d i e n s t e n c e n t r u m - Sociaal huis Blankenberge

sociaalhuisblankenberge.be

d i e n s t e n c e n t r u m - Sociaal huis Blankenberge

d i e n s t e n c e n t r u mDe BOLLAARDBolleboosmaandelijks tijdschriftJaargang 105 mei‘11


info De Bollaard• tel.: 050 43 20 00• e-mail: bollaard@ocmw-blankenberge.be• website: www.debollaard.be• adres: Koning Albert I laan 112 - 8370 Blankenberge


• Onthaal & Sociaal Huis: Christine, Deborah, Odalis, Ann & Bart• Cafetaria: Agnes• Chauffeurs. Jonas, Chris, Shagdansuren & Karel• Onderhoud: Albina & Ibtissem4


Beste lezer,Een maand is voorbij, alweer tijd voor een nieuwe Bolleboos… .De maand mei kondigt zich aan als een maand boordevol activiteiten inonze Bollaard. Naast de gebruikelijke activiteiten op maandag, woensdagen vrijdag wil ik graag uw aandacht vestigen op onze fietstochten. Dankzijde vrijwillige inzet van een aantal sportievelingen kunnen we u in de zomermaandeneen paar prachtige fietstochten aanbieden! De tochten zijneen 30-tal kilometer lang en steeds op tempo van iedereen. Op woensdag18 mei om 13.45 uur gaat de eerstvolgende tocht door. We verzamelen inde cafetaria. Deelname is gratis. Als deelnemer bent u verzekerd.Langs deze weg wil ik u ook van harte uitnodigen op onze jaarlijkse opendeurdagop zaterdag 25 juni. Van 11 tot 17 uur gooien we de deuren vanonsdienstencentrum wagenwijd open voor iedereen. Tijdens de opendeurdagkunt u komen smullen van een overheerlijke koude schotel; zal erplaats zijn voor een hapje en een tapje; kunt u onze lokalen bezichtigen,genieten van een aantal demo’s; een bezoekje brengen aan de infostandvan SNT, het Sociaal Huis, Thuiszorgcoördinator, … kortom de ideale gelegenheidom de werking van “De Bollaard” (nog wat) beter te leren kennen.Tot slot wil ik u nog snel meegeven dat iedere gebruiker op dinsdag31 mei om 14 uur van harte welkom is op onze centrumraad! Hebt uideeën, opmerkingen, vragen of wilt u gewoon eens uw tevredenheiduiten over de werking van het dienstencentrum, kom dan zeker af!Ik hoop u allen alvast massaal te mogen begroeten!.Bart VerhelstCentrumleider5


P r a k t i s c h• Warme maaltijden aan huisElke werkdag worden er warme maaltijden aan huis geleverd voor Blankenbergenaars(geen tweedeverblijvers) die om één of andere reden niet naar het dienstencentrumkunnen komen eten. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 6,00 en bestaat uit soep,een hoofdschotel en een dessert. Er kunnen vetloze, zoutarme en suikervrije maaltijdenverkregen worden. Om praktische redenen dienen de maaltijden besteld te worden1 werkdag voor de levering (vóór 15u). Een maaltijd kan geannuleerd worden dedag zelf uiterlijk vóór 08u55. De betaling gebeurt via factuur.• Warme maaltijden in het dienstencentrumVan maandag tot vrijdag kan iedere inwoner van Blankenberge (geen tweedeverblijvers)een middagmaal komen nuttigen in het dienstencentrum. De prijs bedraagt€ 5,00. De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdschotel, water, dessert en een koffie.De maaltijd kan gemalen of gesneden geserveerd worden. Er kunnen eveneensvetloze, zoutarme of suikervrije maaltijden verkregen worden.• Maaltijden in het DC betalen & annulerenEen maaltijd betalen dient ten laatste 1 dag op voorhand te gebeuren. Hiervoor kan jeterecht in de cafetaria vóór 15u (niet tussen 11u55 & 13u45).De betaling gebeurt met contant en gepast geld.Het inschrijvingsformulier dient steeds duidelijk ingevuld te worden. Annulaties kunnennog de dag zelf uiterlijk vóór 08u55. Bij een tijdige verwittiging wordt het geldterug betaald.De eetbonnetjes dienen klaar te liggen op tafel.Om 12u wordt er gestart met het bedelen van de soep aan tafel, het hoofdgerechtgebeurt via zelfbediening aan het buffet.De tafel dien je zelf af te ruimen.6 Onze diensten


• BoodschappenVoor de prijs van € 1,50 kan je boodschappen laten doen door één van onze medewerkersof vrijwilligers. Een boodschap mag niet meer dan 10 kg wegen maar magwel op 3 plaatsen in Blankenberge gebeuren. Een telefoontje tijdens dekantooruren is voldoende om af te spreken.• BusvervoerIedere werkdag kunnen minder mobiele personen gebruik maken van ons busjevan en naar het dienstencentrum.» het busje rijdt telkens tussen:11u00 – 12u0013u30 – 14u3017u00 – 17u30 (dinsdag & donderdag op afspraak)Een telefoontje tijdens de kantooruren volstaat om op het afgesproken uur afgehaaldte worden. Een busrit heen- en terug kost € 0,50.• KapsalonAlle inwoners van Blankenberge (geen tweedeverblijvers) die genieten van hetOMNIO-statuut (verhoogde tussenkomst van de mutualiteit) of leefloongerechtigdzijn, kunnen hier beroep op doen.Indien je hier gebruik wilt van maken, dien je hiervoor eerste een aanvraag in te dienenin het onthaal. Er wordt gecontroleerd of je aan de voorwaarden voldoet en nagoedkeuring kan je vanaf dan rechtstreeks met de kapper een afspraak vastleggen.Bij inschrijving dien je een kleefvignet van de mutualiteit mee te brengen.Onze diensten7


• WassalonOp woensdagvoormiddag tussen 08u30 en 09u00 is er mogelijkheid om je was (max2 machines) bij ons binnen te brengen. Dit kan enkel voor mensen die éénmaligeen korte periode nood hebben aan een wasmachine. De prijs voor 2 wasmachinesbedraagt € 2,50. Gelieve minstens 2 dagen op voorhand te reserveren.• PersonenalarmsysteemOm de veiligheid van minder mobiele Blankenbergenaars te garanderen verhuurt hetdienstencentrum personenalarmsystemen. Met het toestel kan er 24u/24u alarm geslagenworden wanneer de bezitter zich in een benarde situatie bevindt. Een centrale kandan met die persoon praten en indien nodig hulp sturen. De huur van het toestel bedraagt€ 16,15/maand. Er is een éénmalige plaatsingskost van:»»€ 50,00 indien het toestel binnen 10 werkdagen geleverd wordt€ 100,00 indien het toestel binnen de 48u geleverd wordtWie recht heeft op een sociaal telefoontarief kan een terugbetaling van € 10,00/maandbekomen van de provincie West-Vlaanderen. Dit bedrag wordt jaarlijks uitbetaald.• DoucheIn noodgevallen kan er een douche genomen worden, de prijs bedraagt € 1,00.Zeep, shampoo en handdoeken dienen zelf meegebracht te worden.8 Onze diensten


Huisreglement• Opgelet, drankbonnetjes die wordengegeven bij activiteiten zijn enkel geldigop de dag zelf.• We vragen om hoffelijk te zijn ende tafel zelf af te ruimen, het leeggoedterug te brengen naar de bar en nietachter te laten in de gangen of lokalen.• Drank die niet aangekocht is in decafetaria mag niet gebruikt worden inde cafetaria.• Bij het reserveren van maaltijdendient er zoveel mogelijk met gepast encontant geld betaald te worden.• Voor een vlotte bediening vragen wijom de muntjes van € 0,05, € 0,02 &€ 0,01 te beperken als betaalmiddel.• Mensen die ’s middags een middagmaalnuttigen in de cafetaria dienen zelfde tafel af te ruimen op de voorzieneplaats, bestek dient eveneens gesorteerdte worden.• Om praktische redenen kunnen ergeen vaste zitplaatsen gegeven wordenen mogen er geen plaatsen voorbehoudenworden voor het middagmaal.• Om praktische redenen dienen dereservaties van activiteiten 3 dagenvóór aanvang van de activiteit te gebeuren.• Sigaretten dienen gedoofd te wordenin de voorziene asbakken, er is 1vooraan en 1 achteraan van het gebouw.• Auto’s van bezoekers mogen nietgeparkeerd worden op het domein.• Gelieve de fietsen en brommers testallen in de voorzien fietsenstalling.• Groepen die lokalen of de cafetariagebruiken dienen er zelf voor te zorgendat deze net achtergelaten worden enervoor te zorgen dat de tafels op hunoorspronkelijke plaats terug gezet worden.• Het is ten strengste verboden omzwerfvuil achter te laten op het terreinvan De Bollaard.• Er worden om praktische redenengeen telefonische reservaties aanvaardvoor maaltijden in De Bollaard.Als iedereen deze huisregels respecteert danblijft het leuk en net voor iedereen.Onze diensten9


S p o r t• Tafeltennis:Er is mogelijkheid om in lokaal 109 op dins- & donderdagnamiddag van13u30 tot 16u30 gratis tafeltennis te spelen.• Turnen voor senioren:Op vrijdagvoormiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) is er demogelijkheid om aan turnen te doen, meer informatie is er te verkrijgenaan het onthaal.• Vogelpik:Elke woensdag- & vrijdagnamiddag van 14u00 tot 16u00 kan er vogelpikgespeeld worden in lokaal 104, iedere laatste woensdag van de maand iser een tornooi.• Biljart:Er kan 3-band biljart gespeeld worden:» Maan-, dins- & vrijdag: 09u00 tot 16u30 (behalve bij bingo)» Woensdag: 13u30 tot 16u30» Donderdagvoormiddag van 09u00 tot 12u00De biljartballen dienen afgehaald te worden aan het onthaal.• Petanque:Elke dag• Tai ChiOp maandagvoormiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) is erde mogelijkheid om aan Tai Chi te doen, meer informatie is er te verkrijgenaan het onthaal.10 Recreatie


O n t s p a n n i n gOplossing maand april» kruiswoordraadsel: “KOKOSMAT“winnaar: “WEMAER HUGUETTE“• SudokuOntspanning11


K r u i s w o o r d r a a d s e l12 Ontspanning


A c t i v i t e i t e n• 18 mei: fietstochtOntspanning13


• KAARTENDe kaarters van De Bollaard zoeken vrienden om in de namiddag vanaf 13u30 eenkaartje te leggen . Op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag zult u zeker medekaartersaantreffen, maar ook op andere dagen is iedereen welkom om te komenkaarten.Na een flinke kaartmiddag kan iedereen omstreeks 16u30 – 17u00 uiteindelijktevreden huiswaarts keren.Kaarten liggen steeds ter beschikking in de cafetaria.Meer info aan het onthaal of in de cafetaria bij Jules Mostrey.• Je kan eveneens iedere namiddag rummikub, scrable ofandere gezelschapsspelen spelen.14 Ontspanning


SluitingsdagenGeen warme maaltijden dienstencentrum• Maandag 2 mei• Donderdag 2 juni• Vrijdag 3 juni• Maandag 13 juni• Maandag 11 juli• Donderdag 21 juli• Vrijdag 22 juli• Maandag 15 augustus• Maandag 31 oktokber• Dinsdag 1 november• Vrijdag 11 november• Maandag 26 december• Vrijdag 30 decemberGeen warme maaltijden aan huis• Maandag 2 mei• Donderdag 2 juni• Maandag 13 juni• Maandag 11 juli• Donderdag 21 juli• Maandag 15 augustus• Dinsdag 1 november• Vrijdag 11 november• Maandag 26 decemberPractisch15


V o o r d r a c h t e n• 7 oktober: Wordt regisseur van je eigen levenseindeGastspreker: Thuiszorgcentrum Brugge• 15 december: Vallen & opstaanGastspreker: Thuiszorgcentrum BruggeAlle voordrachten starten om 14u in de polyvalente ruimte van de cafetaria.Het is aangewezen om u vooraf in te schrijven aan het onthaal van De Bollaard.Alle voordrachten zijn GRATIS tenzij anders vermeld.16 Onze diensten


Sociaal HuisInfolijn - 0800/32450Gratis toegang tot telefonische dienstverleningInfoloketGratis toegang tot digitale dienstverleningInfoweb - www.sociaalhuisblankenberge.beGratis toegang tot persoonlijke dienstverleningJordaenslaan 34, 8370 BlankenbergeDienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I laan 112, 8370 BlankenbergeStadhuis JF Kennedyplein 1, 8370 BlankenbergeOnze diensten17


Sociaal HuisOpgepast voor gauwdieven!Gauwdieven zoeken plaatsen op waar veel volk samenkomt. De wekelijkse markt iseen ideale plaats om hun slag te slaan. Uit de open boodschappentas, handtas vande nietsvermoedende marktbezoekers halen ze waardevolle stukken. Vorig jaarnoteerde de lokale politie een daling van het aantal geregistreerde feiten. Om ditgoed resultaat te behouden blijft de preventiedienst investeren in deze problematiek.Om de winkelende inwoners en toeristen extra attent te maken dat een gauwdiefelke gelegenheid neemt om toe te slaan, delen de gemeenschapswachten van depreventiedienst op vrijdag 15 april opnieuw pancartes uit aan alle marktkramers.Op de pancartes staat de preventieve boodschap: ‘Geef gauwdieven geen kans’ enhet telefoonnummer 101 van de politie. Hierdoor kunnen marktkramers en burgerssnel de politie contacteren in geval van een probleem of verdachte gedragingen.Net zoals de voorgaande jaren zullen de gemeenschapswachten de burgers blijvensensibiliseren. Daarnaast zullen ze ook sporadisch veilige omhangtasjes verdelen.We raden de burgers aan om niet te veel cash geld bij te hebben. De code vanje bankkaart bewaar je ook best niet bij je bankkaart zelf. Het is ook beter om jehandtas voor je te houden en gesloten te laten. We vragen de mensen om waakzaamte zijn. Dieven leiden hun slachtoffers graag af om zo hun slag te slaan.Meer informatieMeer informatiePreventiedienst Blankenberge – stadhuis BlankenbergeTel. 050 43 57 32 of www.besafe.be18 Onze diensten


Speciale menuOnze diensten19


T h u i s z o r gVirginie WaelkensValproblematiek is een frequent voorkomende problematiekbij 65-plussers.Dit heeft een grote impact op fysiek, psychologisch ensociaal functioneren.'Trap niet in de val'Donderdag 26 mei 2011van 14u tot 16u, onthaal vanaf 13u30in De Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, 8340 SijseleEducatief theaterstuk over valpreventie bij senioren.De riskante punten in een huis waar sprake is van eenverhoogd risico worden in de kijker geplaatst.In de eerste plaats gericht naar mantelzorgers en familieleden,maar uiteraard is iedereen welkom.Koninklijk theatergezelschap: 'De zingende Sterren' vanWaregemInkom gratis mits inschrijving voor 23/05.Indien u over geen vervoersmogelijkheden beschikt,gelieve ons te contacteren, wij gaan na welkemogelijkheden er zijn.Voor meer informatie kunt u terecht bij:Karel Hermans op volgend nummer050 530 940 of via mailkarel.hermans@knokke-heist.be20 Onze diensten


Onze diensten21


• ApothekenT 0900 10 500Na 22u00: 050 42 98 42 (politie)Cocquyt, T 050 41 35 39De Pauw, T 050 41 26 13Debruyne, T 050 41 37 23Dochy, T 050 41 61 96Feys, T 050 41 12 19Gheysen, T 050 41 12 70De Laet, T 050 41 21 27Serpentier, T 050 41 12 50Slabbinck, T 050 41 22 21Spaens, T 050 41 11 41Steevens, T 050 41 13 03Van de Sompel, T 050 41 21 62Vansteenkiste, T 050 41 67 56• BibliotheekHoofdbibliotheek, T 050 41 67 56• VtbKultuur – VABT 050 41 46 85• ContainerparkT 050 41 37 19• DierenartsenPoppe Sophie, T 050 42 43 46Lootens Georges, T 050 42 97 40Van Gompel John, T 050 41 55 41Vanhee Saskia, T 050 67 52 78Wirix Piet, T 050 42 96 04• Elektriciteit en aardgas(EANDIS)Info: T 078 35 35 34Defect: T 078 35 35 00 (24/24)• OCMWJordaenslaan 34, T 050 43 24 50• HuisdoktersWachtdienst: T 050 41 77 11Albrecht Jan, T 050 42 88 88Claessens Guido, T 050 41 46 40Claeys Rik, T 050 41 48 77Coene Leopold, T 050 41 36 02Debyser Patrick, T 050 41 58 49De Nys Paul, T 050 41 19 40De Smet Isabel, T 050 41 81 49Lauwers Walter, T 050 41 57 14Lauwers Nancy, T 050 41 57 18Malfait Piet, T 050 41 60 84Rombouts Jos, T 050 41 14 82Sanders Hervé, T 050 41 48 77Smagghe Robert, T 050 41 64 06Van Belle Riet, T 050 41 31 79Vandendriessche P, T 050 42 86 84Van Hauwaert G, T 050 41 39 19Vanhimbeeck P, T 050 41 65 82Van Hulle Piet, T 050 42 46 64Vileyn Geert, T 050 41 31 79• Huisartsenwachtdiensten inVlaanderenCentraal nummer 050/41 77 11Doe enkel een beroep op de huisartsenwachtdienstbij afwezigheid van uwhuisarts en bij dringende problemen.Als het centraal nummer niet bereikbaaris, bel dan een huisarts van uw gemeentedie, indien hij niet van dienst is,u zal doorverwijzen naar de huisarts metwachtdienst.22 Nuttige telefoonnummers


• Kinderopvangwww.cko-blankenberge-zuienkerke-dehaan.be• Openbaar vervoerDe Lijn, T 070 220 200NMBS, T 050 41 18 01 – 050 30 27 22(= 1/07 < 31/08)• De PostLoket: T 050 43 50 82• S.O.S.Noodnummer: 101 – 100 – 112Antigifcentrum: T 070 245 245Brandweer:T 050 41 10 10 – 100 – 112Politiezone Blankenberge–Zuienkerke:T 050 42 98 42 – 101Rode Kruis: 105Tele Onthaal: 106Zelfmoordpreventie:0800 32 123 of 112Zelfmoordpreventie(Anoniem dag en nacht):02 649 95 55Kankerfoon:0800 15 800Brandwondencentrum:02 268 62 00Anonieme Alcoholisten:02 513 23 36Alzheimer Liga:02 428 82 19De Druglijn (ma-vr: 12-21u; za:15-21u –Alcohol en drugs)078 15 10 20De Dopinglijn:078 15 35 45Kinder- en Jongerentelefoon: 102• StadsdienstenStadhuis: 050 42 99 42Technische dienst: 050 41 37 19VVV: 050 41 22 27 – 050 41 29 21Cultuurcentrum: 050 43 20 43Sportdienst: 050 41 56 34• ZiekenfondsenBond Moyson:050 41 28 95CM:050 44 05 00Vlaams Neutraal Ziekenfonds:070 23 52 35Liberale Mutualiteit:050 42 88 68• Opticiens:Buysse, T 050 41 24 20De Ridder, T 050 41 95 72Loose, T 050 41 29 07Nuttige telefoonnummers23


• TandartsenWachtdienst: 050 28 99 39Calbrecht Dirk, T 050 41 56 32Callant Danny, T 050 41 66 99Deketelaere B, T 050 41 75 49Dewals Daphne, T 050 41 75 49Dewulf Tine, T 050 41 45 78Mensaert Bart, T 050 41 66 60Vanhoorickx P, T 050 41 74 32• Tandtechnicus:Alain Bode, T 050 41 75 49Labo Vankerschaver, T 050 42 58 82• Ziekenhuis Koningin Fabiola:050 43 41 11• TaxiTaxi Cockpit, T 0475 49 45 27Taxi Eddy, T 0495 22 34 34Taxi Els, T 0475 83 49 49Taxi Patsy, T 0475 47 49 55Taxi Yellow, T 050 81 69 22• Aangepast vervoerMobiel BlankenbergeT 050 43 35 15 – T 050 43 ,35 24New Car T 050 41 39 33Rode Kruis T 050 41 12 35Chez le BrusseleerT 050 41 47 4024 Nuttige telefoonnummers


S t r i j k a t e l i e r• U krijgt alle inlichtingen bij de verantwoordelijke:Mevr. Jeannine De Meulemeester 050 42 34 65• of stuur een mail:jeannine.demeulemeester@ocmw-blankenberge.be• Openingsuren:maandag: van 8u tot 17u30 doorlopenddinsdag: van 8u tot 17u30 doorlopendwoensdag: van 8u tot 12u00donderdag: van 8u tot 19u00 doorlopendvrijdag: van 8u tot 16u30 doorlopendDiversen25


Kleding DepotOCMW BlankenbergeTweedehandskledijWe bieden speelgoed, boeken, babyspulletjes en tweedehandskinderkledijaan voor kinderen van 0 tot 14 jaarLokaal 108 - 1° verdieping• Info:De Bollaard - Veerle Scherpereeltel.: 050 43 20 05• Openingsuren:woensdag: van 08u30 tot 16u30donderdag: van 08u30 tot 12u3026 Diversen


Suggesties• Hebt u suggesties voor activiteiten of iets anders?Laat het ons weten------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Oplossing “Kruiswoordraadsel ”mei”-----------------------------------------------------------------------uw naam: ---------------------------------------------------------Diversen27


U i t s t a p p e n• Godshuizen + Begijnenwandeling (met gids): 27 junideelname: 6.00 euroInschrijven vóór 15 juniverzameling aan de bushalte (station) om 11u* vervoer niet inbegrepen• De Marollen & Matongé: 15 juliverzameling aan het station om 08u45Inschrijven vóór 6 juli BEPERKT AANTAL PLAATSENverdere info in de volgende Bolleboos• Bezoek aan de Brugse begraafplaats (met gids): 26 augustusdeelname: 6.00 euroverzameling aan de bushalte (station) om 11uInschrijven vóór 17 augustus* vervoer niet inbegrepenverdere info te verkrijgen aan het onthaal van De Bollaard.• 26 mei daguitstap:NORD-PAS-DE-CALAISvertrek om 08u (achterkant De Bollaard)(V2 museum ‘La Coupole’ te Wizernes, Ambleteuse, ‘Batterie Todt’ teHaringzelles)verdere info te verkrijgen bij Patrick Bonte28 Ontspanning


Ontspanning29


• Bewegende SENIOREN metJONG gevoelHet is algemeen bekend dat de mensdie wat sport of regelmatig lichaamsoefeningendoet, daarmee zijn lichamelijkeen geestelijke conditie op peilhoudt.Een spel en sport die bijzonder geschiktis om door SENIOREN beoefendte worden is TAFELTENNIS.In de eerste plaats kan het binnenhuis– dus ook bij koud of slecht weer – beoefendworden. Daarbij is het gemakkelijkaan te leren en kan het op maaten ritme van ieder persoon wordengespeeld.Dienstencentrum “De Bollaard” heefttwee pingpongtafels ter beschikkingwaarop men op dinsdag en donderdagtussen 13u30 en 16u30 dezeleuke sport gratis kan beoefenen.Palletjes zijn gratis te bekomen aanhet onthaal.Inlichtingen bij het onthaal van DeBollaard of bij Gerard Noterman(050/41 53 18)30 Ontspanning


NIEUWWinkelnamiddagTweewekelijks kan je op dinsdagmiddag vanuit “De Bollaard” met een bus naar eengrootwarenhuis in Blankenberge rijden. De chauffeur en een medewerker en/ofvrijwilliger helpen u met uw boodschappen in de winkel.Indien nodig, helpen we u ook om uw boodschappen in huis te dragen.Aangezien de bus en chauffeur vanaf 16.00 uur beschikbaar moet zijn voor deVierboete, dient het winkelbezoek in tijd beperkt te worden (+/- 1 uur winkeltijd,afhankelijk van het aantal deelnemers en de benodigde tijd om iedereen terugthuis te brengen).Op dinsdag 10 mei om 14 uur gaan we naar Delhaize.Op dinsdag 24 mei om 14 uur gaan we naar Lidl.Kostprijs € 0,5 per persoon.Gelieve op voorhand in te schrijven aan het onthaal.• BEGELEIDE FIETSTOCHT17 mei- vertrek om 13u45 in De Bollaard- terug +/- 17u- afstand: +/- 30kmIEDEREEN WELKOM MET FIETSalle deelnemers zijn verzekerdDiversen31


• Voor alle activiteiten dien je minstens 3 dagen opvoorhand in te schrijven en te betalen.Inschrijving activiteit: -----------------------------------------------------------------uw naam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijving activiteit: -----------------------------------------------------------------uw naam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijving activiteit: -----------------------------------------------------------------uw naam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijving activiteit: -----------------------------------------------------------------uw naam: ---------------------------------------------------------------------------------32 Diversen


InhoudPraktisch ....................................................................................................... 6Huisregels .................................................................................................... 9Sport .............................................................................................................. 10Oplossingen maart ................................................................................... 11Ontspanning ............................................................................................... 11Kruiswoordraadsel .................................................................................... 12Activiteiten .................................................................................................. 13Sluitingsdagen ........................................................................................... 15Voordrachten .............................................................................................. 16Sociaal Huis ................................................................................................. 17Thuiszorg ...................................................................................................... 2033

More magazines by this user
Similar magazines