13.07.2015 Views

n - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

n - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

n - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

III\WEEKBLAD VOOR FILM. TOONEEL. DAN^. OPERA. OPERETTE« RADIO. REVUE,VARIÉTÉ. CABARET • 10 JUNI 1944 - 34STi JAARGANG No. 24 - 19 CENTFILMPREMIERE: „ROMANTISCH AVONTUUR"n*%»•CABARET: „OP 'T EERSTE GEZICHT"n¥r « Mfii» Bezfeftf*4Mtfe Stoffa WlMSpSMsekOPEIU ACHTER DE SGHËRIIENUiMMkM veer Ai Radiolei« Wert ia <strong>de</strong>n AetherFotografiti« <strong>in</strong> nhnlemiIn Msmorlam Hemt tor HeliIpsrette-pramttr«: „Orel AHe ScHechteln"Chrle <strong>de</strong> Ie Mer JuWleerte3pw«ttei<strong>in</strong>Hnlère< teile Hltouclw""'Jü<strong>de</strong> Janjat» zeen van wpw Dr. WlliemRayaards, die than« alt ojivoiaar vanIntendant Cer van dar Luft Msiserttoeneellaldar van ten AMatonhmwehenStadtschouwburB werd. Op zijn Imnen werk temen wij vetgen<strong>de</strong> week" 'oarig terug (Sp«c. MOGMH,.


Op II Jnnl a.s. zal het tachtig laar Bele<strong>de</strong>n I^l<strong>in</strong>. .lat .Ie uestor <strong>de</strong>r hf<strong>de</strong>ndaa^c*? pomponlsten Riohard Strauss geboren^rd. Van<strong>de</strong> ha... van onzen me<strong>de</strong>werker J. KasAn<strong>de</strong>ï.erM-hlJ..t voor <strong>de</strong>ze srelegenheld een belang'Rlehar.1 Stranss" In <strong>de</strong> Theaterreeks b« <strong>de</strong>kei ,.vL h ^• 1 hro P P'natsen wij thans een artikei»ver het leven en werken van <strong>de</strong>n »roetenm^ter <strong>de</strong>r ......lerne opera-composltle."ï^7- as hässlich is, soll hässlich kl<strong>in</strong>gen". Met„ W d "' "' spraak heef. Kid.ard Strauss ? icheens bekend tot een snort „verisme" .en"uu.kale u.tdrukk<strong>in</strong>.-soprech.heid, welke 'ich van <strong>de</strong>onaersX'H^H ^"r" 0 '" di "^-ansehe opefa, «. «r f' "," da ' l' J Zich " ,eer naar <strong>de</strong> '»"■antiekw.„H "" rva ". ^' echte ..verismo" zich wil<strong>de</strong> afc-n<strong>de</strong>nDu- uttsnraak van <strong>de</strong>n welhaast tachtigjarige..to.nduhter heef. hij gestalte K e K even. tnen h, "un<strong>de</strong>rdompel<strong>de</strong> ,n <strong>de</strong>n klankenroes van ^ijn opera's..Elektra en .....Salomé", waaruit hij z ich me. :-jn..Kosenkavaher verhief, om er nadien met zijn ...Aloensymphomenog eenmaal <strong>in</strong> terug te vallenRichard Strauss is het hoogtepunt en eifienlijk ookU Ha, : v? „, <strong>in</strong> 1 ";" ^H h V V idperk d " n,UiikaleZljn „jd ls bultensp(, ris . e harmoni5ch ■--mant Kedurfd ekmogeldkhJd^ H"' "" kn ""I'i'^P"nt aan <strong>de</strong> uitersteïan ri ,n II' ^ u rnn,an ' is '-hen tooudichtersMijl enaan <strong>de</strong> alle klassieke harmonbche wetten doorbreken<strong>de</strong>he<strong>de</strong>ndaagsche muziek Maar hij heeft zich ,n <strong>de</strong> harmnn.schemgew.kkeldhe<strong>de</strong>n en <strong>in</strong> <strong>de</strong> buitensporthe<strong>de</strong>,van <strong>de</strong>n orkestralen vorm niet verloren; dat heeft hijaan an<strong>de</strong>ren overgelaten. Met zijn ..Rosenkavalier" <strong>de</strong>bekendste en geliefdste van zijn opera's, verhief hij zichdaarbovenuit lot een geheel nieuwen stijl.Kesumeeren w,j eers, kort even Richard Strauss' biografie.Hy werd l, Juni ,864 te München geboren alszoon van <strong>de</strong>n waldhoornist Franz Strauss, die .en doch-'ev uit <strong>de</strong> bierbrouwersfa<strong>in</strong>ilie Pschorr had gehuwdjenfamilie, die zich op het gebied van <strong>de</strong> kunst enbaar bescherm<strong>in</strong>g zeer verdienstelijk heeft gemaakt/Cun buuengewone muzikale begaafdheid bleek al onjeugdigen leeftijd, al besloot hij eerst op zijn negen- ,-en<strong>de</strong> jaar, z.ch geheel aan <strong>de</strong> muziek .e wij<strong>de</strong>n, waarvoorhij naar lie. lijn g<strong>in</strong>g. I.„ 0 r zijn „Serena<strong>de</strong> voorUaas<strong>in</strong>strumemen f)p 7" vestig<strong>de</strong> hij <strong>de</strong> aandacht vanHans von Dulow op zich. die hem als twee<strong>de</strong>n dirigentaan <strong>de</strong> hofopera van Me<strong>in</strong><strong>in</strong>gen verbond Met <strong>de</strong>n meer'.an <strong>de</strong>rtig jaar ou<strong>de</strong>ren orkestmusicus Alexan<strong>de</strong>r Rittersloot hij een vriendschap, die van groote beteekenis voorzijn vorm.ng is geweest.(liewoog Strauss zich <strong>in</strong> z, Jn componeeren tot dusverop <strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n van Schumann en lirahms. Ritter won hemvoor <strong>de</strong> klanki<strong>de</strong>alen van Berlioz. Wagner tn Liszt;<strong>de</strong>alen d.e h,, als voorbeeld nam, maar niet daafsnavolg<strong>de</strong>. Nadat von liülow hem <strong>in</strong> ,885 zi| n lessenaarad toever.rouvvd, werd hij <strong>in</strong> ,88; dirigent van <strong>de</strong>opera te München. ,n .889 hofkapelmeester te Weimar■n .894 wee, kapelmeester te München, <strong>in</strong> ,899 aan <strong>de</strong>■erlijnsche Hofopera, van ,908 tot .9.0 eveneense'id n eT D an S d d,rekt0r - te Berlijn ' ^ ^ '"' '^ole<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> compon.sten-meesterklasse aan <strong>de</strong> Herlijnsrhemuz.ekhoogeschool, van 19,9 tot , 924 i ei<strong>de</strong>r X<strong>de</strong> Rijks<strong>in</strong>nziekkamer. Se<strong>de</strong>rtdien heeft Strauss zich pietn.eer verbon<strong>de</strong>n en werkt hij als scheppen.] toondichter.De yeelzijd.ghe.d van zijn muzikale - talte drnkt-ch „1, .n zijn oeuvre. Zijn grootste beu.ke.Vis kreegTwee jaar gele<strong>de</strong>n: Richard Strau»» by <strong>de</strong>heropvoer<strong>in</strong>g van zyn eerstel<strong>in</strong>g „Guntram",daaron<strong>de</strong>r Richard Strauss omstreeks 1900(/■'o/o's Recla ru Stapf)liu als operacomponist en als vervolmaker van het symphonischgedieh.. Van zijn verschillen<strong>de</strong> belangrijkewerken op d.t gebied, die nog regelmatig gespeeld wor-, <strong>de</strong>n, is ..r,ll Kulenspiegels lustige Streiche" wel hetbekendste en beste. Zijn muzikale ontwikkel<strong>in</strong>gsgang isechter het zuiverste te volgen <strong>in</strong> zijn opera's. Zijn eerstel<strong>in</strong>g„Gumrair." op eigen tekst a<strong>de</strong>mt nog geheel <strong>de</strong>ngeest van <strong>de</strong>.» warmbewon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n Wagner; <strong>in</strong> zijn jevenlaar later geboren „Feuersnot" heeft hij reeds geheel.ijn- eigen stijl gevon<strong>de</strong>n, doch eerst .ummer driewereM e " ""'^ "" (■' Salom é") bezorgen hemwereldroenv Hier<strong>in</strong> heeft hij zijn <strong>de</strong>nkbeeld van <strong>de</strong>symphonische ppora geheel belichaamd; orkestraal stijg.I.e. klankbeeld tot zijn hoogste harmonische c, iastrnmentalemogelijkhe<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> zangstemmen verdr<strong>in</strong>ken1.1 'Jen vloed van <strong>de</strong> <strong>in</strong>strumentale overdaadI>an volgt een plotsel<strong>in</strong>ge omkeer: : n et „Der Rosenkaval.erkeert Straus, terug naar <strong>de</strong> „përa met g"<strong>de</strong> a'to^<strong>in</strong>r'k""^ Ue<strong>de</strong>ren Cn Weei "' he *»'«£<strong>de</strong> atonale klankroes van „Elektra" en „Salomé" ism een nul<strong>de</strong> tonaliteit verkeerd, <strong>de</strong> zangstemmen b -blff d 2 ,' VnJ ., l b r n het teruggehou<strong>de</strong>n orkest, albluft d.t nog r.jk bezet. Een nieuw i<strong>de</strong>aal heeft '<strong>de</strong>nmeester gegrepen: Mozart. Nog dui<strong>de</strong>lijker word. ditJ" *un volgen<strong>de</strong> werk „Ariadne auf Naxos". waartahij bewust „aar <strong>de</strong> oud.r operavormen teruggrüpt, „aarmet <strong>de</strong>n rijkdom en <strong>de</strong> zelfstandigheid van het «uzikaalgerne. }>e orkestpartij is <strong>in</strong> kame.muziekstUl behan<strong>de</strong>ld,lijn orkest van hon<strong>de</strong>rd man is tot les-en-<strong>de</strong>rtig miwicigeslonken!De oorlog breekt uit, makr hij l.,t <strong>de</strong>n meester onberoerd^Rustig schept hij ver<strong>de</strong>r. In <strong>de</strong> hoogspann<strong>in</strong>gsdagenkort voordat <strong>de</strong> moord ,e Serajewo Z Z, 'nhet krmt w.erp, voltooit hij zijn ballet „E<strong>in</strong>e Josephsegen<strong>de</strong>- kort gele<strong>de</strong>n door Yvonne Geor»i <strong>in</strong> „„sland opgevoerd - en <strong>in</strong> , 9 r 9 volgt „Die Frau ohneSchatten . ,n tekst zoowel als muziek geïnspireerd oöMozarts „Tooverfluif. Dan volgen nog <strong>de</strong> biografuscheopera „Intermezzo" op eigen tekst, hft ballet..Schlagobers , „Die Ägyptische Helena", „Arabella"..Hie Schweigsame Frau", „Der Frie<strong>de</strong>nstag" ,„'„naphne'; bei<strong>de</strong> laatste <strong>in</strong> hetzelf<strong>de</strong> jaar, wanneer <strong>de</strong>meester al zijn vier-en-zeventigsten verjaardag viert!Maar nog bij langena is zijn werkkracht en werklustmet uitgeput: <strong>in</strong> 1942 ziet München zijn jongste Werk„Capriccio", op tekst van <strong>de</strong>n dirigent Clemen» Krauss.Het wordt we<strong>de</strong>rom een openbar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zijn lichtheidvan stijl en meesterlijke behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r muzikale laatene.En niets wijst erop, dat „Capriccio" Richard Strauss'„Falstaff", zijn laatstel<strong>in</strong>g, zal zijn.Volgen wij <strong>de</strong>n krassen tachtigjarigen ook nog evenm z.jn an<strong>de</strong>re belangrijke compositiegeme: het symphomschgedieh.. Zün eerste schre<strong>de</strong>n op dit pad zettehij <strong>in</strong> 1887 tij<strong>de</strong>ns zijn assistent-dirigentschap te Me<strong>in</strong>.ngènmet zu^. symphonische fantasie „Aus Italien"}zijn eerste werkstuk op. het terre<strong>in</strong> van <strong>de</strong>n meuw'romantischen stijl ä la Liszt-Berlioz. In München schreefhij „Don Juan", „Macbeth" en „Tod und Verklärung";h.j had toen zijn muzikautenhart geheel aan Wagnerverpand en <strong>in</strong> 1891 noodig<strong>de</strong> Cosima Wagner hen. uit,op Bayreuth „Tannhäuser" te komen dirigeeren. In het'voor hen, zoo belangrijke jaar t894 — hij had toentot herstel van zjjn geschokte gezondheid een langeMid<strong>de</strong>llandsche-Zeereis naar Sicilië, Griekenland enEgypte gemaakt.- keer<strong>de</strong> hy weer als kapelmeester naar 'München terug, huw<strong>de</strong> <strong>de</strong> zangeres Paul<strong>in</strong>e <strong>de</strong> Ahnaen schreef hij zijn belangrijkste symphonisch gedicht..l.jl U.lenspiegels Schelmenstreken", waarop later al«een soort tegenhanger „Don Quichote" volg<strong>de</strong>, nadathij tusschen bei<strong>de</strong> werken <strong>in</strong> nog „Also sprach Zarathustranaar Nietzsche had geschreven. Op „DonUuichote' volg<strong>de</strong> het autobiografische „E<strong>in</strong> Hel<strong>de</strong>n- 'leben — zijn autobiografie heeft hem ook <strong>in</strong> xijn„Smfoma Dómestica" van 1904 en <strong>in</strong> zijn opera „Intermezzo"van .924 beziggehou<strong>de</strong>n —. dat hij opdroeg nanhet Amsterdamsche Concertgebouworkest. Dan volgt <strong>in</strong>'915 nog zijn „Alphensymphonie": een m<strong>in</strong><strong>de</strong>r sterkwerk, dat om zijn overdrijv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het gebruik <strong>de</strong>rorkestrale mid<strong>de</strong>len en zün karakter van üuivereillustratiemuziek m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gewaar<strong>de</strong>erd wordtNiet onvermeld mag nog MUven het groote aantalLe<strong>de</strong>ren, waarvan vele nog steeds op <strong>de</strong> kamermuziekprogrammas voorkomen, en zijn <strong>in</strong>strumentale kamermuz.ekwe,Ken.Op het terre<strong>in</strong> van <strong>de</strong> Symphonie heefthu zich behou<strong>de</strong>ns zyn op zijn zestien<strong>de</strong> jaar geschrevenen nimmer wtgegeven Symphonie niet bewogenOp <strong>de</strong>zen tachtigsten verjaardag beijnt men ikh op<strong>de</strong> plaats, die Richard Strauss nog immer <strong>in</strong> het muziekleven<strong>in</strong>neemt. Deze plaats roept allicht vergelijk<strong>in</strong>genop met Verd., die eveneens op zoo hoogen leeftijd een«oo groote vruchtbaarheid en zelfs nog groeikracht tentoon spreid<strong>de</strong>. Wat mag men van <strong>de</strong>n vachtigjarigenK.cl.ard Strauss nog verwachten? G K Kmw^*iïk3MANTISCHE BRAUTFAHRT"liboekElsboth Kaslortf - Muziekors: Julius von Borsody en MaxRegle: LEOPOLD HAINISCHsf Mannsberg .... Otto Trassier». Luttmilla Stubitzs . Christi Mardaynia Oonata, haar nicht . Marie Harellon Dagobert Schatzberghe . PaulHtirbigeron Theo Kraigern . Rieh. Romanowskyon Ferry Crisanpr, zijn neefWolf Albach-Rettyn<strong>de</strong>l<strong>in</strong>. zijn kamordien. . Rudolf CarlJer, wijnhan<strong>de</strong>laar .Oskar Sima^«litia■^'r:5|fjn films, die eers* een m<strong>in</strong> of meer tijdrooven<strong>de</strong>naanloop behoeven, alvorens <strong>de</strong>draad van hef verhaal voor <strong>de</strong>n foeschouwerdui<strong>de</strong>lijk zichfbaar is bloofgelegd. Natuurlijkwaagf geen enkele draaiboekaufeur het, zóó met<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur <strong>in</strong> huis te vallen, doch er is een dui<strong>de</strong>lijkverschil tusschen hef korf en krachtig voorstellenvan <strong>de</strong> rollen en van <strong>de</strong> situatie, en hetuitsp<strong>in</strong>nen van een proloog, die tol <strong>de</strong> eigenlijkehan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g moet lei<strong>de</strong>n. Hoe gecompliceer<strong>de</strong>ren gezochfer <strong>de</strong>ze han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is, hoe groofer<strong>de</strong> kans wordt, dat er een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g noodig isom alle „hoe" 's en „waarom" 's dui<strong>de</strong>lijk temaken.Dat dit aan <strong>de</strong> gaafheid van het product geen^afbreuk behoeft te doen, bewijst regisseur Leo-0pld Ha<strong>in</strong>isch met zijn nieuwe Wien-film „EenRCftnanfisch Avontuur". Deze rolprent behoef<strong>de</strong><strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad een vrij lange <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g om ons <strong>de</strong>karakfers die <strong>in</strong> het „romantische avontuur" verwikkeldwor<strong>de</strong>n, dui<strong>de</strong>lijk voor oogen te stellen.fc-Want <strong>de</strong> karakters <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze society-comedy, diezich tw<strong>in</strong>tig, <strong>de</strong>rtig jaar terug <strong>in</strong> Oostenrijk afspeelt,zijn voor dit avontuur van em<strong>in</strong>ent belang.3af Wolf Albach-Retty <strong>in</strong> dif verhaal een jongel\9baron is, gelooven wij voetstoots op gezag van<strong>de</strong> rolver<strong>de</strong>el<strong>in</strong>g en dat Marte Harell een jongee<strong>de</strong>lvrouwe voorstelt, gelooven wij ook. Datzien we trouwens aan het milieu waar<strong>in</strong> <strong>de</strong>zetwee spelers zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> film bewegen. Maar nuontstaat er tusschen <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong> figuren, dieelkan<strong>de</strong>r overigens alleen van naam kennen, eenverhoud<strong>in</strong>g ten opzichte van elkaar, en voor hetavontuur, waar<strong>in</strong> zij elkan<strong>de</strong>r ontmoeten en eenpaar wor<strong>de</strong>n, is het noodig, dat zij op <strong>de</strong>ze ontmoet<strong>in</strong>gnaar eigen karakter reageeren.Om nu <strong>de</strong>ze reacties aannemelijk te kunnenv<strong>in</strong><strong>de</strong>n, moeten wij eerst bei<strong>de</strong> karakters leerenkennen. Wij moeten bijvoorbeeld weten, datbaron Crisaner, ondanks zijn slechte reputatie,toch een nette vent is. Daarom laat het scenariohem <strong>in</strong> <strong>de</strong>n aanvang van het verhaal eerst evenduelleeren terwille van een dame, die hij weliswaarniet kent, maar over wie <strong>in</strong> zijn gezelschapbeleedigend gesproken is.Als hij nu luttele dagen later door een stomtoeval met <strong>de</strong>ze dame zon<strong>de</strong>r dat hij of zij ereenig vermoe<strong>de</strong>n van had, zijn nachtrust <strong>de</strong>elt<strong>in</strong> een en <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> hotelkamer en <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>nmorgen naast haar wakker wordt, dan is <strong>de</strong>kans groot, dat wij dat „gezocht" v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Maarik kan U gerust stellen.Tenslotte is het een comedie, die zich <strong>in</strong> eenromantisch land en <strong>in</strong> een romantischen tijd af-speelt.... een soort mo<strong>de</strong>rn sprookje — maarbeslist alléén voor groote menschen! — dat onsaf en toe doet glimlachen en onze aandacht,naarmate het verhaal vor<strong>de</strong>rt, speelsch geboeidhoudt. Hef zijn doorgew<strong>in</strong>ter<strong>de</strong> vaklie<strong>de</strong>n vanhet witte doek, zooals Otto Tressler, ChristiMardayn, Paul Hörbiger, Richard Romanowsky en<strong>de</strong> bei<strong>de</strong> reeds genoem<strong>de</strong>n jonge rollen, die hef„romantische avontuur" mee beleven en zij ge-dragen zich met <strong>de</strong> charme die <strong>de</strong> stad hunner<strong>in</strong>won<strong>in</strong>g, Weenen, kenmerkt.Wij billijken daarom gaarne <strong>de</strong> <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g, dieons tot het speelsche, romantische verhaal brengt,en zijn blij met dit product, dat zich nu eensjboven het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> peil <strong>de</strong>r al te vele „Lust-spiele" verheft. Rob Roo<strong>de</strong>nburghVan boven naar bene<strong>de</strong>n; Marte Harell —Christi Mardayn — Otto Tressler — L<strong>in</strong>kson<strong>de</strong>r: Wolf Albach-Retty met Marte Harell— Rechts on<strong>de</strong>r: Paul Hörbiger en ChristiMardayn (Foto's WIOI-FUM)n Sw' • s 1rVcI■


THeATeRING re


ERS DANSENDANi'&t.l„La Danteute aux Crotalet" t een van haar betteniet-Spaantche danten uit haar laatste programma ■Enkele weken gele<strong>de</strong>n onfhul<strong>de</strong> <strong>de</strong> auteurWilly van Hemert <strong>in</strong> een <strong>in</strong>ferview'tje <strong>in</strong><strong>de</strong>ze kolommen, dat het volgen<strong>de</strong> programmavan zijn hand, dat door het cabaretgezelschapvan Ko van <strong>de</strong>n Bosch ten tooneele zouwor<strong>de</strong>n gevoerd „Op het eerste gezicht" zouheeten. Inimd<strong>de</strong>ls heett reeds enkele weken gele<strong>de</strong>n<strong>de</strong> première plaats gevon<strong>de</strong>n en als dannu pas <strong>de</strong> recensie <strong>in</strong> „C<strong>in</strong>ema en Theater" verschijnt,dan is dat niet omdat Uw verslaggeverer zoo lang over gedaan heeft om een oor<strong>de</strong>elte vellen, maar omdat <strong>de</strong> P<strong>in</strong>ksterdagen <strong>de</strong>persen van dit blad twee maal vierentw<strong>in</strong>tig uureen gedwongen rust hebben opgelegd. Want ikbehoor tot <strong>de</strong> velen, die op het eerste gezichtzagen, dat_ „Op het eerste gezicht" een puikprogrammatje is; tusschen twee haakjes beterdan Tusschen twee haakjes", waarmee <strong>de</strong> troepvan Van <strong>de</strong>n Bosch <strong>de</strong>buteer<strong>de</strong>,Willy van Hemert is er <strong>in</strong> geslaagd, een bree<strong>de</strong>nopzet te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, waar<strong>in</strong> zoowel <strong>de</strong> gulleschaterlach als <strong>de</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r luidruchtige glimlachvertegenwoordigd zijn, Ver<strong>de</strong>r is er een aangenameafwissel<strong>in</strong>g tusschen gesproken en gezongenwoord, tusschen sketch en voordracht, kortomie<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werken<strong>de</strong>n v<strong>in</strong>dt gelegenheidop zijn eigen terre<strong>in</strong> tot het succes van hetgeheel bij te dragen. In het heterogene gezelschaptreffen wij naast goe<strong>de</strong> cabaret-beken<strong>de</strong>nals Ko van <strong>de</strong>n Bosch, Mela Soesman, T<strong>in</strong>i Visseren Fran


:-.-V.:,,.-■■ook hart voor het vak. AU ik één keer een aanwijz<strong>in</strong>g geeffv^Hmen het hier niet meer; dat vergroot <strong>de</strong> vruchten van het werk enstimuleert van weerszij<strong>de</strong>n <strong>de</strong> werkkracht.",,Dat blijkt ook van zooveel nut bij reprises van vroeger iagestu<strong>de</strong>er<strong>de</strong>wericen," voegt Den Hertog er nog aan toe. „Ook <strong>in</strong> heforkest is dit van zooveel belang."Dus geen onverschilligheid, allerm<strong>in</strong>st. Nog een voorbeeld? Daal 5hd* u <strong>de</strong>n solo-repetitor Olthuis. Hij maakt <strong>de</strong>n opbouw van een opvo|rmgom zoo te zeggen van <strong>de</strong>n eersten dag af mee. Zoo kent hil<strong>de</strong>,parmuur door en door; niet alleen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n klank, maar ook <strong>in</strong> <strong>de</strong>ndramatischen vorm. Daardoor is hij een niet genoeg te waa^hulp voor <strong>de</strong>n regisseur, die slechts zijn aanwijz<strong>in</strong>gen heeft te"en <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g dan gerust aan Olthuis, nu <strong>in</strong> <strong>de</strong> functie van <strong>in</strong>*specent, kan overlaten. Hij ziet erop toe, dat ie<strong>de</strong>r bij het beé<strong>in</strong> va*.' 1len bedrijf «3» juiste plaats <strong>in</strong>neemt en geeft ïelf <strong>de</strong>, signalen: „2cloïJter" —„Doek" — e.d. On<strong>de</strong>r het spel door vereorgt hij dangelui<strong>de</strong>n achter <strong>de</strong> schennen als gongslagen, klokgelui, «n«.Er,loopt hier nog zoo'n factotum rond: <strong>de</strong> tooneelmeester "Vtr*bruggen. On<strong>de</strong>r lijn leid<strong>in</strong>g wordt alles „Ingehangen" en klaargezet,i «oodat het oafcüd<strong>de</strong>llijk te grijpen is, wanneer men het bij "«^neverwissellngennoodig heeft. Hij dirigeert <strong>de</strong> rolwagett« naar'hun| juiste plaats, »iet toe op <strong>de</strong> plaats<strong>in</strong>g en bevestig<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r gereedstaan<strong>de</strong>| gemerkte üécorstukken en sjouwt zelf "mee aan <strong>de</strong> zware objecten.- Hij; 1» „<strong>de</strong> Scharnier" van het scenisch beeld.Nog ïoo'n „stille <strong>in</strong> <strong>de</strong>n lan<strong>de</strong>" ontmoet men er met »öa'partituur:Peter Kellenbach, die «sslsteert bij het dirigeeren van bet koor, aiVan Wiel<strong>in</strong>k aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> van het tooneel moet zijn. Hier ligt<strong>de</strong> verklar<strong>in</strong>g voor het raadsel, hoe ook <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong> massa-scènesr ■ HEEN HOLLANDSCHE HERTOG DIRIGEEILAN!„DON CARLOS" OP HET LEIDSCHEPLEIN•••r| V-'^tarnt*t Mjkt èen eigenaardige <strong>de</strong>marcatielijn, dat voetlicht:<strong>de</strong> <strong>de</strong>marcatie van <strong>de</strong> ncheid<strong>in</strong>g tusschen werkelijkhei<strong>de</strong>« verbeeld<strong>in</strong>g. De werkelijkheid huist <strong>in</strong> <strong>de</strong> zaal: Vanhieruit is het podium een an<strong>de</strong>re wereld, waar <strong>de</strong> acteursdoor onze fantasie met een onwezenlijk fluïdum zijn omgeven ehwaar <strong>de</strong> van <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g neerhangen<strong>de</strong> doeken en <strong>de</strong> primitief <strong>in</strong>sikaar geknutsel<strong>de</strong> <strong>de</strong>cors <strong>de</strong>n glans van een sprookje of een droomerlangen.Maar omgekeerd lijkt ook vanaf <strong>de</strong> podiumruimte <strong>de</strong> wereld aan^<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> van het voetlicht een an<strong>de</strong>re, die men meer (lai»:'voelt dan dat men haar waarneemt. Wat gaat er om <strong>in</strong> die gapen<strong>de</strong>duisternis, waar men nog vaag gezichten on<strong>de</strong>rscheidt en hier jd^daar brilleglazen als kle<strong>in</strong>e sterren of glimwormen schitteren?*Voor <strong>de</strong>n nuchterl<strong>in</strong>g kan alleen <strong>de</strong> hoorbare bijval <strong>de</strong>ze vraa«"beantwoor<strong>de</strong>n, voor <strong>de</strong> artisten<strong>in</strong>tuitie is <strong>de</strong> sfeer <strong>in</strong> <strong>de</strong> zaal ceüSmet het gevoel waarneembare gewaarword<strong>in</strong>g. Ook het orkest kl<strong>in</strong>kt '^nu an<strong>de</strong>rs; <strong>in</strong> <strong>de</strong> zwaar gestoffeer<strong>de</strong> en door balkons on<strong>de</strong>rbrokea 1schouwburgruimte komt <strong>de</strong> schoonheid <strong>de</strong>r muziek, voortgebracht^1<strong>in</strong> <strong>de</strong> „loopgraaf die het orkest meestal een te enge behuiz<strong>in</strong>gbiedt, met zoo tot haar recht als <strong>in</strong> <strong>de</strong> acoustisch doorgaans beter >&gedisponeer<strong>de</strong> concertzaal. Maar hier achter <strong>de</strong> coulissen kl<strong>in</strong>kt<strong>de</strong> muziek onwerkelijker, door afstand verzacht en uitgedoezeld.We zijn <strong>in</strong> het klooster St. Juste, dit wil zeggen we staan op het podium tij<strong>de</strong>nshet eerste tafereel van Verdi's „Don Carlos". Het klooster is een samengesteldarrangement van door houten latten bijeengehou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>corstukken. „Don Carlos 11ie Tafereel 2 /3 lezen we op een <strong>de</strong>r stellages en op <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>rgelijke aan^1duidrngen. Op het podium staan <strong>de</strong> monniken om <strong>de</strong>n koorrepetitor Henk vülWiel<strong>in</strong>k aan zijn harmonium heengeschaard en z<strong>in</strong>gen hun lofzang „Karel, grootste 'al er keizers , De geest van Karel V staat achter een kloosterhek, een oamenstel vanlapjes en klaagt zijn boetezang. Gerda Pons - Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elisabeth - Tte Imenafgaar e z n it J i 0 n ngSma ~ ^t " "7 "" ^ ZWiJgen<strong>de</strong> ro1 <strong>in</strong> het^ **S|„afgaat , "t <strong>in</strong> e en genoegelyk gesprek met haar hofdame Marjo Sylvester die zoostraks door Philips naar haar land zal wor<strong>de</strong>n verbannenï «H,,/ 061 f aIle , S nUChter aan! Althan « ^o schijnt het <strong>de</strong>ngene. die nog nimmerachter <strong>de</strong> coulissen kwam. Maar wie zich daar al een beetje thulvo lt. weet däS|acher die schijnbare nuchterheid <strong>de</strong> reactie verbergt van een zoo pas on<strong>de</strong> glne■espanmng; een spann<strong>in</strong>g, die al bij <strong>de</strong> repetities werd opgewekt en zich bh Te<strong>de</strong>re^voorstell<strong>in</strong>g opnieuw aan <strong>de</strong> artisten me<strong>de</strong><strong>de</strong>elt. Het is <strong>de</strong> Carlo, rnZ' li. ..Dat 1S het "g^rdige en het mooie bij ons. dat volkomen opgaan <strong>in</strong> het werk.meenen er niet slecht bij te varen." zegt mr. Den Hertog ^ ^ 'bl ilVrJïtlX! v^r^'dT BeïS B^ees^hem bij. -„Ik ben null,later ook als regiLur. Mat%r enth^Ïmf oo^hT^rl^ï ^^^^1^.mgev<strong>in</strong>g van gerout<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>« nooit aangetroffen, al LTLn^^^Don Carlo» by <strong>de</strong> koffie (Chri, Rem»ur}^imO 9 'm,W:^emö« «eesllr«. Karet V (Fred. Bonh)<strong>in</strong> gesprek metkon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> EUtabeth (Gerda Pom) enhaar hofdame-'.-^&f>*;~ \ ^^"iBeicerkelijk »Qn <strong>de</strong> Spaantche »tatie-cottuumt, waarmee f,dé hofdame» elkaar nog gauw even kunnen helpen T*••Op <strong>de</strong>n achtergrond kijkt dirigent Den Hertog (<strong>in</strong> rok) bijmet changeeren <strong>de</strong>r by een opera extra groote <strong>de</strong>eort toekoor en figuratie zulk een hecht verband vormen, dat aan <strong>de</strong>n.èetataf van Den Hertog hangt, maar toch leelijk zou rammelen,als men <strong>de</strong>ze hulp achter <strong>de</strong> schermen niet had. Kellenbach houdt <strong>de</strong>wacht bij het harmonium, dat zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> enorme ruimte van het tooneelverliest en van <strong>de</strong> eene zij<strong>de</strong> naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gerold wordt, naarmate^J»« tooneelbeeld dat verlangt. Op dit harmonium geeft Kellenbach <strong>de</strong>|ti»»etten aan, wat vooral bij een moeilijke modulatie geen overbodigeoé is.EÖpmerkelük. hoe hier achter <strong>de</strong> schermen <strong>de</strong> kwaliteiten van een„toer<strong>in</strong>g zooveel moeilijker te beoor<strong>de</strong>elen zijn dan van <strong>de</strong> zaal uit.|r overheerscht <strong>de</strong> technische zij<strong>de</strong>, <strong>de</strong> structuur van zoo'np<strong>in</strong>g. Hier moet men luisteren om van <strong>de</strong> artistieke kwaliteiten een„Jfr" 1 ' 0 P te doen ; <strong>in</strong> ' d e «al wordt automatisch een contact met <strong>de</strong>Ipeteurt gelegd en moet men zich op een technische critiek afzon<strong>de</strong>r-Jijk »pitsen. Des te beter dus, wanneer het artistiek, tct <strong>de</strong>ncritischen z<strong>in</strong> tot zwijgen brengt I Hier op het podium U'jj j<strong>de</strong>rs.Bij <strong>de</strong> artisten, die niet op het speelplan noodig zijn. maar toch bij<strong>de</strong> haöd «Boeten blijven voor hun „opkomst", overheerscht <strong>de</strong> critische«ïn en men hoort hen fouten <strong>in</strong> uitspraak en gebaar opmerken, die; Voor <strong>de</strong> zaal vermoe<strong>de</strong>lijk zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n ..overspeeld".Itrftgt toen achter het voetlicht een kijkje <strong>in</strong> „<strong>de</strong> keuken" van <strong>de</strong>kf** 1 *» ook bier ontwaart <strong>de</strong> leek nog niet, wat er allemaal aan i^evoorbereid<strong>in</strong>g van zoo'n opvoer<strong>in</strong>g als „Don Carlos" vastzit. Bij ge- *l^enheid zullen we daarover nog wel eens meer <strong>in</strong> bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>nberichten, want. het is stellig ook voor <strong>de</strong>n opera-leek <strong>in</strong>teressant te?Weten. wat zich zoo al <strong>in</strong> het schouwburggebouw afspeelt tusschen hettijdstip, dat <strong>de</strong> <strong>in</strong>tendant *ijn keuze vestigt op een nieuw object, enhet oogeftblifc. dat het scherm opgaat voor <strong>de</strong> première. Wat solisten.orkest, koor, figuratie en tooneelpersoneel <strong>in</strong> die perio<strong>de</strong> t« verwerkenkrijgen, is ook voor <strong>de</strong>n buitenstaan<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>n operamaniak, van belang.....Opera ïchter <strong>de</strong> schermen. Een on<strong>de</strong>rzo^k<strong>in</strong>gstocht daarnaar^|oathult veel, waarvan <strong>de</strong> leek geen vermoe<strong>de</strong>n heeft. Maar dok voor ^5«, die iich meer <strong>in</strong>gewij<strong>de</strong>n achten, zal <strong>de</strong> geestdrift, waarme<strong>de</strong> bij '<strong>de</strong> Amsterdamsche Opera het werk wordt op- en aangevat ea die <strong>de</strong>ju3hartslag vormt <strong>in</strong> dit artistiek bedrijf, een weldoen<strong>de</strong> openbar<strong>in</strong>g zij»^!Dat dit ambitieus geselschap nu e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk eens een blijvend leven «tïf^Ne<strong>de</strong>rlandsche opera-jngtell<strong>in</strong>g beschoren zij I CÉJC.Al* door <strong>de</strong> hitte <strong>de</strong> schm<strong>in</strong>k loslaat.,H'mm■m


RL"Iplgens een y■' ; "«iir«cteu• roep toestou' Queraa & Theater, zouter<strong>de</strong>ge aandacht wobrengen van klassiekniet slechts bij een voo ,dat men <strong>de</strong> daad bij het'het met P<strong>in</strong>ksteren uitblijspel „Naar het u lij.,<strong>de</strong> beurt zijn<strong>de</strong> ,,VVe-<strong>de</strong>rzij_, dat d(y#ogra<strong>in</strong>mae<strong>de</strong>rlajJMschenOmme<strong>de</strong>werkervanadioprogramma's' onken aan heterken. Dat diten is gebleven, maarlord voeg<strong>de</strong>, bewijzenjon<strong>de</strong>n Shakespearehetop 9 Juli aanHuwelij ksbedrog'van Pieter Langendijk en (Ie 1 ver<strong>de</strong>r nog op hetprogramma staan<strong>de</strong> abele spelen uit onze Mid<strong>de</strong>leeuwscheletterkun<strong>de</strong>.Het mag bekend zijn, dat niet alleen <strong>in</strong>Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kunstheven<strong>de</strong>nwonen, die zich voor het klassiek iooneel<strong>in</strong>teresseeren, maar dat <strong>de</strong>ze menschen ookte v<strong>in</strong><strong>de</strong>n zijn <strong>in</strong> <strong>de</strong> zoogenaam<strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cialeste<strong>de</strong>n. Door verschillen<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n blijvenzij gespeend van alles, dat, met betrekk<strong>in</strong>gtot het tooneel, klassiek mag wor<strong>de</strong>n geachtzoodat zij zich dienen te troosten met slechts het„lezen van dè ou<strong>de</strong> meesters (hoewel dit op zichzelfreeds een waarlijk genot is) en hrt naarstighestu<strong>de</strong>eren van <strong>de</strong> besprek<strong>in</strong>gen, die geregeld<strong>in</strong> <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>n en tijdschriften verschijnen Hetplan van <strong>de</strong>n Ne<strong>de</strong>rlandschen Omroep om <strong>de</strong>bekendste klassieke tooneelwerken een radioopvoer<strong>in</strong>gte doen beleven, wordt dan ook door <strong>de</strong>prov<strong>in</strong>oale „liefhebbers" met geestdrift begroet.De ervar<strong>in</strong>g, die <strong>de</strong> Omroep met <strong>de</strong>rgelijkeuitzend<strong>in</strong>gen had, was die van het. experiment endit geldt voornamelijk voor <strong>de</strong> radio-opvoer<strong>in</strong>gvan Von<strong>de</strong>l's „Gijsbreght van Aemstel", welke<strong>in</strong> <strong>de</strong> Kerstweek van het vorige jaar plaats vond.Het zij hier <strong>direct</strong> toegegeven, dat het zeertwijfelachtig is of Von<strong>de</strong>l's werk voor experimen-Acteurt <strong>in</strong> <strong>de</strong>luittertpel-êtudioZICHTBARELÄSSIEKENten gebruikt mag wor<strong>de</strong>n, <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval is menonzen grootsten dichter wel iets méér verschuldigd.Hoe het ook zij : het experiment bewees weereens, dat Von<strong>de</strong>l's prachtige verzen groote vakbekwaamheidvan <strong>de</strong> zeggers vereischen, dat <strong>de</strong>bewerk<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong>n microfoon, van welk dramadan ook, <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n dient te zijn van een uitermate<strong>de</strong>skundige en dat <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> geenenkel opzicht on<strong>de</strong>rschat mag wor<strong>de</strong>n. Bij <strong>de</strong>uitzend<strong>in</strong>g „Naar het u lijkt" heeft men met al<strong>de</strong>ze belangrijke factoren reken<strong>in</strong>g gehou<strong>de</strong>n.De voorbereid<strong>in</strong>g heeft men zeer ruim genomen,verschillen<strong>de</strong> opnamen wer<strong>de</strong>n gemaakt, waarvantenslotte <strong>de</strong> beste »gekozen kon wor<strong>de</strong>n. Demicrofoonbewerk<strong>in</strong>g was van <strong>de</strong> hand van JanLamers, terwijl Louis Schmidt zich voor <strong>de</strong>muzikale tusschenspelen borg had gesteld. Hetspreekt vanzelf, dat er fouten gemaakt zijn, maarzeer zeker werd bewezen, dat het <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad nietonmogelijk is om met <strong>de</strong> jonge krachten, die<strong>de</strong> Omroep on<strong>de</strong>r zijn acteurs en actrices telt,iets meer voor <strong>de</strong>n microfoon te brengen, daneen gezellig Vrijdagavondprogramma.Tegen het uitzen<strong>de</strong>n van radio-bewerk<strong>in</strong>genvan klassieke tooneelwerken wor<strong>de</strong>n vanzelfsprekendbezwaren aangevoerd, ook van <strong>de</strong> zij<strong>de</strong>van <strong>de</strong> radio<strong>de</strong>skundigen. Dergelijke gesprokenwoord-programma's zou<strong>de</strong>n te „lang" zijn en<strong>de</strong>n luisteraar niet weten te boeien. Ik geloof,dat men dit gevaar-overschat. In <strong>de</strong> eerste plaatstrekt men met <strong>de</strong>rgelijke uitzend<strong>in</strong>gen een zeerapart publiek, dat zich van een negentig m<strong>in</strong>utengespannen luisteren bij voorbaat al bewust is endat voor het genieten van bijvoorbeeld Shakespeare'smeesterschap gaarne een ge<strong>de</strong>elte van<strong>de</strong>n Zondagmiddag over heeft. In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong>plaats zijn er meestal <strong>de</strong> muzikale illustraties entusschenspelen. die voor <strong>de</strong>n gewonen luisteraardikwijls een welkome afwissel<strong>in</strong>g zullen beteekenenen die hem <strong>de</strong> rust verschaffen, welkehet <strong>in</strong>spannend luisteren nu eenmaal vergt.Ken an<strong>de</strong>r en veel belangrijker bezwaar isdat men door <strong>de</strong> noodzakelijke en verkorten<strong>de</strong>radiobewerk<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> klassiek <strong>in</strong>haar kunstwaar<strong>de</strong> aantast en <strong>de</strong>n kunstenaarscha<strong>de</strong> doet. De eenige wijze om dit werkelijkgroote gevaar te on<strong>de</strong>rvangen, is mijns <strong>in</strong>ziens erzorg voor te dragen, dat <strong>de</strong> bewerk<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>han<strong>de</strong>n komen van <strong>de</strong>skundigen, die zich van<strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van hun opdracht goedbewust zijn.De bezwaren — hoe waar ze <strong>in</strong> wezen ookmogen zijn — kunnen echter niet opwegen tegenhet feit, dat het uitzen<strong>de</strong>nvan klassieke tooneelwerkeneencultureeledaad kan zijn, die veeltheaterliefhebbers na<strong>de</strong>rtot <strong>de</strong> radio zal wetente brengen — welkeperspectieven opent /ditniet voor het gewoneluisterspel! — en bovendien<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> meesters<strong>in</strong> ruimen kr<strong>in</strong>g beken<strong>de</strong>n misschien bem<strong>in</strong>d kanmaken. AvanSDEZE WE E KIN DEN AETHERZondag n Juni:9-15—lo.oo Gerard van Krevelen en zijn orkestjo.oo-n.oo „De Taele <strong>de</strong>r Rozen", gesprokendoor Joos, van <strong>de</strong>n Von<strong>de</strong>l, Jan van Beers,Hel-ne Swarth. J. W. F. Werumeus Bun<strong>in</strong>gP. C. Boutens en Karel van <strong>de</strong> WoestijnejS!?*""*' 1 '?«/ «-""-brand van Boschhoek enWilly d Abla<strong>in</strong>g.ii.oo—11.30 Gerard van Krevelen en lijn orkest.1500—15.45 Luisterspel: „Het Spookhuis""5-45--16.55 Het Stafmuziekcorps <strong>de</strong>r AmsterdamschePolitie m.m.v. Johan Jong, orgel, en hetOmroepvolkszangkoor brengen Volkslie<strong>de</strong>ren18,15—19.00 NEDERLANDSCHE VOLKSKLAN-KEN. Samenst. en regie: Eddy Noordijk,Maandag 12 Juni:900— 9.45 Het orkest van <strong>de</strong> Nc<strong>de</strong>rlandscheKamer-Opera o l,v. Jan Koetsier,H.IS—ia.45 Orgelspel door Johan Jong.'305—1400 Amnsementsurkest Elzard Kuhlraan1515—16,45 „Elck wat Wils" met Lia Dorana,zang, Tony Bok, voordracht. Les Deux Pico'saccor<strong>de</strong>on. Trio Jan Hofmeester en Gerardvan Krevelen en zijn orkest.17.20—18,00 De Melodisten o.l.v, Karel Stoete.»19 15—20,00 „Onbekend' maakt onbem<strong>in</strong>d".D<strong>in</strong>sdag 13 Juni:10,15—10,45 Rtsi<strong>de</strong>ntie-orkest o,l,v. Toon VerheyWerken van Diepenbrock, Röntgen en Wagenaar.'3 OS—14.00 Juan Tejada en zijn orkest, en Fransvan Cappelle en zijn Musette orkest.1700—18,00 „De Lichte Toets",19 15—19,45 Gerard van Krevelen en zijn orkest1945—20,15 „Het Kle<strong>in</strong>e Cabaret".Woensdag 14-Juni:il,00—11,30 Bouquet Chansons". Een programmasamengesteld door Dr. H, M, Merkilbach metErica Rosch. zang, Francis Keth en zijn orkestU 30—13,45 Bandi B^logh en zijn orkest'515—16,45 „Halfweg",18,05—1845 Amusementsorkest Elzard Kuhlraan20,15—21,15 „Orlando di Lasso". Luisterspel terher<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g van zijn sterfdag 00 14 Juni 159421,15—22,00 „Uit het jonge hart".Don<strong>de</strong>rdag 15 Juni:10,00—11,00 Willy Kok en zün orkest12,15—12,45 Frans van Cappelle en zijn Musettes,13 05—14,00 Het Omroeporkest o.l.v. Louis Schmidt•415—1500 Septet Jonny Ombach'^00— 'J 30 "»"sorkest Theo U<strong>de</strong>n Masma«i»,os—18,45 Aria's en Duetten uit ItaliaanscheOpera »,19 15—21.30 Avondconcert van het Concertgebouw,orkest.Vrijdag 16 Juni:10,15-11.00 Gerard van Krevelen en zijn Orkest.1215—12,45'3 05—13.4516 15—16.45■ 9,15—1945Johan Jong. orgel.Orkest Malando.Dansorkest Theo U<strong>de</strong>n Masman.De Filmband rolt, ,. ,. „Van 't een op 't an<strong>de</strong>r". In <strong>de</strong>ze20,00—22,0025ste uitzend<strong>in</strong>g zal een luisterspelprijsvraagwor<strong>de</strong>n uitgeschreven.Zaterdag 1 7 Juni:10,00—10,45 Gerard Lebon en zijn orkest1^15—13,00 NEDERLANDSCH PROGRAMMAvan beken<strong>de</strong> volkslie<strong>de</strong>ren1300—13,25 De Melodisten o.l.v. Karel Stoete1500—16,45 „De W<strong>in</strong>dwijzer". Een cabaretprogrammao.l.v. Wim lbo.10—18.45 Amusementsorkest Elzard Kuhlman19 30—20.00 „De Gemasker<strong>de</strong>", <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>el20.00—20.45 „Wereldschlagers", samengesteld doorHenk Mutsaers.21.00—22,00 Bandi Balogh en z.jn orkest.RENÈ MARGIONO PRESENTEERTIN DE ZOMERMAANDEN DENInternationaal vermaar<strong>de</strong>n TelepaathANDRÉ DU LANCÊLLE |LE ROI DES TELEPATHESBi) le<strong>de</strong>r optre<strong>de</strong>n hebben o.m. zijn onthull<strong>in</strong>genover bultenlandiohe familiebetrekk<strong>in</strong>gen eenoverweldigend succes, waardoor rele▼oorrtelllngen BESPROKEN UITVERKOCHTANDRÉ DU LANCÊLLE, <strong>de</strong> telepathle.ten.aUealler tij<strong>de</strong>n komt opt II Juni <strong>in</strong> Wlj<strong>de</strong>nei -13 Juni In Den Bosch - U Juni In Culemborg16 Juni In BUthoven - 17 Juni In Utrecht -18 Juni <strong>in</strong> Avenhorn (2e optre<strong>de</strong>n).MNÉ MARGIONO - TOURNEE DIRECTIEGUDELALAAN 8 - BUSSUMAovt


AMSTERDAMhhUevfSTOFP^verfthalFwoUijdckaloen enz.In 42 kleurenPHARM.FABR.J.B.KREVERAMSTERDAMQEIN ÉCHTAMSTERDAMSCH SUCCESDUIF en DOFFERm»t Aaf Bouber • Herrn. Bouber «.v.a.SLECHTS VOOR ÉÉN WEEK IDag«Ü)ki 2.30, 7.30 u. Zondag 1 u., 7.30 u.AMSTERDAM£DR5DEEN FILM, die men NIET VERGEETlKINDER-00GEN(I Bamb<strong>in</strong>i cl Guardano)met LUCIANO <strong>de</strong> AMBROS1SSonora Toegang 18 JaarDageUjki 1.30, 3.*S, 7.30 uurZondag 1.30, 3.IS, 3.30, 7.45 uurAMSTERDAMAlHAHMAVOORTZETTING DER ONGE-E/ENAARDE SUCCESREEKSDERTIENDE(Wen die Götter lieben)WEEK!Wlen-ÜIm Toegang 14 JaarDageU)k» (ook Zondag) 1.30, 4, 7.30 u.ROTTERDAMARENA'Wjffl öchC€Htfeó TWEEDE, beslist LAATSTE WEEKzien er steeds welvcrzorgd uit.Dat komt, omdat ik ze geregeldon<strong>de</strong>rhoud met Tana,het i<strong>de</strong>ale schoonheidsmiddclvoor alle soorten schoentjes.Tana^producten kunt U nogbeperkt koopen, mits U eenledige Tana-verpakk<strong>in</strong>g bijUw schoen w<strong>in</strong>kelier <strong>in</strong>levert!GROOT VARIÉTÉmet REXIS, <strong>de</strong> Jonge Hollandscheclown - COOS SPEENHOFF Jr.12 <strong>in</strong>ternational^ attractie!Dag. 2,15, 7.30 u. Zond. 2, 4.30, 7.30 uurROTTERDAMlAPITBLHELI FINKENZELLER In eenMODERNE COMEDIEIK ZAL JE OP DEHANDEN DRAGEN(Ich wer<strong>de</strong> dich aul Hän<strong>de</strong>n trafen)Tobls-fllm Toegang 18 JaarOp het tooneel: 3 JACKSONSDag. 1.15, 3.30, 7.30 .u Zond. 1.30, 4, 7,30 uPOSTZEGELVERZAMELING?Posf zegel verzamel<strong>in</strong>genen doubletten hebbenwaar<strong>de</strong> en U kunt ze nuhet beste verkoopen. Komtons Uw collectie eenslaten zien, of stuurt U zeter <strong>in</strong>zage, maar schrijft Uons dan vandaag nog even.M. J. A. van <strong>de</strong>r HAAGENK0RTEP0TEN28-DEN HAAG-TEL: 115540capillair-aciieveIN MEMORIAMHENRI TER HALLKeurt ter Hall i» niet meer!Een »chok <strong>de</strong>ed «T« mijn a<strong>de</strong>mhal<strong>in</strong>g•takken, toen Ik <strong>de</strong>se droeve mare vernamen als een visioen rerreei TOOT milhet leven van <strong>de</strong>n «rrooten rev ae-konlng,sooatt Ik dat xeventlen Jaar vannabij beb knnnen volgen. Tan 1807 totIM« beb Ik on<strong>de</strong>r lijn <strong>direct</strong>ie gewerktIn lijn «root« revue», die <strong>de</strong>n naamvan ter Hall natlouale bekendheid ver«leen<strong>de</strong>n. :-'■■■-HU wu <strong>de</strong> Hel van bet geheel. Ik«ag ne<strong>in</strong> weet voor mij op <strong>de</strong> repetitiesvan <strong>de</strong>styd», onvermoeid «n onvermoeibaar.Waar bet nlthoudlngsvermogenvan an<strong>de</strong>ren soms te kort «eboot, «tondkil pal met taaie voli<strong>in</strong>rdlngi en altiemand «eii „Het kan niet", dan antwoord<strong>de</strong>hif daarop met lijn karakteristiekenittpraaki „De woor<strong>de</strong>n „kanniet" heb ik Hit bet Woor<strong>de</strong>nboek ge-»ehrapf. Het is <strong>de</strong>ste bond<strong>in</strong>g, die Henriter Hail van eenvoudig mar<strong>in</strong>ier <strong>de</strong>edgroeien tot gemeenteraa<strong>de</strong>lid, Twee<strong>de</strong>Kamer-lld en . . . kon<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r Ve<strong>de</strong>rlandscherevne. Eu nimmer It bil vanctln <strong>de</strong>vlee afgeweken. Hij leid<strong>de</strong> hettpel met een verbluffend »eberp begripvoor bet geheel. BIJ <strong>de</strong> langrepetltle«ttond hij te dirtgeeren en wilt Marletjeof Annie er preelei uit te baten alt iljraUeb song. -Wat ter Hall bracht, was revne <strong>in</strong><strong>de</strong>n waren, t<strong>in</strong> <strong>de</strong>s woord•, omdat ervan hem een sebeppen<strong>de</strong> kracht uit.g<strong>in</strong>g, waarme<strong>de</strong> hif sijn artlsten wistte faselneeren. Het was een slag voorons, toen hi] <strong>in</strong> 1*17 het tooneel verliet.De revne g<strong>in</strong>g door, maar <strong>de</strong> persoonvan ter Hau bleek onvervangbaar.Inmid<strong>de</strong>ls was <strong>in</strong> i»U Bnsian bij hetgetelsebap gekomen en Bnsian, mijnva<strong>de</strong>r en ik namen daarna het komisehe<strong>de</strong>el. dat uiteraard altijd groot was,Voor onse reken<strong>in</strong>g. En toen mijn va<strong>de</strong>r<strong>in</strong> mg overleed, bleven Bous en ikover. .■' ■ .-•;. ■. • ;- ■Henri (er Hall beeft velen van lUnmenseben overleefd, sijn commêres, gijncomponist, Thans is bij hen gevolgd,betreurd door onteibaren, die bemnimmer tuilen vergeten. Bat sijn immerwerken<strong>de</strong> Reest thans ru«t moge r<strong>in</strong><strong>de</strong>n!WALTER KOLLO'SDREIALTESCHACHTELNBIJ HET RHEINISCHESLANDESTHEATERINARNHEMNa I.uhar's „Lustige Witwe" heeft hetRhe<strong>in</strong>isches Lan<strong>de</strong>stheater nu WalterKollo's operette „Drei alte Schachteln"(drie ou<strong>de</strong> tantes) <strong>in</strong> zijn repertoire opgenomen;een werk. dat een m<strong>in</strong><strong>de</strong>r grootschen opzet en ookeen ger<strong>in</strong>gere bezett<strong>in</strong>g vraagt. liet is een luchtiggeval op pretentielooze muziek, dat zeer geschiktis om ons een avond aangenaam bezig ie hou<strong>de</strong>n.Men mist er <strong>de</strong> pittige, meesleepen<strong>de</strong> melodieënvan een Léhar of een Strauss <strong>in</strong>, maar romantiekis er genoeg en aan vroolijkheid komt men ookniet tekort.Intendant Robert Savvallich, die momenteelmet zijn <strong>in</strong> Duitschland zetelen<strong>de</strong> troep een werkvan Shakespeare <strong>in</strong>stu<strong>de</strong>erf; had <strong>de</strong> regie van<strong>de</strong>ze operette aan zijn assistent Gerhard Marionovergelaten en <strong>de</strong>ze heeft zich met vakmanschapvan zijn taak gekweten. De premiere i.e Arnhemtoon<strong>de</strong>, dat ook aan <strong>de</strong>ze opvoer<strong>in</strong>g weer gvootezorg was besteed. Lr waren bijzon<strong>de</strong>r mooie<strong>de</strong>cors van Harald Que<strong>de</strong>nfeld en fraaie costuumsvan Elisabeth Splonska, die ons geheel <strong>in</strong> Jesfeer brachten van het vroeg-negentien<strong>de</strong>-eeuwschegebeuren en waarmee herhaal<strong>de</strong>lijk een zeeraantrekkelijk en ook zeer levendig tooneelbeeldwerd geschapen. Opvallend was me( hoeveelsmaak men <strong>in</strong> het algemeen <strong>de</strong> costuums wist tedragen en met hoeveel gratie <strong>de</strong> dames zich <strong>in</strong>hun wij<strong>de</strong>' rokken over het tooneel bewogen., Deze operette stelt hooger eischen aan het r.peldan <strong>de</strong>n zang; bij <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g was daar reken<strong>in</strong>gmee gehou<strong>de</strong>n en <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g daarmeehad <strong>de</strong> regie sterk het accent op het komischegelegd, waardoor het buffo-paar nog meer <strong>in</strong> hetmid<strong>de</strong>lpunt van <strong>de</strong> aandacht kwam dan <strong>de</strong> eigenlijkehoofdpersonen.Manny Paul, <strong>de</strong> eerste soubrette van het gezelschap,bleek <strong>de</strong> bij uitstek geschikte krachtroor <strong>de</strong> hoofdrol van het meisje, dat door haarm<strong>in</strong>naar, als hij tien jaar ,,<strong>in</strong> <strong>de</strong>n oorlog" is geweest,bij zijn terugkomst aanvankelijk te oudwordt gevon<strong>de</strong>n, maar dat hem spoedig terugw<strong>in</strong>t als zij zich <strong>in</strong> een jeugdig toilet als haarjongere nichtje voordoet. Manny Paul is eenHei (illiTtuirdif<strong>in</strong>i Bie<strong>de</strong>rmeyer-ballet lü<strong>de</strong>n» het bal <strong>in</strong> hef twveilebfdriii ran <strong>de</strong>ae operette; tolodant: Wie»je ISey» lfoio\ Hmtu, jcharmante en levendige actrice en ze heeft eengoe<strong>de</strong>, krachtige, doch <strong>in</strong> <strong>de</strong> hoogte wat te we<strong>in</strong>iggecultiveer<strong>de</strong> stem. Ze zette ons een jonge ou<strong>de</strong>vrijster voor. waarop menigeen op het eerste gezichtverliefd zou wor<strong>de</strong>n. Haar vegenspeler,Rudi He<strong>in</strong>z, als <strong>de</strong> ambtenaar, die na een tienjarigenveldtocht — het schijnt <strong>in</strong> dien tijd allemaalwel heel erg hng geduurd te hebben ! — <strong>in</strong>eën fraaie kapite<strong>in</strong>suniform terug komt, r.peel<strong>de</strong>vlot en charmant, maar kan bij een beter gebruikvan zijn stemmid<strong>de</strong>len vocaal veel meer uit<strong>de</strong>ze rol halen dan hij tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> première Seed.Lee Wie<strong>de</strong>nbrug en Erika Friedrich waren <strong>de</strong>twee an<strong>de</strong>re ,,ou<strong>de</strong> tantes" ; <strong>de</strong> eerste droeg r.terkbij tot <strong>de</strong> romantiek, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> nog sterker tot<strong>de</strong> vroolijkheid van <strong>de</strong> voorstell<strong>in</strong>g, Krika Friedrich,<strong>de</strong> twee<strong>de</strong> soubrette van <strong>de</strong> troep, zagenw-ij hier als het dienstmeisje <strong>de</strong>r twee an<strong>de</strong>redames voor het eerst <strong>in</strong> een belangrijke rol, renechte speel-rol overigens, die zij geestig en guitigen met een sprankelend temperament vertolkte.Met <strong>de</strong>n gerout<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n bas-buffo Franz Patzerals <strong>de</strong>n verlief<strong>de</strong>n sergeant vorm<strong>de</strong> zij een koppel,dat met zijn spel, zang en dans keer op keergroote vroolijkheid verwekte en herhaal<strong>de</strong>lijkopen doekjes kreeg.De overigen voeg<strong>de</strong>n zich uitstekend <strong>in</strong> hetensemble. Speciaal moet <strong>de</strong> jeugdige Arnhemschezangeres Kitty Bott<strong>in</strong>ga genoemd wor<strong>de</strong>n,die een kostelijke creatie van een „komische Alte"gaf, kaap van spel en typeer<strong>in</strong>g, perfect van ongedwongenDuitsche uitspraak en met een goedgebruik van haar diepe altstem.Haar bekor<strong>in</strong>g als kijkspel ontleen<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze opvoer<strong>in</strong>g.niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> laatste plaats aan <strong>de</strong> dansen,die Aenne Zimmermann voor haar ballet enGerhard Marion voor het buffo-paar met een juistbegrip voor hun functie <strong>in</strong> het geheel <strong>de</strong>r voorstell<strong>in</strong>ghad<strong>de</strong>n ontworpen. De Spitzenwals vanliet ballet, met Wiesje Neys als soliste, die uitgevoerdwerd tegen een achtergrond \an kleuriggeklee<strong>de</strong> feestgangers, vorm<strong>de</strong> een <strong>de</strong>r hoogtepuntenvan <strong>de</strong>n avond, Tjeerd <strong>de</strong> Boor<strong>de</strong>rCINEMA &. THEATER - ( nr . 24) 12


CHRIS DE LA MAR 35 JAAR OP DE PL A NK ENTheo Bouumeeêter iretischt <strong>de</strong>n jubilart»geluk namens <strong>de</strong> variété-wereldUKUNTHET KOPEN!FREDFAGEISSUCCESLIED uit<strong>de</strong> TER HALL-KEVUE KONING LACH„Het klokje van Gehoorzaamheid"is «hans <strong>in</strong> elk<strong>in</strong> Muzlafchmdil viii»l|gba«rUitgave „FESTA" - W<strong>in</strong>schoten—WOns verzoekniet <strong>in</strong> <strong>de</strong>n doofpot!Chris <strong>de</strong> la Mar, een <strong>de</strong>r dragers van" eenberoemdsn Ne<strong>de</strong>rlandschen tooueelnaam,heeft op i Juni het feit herdacht, dat hijvijfen<strong>de</strong>rtig jaar gele<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong>buut op <strong>de</strong> plankenmaakte. De jubilaris, die thans <strong>in</strong> TheaterMetropool te Amsterdam <strong>de</strong> hoofdrol <strong>in</strong> het beken<strong>de</strong>stuk „Zijn E<strong>de</strong>lachtbare" vertolkt, heefteen uiterst bewogen carrière achter zich. Aanvankelijkzag men <strong>in</strong> Chris <strong>de</strong> la Mar een acteur,die voornamelijk <strong>in</strong> sterk draniatisch ,werk zoiiuitbl<strong>in</strong>ken; later echter ontpopte h^ zich, samen-,werkend met Jan Musch, Cor Ruys en Piet Bronals een uitbeel<strong>de</strong>r van komische figuren. Ook <strong>in</strong>tropisch Ne<strong>de</strong>rland hééft hij gewerkt, met LouisBouwmeester en Cor Ruys. Op het oogenfiïïkdient Chris <strong>de</strong> la Mar uitsluitend <strong>de</strong> lichte Muze.WIJ hopen, dat Tiij di.t nóg vijfen<strong>de</strong>rtig jaar zalkunnen doen. ( jr 0 , 0 ^//^..W^AGFA FOTO( OPLOSSINGEN VAN « APRIL QUo. i S ).Verscktiifraadsel: Ernst WaldonVisUckaorljes-raadsel: Rolf Weih; Hil<strong>de</strong> Krahl:Mamnne Simson; Charlotte Dau<strong>de</strong>rt; Theo L<strong>in</strong>«o:. Herman Speelmans; Hans Moser; Ferd<strong>in</strong>and Marian;Margot Hielscher; Hans Leibelt.- PRIJSWINNAARS.tfoafdtrüs: C. H. Swis, Amsterdam< Tropsttrüsf»:. G. <strong>de</strong> Haan, Amsterdam; G. Bralis,s-OraVenhage; B. Verhoeven, Bergambacht; J. GeraertsGron<strong>in</strong>gen; mej. W. Kraak, Mid<strong>de</strong>lburg.OPLOSSINGEN VAN 6 MEI (No. 17),FilmsUr*aam-raadsel: Eduard Wenclt; WolfgangLukschy; Viviane Romance; Edw<strong>in</strong> Jfirgensen; VeraHartegg; Herbert Wilk; Paul Bildt; Günter Lü<strong>de</strong>r.;Gertrud Meyen; Herbert Hübner.FUmster-immlraadsel. HorizoMtaal: x tante- anoord; 3. geste; 4. tascb; 5. aroma. — Tosca.PRIJSWINNAARS.Hoofdfrijs: mej. R. Brouwer, De BlesseTroostprü***: mtl C, Flik, Zwolle; mej. W. Philippo,Haarlem; mej. J: G. Hotz, Apeldoorn; mej. G, SmftVE<strong>in</strong>dhoven; E. Nieman, AmsterdamZINOT UltSLUiTEND VOOB,DAAR WAS IN GRONINGEN MAARÉÉN ROEP OVER HET OPTREDEN VANHerman R<strong>in</strong>ket's VariétéAMSTERDAM ^LBDSCHBtHN 8-«lEDEREN DAG VAN 3 TOT 10 UUREEK VERZORGDCABARET-PROGRAMHAHONGAARSCHE ORKESTvanFRITZ ZINDELCONFERENCIER THEO MOENSAMSTERDAMMUWINOU; 175OPENING£\ PRIMA CABARET PROGRAMMAVAN EERSTE KLAS ARTISTENvardar o,«.JEAN CODOLBANRÖEMEENSCH STEMM1NGS-ORKESTi^SHk-Wiy<strong>in</strong>iirE&sTruce Speyek en Rud. GerrandDe Kr<strong>in</strong>gloop! Terwijl over bijna het geheeletijdvak <strong>de</strong>r negentien<strong>de</strong> eeuw <strong>in</strong>' <strong>de</strong>twee groote opera-genres, het Düitsche enhet Italiaansche. Richard Wagner en GuiseppeVerdi worstel<strong>de</strong>n om hun i<strong>de</strong>aal <strong>in</strong> <strong>de</strong> hoogdramatischekunst, ontstond <strong>in</strong> Frankrijk <strong>de</strong>operette, alsof er geen problemen meer waren.De gegevens wa:ren ontleend aan het leven;meestal zijn ie het best te karakteriseeren met<strong>de</strong> uitdrukk<strong>in</strong>g: ..een lach en een traan"; veelalook behield het komische element <strong>de</strong> overhand.Later werd ze vergeten voor <strong>de</strong> Wiener Operetteen nog later door <strong>de</strong> jazz- en Schlager-operetteen- er waren tij<strong>de</strong>n, dat men wanen kon, dat zetotaal vergeten was (behalve dan, dat er juistvan „M'ielle Nitouche" nog een alleraardigsteDüitsche film gemaakt werd met Anny Öndra).En zie, hoe <strong>in</strong> Amsterdam nu weer het eenesucces na het an<strong>de</strong>re te boeken vajt, juist opreken<strong>in</strong>g van daf ou<strong>de</strong> genrei Allx Wunn<strong>in</strong>kbracht, groot-gemonteerd, ..De Dragon<strong>de</strong>rs vanVïllars" en „Les Saltimbanques" (Kermisklanten),welke voorstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> groote serieslallooze bezoekers trokken. Thans spelen zijnOp^rettezangers, kle<strong>in</strong>-gemonteerd, <strong>in</strong> het <strong>in</strong>tiemeCentraal-theater, „Mam'selle Nitouche" vanFlorimond Hervé, dien men met recht <strong>de</strong>n va<strong>de</strong>rvan <strong>de</strong> Fransche operette noemt. Hij leef<strong>de</strong> van.1825 tot 1893, begon zijn loopbaan als organisten zanger, werd daarna dirigent en gaf zich geheelaan <strong>de</strong> operette (hij schreef er ongeveertachtig!), zoodat <strong>in</strong> <strong>de</strong> figuren van Celest<strong>in</strong>-Floridor uit „Mam'selle Nitouche" zijn eigenl^ven schijnti voorgesteld te wór<strong>de</strong>n. In Parijsdirigeer<strong>de</strong> hij als amusements-musicus <strong>de</strong> „Foliesooncertantes" en werd ten slotte dirigent van hetEmpire-theater te Lon<strong>de</strong>n.De librettisten en componisten (Hervé schreefveelal zqn eigen teksten) van <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong>eeuwscheoperettes had<strong>de</strong>n een uitsteken<strong>de</strong>n kijkDE OPERETTE-ZANGERSfaacktm <strong>de</strong> qoe<strong>de</strong>ou<strong>de</strong> mTmMcke oi/LecetteMSELIENITOUCHEop liet .theater en wisten buitengewoon got-J, wathet tooneel aan effect eischte. Groote voorstell<strong>in</strong>genbewijzen vandaag <strong>de</strong>n dag dan ook, dat•ze een mo<strong>de</strong>rn publiek nog <strong>direct</strong> pakken,De accomodatie van het Centraal-theater laatnatuurlijk slechts een m<strong>in</strong>iatuur orkest en ditokoor toe, doch dat h<strong>in</strong><strong>de</strong>rt hier absoluut niet.Het laatste vol<strong>de</strong>ed zelfs nog beter dan het eerste.De <strong>de</strong>cors, naar ontwerp van Bob Verstraete,waren fijn van kleur en <strong>de</strong><strong>de</strong>n het uitstekend.<strong>de</strong> costuums waren een lust voor het oog.Johan Boskamp weet blijkbaar evengoed <strong>in</strong>kle<strong>in</strong>e als <strong>in</strong> grootere verhoud<strong>in</strong>gen te regisscerenen maakte van <strong>de</strong>n mnziekmeester een perfectkomiüchecreatie, ter zij<strong>de</strong> gestaan door TruceSpfeyek, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> vrouwelijke hoofdrol haarpartner schitterend partij gaf. Enf<strong>in</strong>, liet is houtnaar Noorwegen brengen, wanneer men <strong>de</strong>zepopulaire artisten prijst ! Doch ook <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>erepartijen verdienen allen lof; M<strong>in</strong>ny van Ollefenspeel<strong>de</strong> een moe<strong>de</strong>r-overste> zoo vaardig, als men<strong>in</strong> een operette maar verlangen kan. Mej. Ouwen(Cor<strong>in</strong>ne), Willem Veltman (majoor) en JanMoritz (<strong>direct</strong>eur en Loriot) gaven als figurenop het twee<strong>de</strong> plan uitsteken<strong>de</strong> blijspelkunst vegenieten. Den tenor Rud Gerrand, die immernog eenige moeite heeft met spreken en spelen,had men <strong>de</strong>n ondienst bewezen hem een „E<strong>in</strong>lage"toe te vertrouwen, die uit <strong>de</strong>n stijl viel enwaar<strong>in</strong> geen reken<strong>in</strong>g was gehou<strong>de</strong>n met zijncapaciteiten. Men doet goed <strong>de</strong>ze toegevoeg<strong>de</strong>aria er weer uit te nemen.Ben Geysel had alles we<strong>de</strong>rom voortreffelijk<strong>in</strong>gestu<strong>de</strong>erd en leid<strong>de</strong>, aan <strong>de</strong>n vleugel gezeten,<strong>de</strong> geheele uitvoer<strong>in</strong>g met entra<strong>in</strong>. De vertal<strong>in</strong>gvan Herre <strong>de</strong> Vos was geestig <strong>in</strong> het parlandoen goed z<strong>in</strong>gbaar <strong>in</strong> <strong>de</strong> lie<strong>de</strong>ren.Zoowel <strong>de</strong> prestaties <strong>de</strong>r artisten afzon<strong>de</strong>rlijkals hun — voor een première — reeds voortreffelijkensemblespel waarborgen een grootsucces voor <strong>de</strong>ze „schat van een operette".Foto's CXF/Noslec Theo van <strong>de</strong>r BijlLever toch dl Uw leegeVan Rijn's mosterdpotjcs<strong>in</strong>. Stop dit verzoekniet <strong>in</strong> <strong>de</strong>n doofpot, want... géén leege mosterdpotjes- géén beste VanRijn's mosterd 1Deksels I Doe <strong>de</strong> <strong>de</strong>kselser ook bijlVan RIJNwaaf Abram al eeuwen<strong>de</strong> mosterd haalt.SPEELT:SpeenhoffJUNIORBagfn Junf: ROYAL THEATER - ADAMTof 15 Juni: ARENA THEATER - ROTTERDAMVOORTS EIGEN TOURNEE(NOG ENKELE DATA VRIJ)Hofwijckslraa» 25, DEN HAAG, Tel. 114376De Jubileeren<strong>de</strong> Kilima HawaüansDAT PLAATS VOND VAN 2-8 JUNIIN HET GRAND-THEATRE,.He! beste VariétéProgramma,dal geduren<strong>de</strong> vele jaren InGron<strong>in</strong>gen Ie zien geweest IsH"DITZELFDE PROGRAMMA IS VAN9 tot en met 15 JUNI TE ZIEN IN HETREMBRANOT-THEATER TE HAARLEM•ALU COMESPONDENTIE TE RICHTEN AAN:HERMAN RIKKET'S VARIÉTÉZMidwdlap 101, _ GRONINGENLater kunt V weerfotografeeren!Het Colosseum en zoovele an<strong>de</strong>reuit<strong>in</strong>gen <strong>de</strong>r cultuur.■ ..Dan levert ie<strong>de</strong>re fotohan<strong>de</strong>laar Uweer camera's en Bessapanfilms vanVoigtf<strong>in</strong><strong>de</strong>r.\<strong>in</strong>qimnd€t>mwTruce Speyck en Ensemble


■-I;i,-,* » .- ,:■ r:-^^^^^^^^55151 ^■^^^'■«».'is««« ■1 »^.^Ki£en compliment aan <strong>de</strong>verfijn<strong>de</strong> kwaliteit vanAndrélon Gelaatspoe<strong>de</strong>ris <strong>de</strong>ze waarschuw<strong>in</strong>gtegen imitatie: AanvaardtU slechts ongeschon<strong>de</strong>ndoosjes Andrélon poe<strong>de</strong>r!BELAATSPOEDERLeert DUITSCH of ENGELSCH <strong>in</strong> 8maan<strong>de</strong>n. Nieuwste schriftel. opleid<strong>in</strong>gf2.05 p. maand. Ervaren M.O. leerarenbeantwoor<strong>de</strong>n vragen. Mid<strong>de</strong>nstand»-diploma (alg. ontwilck.) f2.85 p. mnd.Ne<strong>de</strong>rlandsche Taal en Correspon<strong>de</strong>ntief 1.50, Boekhou<strong>de</strong>n f 1-NED. TALEN INST. - ROTTERDAMGrootste N«d«rlandich« IntUlllnglr«CARt^KCVAM OHXeeeRsffe AcrRlCE -...M. speet(NO. C)N..mAdr«:ADELAAR. PRODUCT = PRIMA fOP HAAK ir •• MAKpe «RocTMotoei* ,n.HOOOKAPlB'., . .— Of HAAR 50 "■.BA^BLOCHf....! OP HAAR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!