Proefterpen Bloemendalerpolder - GeoTechniek

vakbladgeotechniek.nl

Proefterpen Bloemendalerpolder - GeoTechniek

GEOTECHNIEKDAG-SPECIAL0.01.E-06Zetting terp 1 [m]0.51.01.5Doorlatendheid [m/s]1.E-071.E-081.E-091.E-101.E-110 2 4 6 8 10 12 14 16Poriëngetal [-]2.01 10 100 1.000 10.000KoppejanTerzaghiDarcy CvDarcy CkABC-isotachenTerzaghiDarcy CvDarcy Ckreikt van 2,14 m (figuur 5 en 6). Het verschil inopgetreden zetting wordt enerzijds veroorzaaktdoor verschillen in laagdikte van het veenpakket;bij terp 1 is dit gemiddeld 4,0 m en bij terp 2 isdit 5,8 m. Anderzijds wordt dit veroorzaakt doorverschillen in mate van consolidatie.Tijd [dagen]NEN-BjerrumTerzaghiDarcy CvDarcy CkFiguur 5 – Predictie en meting terp 1, zonder verticale drainage.Zetting terp 1 [m]0.00.51.01.5Koppejan, natural strainsTerzaghiDarcy CvDarcy, CkZB-T1-7ZB-T1-82.01 10 100 1.000 10.000KoppejanTerzaghiDarcy CvDarcy CkABC-isotachenTerzaghiDarcy CvDarcy CkTijd [dagen]NEN-BjerrumTerzaghiDarcy CvDarcy CkFiguur 6 – Predictie en meting terp 2, met verticale drainage.Koppejan, natural strainsTerzaghiDarcy CvDarcy, CkZB-T2-7ZB-T2 -8Voor beide terpen zijn predicties opgesteld metDSettlement en verschillende zettingsmodellen: Koppejan abc-isotachen NEN-Bjerrum-isotachen Koppejan met natuurlijke rek.Bij ieder van deze modellen is een drietal consolidatiemodellengebruikt. Ten eerste het veelgebruiktemodel van Terzaghi. Daarnaast is eenDarcy-model gebruikt, waarbij de doorlatendheidis bepaald op basis van een constante consolidatiecoëfficiënt.Als derde variant is een Darcymodelgebruikt, waarbij de doorlatendheid afhankelijkis van het poriëngetal en dus van de samendrukking.Deze afhankelijkheid is ontleend aan deresultaten van de K0-CRS-proeven en laat zien datde doorlatendheid bij een initieel poriëngetal inhet veld van ca. 15 met een factor 1000 teruglooptbij een eindporiëngetal van ca. 6 (figuur 7). Aangezienook de volumesamendrukbaarheid (m v )afneemt in de tijd leidt dit tot een minder sterkvariërende consolidatiecoëfficiënt. Voor de evaluatievan de meetresultaten wordt aan dit laatsteconsolidatiemodel extra aandacht besteed omdathet model rekening houdt met de sterk veranderendeeigenschappen van veen tijdens samendrukken.Uit een eerste analyse van de meetresultaten tenopzicht van de predicties blijkt dat de verschillenin voorspelde eindzetting tussen de modellen nietFiguur 7 – K0-CRS-proef.bijzonder groot is: plus of min 16 % ten opzichtevan de gemiddelde waarde van de zetting uit depredictie. Wel geven de modellen een verschillendzettingsverloop, waarbij al snel sprake is van eenfactor 2,5 in consolidatieperiode. De metingenlaten zien dat consolidatie van terp 2 met drainageredelijk goed overeenkomt met de predicties. Bijterp 1 lijkt het consolidatieproces zich circa tweemaal zo snel te voltrekken. Door het toepassen vaneen zakbaakfit wordt een predictie gemaakt voorde eindzetting en de situatie waarbij over hethalve terpoppervlak 0,5 of 1,0 m extra overhoogtewordt verwijderd.Tijdens het aanbrengen van de ophoging diendede stabiliteit van de taluds voldoende verzekerdte zijn. Dit was noodzakelijk om schade door instabiliteitte voorkomen, maar ook om een bezwijksituatiete vermijden, met grote negatieve invloedop de meetcampagne. Met name het horizontalegrondvervormingsgedrag aan de rand van de ophogingwordt sterk bepaald door de stabiliteitsfactordie het talud bij iedere ophoogslag heeft.De wachttijd tussen de ophoogslagen is bepaaldop basis van afname van wateroverspanningenin de terpen die gemeten is met een groot aantalwaterspanningsmeters.De resultaten van deze metingen zijn gegeven infiguur 8 en 9. In de metingen zijn de ophoogslagenduidelijk te herkennen. Ook is waarneembaar datde waterspanning bij de sensoren die zich in hetveen bevinden (met code A, B en C) niet meer terugkomenop hun oorspronkelijke waarde. Ditwordt natuurlijk veroorzaakt door de zetting vande sensoren zelf samen met het veenpakket. Hierbijzakken de ondiepe sensoren A meer dan de sensorenB en de diepst gelegen sensoren C. Hetverschil in consolidatiegedrag tussen terp 1, zonderdrainage, en terp 2, met drainage, lijkt niet erggroot. Toch is dit verschil duidelijk waarneembaarin de sensoren die halverwege de veenlaag liggen(sensoren B). Daarnaast zou terp 2, indien geenverticale drainage was toegepast, een ca. 2,0 maalzo lange consolidatieperiode hebben als terp 138 GEOTECHNIEK – December 2011


PROEFTERPEN BLOEMENDALERPOLDER60605050Waterspanning [kPa]403020Waterspanning [kPa]403020101001-10 31-10 30-11 31-12 30-1 2-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 31-820102011DatumWSM-T1-7A WSM-T1-7C WSM-T1-8B WSM-T1-10WSM-T1-7B WSM-T1-7D WSM-T1-8C01-10 31-10 30-11 31-12 30-1 2-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 31-820102011DatumWSM-T2-7AWSM-T2-7BWSM-T2-7CWSM-T2-8AWSM-T2-8BWSM-T2-8CWSM-T2-10Figuur 8 – Waterspanningsmetingen terp 1, zonder verticale drainage.Figuur 9 – Waterspanningsmetingen terp 1, zonder verticale drainage.gezien het 1,45 maal zo dikke pakket slappe lagen.In de evaluatie wordt het verloop van de consolidatievan beide terpen nader geanalyseerd.De uitvoering van de veldproef gaat nog circa 4jaar duren. De eerstvolgende activiteit is het verwijderenvan de extra overhoogte over het halveoppervlak van de terpen. Zettingsmodellen gevenaan dat het deels ontlasten resulteert in een sterkereductie van de kruip van de grond en dus van derestzetting. Verwacht wordt dat het doorlopendemeetprogramma nog een schat aan belangrijkeinformatie oplevert naar het kruipgedrag van hetveen en leidt tot meer onderbouwd inzicht hiervan.Daarnaast is het onderzoek naar horizontalevervorming van de grond en de interactie met degeïnstalleerde stalen palen, zowel in de consoli -datiefase als kruipfase, uiterst boeiend.Literatuurwww.bloemendalerpolder.comMeer weten? Kijk op www.geonet.nl FUGRO ...UW GEO-SPECIALISTFugro GeoServices B.V.www.fugro.nlRisicogestuurd onderzoek en deskundige adviseringzijn onmisbaar bij bouwen op of onder de grond!

More magazines by this user
Similar magazines