download Evenement klein, melden (PDF 1,6 MB) - Gemeente ...

heerhugowaard.nl

download Evenement klein, melden (PDF 1,6 MB) - Gemeente ...

1. Melder / organisatorNaam vereniging, stichtingof onderneming:Naam contactpersoon:Adres:Postcode en woonplaats:Telefoon-/Faxnummer:E-mailadres:2. Korte omschrijving van uw evenementOmschrijving evenement:Aard evenement:Datum evenement: van uur tot uurPostcode en woonplaats:Locatie:Contactpersoontijdens evenement:Mobiel telefoonnummercontactpersoon:3. Datum op- en afbouwDatum opbouw: vanaf uurDatum afbouw: vanaf uur4. Locatie evenement (*doorhalen wat niet van toepassing is)Het evenement vindt plaats: binnen / buiten*Adres:Postcode en woonplaats:Heeft u toestemming van de eigenaarvan de grond? Ja Nee Het terrein is in eigendom/beheer gemeenteHeeft u toestemming van dehoofdgebruiker van de grond? Ja Nee n.v.t.Naam eigenaar/hoofdgebruiker:Adres:Postcode en woonplaats:Bewijzen van toestemming meesturen!- 2 -


5. AlcoholWordt tijdens het evenement alcoholhoudende drank verkocht? JaHet is verboden zonder vergunning alcoholhoudende drank te verstrekken. een ontheffing volgensartikel 35 van de Drank- en Horecawet maakt het mogelijk om zwak alcoholische dranken te verstrekkenbij tijdelijke gelegenheden. Degene die hiervoor de bonodigde papieren heeft moet de ontheffingaanvragen.Aanvragen met formulier: “Drank- en Horecawet Model C”U vindt deze op onze website, www.heerhugowaard.nl/Ondernemers/Ondernemersloket/Formulierenen Documenten/DownloadformulierenNee6. Aanvullende gegevens(U vult dit in als er opmerkingen of suggesties van toepassing zijn)7. OndertekeningMelder verklaart hierbij dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.Datum:Handtekening:Vragen?Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de frontoffice onder telefoonnummer 14 072.Waar stuurt u het formulier naar toe?Deze aanvraag kunt u zenden naar:Gemeente HeerhugowaardAfdeling HandhavingPostbus 3901700 AJ Heerhugowaardof u kunt deze aanvraag afgeven:bezoekadres:Gemeente HeerhugowaardParelhof 11703 EZ Heerhugowaard[i]OMG-008asep’12- 3 -


Toelichting op het meldingsformulierAlcoholhoudende drank?Het is verboden zonder vergunning alcoholhoudende drank te verstrekken. Een ontheffing volgens artikel35 van de Drank- en Horecawet maakt het mogelijk om zwak alcoholische dranken te verstrekken bij tijdelijkegelegenheden. Degene die hiervoor de benodigde papieren heeft moet de ontheffing aanvragen.Aanvragen met formulier: "Drank- en Horecawet Model C"U vindt deze op onze website, www.heerhugowaard.nl / Ondernemers / Ondernemersloket / Formulieren endocumenten / Downloadformulieren.Geluid en muziek?Bij het organiseren van een evenement kan er sprake zijn van overlast of hinder voor de omgeving.Bijvoorbeeld als u muziek draait of als er sprake is van lawaai of geschreeuw. U moet er als organisatoralles aan doen om die overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in de vergunning nemen wij daarvoorvoorschriften op.Bij het wel of niet verlenen van de gevraagde vergunning zullen de volgende zaken worden overwogen: Is de vergunning bedoeld voor een grote groep mensen of slechts voor een select gezelschap? Eenvergunning voor een activiteit waar de gehele gemeenschap aan kan deelnemen zal eerder wordenafgegeven dan een vergunning voor een activiteit waar slechts een aantal mensen aan deelnementerwijl een grote groep daar hinder van ondervindt. Bovendien zal er bij omwonenden een groterdraagvlak aanwezig zijn voor een activiteit die omgevingseigen is, zoals Tour de Waard, dan voorongebruikelijke activiteiten. Hoe lang duurt het evenement en in welke perioden van de dag vindt dit plaats? Een activiteit in dedag- en/of avondperiode zal minder overlast veroorzaken dan in de nachtperiode. Nachtrustverstoring(tussen 24.00 en 07.00 uur) moet zoveel mogelijk worden voorkomen en is een zwaarwegende factorbij het wel of niet toestemming verlenen. Bovendien kan de duur van de activiteit in de vergunningworden beperkt bijvoorbeeld dat de activiteit om 23.00 uur moet zijn beëindigd. Hoe hoog zijn de geluidsniveaus ter plaatse van woningen? Er zal altijd een inschatting wordengemaakt van de te verwachten geluidsniveaus bij woningen in de omgeving. Er kan voor (grootschalige)activiteiten een opgave worden verlangd van het opgestelde bronvermogen en andere technischegegevens om deze inschatting te kunnen onderbouwen. Ernstige geluidshinder moet altijd wordenvoorkomen; het geluidsniveau in de woning (bij gesloten ramen en deuren) moet nog acceptabel zijn.Als vuistregel wordt een maximaal geluidsniveau in de woning gehanteerd van 50 dB(A). Zijn er klachten over voorgaande activiteiten binnengekomen? Wanneer er in het verleden klachtenzijn binnengekomen dan kan dit een reden zijn om de vergunning niet te verlenen of de voorschriftenaan te scherpen.Plaatsen van een tent of het afsluiten van een terrein voor meer dan 250 personen?Als u bijvoorbeeld een tent of overkapping plaatst of een terrein afsluit waar meer dan 250 personen tegelijkaanwezig zijn dan heeft u ook een gebruiksvergunning brandveilig gebruik nodig. Deze vergunning is gebaseerdop hoofdstuk 2 van de Brandveiligheidverordening Heerhugowaard.Gebruiksvergunning inrichting:Een gebruiksvergunning voor een inrichting is nodig indien het gaat om een ruimtelijk begrensde plaats(anders dan een bouwwerk) waar: meer dan 250 personen tegelijk aanwezig zullen zijn; bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen zullen worden opgeslagen; aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal wordenverschaft; aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijkgehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.- 4 -


Een inrichting is een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats. Hieronder vallen bijvoorbeeldhotelboten, opslagschepen en drijvende restaurants. Maar ook een (evenementen) terrein, kampeerterrein,feesttent of tijdelijke overkapping. U heeft een vergunning nodig als er meer dan 250 personen gelijktijdigaanwezig zijn.Aanvragen met formulier: "Gebruiksvergunning Inrichting"U vindt deze op onze website, www.heerhugowaard.nl / Inwoners / Inwonersloket / Formulieren /Downloadformulieren.Verkeers- en parkeerproblematiek?Als u een evenement organiseert moet u ervoor zorgen dat de vrijheid en de veiligheid op de weg niet ingevaar komt. Ook moet u de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en de hulpdiensten zoals de politie,brandweer en ambulance waarborgen. Bij een evenement waar veel publiek valt te verwachten krijgt u deverplichting om parkeeroverlast te voorkomen. Dat betekent dat u zelf moet zorgen voor voldoende gecertificeerdeverkeersregelaars. Zij moeten het parkeren van voertuigen van deelnemers en bezoekers regelen.Geadviseerd wordt deze gecertificeerde verkeersregelaars te verzekeren. Door hun kleding zijn zij herkenbaarvoor het publiek. De minimale leeftijd van een verkeersregelaar is 16 jaar.Dranghekken/afvalbakken?Het is niet mogelijk om via de gemeente de benodigde afvalbakken te verkrijgen. Ook moet u zelf dranghekken,afzethekken en verkeersborden regelen. De afzethekken en verkeersborden die u gebruikt moetenvoldoen aan de richtlijnen van de CROW-publicatie-96b. In Heerhugowaard zijn meerdere verhuurbedrijvengevestigd die hierin gespecialiseerd zijn.Open vuur/barbecue?Voor open vuur of barbecue is normaal een aparte ontheffing vereist. Als u in het aanvraagformulier voorhet evenement de gevraagde gegevens vermeldt, dan besluiten wij ook of u deze ontheffing krijgt. U hoeftgeen aparte ontheffing aan te vragen. Waterwinplaatsen en (ondergrondse) brandkranen moeten vrij gehoudenworden.Rommel en vuil opruimen?De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat de locatie en de onmiddellijke omgeving daarvan opgeruimdis na het evenement.Tijdelijke publicatieborden?Het plaatsen van tijdelijke reclameborden langs de kant van de weg is alleen toegestaan bij incidentele,plaatselijke evenementen. Per evenement mogen maximaal 20 borden worden geplaatst voor maximaal10 dagen.Er zijn vaste locaties beschikbaar op de grote in- en uitvalswegen en er is de mogelijkheid van het plaatsenvan driehoeksborden rond lantaarnpalen. Voor deze laatste borden geldt een maximale afmeting van 128cm bij 85 cm. Meer informatie vindt u op de website, www.heerhugowaard.nl / inwoners / inwonersloket /regelgeving / objectenbeleid.Geluidswagen?Voor het gebruik maken van een geluidswagen is een aparte ontheffing vereist. Als u in het aanvraagformuliervoor het evenement de gevraagde gegevens vermeldt dan besluiten wij ook of u deze ontheffing krijgt.U hoeft deze niet apart aan te vragen. U moet er rekening mee houden dat in ieder geval het geluid van degeluidswagen niet verder hoorbaar mag zijn dan 200 meter.[i]OMG-008asep’12- 5 -

More magazines by this user
Similar magazines