13.07.2015 Views

sorteerwijzer - Provincie West-Vlaanderen

sorteerwijzer - Provincie West-Vlaanderen

sorteerwijzer - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RESTAFVALPAPIERAFVALPMD, GLASTONERS en KGAHebben nu GEENsoteergeheimenmeer voor jou!Alvast bedanktom mee te sorteren.Samenwerking van deHuishoudelijke dienst en MinawaRESTAFVALWat hoort er bij?Lege suikerzakjes, etensresten,yoghurtpotjes, vervuild ofgelamineerd papier, verpakkingenvan versnaperingen, theezakjes,roerstokjes, …Wat hoort erniet bij?GEEN lege glazen potten (vanconfituur, choco, …), plasticflessen, blikjes, papier, KGA, …Hoe inzamelen?In elke bureau beschik je over eenrestafvalbakje. Per verdiep staaner ook nog eens twee grotererecipiënten voor restafval (smijt geenrestafval in je papiermand!).Hoe restafval vermijden?• Breng je boterhammen mee in eenbrooddoos i.p.v. in aluminium- ofplasticfolie.• Vermijd plastic roerstokjes in deprovinciale koffie:breng je eigen lepel mee.• Breng je versnaperingen mee inzo weinig mogelijk verpakking.PMDWat hoort er bij?Plastic flessen en flacons,Metalen verpakkingen (blikjes, …)en Drankkartons. Gooi enkel legeflessen in de PMD (druk deze eerstplat om plaats te sparen).Wat hoort erniet bij?GEEN yoghurtpotjes, botervlootjesof materialen bevuild met etensresten.Deze horen thuis bij hetrestafval.Hoe inzamelen?De blauwe zak vind je op elkeverdieping terug (meestal in detoiletruimtes en het postlokaal).Tips om PMD tevermijden• Gebruik een waterfilterkan of karaf.• Koop dranken in retourglas. Brengflessenwater mee in retourglas ofkoop het in ons restaurant.• Voor de organisatie van evenementenmaak je best gebruik vande herbruikbare bekers.PAPIERen KARTONWat hoort er bij?Papier en karton.Wat hoort erniet bij?GEEN gelaagd papier (bv. broodzakmet paraffinelaagje, enveloppenmet plastic venster, suikerzakjesmet plastic laagje, treintickets (metmagneetstrip), documenten metplastic voorblad of ingebonden metringen (best eerst verwijderen).Hoe inzamelen?Tweezijdig bedrukt papier hoort in depapiermand in je bureau. Opgelet:grote hoeveelheden papier en kartonbreng je zelf naar de papiercontainer.Je kan hiervoor ook beroep doen op deverzendingsdienst (wel goed inpakken).Eenzijdig bedrukt papier kan je bijhoudenin de ‘paspardin’* naast je bureau.Hoe papierafvalvermijden?• Gebruik je papier uit de paspardinals kladpapier.• Archiveer zoveel mogelijk digitaal(mails, …).• Denk en lees 2x voor je iets uitprint.• Print en kopieer recto verso.* kartonnen doos om recto gedrukt papierbij te houden


KGAGLASTONERSTips om toner te besparenANDERE FRACTIESWat hoort er bij?Alcohol- en fluostiften,verven, inkten (vullingen legebalpennen), correctorvloeistof,batterijen, diskettes, lijmresten, …Wat hoort erniet bij?Alleen KGA in de KGA box!De verwerking van dit afval isimmers veel duurder. Een kapotterekenmachine, plastic zak, … horenhier niet thuis!Hoe inzamelen?Op elk verdiep staat bij de kopieermachineeen groene KGA-box waarje terecht kan met KGA.Tips om KGA tevermijden• Gebruik fluopotloden of navulbaremarkeerstiften i.p.v. fluostiften metvluchtige organische vloeistoffen.• Vermijd batterijen en als hetniet anders kan, gebruik danherlaadbare batterijen.Wat hoort er bij?GEEN glazen flessen ofbokalen in de glascontainer achterhet restaurant van het Boeverbos.De recyclage gebeurt door eengespecialiseerde firma.Wat hoort erniet bij?GEEN vensterglas (= grof vuil),TL-lampen (= KGA), gloeilampen(= restafval), aardewerk (= bouwafval).Hoe inzamelen?Na een verjaardag of receptie hoor jezelf je glasafval naar de container tebrengen of mee te nemen naar huis.Hoe glasafval vermijden?Gebruik dranken in retourglas. Kieszoveel mogelijk voor glazen flessenmet statiegeld (= hergebruik).Kies voor kraantjeswater of gebruikeen waterfilter.Hoe inzamelen?Toners van kopieertoestellenworden in grote kartonnen dozenbij de kopiemachines ingezameld.Lege printercassettes breng je inhun verpakking naar de Cart-box inde verzendingsdienst (Boeverbos).Het provinciebestuur heeft eencontract afgesloten met een firmadie ze extern opnieuw vult en terugop de markt brengt.Stel je printer in op ecostand. Jeprint quasi aan dezelfde kwaliteit(zeker voor tekst) maar je verbruiktminder inkt!• printer:bestand afdrukken> eigenschappen> tabblad papier/kwaliteit> aanvinken economode• kopiemachine:bestand afdrukken> eigenschappen> tabblad afdrukkwaliteit> aanvinken tonerbesparenArchiveer zoveel mogelijk digitaal(mails, …).Binnen het <strong>Provincie</strong>huis Boeverboswordt er nog meer selectiefingezameld dan dit! Bijvoorbeeld:Tl-lampen, isomo, kapot bureaumateriaal,metaal, verven, …Voor meer informatie hierover kan jeterecht bij de Huishoudelijke Dienst.Heb je vragen over een bepaalde afvalstofof weet je niet waar het bij hoort, mail dannaar afval@west-vlaanderen.be.Meer informatie vind je terug op onzeintranetsite ILSE (mijn organisatie/werken aan kwaliteit/interne milieuzorg).afval sorterenop kantoor?daar zorgen we samen voor!Denk en lees 2x voor je iets uitprint.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!