“Het herkenbare liefdes- verhaal, prachfige muziek en de humor ...

harmoniewaspik.nl

“Het herkenbare liefdes- verhaal, prachfige muziek en de humor ...

Driedaags Cultureel Festival met Muziek, Toneel, Poëzie en Theater in Fort Altena Werkendam op 1-2-3 juli 2011 | Info www.festivalwaterstof.nlFort maakt onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie“Fort Altena ideaal decor voormuzikale theatervoorstelling”WERKENDAM - Het verdedigingswerk fortAltena is in 1847 gebouwd. Het maakte deeluit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, eenverdedigingslinie lopend van de Zuiderzee totde Biesbosch. Deze moest het rijke westenvan Nederland beschermen tegen invallen vanbuitenlandse legers. In tijden van oorlog ofoorlogsdreiging werd over de lengte van de linie(ongeveer 85 kilometer) een 3-5 kilometer bredestrook onder water gezet. Hiervoor werd medegebruik gemaakt van speciaal daarvoor aangelegdesluizen en kanalen. Strategische locatiesen zwakke plekken in de linie (zoals hooggelegenterreinen die niet onder water konden wordengezet) dienden te worden beschermd doorverdedigingswerken. Zo diende fort Altena deweg Breda-Gorinchem en de Uppelse Dijk af tesluiten. Als gevolg van de ontwikkeling van demilitaire techniek en tactiek werden in de periode1870-1886 de forten van de Nieuwe HollandseWaterlinie verbeterd, en werden nieuweforten aan de linie toegevoegd. Ook fort Altenawerd versterkt (1878-1880). Het torenfort werduitgebreid tot een bastion; aan weerszijdenvan de toren werd een kazerne opgetrokken.Tevens werden er vier remises gebouwd, waarinhet geschut en de munitie werden opgeslagen.Ten slotte werd in deze periode nog een fortwachterswoningop het terrein gebouwd.Tijdens de mobilisatieperiodes van 1914-1918(Eerste Wereldoorlog) en 1939-1940 (beginTweede Wereldoorlog) was fort Altena in staatvan paraatheid. Soms waren er tot 300 man aanwezig.Er hebben echter geen gevechten plaatsgevonden.Na de Tweede Wereldoorlog heefthet fort van 28 september 1946 tot 28 februari1949 nog dienst gedaan als interneringskampvoor collaborateurs.


Driedaags Cultureel Festival met Muziek, Toneel, Poëzie en Theater in Fort Altena Werkendam op 1-2-3 juli 2011 | Info www.festivalwaterstof.nlZATERDAG: Open Podium en diverse activiteiten voor kinderenFestival Waterstofzoekt lokaal talent!Festival Waterstof brengt talenten uit de regio samen. Altijd al gedroomd om op een mooipodium een lied te zingen? Een gedicht voor te dragen of een verhaal te vertellen? Een circusactte doen of een dansje te wagen? Grijp nu je kans want op zaterdagmiddag 2 juli is er vanaf 13.00uur op het terrein van het fort een Open Podium. Elk talent (jong en oud, alleen of met eengroep) uit het Land van Heusden en Altena kan haar kunsten vertonen, zonder enige vorm vancompetitie. Inschrijven voor het Open Podium kan via openpodium@festivalwaterstof.nl.Maar er is meer! Samen met muzikant Geert Tiersma kunnen kinderen muziekinstrumentjesmaken. Met heel weinig materiaal ontstaat zo binnen de korste keren een vrolijk orkest metfluitjes, rammelaars en trommels. Terwijl zanggroep Tourdion voor vrolijke muziek zorgt,kun je genieten van een waterproeverij. Ondertussen kunnen de kinderen meedoen aan eenschilderworkshop onder leiding van Martin Copier. De afzonderlijke schilderijen gaanuiteindelijk één groot kunstwerk vormen. Aan het einde van de middag vindt een veiling van hetkunstwerk plaats ten bate van het Biesboschmuseum. Met Arie Huisman kun je wandelendoor de mooie natuur rond het Fort Altena. Met zijn uitleg en verhalen ga je het landschap heelanders beleven! Toneelgroep Entree voert scenes op uit het toneelstuk “Mijn Fort”.Marion Aarts exposeert met bijzondere Water- en Wilgenschilderijen.Het middagprogramma is gratis toegankelijk en duurt van 13.00 uur tot 17.30u.PROGRAMMA ZATERDAG:Open PodiumExpositie schilderijenLive muziekWorkshop SchilderenWorkshop Instrumenten makenWandelen en landschapslezenVeiling tbv BiesboschmuseumInschrijven voor het Open Podium viaopenpodium@festivalwaterstof.nl


Driedaags Cultureel Festival met Muziek, Toneel, Poëzie en Theater in Fort Altena Werkendam op 1-2-3 juli 2011 | Info www.festivalwaterstof.nlZONDAG: Fietsen door het Land van Heusden & AltenaBeleef het gebied zoals uhet nooit eerder zag!WERKENDAM - De bewoners uit het gebied weten hetnatuurlijk allang: het Land van Heusden en Altena ismet zijn weidse uitzichten, vruchtbare akkers, draaiendemolens en kleine dorpjes één van de mooiste plekkenvan Brabant. Maar het gebied gaat nòg meer leven als jeer de verhalen uit lang vervlogen tijden bij hoort. Tussen12.00 en 14.00 uur kun je ieder half uur deelnemen aaneen bijzondere fietstocht. Voorafgaand aan de fietstochtkrijg je van de geboren vertellers Jack van Mildert en PietHartman bijzondere verhalen te horen uit het gebied.Dankzij de verhalen ga je het Land van Heusden en Altenaopnieuw leren ontdekken. We verzamelen op het fort enfietsen vandaaruit ongeveer 1,5 uur door het gebied. Bijterugkeer op het fort kun je genieten van mooie muziekvan dixieorkest Ut Muziekske. Deelname is gratis.***70 JAAR PRINS BERNHARD CULTUURFONDSFestival Waterstof wordt georganiseerd op Fort Altena(Werkendam) ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan vanhet Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit landelijke fonds maaktde ontwikkeling van talenten mogelijk met financiëlebijdragen aan bijzondere initiatieven, georganiseerd doorbevlogen mensen met een passie voor hun vak. FestivalWaterstof is daar zo’n voorbeeld van. Een zeer bijzonderproject waar verschillende talenten samenkomen. Desamenwerking tijdens avondvoorstellingen op Fort Altenatussen dirigent Jan Gerrit Adema uit Hank en schrijfsterLizzy van Pelt uit Woudrichem laat zien wat er kan ontstaanals twee bevlogen mensen hun krachten bundelen. Hetgeheel is dan méér dan de som der delen. Met muziek,toneel en theater krijgt u adembenemende verhaal te horenvan de Poortwachter van Fort Altena. Speciaal voor degelegenheid heeft componist Kerry Woodward eenmuziekstuk geschreven dat aan het einde van de avondwordt opgevoerd. Musicus Thorwald Jørgensen bespeelttijdens de avond de Theremin, een electronisch muziekinstrumentdat bespeeld wordt zonder het aan te raken eneen spookachtig geluid voortbrengt.PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN:vrijdag 1 juliAvondvoorstelling(de poort gaat om 20.15 uur open,de voorstelling start dan direct).zaterdag 2 juli 13.00u-17.30uOpen Podium en diverse activiteitenvoor kinderen & volwassenenzaterdag 2 juliAvondvoorstelling(de poort gaat om 20.15 uur open,de voorstelling start dan direct).zondag 3 juli 12.00u-16.00uFietstocht met verhalen uit het gebied(tot 14.00u elk half uur starten). Naafloop muziek van dixieorkest UtMuziekske.Het festival is gratis toegankelijk, metuitzondering van de avondvoorstellingen op1 en 2 juli. Kaarten voor deze voorstellingenkunt u à 22,50 euro bestellen viainfo@festivalwaterstof.nl. U ontvangt eenbevestigingsmail met een factuur. Na betalingvan de factuur krijgt u uw e-tickets per mailtoegestuurd. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bijde bibliotheken in Werkendam, Wijk enAalburg, Dussen, Hank, Nieuwendijk,Sleeuwijk en Giessen, de Albert HeijnAlmkerk en op Fort Altena.

Similar magazines