13.07.2015 Views

Enschede - Definitieve beschikking revisie - ProRail

Enschede - Definitieve beschikking revisie - ProRail

Enschede - Definitieve beschikking revisie - ProRail

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>P06UDR€SPostbu$ 207500 AA <strong>Enschede</strong>""""""'"''Hengelosestraat S1<strong>ProRail</strong> B.V.T.a.v. mevrouw T.W. van den BroekPos.tbus 5038000 AM ZWOLLEnlCN14053""""' 29 mei2012Vll8fUEFVM0J>$I


.....


Gemeente ·<strong>Enschede</strong>OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemoeslef &n WethOudars hebben OP 10 oktober 2011 een aanwaag VOOt' eenomgevingevergunning ontvangen voor het veranderen van een SPOO!Wegemptacement P halperceel Statlons,plein 33. DeU! aanvraag Is geregistreerd onder nummer V·2011.()187.Hot bettefl een venoet< van.ProRal B.V.Pootbul 20383500 GA UTRECHTB .. tunBurgerneeorer en wethouders besluiten d.d. 29 mei 2012. golot01> Ottijn wij het bevoegd gezag om deintegrale omgeyiilgsvergunning te """""""·Ontylllkelökheld eo ODICboáina p!OC8ductAr1ik&l2.8 van d& Wabo biedt de Qfondsl.ag voor een g.&harmoniseerde rogellng van deindienlngsvereisten. Olt betreft de gegevens en beschèlden dte bij een aanvraag van eenomgevingsvecgunning moeten worden gesteld om tol èetl ontvankelijke aaflvraag te komen.Oe regeling is uitgewetkt In pacagraal4.2 van het Bot. met een nadere ultwetlûng in deMoNSteriele regêtong cmgeoAngsrechl (Mot)Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst opontvankelijkheid. Daart>IJ Is gebl~ken ~~~-een aantal gegevens ontbralt. De aanvrager Ishierop mlddets onze brief van 28 november 2011 In de getecronheid gésteld om aanvullendegegevens te leveren. We hebben dé aanwilende gegewna ontvangen op 19 decembet2011. Hterdoot is de wetsetijka prOCédure verie1'1gd root 21 dagenW, '""van - dat de aanvraag- de latere aai1VIA!ing daaroplltormauebeval voor een goede beoor


......29 mel2012... _V-2~11-Q187AcMes. aanW!f.ZÏna minister. yor1!.!m van oeen bedenk11g;,oIn de Wabo en hel Bor worden bestuursorgantn vanwege hun speafieke deskund:ig.hiHd ofbetrokJc.enheld aangewezen el$ adviseur. Er waren echter geen bestuursorgaMn dte wij opgrond van art•kel2,26 Wabo. alsmede de artlk~n 6.1 tot en met 6.5 6or, ul de gelegenheldhadden moeten stelfen om adVleS uit te brengen over dit beslultTen aanzlan van deze aanvroag is dOOl de MIJiloier van Infrastructuur en MilJeu (I en M) 9êê~blndtnde aanwijzing gegeven op gtond van artike12-34 WaboHet betreft hier geen geval waarvoor dOCH' een bestuursorgaan een verklaring van géenbedenlong behoen Ie 'NIOfden geg...,n.BIJbehorende documentenDo~ documenten boho1 het besMtNaam bijl11ge Typo D•lum lotgevoegdAAangepast_ Overz:.chtbijlagen WabOB_dcel 1tnrtchtingstekenJngvaria.nt 7AB_deel2_Spotenplan_ varoant7AOVerig 19-12·2011Situatietekening, Plattegrond 10·10-2011S•tuetletek&niog, Plattegrond-•1C>-1C>-2011c_aangepas~ R-.ngsoel


...... ON$--29 mel2012 V·2011·0·t87 5Gaaog-..


O.o\lWO"'SKENWERit29 mei 2012 V-2011·0187RechtsbeschermingTegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaJdng door belanghebbenden beroepworden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij dearrondissementsrechtbank te Zv/OIIe. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor hetindienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst dewerking van het bestuft niet Hebben u of andere belanghebbendell er belang bij dat ditbesluit niet in werking treedt. dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij dearrondissementsrechtbank.Wij maken u et op attent dat u op elg.en rl sleo handélt a~ u Qébrulk maakt van de verteendevergunnîng voordat deze onherroepeUjk is.Hoogachtend.


OMWOSS KfiNWER«29 mei 2012 V-2011-0187Onderdelen beslultHet volgende onderdeel hoort b~ e-n maakt deel uit van de omgav1ngsvetgunnlng voor ProRadB.V. voor het veranderen van een SPOO!'Wa9emplacement op hel perceel Stationsplein 33.1 het veranderen van een inrichting.


......29 mei 2012.,.._V-2011.0187..., ..a1. Het oprichten, veranderen of verand eren van de werking of htt In werking hebbonvan een Inrichting.Oe aanvraag heeft betrekking op het opri


.......... OH!O ~.(.N'.I(AA29 mei 2012 V-2011-0187en bestrijding van verontteinigrng Oe inrîr::hting valt fiS onder de werkingssfeer van de IPPCrichtlijn.Toets ve-rgunnJoopticht BorlActiyitçiiW!besluîJDe vttrgunningaanvraag heeft betrekking op een activiteit die als vergunningsplichtig isaangewezen in bijlage 1 onderdeel 8 en C van het Bof, te weten: een spoorwegemplacement(cateqorle 14.1). Op grond van srtike12 1 tweede lid van het Bot is voor een dergelijkeinrichting een vergunning vereist. Oe inrichting betreft een zogeooemde type C inrichtingzoals bedoeld In artikel 1 .2 van het Activiteitenbesluft.Dit betekent dat naast de VOOfschriften b-ehorende bij deze vergunning ook één of meerderevoorschriftet~ uil hét Acliviteîtenbesluit rechtstreeks op de inrichting van toepassing zijn. In IMlliouhygiênlsclle b&eordeling van de aanvraag is aangegeven voor welke activiteiten devooi"SChli1ten ui1 of krachtens het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.M.e.r. -beoo~el ing §Rii!IDtOe activiteiten binnen de inrichting vallen niet onder


iltoti,.'M29 me; 2012OHS \ltOIIo'EftKV-2011-018710 """'"Sinds medio januari îs zij wee-r woona


"'"'"ONS I(E.'II


"'"'" 29 mei 2012ONS l(Ef\I.Efl)(V-2011-0187..... ~12ten minste voldoen aan de minimale ventilatiecapacitèil vooc woonkamers en slaapkametswordt eveneens voldaan aan de minimale ventilatiecapaclre:it voos- badruimten.3. Op welke wijze: zijn de afmetingen van de verschUlende geveldelen bepaald?ReactieDe o~namo van de gagevens van de gev.els M rulmiM llê


..... -­29 meö2012 V-2011.Q187~evel ln de berel


()AU,. .C ON!II


"""'" 29 mei 2012~htE~V-2011-0187openen delen wljk""n waardoor telatlef gtote kler·en aanwezig zijn. Om dfé reden is er voorg.e-kozen om voor de kierterm niet uit te gaan van standaard waarden maar om d& kiertermvoor diverse gevels door middel van metrog te bepalen. In de berekeningen is vervolgensuitgegaan van één worstcase·scenario door uit te gaan van de laagste kierterm d.te isgemeten. Oe gehanteerde gegevens kloppen derhalve.S. Do h09vMiheid variabelên •n hêl fêit dat loutor mot aannam•s wordt QêWilrkt gl!9ft geengoed gevoel over het op 0,8 dB niet in aanmerking komen voor maatrégelén.ReactieOm te kunnen bepalen of ruimten in aanmerking komen voor gevelmaatregelen is eerst doorDeltaRail een onderzoek naar cfe geluidsbelasting op de gevel uitgevoerd. VervolgénS is doorPeutz de geluidv.-ering van de gevel bepaald om na te gaan wat hét optredenda geluidsniveaubinnen geluidsgevoeltge ruimten in woningen is.Voor de bepaling van de geluidsbelasting op de gevel zijn met name dé ligging van dege'uidsbronnen, de gehanteerde bronvermogens. de representatieve bedrijfssituatie en dêomgevingslçenmerken van belangOe ligging van de geluidsbronnen (rangeren treinen, overstand treinen, treinwasinstallatieetc.) is gebaseerd op een tekening van de nieuwe lay-out van het emplacemt!nt Als biJ deuitvoering lichte wijzigingen optreden ten opzichte va.n het ontwerp zal dit niet zorgen voorhogere geluidsbelastinge-n da_n welke worden aangevraagd. Als er grote wijzigingen optmdenka l"' dft wel gevolgen hebben voor de geluidsbelasting. Bij grote wijzigingen is sprake van eenverandering en zal een wijzigingsvergunning moeten worden aangeVJa.agd die dan opniéuwbeoordeeld wordtHet bronvermogen van de activiteiten is zoveel mogelijk gebaseerd op of afgeléld uitpraktijkmetingen in vergelijkbare praktijks-ituaties. De geilanieerde bronvermogens komendaarmee overeen met de werkelijke geluî:dsproductie van de verschillende geluidsbronnenIn het rapport is voor de duur van de activiteiten uitgegaan van de representatievebedrijfssituatie (veroer RBS). Oe RBS is de situatie die vaker dan 12 keer per jaar optrêedlVOOf het emplacement wordt de RBS bepaald door de dagen waarin wintermaatregelen voorhet materieel van kracht zijn. Dit zal circa 25 dagen per jaar het geval zijn, Op de overige 340d(l9en per jaar zijn er minder bronnen actief of zijn Oe bronnen minder lang act:ief. Oegegevens van de RBS zijn door <strong>ProRail</strong> aangeleverd en afgestemd met de vervoerders.Jaartijks wordt door <strong>ProRail</strong> getoetst of de vraag van vervoerders past binnen dévergunningvoorschriften voor getuid.Sij de berekening van de gelvidsbelasOOg op de omgeving is rekening gehouden met deomgevingskenmerken. In het rekenmode'l zijn onder andere de hoogteverschillen(emplacement is ge~en op een talud) e-.n de h.arde en zachte gebieden inge-voetd.Om te bepalen of vok:laan wordt aan de grenswaarden voor ~luidsniveau binnenge-Juidsgevoelige ruimten in woningen zijn met name dé geluidsbelasting op de gevel en degeluidwering van de versehitlende geveld'efen van belang.VOOf de berekening van de geMdsbelasting op de gevel wotdt, zoals uit het bovenstaandeblijkt, uitgegaan van een worstcase-scen o;~rio. De gehanteerde geluidsbelastinge-n op de gev~zijn dan ook de maximaal te verwachten waarden die binnen de te vargunnen situatlemogelijk zïjn.Bij de bepaling van de geluidwering van de gevel is op een aanlal pumen eenveiligheidsmarge îngebovwd om te vermljclen dat met de berekenlogen een te laagbinnenniveau wordl berekend. Oe venlila1ievooaieningen en de kieren zijn de zwaksteschakels in de getuidwering. Sij de berekening van de gelufdsbijdtage van deventilatievoorzieningen (open raam of véfltilalieroM ter) i'S oon veiligheidsmarge van 2 dB(A)toegepast In de berekening is voor de kiortetm n5et uitgegaan van een standaard waardemaar van de kierterm die dOOC' mlddel van metingen- is bepaald. Uit de uitgevoerde metingenblijkt dal de kierterm van de gevels met b-alkondeutetl en klapramen tussen de 26 en 32dB{ A) bédtaagt. Btj de bereket~lngen is voor do kiClcrterm voor alle gevels met deze constructieda laagsre kierteon van 26 dB(A) toegepast.


'""" 29 mei 20120«!1~V-2011-0187Zowel bij de bepaling van de gelulctsbelasting op de gevel als bij de bepaling van degeluidwering van de gevel is uitgegaan van een WOf'stcase-scellëlrio. Oaarmee wordt ingeluidsgevoefige ruimten in woningen eem hoger binnenniveau berekend dal"! in de praktijkhet geval zal zijn. Voor de siaapkamer van woning 406 is het verschil tussen de berekendewaarde en het werkelijke binnenniveau circa 3 dB{A). Dit komt met name doordat gerekend Ismet een kierterm van 26 d8(A) têi'WlJI deze in werkel1jkheid 6 dB(A) hoger is. Een afwijzïng op0,8 dB{A) is gezien de WólSiease bêMdeMg gé


"'"'" 29 mei 2012OJ;S !IENWI;IttcV-201 Hl187l"AGNI\17Oe binnenwaarde in de keukenreetkamer van woning 406 moet getoetst worden aan 40dB(A) etmaalwaarde. Aan deze waarde v.rordt voldaan zodat hel vervangen van dekantelramen om akoestische redenen niet nodig is. Oe bewuste zin moe-t dethaJve wordenbeschouwd als zijnde niet opgenomen in het tapportNaar aanl&lding van de ingebrachte zj&nswijzen is het door Peutz opgeste-lde rapponaaogepasl. Zie zienswijze A onder 1. In h.ét aangepa-ste rapport is de zinsnede VetW'Ijde-rd enis dUk!êlljkét éà.ngégeven welke grenswa:ardê voor de binnenwaarde in de diversegeluldsgévOelige ruimten moet WOlden gehanteerd.Ad. C Zitnawijzen Stichting Flatgebouw Koningin WilhetminaDoor de Stichting zijn zienswijzen ingedléncl ten aanzien van de stedenbouwkundigeafweging, het door DeltaRail opgestelde akOéStisch rapport en het dOOl Peutz uitgevoe-.rdeonderzoek naar de gevelwering.·Zienswijzen ten aanzien van de gemaaldé stédenbouwkvndîge afweging.1. De stichting is van mening dat naast het geluki$8spect ook het monumentenaspectnadrukkelijk mee had moeten wol'den genomen in de integrale overweging, net zoals hetstedenbouwkundig aspect hiérin Is meegenomen. De afweging zou moeten leiden tot eenverplrchting aan <strong>ProRail</strong> om ook dé at'ldére kozijnen aan te passen. teneinde aantas.hng vanhet eenduidige aanzicht - en daarme-e het monumentale karakter - van het natgebouw tevoorkomen.ReactieDe voorschriften uit de ontwêrp mll:ieuvergunning die betrekking hebben op het monumentzijn:5 .1.4Overeenkomstig het door Peutz bv opgestelde rapport "Moestisch onderzoek Emplacement<strong>Enschede</strong>; Geluidwering woningêfl Wllhelminaflat aan de Stadsmatenstraal te <strong>Enschede</strong>",rappoetnummer FA 18830-1-RA-002. d.d. 15 december 201 1, moeten aan de gevel van 6slaap- en logeert


......29meo2012c:ws IC( ........V-2011-o187 -18belang11k is dat ook de ande


OAtt.IM29 mei 2012om I


""""' 29 mei 2012ON$ OC( ""'(:III(V-2011·0187'-"'""21Hierbij WOtdt ver'.'>'ezen naar paragraat 'MIIieuhygiènîsohe beoordeling van de aanvraag·.As peeten waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening is gehoudenOp grond van artikel2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij bij onze beslissing op déaanvraag rekening gehouden met:- het gemeentelijk milieubeleidsplanDe gemeenteraad van <strong>Enschede</strong> heeft geen milieubeleidsplan vastgesteld. Bij de b&slissi~op de aanvraag kon derhalve daarmee geen rekening worden gehouden.·het bepaalde lfl artrk:e1 10. 14 van de Wet milieubeheer (het landelijk afva!b~heerSptan}Bij de beslissing op de aanvraag hebben wij reltening gehouden met het landetijkafvalbeheersplan 2009-2021. Hierbii wordt verwezen naar de paragraaf Afvalstoffen.·het bepaalde in a.rtikel 10.29a van de Wet milieubeheer (voorkeursvo+gorde atvalwatér)Bij de beslissing op de aanwaag hebben wij rekening gehouden met de VOOf'keursvolgordevoor het ontstaan en atvoeren van afvalwater zoals opgenomen in artlkel10.29a van de Wetmilieubeheer. HierbJj wordt verwezen naar de paragraaf Afvalwater.~ Milleukwaliteitselson (richtwaarden)Voor de ondetdélen van het milieu. waaNoor de inrichting gevolgen kan ~bbén, z.ijnkrachtens of OVQfM.nkomstig artikel 5.2 Wet milieubeheer geen geldef'lde richtwaardenvastgelegd waacmee >Mj bij de beslissing op de onderhavige aanvraag rekening dienen tehouden.Aspecten die bij de boslisslng op de aanvraag jo açbt ~:iin genomenOp grond van artike\ 2.14. lid 1 onder c v-an de Wabo tlebben wij bij onze besllssJng op dêaanvraag het volgende in acht genomen.·Beste Beschikbare TéchniekenDat in de Inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende bestebeschikbare technieken moeten worden toegepast Hierbij wordt verwezen naar patagraaf'Milieuhyglênlsehe beoordeling van de aanvraag',Mil:ieukwaliteitseisen (grenswaafden)BlJ de beslissing op de aanvraag hebben Wij In acht genomen de voor de onderdelen van hetmilieu. waarvoor de inrichting gevolg&n kan hebbên, geldende grenswaarden Ort voor zoverde verplichting tot het in acht nemen daarvan is vas1gete9d krachten$ of overeenkomstigartfkel 5,2 Wet mîtieubeheer. in of krachtens artikel 5, 16 van die wet, dan wel voortvloeit uit deartikelen 40, 44 tot en met 4 7, 50. 51, 53 tot en met 56, 59 tol en met 61 , 63. tweede lid, 64,65 of 66 van de Wet geluidhinder.Het betreft voor deze inrichting de volgende grenswaatden:• dé grenswaarden voor zwaveldioxide. stikstofdioxid9, sll'kstofoxlden. lOOd, koO!monoxidft,benteen en nvevende deelYes (PM,o) zoals gesteld in b/jlagQ 2 van de Wet mitleubeheer.In bl1lagé 2 van de Wet milieubeheer zijn g renswaarden gesteld voor de oonCéntratie aanZ\vaveldiOXide, stikstofdio_xide. stikstofoxiden, Jood, koolmoooxld&, benzeen en zwevendedeel~.es (fl)n stof PM 1c) in de boftenlucht toezegrenswaarden geven een niveau van dekwabteit van de buitenlucht aan., dat binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikl. terbeschêrm1ng van de ge.zondlleîd van de mens en van het milieu.Oe concentra~ van zwaveldioxide, $likstofoxiden, koolstofmonoxide, benzeen en lood in debuitenlucht ;s van na!ure zo laag d-at voor deze stoffen geen overschrijding van degrenswaarde wordt verwacht, Voor deze stoffen wordt nagenoeg altijd voldaan aan degrenswaatden zoals gesteld in bîj l~e 2 van de Wet milieubeheer. Oe conoentralie van


"'""' 29 mei2012OI>SI


.......29 mei2012oos..-.. ......V-2011.0187 23grenswaaroen beUolt, doe 'IOO


......29moo2012In ~bel 1 van de blj1agê boj de ~ IS aangegeven VOO< welOnden DoolvOOfOCilriften goven onkel dectoelstelltngen aan die de vergunninghOuOer 1n het belang van de ~scnermJng van het mif.euop een door hem te bepalen wijze dient te beh.aien Mick:letvocwschr•tt&n daarentegen gevenconcreet aan wetke technische maatlegel'en of voorzîenîn9éf1 door do vergunninghoudermoeten wordén getroffen om deze doelstellingen te behalen.Daarnaast hebbén wij zoveel mogelijk aangesloten bij de voorschrittei'IZ.Oals gesteld in otkrachtens het Actlviteitenbesru•t en de aspecten die hierin worden geregeld. 01t betekentonder m~r dat aan de vergunoeng voor bepaakle aspecten geen voorsctmtten meer zijnvetbonden omdat deze reeds voldoende in andere wet· en regelgeving zl,n verankerd(bijvaotbee!d BouwbeoiU~ 2003 on bouwve


Of!óS~'IKV-2011-0187 -25Daam.aa5t dient op baSIS van de NRB eet~zoge:helén nu!Sîtua~ en el!'noindSitustieboöemonden~ te worden uilgevoerd wan~r bmnen de inrichiingbodembedreigende aCliV1teden plaatsvinden. Di1 om bij béêmd~g~t~g van de activrteáen vasl lekunnen stellen of de bodem als gevotg van de bOdémbédreigende ectlvflerten binnen deInrichting is verontreinigd of d&t een eventueel bestaanc:Je verootreiniging verder Istoegenomen In de NRB wordt er nameliJ.k van uit gegaan dat (:telfs) de maangelen envOOHt _."bedtelgendeacwieil:en ..u'den uitgevoerdInwendige reinig-.g;hel urtwendtg reinigen 1n de cre.nwastnstaltabe,groffilivei'Nijdemg.opslag reinig~ngsmJddelen.Inwendige reinigingIndien in de tretnén lOlletten aanwezig zijn, worden de toiletten van de ttelnen op deopatellocaties geminigd, Bij dit relnlglngsproces wordt slechts een bepe~to hoeveelheidwater gebtufkt en een geringe hoeveelheld rttntgingsmiddel. Per trein Z1jn een aantalloZingsponten (op de locaties waar de tolletten ZICh in de trein bevindefl}. Er Is dus géet'l&prake van een puntsening maar van een d1ffuse lozing op de bodem.VOOf het re.nige_(l van de toiletten won1t ~etwu1k gema-akt van hel rerig~ Tatkl Uiteen ancse~ tJ;; het em~ment ZIJiphen (!lodemar1de


.....29 mei 20t2........26Zoatl h4Noot" al is vaslgesteld IS het gebruik van het reen!Qingsmddet Teski in verdundevorm niet n.cfetig 'lOOf de~ kwalitek von grondong-.ter HelaMI!wa'.e< heeft ~geen dea op de bodem. Op grond van dele vastswling hebben "'ibesloten om middds een maatweiiOrSdlntlte bepalen dal het e.sto en tweede lid...,arti


.....29 mei 2012...........V-2011-0187 -27VOOt hel bepalen va.n de BBT voor het aspect Atvalwatéf is het rapport 'Het beoordelen vana:toffen en peeparaten voor do uitvoor.ng van het emJssiébeleid water' van de Commts,s,ieIntegraal Waterbeheer (CIW), gehanteerd.CIW.rapport 'Hël beoordelen yao slgHen en preparaten voor de ujtyoer!ng van hetemlssiebektld wa te(In mei 2000 doof de Convnistle lntegraal Waterbeheer (CIW) het rappOtt 'Het beoordelen vanatotfen en preparaten voor de uitvoering va.n het emi$$iebele1d water' vastoesteld Dit repportbesehl\ft de Algemene -gs Methodiek (ABM) waarmee de watetbezwaar1ijltlleid vanllOften en preparaten op grond van hun eigenschappen wordt vutgestekl. Oe ASM isu~t voor dïreae en ind11ecte kJzlngert Overigéns gaërt de A8M nirtl ., op het wet oin.er Qebruik.eo van een stof. ot het beoordelen van de restlozing'edo•IIJI< AJ'Va/lvator" hei lOzen vanatvalwa!er Op de riQiering aan we11el!jke regels gebonden. In den richtlijn staat vermeld ctatleetere toz•ng van afvalwater op het riool aan een vergunningplrcht of algemeen verbindendevoorsetviften is ondei'WOC'pon. Olt ter beschermlrlQ van het openbaar riool en de eventueel ophet riOOl aangesloten watorzulveringa!natatlatle. Om Op nationaal niveau Invulling te gevenaan d~ze richtlijn is op 24 maart 1996 de 'lnstruc.U&-,.egeling lozingsvoorschrJtrenmilléubeheer' van kracht goworden. Deze regeling is opgesteld door het mlnls·terie vanVROM Op grond van deze teoeflng dienen In milleuvergunningen voors.çhrlften te wordenoi)Oenomen met betrekk•ng tot het lozen van afva!water in het openbaar riool.• Lormgen afvalwaJ.erU~ de aanwaag blijkt dal afvMw-vanurt de innchi"'!J.., de bed'lll~ op net-""'"riool WOR!! geloosdHe-t afvatwater bestaat globaal u1t de volgende stromen: ë~fvalwater afkomsbg van deuitgevoerde bedrijfs. en proceuctNitelten., afvatwater dat nëJ.ar ziJn aard overeenkomt methulshovdetijk afvalwater on afvloeiend regenwater.Het afValwater afl


""'"' 29 mei 2012.... .._.V-2011-1)187... ..28stoffen~ een saneringsinspanning c eetlier afhankelijk van dewaterkwalltell.sdoelstelllngen.Uit de aanvraag bl~kt dat vla het atvalwater stoffen tnlof preparaten in het noot zutlenworden geloosd Het betreft het reinigingsmiddel Ra.dclean 545. Oit relnlglngsmlddelzsJworden gebru~kt ten befloeve van 11et wassen van tteinen Met betrekking toe het gebruik vanhet r~inig~tn'llddelos een saneOOgsplan 111 de veo


.....29met2012...,_--V-2011.0187 29ats er wel hinder,., moeten maalregelen worden genomen die ~k....,s haalbaattiJn;m.a1e van hinder kan onder arKtere worden bepaald vla êên betevingt.Ot'lderzoek.,hinderenquete, 1dachtenregistratie,de mate van hinder die nog aeceptabet is, wordt vastgesteld door het be~gdbestuursorgaan, in dit geval ons Cottege.Voor het bepalen van hel aecel)tlbele hinderniveau is in paragranr 3.6 van de NeR eenhmdersystematiek opgtmomen Oeze hlndetsystematiek is toegepast om te beoordelen of inde vergunning voorsc:hliften moetttl WOfd«< opgel'!ornen voor het a.s.peet Geur' LuchtemissiesUc de aan.,_ blijkt dat vanu~ de onrielmng de \'Oigende Wole


.............29""" 2012 30Oe bedrijfsaf\talstoffen WOfden oppeslagen., containers en periodtek afgevoetd ..Oe volgend& gevaarlijke afvalstoffen worden ge-scheiden bewaard en afgevoerd.grsffitiresten;vetvülld• Opvongmatten en gebru1kteo doekenlwipes (all


"'""' 29mei2012... ..._...V-201 1-o187.__."von piel(geluiden dlcllter bij de oonpronJco1;ke -119 OIVan, nomoloj\ de beschermingtell'4tn schrikreacoes én staapventormg (ontwaakreacties).Schrikreacties worden verooruakt dOOf een onverwachte. snelle toename vsn hetgeJuidsniveau en ruet z:o zeer door de hoogl e van het geluidsniveau, Schokreacties tredenpss op bij stijgsneltleden va.n m&t1 dan 1 5 dB/s Afhankelijk van de stijgsnelheid moetvolgens de circulaire op het tangtljdgemk:ldeld beoordelings.niveau eon stratf8()t0l van 5 of 10dB woroen tOOQepast. DêZê straffactor Is u lt~luitènd ván toepassing als degetuklsgebeurtenfs.sen met een st•,gsnetheld > l5 dBis bepaklnd zljn VOOt het equivalentegeluidsniveau, en de bedoe.lcle getuldsgebeurteni:ssen duidelijk waarneembaar en teondersdleiOetlrojn op het beoordel1ngspunt.Om ontwaakteacties zoveel mogeltlk •• YOOtkomen wordt 1'1 de circulaire geadviseerd om eenL.,...., 25 dB(A) in de oloapl


"'"'" 291Mi 2012OH!IIIEIINfRI(V-2011-Q187PA3"-o\32krappe bochten. Ktëtppe bochten komen op het emplaoement <strong>Enschede</strong> niet voor. Hetgebruik van wissels i$ op een emplacement niêt te voorkomen. Door de wissels te voorzienvan smeerinstallatie VlOrden de frequentie en de hoogte va.n het booggetuid verminderd. Hethelemaal vermijden van booggeluid Is tec:hniseh niet haalbaar.Bij d& vergunningaanvraag is het door DeltaRail opgestekfe rapport ~Akoestisch ondewekemplacement En.ellede. E:n~~erk OeltaRailfl1/103081tl10.versre 1.3 deftnitief, d.d. 5 decembet 2011, gevoegd. In het rappon is de geluidsbelastingvanwege: de inrichting berekend op geluidsgevoelige bestemmingen in de directe omgéVIngvan het emplacement.In het akoestisch onderzoek zijn de normale en de wintersituatie onderzocht. DewinhHSituatie komt n-aar veNtaChting niet vaker dan 25 keer per jaar voor. In de wintersituatiezijn d.lverse geluidsbronnen van het matetieél actiever dan normaat (o.a duurt het op·.varmenvan treinen langer). Oe wintersituatle is daarmee maatgevend voor de geluidsbelasting op deomgeVIng.Lanotlktgémiddeld beoordelingsnl~auG&IU/df)OftJOp grond van de Geluidnota <strong>Enschede</strong> wordt de omgevi-ng vatl de nabij de inrichting gelegengeluids.gevoelige bestemmlogen aangemetkt als ·Gemengd gebied", "Centrumgebied• of"Ve:rf


"'"'"Olo'S~Wil'tll29 mel2012 V-201Hl187 33I'A(liiMdB(A) Hiermee wordt vaklaan aan d& grenswaam& van 45 dB(A) Op de WllhefrrunaftatbediedSI}lle"'Ventetflinfrastructuu( Op de retenpullten op de W.t.e1m~neftat en de ftat aan he(Stations.ptein is, met u.tzon hOgeschool~ nehtwaarde VliO 40 dB(A) uldoGWidnola-lnde~os de scllcol_,., n""ingellru*- DezeOYefSC:hriJding is dan ook n1181 relevanto Op de flat Oe Eendracht aan de Hongetoses:traat wordt 11 alle perioden VOldaan aande riChtwaarde. u1t de Geluldnola. Ten op.:ichte van de vergunde-nwaarde neemt degeluielfbelasting met 10 tot 16 dB(A) al.Norma.1e Stt~o tn ~dag- en avondpenode woof! op ale re!


.....-­29 rnel2012 V-2011~187IlOlelaan aan de waanfen uol do vigeenn zou helgeluldvetdel kunnen worden gereduc.erd Vanuît veiligheldSOWtiWtgmgen zr)f' schetl"''Wtn tus.sertsporen met een hoogte van l'nHf dan 1,5 meter echlér n~el mogehjkOmdat een scherm ter hoogl o van spoor 41 3 een bep~rkt effect heeft op de getutdSb&lastingis ondel4ocht of met het aa.nvullend plaatsen van een scherm aan de zutctrand van hetemplacement kan worden voldaan aan de richtwaarde van 50 dB( A} etmaalwaarde uil deGeluldnota. Uij ~et akoMtl&ch ondérzoek blijkt dat om aan de rlchlwoardo Ie kunnef\ voldoeneen scherm nodig is met een hoogte van meer dan 6 metéJ en een lengle van 700 méter. Ditkomt doord,at de benodigde sc~m hoogte wordt bepaald door de boVentte woonlaag. Oekosten voor een dergelijk scherm Zijn In verhouding tor hét effect hoog en bedragen mlnrmaal2,2 miljoen Euro. Hetemjllacementligtl>oget dan de oc-ngeving Ter hoOgte van deWlltlelminallat !;gt het ~~ 09 een talud met oon ho()gle van ruom 4 metOenn met een hOogtev.n 1,5 meter en een k!ngte van 140 mere-r tet plaatste van 5POOf 41 3 WOI'den geplaatstResuHaten akoestisCh otldttrzoek Inclusief bron- én overr:lracht.smaalr&goltlnOe situatie waarvoor va.rgunning wordt aangevraagd heeft betreklOng op de nieuwe lay~t.uitvoering van het conoel)1 1nno-emplacementen, de sanering van de sporen bij de Flal DeEendracht, het voegloos uitvoeren van sporen en wis$eiS, het aanbrengen vansmeerinstallaties en het plaatsen van ee r1 geluidsscherm ter hoogte van spoor 413. In demaatgevende winlérpenode is de geluidsbetasling m de aan te vragen situatie, l'nclusief eenschefm ter p&aatsé van spoor .-13, als vof9tlil de dagpériode wordt op a"e rekenpunten voldaan aan oe rietlewaarde van 50 dB(A)uit de Geluidnoalla1 me11 1014 dB( A) -'· Ct> de nat aanhet Slationspiril b!Ajft de géluodSI>etas•ng ten opz.chlo van de --vek(begane grond en 1' verd,.pong) ol neemt deze metten ho0gs1e 2 dB{A) M (2' en 3'verdieping).In de nachtpériotSe wordt op de Saxion hogeschool de richtwaarde van 40 dB{ A) urtde Geluidnota ovetSChtaden tn de n~~ehtperlode is de school echter niet In gebruik. De2eoverschnjdingen zijn dan ook n;el r~ovan tOp de flat Oê Eendracht aan do Hengelosastlaat wordt in alle perioden voldaan aande richtwaarde uft de G&luidnota Ten oprlchte van dè Vètgunde waarde neemt degeluidsbelasting met 10 lol 16 dB(A) elsamenvattend kan gestekt wordon dat de geluidsbelasting vanwege het emplacement in deaan te vragen sii:uatie Vf1we1 allerekenpunten kan wordon vold--de rietnwoarde uit de Ge1uodnouo u.tzondenng hóeropZ>jn de Wtlhelminallat m de avond· en ~e. de Saloon hogo-., de


"'"" 29""" 2012O..SIC(NVI_IteV-2011.0187avondpollOde en de tlat aan het Stationsplein In de nachtpeflode. In dezeurtzonderJngsgevaJien wordt in alle o~wallen voldaan aan de grenswaarde u ft dé Geluldnotaen is de geluidsbelasting gerijkof lager cJan de In de vigerende ve.rgunmng Opgenomenwaardefie!soe!uldoaVolgens de oifculairo "6eoomt op het em~nt niet\'OOf omdat er geen kt8ppe bochten eanwez.$ lijn, Het gebruilt van WIS'S~S: 1s op eenem.p4aoement niet te vermijden. Booggeluid bij het passeten van wissels zal a1tijd optreden.Door op het emplacement wissolsmeerin.staJialles toe te p.auen vermindert de frequentie vande plêkgei\Jiden en neemt de hoogte ervan af Piekgeluiden dte optreden tijdef1s rerM'len-met name -oorzaal


.....28 mei 2012het andere regime va!len. Daamaut ZOJft de bewegingen van de treinen doe onderdlens~egeling r;den overlleersond In oontalU~ het voorgaande biijkt dat hel booggetuid niet bepalend Is voor h.t equivalentegeluidsniveau, en dat het booggeluid van tremen op het emplacement niet te onderscheidenIs ven treinen d"ie onder dlonstregehng rijden. Op grond van de circulaire is het toepassen va.neen straffactor op het equivalente geluidsniveau niet noodzakeliJk Het booggeluid van trelnénop het emplacemellt zal nlot lolden lol so'hrikreaetiês.Slaapvers.loringOm slaapverstoting (ontwaakteactiH) zo-veel mogeliJk-fta1te voorkomen WOf'dt in de circulairegeadYiseefd om een~ van 25 dB(A) In de slaapkamer te hanteren Uilgaande van ""nstandaard gevetNering van 20 dB(A) lwnnen bij gevell>êlastingen van mte< dan 45 dB{A) onde nachtperiode in de slaallkame de in heta! de beoofdelingsjl


.. ""'29 mei 2012QN$1([JCV{­V-2011.0187........37In het kader van de WABO dient eChter aandacht te worden besteed aan hcu aspect vanindirecte hinder ten gevdge van de inricr.tling. Als voortleekfen van dergelijke hlndet kunnenworden genoemd· overlast welke gepaard gaat met het komen en gaan voo grote aantallenbezoekers, pe!keerovetlMt. het &aflo. en afritden v.Jn gemoeot•seerd verkeer. hel dchtsl9anvan potberM, het Slattén van motoren en claxonneren en dec'ge1jt.eOe indorocte hinde< als 9""0111 van hel,.-egver!


.. _29mei2012..... .._ ..V·2011.0187......38veilgheidsbeleió van bedllJYOft dlo op grote schaal met gevaaAjke siOI'Ien werlIOOtgeoleld door actMteotM met g...-o)lle s1llllen in Inricloongen toteen BMYaardbaar monomum te bepe


o.\fWONSKlNt


.. .,.29mei 20121)!1$1(fNWI!f'l!(V-2011·0187ConclusieGelet op de vorenstaande ovel\\•egingen concluderen wij dat er met betrekking tot 'hetoprictlten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van deinlichting· geen welgetingsgronden zijn en in het belang van de bescherming van het milieuzodanige voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dat toepassing wordtgegeven aan de beste beschikbare techn îeken.11 Overige van toopaulng zJjnde milieuregelgevingTer Informatie mef1(en wij nog op dat naast de voorschriften die verbonden zljn aan !Mzevergunniflg ter besCherming van het milie-u onder andere de volgende rechtstreeks Wéfkendebesluiten. rlchti!JOén enfof verordenîngen voor de inrichting van toepassing zijn. Qé.zeopsomming Is niet llmi1atief bedoeld,· Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activlteitenbestult)De Inrichting waarop de aanvraag betrekking heeft betreft een type C inr!Cl'ltlng aJs bedOéld ina rtik~l1.2 van het Aclivitettenbesluit. Op grolld van artikel 1.4 van het ActîvitelténbeSiult dientdegene dié een type C inrichting drijft te vok:loen aan de t&gels gesteld bij of k!achter'ls hetbeslult voorzover bepaalde activiteiten binnen de inrichting plaatsvinden. Het belteffen In dilgevaJ de volg&nde activiteiten;het lozen van hemetl.vatet niet afkomstig v.an een bodembeschermende voorziening:het loten van afvalwater op of in de bodem.• Beslult emJssie-eisen middelgrote stooki nstatralies mitieu:beheerOp de aanweDge stookinstallaties zijn de be-palingen gesteld ln of krachtens het Besluitemissie-eisen middelgrote stookinstanaties milieubeheer {BEMS} van toepassing.• Uitvoeringsbesluit EG verordening ozonfaagatblekende stoffenOp de koel· en vriesinstallaties waarin CFK's en HCFK's. of mengsels hiervan, alskoudemiddel worden gebruikt zijn de bepalingen gesteld In ol ktachtetls het U1tvoerlngsbestutlEG verordening ozonlaagafbrekende stoftfen van toepassing.4Bestuit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheerOp de koeJ4 en vriesinstallaties waarin HFJs als koudemiddel worden gebruikt zijn debepalingen gestekl in of krachtens het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubêhéer vantoepassing.11 Voorschriften ter bescherming van het milieuZlé bijlage.


Gemeente J.I: <strong>Enschede</strong>Gemeente H <strong>Enschede</strong>Voorschriften behorende biJ het betlult In het kadervan de Wot Algemont Bepalingen Omgevlngsrecht actlvitelt milieu van:N11mAdreaR~lttratlenummtr: <strong>ProRail</strong> B.V.: Stadonsplein 33: V-2011.0187lkhoon bij bdlult d.d. 29 mei 2012\'liJ\ Uur;cm«:~tcr en Welhoudersvnn El\scllede


Gemeente !f <strong>Enschede</strong>INHOUDSOPGAVE1 ALGEMEEN ........................................................................................................................................... 32 MEET· EN REGISTRATIEVERPLICHTINGEN ..................................................................................... 33 BODEM ··-·····-· .. ·······-······-·······-···-.. ··-·······-······-············-······--····--···-······-·---··-···-·······-44 AFVAL-WA TER .. ---·--··--·······-···-........ --....... - ..................... - .. ·--····-····· ............................. IS GELUID ................................................................................................................................................... 86 AFVALSTOF FEN ................................................................................................................................... 97 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJK E (AFVAL)STOFFEN ...................................................... 108 TREJNWASINSTA.LLATIE .............................................................................................. - ...... - ........... 109 GRAFFITI VERWIJDERING VAN DE TREIHEN .............................. -·····-······-··--·---···--·····-··10Behoon bij beslult d.d. 29 mei 2012'"*" Buraemeesltt


Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>1 ALGEMEEN1.1 Béste besçbjkbare techniek1.1.1Indien apparatuur. installaties en dergeli1ke worden vervengen dan wel nieuw wolden geplaatst dl!!nende~e te volcfoen aan de B&ste BesChikbare Techniek (BBT}.ZMEET- EN REGISTRATIEVERPLICHTINGEN2 1 M ~jeulogbQeNCentraal reglstratlésysteem2.1.1Binnen de organisatie is een milieulogboek of centraal registratiesysteem aanvtez.tg waarin de voigendeinformatie is opgenomen me! belfékking tol:Algemeenvigerende vergunning( en) In het kader van de Wet aSgemene bepafingen omgevingsrecht ac-tivdellmilieu;brieven en overige correspondentie met betre~-i ng tot milieucontroles;Bodembewij-s aanleg onder certificaat (BAOC):keuringSlapport(en) v1oetstofdtchle viOét of verharding;bedrijfsinieme werkinstructi&s en proceduiéS bodembeschermende voorzieningen;bevindingen oootro4es en onderhoud bOdembeschermende voorzieningen:rapportages uitgevoerde bodemonderzoeken;Afvalwaterbewijzen van onderhOud en reiniging zulveringstechnische voorzieningen atvatwatet;analyseresultaten bemoostering atvalw.ater:productinformatiebladen van de te lozen stoffen in het afvalwater;Geluidrapportages uitgevoerde akoestische onderzoeken en metingen;Afvalafgiftebewijzen van de afvoer van de bedn}fsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen,overzicht van de jaartljks afgevoérde hoeveelheden bedrijfs.afvalstoffen en gevaarlijkeafvalstoffen:VeJiigheicfmektingen ongewone voorvallen;bevindingen van onderhoud. keuringen en inspecties aan apparatuur en instaltalles:productveiligheidsinformatiebl.aden van de aanwezige stoffen2.1.2De in he! voorgaande voorschrift bedoelde gegêvens worden tot aan het beschikbaar zijn van den~sullaten van de eerstvolgeode registratie, meting, keuring of controle, maar ten minste 5 jaar, in deincichtîng bewaard en kunnen te allen tijde op eén daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezagworden 9etoond.SdlOrl bij besluh d.d. 29 m-ei 2012\'al\ BurgemecS(er en Welhouders\'all En$chede3,.enschede nl


Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>2.2 Se


Gemeente :Ie <strong>Enschede</strong>3.1.4Een vloeistofd~hte vloer of verharding en het r1Qolsysteem van de treinwasinstallatie moet tênmlnsteéénmaal in de zes jaar WOlden beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig vwrschrift 3. 1.2-3.1.5De vefgunn!nghoudor draagt zorg voor:a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verhardin9 overeenkomstigonderdeel A4 van de NRS, enb. een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer of veltlarding overeet~komsl)g bijlage 0behOfende bij CURIPBVwaanbeveling 44,3.1.6Een vtoeistofd.iChte: vlOer of vernarding moet opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd indien dereparaliê, het regelmatig onderhoud. of de controle bedoeld in orga.ande vOQt"schrift, niet of ntetoverééf"'komstig dat VOOf'Schrift is uitgevoerd of indien tijdens een controle geconstateerd gebrek niet Isgerepareecd.3.1.7Oe controle. het onderhoud en het beheer van vloeistofl


Gemeente i.. <strong>Enschede</strong>He


Gemeente<strong>Enschede</strong>422In IIWIJ


Gemeente if <strong>Enschede</strong>5 GELUID5.1 Geluidnormen io de buitenlucht5.1.1Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L.v,n ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezlgatoestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte we~aamheden of activileiten in derepresentatieve bedrtjfs>ituatie. lllil9 ter plaatse- van óe volgende beoordelingspunten, niet meer be-dragendan:Be.::tt>fd!li I'IQ'S!)llf'll ' 1 Hoogte Dagperiode Avondperiode N~tperio"'(07 00 ~QI 19 00 VW) (19 00 lot 23.00 11111) (2:3.00 tot 07 00 uur)1 Tutanlia.s!I'IÇ!el 12 5 so 45 402 Flll'l S!41fSf'I'IO.~~S1rUt, 9~~1 PA!ky,-eg 5 !iO 45 4510 so 46 4714 so4&3 Flat Sl:tdsml!!M~t1t~t. aehte.ige-..et s so 45 " ..10 so ••14 so •• 1 MBO 1 15 so""-•• MB02 15 so .. -•• F!;M S!ilbOr4;toîn 17, """C&tg~ •so ,,10 so 45 4315 so4317,,50 "4310 FIS! Stalfo1'15prein 17, nOOI"'g6\'et 5,,50 4310 50•• ,,so ,, .," 17 so ••,,13 Flai Hengelosestraal 5 so ••4010 so ••4015 so ••4020 so 4S 4025 so 45 4033 so 45 40.. 21 PatkweQ SS 5 so 40Ge&lieltli~~'J in dB(A) rer. 20 uPaIn metetSI) Beo0tóelilg&9Unl$11 zoal& opgenomen r~ deooor Oe:laRail opgeste%1• r;appcrt ~AkOC$1Î&ch ond~~k ~:;mpf~ceme:nt2)Et~Kh~Oo. En:;t;I!Ctdc ~'4S


Gemeente<strong>Enschede</strong>513Overeenkomstig het door DeltaRail opgutetde repport"Akoestisch onderzoek emplace-ment Enschèdtt,<strong>Enschede</strong> wissetveNBnging', kenmctli< OeltaR11iV1 11103081010. versie 1 3 defînrtief, d.d. 5 dèC~mber2011, moet ter hoogte van spoot 41 3 een geluidsscherm met een lengte van 140 meteten een hoogtevan 1,5 meter worden geplaatst5.i 4Overeenkomstig het door Peutz bv opgestelde tapport "Akoestisch onderzoek Emplacement <strong>Enschede</strong>,GetuidWering woningen Willelmlnaflatean de St&ds.m.atenstraat te <strong>Enschede</strong>, ra wonnummer FA t8330-1·RA-005, d d. 14 mei2012, moeton aan dtlnilet rapportgenoemde ruimton zodaruge maalf!9elenworden geuoffen dat aan de waarde 11001 ~van 25 d8(A) wordt voldaan515Hot voorgaande voorschrift. 1$ niet van toepass:ng indiéf\ vasM--ege de monumententanus van dew.~Mtmm.anat êlêiO c!e Stadsmatenstra.at. geen maa!tegé1én mogelçk ZIJn dl8 voor demonumenlenc:ommis~ acceptabel ~Jn of tnd.e-n de verentg:ng van eigenarer~ van de W" hetrmnaflat geentoestemnung verleend voor het aanbrengen va.n gev&Jmaatrttgelen.6 AFVAL STOFFEN&.16fyal$Cheldmg6 1 1Dt ll


Gemeente - - <strong>Enschede</strong>833Gevaertijke afvalstoffen worden naar aard en samens:teJii"ag gescheiden bewa.,-d7 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN7.1 QR&Ii!Q van gevaatll1kè fafvallstgUep irLv~cHpakking mindêr dan 10,000 kg of liter.7 1 IGevaarll~ke stoffen en g!vaarllj.ke aNar.stoffen in vetpakking wordan opgeslagen In een opslagvoorziemng


Gemeente<strong>Enschede</strong>BIJLAGE 1: BEGRIPPEN(NB. de begrippenlijst mMkl géen deel url van de vergunnfng en is uilsluitend ter lniOtmalle bijgevo09d)AOR·de op 30 sept~mbet 19.57 te Genéve totstandgekomen Europese Overeenkomst betreffende hetlntamanonate vet\'oer van gevaarl~ke stoften f:Nflf de weg (Trb. 1959 171).AFGEWERKTE OUE.81gewe11etreklung lol het bepalen van bOSte beschikbare technieken (Regeling aanwijzing BBT •doeumen""')BEVOEGD GEZAG.het College van Bul'gemeester en Wethouders van <strong>Enschede</strong>BOOEMBEOREIGENDE ACTIVITEIT:bectn,flmatige ac:livrteit als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van ere NRB.I!I" enschede ' , I


Gemeente· <strong>Enschede</strong>BODEMBEDREIGENDE STOF1101 diO do bodem kon Yeronlfeinigen als bedoeld in paragraal3 1 van deel A3 van de NRB.BOOEMBESCHERMENOEMAATREG[~op do gebez/9de stoffen en gebruikte bod~mbesehermende voorztenmg toegesneden beheermaatregelgericht op rcpafatie, schoonmaak. onderhoud, actie bij mcidenten. bednrtsinteme conuole, tntpeetie oftoezcht, ter vOOfkoming van immiSsies In de bOctem of her$tel van de effeC1en van zulke imm1ssies op debodemkwai!Uttt, waarven de uitvoering Is gewaarborgd:BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:een vloeistofkerende voorziening, een vlooistofdiChte vtoér ot verhardmg of een andere doelmatige fysiekevoorzioning, Ier voortc;oming van imm.ssiês In dé bodem,CURJPBV·AANBEVELING 44:CURIPBV .. aanbevellng 4-4 "Beoordeting vioetstofdJChtneld van vloeittofdiChte voorzieningen", StichtingCUR, Gouda, vierde herziene thtgave, 2005;EINOSITUA TIE-oNDERZOEK:Ondenoek naar de kwa11teït van de bodem. H~ worest het grondwater gecontmteero op de eventueletoename van de btf het nutsituatieonderzoek of het laatste htf'ha1•ngsonderloek onderzochte s-toffen. eenen ander docw het nemen van grondwatennonstets in de rtie'Yant gebte:~en peifbuizen.EMBALLAGEverpakk~ngsmate«aal, zoa~s glazen en kunststof flessen. bllklten en kunststof cans metalen en kunstsU)fvaten ol hberdNml, papieren en kunststof zakken. h0u1en kilten en btg-baga met uitzondering ~tanentermediale butl(oontainers (IBC's).ETMAALWAARDEda hoogste van de volgende drie niveaus (In dB(A))geluldniveau in de dagperiode;getuidniveau (n de avondperiode • 5 dS(A):geluldniveau In de nachtperiode • 10 dB(A).GELUIDNIVEAU IN dB(A)·het niveau van het ter plaatse optredende getu.ld, uilgedrukt In dB{ A), overeenkomstig de door deInternationale Elel(trotechnische Commissie (IEC) t~r takt opgeatekle regels. zoals neergelegd in de IEC~ptJbbcotle no 851GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN·bij miniStentie reget•ng a::S zod.anjg aangewezen afva1stotfen, met anachtnemng van ter zake voorNec:tettand Yefblndende verdragen en van beslulten van volkenred'ltel,ke etge.nisatiesGEVAARW KE STOFFEN (ZOALS BEDOELD IN DE PGS 15)stotren en VOOfWetpen. waarvan het vervoer volgens het AOR 11 Yefbodln of sleetlts onder daarinOj)gtnomen YOOIWillrden is 1oegeswn. dan wel &1011M. matanalen en IIOOIWerpen aangeduid in de12ensc:hede.


Gemeente<strong>Enschede</strong>lntematlonal Marltune Oangerous Goods COde.GEVEL:oen bouwkundige constructie dt€l een ruimte In een woning of gebouw scheidt van de buitenruchL,daatonder begrepen het dakHUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFENAfvelStoffe-n a1komstig uil paftjçuliere hulthouodens, behoudens YOOI20YtW' het afg-egeven of ilgezame'debe$18nddelen van á


Gemeente •.f <strong>Enschede</strong>NEN 708~:O!le~alschelders en slibva.ngpuuen; type.indellt1g, eisen en beproevmgsmethoden.NEN·EN·een door het Comitê Européen de NormaltsabO eisen en bepcoemg, mêftten en kwalitei!'SOOffl'de, juni 2002.NEN·EN 858·2 2003:Europese noml voor Afschêtdefs e-n tllbvangpu·n.en voor tict\te vloe;s:tof'fen (bf/ Olie en bel\l1ne) • 0ee12·Bepal~ng ven nomina}e afme--ting, lnl-talllhe, tun"kle gevaarlijke stoft'en. Ric:N>jn _" btonclveiiglled.art>eldl...,.oglled en !Nieweoligheid", lOib gepubliceen! 09 WWN.vrotn nlln )Oinl 2005 en de emJtJ van 28)Unl 2005 4 ol


Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>RIOLERING:bedrljfsrlotatlng, openbaar riool of een andere· niet gemeentelijke · voorziening voor de inzameling en hettraMpoll vM äfvalwater (bè~rijfslió!eting van derdèn).STOOK· OF VERWARMINGINST ALlA TIE:Toestellen waarin aardgas, butaan. propaan of gasolie wordt verstookt en die dienen voor de verwarmingvan één of méer gebouwen Het gaat hierbij om cv-ketels of tuohtvel\varmers, zuigermotoren in eenwatmlekrachtinstaUatie en een veelheid van toestellen voor het behandelen van producten in industrie ennijverheid ,TWAALF DAGEN CRITERIUM (NIET REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE):Oe mogelijkheid om maximaal 12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer steeds gaat om êén,aa.néenges.toten. petiode van ma.ximaa! een etmaal) activrteiten uit te voeren die meer gefuid veroorzal'\endan de getuidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie- Ult dé verguMing. Het gaat dan ombijzonetere &etiviteiten (incidentele bedrijfs.situaties), welke niet worden gerekend tot de representatievebedrljfssltuatie.VERPAKKINGEen verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaar11)kê stoffen. Inclusief grote vetpakking enlBC.VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO.een situatle als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeSChermendeVOQ{Zieningen en bodembeschtltmende maalr&gelen de kans op één verandering van de bOdemkwahteit,ten gevolge va.n een immissie van een stof, verwaarloosbaat is gemaakt,VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VERHARDING:-vloer of verhardl.ng direct op de bodem d!é waatborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloelstof bélastezijde van die vloer of V@-tl\aJding kan komen:VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:lekbak, tankput, vl~r. vethardlng of een andere d~tmatige fysieke voolbentng die vNjgekornén stoffenkeert zolang als nodig Is om met de daarop afgéstemde bodembéschermende maatregelen te voorkomendat dete stoffen In de bodem kunnên geraken:VOORZIENING VOOR HET BEHEER VAN AFVALWATER:een openbaar vuitwaterriool, openbaar hemeiWaterstelsel, openbaar ontwateringstelseL een anderevootziening voor de inzameling en het transport van arvalwatet, een zulverlngsleehnisch werk of eenz uweringsvoorzlening:VUILWATERRIOOL:1. een openbaar vuilwaterriool;2. een andere voorzie-ning voor de Inzameling en het transport van stede!Jjk afvalwater, aangesloten op15."enschede..rol


Gemeente _ <strong>Enschede</strong>een zu•venngsvoorz~ening, dte b~jkens een vergunning als bedoald In artikel1 van de Wetveront1einiging opperv1aktewat0fon mede VIOOr het zuiveren van slodelijk atvalwa1er is bedoeld, ofaangesloten op een zuivenngstocl'lnisch werk; of3. een werk. niet zijnde OM VOOI'!Iêning voor de inzameling én hel transport van afvalwater, aangeslotênop een zuiveringstechnlsch werk;VLGReglement betreffende het vetVoet over ta.nd van gevaarlijke s!Otfe.n.ZUIVERINGSTECHNISCH WERKwerl< """' het zur.eren van sledetofk olvo'wotei een waterschapot gemeente olln exploitaliê~ een rechtspersoon die OOOr het bestuur van .een waterschap o• een gemeente mee de zuivering vanstêdefijtt afva'water is bl!last;ZUIVERINGSVOORZlENING·werk v001 het zuiveren van afvalwater. dat geen zuivenngstéchniseh werk lt:Voor zover een DIN·. DIN-ISO. NEN·. NEN·EN-. NEN-ISO-. NVN-norm. Al•blad. BRL. PGS ol NPR,waemaaJ in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op dé urtvoerlng van constructies., toestetlan,werktuigen en installaties, wordt bedoeles de norm die voot da datum waarop de vergunning is verleendhet laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen ot correctlebtaden dan wel -voor zover het op vootnoemde datum reeds bestaande constructieS. toesten.n. werktuigen en ins~llabesbetttft • de oorm die bij de aat1teg of .nata!fatle van die construc:bes toestttten, werkttrigen e.n installatie$• ~~ tenzij in hel VOO


•Gemeente<strong>Enschede</strong>H8 T OY . I't.STICMTruimte met karakterJ. (Johan) AbbjnkMvtteu1 Rumielijke Kwaliteit (Erfgoed)M n de Stads.muur 79·83Pollbut 531 I 8000 AM ZWOLLETol. 038·~2545771


Gemeente H <strong>Enschede</strong>vensters omdat is aangeloond dat onde


Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>welstanda-lmonumentencommissieColtege van Burgemees-lêf en Wethoudersvan de gemeente <strong>Enschede</strong>Afdeling VerguM.ngen la v mevr A.R LassetierPoslllos 207500 M ENSCHEDEZwolle. 24 mei 2012BilREnACMfSOPDRAOfTGEVERINt.ICHn~NStachm_,..,.. ~""·~· ft!" kotV*' I 101......t'lg. R.M V"nlnkWtJKCNUlRKAD\NCSKOITOIONS KEI'*.,CAKGeacht eottegé,Bo~ngenoemde aanvraag VOOt' het verv.angen van kozijnen is op 24 mei 2012 voor advlesbinnengekomen biJ de welstands-/monume:ntencomtni:s.sle.Het plan betreft hel "l'igen van een gemeetl"'loik '""""ment Hel plan os Iijdeos deconmlssievet9adenng van~ 10 me12012 be$pfikantenkring.Voor hun oude d,ag wilden ze een goede plek ereeren om tê wonen. Oe gemeente wasbereidwillig om de stedel!ljke bouwverordening aan te passen, deze voorzag nametijk in deze tiJdnNnln zo•n kotossaaJ bouwptan Er wetden zeventig appartémenten .n vijf variaties ontwocpen.Alle-maal Mêt éen balkon Een groen uitzicht we-rd voortorgd aan de ene zijde van het vot:spatken aan de andere zsjde een royale tuin die bij de ttat hoOrde. In 1952 is het gebouw in gebruiJ


Gemeente :H: <strong>Enschede</strong>geenlnfoonatoe ontvoogen ,_,".._,.de~ a""'long,. Een van deuilgangspunlen In de .."..mentzo


Gemeente<strong>Enschede</strong>Drs. Ing. O.H. Baatman, directeurNamons deze. ir. A Buirs. teamleldéfllrijving,.enachede


Gemeente l{ <strong>Enschede</strong>lnleidngFI.ATGEBOUW 'KONINGIN WILHE~MINA', gebouwd on 1950-1952. nur OOIWerP van deTwents,e archïtec1 W_K de Wijs Het idee voor de bouw van de flat kwam uit de fabrikantenknng.Vrxx hun oude dag wilden zo oen goede p4ek ereeren om te won&n De gemeente wasbereidwillig om de stedelijke bouwverord-ening aan te passo-.n, deze voorzag nametijk in deze tijdniet In io'n kolossaal bouwpl.afl Er werden zeventig appartementen In viJfvariaties ontworpên,allemaal met een balkon. Een oroen uitzicht werd verz01gd. aan de ene zijde het Volkspark ene.an de andere zijde een royakt tolo die t>ij de flat hoorde. In 1952 werd het gebouw in gebruikgenomen. In de hal was er Hn porbtfsloge en er waten Zé'len extra kamers voor togeèS.OmschrijvingOe llal is geoouwd vanU!I een ..ct>lhoetóge grondSlag In baksteen. ondovon oenrect>ll>oekig staand vonstêf met roedenvetdeling doê afgesloten wen!~ dOOr een latet. Lonks loefvaneen boiJWdeet mee vensters en blikons met op dè hoek een lcht ria.alef'end bouwdeel. Reehls vande entree een risalé(énd deel met op de hOe.k halfronde balkons, daamaast worden vensl ers enball


Gemeente<strong>Enschede</strong>Kadastraal UittrekselObjectgegevensKadastrale gemeenteSectiePerceelnummerIndexletterlndexn\.lmmerENSCHEDEH1053G0000Grootte~DatumakteDatum transactieSOOI111önsaclîeBelemmering5190 m'E .. ooo01-()9-1989Subjectgegeven$Naamv_.,.,.,mVoortettef{s)VOO


Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>,.enschede


Gemeente if <strong>Enschede</strong>~ enscbede


Gemeente :Ie <strong>Enschede</strong>wotstands-/monumtntoncommi$$ieCollega van Bufllemees!~r en Wetllotld&rovan cJe gemeente EnsehttdeAfdeling Vergunningen t.a.v. mevr. A.R. LasscherPostbus 207500 AA ENSCHEDEZwole, 1 maart 2012BElRUTADRESOPORACHTOEVCRINt.ICM'llNOEN'11$1"1811'lll~ VWI ~Ot\f'ltnSt8~1tenlltllll I 101<strong>ProRail</strong>In!). RJ,t. V11«WWkUWKI'::NI.E~KAOVJ:ESK0$1(NONS Ilng, ""..~voenng11t1 tMt&riaallnSpelen cp ~ OOfSPtOI'tke/iilouw Kon1ngln IMthelmona, gebouwd In 1950- 1952 nNt on~ van deTwen'" a!l:htea W.K. de w.s Herldo!e ..:>ar de b()uw van de llaii\Wam 1111 delabnkant«>I~JWVerorde.mng aan te passen. deze voorzag namelijk in deze tiJdnietltl zo·n kobssaal bouwplan Er we-rden zeventig a~artementen in vifr varlatles ontworpen.AJiemaal mot een balkon. een groe-n Ultz.lc:ht werd voofl:orgd, aan de ene zrjde vo.n het volksparken aan de andere ZJjde een royale tuin die- bij dé flat hoorde In 1952 is het gebOtlw In gebruîkgenomen, Op de begane grond vestigde zlctl eétl echtpear dat als huismeester zal optreden. Inde hal was e1 een portietsloge en er waren zeven eÄlr• kametS voor logees oe YOIIed.geomschf1W>g Is opgenomen .. do b!jlage.


Gemeente :.'R: <strong>Enschede</strong>In de vetloog IS. Een van deUll,gangS.pOOten 1n de monumenuorg tS het beholxf v~n het oc::npronk.tll;lte matenaal ~uf9angspunt heeft-de YOOtioals ochtelzei beglanng) NOl mogelijk z;;. De keuzevan op hel glas oongetnchte roeden os- uolvoerig besprol"'''- Ook hief os eongeloond dat•eente• roeden mei helgewenlle ·--zullen leveren omdat dan de profileoog van deprofie!&n te grof lOU WOand met Oe {on)zichtbaarheld van deventlta~~oevoorz.iening .iiEVNJIHOfHVAt4UITtETOOCPUftrrlfVANWELSTANO Vanuit het oogpuilt van welstand geeft hetvoorliggende plan voor de commissie geefi aan1eiding u:n het maken van opmerkingen.,..ensc:llede I


Gemeente<strong>Enschede</strong>OOHClUSIE De commissie concludnrt ln dlt stadium ~an de ptanontwtkkellng dat MtIngediende plan leidt tot"" onaanva•rdblre aantasting van monument•~ waard•n maarniet In s'lrijd is met redelijke el11n "'" welstand.TOT St.OT Oe commissie vee can gewijzigde definitieve aanvraag tegemoc1-Ors lng O.H. Baalmaf\ dorecteu


Gemeente H <strong>Enschede</strong>BIJlAGE; REDEGEVENDE OMSCHRIJVINGSbldsmatensrraa~ EnscneoeInleidingFLATGEBOUW 'KONINGIN WILHELMINA", gebouwd in 1950·1952, naar ontwerp van deTwentse architect W.K, dé Wijs. Hetidee voor de bouw van de Rat kwam uit de fabrikantenkrlng.Voor hun oude dag \vlkJM ze een goede plek eteèren om te wonen. Oe pemeente wasbereidwillig om dé $ledeliJke bovwverordenu"'9 aan te passen. deze voorzag namelijk in deze tijdniet In zo'n kolossaal bouwptan Er werden zeventig appartementen In vijf van.aDes ontworpen.allemaal met een balkon Een groen ult:.kht werd verzOfgd, aan de ene zijde het Volkspark en..., de andeO


Gemeente :R <strong>Enschede</strong>Kadastraal UittrekselObjectgl'geveneKadastr1ie gemeenteSoct.eP&ICOelnu"'"""lnde>


Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>,..enschede 1


Gemeente ~ <strong>Enschede</strong>,..enscbede ol

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!