Authentieke versie downloaden (pdf)

zoek.officielebekendmakingen.nl

Authentieke versie downloaden (pdf)

Artikel 11Deze Aanvullende Overeenkomst treedt in werking met ingang van1 April 1951. De hoogste administratieve autoriteiten der beide VerdragsluitendeStaten, bedoeld in artikel 31 van het Verdrag, zullenevenwel de verzekeringsorganen binnen hun gebied opdracht gevenreeds eerder voorbereidende maatregelen voor «het doen plaats vindenvan de betalingen te treffen, alsmede de overmakingen reecis vóórde afkondiging van deze Aanvullende Overeenkomst te doen geschieden.Artikel 12Deze Aanvullende Overeenkomst wordt gesloten voor, de tijd vanéën jaar na het tijdstip van haar inwerkingtreden. Zij wordt geachtstilzwijgend van jaar tot jaar te zijn verlengd, voorzover zij niet doorde Regering van een der beide Verdragsluitende Staten op zijn laatstdrie maanden vóór de afloop van de desbetreffende termijn schriftelijkwordt opgezegd.Gedaan te Bonn, de 29ste Maart 1951, in tweevoud in de Nederlandseen Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.Voor het Koninkrijk derder Nederlanden,(w.g.) DE BOOY.Voor de BondsrepubliekDuitsland,(w.g.) SAUERBORN.

More magazines by this user
Similar magazines