13.07.2015 Views

Wetenschap - \Nijverheid- Handel

Wetenschap - \Nijverheid- Handel

Wetenschap - \Nijverheid- Handel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET NIEUW VISSCHERIJBLADDE B E S T E EN G ELSC H E D IESEL MOTORM A R S SSI EK A M M E N S T R A A TM O T O R S7 2 , A N T W E R P E NMARKTBERICHTENOOSTENDEVrijdag 21 December 1945.Heden w erd de m arkt n iet bevoorraad,daar geen enkel vaartu ig terugvan de viscnvangst was.A an de G arn aaltrap is de aanvoervan ijle h arin g tam eü jk groot. P rijzenschom m elende tusschen 270 en 470 fr.worden per 100 kg. geboekt. Na eeneerste stopzettin g van den verkoopw ordt naderhand besloten m orgen deverkoop in de V isch m ijn voort tezetten.Zaterdag 22 December 1945.Eén va artu ig ter m ijn m et een m ooievangst van ongeveer 9.000 kgr. v e r­sehe visch. De aanvoer bestaat uit 80bennen platvisch, 1200 kg. tong, eentien tal bennen tarbot, 800 kg. kabeljauw,20 bennen schelvisch en 30 bennenw ijtin g. O verdreven p rijzen w erdenvoor fijn e visch gegeven. P la t­visch kende echter een lich te dalingin prijs.De vaartuigen, die gisteren ten g e ­volge h et stopzetten van den verkoopaan de G arn aaltrap n iet konden verkoopen,boden heden ongeveer 500.000kgr. ijle h arin g ter m ijn aan. 330.000kgr. w erden a fgezet aan 400 fran kper 100 kg., m inim um prijs vastgestelddoor de visschers. H et overschot bleefter m arkt, daar geen koopers m eergevonden w erden aan 400 frank. Devisschers beSioten d it overschot denM aan dag m orgen terug ter m ijn aante bieden.0.266 9.167 396.440,-Maandag 24 December 1945.De aanvoer van van daag bedraagt41.833 kgr., zijn d e de ladin g van zes 'visschersvaartuigen. H et vooru itzichtvan K erstd ag en h et fe it dat de aanvoervan fijn e visch heden zeer geringis, h e e ft gunstig in gew erk t op dea fzetp rijzen van tong en tarbot. O verdrevenp rijzen w erden voor deze tweevischsoorten gegeven. De tong steegto t 134 fran k per kg. en de tarbottot 200 fr. De p rijzen van rog, kabeljauw en w ijtin g w aren zeer vast. P la t- |visch onderging echter een kleine d a- jling.Voor de ijle h arin g van Zaterdagw erden geen koopers gevonden en180.000 kg. w erd dan ook afgestaanaan Pescator aan 50 fr. per 100 kg.0.262 5.420 200.770,—0.235 9.218 312.820,—0.360.1660.1320.1655.032.6.71912.2883.156280.610,353.560,—460.570,-137.960,Dinsdag 25 December 1945.G een verkoop ter gelegenheid vanhet Kerstfeest.Woensdag 26 December 1945.De aanvoer van heden is onberispelijk en van goede hoedanigheid. F ijn evisch w ordt nogm aals leven dig a fg e ­nom en doch de a fzetp rijzen van dezeis m erkelijk lager dan M aandag. Voorton g w ordt 94 fran k geboden, voortarbot tot 140 fr. per kg. De kabeljauwboekt een kleine stijgin g in prijs. Deplatvisch kende echter een gevoeligedaling. Bij de êindbeurt w erden deduurste p rijzen betaald.De aanvoer van ijle h arin g bedroegheden 340.000 kg. ongeveer, zijn de deladin g van 66 vaartuigen. P rijzengaande, in dalende lijn , van 200 tot430 fr. w erden betaald.Thans w erd besloten geen verkoopvan ijle h arin g m eer te houden aande G arnaaltrap. De verkoop zal u itsluitendgeschieden in de V ischm ijn(H an gaar 6) iederen dag te 7.30 u. (te8 uur den Donderdag, V rijd a g en Z a­terd a g ), *10 uur, 12 uur, 14 uur en te15 uur.A A N V O E R EN O PB R E N G S TV rijd a g 21 Dec.Zaterdag 22M aandag 24D insdag 25W oensdag 26D ER W E E Kgeen aanvoer9.167 396.440,—41.833 1.746.290,—geen verkoop70.122 2.043.210,—BREUK EN BUIKBANDEN \O rthopedische A p paraten k— Kunstbeenen — JVERDONCK-MIN N E I7 H. Serruyslaan OOSTENDEk(36) ^VerwachtingenVolgende schepen m et versehe vischworden voor toekom ende w eek v e r­w ach t: 0.265, 0.187, 0.290, 0.87 en destoom traw ler 0.158. De vooruitzichtenvoor toekom ende w eek zijn dus w ein igaanm oedigend.NIEUWPOORTH A R IN G V E R K O O PDonderdag 20 December 1945.8 kleine booten brengen ongeveer6500 kg. binnen, w elke a fzet vin d t tusschen465 en 505 fr. de 100 kg.Vrijdag 21 December 1945.G eheel de vloot is er op uit, m aarde aan voer is n iet gew eldig. De p r ijzenschom m elen tusschen 410 en 440fr. de 100 kg.Zaterdag 22 December 1945.Een enkel schip (reed er August C alcoen)brengt 6.000 kg. aan, verkochttegen 445 fr. de 100 kg.Zondag 23 December 1945.G een verkoop.Maandag 24 December 1945.T egen de verw ach tin gen in, zijn enkel12 schepen uitgevaren en b rach ­ten 25.000 kg. h arin g aan, w elke a fzetvond tusschen 455 en 595 fr. de 100 kg.Dinsdag 25 December 1945.G een verkoop.Woensdag 26 December 1945.63 schepen brachten 130.000 kg. h a ­rin g aan. De p rijzen w aren tusschen470 en 250 fr. de 100 kg.LeopoldDEPAEPEIn- en Uitvoer vanV isch en GarnaalVISCH M IJN ZEEBRUGGETel. Privé: Knokke 612.94Zeebrugge 513.30ZEEBRUGGEZaterdag 22 December 1945.G roote tongen 125-135; bloktongen140-1500; v. kleine 150-160; kleine 155-165; groote tarbot 180; groote iek 23-26; kabeljau w 60; w ijtin g 24-26; keilrog26-28.Maandag 24 December 1945.G roote ton gen 85-89; bloktongen 87-92; v. kleine 88-98; kleine 88-100;groote tarb ot 160-180; groote iek 19-23;kabeljauw 45-53; w ijtin g 25-27; k eilrog26-30.Dinsdag 25 December 1945.G een verkoop.Woensdag 26 December 1945.G roote tongen 68-72; bloktongen 76-80; v. kleine 85-96; kleine 87-98; grootetarbot 155; groote iek 19-23 kabeljauw51-54; w ijtin g 22-23; k eilrog 36-38.Donderdag 27 December 1945.G roote tongen 77-80; bloktongen 92v. kleine 106; kleine 107; groote tarb ot155; groote iek 21-23; kabeljau w 51-53w ijtin g 19-20; keilrog 34-35.De aanvoer van heden bestaat enkeluit ijle haring. 106 vaartu igenboden in to ta a l ongeveer 355.000 kg.aan. De m arkt w erd ingezet aan 320fr. per 100 kg. en schom m elde in hetbegin tusschen 260 en 320 per 100 kg.V oor enkele vaartu igen die hun vangstaan den garn aaltrap losten, daalde dep rijs .tot 180 fr. De vangsten w arenn iet erg groot en schom m elden tusschen500 en 6000 kg.PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDEN E SOORTEN VISCHV ERKO CH T TER STED ELIJKE V ISCH M IJN VAN OOSTENDE - W EEK VAN 21 TO T 27Soles — Tongen, g r...........................3/4........................................bloktongen .........................v/k l........................................k l............................................Turbot — Tarbot, g r........................m idd......................................k l.......................................... .Barbues — G riet, g r........................m id d ......................................k l............................................Carrelets — Pladijs, gr. platen ...gr. iek ................................kl. iek .................................iek 3e slag ................... ...platjes ................................Eglefins — Schelvisch, g r................m id d ......................................k l............................................Colins — M ooie m eiden, g r............m idd......................................k l............................................R aies — R og .....................................Rougets — Roobaard .....................Grondins — K n orh aan ...................Cabillaud blanc — K a b eljau w ...G ullen ................................Lottes — S teert (zeed u ivel) .........M erlans — W ijtin g ..........................Lim andes — Schar ..........................Lim andes soles — Tongschar ........Emissoles — Z e e h a a i........................Roussettes — Zeehond ....................Vives — Arend (P ieterm a n ) ........M aquereaux — M a k r e e l..................Poors ...................................................G rondins rouges — Roode knorh.Raies — K e i l r o g ...............................Hom ards — Z eek reeft ....................Flottes — Schaat ..............................Zeebaars ..............................................Lom ......................................................Congres — Z e e p a lin g .......................Lingues — Len gen ..........................Soles d’Ecosse — Schotsche scholH areng — H arin g (v o lle ) ..............H areng guais — IJle h arin g ........Latour ..................................................Tacauds — Steenpost ....................F létan — H eilbot ............................Charbonnier — K oolvisch ..............Esturgeons — Steur .........................Z e e w o lf ................................................V rijd a g1,70-4,70Zaterd ag96— 117145— 152161— 165161160186— 19117278— 10021— 2420— 2125— 262527— 2820— 2434— 3748— 514023— 242520M aandag85— 105102— 119105— 125108— 13488— 120183— 200144— 15644— 6416— 2021— 2325— 2825— 2617— 223831— 3220— 2930— 3742— 5224— 4022— 2417— 18202033DinsdagW oensdag62— 7077— 8384— 9385— 9476— 90106— 14076— 10037— 619— 1214— 1620— 2421— 5514— 1643— 4426— 4017— 2430— 3719"46— 5723— 45Ï4— 1917— 212027— 34402—4.3013— 15DEC.D on d erd a g,IJ M U ID E N(V o rig e week te laat binnengekom en)De Decem ber m aand g eeft ons totnu toe n iet veel zegen op de visscherijen ook nu bieef ae geneele aanvoerbeneaen de verw achting.De kustvisscherij lig t deze w eek zoogoed als gen eel stil en zij die over degrootste K ustvaartuigen beschikken,en toen nog hun kans prooeeraen,boekten zeer slecnte resultaten, er w a­ren scneepjes m et 2 m andjes vangst.Ook ae motor- en stoomtrawlersbleven ver beneden hun vangsten vande vorige maanaen, die wij toen alszeer groot konden beschrijven.Nu is de Decem ber m aand gew oonlijka ltijd een van de m inste aanvoermaanaen gew eest en stak het w ederm eestal een spaak in h et wiel.O ok brengt de koude de visch naardieper w ater, w a t gew oon lijk h et eerstop ae kust m erkoaar wordt.W ij zuilen onze hoop m aar afstem ­m en op het N ieu w jaar, daar de K e rs t­dagen en h et Oude-Jaar w el een kleinestagn atie in de va a rt zullen brengen.INaar ik aanneem zullen vele opvarendendeze dagen nu eens in eigen« hom e » w illen vieren, daar vele visschersd it va n a f 1940 hebben gem isttoen zij in E ngeland vertoefden.Zaterdag 8 December 1945A an de m arkt w aren 1 stoom traw ler,6 m otors en 22 kustvisschers. V angststoom traw ler bestond uit kabeljauw ,sciiol, tarb ot en .tongen. V angsten m o­tors, schol en tongen. T o ta le aanvoer37.560 kg. grove visch en 9.330 kg. fijn -visch.V aartu igIJM.118K W .lKW.52K W . 162K W . 45K W . 33KW.175Besomming;13.400 florin s1.517 florin s5.812florins13.950 florin s5.330 florins4.001 florin s3.770 florin s22 kustvisschers, to ta a l 2.645 florins.Maandag 10 December 19453 stoom traw lers m et schoone va n g ­sten schelvisch en kabeljauw . T otaleaanvoer 80.000 kg. grove visch en 2.500kg. fijn e visch.V aartu igBesom m ingIJM.7714.570 florinsIJM.7328.385 florin sIJ M .I l l18.225 florinsDinsdag 11 December 1945Slechts 1 stoom traw ler aan dem ark t m et als van gst veel kabeljauwen groote schelvisch. T o ta le aanvoer20.000 kg. grove visch en 1.500 kg. f i j ­ne visch.V a a rtu igB esom m ingKW.13417.834 florin s6 kustvisschers, to ta a l 500 florins.Woensdag 12 December 19452 stoom traw lers m et zeer schoonevangsten schelvisch; verder 1 m otoren 14 kustvisschers m et zeer slechtevangsten. 1 m otor m et versehe h aring2.700 kg. T o ta le aanvoer versehe visch45.000 kg. grove visch en 400 kg. fijn evisch.V aartu igB esom m ingIJM .4810.486 florin sIJM.5916.810 florinsK W . 10489 florin sKW.32 versehe h arin g 945 florin s14 kustvisschers, to ta a l 1.430 florins.Donderdag 13 December 1945Slechts 1 stoom traw ler aan dem arkt m et een schoone van gst schelvisch,schol en tongen, totale aanvoer20.000 kg. grove visch en 1.500 kg. f i j ­ne visch.V a a rtu igBesom m ingIJM .8716.600 florinsVrijdag 14 December 1945A an de m ark t w aren 1 stoom traw ­ler, 3 m otors en lkustvisscher, allenm et slechte vangsten. T o ta le aanvoerongeveer 12.000 kg. grove visch en6.000 kg. fijn e visch. 1 m otor m et 6.850kg. versehen haring.V aartu igBesom m ingK W .l1.762 florinsKW.332.255 florinsKW.975.815 florinsK W .792.395 florin sA lle versehe vischsoorten w erden te ­gen de vastgestelde p rijzen verkocht.V erw ach tin g is dat de vastgesteldep rijzen binnenkort aan zien lijk zullenworden verlaagd. O f dit besluit bij dereederijen %n opvarenden geen on t­stem m ing zal brengen, dient te w ordenafgew acht.HARINGVISSCHERIJ|Nog steeds w ordt de harin gvissch e­rij op de N oordzee uitgeoefend en hoewel de vangsten geleid elijk afnem en,is er toch nog steeds geen sprake vanonvoldoend resultaat. De vangstenvan Scheveningen w aren gem iddeld30 last per reis en h ier is de totaleaanvoer to.t 7 Decem ber 7087 last h a ­ring. Ook V laardin gen en K a tw ijk -aan-Zee m elden verm inderende van g­sten, hoew el ook daar de resultatenals goed worden beschreven.Als w ij den tijd van het ja a r nemen,zal h et w ein ig hebben plaats gevondendat dergelijke resultaten zijn behaald.H et is m aar goed dat ju ist ditjaar, de overvloedige vangsten zoolan g zijn aangebleven. De teelt begoneerst laat, m aar m et deze resultatenis veel goed gem aakt en ju ist dit ja a rvan de bevrijdin g w as h e t een welgekomeneaanvulling.V ERKO O PSchrijf- en RekenmachinesOnderhoud en H erstellin gte r plaatseA .VANDERNOOT• Maria Theresiastraat, 16• O O S T EN D E-T el. 72113OostendeaAPOTHEEKDIENSTZondag 30 Dec. gansch den da!Apotkeker Penne. A lfon s Pie.tersl. 5D insdag 1 Januari 1946 gansch ded ag: A potheker W andels, Marie-Jos


ISTER - BLACKSTONESCHEEPS- EN H U LP-D IESELMOTORENvan 8 P.K. tot 600 P.K.Algemeen Agentschap:A G E N T S C H A P DER K U S TNieuwpoort'OTHEEKDIENSTZondag 30 Dec. : apotheek « De Zee-;e u w » van 9-12 en van 16-18 uur.SCHVERKOOPEr is voortaan op Zon- en F eestgengeen verKoop van visch m eerjgelaten. Zeer goede m a a tre g e lNBESTEDING DRIE KLEINEEKKEN AAN DE VISCHMIJNt. V an G labbeke H enri, 17.000 —P yiyser V aieie, 16.500 — 3. N eudtlien, 19.294 — •*. K em el Andre,850.IRGERLIJKE STANDGeboorten: R aym on d Adam , vanans en M oyaert M a ria ; Sonia P ry -ens, v. M aurice en De G roote A d rine;N oeiia Vanstege, van K a re i enisseele M arie-Loulse.Sterfgevallen : W ilia ert M elanie, 80wwe ü vera ert Jan; D ew u lf Charles,j.; A ilew ereid Edmond, echtg. CasseAnna.Huw eLjken: Tim m erm an Daniel.ilprijKsw. en Vanaeneuker M argana,z.b. belden N ieuw poort; Dewunlymond, tram bed. en D am m an R a -el, z.b. beiden Nieuw poort.H uw eiijksatkondigingen : D egezellcirre , handelsv. Moeskroen, en BlonelLydia, z.b. jNieuwpoort; P la te v o tiiston, m etaalb. N ieuw poort, en VereckeM aria, z.b. W estende; Tyberien Georges, bankb. M annekensvertH ennebert Alina, z.b. N ieuw poort,ih on ey Edward, Engelsch soldaai,Vandenabeeleeuwpoort.NEMA’SG eorgette, z.b. teC E N T U R Y — Op 28 29 30 en 31 Dec.a Diavolo, m et Lau rel en Hardy.N O V A — Op 28, 29, 30 en 31 Dec.:sis zonder Hoop, m et Sim onne R e -.nt en Jean M arais.N O V A — Op 31 Dec. 1 en 2 Jan. Lesiuts de Hurievent m et M erle Oberonlurence O livier en D avid Niven.4ERSTELL INGEN — VERKOOPvanS ch rijfm ach ien enR ekenm achienenBureelm eubelen-ernandSchaeverbeke5, Steenstraat, 25 BRUGGEIEUWSJES— De spoorwegbaan w elke de kaaiet de statie verbindt, ten einde deniring, binnengebracht door de F ran -he schepen, te verzenden is reedsorde.— Tw ee Fransche sloepen, de•G.830 en de D.847, geraakten lekj het binnenvaren der vlotkom door) de kopjes te loopen. Nu zal daariker w el lich t geplaatst worden.B eide schepen w erden ’s andereniagsn aar de kuischbank gesleept,:rm aakt en den volgenden dag reedsL zee.— De Fransche visschers leggen er; la 3 op en m aken gretig gebruik vanï t handelsverdrag. D ag en nach tsschen hunne schepen vóór Nieuwjort.M en vra a gt zich a f voor hoeveeltren die overeenkom st geteekend is.EN JONG ACROBAATOnze jon ge stadsgenoot V inck W illy,erlin g aan de V rije Visschersschool,ou ook eens h arin g lossen n a deLasuren, aan boord van de N.804.P lots brak een eind van den los-3om. De ben h arin g tuim elde naarsneden en W illy tuim elde mee. Geikkigviel h ij eerst op een kabel van;n ander va artu ig en zoo w erd deal van 4 m eter gestuit. W illy draaidem d en viel... m et zijn achtersteven1 een ledige mand. H ij kw am er m et;n bezeerde schouder van af.IEFSTALEen onzer kleine visschersbootjesad zijn voorraad benzine opgedaan} N ieu w poort en w ach te h ier de tijf om zich te r vischvangst te begeven,toe groot w as de on tgoocheling enerbazing der visschers toen ze bij hunankom st vaststelden, dat al hunenzine verdw enen was.Firma H. DebraCroothandel in Visch:: en Garnaal ::EX P O R T - iM P O R TZout voor de visschers*J*(20)H. DE BO ECK en C JORENSP.V.B.A.BoomR. N E Y T27, CirkelstraatTel. 719.10HeistOostendeBURGERLIJKE STANDG eboorten: Freddy Desm idt. Knokkestr.188; Frans Desmedt, O nderw ijsstraat.H uw eli jksaankondingingen : R itch ieP., T ip h on (E n g.) soldaat en De Vlaeminck P h araild e z.b. Heist.H u w elijken : geen.S terfgeva llen : N eyts M elanie 84 j.;V an torre Pieter, 79 j.; N a yaert J. 3d.Bouw UwIjzeren Visschersvaartuigenop deBOOMSCHE SCHEEPSBOUW ­M AATSCHAPPIJExpert : L IE V IN M AES, LangeN ieuw straat 56, Antw erpen. (8)AANGIFTE VOOR KAPITAALSBE­LASTINGOnze fiscale raadgever deelt mededat de reeders deze aan giften vóóreinde Januari dienen te doen. Elkev'isscher die geld, goed o f eigendomoezat op 30-9-44 m oet d it eveneensJoen. V olgende week volledige uitleg.y/ETTIGE ERKENNINGH et M in isterie deelt m ede d at dejeroepsbond « H and in H and » vanjeebrugge, door den M ijn raad in zi;'nfittin g van 16-11-45 w ettig erkend is.je z e erkenning zal eerstdaags in dejjla g e n van h et S taatsblad versch ijxen.D it is een groote stap vooru it enUdus zullen de n og hangende zaken_>poedig opgelost worden.BUREEL GESLOTENT e r gelegen h eid van (Nieuwjaar zalh et bureel « H and in H and » geslotenzijn op le en 2e N ieu w jaarsdag.OVERLIJDENDeze w eek w erd het sto ffe lijk overschotvan heer P ieter V an torre tengrave gedragen. De overledene waséén der stichters onzer plaatselijkeVisscherijschool, alw aar h ij gedurende40 lange jaren zijn beste krachteng a f voor de opleidin g van onze jongevisschers. A an de fa m ilie onze innigedeelnem ing.HOOGWATERKALENDERSDegenen die voor hun abonnem entop H et N ieu w V isscherijblad 125 fr.betaald hebben, m ogen gratis drieh oogw aterkalenders afh alen op hetbureel van « H and in H and ». Anderezijn te verk rijgen tegen 5 fr. 't stuk.HULP IN NOODDe verzekerden w ier kapitaalprem ieverva lt op 1 Januari as. w orden v e r­zoch t zich ten spoedigste in regel testellen, anders w orden ze n a 1 Januarials niet-verzekerd aanzien. Voorde betalin g w ende m en zich to t hetbureel .te Zeebrugge.V ISCH H A N D ELA A RS !Betaal Uwe fa ctu re n voor de V e r-eenigde Vischafslagers b ij deBANK VAN BRUSSELBureel: Vischmijn, ZeebruggeV oor Uw gem ak, opent, eenP O S T C H E C K R E K E N IN G . (3)AFHOUDING 0,70%V an de Voorzorgskas zal door denbond teru ggave gevraagd w orden voorde leden van de 0,70% fr. a f gehoudenten bate der V oorzorgskas Oostende,w aarvan onze leden toch n iet kunnengenieten. L a te r m eer hierover.VERHURING BENNENN a onderzoek der eischen van debennenverhuurders, die 6 fr. vragenzooals te Oostende, brengt het bestuurter kennis dat va n a f 1 Januari dep rijs van de bennen 5 fr. zal zijn, ditin overeenkom st m et de verhuurderste Zeebrugge." ■' ' =V oor de BESTE SCHEEPS-IN S T A L L A T IE S , w en dt U totMaes & MarcouP.V.B.A.Accus - D y n a m o’s - H erw indingenVlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEEFISCALE RAADGEVERN a een rechtskundig- en een tech ­nisch raadgever, h eeft h et bestuur van« H and in H and » te Zeebrugge, inzijn zittin g van Zaterdag 11. ook eenfiscaal raadgever benoemd. W e radendus alle leden aan, in zon derlijk voorhun boekhouding va n a f 1 Januari, hunzaken aan hun bond ±oe te vertrou ­w en en te profiteeren van de kansendie hun gegeven worden om hun za ­ken tot in de puntjes in orde te brengen.«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»Kleine aankondigingen• T e koop: voor H aringvangst, visschersboot:9,5 m. iang, 2,8 m. breeden 1,5 m. diepgang m et twee masten.60 m2 zcii. 3.UUU Kg. ballast (1.500 kg.aan de kiel en 1500 kg. in h et schip;.R om p in eik, zeer goenen staat, m aaKtgeen w ater, gevaren in 1945. D aarbij2 ankers, 4 m. en 60 m. k ettin g enverschillende sleeptouwen. M otor Marin-F ord (4 cyl. 11 P .K .) m et keerkoppeiing,dém arreur, dynam o D elcomoGorvan 1944. In lich tin gen bureelDlad. (16)9 T e koop: splinternieuw vischkorrenet voor vaartu ig 150 à 200 P.K . Adresbureel biad. ( 7)• T e koop: Z.26, M otor Claeys 20 P.K.Gebouwd in 1942. L en gte 10,50 m. inKiel. Adres bureel biad. ( 8)• T e koop: h aringkorre voor eenKlein vaartuig. Zich w enden: bureel«H an d in H an d», Zeebrugge. (13)• T e huur gevraagd : appartem ent, 4plaatsen. S cn rijven bureel biad. (14)• T e huur gevraagd : burgershuis.s c h rijven bureel blad. (15)• T e koop: Luxueus jachtgew eer, éénioop,-S im p lex», als nieuw, m et 50 p a ­tronen Eiy, kaiib. 12. O ff. blad. K a ra -Dijn Flob. gebarreerd kanon, 6 mm.dubbele trigger m et 300 cart., ju isischot. O ffertes ’t biad. (17)• V oor de vissch erij: de volgendem otoren zijn seffens leverbaar: M W MBenz, 270 HP. 750 toeren; M W M Benz,z00 HP. 500 toeren; hooge druk 4 taktm otoren, koppeling m et oliedruk. —Claeys 5 HP. voor hulpm otor 10; 15HP. 25/30 H P en 35/45 HP., deze la a t­ste leverbaar in 10 dagen. Zich w enden: A n tw erpen straat 19, Oostende,2 m aal bellen. ( 20)• W erkvrouw gevraagd voor enkeleuren per week. Goed loon. B evragenbureel blad. (19)• V O O R EEN AB O N N E M E N T •op« HET NIEUW VISSCHERIJBLAD »vo o r’ h et ja a r 1946stort 100 fran k op Postrekening 108026van D egrave en Godem ont, Oostende.Tel. 513.27 H.R.B. 19732FIRM A A LBERT RAESScheepsverzekeringenV ISC H H A N D E L — V IS C H A F S LA GIn v o e r D E V Y Z O P.V.B.A. U itvoerR o o k e r ij : :V ervoer in alle rich tin genVischmijnstraat 12 - ZeebruggeStudie van N otarisP. SIMPELAEREte De Panne.Donderdag. 10 Januari 1946, om 2 u.nam idd. in h et «C a fé de l ’Espérance»,K on in k lijk e Baan, De Pannç, ten overstaanvan de H.H. V rederechter enG riffie r van 't kanton Veurne:O PE N B ARE V E R K O O P IN GvanWOONHUISmet afhangen en bouwgrondte DE P A N N E (O osth oek ), Oostduinenhoek,17. G root: 556 m2 20 dm2, hebbendeeen len gte van 18 m. aan deOostduinenstraat.% instelprem ie. (43)Studie van N otarisP. SIMPELAEREte De Panne.D onderdag 10 Januari 1946, om 3 u.in het «C a fé S1 A n toin e», Nieuwpoortlaan,De Panne, ten overstaan van deH.H. V rederechter en G r iffie r van ’tkanton Veurne:IN S T E L vanWOONHUIS MET AFHANGENgelegen te DE PANNE, Dulnenstraat,18. G root: 214 m2 20 dm2 enPERCEEL BOUWGRONDer aan palende voor hoofdende m etÔ m. De Heppe, S in t Elisabethstraat.G root: 180 m2.R ech t van sam envoeging.V* % instelprem ie. (44)K an toren van de NotarissenLOUIS BUURMANSte Veurne, enO. JOS. SWENNENte Nieuwpoort.De notaris Louis Buurmans te Veurne,daartoe in rechte benoem d bijvonnis der R echtbank van EerstenAan leg te Veurne in date 4-10-1945,zal m et tusschenkomst van zijn enam btgenoot, m eester O. Jos. Swennen,notaris te Nieuwpoort, en ten overstaanvan den heer V rederech ter van’t kanton Veurne, overgaan op n avermelde dagen tot de openbare L icita -tieverkooping vanG EM EENTE B U L S K A M Pnabij de D orpplaatsHOFSTEDE met 8 Ha. 92 a. 20 ca. erveonder bebouwden grondwei en zaailandVerdeeld in tw ee koopen. M et al derechten op oorlogsschadevergoedingen w ederbelegging.Zitdagen:IN S T E L : Woensdag 9 Januari 1946O V E R S LA G : W oensdag 23 Jan. 1946telkens om 11 ure stipt voorm iddagte Veurne in h et V redegerecht, P a v iljoen,eerste verdiep. (46)Abonneer U op het«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»R E E D E R S -V IS S C H E R S !• W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?• W enscht U « A N G L O -B E L G IA N » m otoren te koopen ?• W enscht U in lich tin gen van w elken aard ook m et betrekop visschersvaartuigen ?,Wendt U tot :R. BOYDËNS, Schipperstraat 40, OOSTENDENotariëele AankondigingenStudie van M eesterPierre DenisD octor in de rechtenN otaris te Nieuwpoort.Op V rijd a gen 28 D ecem ber 1945 en18 Januari teikens om 3 u. ’s n a ­m iddags ter herberg «L a L ib erté», bijMr. u n an es De M eyere, MarKt, tenieuw poort, respectievelijke IN S T E Len TO E S LA G van:S i AD N IE U W P O O R TEen zeer gerieflijk W IN K ELH U ISoe Nieuwpoort, K erk stra a t 2, groot :1 a. 91 ca.'A % instelprem ie.Zicntbaar alle dagen; sleutels tenkantore.voor alle verdere in lich tin gen , zichwenden ter studie van voornoem denn otaris Denis. (32)Studie van M eesterPierre DenisD octor in de rechtenN otaris te Nieuwpoort.Op M aandagen 31 D ecem ber 1945en 14 Januari 1946, telkens om 3 u.'s nam iddags ter herberg « In de C a­sino» bij M ijn h eer C yriel Couvreur,Zeelaan 3, te W estende, respectievelijken IN S T E L en TOiuSLAG van :G E M EENTE W ESTEND EEen gerietlijk W OONHUISJEm et k oterijen en erve, groot 150 m2.Schoolstraat, '101.M et m ogelijkheid desgevallend on ­geveer 2 Ha. aanpalend hovenierlandin pach t te nemen.In stelprem ie yi % .Z ichtbaar alle dagen.Voor alle verdere inichtingen, zichwenden ter studie van voornoem denN otaris D ENIS, K ok straat 9. (42)Studie van den N otarisAlbert De Busscherete Brugge, G h eerw ijn straat 13.Dinsdag 8 Ja n u a ri 1946, om 3 u.nam iddag ter C afé «B ij M aurice V anH a lew ijn », Oude M ark t te H eist:IN S T E L M E T K % P R E M IE vanBadstad H E IS T -A A N -Z E EEen schoon en welonderhoudenW O O N H UISm et breede ingangspoort, afh an k e­lijkheden en m edegaande erve, gelegenPanneslag 201, groot 138 m2 13dm 2 in nieuwe staat, h erschilderd envoorzien van gas, electriciteit, pu t- enregenw ater.V rij gebruik twee m aanden n a toe-slsi§r-T e bezichtigen den D insdag en D onderdag,van 2 tot 4 u. nam iddag. (40)Studies van de NotarissenMaurice Quaghebeurte Oostende, K erk stra a t 43, enHenri Hermanste Antw erpen, A m m an straatt 6.Op Dinsdag 8 Januari 1946, te '15uur ter gehoorzaal van het V red egerechtvan Oostende, Canadaplaats teOostende:IN S T E L M E T J4 % P R E M IE vanGrootHANDELS- en OPBRENGSTHUISte OOSTEND EHoek W apenplaats nr. 1 en St. Sebastiaanstraat n r. 1Th an s dienstig als pasteibakkerij.O ppervlakte 140 m2.Verhuurd bij authentieke pacht.G enot : onm iddellij k.Bezoek: D insdagen en V rijd a gen van10 tot 12 u.A lle nadere in lich tin gen te bekom enbij voom oem de Notarissen.Studie van den N otarisMaurice Quaghebeurte Oostende, K erk straat 43.Op D onderdag 3 Januari 1916, te 15uur in h et lokaal Prins Boudewljn,St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:TO E S LA Gvan ,EEN PAKHUISOp en m et grondHoek V redestraat en Steensche dijk18. Façade V redestraat 10,35 m., Steensched ijk 17,15 m.O ppervlakte 93,26 m2.O nm iddellijk genot.In gesteld : 21.000 fr.A lle nadere in lich tin gen te bekom enter studie.Studie van den N otarisMaurice Çuagneoeurte Oostende, xveiKstraat 43.Op D onderdag 3 Januari 1946, te 15uur in n et lO K a a i .Prins Boudewijn,St. S eoasu aan stiaat 22, te ooscende:TO E SLA Gvan eenCerievig BU kCU O i-iU IS met hofte OOSTENDE, G erststraat 132.OpptuViaKMj laz.ou n u .Zeer gen evige scniKkmg. N iet bescnadigd.3 sour ten w ater. Gas, eiectriciteit.Geuot: Keiaeruigen en genjKVioersonmidaeilijK vrij. 1 veidity vexnuuidzonder paent aan 2zo Ir. per maand.JaezoeK' M aandag, woensdag enDonderdag, van 2 tot 5 uur.In g esteid : 195.000 fr.A lle nadere in licn tm gen te beKomenter studie.Studie van den N otarisMaurice Quagneoeurte Oostende, jtuuKstraat 43.Op D onderdag 10 Ja n u a ri 1946, te15 u. in h et loKaal Prins Boudewijn,St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:TOH.SLAGvan eenZEER C ER IEV IG HAN DELSHUISM ET GARAGEHoek Ste C a tharina Pold erstra a t 14en D u iven h okstra a tO ppervlakte 113 m2. N iet beschadigd.G e b ru ik : Verhuurd zonder pacht.Bezoek: M aandag en W oensdag van2 to t 4 u.In g esteld : 180.000 f r .A lle nadere in lich tin gen te bekom enter studie.B E STE L U W G AREN, N E T T E N ENT O U W W E R K BIJII. V . O Ï Ï E I I D STO R ES & R ß P E W O R K Svan heden a fHoek Hendrik Serruyslaan en* • ~ AartshertoginnenstraatW etenswaardighedenBELGISCHE VISCHAANVOERIN ENGELANDDe volgende hoeveelheden visch w erdendoor B elgische visschersvaartu i­gen rechtstreeks in Engelsche havensgelost in den loop der m aand Nov.:N ew lyn 749 C w t w aarde 1959 £B rixh am 133 Cwt w aarde 315 £STEEDS AVERIJENDe Z.483, « S tella M atu tin a », eenonder sekwester staand visschersvaartuig,zou in den nach t van 19 op 20dezer, averij opgeloopen hebben, v eroorzaaktdoor de N.70 « L ilian e », te r­w ijl h et gem eerd la g aan de Oostkadevoorbij de vischm ijn.VERSCHE HARINGUIT NOORWEGENOnze im portateu rs w erden hedenversehen vollen h arin g uit N oorw egenaangeboden aan 7 fr. p er kg., kostenvan verpakkin g en verzenden, allesinbegrepen.Visschers, eischt dus n iet te veel!H elpt m ede aan de heropstandingvan onze n ationale econom ie, en weestevreden zoolang gij een red elijk bestaanhebt.OP WEG NAAR BELGIEN.50 « Heldenhulde » toebehoorendeaan N yville en Calcoen A. en de 0.255« B lanche M adeleine » toebehoorendeaan V erh aegh e Louis hebben den w egn a a r de «h e im a t» teru g aangevangen.HERSTELLING0.255 « B lanche M adeleine », op w egn aar België, is terug n aar Londen g e ­sleept voor herstelling.Firma Jan SpaandermanIJMUIDEN • HOLLANDGroothandel in Eerste kwaliteit NoordzeevischSpeciaal adres v o o r G EPELD E en O N G EPELD E G A R N A LENZoodra m ogelijk w eer op de B elgische M arkt. (10)■


6 HET NIEUW VISSCHERIJBLADBUITENLANDBrief uit IJmuidenDE IJMUIDER TRAWLERVLOOTMOET ZICH VERNIEUWENK o rt na de b evrijd in g liepen er inhandelskringen geruchten over eenaanzienlijke vernieuwde uitbreidingvan de IJm uider visschersvloot, schependie in drie klassen gebouwd zoudenworden, nl. 1. voor de diepzeevisscherij; 2. voor de N oordzee z.g.m iddelgroot; 3. voor de Noordzee z.g.kusttrawlers.N adien w erd er w ein ig o f n iets m eerbetreffen de dit them a gehoord.Z ijn genoem de plannen ged eeltelijko f heelem aal te r zijde geschoven?Is dit laatste het geval, dan m oeter voor IJm uiden in de naaste to e­kom st een groot verval ontstaan.De laatste jaren vóór den oorlog,kregen w ij in IJm uiden een uitbreidingvan enkele groote schepen, diede reeders hadden gekocht in Engeland.Voorzeker w as dit een w elkom euitbreiding. Doch het w aren geennieuwe schepen. Als eenige uitzondering liet de grootste m aatschappijDEVEM, 2 groote m oderne schepenbouwen die zeer goe dhebben voldaan.De ééne gin g echter in DuitschenDienst ten onder, te rw ijl de anderenog in Engelschen dienst zou m oetenvaren.Terugkom ende op de enkele grooteschepen, gekocht in Engeland, w aarvaner ook in M arinedienst zijn verlorengegaan, bleven deze schepentw eede hands en zijn er nadien 6 ja ­ren ouderdom bij gekomen. D aar komendan bij de schepen die reeds inIJm uiden w aren en w aarvan de m eestetusschen 20-40 ja a r varieeren. M etai dat, zullen deze schepen m et tertijd n iet m eer de gew enschte resu ltatengeven en zal de zeer noodzakelijkevernieu w ing m oeten kom en en h iervoorzal de steun van de regeerin gnoodig zijnW anneer de regeerin g deze steunzal ontzeggen, dan m oet dit in de to e ­kom st zich afschilderen als een ram pTevens zal steun van de regeerin g eengrootere belan gstellin g voor ons visscherijb ed rijf geven, die n a a r ik meennim m er zoo h eel groot is geweest.Als ik het m ij goed herinner, h eeftzij in de crisistijd voor het sloopenvan traw lers zelfs nog prem ies gegeven,zonder dat er van eenige nieuw ­bouw sprake was. A l had m en toen bv.voor elke 3 oude schepen, m aar éénaanbouwprem ie gegeven voor éénnieuw vaartuig, n a a r de eischen destijds, dan zou dit ook nu nog gew ichtin de schaal werpen. D it is helaasn iet gebeurd en w ij zitten m et veelaloud m ateriaal. D it kan en m ag nietlan ger voortduren en zoodra de gelegenheiden de m iddelen er zullen zijn,zal ten spoedigste m et nieuwbouw begonnenm oeten worden.M et klem zal nu eens tegen gegaanm oeten w orden; de aankoop van gebruiktetraw lschepen van h et buitenland.Als w ij toch gaan opbouwen,la a t dan h et voornaam ste nieuw zijn.V an een opgelapt bedrijf, kan mengeen zegen verw achten.G a ik eens even n aar onze Zuiderburen,dan bem erk ik dat daar delaatste v ijftie n jaren een zeer grootevooru itgan g is gekomen.H et zelfde zal straks in Polen komen,die vóór den oorlog ook overeenige groote schepen beschikte ennog w el veelal bem and m et H ollan ­ders, die straks na gegeven les huiswaarts kunnen keeren, m et de voldoening dat zij w eer een afn em er vanH olland hebben afgeschreven.Ook zal er in de toekom st een nieuwland op de m arkt komen, nl. IJsland,vóór den oorlog alleen bekend om zijnrijk e vischwateren.Een goede tw in tig ta l schepen liggenin opdracht in Engeland.N E D E R L A N DHOLLANDSCH-TCHECHISCHHANDELSVERDRAGW aar onze regeerin g m et het buitenlander tot op heden voor ons onoegrijpenjke reaenen n iet toe geitom en is in de handelsverdragen vischuavoer te voorzien, h eeft N ederlandin zijn betrekiungen m et Zw itserlanden 'ïsjecn o -sio w a K ije het w el voorzien.T er uitvoerin g van het verdrag m etdit laatste land, is tusschen de Spoorwegm aatschappijen van beide landenvoorzien, dat de transporten geschiedendoor auto's.. ü e t Tsjecho-Slow aaksch transitoverkeerza i over de Nederlandschenavens loopen.DE KANAALVISSCHEREJVERBODENEnkele H ollandsche visschersvaartuigenhadden de gedachte o p geva tde K an aaivissch erij opnieuw te bedrijven.N aar we vernem en, h eeft de E ngelscheoverheid deze soort visscherijverboden in verband m et de gevarendie er nog aan verbonden zijn .UITBREIDING VLOOTIJM.89, stoom traw ler gevaren inOuitsche D ienst is om gebouwd en tervisscherij vertrokken. Eveneens dem otor K W . 86.E N G E L A N DMISNOEGDHEID EN ONGEDULDDe visscherijm iddens kunnen m aarn iet b egrijpen w aarom de A dm iralty,die zooveel aan de visschers verschuldigdis, n ie t dadelijk eenige va n deta lrijk e m otorbooten die zij b ezit terbeschikking stelt van de gedem obiliseerdevisschers die h ier in alle h a­vens werkloos rondloopen.De opgeëischte d rifters die de A d ­m iralty w il vrijg even w orden als on ­geschikt beschouwd, om dat m et m o­torbooten verschillende visscherijenKunnen w orden bedreven, en de d r iftersenkel voor de voorbijgaan de d r ijfnetvisscherijgeschikt zijn.W elisw aar verleen t de R egeerin gthans toelagen en leen in gen voor denaanbouw van visschersvaartuigen vanhoogstens 70 voet en 50 B. T., m aarde aanbouw van nieuw e schepenvra a gt veel tiijd en intusschen gaande gunstige tijd en der visscherij voor-Dij, te rw ijl de A d m iralty een aantalgeschikte booten in h aar bezit houdt,w aarvan m en h et nut n iet inziet.KIPPERS NAAR BERLIJN20.000 paar Schotsche kippers w erdenonlangs va n Huil n a a r B erlijngestuurd, ten behoeve van h et B r’itschDezettingsleger.B in nenkort w orden te H u il 500.000kisten Noorsche h a rin g v a n 100 kgr.verw acht, w aarvan h et grootste deeltot kippers zal verw erk t worden.Aberdeen, G rim sby en andere Oostküstnavens verw ach ten eveneens eenhoeveelheid Noorsche haring.VISSC HER I JON DIERZOEKH et Com ité voor n a-oorlogsch visscherijonderzoekh eeft va n de R egeerin g opdracht gekregen een volledigprogram m a op te m aken van w a t tenbate van de visscherij kan gedaanworden, alsook van de hulp die in ditopzicht vanw ege de in tern ation aleCommissie voor Zeeonderzoek kanverw ach t worden.H et Com ité, w aarin n aast de bestuurdersder bijzonderste laboratoriavoor zeeonderzoek, ook vertegen w oor-T en slotte m een ik te kunnen zeg- digers van verscheidene hoogescholen,gen, dat de noodzaak van nieuwbouwvoor IJm uiden zoo b elan grijk is, dathier de geheele toekom st m ee gem oeidzal zijn, w an t m ede door de grooteverarm in g van alle Europeesche lan ­den, die door deze verarm in g zooveelm ogelijk hunzelve zullen trach ten tevoorzien, b lijft er één noodzaak over,nl. over een eigen m arkt te beschikken,die bevoorraad zal zijn m et allesoorten visch, goedkoop o f duur. Inelk geval visch en p rijzen die h et tegenelk land zullen kunnen opnemen.R est nog dit. H et verbaast m ij, datdeze belangen en andere zoo w ein igpers vinden b.v. in de Visscherijw e-reld, het vakblad voor H olland en ookh ier m oet ik gaan n a a r onze Zuiderburen.die over een p ra ch tig vakbladbeschikken, dewelke steeds die belangenn aar voren brengt die zoo bittern oodzakelijk zijn.Het Bestuur van het Bedrijfsschapvoor VisscherijproduktenB ij het sam enstellen van h et B e­stuur van het B edrijfsschap voor V isscherijproduktenw erd zelfs geenenkele plaats open gelaten voor éénIJm uidenaar.Is IJm uiden als visschersplaatsreeds zoo klein gew orden dat er geenplaats voor één belanghebbende o verbleef?H etzij een reeder o f grooth an ­delaar.W anneer dit h et geval zou zijn, lijk thet w enschelijk te kom en tot een samengaan, van alle belanghebbendenin reeders, vischhandel en aanverwante bedrijven, die dan gezam enlijkm et vereende krachten alle IJm uidenschebelangen zullen voorstaan.alsm ede vooraanstaande visscherijreeders zetelen, is tot de vaststellin ggekom en dat er th an s een groot g e ­brek bestaat aan geschoolde specialistenom h et onderzoek aan te v a t­ten, dat er eveneens een tek o rt bestaataan m oderne onderzoekingsvaartuigen,alsook d a t verscheidenegehavende lab oratoria zullen dienenherbouwd en h erin gerich t.ARBEIDSONGEVALLENDe nieuwe w et op de N ation ale V erzekeringtegen N ijverh eid son gevallenhad niets voorzien ten voordeele vande visschers.V ertegen w oordigers van de visschersbondenhebben even w el zoo la n g aangekUoptbij h et bevoegd M inisterie,tot ze ein d elijk in gehoor ontvangen,werden.D ien ten gevolge zal de w e t zoodaniggew ijzigd worden, d a t de^visschers erten volle de voordeelen zullen vangenieten.B ij h et in dien en van h et am endement verklaarde de parlem entssecretarisvan den M in ister va n N ation aleVerzekering, d a t de rechtstreekschebesprekingen m et visschersvertegenwoordigers zeer n u ttig gew eest w a ­ren, en hem een klaar in zich t hebbengegeven in som m ige bijzonderhedenvan het vak die h em en veel anderentotaal onbekend waren.’t Is bij ons ook zoo!OVERLADEN SCHEEPSWERVEND e bestellingen die de Engelschew erven ontvangen hebben voor hetbouwen van vissch ersvaartu igen be-reiken een n ooit gekend peil.Anderdeels z ijn som m ige reeders,die m eenden een m otor in hun schipte plaatsen, verp lich t zich m et eenstoom m achine tevreden te stellen,om dat de m otorfabrieken nog o verlastzijn m et het afw erken van debestellingen van zeer zw are m otorsdie zij destijds van de A d m iralty ontvangen heboen. Hun nieuwe va a rtu i­gen zullen dus h et u itzicht hebbenvan m otorschepen, doch m et stoomgedreven worden.Er w ordt verw ach t dat de grooteIersche scheepswerven, die vroegergeen visschersvaartuigen bouwden, ditin ’t vervolg w el zullen doen.= Xï IXÏDéblocage van geldenvoor getroffen ReedersDe reeders w elke tijden s den oorlogg etro ffen w erden en geblokkeerde geldenbezitten, m ogen aan het adres vanh et Losm akingscom ité een vraag rich ­ten.Deze aanvraag m oet ingediend w ordenm et behulp van een form u liervolgens een m odel dat kan verkregenworden bij de agentschappen van deN ation ale Bank van B elgië te Bruggeo f Oostende.De aan vrager m oet er de passendeverrechtvaardigende u iteenzetting aantoevoegen, zooals:a) een uiteen zettin g per vaartuigvan de geleden schade m et verm ei -ding van de om standigheden v u r i ndeze zich voordeed;b) de ram in g va n de kosten vannieuwbouw o f herstelling;c ) zoo deze reeds a a n gevn igenwerd, naam van de w erf, contract,enz...;d ) eventueel te betalen factu ren vanhet reeds uitgevoerde werk.H et volled ig dossier van aanvraag,regelm atig sam engesteld, m oet v e r­volgens voor advies overgem aakt w o r­den aan het M inisterie van V erkeerswezen,Bestuur van het Zeewezen,Dienst voor Zeevisscherij te O ostende,die het verder zal laten gew ordenaan het hoofd van den D ienst derThesaurie en Staatsschuld, bij hetM inisterie van Financiën, Kunstlaan30, Brussel.Onze HaringuitvoerIn de IJm uider Courant g e e ft P ie ­term an een beschouwing over onzentoekom stigen h arin g-u itvoer (? ) naarden vreem de en spreekt van onze30 m illioen kg. voor Duitschland, 20m illioen kg. voor F ran k rijk en 25 m illioenkg. voor Tcheco-Slow akije.H ij beklaagt er zich over dat w ijveel dichter staan bij den uitvoer danHolland.Pieterm an h e e ft echter zonder denw aard gerekend. Er bestaan geen deviezenvoor den uitvoer, m aar welvoor den in voer !W aar w ij hunkeren om te m ogenuitvoeren en w ekelijks zeker 5 m illioenkg. h arin g zouden kunnen uitgevoerd,b eletten het gebrek aan handelsakkoordendeze transactie.Op dat gebied zouden onze H ollan d­sche vrienden het heel zeker veelverder gebracht hebben, moest de ijleh arin g voor hun deur bij het grijp enliggen, zooals voor onze visschers hetgeval is.IXNog het Belgisch-FranschAkkoordO ngeveer 300 Fransche vaartuigenbedrijven het ijle haringseizoen vooronze havens. De overeenkom st houdtin dat hun m otorboot de 200 P.K.n iet zal te boven gaan en dat zij hetV.D. stelsel n iet zullen gebruiken. Dehaven van Duinkerken is praktischvoor ons B elgen niet gebruikbaar, geziende on tm ijn in g nog steeds plaatsheeft.De heer Ansel, adm inistrateur vanhet Fransch w aterschoutsam bt zal samen m et den heer C arlier alle geschillenoplossen w elke tusschen de visschersm ochten oprijzen.D a a r vorig ja a r de betalingen voorhet vervoer van Franschen haring,zooveel m oeilijkheden opleverde, zullende vervoerkosten vo o ra f betaaldworden en niet door den bestem m e­ling.W a t de m azoutie veringen betreft,zouden bons geleverd, w aarm ee deFranschen m azout kunnen bekomen.De Fransche regeerin g zou dan éénzelfdekwantum te r beschikking stellenvan den Belgischen Staat.Tevens zal een Fransche vertegenwoordiger op het B elgisch visscherijwachtschip zijn m edew erking verleenenaan het vaststellen van m ogelijkeinbreuken op de bestaande m aritiem ewetten.R U S T O N- .,— ■ 17:1= = — . d i e s e l m o t o r e nDe voornaamste EngelscheALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:VALCKE Gebr. N. V. OostendeMotorenJabriekOnze|<strong>Handel</strong>in Visscherijprodukten(V e rv o lg )De voornaam ste bepalingen der contingen teerin g w aren : de in voer vantong, tarbot, rog en schaat wordenuitgesloten tot beloop van 50%. Dezevan groote rondvisch w ordt verbodentot beloop van 25 %, in 1939 to t 35%.De aandeelen der invoerders w erdenop voet van de bestaande handelsdocumenten vastgesteld per soort enkw artaal. Als basisjaar nam m en hetgem iddelde der jaren 1930-31. De vischvan m in dan 40 cm. m ocht niet m eerw orden ingevoerd. D aarenboven kwamde vergunningstaks in 1933 voor deeerste m aal op het program m a der bedrijfseisch ten te voorschijn. H et ja a r1934 zou hare in w illigin g bezegelen.(0,50 fr. per kg. voor gew one- en 2 fr.voor fijn e visch soorten ).W a t de garn aal aangaat, w aarvande in voer la ter uit H olland insgelijksbeperkt werd, .trof m en de volgenderegelin g : B elgië beschikte over eeninvoerkw antum uit H olland van450.000 kg. gewone- en 100.000 kg. g e­pelde garnaal. De contingenten werdenals vo lg t verdeeld 50% in gevolge deaankoopen aan de kust (va n h et basisjaar)50% in gevolge den aanvoervan h et basisjaar. Deze laatste 50%w ordt elk ja a r m et een vijfd e verm in ­derd. N a 5 ja a r zou er dus geen invoerm eer m ogelijk zijn, indien de garnaalhandelaars ze lf aan de kust niet aankoopen.D it w as ech ter slechts eenvoornem en, dat ten slotte w aarsch ijn ­lijk onuitvoerbaar zou blijken, ten gevolgevan in tern ation ale tegen w erpin ­gen. De B elgische p ellerijen m ochtenanderzijds zooveel garn aal invoeren,als ze zelf voortbrengen aan de B elgischekust.DE GEVOLGEN VAN DECONTINGENTEERINGDe beperking van den invoer, b ijzonderlijk h et invoerverbod va n vischm inder dan 40 cm. is, alhoew el geender p a rtijen — noch de nijverh eid,noch de handel — zich voldaan g e ­voelden, de redding gew eest van onzereederijen . die alle krachten hebbeningespannen om de behoeften van onsland te dekken, opzet w aarin zij tenvolle schijnen geslaagd te zijn. Deaanvoer steeg, de m iddenprijzen vo lg ­den van 1,83 fr. per kg. in 1931 tot3,17 fr. in 1938 ((1939: 3,02 fr.','De zaken gingen b ijgevolg over hetalgem een goed to t in 1937 opnieuwvoor onze reederijen ongunstige fa c ­toren w aargenom en w erden: stijgin gder uitbatingskosten over het a lgemeen m et 40%, van de brandstof m et90%. D aarenboven w erd een dalingvan den gem iddelden p rijs van dediepzw em m ende visch van 10% w aargenomen h oofdzakelijk het gevolg vande w aardeverm in derin g der Franschemunt. De aanvoer w as daarenbovenn iet steeds aan de vra a g aangepast.Terloops w ijzen w e er op dat de propagandacomm issie voor h et vischverbruikeen m in o f m eer geslaagde actievoerde voor het uitbreiden van hetvischverbruik in ons land.De garnaalvissch erij kende opnieuween crisistoestand, die trouwens totbij he.t uitbreken van den oorlog omte zeggen onverm inderd zou aanhouden.T e vergeefs w erd in dit dom einaangedrongen op de verscherping dercontingenteeringsm aatregelen. dewelke,zooals h ooger gezegd aan de n ijverheidgeen voldoening gaven.T er gelegenheid van de depressiein 1937, w erd de aandacht op tw eevoornam e punten gevestigd: de v e r­m indering van de uitbatingskostenen de m iddelen om de p rijzen in standte houden. W a t h et eerste punt betreft},wei*d op staatstusschenkom staangestuurd : toekenning eener prem ieper bruto-tonnem aat en per dag aanmonstering, een toelage van 25 to t 30fr. per aan boord geleverde ton steenkolen,toelage van 80 to t 90 fr. perton gasolie. V erd er w erd aangedrongenom den scheepsbouw te beperken,op een prem ie voor den inbouw vannieuwe m otoren, a fsch a ffin g van dekqsten van scheepskeuring, verm indering der prem ies voor de verzekeringder vaartu igen en beroepsongevallen:dit voor het m eerendeel m et behulpvan de opbrengst der taks op de in ­voervergunningen.D adelijk w erd de vra a g gesteld w atde voorgestelde staatstusschenkom stSSLzou velgen,'. Op groote bestellingenvan brandstof had w ellich t een prijsvermindering kunnen bekom en w ordenen een aankoopcentrale had ditkunnen vergem akkelijken. De vraagwas dus: w at kan de zeevisscherijnljverheidze lf doen om den tru st derleveranciers eerst tegen over een anderem acht te stellen en Is, in hetvoorkom end geval, de tusschenkomstder openbare besturen noodzakelijk?De natie m oet w elisw aar onze visscherijin stand hóuden, vooraleer beroepkan gedaan worden op h aar tusschen-Komst. m oeten alle m iddelen te r beschikkingvan de n ijverh eid vollediguitgeput zijn.V an staatshulp kw am niets in huis.De vaststelling, die in 1937 'gedaanwerd, is ech ter van zeer groot belang.Z ij deed de volstrekte n oodzakelijkheiduitschijnen van de sam enbundeling van alle gezonde krachten to t eenzelfde doel. Sam enhoorigheid kwamin de vissch erijkrin gen nooit in voldoendem aat tot stand. H et tegendeelwas eerder w aar en spijts er verscheidenezoogezegde beroepsgroepeeringenoestonden, althans m et naam , werd.er steeds getuigenis a fgelegd van zeerindividualistische strekkingen. Bui-icen den H oogen R a a d voor de zeevis-'scherij, die slechts een raadplegendlich aam was, w aarvan het gezag nochcansn iet kon worden genegeerd, haddende veelvuldige belangen geenam btelijk onderdak en de vertegen- !w oordiging zelfs in dezen Raad, be-:antw oordde n iet aan de opvatting :eener gezonde beroepsorganisatie.Nu w e gew ezen hebben op de verscheidenefactoren, w elke h et vissche- jr ijb e d rijf beïnvloedden, kunnen w e inons volgend num m er m et m eer gemak iide logische ontw ikkeling van den han-jdel in visscherijprodukten volgen.(N adru k verboden)=X = ;X! ÊXÏOnze VragenbusJ. V. Mechelen — In uw artikel FiskaleLogica, m aak ik er u:t op, datvoor gew eekte stokvisch. gereed voor,het verbruik, w a t de fiscale zegels be-ltre ft 4,50% m oet geplakt worden enih iet 9%.Antwoord — De verkoop van geweektestokvisch, gereed voor het ver--bruik, is geen bew erking m aar alleeneen handelsdaad. Er dient dus slechts4,50% geplakt en geen 9%.:-:ü ÊXI =x§ ËX = IV..<strong>Handel</strong>svennootschappen<strong>Handel</strong>svereeniging OostendeH.V.O.T e Oostende w erd een dezer dagen óovergegaan to t de stich tin g van bo-lvenverm elde m aatschappij, waarvande zetel gevestigd is K appellestr. 77Oostende.De stichters zijn : de hh. Lucien Decrop.H. W illem s, B. O verzier, E. Bru-inet, F. Rau, A. Vanden Abeele en A.Brunet.T o t com m issaris w erd benoem d denheer Codron G.H et doel van de m aatsch appij is,alles w at betrekking h eeft m et denhandel en de n ijverh eid ln visch enal w at daarm ede rechtstreeks o f onrechtsreeksin verbinding staat.A an de nieuwe m aatschappij wen-fsehen w e goed h eil en w ind in dezeilen.NieuwpoortscheReederijIn de buitengewone algem . verga-::’dering van 9-12-45 w erd de h HenrilSchoolaert, reeder te Nieuw poort, verkozentot beheerder, in vervangingtvan A. Vyaene, on tslaggever ,sedert1940. De zetel is R ecolletten straat 19|Nieuwpoort.Nieuwpoortsche IjsfabriekB ij algem eene stem m en, w erd eenjeinde gesteld aan het m andaat vaden h. A. V yaene en A. Breem eersclltot voorzitter-beheerder benoem d vooffeen term ijn van v ijf jaar.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!