GORTER enkelvoudige EW-60 (C)

stoebich

GORTER enkelvoudige EW-60 (C)

KOMO ® Attest

GORTER enkelvoudige

EW-60 (C) BRANDWERENDE

SCHERMEN type FSV VOOR T

OE-

PASSING IN SCHEIDINGSCONSTRUCTIES

Attesthouder

Gorter Branddeuren

b.v.

Vrijheidweg 31-35

Postbus 93

1520 AB Wormerveer.

Telefoon: (075) 628 64 58

Internet: www.gorterbranddeuren.nl

Telefax: (075) 621 05 47 E-mail: verkoop@gorterbranddeuren.nl

VERKLARING

VAN SKG

Attestnummer : ATT ’05.31.165.01

Uitgegeven : 01 - 01 - 2005

Vervaldatum : 01 - 01 - 2010

Dit

attest is op basis van BRL

3241 afgegeven door SKG, conform het SKG-Reglement voor Attestering 2002.

SKG

verklaart dat de GORTER EW-60 (C) brandwerende schermen type FSV geschikt zijn voor toepassing in steenachtige

scheidingsconstructies, die prestaties leveren als in dit attest omschreven, mits de producten voldoen aan de in dit attest vastgelegde

technische specificatie en mits de montage ervan in bouwwerken geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde

verwerkingsmethoden.

Door

SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op productie, noch op de montage van (onderdelen van)

de brandwerende producten in bouwwerken.

Voor

de relatie van de uitspraken in dit attest met

de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar het ‘Overzicht van

kwaliteitsverklaringen in de bouw’, zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl

Voor

SKG:

LEVERING

VAN BRANDWERENDE PRODUCTEN ONDER DIT ATTEST

ir. F.A. Zandstra, directeur

De

attesthouder is verplicht de deuren waarop dit attest betrekking

heeft te voorzien van de identificatie, volgens de specificatie

in dit attest. Tevens moet de aanduiding voor klassering m.b.t. producteigenschappen zoals in dit attest voor de deuren is bepaald

vermeld worden op de begeleidingsbon. Bij eerste levering aan de bouw dient een exemplaar van dit attest voorafgaande

aan, of gelijktijdig bij de toelevering van brandwerende GORTER EW-60 (C) schermen type FSV ten behoeve van de directie

aan de bouw meegeleverd te worden.

GELDIGHEID

VAN DIT ATTEST

Gebruikers

van dit attest wordt geadviseerd om in geval van twijfel en/of wanneer vermelding in het door de Stichting Bouwkwa-

liteit (SBK) te Rijswijk gepubliceerde ‘Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw’ ontbreekt, bij SKG te informeren of dit

document nog geldig is.

© SKG Dit

attest bestaat uit 7 bladzijden Nadruk verboden


KOMO ® Attest

GORTER EW-60 (C) enkelvoudige brandwerende schermen type FSV.

Nummer : ATT ’05.31.165.01 Blad 2

Uitgegeven : 01 - 01 - 2005

Vervaldatum : 01 - 01 - 2010

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Brandwerende producten conform dit attest worden geïdentificeerd

door deze te voorzien van het teken c.q. logo van de

fabrikant, tezamen met vermelding van de identificatie-code en

de waarde die als indicatie voor de prestaties met betrekking

tot de desbetreffende categorie geldt, als gegeven in tabel 3

en 4. E.e.a. zoals hiernaast aangegeven.

Plaats van de identificatie:

- in de (klooster-)sponning / onderzijde van elk beweegbaar

deel (bij voorkeur rechts-onder, gezien vanaf de buiten-

zijde)

De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een wit zegel

met zwarte opdruk als volgt:

SAMENVATTING minimum prestaties 1 ):

Tabel 1

BOUWBESLUITINGANG

Afd.nr onderwerp grenswaarde/

bepalingsmethode

2.12 Beperking van ontwikkeling

van brand

2.13 Beperking van uitbreiding

van brand

Klasse 1, 2, 3 of 4, volgens NEN

6065,

dan wel Klasse A2, B, C of D volgens

NEN-EN 13501-1

WBDBO > 30 minuten, volgens

NEN 6068

van rook < 2,2 m -1 2.15 Beperking van ontstaan Rookdichtheid < 10 m

, volgens NEN 6066, dan wel

Rookklasse s2 volgens NEN-EN

13501-1

-1 , < 5,4 m -1 of

Logo Gorter Branddeuren b.v. EW-60 (C)

Gorter ATT’05.31.165.01

Enkelvoudig brandscherm R-90 (C)

Type FSV

bxh max: 6000x6000 mm

EW’ is de aanduiding voor de toepassingsindicatie volgens

tabel 3, gerelateerd aan brandwerende eigenschappen volgens

bepalingen in BRL 3241, gevolgd door een nadere klasse-aanduiding.

prestaties volgens

kwaliteitsverklaring

Klasse 2

Klasse B

Klasse-aanduiding in minuten

incl. vermelding van de toepassingsindicatie

te weten: EW-60

Rookdichtheid < 2,2 m -1

Rookklasse

s2

opmerkingen i.v.m. toepassing

2.16 Beperking van versprei- WRD > 30 minuten, volgens

Klasse-aanduiding in minuten

ding van rook

NEN 6075 incl. vermelding van de toepassingsindicatie

te weten:

R 90 minuten

2.13 Beperking uitbreiding Zelfsluitend te bepalen middels verifi- Zelfsluitend

Deuren in inwendige schei-

en van brand en/of ver- catie

dingsconstructies in brand- of

2.16 spreiding van rook /

rookcompartimenten dienen

vluchten bij brand

zelfsluitend te zijn

Ingevolge

de regelingen Bouwbesluit als gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

beheer (VROM) is deze door SKG afgegeven kwaliteitsverklaring o.a. in het kader van de bouwvergunning tevens het voldoende

bewijs als bedoeld in artikel 1.6 van het Bouwbesluit, mits en voor zover deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in de laatste

uitgave van het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw, uitgegeven door SBK te Rijswijk.

WENKEN

VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde

producten, of conform de technische specificatie als

omschreven in hoofdstuk 1 van dit attest:

1

n dit

e

tbare beschadigingen en/

ere) wettelijke eisen in ver-

e geleverd is wat is overeengekomen;

2 e

identificatie conform de specificaties i

attest is aangebracht;

3 de producten geen zich

of gebreken vertonen als gevolg van transport

of anderszins;

4 e voldaan is aan (and

band met de specifieke toepassing.

2. Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe

het door SBK gepubliceerde “Overzicht van kwali-

teitsverklaringen in de bouw, laatste editie. In twijfelgevallen

SKG.

3. Indien u op grond

van het hiervoor gestelde en/of op

grond van uw bevindingen tot afkeuring overgaat,

neem dan contact op met:

1 e Gorter Branddeuren b.v.

en zonodig met

2 e SKG.


KOMO ® Attest

GORTER EW-60 (C) enkelvoudige brandwerende schermen type FSV.

Nummer : ATT ’05.31.165.01 Blad 3

Uitgegeven : 01 - 01 - 2005

Vervaldatum : 01 - 01 - 2010

Inhoudsopgave

1. Technische specificatie

2. Verwerkingsvoorschriften en

wenken voor de gebruiker

3. Prestaties

4. Figuren


KOMO ® Attest

GORTER EW-60 (C) enkelvoudige brandwerende schermen type FSV.

Nummer : ATT ’05.31.165.01 Blad 4

Uitgegeven : 01 - 01 - 2005

Vervaldatum : 01 - 01 - 2010

1. Technische specificatie

1.1 Onderwerp

1 .2

Schermen van geweven doek, toegepast in

brandwerende scheidingsconstructies. De

schermen kunnen in zowel inwendige als uit-

wendige scheidingsconstructies worden toe-

gepast met dien verstande, dat de schermen

geen klimaatscheidende functie kunnen

vervullen; de schermen zijn in uitwendige

scheidingsconstructies derhalve alleen

toepasbaar, indien aan het verblijfsgebied

geen eisen worden gesteld t.a.v. geluid,

energiezuinigheid, luchtdoorlatendheid

en

waterdichtheid.

Constructie

1 .2.1 Schermen

1 .2.1.1 Merken

Het scherm inclusief de aansluitconstructie

zoals in dit attest omschreven moeten als on-

losmakelijke eenheid beschouwd worden.

De schermen zijn voorzien van een identificatie-code

zoals aangegeven op blad 2.

1 .2.1.2 Vorm en samenstelling

Het scherm is een weefsel van met een me-

taaldraad,versterkt fiberglas

Aangemerkt als ontbrandbaar

Baustoff klasse

2 volgens DIN 4102-1.

Het scherm bestaat meerdere

ca. 1 meter

brede banen (aan elkaar genaaid met een

overlap van tenminste 50 mm).

Voor een aanzichtschets, zie figuur

1 op blad

7. Het weefsel is 0,7 mm dik en heeft een gewicht

van ongeveer 1 kg/m 2 .

Bevestiging:

Het scherm is aan

bovenzijde d.m.v. lijm en

nieten aan het oprolmechanisme bevestigd.

Afwikkelen

van het doek vindt plaats in verticale

richting door het eigen gewicht of

aangedreven door een elektromotor. De afwikkelsnelheid

bedraagt ca. 4,5 m/minuut.

1.2.1.3 Afmetingen

De maximale dagmaat voor de schermen

bedraagt 6000 x 6000 mm (bxh).

De

maximaal toelaatbare maatafwijking van de

aansluitconstructie ten opzichte van de nominale

maatvoering bedraagt ± 2 mm. De spleet

tussen de onderzijde van het scherm en de

vloer is overeenkomstig NEN 6069 maximaal 6

mm.

1 .2.2 Aansluitconstructies

1.2.2.1 Aansluitconstructie/bovenzijde/oprolmechanisme

De behuizing kan zowel aan de buiten- als

binnenzijde van het bouwkundig kader (aan de

latei) worden aangebracht.

Bij montage van de behuizing

aan het plafond,

(bij het ontbreken van een latei) dient een latei

van brandwerend materiaal (bijv. Promatect H

stroken) te worden aangebracht.

Oprolmechanisme:

Een

stalen buis Ø 70 met inliggende buismotor.

Lagering in zijdelings geplaatste lagerbussen.

1.2.2.2 Aansluitconstructie/zijkant

Aan de zijkanten wordt het scherm door

walsvormige stalen knoppen

(max. onderlinge

afstand 200 mm bevestigd op de randzoom)

in een labyrintvormig zijgeleider profiel geleid.

Zijgeleiders:

Bestaan

uit stalen U profielen in een labyrint

vormige uitvoering;

materiaaldikte 2 mm. ,

hoogte 122 mm en diepte 74 mm. wanddikte 2

mm. lengte overeenkomend met de af te slui

ten opening in bouwkundig kader.

Overlap aan weerszijde van de opening is mi

nimaal 100 mm.

Opvulling geringe oneffenheden achter de

geleiders en afdichting

tussen de geleiders en

het bouwkundig kader met een door een bij

verhitting opschuimende vulling (bijv. Fireseal)

1.2.2.3 Aansluitconstructie/onderzijde

Aan de onderzijde is het scherm

gewikkeld

op een stalen buis, die geklemd is in een 2 delig

aansluitprofiel (onderling geschroefd) driehoekvormig

met stalen afdekkappen aan de

uiteinden.

1.3 Ophangconstructie/ behuizing

Ophangconstructie van het afwikkelmecha

nisme van het doek is met schroeven beves-

tigd aan de bovendorpel van het bouwkundig

kader.

De onderzijde van de behuizing bestaat uit

een 2 mm dik verzinkte stalen beplating;

onderling verbonden met zelfborende schroe-

ven,(onderlinge afstand ca. 500 mm), in om

gezette randen.

Aan de kopse kanten steunen voor oprol/afrol

as.

Hoogte behuizing: 253 mm en diepte 190 mm;

breedte

afhankelijk van de af te sluiten opening

1.4 Sluitmechanisme

1.5

Afhankelijk van de uitvoering geschiedt het

sluiten actief (elektrisch) of niet actief (zwaar-

tekracht), met dien verstande, dat in het laats

te geval het sluitsysteem berust op het ont

koppelen van de aandrijving door het aansturen

door een brandherkennings element. Bij

deze laatste uitvoering is het mogelijk de deur

mechanisch te sluiten bij spanningsuitval.

Opstelling en bevestiging

g

1.5.1 Scheidin swanden

De deur kan geplaatst worden in steenachtige

wanden met de volgende eigenschappen:


KOMO ® Attest

GORTER EW-60 (C) enkelvoudige brandwerende schermen type FSV.

Nummer : ATT ’05.31.165.01 Blad 5

Uitgegeven : 01 - 01 - 2005

Vervaldatum : 01 - 01 - 2010

a. betonwanden van ten minste B15 over-

eenkomstig NEN 6720 met een wanddikte

van tenminste 100 mm.

b. cellenbetonwanden / steenachtig materiaal

met een volumieke massa van ten minste

625 kg/m

heidingswand ter plaatse van de

ol-

3 en een dikte van ten minste 250

mm.

De sc

bovenzijde van de wandopening dient v

doende sterk en stabiel te zijn voor het bevestigen

van de deur. Naast de op te vangen

belasting tengevolge van o.a. het eigen

gewicht van de deur dient het onderhavige

gedeelte bijv. beton of een betonnen

latei van de scheidingswand de vervormingskrachten

van de stalen aansluitconstructie

op te vangen.

1 .5.2 Aansluiting scherm / wand

Overlap zijgeleidings profielen t.o.v. de af te

sluiten opening bedraagt minimaal 100 mm.

1.6 Oppervlaktebehandeling

Het aandrijfmechanisme met

de consoles zijn

voorzien van een primer. De overige

onderdelen zoals de geleiders, zijn sendzimir

verzinkt.

De schermen

zijn eventueel voorzien van een

siliconen-coating’.

2. Verwerkingsvoorschriften en wenken voor de gebruiker

2.1. In verband met de correcte verwerking, dient erop te worden toegezien, dat de spleet aan de onderzijde niet groter

is dan 6 mm.

2.2. Voor het automatisch sluiten van de scherm is het noodzakelijk de aandrijving aan te sluiten op de brandsignale

ringsinstallatie of rookmeldsysteem. De juiste werking dient door de gebruiker tenminste 2x per jaar gecontroleerd te

worden. Afhankelijk van het type aandrijfmotor dient er voor het sluiten van de scherm al dan niet voeding aanwezig

te zijn.

2.3. Afdichtingsmaterialen, aangebracht in de zones van constructies die bedoeld zijn om bij vuurbelasting door brand

de dichtingsfunctie te realiseren, moeten regelmatig aan inspectie worden onderworpen en tenminste eens in de 10

jaren worden vervangen.


KOMO ® Attest

GORTER EW-60 (C) enkelvoudige brandwerende schermen type FSV.

Nummer : ATT ’05.31.165.01 Blad 6

Uitgegeven : 01 - 01 - 2005

Vervaldatum : 01 - 01 - 2010

3. Prestaties/Prestaties uit het oogpunt van veiligheid

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12

3.1 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-artikel 2.91

De schermconstructie voldoet voor ten minste 95% van het netto oppervlak aan beide zijden aan klasse 2 van de

bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig NEN 6065. Voor (constructieonderdelen) waarvan het op-

pervlak ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is, bedraagt de klasse van brandvoortplanting 4.

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-Afd. 2.13 (en Afd. 2.14)

3.2 WBDBO; BB-Artikel 2.103

De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van de schermconstructie, bepaald overeenkomstig

NEN 6069, heeft ten minste een waarde zoals aangegeven in tabel 3.

Tabel 3

Eigenschap Criteria volgens NEN 6069 Relatie met de toepassing

E 60 minuten vlamdicht betrokken op afdichting en

vlamdicht betrokken op de ontvlambaarheid

code: E (C)

EW 60 minuten vlamdicht (E) en thermische isolatie

betrokken op warmtestraling

code: EW (C)

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15

3.3 Rookdichtheid; BB-artikel 2.125

geschikt voor uitwendige scheidingsconstructies,

voorzover een eis m.b.t. de W.B.D.B.O. is gesteld en

waarvoor het "vlamdichtheidscriterium" voldoende

is.

geschikt voor beglaasde vaste delen in (gedeelten

van gangen in) vluchtwegen in gebouwen (zowel

met als zonder woonfunctie), over een loopafstand

van horizontaal gemeten maximaal 8 meter en

geschikt voor uitwendige scheidingsconstructies,

voorzover een eis m.b.t. de W.B.D.B.O. is gesteld.

De rookdichtheid van de schermconstructie, bepaald overeenkomstig NEN 6066, bedraagt aan beide zijden voor

tenminste 95% van het oppervlak van de constructie 2,2 m -1 . Voor (constructieonderdelen) waarvan het oppervlak ten

hoogste 5% van de totale oppervlakte is, bedraagt de waarde van de rookdichtheid 10 m -1 .

BEPERKING VERSPREIDING VAN ROOK; BB-Afd. 2.16

3.4 Weerstand tegen rookdoorgang; BB-artikel 2.134

De weerstand tegen rookdoorgang van de schermconstructie, bepaald overeenkomstig NEN 6075, heeft ten minste

een waarde zoals aangegeven in tabel 4.

Tabel 4

Code: Criteria volgens NEN 6075 Relatie met de toepassing

R 90 minuten weerstand tegen rookdoorgang

code: R (C)

geschikt voor toepassing in inwendige scheidingsconstructies

binnen een compartiment en als (zelfsluitende)

deur in een vluchtweg.

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN/OF VERSPREIDING VAN ROOK; BB-Afd. 2.13 en 2.16

3.5 Zelfsluitend; BB-artikel 2.103 en 2.134

De schermconstructie is zelfsluitend, en wordt kenbaar gemaakt door de toevoeging “C” achter de toepassings

indicatie.

3.6 Bedieningskracht

Het Bouwbesluit eist in bepaalde situaties een beweegbaar constructie onderdeel dat zelfsluitend is.

De deuren zijn zelfsluitend mits de aandrijving op een juiste wijze is aangesloten op de brandmeldcentrale.


KOMO ® Attest

GORTER EW-60 (C) enkelvoudige brandwerende schermen type FSV.

Nummer : ATT ’05.31.165.01 Blad 7

Uitgegeven : 01 - 01 - 2005

Vervaldatum : 01 - 01 - 2010

4. Figuur 1: Aanzicht GORTER enkelvoudig brandwerend scherm FSV 60

More magazines by this user
Similar magazines