n - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

bibliotheek.eyefilm.nl

n - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

III\WEEKBLAD VOOR FILM. TOONEEL. DAN^. OPERA. OPERETTE« RADIO. REVUE,VARIÉTÉ. CABARET • 10 JUNI 1944 - 34STi JAARGANG No. 24 - 19 CENTFILMPREMIERE: „ROMANTISCH AVONTUUR"n*%»•CABARET: „OP 'T EERSTE GEZICHT"n¥r « Mfii» Bezfeftf*4Mtfe Stoffa WlMSpSMsekOPEIU ACHTER DE SGHËRIIENUiMMkM veer Ai Radiolei« Wert ia den AetherFotografiti« in nhnlemiIn Msmorlam Hemt tor HeliIpsrette-pramttr«: „Orel AHe ScHechteln"Chrle de Ie Mer JuWleerte3pw«tteiinHnlère< teile Hltouclw""'Jüde Janjat» zeen van wpw Dr. WlliemRayaards, die than« alt ojivoiaar vanIntendant Cer van dar Luft Msiserttoeneellaldar van ten AMatonhmwehenStadtschouwburB werd. Op zijn Imnen werk temen wij vetgende week" 'oarig terug (Sp«c. MOGMH,.


Op II Jnnl a.s. zal het tachtig laar Beleden I^lin. .lat .Ie uestor der hfdendaa^c*? pomponlsten Riohard Strauss geboren^rd. Vande ha... van onzen medewerker J. KasAndeï.erM-hlJ..t voor deze srelegenheld een belang'Rlehar.1 Stranss" In de Theaterreeks b« dekei ,.vL h ^• 1 hro P P'natsen wij thans een artikei»ver het leven en werken van den »roetenm^ter der ......lerne opera-composltle."ï^7- as hässlich is, soll hässlich klingen". Met„ W d "' "' spraak heef. Kid.ard Strauss ? icheens bekend tot een snort „verisme" .en"uu.kale u.tdrukkin.-soprech.heid, welke 'ich van deonaersX'H^H ^"r" 0 '" di "^-ansehe opefa, «. «r f' "," da ' l' J Zich " ,eer naar de '»"■antiekw.„H "" rva ". ^' echte ..verismo" zich wilde afc-ndenDu- uttsnraak van den welhaast tachtigjarige..to.nduhter heef. hij gestalte K e K even. tnen h, "underdompelde ,n den klankenroes van ^ijn opera's..Elektra en .....Salomé", waaruit hij z ich me. :-jn..Kosenkavaher verhief, om er nadien met zijn ...Aloensymphomenog eenmaal in terug te vallenRichard Strauss is het hoogtepunt en eifienlijk ookU Ha, : v? „, in 1 ";" ^H h V V idperk d " n,UiikaleZljn „jd ls bultensp(, ris . e harmoni5ch ■--mant Kedurfd ekmogeldkhJd^ H"' "" kn ""I'i'^P"nt aan de uitersteïan ri ,n II' ^ u rnn,an ' is '-hen tooudichtersMijl enaan de alle klassieke harmonbche wetten doorbrekendehedendaagsche muziek Maar hij heeft zich ,n de harmnn.schemgew.kkeldheden en in de buitensporthede,van den orkestralen vorm niet verloren; dat heeft hijaan anderen overgelaten. Met zijn ..Rosenkavalier" debekendste en geliefdste van zijn opera's, verhief hij zichdaarbovenuit lot een geheel nieuwen stijl.Kesumeeren w,j eers, kort even Richard Strauss' biografie.Hy werd l, Juni ,864 te München geboren alszoon van den waldhoornist Franz Strauss, die .en doch-'ev uit de bierbrouwersfainilie Pschorr had gehuwdjenfamilie, die zich op het gebied van de kunst enbaar bescherming zeer verdienstelijk heeft gemaakt/Cun buuengewone muzikale begaafdheid bleek al onjeugdigen leeftijd, al besloot hij eerst op zijn negen- ,-ende jaar, z.ch geheel aan de muziek .e wijden, waarvoorhij naar lie. lijn ging. I.„ 0 r zijn „Serenade voorUaasinstrumemen f)p 7" vestigde hij de aandacht vanHans von Dulow op zich. die hem als tweeden dirigentaan de hofopera van Meiningen verbond Met den meer'.an dertig jaar ouderen orkestmusicus Alexander Rittersloot hij een vriendschap, die van groote beteekenis voorzijn vorm.ng is geweest.(liewoog Strauss zich in z, Jn componeeren tot dusverop de paden van Schumann en lirahms. Ritter won hemvoor de klankidealen van Berlioz. Wagner tn Liszt;dealen d.e h,, als voorbeeld nam, maar niet daafsnavolgde. Nadat von liülow hem in ,885 zi| n lessenaarad toever.rouvvd, werd hij in ,88; dirigent van deopera te München. ,n .889 hofkapelmeester te Weimar■n .894 wee, kapelmeester te München, in ,899 aan de■erlijnsche Hofopera, van ,908 tot .9.0 eveneense'id n eT D an S d d,rekt0r - te Berlijn ' ^ ^ '"' '^oleder van de compon.sten-meesterklasse aan de Herlijnsrhemuz.ekhoogeschool, van 19,9 tot , 924 i eider Xde Rijksinnziekkamer. Sedertdien heeft Strauss zich pietn.eer verbonden en werkt hij als scheppen.] toondichter.De yeelzijd.ghe.d van zijn muzikale - talte drnkt-ch „1, .n zijn oeuvre. Zijn grootste beu.ke.Vis kreegTwee jaar geleden: Richard Strau»» by deheropvoering van zyn eersteling „Guntram",daaronder Richard Strauss omstreeks 1900(/■'o/o's Recla ru Stapf)liu als operacomponist en als vervolmaker van het symphonischgedieh.. Van zijn verschillende belangrijkewerken op d.t gebied, die nog regelmatig gespeeld wor-, den, is ..r,ll Kulenspiegels lustige Streiche" wel hetbekendste en beste. Zijn muzikale ontwikkelingsgang isechter het zuiverste te volgen in zijn opera's. Zijn eersteling„Gumrair." op eigen tekst ademt nog geheel dengeest van de.» warmbewonderden Wagner; in zijn jevenlaar later geboren „Feuersnot" heeft hij reeds geheel.ijn- eigen stijl gevonden, doch eerst .ummer driewereM e " ""'^ "" (■' Salom é") bezorgen hemwereldroenv Hierin heeft hij zijn denkbeeld van desymphonische ppora geheel belichaamd; orkestraal stijg.I.e. klankbeeld tot zijn hoogste harmonische c, iastrnmentalemogelijkheden en de zangstemmen verdrinken1.1 'Jen vloed van de instrumentale overdaadI>an volgt een plotselinge omkeer: : n et „Der Rosenkaval.erkeert Straus, terug naar de „përa met g"de a'to^inr'k""^ Uederen Cn Weei "' he *»'«£de atonale klankroes van „Elektra" en „Salomé" ism een nulde tonaliteit verkeerd, de zangstemmen b -blff d 2 ,' VnJ ., l b r n het teruggehouden orkest, albluft d.t nog r.jk bezet. Een nieuw ideaal heeft 'denmeester gegrepen: Mozart. Nog duidelijker word. ditJ" *un volgende werk „Ariadne auf Naxos". waartahij bewust „aar de oud.r operavormen teruggrüpt, „aarmet den rijkdom en de zelfstandigheid van het «uzikaalgerne. }>e orkestpartij is in kame.muziekstUl behandeld,lijn orkest van honderd man is tot les-en-dertig miwicigeslonken!De oorlog breekt uit, makr hij l.,t den meester onberoerd^Rustig schept hij verder. In de hoogspanningsdagenkort voordat de moord ,e Serajewo Z Z, 'nhet krmt w.erp, voltooit hij zijn ballet „Eine Josephsegende- kort geleden door Yvonne Geor»i in „„sland opgevoerd - en in , 9 r 9 volgt „Die Frau ohneSchatten . ,n tekst zoowel als muziek geïnspireerd oöMozarts „Tooverfluif. Dan volgen nog de biografuscheopera „Intermezzo" op eigen tekst, hft ballet..Schlagobers , „Die Ägyptische Helena", „Arabella"..Hie Schweigsame Frau", „Der Friedenstag" ,„'„naphne'; beide laatste in hetzelfde jaar, wanneer demeester al zijn vier-en-zeventigsten verjaardag viert!Maar nog bij langena is zijn werkkracht en werklustmet uitgeput: in 1942 ziet München zijn jongste Werk„Capriccio", op tekst van den dirigent Clemen» Krauss.Het wordt wederom een openbaring in zijn lichtheidvan stijl en meesterlijke behandeling der muzikale laatene.En niets wijst erop, dat „Capriccio" Richard Strauss'„Falstaff", zijn laatsteling, zal zijn.Volgen wij den krassen tachtigjarigen ook nog evenm z.jn andere belangrijke compositiegeme: het symphomschgedieh.. Zün eerste schreden op dit pad zettehij in 1887 tijdens zijn assistent-dirigentschap te Mein.ngènmet zu^. symphonische fantasie „Aus Italien"}zijn eerste werkstuk op. het terrein van den meuw'romantischen stijl ä la Liszt-Berlioz. In München schreefhij „Don Juan", „Macbeth" en „Tod und Verklärung";h.j had toen zijn muzikautenhart geheel aan Wagnerverpand en in 1891 noodigde Cosima Wagner hen. uit,op Bayreuth „Tannhäuser" te komen dirigeeren. In het'voor hen, zoo belangrijke jaar t894 — hij had toentot herstel van zjjn geschokte gezondheid een langeMiddellandsche-Zeereis naar Sicilië, Griekenland enEgypte gemaakt.- keerde hy weer als kapelmeester naar 'München terug, huwde de zangeres Pauline de Ahnaen schreef hij zijn belangrijkste symphonisch gedicht..l.jl U.lenspiegels Schelmenstreken", waarop later al«een soort tegenhanger „Don Quichote" volgde, nadathij tusschen beide werken in nog „Also sprach Zarathustranaar Nietzsche had geschreven. Op „DonUuichote' volgde het autobiografische „Ein Helden- 'leben — zijn autobiografie heeft hem ook in xijn„Smfoma Dómestica" van 1904 en in zijn opera „Intermezzo"van .924 beziggehouden —. dat hij opdroeg nanhet Amsterdamsche Concertgebouworkest. Dan volgt in'915 nog zijn „Alphensymphonie": een minder sterkwerk, dat om zijn overdrijving in het gebruik derorkestrale middelen en zün karakter van üuivereillustratiemuziek minder gewaardeerd wordtNiet onvermeld mag nog MUven het groote aantalLederen, waarvan vele nog steeds op de kamermuziekprogrammas voorkomen, en zijn instrumentale kamermuz.ekwe,Ken.Op het terrein van de Symphonie heefthu zich behoudens zyn op zijn zestiende jaar geschrevenen nimmer wtgegeven Symphonie niet bewogenOp dezen tachtigsten verjaardag beijnt men ikh opde plaats, die Richard Strauss nog immer in het muziekleveninneemt. Deze plaats roept allicht vergelijkingenop met Verd., die eveneens op zoo hoogen leeftijd een«oo groote vruchtbaarheid en zelfs nog groeikracht tentoon spreidde. Wat mag men van den vachtigjarigenK.cl.ard Strauss nog verwachten? G K Kmw^*iïk3MANTISCHE BRAUTFAHRT"liboekElsboth Kaslortf - Muziekors: Julius von Borsody en MaxRegle: LEOPOLD HAINISCHsf Mannsberg .... Otto Trassier». Luttmilla Stubitzs . Christi Mardaynia Oonata, haar nicht . Marie Harellon Dagobert Schatzberghe . PaulHtirbigeron Theo Kraigern . Rieh. Romanowskyon Ferry Crisanpr, zijn neefWolf Albach-Rettyndelin. zijn kamordien. . Rudolf CarlJer, wijnhandelaar .Oskar Sima^«litia■^'r:5|fjn films, die eers* een min of meer tijdroovendenaanloop behoeven, alvorens dedraad van hef verhaal voor den foeschouwerduidelijk zichfbaar is bloofgelegd. Natuurlijkwaagf geen enkele draaiboekaufeur het, zóó metde deur in huis te vallen, doch er is een duidelijkverschil tusschen hef korf en krachtig voorstellenvan de rollen en van de situatie, en hetuitspinnen van een proloog, die tol de eigenlijkehandeling moet leiden. Hoe gecompliceerderen gezochfer deze handeling is, hoe grooferde kans wordt, dat er een inleiding noodig isom alle „hoe" 's en „waarom" 's duidelijk temaken.Dat dit aan de gaafheid van het product geen^afbreuk behoeft te doen, bewijst regisseur Leo-0pld Hainisch met zijn nieuwe Wien-film „EenRCftnanfisch Avontuur". Deze rolprent behoefdeinderdaad een vrij lange inleiding om ons dekarakfers die in het „romantische avontuur" verwikkeldworden, duidelijk voor oogen te stellen.fc-Want de karakters in deze society-comedy, diezich twintig, dertig jaar terug in Oostenrijk afspeelt,zijn voor dit avontuur van eminent belang.3af Wolf Albach-Retty in dif verhaal een jongel\9baron is, gelooven wij voetstoots op gezag vande rolverdeeling en dat Marte Harell een jongeedelvrouwe voorstelt, gelooven wij ook. Datzien we trouwens aan het milieu waarin dezetwee spelers zich in de film bewegen. Maar nuontstaat er tusschen deze beide figuren, dieelkander overigens alleen van naam kennen, eenverhouding ten opzichte van elkaar, en voor hetavontuur, waarin zij elkander ontmoeten en eenpaar worden, is het noodig, dat zij op deze ontmoetingnaar eigen karakter reageeren.Om nu deze reacties aannemelijk te kunnenvinden, moeten wij eerst beide karakters leerenkennen. Wij moeten bijvoorbeeld weten, datbaron Crisaner, ondanks zijn slechte reputatie,toch een nette vent is. Daarom laat het scenariohem in den aanvang van het verhaal eerst evenduelleeren terwille van een dame, die hij weliswaarniet kent, maar over wie in zijn gezelschapbeleedigend gesproken is.Als hij nu luttele dagen later door een stomtoeval met deze dame zonder dat hij of zij ereenig vermoeden van had, zijn nachtrust deeltin een en dezelfde hotelkamer en den volgendenmorgen naast haar wakker wordt, dan is dekans groot, dat wij dat „gezocht" vinden. Maarik kan U gerust stellen.Tenslotte is het een comedie, die zich in eenromantisch land en in een romantischen tijd af-speelt.... een soort modern sprookje — maarbeslist alléén voor groote menschen! — dat onsaf en toe doet glimlachen en onze aandacht,naarmate het verhaal vordert, speelsch geboeidhoudt. Hef zijn doorgewinterde vaklieden vanhet witte doek, zooals Otto Tressler, ChristiMardayn, Paul Hörbiger, Richard Romanowsky ende beide reeds genoemden jonge rollen, die hef„romantische avontuur" mee beleven en zij ge-dragen zich met de charme die de stad hunnerinwoning, Weenen, kenmerkt.Wij billijken daarom gaarne de inleiding, dieons tot het speelsche, romantische verhaal brengt,en zijn blij met dit product, dat zich nu eensjboven het gemiddelde peil der al te vele „Lust-spiele" verheft. Rob RoodenburghVan boven naar beneden; Marte Harell —Christi Mardayn — Otto Tressler — Linksonder: Wolf Albach-Retty met Marte Harell— Rechts onder: Paul Hörbiger en ChristiMardayn (Foto's WIOI-FUM)n Sw' • s 1rVcI■


THeATeRING re


ERS DANSENDANi'&t.l„La Danteute aux Crotalet" t een van haar betteniet-Spaantche danten uit haar laatste programma ■Enkele weken geleden onfhulde de auteurWilly van Hemert in een inferview'tje indeze kolommen, dat het volgende programmavan zijn hand, dat door het cabaretgezelschapvan Ko van den Bosch ten tooneele zouworden gevoerd „Op het eerste gezicht" zouheeten. Inimddels heett reeds enkele weken geledende première plaats gevonden en als dannu pas de recensie in „Cinema en Theater" verschijnt,dan is dat niet omdat Uw verslaggeverer zoo lang over gedaan heeft om een oordeelte vellen, maar omdat de Pinksterdagen depersen van dit blad twee maal vierentwintig uureen gedwongen rust hebben opgelegd. Want ikbehoor tot de velen, die op het eerste gezichtzagen, dat_ „Op het eerste gezicht" een puikprogrammatje is; tusschen twee haakjes beterdan Tusschen twee haakjes", waarmee de troepvan Van den Bosch debuteerde,Willy van Hemert is er in geslaagd, een breedenopzet te vinden, waarin zoowel de gulleschaterlach als de minder luidruchtige glimlachvertegenwoordigd zijn, Verder is er een aangenameafwisseling tusschen gesproken en gezongenwoord, tusschen sketch en voordracht, kortomieder van de medewerkenden vindt gelegenheidop zijn eigen terrein tot het succes van hetgeheel bij te dragen. In het heterogene gezelschaptreffen wij naast goede cabaret-bekendenals Ko van den Bosch, Mela Soesman, Tini Visseren Fran


:-.-V.:,,.-■■ook hart voor het vak. AU ik één keer een aanwijzing geeffv^Hmen het hier niet meer; dat vergroot de vruchten van het werk enstimuleert van weerszijden de werkkracht.",,Dat blijkt ook van zooveel nut bij reprises van vroeger iagestudeerdewericen," voegt Den Hertog er nog aan toe. „Ook in heforkest is dit van zooveel belang."Dus geen onverschilligheid, allerminst. Nog een voorbeeld? Daal 5hd* u den solo-repetitor Olthuis. Hij maakt den opbouw van een opvo|rmgom zoo te zeggen van den eersten dag af mee. Zoo kent hilde,parmuur door en door; niet alleen in den klank, maar ook in dendramatischen vorm. Daardoor is hij een niet genoeg te waa^hulp voor den regisseur, die slechts zijn aanwijzingen heeft te"en de uitvoering dan gerust aan Olthuis, nu in de functie van in*specent, kan overlaten. Hij ziet erop toe, dat ieder bij het beéin va*.' 1len bedrijf «3» juiste plaats inneemt en geeft ïelf de, signalen: „2cloïJter" —„Doek" — e.d. Onder het spel door vereorgt hij dangeluiden achter de schennen als gongslagen, klokgelui, «n«.Er,loopt hier nog zoo'n factotum rond: de tooneelmeester "Vtr*bruggen. Onder lijn leiding wordt alles „Ingehangen" en klaargezet,i «oodat het oafcüddellijk te grijpen is, wanneer men het bij "«^neverwissellngennoodig heeft. Hij dirigeert de rolwagett« naar'hun| juiste plaats, »iet toe op de plaatsing en bevestiging der gereedstaande| gemerkte üécorstukken en sjouwt zelf "mee aan de zware objecten.- Hij; 1» „de Scharnier" van het scenisch beeld.Nog ïoo'n „stille in den lande" ontmoet men er met »öa'partituur:Peter Kellenbach, die «sslsteert bij het dirigeeren van bet koor, aiVan Wielink aan de andere zijde van het tooneel moet zijn. Hier ligtde verklaring voor het raadsel, hoe ook ingewikkelde massa-scènesr ■ HEEN HOLLANDSCHE HERTOG DIRIGEEILAN!„DON CARLOS" OP HET LEIDSCHEPLEIN•••r| V-'^tarnt*t Mjkt èen eigenaardige demarcatielijn, dat voetlicht:de demarcatie van de ncheiding tusschen werkelijkheide« verbeelding. De werkelijkheid huist in de zaal: Vanhieruit is het podium een andere wereld, waar de acteursdoor onze fantasie met een onwezenlijk fluïdum zijn omgeven ehwaar de van de zoldering neerhangende doeken en de primitief insikaar geknutselde decors den glans van een sprookje of een droomerlangen.Maar omgekeerd lijkt ook vanaf de podiumruimte de wereld aan^de andere zijde van het voetlicht een andere, die men meer (lai»:'voelt dan dat men haar waarneemt. Wat gaat er om in die gapendeduisternis, waar men nog vaag gezichten onderscheidt en hier jd^daar brilleglazen als kleine sterren of glimwormen schitteren?*Voor den nuchterling kan alleen de hoorbare bijval deze vraa«"beantwoorden, voor de artistenintuitie is de sfeer in de zaal ceüSmet het gevoel waarneembare gewaarwording. Ook het orkest klinkt '^nu anders; in de zwaar gestoffeerde en door balkons onderbrokea 1schouwburgruimte komt de schoonheid der muziek, voortgebracht^1in de „loopgraaf die het orkest meestal een te enge behuizingbiedt, met zoo tot haar recht als in de acoustisch doorgaans beter >&gedisponeerde concertzaal. Maar hier achter de coulissen klinktde muziek onwerkelijker, door afstand verzacht en uitgedoezeld.We zijn in het klooster St. Juste, dit wil zeggen we staan op het podium tijdenshet eerste tafereel van Verdi's „Don Carlos". Het klooster is een samengesteldarrangement van door houten latten bijeengehouden decorstukken. „Don Carlos 11ie Tafereel 2 /3 lezen we op een der stellages en op de andere dergelijke aan^1duidrngen. Op het podium staan de monniken om den koorrepetitor Henk vülWielink aan zijn harmonium heengeschaard en zingen hun lofzang „Karel, grootste 'al er keizers , De geest van Karel V staat achter een kloosterhek, een oamenstel vanlapjes en klaagt zijn boetezang. Gerda Pons - Koningin Elisabeth - Tte Imenafgaar e z n it J i 0 n ngSma ~ ^t " "7 "" ^ ZWiJgende ro1 in het^ **S|„afgaat , "t in e en genoegelyk gesprek met haar hofdame Marjo Sylvester die zoostraks door Philips naar haar land zal worden verbannenï «H,,/ 061 f aIle , S nUChter aan! Althan « ^o schijnt het dengene. die nog nimmerachter de coulissen kwam. Maar wie zich daar al een beetje thulvo lt. weet däS|acher die schijnbare nuchterheid de reactie verbergt van een zoo pas onde glne■espanmng; een spanning, die al bij de repetities werd opgewekt en zich bh Tedere^voorstelling opnieuw aan de artisten mededeelt. Het is de Carlo, rnZ' li. ..Dat 1S het "g^rdige en het mooie bij ons. dat volkomen opgaan in het werk.meenen er niet slecht bij te varen." zegt mr. Den Hertog ^ ^ 'bl ilVrJïtlX! v^r^'dT BeïS B^ees^hem bij. -„Ik ben null,later ook als regiLur. Mat%r enth^Ïmf oo^hT^rl^ï ^^^^1^.mgeving van geroutineerde« nooit aangetroffen, al LTLn^^^Don Carlo» by de koffie (Chri, Rem»ur}^imO 9 'm,W:^emö« «eesllr«. Karet V (Fred. Bonh)in gesprek metkoningin EUtabeth (Gerda Pom) enhaar hofdame-'.-^&f>*;~ \ ^^"iBeicerkelijk »Qn de Spaantche »tatie-cottuumt, waarmee f,dé hofdame» elkaar nog gauw even kunnen helpen T*••Op den achtergrond kijkt dirigent Den Hertog (in rok) bijmet changeeren der by een opera extra groote deeort toekoor en figuratie zulk een hecht verband vormen, dat aan den.èetataf van Den Hertog hangt, maar toch leelijk zou rammelen,als men deze hulp achter de schermen niet had. Kellenbach houdt dewacht bij het harmonium, dat zich in de enorme ruimte van het tooneelverliest en van de eene zijde naar de andere gerold wordt, naarmate^J»« tooneelbeeld dat verlangt. Op dit harmonium geeft Kellenbach de|ti»»etten aan, wat vooral bij een moeilijke modulatie geen overbodigeoé is.EÖpmerkelük. hoe hier achter de schermen de kwaliteiten van een„toering zooveel moeilijker te beoordeelen zijn dan van de zaal uit.|r overheerscht de technische zijde, de structuur van zoo'nping. Hier moet men luisteren om van de artistieke kwaliteiten een„Jfr" 1 ' 0 P te doen ; in ' d e «al wordt automatisch een contact met deIpeteurt gelegd en moet men zich op een technische critiek afzonder-Jijk »pitsen. Des te beter dus, wanneer het artistiek, tct dencritischen zin tot zwijgen brengt I Hier op het podium U'jj jders.Bij de artisten, die niet op het speelplan noodig zijn. maar toch bijde haöd «Boeten blijven voor hun „opkomst", overheerscht de critische«ïn en men hoort hen fouten in uitspraak en gebaar opmerken, die; Voor de zaal vermoedelijk zouden worden ..overspeeld".Itrftgt toen achter het voetlicht een kijkje inde keuken" van dekf** 1 *» ook bier ontwaart de leek nog niet, wat er allemaal aan i^evoorbereiding van zoo'n opvoering als „Don Carlos" vastzit. Bij ge- *l^enheid zullen we daarover nog wel eens meer in bijzonderhedenberichten, want. het is stellig ook voor den opera-leek interessant te?Weten. wat zich zoo al in het schouwburggebouw afspeelt tusschen hettijdstip, dat de intendant *ijn keuze vestigt op een nieuw object, enhet oogeftblifc. dat het scherm opgaat voor de première. Wat solisten.orkest, koor, figuratie en tooneelpersoneel in die periode t« verwerkenkrijgen, is ook voor den buitenstaander, den operamaniak, van belang.....Opera ïchter de schermen. Een onderzo^kingstocht daarnaar^|oathult veel, waarvan de leek geen vermoeden heeft. Maar dok voor ^5«, die iich meer ingewijden achten, zal de geestdrift, waarmede bij 'de Amsterdamsche Opera het werk wordt op- en aangevat ea die deju3hartslag vormt in dit artistiek bedrijf, een weldoende openbaring zij»^!Dat dit ambitieus geselschap nu eindelijk eens een blijvend leven «tïf^Nederlandsche opera-jngtelling beschoren zij I CÉJC.Al* door de hitte de schmink loslaat.,H'mm■m


RL"Iplgens een y■' ; "«iir«cteu• roep toestou' Queraa & Theater, zouterdege aandacht wobrengen van klassiekniet slechts bij een voo ,dat men de daad bij het'het met Pinksteren uitblijspel „Naar het u lij.,de beurt zijnde ,,VVe-derzij_, dat d(y#ograinmaederlajJMschenOmmedewerkervanadioprogramma's' onken aan heterken. Dat diten is gebleven, maarlord voegde, bewijzenjonden Shakespearehetop 9 Juli aanHuwelij ksbedrog'van Pieter Langendijk en (Ie 1 verder nog op hetprogramma staande abele spelen uit onze Middeleeuwscheletterkunde.Het mag bekend zijn, dat niet alleen inAmsterdam, Den Haag en Rotterdam kunsthevendenwonen, die zich voor het klassiek iooneelinteresseeren, maar dat deze menschen ookte vinden zijn in de zoogenaamde provincialesteden. Door verschillende omstandigheden blijvenzij gespeend van alles, dat, met betrekkingtot het tooneel, klassiek mag worden geachtzoodat zij zich dienen te troosten met slechts het„lezen van dè oude meesters (hoewel dit op zichzelfreeds een waarlijk genot is) en hrt naarstighestudeeren van de besprekingen, die geregeldin de bladen en tijdschriften verschijnen Hetplan van den Nederlandschen Omroep om debekendste klassieke tooneelwerken een radioopvoeringte doen beleven, wordt dan ook door deprovinoale „liefhebbers" met geestdrift begroet.De ervaring, die de Omroep met dergelijkeuitzendingen had, was die van het. experiment endit geldt voornamelijk voor de radio-opvoeringvan Vondel's „Gijsbreght van Aemstel", welkein de Kerstweek van het vorige jaar plaats vond.Het zij hier direct toegegeven, dat het zeertwijfelachtig is of Vondel's werk voor experimen-Acteurt in deluittertpel-êtudioZICHTBARELÄSSIEKENten gebruikt mag worden, in ieder geval is menonzen grootsten dichter wel iets méér verschuldigd.Hoe het ook zij : het experiment bewees weereens, dat Vondel's prachtige verzen groote vakbekwaamheidvan de zeggers vereischen, dat debewerking voor den microfoon, van welk dramadan ook, in handen dient te zijn van een uitermatedeskundige en dat de voorbereiding in geenenkel opzicht onderschat mag worden. Bij deuitzending „Naar het u lijkt" heeft men met aldeze belangrijke factoren rekening gehouden.De voorbereiding heeft men zeer ruim genomen,verschillende opnamen werden gemaakt, waarvantenslotte de beste »gekozen kon worden. Demicrofoonbewerking was van de hand van JanLamers, terwijl Louis Schmidt zich voor demuzikale tusschenspelen borg had gesteld. Hetspreekt vanzelf, dat er fouten gemaakt zijn, maarzeer zeker werd bewezen, dat het inderdaad nietonmogelijk is om met de jonge krachten, diede Omroep onder zijn acteurs en actrices telt,iets meer voor den microfoon te brengen, daneen gezellig Vrijdagavondprogramma.Tegen het uitzenden van radio-bewerkingenvan klassieke tooneelwerken worden vanzelfsprekendbezwaren aangevoerd, ook van de zijdevan de radiodeskundigen. Dergelijke gesprokenwoord-programma's zouden te „lang" zijn enden luisteraar niet weten te boeien. Ik geloof,dat men dit gevaar-overschat. In de eerste plaatstrekt men met dergelijke uitzendingen een zeerapart publiek, dat zich van een negentig minutengespannen luisteren bij voorbaat al bewust is endat voor het genieten van bijvoorbeeld Shakespeare'smeesterschap gaarne een gedeelte vanden Zondagmiddag over heeft. In de tweedeplaats zijn er meestal de muzikale illustraties entusschenspelen. die voor den gewonen luisteraardikwijls een welkome afwisseling zullen beteekenenen die hem de rust verschaffen, welkehet inspannend luisteren nu eenmaal vergt.Ken ander en veel belangrijker bezwaar isdat men door de noodzakelijke en verkortenderadiobewerking, de desbetreffende klassiek inhaar kunstwaarde aantast en den kunstenaarschade doet. De eenige wijze om dit werkelijkgroote gevaar te ondervangen, is mijns inziens erzorg voor te dragen, dat de bewerkingen inhanden komen van deskundigen, die zich vande verantwoordelijkheid van hun opdracht goedbewust zijn.De bezwaren — hoe waar ze in wezen ookmogen zijn — kunnen echter niet opwegen tegenhet feit, dat het uitzendenvan klassieke tooneelwerkeneencultureeledaad kan zijn, die veeltheaterliefhebbers nadertot de radio zal wetente brengen — welkeperspectieven opent /ditniet voor het gewoneluisterspel! — en bovendiende oude meestersin ruimen kring bekenden misschien bemind kanmaken. AvanSDEZE WE E KIN DEN AETHERZondag n Juni:9-15—lo.oo Gerard van Krevelen en zijn orkestjo.oo-n.oo „De Taele der Rozen", gesprokendoor Joos, van den Vondel, Jan van Beers,Hel-ne Swarth. J. W. F. Werumeus BuningP. C. Boutens en Karel van de WoestijnejS!?*""*' 1 '?«/ «-""-brand van Boschhoek enWilly d Ablaing.ii.oo—11.30 Gerard van Krevelen en lijn orkest.1500—15.45 Luisterspel: „Het Spookhuis""5-45--16.55 Het Stafmuziekcorps der AmsterdamschePolitie m.m.v. Johan Jong, orgel, en hetOmroepvolkszangkoor brengen Volksliederen18,15—19.00 NEDERLANDSCHE VOLKSKLAN-KEN. Samenst. en regie: Eddy Noordijk,Maandag 12 Juni:900— 9.45 Het orkest van de NcderlandscheKamer-Opera o l,v. Jan Koetsier,H.IS—ia.45 Orgelspel door Johan Jong.'305—1400 Amnsementsurkest Elzard Kuhlraan1515—16,45 „Elck wat Wils" met Lia Dorana,zang, Tony Bok, voordracht. Les Deux Pico'saccordeon. Trio Jan Hofmeester en Gerardvan Krevelen en zijn orkest.17.20—18,00 De Melodisten o.l.v, Karel Stoete.»19 15—20,00 „Onbekend' maakt onbemind".Dinsdag 13 Juni:10,15—10,45 Rtsidentie-orkest o,l,v. Toon VerheyWerken van Diepenbrock, Röntgen en Wagenaar.'3 OS—14.00 Juan Tejada en zijn orkest, en Fransvan Cappelle en zijn Musette orkest.1700—18,00 „De Lichte Toets",19 15—19,45 Gerard van Krevelen en zijn orkest1945—20,15 „Het Kleine Cabaret".Woensdag 14-Juni:il,00—11,30 Bouquet Chansons". Een programmasamengesteld door Dr. H, M, Merkilbach metErica Rosch. zang, Francis Keth en zijn orkestU 30—13,45 Bandi B^logh en zijn orkest'515—16,45 „Halfweg",18,05—1845 Amusementsorkest Elzard Kuhlraan20,15—21,15 „Orlando di Lasso". Luisterspel terherdenking van zijn sterfdag 00 14 Juni 159421,15—22,00 „Uit het jonge hart".Donderdag 15 Juni:10,00—11,00 Willy Kok en zün orkest12,15—12,45 Frans van Cappelle en zijn Musettes,13 05—14,00 Het Omroeporkest o.l.v. Louis Schmidt•415—1500 Septet Jonny Ombach'^00— 'J 30 "»"sorkest Theo Uden Masma«i»,os—18,45 Aria's en Duetten uit ItaliaanscheOpera »,19 15—21.30 Avondconcert van het Concertgebouw,orkest.Vrijdag 16 Juni:10,15-11.00 Gerard van Krevelen en zijn Orkest.1215—12,45'3 05—13.4516 15—16.45■ 9,15—1945Johan Jong. orgel.Orkest Malando.Dansorkest Theo Uden Masman.De Filmband rolt, ,. ,. „Van 't een op 't ander". In deze20,00—22,0025ste uitzending zal een luisterspelprijsvraagworden uitgeschreven.Zaterdag 1 7 Juni:10,00—10,45 Gerard Lebon en zijn orkest1^15—13,00 NEDERLANDSCH PROGRAMMAvan bekende volksliederen1300—13,25 De Melodisten o.l.v. Karel Stoete1500—16,45 „De Windwijzer". Een cabaretprogrammao.l.v. Wim lbo.10—18.45 Amusementsorkest Elzard Kuhlman19 30—20.00 „De Gemaskerde", derde deel20.00—20.45 „Wereldschlagers", samengesteld doorHenk Mutsaers.21.00—22,00 Bandi Balogh en z.jn orkest.RENÈ MARGIONO PRESENTEERTIN DE ZOMERMAANDEN DENInternationaal vermaarden TelepaathANDRÉ DU LANCÊLLE |LE ROI DES TELEPATHESBi) leder optreden hebben o.m. zijn onthullingenover bultenlandiohe familiebetrekkingen eenoverweldigend succes, waardoor rele▼oorrtelllngen BESPROKEN UITVERKOCHTANDRÉ DU LANCÊLLE, de telepathle.ten.aUealler tijden komt opt II Juni in Wljdenei -13 Juni In Den Bosch - U Juni In Culemborg16 Juni In BUthoven - 17 Juni In Utrecht -18 Juni in Avenhorn (2e optreden).MNÉ MARGIONO - TOURNEE DIRECTIEGUDELALAAN 8 - BUSSUMAovt


AMSTERDAMhhUevfSTOFP^verfthalFwoUijdckaloen enz.In 42 kleurenPHARM.FABR.J.B.KREVERAMSTERDAMQEIN ÉCHTAMSTERDAMSCH SUCCESDUIF en DOFFERm»t Aaf Bouber • Herrn. Bouber «.v.a.SLECHTS VOOR ÉÉN WEEK IDag«Ü)ki 2.30, 7.30 u. Zondag 1 u., 7.30 u.AMSTERDAM£DR5DEEN FILM, die men NIET VERGEETlKINDER-00GEN(I Bambini cl Guardano)met LUCIANO de AMBROS1SSonora Toegang 18 JaarDageUjki 1.30, 3.*S, 7.30 uurZondag 1.30, 3.IS, 3.30, 7.45 uurAMSTERDAMAlHAHMAVOORTZETTING DER ONGE-E/ENAARDE SUCCESREEKSDERTIENDE(Wen die Götter lieben)WEEK!Wlen-ÜIm Toegang 14 JaarDageU)k» (ook Zondag) 1.30, 4, 7.30 u.ROTTERDAMARENA'Wjffl öchC€Htfeó TWEEDE, beslist LAATSTE WEEKzien er steeds welvcrzorgd uit.Dat komt, omdat ik ze geregeldonderhoud met Tana,het ideale schoonheidsmiddclvoor alle soorten schoentjes.Tana^producten kunt U nogbeperkt koopen, mits U eenledige Tana-verpakking bijUw schoen winkelier inlevert!GROOT VARIÉTÉmet REXIS, de Jonge Hollandscheclown - COOS SPEENHOFF Jr.12 international^ attractie!Dag. 2,15, 7.30 u. Zond. 2, 4.30, 7.30 uurROTTERDAMlAPITBLHELI FINKENZELLER In eenMODERNE COMEDIEIK ZAL JE OP DEHANDEN DRAGEN(Ich werde dich aul Händen trafen)Tobls-fllm Toegang 18 JaarOp het tooneel: 3 JACKSONSDag. 1.15, 3.30, 7.30 .u Zond. 1.30, 4, 7,30 uPOSTZEGELVERZAMELING?Posf zegel verzamelingenen doubletten hebbenwaarde en U kunt ze nuhet beste verkoopen. Komtons Uw collectie eenslaten zien, of stuurt U zeter inzage, maar schrijft Uons dan vandaag nog even.M. J. A. van der HAAGENK0RTEP0TEN28-DEN HAAG-TEL: 115540capillair-aciieveIN MEMORIAMHENRI TER HALLKeurt ter Hall i» niet meer!Een »chok deed «T« mijn ademhaling•takken, toen Ik dese droeve mare vernamen als een visioen rerreei TOOT milhet leven van den «rrooten rev ae-konlng,sooatt Ik dat xeventlen Jaar vannabij beb knnnen volgen. Tan 1807 totIM« beb Ik onder lijn directie gewerktIn lijn «root« revue», die den naamvan ter Hall natlouale bekendheid ver«leenden. :-'■■■-HU wu de Hel van bet geheel. Ik«ag nein weet voor mij op de repetitiesvan destyd», onvermoeid «n onvermoeibaar.Waar bet nlthoudlngsvermogenvan anderen soms te kort «eboot, «tondkil pal met taaie voliinrdlngi en altiemand «eii „Het kan niet", dan antwoorddehif daarop met lijn karakteristiekenittpraaki „De woorden „kanniet" heb ik Hit bet Woordenboek ge-»ehrapf. Het is deste bonding, die Henriter Hail van eenvoudig marinier deedgroeien tot gemeenteraadelid, TweedeKamer-lld en . . . koning der Vederlandscherevne. Eu nimmer It bil vanctln devlee afgeweken. Hij leidde hettpel met een verbluffend »eberp begripvoor bet geheel. BIJ de langrepetltle«ttond hij te dirtgeeren en wilt Marletjeof Annie er preelei uit te baten alt iljraUeb song. -Wat ter Hall bracht, was revne inden waren, tin des woord•, omdat ervan hem een sebeppende kracht uit.ging, waarmede hif sijn artlsten wistte faselneeren. Het was een slag voorons, toen hi] in 1*17 het tooneel verliet.De revne ging door, maar de persoonvan ter Hau bleek onvervangbaar.Inmiddels was in i»U Bnsian bij hetgetelsebap gekomen en Bnsian, mijnvader en ik namen daarna het komisehedeel. dat uiteraard altijd groot was,Voor onse rekening. En toen mijn vaderin mg overleed, bleven Bous en ikover. .■' ■ .-•;. ■. • ;- ■Henri (er Hall beeft velen van lUnmenseben overleefd, sijn commêres, gijncomponist, Thans is bij hen gevolgd,betreurd door onteibaren, die bemnimmer tuilen vergeten. Bat sijn immerwerkende Reest thans ru«t moge rinden!WALTER KOLLO'SDREIALTESCHACHTELNBIJ HET RHEINISCHESLANDESTHEATERINARNHEMNa I.uhar's „Lustige Witwe" heeft hetRheinisches Landestheater nu WalterKollo's operette „Drei alte Schachteln"(drie oude tantes) in zijn repertoire opgenomen;een werk. dat een minder grootschen opzet en ookeen geringere bezetting vraagt. liet is een luchtiggeval op pretentielooze muziek, dat zeer geschiktis om ons een avond aangenaam bezig ie houden.Men mist er de pittige, meesleepende melodieënvan een Léhar of een Strauss in, maar romantiekis er genoeg en aan vroolijkheid komt men ookniet tekort.Intendant Robert Savvallich, die momenteelmet zijn in Duitschland zetelende troep een werkvan Shakespeare instudeerf; had de regie vandeze operette aan zijn assistent Gerhard Marionovergelaten en deze heeft zich met vakmanschapvan zijn taak gekweten. De premiere i.e Arnhemtoonde, dat ook aan deze opvoering weer gvootezorg was besteed. Lr waren bijzonder mooiedecors van Harald Quedenfeld en fraaie costuumsvan Elisabeth Splonska, die ons geheel in Jesfeer brachten van het vroeg-negentiende-eeuwschegebeuren en waarmee herhaaldelijk een zeeraantrekkelijk en ook zeer levendig tooneelbeeldwerd geschapen. Opvallend was me( hoeveelsmaak men in het algemeen de costuums wist tedragen en met hoeveel gratie de dames zich inhun wijde' rokken over het tooneel bewogen., Deze operette stelt hooger eischen aan het r.peldan den zang; bij de bezetting was daar rekeningmee gehouden en in overeenstemming daarmeehad de regie sterk het accent op het komischegelegd, waardoor het buffo-paar nog meer in hetmiddelpunt van de aandacht kwam dan de eigenlijkehoofdpersonen.Manny Paul, de eerste soubrette van het gezelschap,bleek de bij uitstek geschikte krachtroor de hoofdrol van het meisje, dat door haarminnaar, als hij tien jaar ,,in den oorlog" is geweest,bij zijn terugkomst aanvankelijk te oudwordt gevonden, maar dat hem spoedig terugwint als zij zich in een jeugdig toilet als haarjongere nichtje voordoet. Manny Paul is eenHei (illiTtuirdifini Biedermeyer-ballet lüden» het bal in hef twveilebfdriii ran deae operette; tolodant: Wie»je ISey» lfoio\ Hmtu, jcharmante en levendige actrice en ze heeft eengoede, krachtige, doch in de hoogte wat te weiniggecultiveerde stem. Ze zette ons een jonge oudevrijster voor. waarop menigeen op het eerste gezichtverliefd zou worden. Haar vegenspeler,Rudi Heinz, als de ambtenaar, die na een tienjarigenveldtocht — het schijnt in dien tijd allemaalwel heel erg hng geduurd te hebben ! — ineën fraaie kapiteinsuniform terug komt, r.peeldevlot en charmant, maar kan bij een beter gebruikvan zijn stemmiddelen vocaal veel meer uitdeze rol halen dan hij tijdens de première Seed.Lee Wiedenbrug en Erika Friedrich waren detwee andere ,,oude tantes" ; de eerste droeg r.terkbij tot de romantiek, de tweede nog sterker totde vroolijkheid van de voorstelling, Krika Friedrich,de tweede soubrette van de troep, zagenw-ij hier als het dienstmeisje der twee anderedames voor het eerst in een belangrijke rol, renechte speel-rol overigens, die zij geestig en guitigen met een sprankelend temperament vertolkte.Met den geroutineerden bas-buffo Franz Patzerals den verliefden sergeant vormde zij een koppel,dat met zijn spel, zang en dans keer op keergroote vroolijkheid verwekte en herhaaldelijkopen doekjes kreeg.De overigen voegden zich uitstekend in hetensemble. Speciaal moet de jeugdige Arnhemschezangeres Kitty Bottinga genoemd worden,die een kostelijke creatie van een „komische Alte"gaf, kaap van spel en typeering, perfect van ongedwongenDuitsche uitspraak en met een goedgebruik van haar diepe altstem.Haar bekoring als kijkspel ontleende deze opvoering.niet in de laatste plaats aan de dansen,die Aenne Zimmermann voor haar ballet enGerhard Marion voor het buffo-paar met een juistbegrip voor hun functie in het geheel der voorstellinghadden ontworpen. De Spitzenwals vanliet ballet, met Wiesje Neys als soliste, die uitgevoerdwerd tegen een achtergrond \an kleuriggekleede feestgangers, vormde een der hoogtepuntenvan den avond, Tjeerd de BoorderCINEMA &. THEATER - ( nr . 24) 12


CHRIS DE LA MAR 35 JAAR OP DE PL A NK ENTheo Bouumeeêter iretischt den jubilart»geluk namens de variété-wereldUKUNTHET KOPEN!FREDFAGEISSUCCESLIED uitde TER HALL-KEVUE KONING LACH„Het klokje van Gehoorzaamheid"is «hans in elkin Muzlafchmdil viii»l|gba«rUitgave „FESTA" - Winschoten—WOns verzoekniet in den doofpot!Chris de la Mar, een der dragers van" eenberoemdsn Nederlandschen tooueelnaam,heeft op i Juni het feit herdacht, dat hijvijfendertig jaar geleden zijn debuut op de plankenmaakte. De jubilaris, die thans in TheaterMetropool te Amsterdam de hoofdrol in het bekendestuk „Zijn Edelachtbare" vertolkt, heefteen uiterst bewogen carrière achter zich. Aanvankelijkzag men in Chris de la Mar een acteur,die voornamelijk in sterk draniatisch ,werk zoiiuitblinken; later echter ontpopte h^ zich, samen-,werkend met Jan Musch, Cor Ruys en Piet Bronals een uitbeelder van komische figuren. Ook intropisch Nederland hééft hij gewerkt, met LouisBouwmeester en Cor Ruys. Op het oogenfiïïkdient Chris de la Mar uitsluitend de lichte Muze.WIJ hopen, dat Tiij di.t nóg vijfendertig jaar zalkunnen doen. ( jr 0 , 0 ^//^..W^AGFA FOTO( OPLOSSINGEN VAN « APRIL QUo. i S ).Verscktiifraadsel: Ernst WaldonVisUckaorljes-raadsel: Rolf Weih; Hilde Krahl:Mamnne Simson; Charlotte Daudert; Theo Lin«o:. Herman Speelmans; Hans Moser; Ferdinand Marian;Margot Hielscher; Hans Leibelt.- PRIJSWINNAARS.tfoafdtrüs: C. H. Swis, Amsterdam< Tropsttrüsf»:. G. de Haan, Amsterdam; G. Bralis,s-OraVenhage; B. Verhoeven, Bergambacht; J. GeraertsGroningen; mej. W. Kraak, Middelburg.OPLOSSINGEN VAN 6 MEI (No. 17),FilmsUr*aam-raadsel: Eduard Wenclt; WolfgangLukschy; Viviane Romance; Edwin Jfirgensen; VeraHartegg; Herbert Wilk; Paul Bildt; Günter Lüder.;Gertrud Meyen; Herbert Hübner.FUmster-immlraadsel. HorizoMtaal: x tante- anoord; 3. geste; 4. tascb; 5. aroma. — Tosca.PRIJSWINNAARS.Hoofdfrijs: mej. R. Brouwer, De BlesseTroostprü***: mtl C, Flik, Zwolle; mej. W. Philippo,Haarlem; mej. J: G. Hotz, Apeldoorn; mej. G, SmftVEindhoven; E. Nieman, AmsterdamZINOT UltSLUiTEND VOOB,DAAR WAS IN GRONINGEN MAARÉÉN ROEP OVER HET OPTREDEN VANHerman Rinket's VariétéAMSTERDAM ^LBDSCHBtHN 8-«lEDEREN DAG VAN 3 TOT 10 UUREEK VERZORGDCABARET-PROGRAMHAHONGAARSCHE ORKESTvanFRITZ ZINDELCONFERENCIER THEO MOENSAMSTERDAMMUWINOU; 175OPENING£\ PRIMA CABARET PROGRAMMAVAN EERSTE KLAS ARTISTENvardar o,«.JEAN CODOLBANRÖEMEENSCH STEMM1NGS-ORKESTi^SHk-WiyiniirE&sTruce Speyek en Rud. GerrandDe Kringloop! Terwijl over bijna het geheeletijdvak der negentiende eeuw in' detwee groote opera-genres, het Düitsche enhet Italiaansche. Richard Wagner en GuiseppeVerdi worstelden om hun ideaal in de hoogdramatischekunst, ontstond in Frankrijk deoperette, alsof er geen problemen meer waren.De gegevens wa:ren ontleend aan het leven;meestal zijn ie het best te karakteriseeren metde uitdrukking: ..een lach en een traan"; veelalook behield het komische element de overhand.Later werd ze vergeten voor de Wiener Operetteen nog later door de jazz- en Schlager-operetteen- er waren tijden, dat men wanen kon, dat zetotaal vergeten was (behalve dan, dat er juistvan „M'ielle Nitouche" nog een alleraardigsteDüitsche film gemaakt werd met Anny Öndra).En zie, hoe in Amsterdam nu weer het eenesucces na het andere te boeken vajt, juist oprekening van daf oude genrei Allx Wunninkbracht, groot-gemonteerd, ..De Dragonders vanVïllars" en „Les Saltimbanques" (Kermisklanten),welke voorstellingen in groote serieslallooze bezoekers trokken. Thans spelen zijnOp^rettezangers, klein-gemonteerd, in het intiemeCentraal-theater, „Mam'selle Nitouche" vanFlorimond Hervé, dien men met recht den vadervan de Fransche operette noemt. Hij leefde van.1825 tot 1893, begon zijn loopbaan als organisten zanger, werd daarna dirigent en gaf zich geheelaan de operette (hij schreef er ongeveertachtig!), zoodat in de figuren van Celestin-Floridor uit „Mam'selle Nitouche" zijn eigenl^ven schijnti voorgesteld te wórden. In Parijsdirigeerde hij als amusements-musicus de „Foliesooncertantes" en werd ten slotte dirigent van hetEmpire-theater te Londen.De librettisten en componisten (Hervé schreefveelal zqn eigen teksten) van de negentiendeeeuwscheoperettes hadden een uitstekenden kijkDE OPERETTE-ZANGERSfaacktm de qoedeoude mTmMcke oi/LecetteMSELIENITOUCHEop liet .theater en wisten buitengewoon got-J, wathet tooneel aan effect eischte. Groote voorstellingenbewijzen vandaag den dag dan ook, dat•ze een modern publiek nog direct pakken,De accomodatie van het Centraal-theater laatnatuurlijk slechts een miniatuur orkest en ditokoor toe, doch dat hindert hier absoluut niet.Het laatste voldeed zelfs nog beter dan het eerste.De decors, naar ontwerp van Bob Verstraete,waren fijn van kleur en deden het uitstekend.de costuums waren een lust voor het oog.Johan Boskamp weet blijkbaar evengoed inkleine als in grootere verhoudingen te regisscerenen maakte van den mnziekmeester een perfectkomiüchecreatie, ter zijde gestaan door TruceSpfeyek, die in de vrouwelijke hoofdrol haarpartner schitterend partij gaf. Enfin, liet is houtnaar Noorwegen brengen, wanneer men dezepopulaire artisten prijst ! Doch ook de kleinerepartijen verdienen allen lof; Minny van Ollefenspeelde een moeder-overste> zoo vaardig, als menin een operette maar verlangen kan. Mej. Ouwen(Corinne), Willem Veltman (majoor) en JanMoritz (directeur en Loriot) gaven als figurenop het tweede plan uitstekende blijspelkunst vegenieten. Den tenor Rud Gerrand, die immernog eenige moeite heeft met spreken en spelen,had men den ondienst bewezen hem een „Einlage"toe te vertrouwen, die uit den stijl viel enwaarin geen rekening was gehouden met zijncapaciteiten. Men doet goed deze toegevoegdearia er weer uit te nemen.Ben Geysel had alles wederom voortreffelijkingestudeerd en leidde, aan den vleugel gezeten,de geheele uitvoering met entrain. De vertalingvan Herre de Vos was geestig in het parlandoen goed zingbaar in de liederen.Zoowel de prestaties der artisten afzonderlijkals hun — voor een première — reeds voortreffelijkensemblespel waarborgen een grootsucces voor deze „schat van een operette".Foto's CXF/Noslec Theo van der BijlLever toch dl Uw leegeVan Rijn's mosterdpotjcsin. Stop dit verzoekniet in den doofpot, want... géén leege mosterdpotjes- géén beste VanRijn's mosterd 1Deksels I Doe de dekselser ook bijlVan RIJNwaaf Abram al eeuwende mosterd haalt.SPEELT:SpeenhoffJUNIORBagfn Junf: ROYAL THEATER - ADAMTof 15 Juni: ARENA THEATER - ROTTERDAMVOORTS EIGEN TOURNEE(NOG ENKELE DATA VRIJ)Hofwijckslraa» 25, DEN HAAG, Tel. 114376De Jubileerende Kilima HawaüansDAT PLAATS VOND VAN 2-8 JUNIIN HET GRAND-THEATRE,.He! beste VariétéProgramma,dal gedurende vele jaren InGroningen Ie zien geweest IsH"DITZELFDE PROGRAMMA IS VAN9 tot en met 15 JUNI TE ZIEN IN HETREMBRANOT-THEATER TE HAARLEM•ALU COMESPONDENTIE TE RICHTEN AAN:HERMAN RIKKET'S VARIÉTÉZMidwdlap 101, _ GRONINGENLater kunt V weerfotografeeren!Het Colosseum en zoovele andereuitingen der cultuur.■ ..Dan levert iedere fotohandelaar Uweer camera's en Bessapanfilms vanVoigtfinder.\inqimnd€t>mwTruce Speyck en Ensemble


■-I;i,-,* » .- ,:■ r:-^^^^^^^^55151 ^■^^^'■«».'is««« ■1 »^.^Ki£en compliment aan deverfijnde kwaliteit vanAndrélon Gelaatspoederis deze waarschuwingtegen imitatie: AanvaardtU slechts ongeschondendoosjes Andrélon poeder!BELAATSPOEDERLeert DUITSCH of ENGELSCH in 8maanden. Nieuwste schriftel. opleidingf2.05 p. maand. Ervaren M.O. leerarenbeantwoorden vragen. Middenstand»-diploma (alg. ontwilck.) f2.85 p. mnd.Nederlandsche Taal en Correspondentief 1.50, Boekhouden f 1-NED. TALEN INST. - ROTTERDAMGrootste N«d«rlandich« IntUlllnglr«CARt^KCVAM OHXeeeRsffe AcrRlCE -...M. speet(NO. C)N..mAdr«:ADELAAR. PRODUCT = PRIMA fOP HAAK ir •• MAKpe «RocTMotoei* ,n.HOOOKAPlB'., . .— Of HAAR 50 "■.BA^BLOCHf....! OP HAAR

More magazines by this user
Similar magazines