Authentieke versie downloaden (pdf)

zoek.officielebekendmakingen.nl

Authentieke versie downloaden (pdf)

Artikel 2L De betalingsplicht binnen het kader van de bepalingen- vanartikel 1 is van kracht voor:a) in het Koninkrijk der Nederlanden:de organen van de verzekering tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit,ouderdom en overlijden — renten —, de industriële ongevallenverzekering,de land- en tuinbouwongevallenverzekering, de zeeongevallenverzekeringen de pensioenverzekering voor de mijnwerkersen de met dezen gelijkgestelden;b) in de Bondsrepubliek Duitsland:de organen van de ongevallenverzekering, de rentenverzekering voorarbeiders (Invalidenversicherung), de rentenverzekering voor bedienden(Angestelltenversicherung) en de pensioenverzekering voor mijnwerkers.2. Artikel 20 van het Verdrag en het bepaalde onder 1, 6 en 7van het daarbij behorende Slotprotocol zijn van overeenkomstigetoepassing.Artikel 3De ingevolge het bepaalde in de artikelen 1 en 2 te betalen rentenworden uitbetaald ten laste van de verzekeringsorganen, welke totuitkering verplicht zijn, overeenkomstig de voor hen geldende wetgeving,door de in dit artikel aangegeven instellingen van de VerdragsluitendeStaat, waarin de belanghebbende woont (betaalkantoren):In het Koninkrijk der Nederlanden:Renten ingevolge de Duitse sociale verzekering door het Bureauvoor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid teNijmegen.In de Bondsrepubliek Duitsland:a) Renten ingevolge de Nederlandse verzekering tegen geldelijkegevolgen van invaliditeit, ouderdom en overlijden door de „LandesversicherungsanstaltWestfalen" te Munster;b) Renten ingevolge de Nederlandse ongevallenverzekering doorde „Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften" te Bonn;c) Renten ingevolge de Nederlandse pensioenverzekering voor demijnwerkers en de met dezen gelijkgestelden door de „AachenerKnappschaft" te Aken ;Artikel 41. De door de in artikel 3 bedoelde instellingen ten behoeve vande verzekeringsorganen van de andere Staat, welke tot uitkering verplichtzijn, uit te betalen renten worden maandelijks met elkanderverrekend. Het verschil, dat hierna ten laste blijft van de gezamenlijkesociale verzekeringsorganen van de ene of van de andere Staat,

More magazines by this user
Similar magazines