats, en verhuist van Stadscafé De Observant naar het kantoorvan <strong>Ravelijn</strong>.WorkshopsNaast de individuele ondersteuning aan mantelzorgers gaven de consulentenvan het Steunpunt Mantelzorg vorig jaar diverse workshopsaan mantelzorgers. Een greep uit het aanbod: een informatiebijeenkomstover mantelzorgondersteuning, de workshop Tiltechnieken, eenthemabijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel, de cursus Mantelzorger,zorg voor jezelf (die laatste in samenwerking met Beweging 3.0).Dag van de MantelzorgResto VanHarte opende op woensdag 9 november de deuren van Wijk-Zorgen voor je naaste lijkt een vanzelfsprekende stap.centrum Het Klokhuis voor Amersfoorters die zorgen voor een naaste.Deze Amersfoortse Dag van de Mantelzorg werd georganiseerd insamenwerking met het Steunpunt Mantelzorg (zie p. 12).Netwerk MantelzorgMantelzorgers kunnen het beste worden gesteund op de plek waar zijgekend zijn, dat is de gedachte achter het Netwerk Mantelzorg. Deorganisaties, instellingen en bedrijven die er deel van uitmaken gevenbinnen de eigen organisatie aandacht aan het thema mantelzorg. Dezeorganisaties worden door <strong>Ravelijn</strong> geadviseerd en getraind om eeneigen mantelzorgbeleid vorm te geven.Rondom de Week van de Mantelzorg was er op vele locaties in de stadaandacht voor de 13.000 Amersfoorters die langdurig en intensief zorgenvoor iemand in hun directe omgeving. Dit was het resultaat vanintensief netwerken door de coördinator van het Netwerk Mantelzorg.Daarnaast ontvingen de netwerkorganisaties drie digitale nieuwsbrievenover ontwikkelingen op mantelzorggebied en werd er een netwerkbijeenkomstgeorganiseerd rondom het thema Vindbaarheid.Vanaf 2012 wordt de incidentele subsidie voor het Netwerk Mantelzorgbeëindigd. Toch blijft het belangrijk dat het thema mantelzorg inAmersfoort op de agenda wordt gezet, zodat mantelzorgers in eigenkring gezien en gesteund worden. Het Steunpunt Mantelzorg neemtdeze taak vanaf 2012 over van het Netwerk Mantelzorg. Door andereorganisaties te trainen, vinden meer mantelzorgers ondersteuning.Jaarbeeld 2011 17


Achtergrond‘Ik heb Sandrazien groeien’Vrijwilliger maakt wegwijs op computer en internetDe 22-jarige Nazli Dogu (rechts op de foto) uit Randenbroek wilde graagiets voor een ander betekenen. Haar wijkgenoot Sandra Boom (42) zochtwat ondersteuning om de angst voor computer en internet te overwinnen.<strong>Ravelijn</strong> bracht de vrouwen met elkaar in contact. Een jaar later kan Sandrazich haar leven niet meer voorstellen zonder internet en social media. Ophaar beurt stelt Nazli vast dat het vrijwilligerswerk haar veel voldoeningheeft opgeleverd.18 Jaarbeeld 2011


Nazli:“Al een tijdlang wilde ik vrijwilliger worden. Het leek mij zo mooiom een bijdrage leveren aan iemands leven, zonder ervoor betaald teworden. Vorig jaar dacht ik: nu ga ik er achteraan. Op de website van<strong>Ravelijn</strong> sprak de vacature van Sandra mij aan. Ik studeer Pedagogieken ik heb altijd iets met kinderen gehad. Maar ik had nog niet eerdermet volwassenen gewerkt. Ook leek het me interessant om ervaringop te doen in het begeleiden van iemand met een psychiatrischeachtergrond.We ontmoetten elkaar voor het eerst in het bijzijn van Heleen Vonk,de consulent van <strong>Ravelijn</strong>. Met zijn drieën hebben we de hulpvraagbesproken. Ik heb verteld wat ik kan bieden. Tijdens dat eerste contactviel het mij op dat Sandra kwetsbaar was, maar ook vol verwachting.Ze was zichtbaar blij dat er iemand voor haar was. Het kliktetussen ons, dus besloten we een afspraak te maken.Die eerste echte afspraak was wel even spannend. Sandra bood meiets te drinken aan en daarna gingen we snel met de computer aande slag. Ik ben een doener. In het begin had ik de muis vast. Sandraluisterde naar mij en keek wat ik deed. Maar daarna hebben we derollen omgedraaid en deed ze zoveel mogelijk zelf. Terwijl Sandra opontdekkingsreis ging, was ik haar steun en toeverlaat.Sandra wilde Facebook graag leren gebruiken. We maakten een profielaan en zochten uit hoe het werkte. Soms kwamen we iets tegen wat ikniet wist. Dat lieten we dan even liggen. We zagen elkaar om de week.Maar ik ben niet iemand die zegt, ‘ik heb deze tijd gereserveerd enverder niet’. Ik was toegankelijk, Sandra mocht mij altijd mailen.Ik heb Sandra zien groeien tijdens ons contact. Toen ik haar netleerde kennen, was ze heel voorzichtig, teruggetrokken. Ik moestaan haar trekken om haar iets te leren. Maar op den duur ging hetzo goed. Haar zelfvertrouwen groeide enorm. Zelf begon Sandra overTwitter. Dat kende ik helemaal niet. Zo had ze op den duur de leidingin de les. Ze is echt een kei geworden in het Twitteren.Tijdens onze afspraken kletsten we vaak over dagelijkse onderwerpen.Of over het nieuws. We hadden interessante gesprekken. Ik benislamitisch, Sandra is niet gelovig. Het is leuk om erover te praten hoeje tegen het leven aankijkt.In november heb ik met Heleen gesproken over de vooruitgang vanSandra. Ze had me eigenlijk niet meer nodig. Zelf zou ik bijna metmijn stage beginnen, daar wilde ik me graag helemaal aan geven. Zohebben we besloten om de koppeling af te sluiten. Ik kijk met heelveel voldoening terug op mijn contact met Sandra. Die paar uurtjesom de week van mij hebben Sandra iets moois gegeven, waar ze derest van haar leven verder mee kan.”‘Die paar uurtjes van mij hebbenSandra iets moois gegeven,waarmee ze de rest van haar levenverder kan’Sandra:“Steeds vaker hoorde ik in reclames; ‘Voor meer info kunt u naar www...’Bij festivals krijg je geen programmaboekje meer, maar een QR-code.Internet wordt steeds belangrijker. Tja, ik had wel een computer staan.Maar ik durfde die niet te gebruiken. Ik was bang dat ik dingen zoudoen die niet goed waren. Ik heb wel eens een computercursus gedaan,maar door faalangst heb ik de eindstreep niet gehaald. Ik wilde graagdat een vrijwilliger mij achter mijn eigen computer zou leren hoe hetwerkt. Dus heb ik mijn vraag neergelegd bij <strong>Ravelijn</strong>. Ik doe zelf ookvrijwilligerswerk via deze organisatie.Bij de eerste ontmoeting leek Nazli me aardig. Ik voelde me opgeluchten dacht: ‘dit gaat wel lukken’. Nazli is iemand waarvan ik het idee hebdat ik iets wel twee á drie keer mag vragen. Ik had heel veel bevestigingnodig. Als er maar iemand bij zit, dan kan ik het wel. Maar op eengegeven moment lukte het ook op de computer, zonder dat Nazli erbijzat. Dat is het zelfvertrouwen wat ik gekregen heb. Door te horen: ‘watgoed hé, kijk, het lukt je.’Ik wilde ook niet bang meer zijn voor de sociale media. Een persoondie ik heel leuk vond, vroeg of ik vrienden wilde worden op Facebook.Daarnaast heb ik nu een twitteraccount en ik heb 275 volgers. Ik draaidaar veel muziek. Ik volg mensen die dingen interessant vinden die ikook interessant vind, zoals honden en schilderen. Ik heb vorig jaar zelfsvisite gehad van iemand die ik van twitter ken. Je kunt ook naar eenTweet Up, dan ontmoet je mensen die je van twitter kent in real live.Internet is een stukje van mijn leven geworden. Als ik met de treinga, kijk ik even hoe laat ik er ben. Ik bekijk Buienradar, ik bankier viainternet en doe er mijn belastingaangifte. Als ik mijn hotmail niet kanbekijken, voel ik me net alsof ik mijn sigaretten ben vergeten. Het isverslavend.Op een gegeven moment zaten Nazli en ik steeds meer te kletsen metelkaar. Ik had bijna geen vragen meer. Het was dus prima voor mij omhet contact af te sluiten. Ik ben niet meer bang voor de computer enhet internet. Ik ben wegwijs gemaakt en ik heb genoeg zelfvertrouwen.Nu kan ik er zelf verder mee.”Jaarbeeld 2011 19


Senioren ontdekken computerdoor Samen OnlineVoordat ze aan Samen Online begon, had Corry Turel (85) noggeen eigen computer. Maar nu zit ze er zo’n twee uur per dag achter.E-mailen, het nieuws volgen, Skypen, Patience spelen; dankzijde cursus benut Corrie enkele handige toepassingen van de PC.Samen Online stelt zich tot doel de generatiekloof te verkleinen.Eigen Kracht beweegt lageropgeleide vrouwen richting werkMeer lager opgeleide vrouwen aan de slag, dat is het doel vanEigen Kracht. Met dit programma van het Ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap wil het kabinet vrouwen aanspreken omhun motivatie richting werk en ondernemerschap te stimuleren. Inopdracht van de gemeente Amersfoort geeft stichting <strong>Ravelijn</strong> dekomende twee jaar vorm aan Eigen Kracht.In Samen Online geven jongeren computerles aan ouderen. Eenintensief traject, dat ondervond ook Corry. Zes weken lang ging zedrie ochtenden per week naar de cursus, waar studenten ICT van ROCMidden Nederland haar aan de hand meenamen op ontdekkingreislangs de mogelijkheden van de computer en het internet. Evenoverwoog Corry om met de cursus te stoppen, zo moeilijk vond ze destof. Toch besloot ze ‘flink te zijn’ en door te zetten.MakkelijkerNa de eerste lessen kreeg Corry Turel meer handigheid in het gebruikvan de computer. “Als je eenmaal bezig bent, wordt het makkelijker”,zegt ze nu. Achteraf bezien had ze de cursus eerder willen volgen. Decomputer en het internet vergemakkelijken het contact met familieen vrienden in het buitenland. Ook schrijft ze haar reiservaringen opmet behulp van de computer. “Leuk om te doen en later kunnen mijnkinderen het lezen.”In Amersfoort bestaat de doelgroep uit ongeveer 1.500 vrouwen. Minimaaldriehonderd Amersfoortse vrouwen nemen in 2012 en 2013 deelaan Eigen Kracht, waarvan er vervolgens zestig uitstromen richting(on)betaald werk of opleiding.Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep lastig te motiveren is om inbeweging te komen. Tegelijkertijd lijkt het de doelgroep best verleidelijkom te gaan werken omdat het zelfstandigheid, structuur en meerinkomen biedt. De vrouwen worden persoonlijk geworven, thuis ofbij vindplaatsen. Tijdens keukentafelgesprekken met gelijkgestemdenoriënteren de vrouwen zich op werk. Ook wijzen buddy’s de vrouwende weg en gaan mee naar het Werkplein, opleiding en snuffelstages.Eigen Kracht doet sterk een beroep op het eigen vermogen van devrouwen. Voor vrouwen die net iets meer ondersteuning nodig hebben,kan <strong>Ravelijn</strong> de werkwijze van Duizend-en-één-Kracht inzetten, waarbijvrouwen meer bij de hand worden genomen. Aan het eind van hettraject worden de vrouwen betrokken bij bestaande voorzieningen opgebied van werk en inkomen.Het project Samen Online Nederland werd bedacht door Skanfondsen stichting DOEN en wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdragevan de Nationale Postcode Loterij. In Amersfoort wordt het projectgeorganiseerd door stichting <strong>Ravelijn</strong> in samenwerking met ROCMidden Nederland, Beweging 3.0 en Woonzorg Nederland. De cursusstelt zich tot doel de generatiekloof te verkleinen.Als het aan Corry Turel ligt, is dat wel gelukt. “De studenten diemij begeleidden, waren enthousiaste, aardige knullen”, zegt ze.“Wie weet, als die jongelui buiten stonden, dat ze lachten om onsoude mensen, maar ze deden enorm hun best om de lesstof over tebrengen.” Het is even stil. “Veel dingen zijn door de komst van decomputer gemakkelijker geworden. Ik ga het natuurlijk niet meermeemaken, maar ik vraag me wel eens af, wat zouden ze nog meeruitvinden?”20 Jaarbeeld 2011


AV WerktOntwikkelingen<strong>Ravelijn</strong> werft vrijwilligers voorVriendenkringen (MEE)<strong>Ravelijn</strong> werkt aan uitbreidingvan DagbestedingsvervoerDolgraag willen ze iets gezelligs met vrienden doen, maar tochzitten ze elke avond na het werk thuis op de bank. Voor veelmensen met een licht verstandelijke beperking zijn vriendschappenniet vanzelfsprekend. Vanaf november 2011 kunnen zij inAmersfoort terecht bij Vriendenkringen, groepjes van maximaalvijf personen die samen leuke activiteiten ondernemen.“Zonder de Vriendenkring ga ik nergens naar toe, heb ik geenvrienden en zit ik elke avond thuis. Maar dat is veranderd nu ik eenVriendenkring heb”, zegt een deelneemster aan het project elders inhet land. Door een licht verstandelijke beperking lukte het haar zelfniet om vrienden te maken. Het project Vriendenkringen van MEE wasprecies het duwtje in de rug dat zij nodig had.Vrijwilligers wervenHet concept van het project Vriendenkringen werd bedacht door MEE,de organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking.Na succes elders in het land zijn De Wilg en <strong>Ravelijn</strong> aangehaakt omde Vriendenkringen ook in Amersfoort op te zetten. <strong>Ravelijn</strong> nam dewerving van de vrijwilligers op zich, bij De Wilg kunnen ze terechtvoor scholing en begeleiding.In 2011 heeft <strong>Ravelijn</strong> hard gewerkt aan de uitbreiding van haarDagbestedingsvervoer. Vrijwillige chauffeurs zullen vanaf voorjaar2012 ook het vervoer verzorgen van cliënten van en naar dedagbesteding in de Molendijkflat. Bovendien werkt <strong>Ravelijn</strong> aaneen uitbreiding van de capaciteit van het individuele vervoer.Voor veel senioren heeft het vervoer door een vrijwilliger een groteplus boven het reguliere vervoer. De vrijwilligers kennen hun cliëntengoed, dat geeft de senioren een veilig en vertrouwd gevoel. Dechauffeurs helpen hun cliënten vaak letterlijk over de drempel; zehelpen bij het pakken van jas, tas, rollator of wandelstok. Bovendienhebben ze een signalerende functie. Opmerkingen van de mantelzorgerbrengen ze over op de medewerkers van de dagbesteding en visaversa.“De deelnemers van de Vriendenkringen wonen veelal zelfstandig,hebben meestal een baan en soms zelfs een rijbewijs ”, zegt JeaninePols van MEE. “Ze hebben alleen geen sociaal netwerk om zichheen omdat zij moeite hebben met het sluiten en onderhouden vanvriendschappen. De Vriendenkringen bieden hen de kans om nieuwevrienden te maken. Elke Vriendenkring wordt door twee vrijwilligersondersteund.”‘Zonder de vriendenkring ga iknergens naartoe, heb ik geenvrienden en zit ik elke avond thuis’Jaarbeeld 2011 21


AV WerktAV Werkpunt bevordert de wijkeconomieDe gemeente Amersfoort werkt aan het vergrotenvan de leefbaarheid in de vernieuwingswijken.<strong>Ravelijn</strong> geeft in opdracht van de gemeente enin samenwerking met vele maatschappelijkeorganisaties vorm aan het project AV Werk(t), datinwoners stimuleert om actief deel te nemen aande samenleving.Actief deelnemen aan de samenleving kan op verschillendemanieren; door betaalde arbeid, ondernemerschap, vrijwilligerswerk,leerwerktrajecten, onderwijs en burgerinitiatieven. Het AV Werkpuntis een laagdrempelige ontmoetingsplek aan de Rietzangerstraat 12,waar iedereen terecht kan op het gebied van vraag en aanbod vanondernemerschap, werk en maatschappelijke inzet. Verschillendediensten in de wijk worden vanuit het Werkpunt gecoördineerd.BuurtvoorlichtersVanuit het AV Werkpunt zijn acht voormalig uitkeringsgerechtigdenbegeleid, die de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 volgden.Zij kwamen in dienst bij woningcorporatie Alliantie Eemvallei entraden op als buurtvoorlichters, die bewoners persoonlijk betrokken bijactiviteiten in de wijk. Tijdens 17.136 huisbezoeken gaven zij tekst enuitleg over wijkinitiatieven, verspreidden zij 24.150 flyers en namenzij twee enquêtes af. Een van de deelnemers heeft haar opleidingvoortijdig beëindigd om te starten met haar eigen bedrijf, de overigezeven kandidaten behaalden hun diploma.728 wijkbewoners zijn actief betrokken bij activiteiten in hun wijk,zoals de buurtsoap Ben Bezig, de Buurt BV of vrijwilligerswerk.StartersruimtenZeven startende ondernemers openden begin 2011 hun deuren in destartersruimten onder de Havikshorst. Zij huren deze omgebouwdegarageboxen voor de duur van twee jaar als springplank naar eenreguliere vestiging. Dit project is een samenwerking tussen degemeente Amersfoort en de Alliantie Eemvallei en wordt medegefinancierd door het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie.OndernemersloketVoorjaar 2011 werd het eerste Amersfoortse Ondernemersloket geopendin het AV Werkpunt in Liendert. Het Ondernemersloket is een initiatiefvan de Marokkaanse ondernemersvereniging stichting Sebou, RotaryAmersfoort West, Reflexxy, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf(IMK) en het AV Werkpunt. Het biedt ondersteuning en advies aanstartende ondernemers als voortraject naar reguliere organisaties. Ookworden er workshops verzorgd gericht op ondernemersvaardigheden.Samen met ROC ASA wordt gekeken naar mogelijkheden om studentenkorte opdrachten te laten doen voor ondernemers.KlusdienstenVeilig, prettig en leefbaar wonen voor iedereen, daar zetten devrijwilligers van de klusdiensten zich voor in. Amersfoorters dieeen klus zelf niet kunnen doen en ook geen commerciële dienstkunnen betalen, kunnen gebruik maken van de diensten van hetWijkServiceTeam, dat zich richt op de AV-wijken. Vrijwilligersverzorgden in 2011 464 klussen voor bewoners van Liendert/Rustenburg,De Kruiskamp/De Koppel en Randenbroek/Schuilenburg.Daarnaast zijn de vrijwilligers van de Klusserij actief in de overigewijken. Zij verzorgden vorig jaar 293 klussen.Het klusteam is in 2011 uitgebreid met zeventien vrijwilligers. Gemiddeldzes Werk-Mee-kandidaten vormen een belangrijk deel van devrijwilligersgroep. Door de goede bezetting worden hulpvragen snellerbeantwoord en zijn er geen wachtlijsten meer voor de inzet van deklusvrijwilligers. Voor de vrijwilligers wordt drie á vier keer per jaareen bijeenkomst georganiseerd.22 Jaarbeeld 2011


‘Wat een leuk gevoel om als warefilmster bij de première van debuurtsoap te zijn’Première buurtsoap Ben Bezig trektvolle zaal in Theater De FlintPrachtig uitgedost in gala betraden de acteursvan buurtsoap Ben Bezig op woensdag 16 februari2010 de rode loper van Theater De Flint. Tijdensde feestelijke première van de eerste Amersfoortsebuurtsoap genoten de trotse acteurs zichtbaar vanhet resultaat van enkele maanden hard werken. Zo’nachthonderd Amersfoorters waren daarbij aanwezig.In de weken na de première was de buurtsoap tezien via Omroep Amersfoort. Ben Bezig is opgenomenin Liendert. De acteurs wonen er zelf. Dat isook het bijzondere. Deze soap is volledig gemaaktdoor en met vrijwilligers uit de wijk zelf. Gewoonom te laten zien hoe leuk en bijzonder Liendert is.Politicus Job Cohen in gesprek metbuurtvoorlichters op AV WerkpuntEen bijzondere ontmoeting vond op vrijdag 1juli plaats op het AV Werkpunt. PvdA-politicusJob Cohen ging daar in gesprek met een aantalbuurtvoorlichters. Hij luisterde belangstellend naarde ervaringen van de buurtvoorlichters. Ook wildehij alles weten over de manier waarop AV Werkt debewoners van de vernieuwingswijken stimuleertom aan het werk te gaan, vrijwilliger te worden ofeigen activiteiten op te zetten. Job Cohen beslootzijn bezoek aan het AV Werkpunt met een wandelingdoor de wijk onder leiding van projectleiderMarieke Broersma van <strong>Ravelijn</strong>. Daarbij ontmoettehij de startende ondernemers bij de Havikshorst.Jaarbeeld 2011 23


Lage huurprijs is doorslaggevend voorstartende ondernemers Havikshorst‘Echt een buitenkans’Startende ondernemers in Liendert zijn meer dan tevreden met de voordelige bedrijfsruimten aande Havikshorst. De omgebouwde garageboxen zijn gezellig, ruim genoeg en prima bereikbaar. Drievan hen vertellen, Trude Bosman, houten sieraden en workshops, Wil van der Meer, kunstenaar enrestaurateur en H. Houda, fotograaf en eigenaar van Studio EVA.‘Ik heb ‘t hier erg naar mijn zin’Op nummer 25 geeft Trude feelgood workshops, bedoeld om vrouweneen middagje voor zichzelf te geven, ontspannen, gezellig en metfijne ontmoetingen. “Wat een sprookje”, zei laatst een klant bij binnenkomstin de fel gekleurde ruimte.Tijdens de workshop sieraden maken de vrouwen onder begeleidingeen kleurrijke ketting naar keuze. Gelijktijdig leest Trude voor. Eenvoudigeverhaaltjes, speciaal uitgezocht. Over de lente bijvoorbeeld.Laatst bij de viering van een vijftigste verjaardag, over vijftig jaarworden. “Ik wil uitbreiden van nu twee workshops per maand naar wekelijkséén. Ook het aanbod ga ik verbreden, zodat dezelfde klant eenpaar keer terug kan komen.” Trude overweegt een workshop schrijvenvan zes dagdelen en volgt nu zelf een cursus voor leidinggevenden.“Ik ben tevreden en heb het hier erg naar mijn zin. Als je thuis werkt,doet alles een appèl op je, de wasmachine of wat rommel.” De termijnvan twee jaar lijkt lang, maar gaat snel, zegt Trude. Over haar perspectiefkan ze geen zinnig woord zeggen. “Moeten vertrekken zou meveel pijn doen. Ik kan alleen maar hopen dat ze de termijn van tweejaar schrappen.”24 Jaarbeeld 2011


‘Het gaat mij voor de wind’Verderop, met de deur open, schuurt kunstenaar en antiekrestaurateurWil een fraaie kast. “Het gaat mij voor de wind. Via mijn website krijgik klanten uit Amersfoort en omstreken.” Eerder werkte Wil in haar flataan een van de Horsten. “De stofzuiger was daar mijn beste vriend.Vanwege de stank moesten we altijd alles openzetten.”De boxen noemt Wil ‘echt een buitenkans’. De overstap naar een dure,professionele bedrijfsruimte was een te groot risico. Zonder de boxzou ze nu nog in haar woonkamer staan schuren en lakken.Volgens Wil zijn de adviseurs van het AV Werkpunt bijzonder behulpzaam.In opdracht van de gemeente geeft <strong>Ravelijn</strong> uitvoering aanhet Werkpunt, dat startende ondernemers ondersteuning en adviesgeeft. “Maar ik heb zelf alles uitgezocht”, zegt Wil, “tenslotte ben ikondernemer.”‘Ik zou graag nog tweejaar blijven’In Studio Eva werkt fotograaf Houda, van Spaans-Marokkaanse komaf. Na haar mbo-opleidingaudiovisuele omgeving maakte ze werk van haarfotografiehobby. Haar professie is om uitgebreideMarokkaanse trouwreportages te maken. In Liendertwonen veel (potentiële) klanten.“Toen ik wilde starten, las ik over de garageboxenmet een huur van €71. ‘Hé, dat kan toch helemaalniet?’, dacht ik. Maar het klopte. Jammer dat ik netnu ik goed bekend ben bij mijn klanten, op zoekmoet naar alternatieven. Ik wil groeien, maar eenhuur van €500 is een te grote stap. Ik wil best ietsmeer betalen om nog twee jaar te kunnen blijven.”Jaarbeeld 2011 25


Help Mee Dag‘Ik kan dit, dus waarom zou ik niet helpen?’Meer dan dertig Amersfoorters hebben op Burendagzaterdag 24 september tijdens de <strong>Ravelijn</strong>Help Mee Dag voor hun stadsgenoten geklust.Door enkele uren de handen uit de mouwen testeken, ervoeren zij hoe leuk en zinvol vrijwilligerswerkkan zijn.Onkruid wieden, een heg snoeien of schilderen; tijdens de Help MeeDag zetten de vrijwilligers er samen de schouders onder. Bij mensendie door een hoge leeftijd of door omstandigheden kwetsbaar zijn,blijven dit soort klussen vaak liggen. Zeker wanneer zij over een smallebeurs beschikken en een klein (of geen) sociaal netwerk hebben.GelukkigWethouder Gert Boeve ontvangt de vrijwilligers rond 9.00 uur metkoffie op het AV Werkpunt aan de Rietzangerstraat. “Fijn dat er weerveel nieuwe mensen meedoen”, twittert hij ter plekke. “Vrijwilligerswerkwerkt volgens een simpel maar goed principe: als ieder mens eenander mens gelukkig zou maken, is de hele wereld gelukkig.”“Waar gaan we beginnen?”, vraagt Philip zich hardop af. Hij is zojuistmet zijn teamgenoten aangekomen in een flatwoning, het nieuwethuis van een dame uit Eritrea. Gezellig is het er nog niet; de murenzijn kaal en de verf bladdert van de kozijnen. Vrijwilligers Marco enSylvia beginnen met het verwijderen van restjes behang, Philip enSieta nemen de verfkwast ter hand.BuurvrouwRene, Nelly en Mieke zijn intussen aan het werk in de tuin van een ouderedame. René hanteert de heggenschaar, terwijl Nelly ervoor zorgtdat het snoer veilig is. Ze grapt: “Net vroeg iemand of de bewoonsteronze buurvrouw is. Ja, zeiden we. We zien dat heel breed.” Miekeverwijdert het onkruid uit de voortuin. “Heerlijk, met mijn handen inde aarde”, zegt ze tevreden.Karel, Renate en Joep werken in de woning van een moeder en haarkind. “Ik kan dit, dus waarom zou ik niet helpen?” zegt Joep. Toevalligzijn deze vrijwilligers alledrie zelfstandig ondernemer. Ze vindenhet leuk om nu eens met collega’s te werken en er wordt dan ook veelgelachen. Joep: “Ik kom veel bij mensen waar het huis altijd maarmooier wordt. Nu zie je eens hoe het ook kan zijn. Dat relativeert.”Rond 13.00 uur zijn de vrijwilligers terug op het Werkpunt, waar zetijdens de lunch ervaringen uitwisselen. “We hebben vandaag eengroot verschil gemaakt in het leven van acht Amersfoorters”, stelt<strong>Ravelijn</strong>directeur Sylvia Cox tevreden vast. “Ik weet zeker dat de vrijwilligersnog lang aan deze dag zullen terugdenken. Zomaar iets vooreen ander doen, dat geeft je een geweldig gevoel!”26 Jaarbeeld 2011


‘Alles wat ikleuk vind, vindik hier’Hans Bresser, vrijwilliger AmforsVooruitblik 2012Stageproject Handje helpen van startEigen Kracht beweegt vrouwen richting werkMake-over voor ontvangstruimte <strong>Ravelijn</strong>Jaarbeeld 2011 27


Jaarbeeld 2011betrokkenpersoonlijksamen levensamen werken<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> • vrijwilligers • mantelzorg • maatschappelijke inzetBergstraat 24-26 • 3811 NJ Amersfoort • t 033 461 30 00 • info@ravelijn.nl • www.ravelijn.nl28 Jaarbeeld 2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!