en van het kanton bestaande uit de Gemeenten De Schoone Gravin

waaslandca.front36.kunstmaan.be

en van het kanton bestaande uit de Gemeenten De Schoone Gravin

Bijvoegsel aan IT" 20 der Gazette van Beveren-Waas.Ortzg twee nationak remediën :BORSTP1LLEN 2° BLOEÖPILLENvan F. Vergauwen, van F. V^rgauw^n,flpotheKer te Brussel, ipotheKer te Brussel,tegen verstoptheid, maagzieK"tegen hoest, verkoudheid, aamborstigheid,bronchietalie ziek-Keeren der jaren, enzten, hoofdpijn, rnumatism,ten van luchtpijpen en borst iloe«l|»UI*>n vmi ft.VLK(.*UWBMziju ljWn levens pillendoos I fr 50 in al de goede apoth be doos i fr 50 in al de goede apothEllu doos is tranoo verzondan mils 16 postzegels van 10 centiemen aan M F VERGAUWEN,ajorieke-, 160, "n pa Maan, Srusssl, te zeidenGedeponeerd htschtgtldinnaamvanF F» „ «IMCT voor de echtepillen te ontvangenBarstpilTsn en Bloedmllen in F. Vtivii«ei nettze» ied.rjsar v:le daizcndemenscftcB'AU TIGRE ROYAL3, Kaasrui o«re Markt)ANTWERPENHuis ,. .d^ óbEiCuiC V"iïï u ctCf liZ vut -1 Gli ir6iSen JBoas, Crav((tte>} ?'"'.•". p«~., f»^.B E '"' A R I N - -ELSiDe fte-tuin van het hnis^zmBRPHACMENENmet KORTE WAGENIDL EENIQE U WIIJI \L men allewcil ua K in u hoefi Koussen, slaap-^ijven, rokken, omslagdoeken, enzHel unit i-"**_ ?elfi. in ] i \ iiLie_=. ie bc^te^ ondtriH j,iatis t n huize eni De machiencn zijn[ UI (enHuis JuII;is HOLZGesticht in 1883BniMselN-nl len alle bijhoongheden en ondei ioelenGroolewcrklnu/eu \(« r liei-^Ull n^ts \ 1 I^^ "T'4»OmteMet r . n "'met po T-Aa'e'ntnclsi il ItrS t' -Callcer en ••! - dir ' i -^ malsere zeep of soua ü'e set del ]k aan het goed en a.ide gezondheid zijn'VERMAGERENZONDER aan Z(/ne ÉEZOHDHEID HADEEL t doen, neemt deTHÉ MEXfCAIN du D JAWASDL zwaarlijvigheid benadeelt de gezondheid,vernietigt de schoonheid en veroudert voor ét _jaren om bteedb jong en dun te blijven éeheupen en den buik te verminderen de dt*-K^Z *^Z> bele Kin te doen ve dwijnen en de lenden te ^..,"*** '^ -, versmallen, neem* dagelijks twee of drie tasses•»*-^ " / The Mexicain du D' JavVas• • •.' ' en op eenij,L \ eke zuli ge stiiaan en zekew\ '. * * vermageren zonder rt^itm — t is eeae hte plantaardige geneeswijze bloedzuiv»-rCnd en gansch schadeloosBewezen uitslag — Me- neme aeht op de namakingenPf !J= tier Doos 5 fr de 6 doozen 28 It\POTHEtK \1VIENNE 1€, Roe \ ivieaoe PARIJSTEhOP A OTHEEk 0£


Zenuwzlekten! Zenuwziekten!Do v mw/ioktei /)jn h ' 1 pligen w II c hi t metst het mcnschdom treffenScllllkl 11)] 1 " ' I f ->ll ) 1 W , ,„ In pgDieccibt n \ooi il "v /idU i i t ifa* * 01 1 n in het bc^cchion dir ziekte \olkomengenezen 1- (ht gumen diu t J ij/ 11 li 1 o Ü w lul ^ i l met deVV OIiU.ïJ.1 JJ H O A. utuul >w >/ di 11 IlVO tï it jyl LllO.Deze 1 ni-, i istoi / i i l l ut/on icnu^ «; (/y/6 maanchtondenichele hoof', j i I


Consult alle dagen van 10 tot 1 uur300 HORLOGIES.Iweeimal ui t jaai zullen \uj 300 ÜOrlOgiöS MXI d UI en on ! eereii mUulen aan alendie ons \oor 1 Juli 1907 en vooi 1 Januari 1'JOh de mtcMi < t-te ï imin ten 100 umi)/ulun lerngztm'eii,vuorki mende op dp pakjes SODEX « Een eetlejn 1 SUDJ V JJ» I omi i '\ t=>' s vddoende m u venwasch zoo wit als sneeuw te maken •>Gelief uwen aam en uw idies duidelijk op te t?\tn en de uitki \ se & te nnoen aan deVereenigde Zeepfabrieken :68, De Bonnestiaat, BRUSSEL.ook op Zondag van 9 tot 12 GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSELGENEZING VANZEffUiZïsMtE•n Kiekten die et* uit voorikoi'en.GENEZING ZÜD,K OFEBAïfEvan kankei, Klieren en Gezwellen in 1e borst kankerpui* jes der lip Gezwollen m gebirsten klierenH' 2, BOLWERKLAAN, BRUSSELtegen den Botanieken hof op eenigeetappen afstand van de Noordstatiekrumbeddm oE besmettelijke zakten zooal» aruiis aileen noodig in zeer eg gevallen Een ieder kanpingen müuenza t\phus enz dann emt de vermet zijne gt woont bezigheden of werk voort gaanzv\ kk r g nog Inc en ont taan erger ziekt n zooalsV oor na if re ihchi ngf n v^a^t en leest de volgendemaa k\\ en Ii J^ kte 1 ioed it moe 1e bloed tderb^l n^rijk \ ar =rne b ekjesuk v\ t Ii uk ii jken onlt-tek ng en zAkmgi' Oieihi kereiKiwrenó?\ in i H(J r fc z\\ ilnn der eierstoknen onmacht in ten hals Verzwenngen m het aangezicht Been 9° Over /e IUV sw aktekt L ku a zeil* i nkeiziekte tistels, Gezwe lm ot veistijvng di r knieën 3° Oi r kei Zaa tier liesIi d \. j een f meer van die ziekteverschijnselen en andere gewrichten Wonlen d r > entn Speen 4» O ei V enVele mannen hebben zonder liet tu w t n a hei g \ ( i wuritdo s ailerlenemedienbeproefd hebt gezwellen Ad*»rspat Aderbreuk W teibteuk Poivptn 5° 0\e> Ie nettüijk ziekten der waterorganenhes \ele viouwen zijn ook oniert evi„ n uit loei f 111 t I i elect IK k« he banden hebt &. • oefenen icgen en wind zelfs eenen•voordpeligen in\loed uit —Men hoeft slechts het stelsel inminiatuur in leening te vngen om dooi \erschilhge proefnemingen oieituigd te ?yn \ in de goede mts' ïgen van de'Bans'tóutechemiiiécHuis van vertrouwenBIJTH. DE MUNCK-IVIATTHYSStatiestraat 134, Beveren-Waes,^OORVelos, Naaimachienen, Toebehoorten.Gfemailleerfe \tlos met gaideboucs toebehooi ten en i jaai waaiboig aan 1U0 irDe beste gekende Merken \elos tebeginnen aai.125 fr tot 200 fiAlle sooi ten van loebehooi ten aan delaag&le p> ijzen alsBuitenband Ln&li bert aan10 00 fr. band 1 jaar waarboigband 6 nnanden svaaiboig8 50 .7,00 •. band zou Ier waaiboig 5 00 •Beste Englebei I binnaibana pan a 1jaar waarboio'Gewone binneuband6 00 "4 00 »Ook best» Naaimacluenen te beginnen van80 fr enz enzSpoedige en trouwe bedieningschouwhoed « John -Dient ook als lucht\ei\eischei \ooi paardenstallen en?Dronkenschapbestaat Een niet monstpr meer. van hetmerkwaardige Cozapoeder- wordt gratis toegezondenKa 1 igpqeve \ wo dei t 1 hoffi>>Thee Melk Iiheir Absx t Biematei f in het voedsel so de) dathet no dig u, dat de dronkaard erlettt vanaf weetHet COZA POEDER bezit dewondeibare eigenschap om tegenzin tot het drinken van stei kendrank bier wijn ab int enz i ijden dronkaard op tewekken HetCoza Poeder wei kt zoo onoj gemerkt en zekei dat Ie ec htgenootede zustei of de doel tei van denverslaafde het hem toe kan dienenzondei zijn medeweten ui 7ordi_idat het noodig 1 dat de patientooit behceit te weten w dat aan hij zijne ieciding tedanken 1 eeltH£» te tAlsB omrtn?dfi-JS05 J=m «re OJfyt ^ciloeHei |k. \1< < b o ^ ^ k m g n en de 1 KIH ( ei. b< i dei nVraagt het brochuur |-rat s aai deSereen «f.do Zce^f brieLcn,68, De Bonnesi-raat,

More magazines by this user
Similar magazines