MAGAZINE

vrhl.websites.com

MAGAZINE

MAGAZINEJUNI 2013JAARGANG 40VOAONLINE.NLEEN UITGAVE VANDE VERENIGING VANONDERNEMINGENALPHEN AAN DEN RIJNGeslaagd evenement raakt hele bedrijfsleven Feestvieren met je bedrijfCentrummanager smeert Alphense raderen 60 jaar VOA evenementen


TV-programmavoor en doorondernemersAlphen aan den Rijn is een nieuw televisieprogrammarijker! ProductiebedrijfCreatieve Krachten, Alphen Stad TV enGrand Café Eight hebben samen eenformat ontwikkeld voor het maandelijkseTV- pro gramma ‘0172 in business’. Eenprogramma voor en door onder nemers,waarin de meest uiteenlopende bedrijvenen zakelijke onderwerpen aan bod komen.Het programma is te zien op:• Alphen Stad TV• w ww.0172inbusiness.nl• F acebook /0172inbusiness• Youtube-kanaal‘0172 in business’Wilt u deelnemen? Neem dan contact opmet Jaap Langhout, tel. 06 - 212 37 777 ofmail jaap@creatievekrachten.nlDIT PROGRAMMA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:IN SAMENWERKING MET:


VOA speciAl juni 20131inhoud12 244Kort nieuws12InterviewCentrummanager Martin de Vries16VOA eventsSocial Return On InvestmentVOA Jaarvergadering21Starterscommissie‘De Q-starter’24ReportageGeslaagd evenement raakt het helebedrijfsleven30Faces in the crowdWie zijn ze en wat doen ze?33ColumnJan Verheul(Verheul Communicatie)34VOA verenigingsnieuwsen agenda38UitgelichtFeestvieren met je bedrijf43Nieuwe leden45In de brancheWelke VOA-leden houden zichbezig met evenementen?47BijzaakAnke van Elteren (Het Idee enPromolooks)50GastcolumnJohn Kroes (Kroes en PartnersNotarissen & Adviseurs)eXTRAVOA 60 jaarIn deze jubileumpagina’sstaande evenementencentraalJubileumDe VOA bestaat 60 jaar. Dit heuglijke feit komt in VOA magazine bij iedereuitgave in 2013 aan bod, en wel middels een jubileumkatern. He thema voordeze derde special is ‘evenementen’. Natuurlijk is de VOA inhoudelijk zeer sterk,met prominente sprekers en interessante onderwerpen. Maar ook feestvierenis de VOA-leden niet vreemd. Het was de redactie een groot genoegen om dezeextra pagina’s voor u samen te ste len! Wij wensen u vee leesplezier.leden - bestuur & commissies - evenementen - belangenbehartiging - communicatieVOA MAGAZINe JUni 20133


KortnieuwsSTARTUPsVanclaesboottrailersBouwt trailers die bij een bootpassenwie: Robin van Woerdenwat: in het Experience Center aan deGnephoek kunnen bezoekers ervarenwat de boottrailers uniek maakt.Vanclaes onderscheidt zich tenopzichte van andere trailerbouwersop maar liefst 51 punten.glasbergenbelastingadviesBelastingen... leuker én makkelijker!wie: Ronald Glasbergenwat: Bijhouden van administratiesper maand/kwartaal, verzorgen vanaangiften omzetbelasting, opstellenvan de jaarrekening, verzorgen vande aangiften inkomstenbelasting,verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting,etc.leer &werkomgevingde meerkoet(gemiva-sVg groep)Zorginstelling voor mensen met eenbeperkingwie: P.B. Daleswat: Medio januari 2014 startGemiva-SVG Groep, in samenwerkingmet de Prismaschool (speciaalonderwijs), een nieuwe leer &werkomgeving voor mensen met eenbeperking aan de Meerkoetstraat inAlphen aan den Rijn.Klik-on wintWillie Wortel WedstrijdPublieksprijs voor Scala college uit AlphenDe Klik-on is verkozen tot beste uitvindingvan de Willie Wortel Wedstrijd.Technolab Leiden organiseerde dezezevende editie van wedstrijd voor jongeuitvinders. De Klik-on die Isabel, Sarah &Esmée bedachten, is een klipje datervoor zorgt dat je capuchon niet af kanwaaien. Het publiek was het echtermeest enthousiast over de Marshmellowrooster.Van de 1280 stemmen kregenKim, Merel, Celeste en Nikita van hetScala college uit Alphen aan den Rijn ermaar liefst 321. Het marshmallowrooster,dat de leerlingen samen met EkelschotInstallatiebureau uitwerkten, roostertmarshmallows op een veilige manier,waardoor er geen kampvuur aan te pashoeft te komen.Leerlingen uit Gouda bouwden een tostiapparaatdat op een accu werkt. De jurybeloonde hun idee met het Lampje, deprijs voor de beste technische uitvinding.Leerlingen uit Leiden bedachten deTechno-Tandenborstel, waarmee er altijdde juiste hoeveelheid tandpasta op detandenborstel komt.Meer lezen en zien over de ideeën kanop www.williewortelwedstrijd.nl.Claassen Moolenbeek & Partners breidt uitBij het advieskantoor CM&P in Alphen aanden Rijn zijn per 15 april twee nieuwepartners aangesloten. Dorus Duchateauen Francis Pickott vormen nu samenmet Peter Chaudron (v.r.n.l. op de foto)dit bedrijfs kundig en bancair advieskantoor.Onder de Claassen Moolenbeek &Partners naam zijn momenteel ruim100 partners actief vanuit ruim 40 kantorenverspreid over Nederland. ‘Deondernemer beter laten ondernemen’ isin het kort de doelstelling van het advies.Bezoek www.cmenp.nl/alphen voormeer informatie.4VOA MAGAZINe JUni 2013


35Recentprestatie -doelen vooreinde 2013Economisch offensief in AlphenAlphens BBQ-bedrijf opNeerlands mooiste festivals!Grill’nSmoke BBQ-catering, bezig aan haar 3 e seizoen,doet catering voor particulieren en bedrijven. Door detoenemende vraag van festival-organisatoren en –bezoekersnaar lekker, origineel én verantwoord eten is de BBQ vanGrill’nSmoke een populaire bestemming op veel festivals.Zo is het team dit jaar aanwezig op o.a. PinkPop,North Sea Jazz en het festival van De Wereld Draait Door.Eigenaar Joost van Wijk verklaart het succes: de zakkenpatat en (slappe) pizzapunten zijn steeds meer mensen zat.Onze verantwoorde gerechten als “Pulled Pork” en dehuisgemaakte salieworstjes van de BBQ zijn een welkomeafwisseling voor festivalbezoekers. Zo hebben we dit jaarook een prachtige burger in Nederland geïntroduceerd: onzePulled Pork Cheeseburger. Op het eerste festival van dit jaareen enorme hit! Naast dit festival-menu, maken we opcateringklussen ook veel verrassende gerechten met vis engroenten. Allemaal afkomstig van bevriende boeren enkwekers. Wilt u meer weten over Grill’nSmoke? Kijk opwww.grillnsmoke.nl en/of www.facebook.com/grillnsmoke.Wijsman vanChique!ambassadeurDutch Specialsis chef-kok Ferry Wijsman van Restaurant Chique! in dekeuken van Koppert Cress (bekend van 24Kitchen), beëdigd totAmbassadeur van Dutch Specials ondersteund door Rungis.Wijsman zal als ambassadeur Dutch Specials en Rungis gaanvertegenwoordigen op o.a. beurzen, culinaire festivals en bijcollega’s in binnen- en buitenland. Dit alles om Nederlandsetopproducten en vakmensen de aandacht te geven die zij verdienen.Dutch Specials is een samenwerkingsverband van 22gespecia liseerde telers dat elk met passie exclusieve culinairekroon juwelen ontwikkelt. Rungis levert aan (top)horeca, het iseen ambachtelijk familiebedrijf dat uitsluitend dagverse enspeciale topproducten levert.VOA TWeeT@VOAonlineEn @ecarree bij ons in tbestuur en per 2014 debeoogd VOA voorzitterHeel kortOp 14 mei 2013werd bekend datde 20 van Alphenvoor de komendeeditie een samenwerkingis gestartmet het Alphensebedrijf Van A naarP van Bas Bosman.Van A naar P isvoor de editie2014 verantwoordelijkvoor degehele marketingencommunicatiecampagne.+++Maandag 6 meibezocht ministerPlasterk (BinnenlandseZaken enKoninkrijksrelaties)onze (nieuwe)gemeente. Deminister ging metde stuurgroepherindeling ingesprek enwandelde doorBoskoop enAlphen aan denRijn. +++ Hetaanbod aanvrijkomendehuurwoningennam in 2012 metcirca 11% af tenopzichte van2011. Tege lijkertijdwildenminder woningzoekendenverhuizen.Mindernieuwbouw zorgtdat mensen blijvenzitten waar zezitten, waardoorde wachttijd vooreen huurwoningoploopt en deslaagkans daalt.Dit blijkt uit hetjaarverslag 2012van de stichtingWoonmarktRijnstreek, dienamens dewoningcorporatiesde verdelingvan huurwoningenregelt.VOA MAGAZINe JUni 20135


“Wij feliciterende VOA met hAAr60-jArig jubileum”.Even overwoog ik deze column te beginnen met eenfelicitatie aan de VOA vanwege haar 60-jarig bestaan.Maar toen bedacht ik me. Je kunt natuurlijk zo’nfelicitatie zomaar op papier slingeren. Dat is simpelen kost vrijwel geen moeite. Ik zou dus kunnenzeggen: “Wij feliciteren de VOA met haar 60-jarigjubileum”. Maar ik doe dat nog even niet. Want hoemeer ik er over nadenk hoe meer ik ga twijfelen. Enom zomaar iets op papier te slingeren zonder daargoed over na te denken, dat is niet zoals ik alsprofessional BDO wil vertegenwoordigen. En ookmezelf niet trouwens. Waar zit mijn aarzeling? Ik hebnamelijk absoluut warme gevoelens bij de VOA. Ikheb zelf jarenlang in het bestuur gezeten en ben afen toe nog steeds actief voor de VOA. Het is ‘mijn’vereniging, zoals het de vereniging van alle ondernemersmoet zijn in en rond Alphen. Dus dat is hetprobleem niet.Nee, de vraag is natuurlijk wat die woorden “Wijfeliciteren de VOA met haar 60-jarig jubileum” nudaadwerkelijk betekenen. Wie feliciteer ik eigenlijk?En waarmee? Allereerst: feliciteer ik dan de VOA nuof de VOA van zestig jaar geleden? Het is niet deverdienste van de VOA van vandaag dat de VOAzestig jaar bestaat. Uiteraard kunnen de huidige ledenen bestuur een aantal jaren op hun conto schrijven,en een enkeling misschien wel tien of twintig jaar,maar niemand is al zestig jaar betrokken bij de VOA.Je kunt zeggen dat de huidige leden en bestuur welverantwoordelijk zijn voor het succes van de laatste(zeg maar even) tien jaar. Maar waarom tellen delaatste tien jaren meer dan –laten we zeggen- demiddelste tien jaar? Dus dan moet ik ook de leden enhet bestuur van bijvoorbeeld de jaren ’80 feliciteren.Of moet ik juist de oprichters feliciteren? Ten eerstevraag ik me af of die nog leven, maar misschien zijner nog een paar. Maar kunnen die dan het succes vanzestig jaar op hun conto schrijven? Nee, want hunrol is van lieverlee weer door anderen overgenomen.Kortom er is geen enkele persoon (laat staan groepvan personen) die ik kan adresseren met mijnfelicitatie.Maar, zo hoor ik u al zeggen, je kunt de VOA als zodanigtoch feliciteren? Ja, dat kan. Maar dan is weerde vraag: wat is dat dan, de VOA als zodanig?Dezelfde gedachte heb ik ook altijd als ik met eenbelastingambtenaar moet discussiëren over de zelfstandigerol van een BV tegenover de directeur die alleaandelen heeft. De BV als zodanig is een abstractie,die we dan kenmerken van een levend wezen toedichten.En daarom lopen die discussies altijd zo raaren snappen mijn cliënten het soms niet. Menig cliëntheb ik horen verzuchten: “De BV, dat ben ik tochzelf?” En ik weet zeker dat als de aarde geraakt wordtdoor een komeet en uit elkaar spat, ook alle BV’sophouden te bestaan en niet als abstracties doorhet heelal gaan zweven. Dus wat is de VOA zonderleden? Dat is niks. Een logootje, verder niks. Watfeliciteer ik dan? Een logo? Trouwens, dat logobestaat nog niet eens zestig jaar.Nee, de VOA is een bruisend gebeuren, maar inwezen een groep mensen met een bepaald gemeenschappelijkbelang dat zich heeft georganiseerd.Die groep mensen fungeert onder een gezamenlijkenaam met een min of meer gemeenschappelijk doelen met een gezamenlijke visie. Maar de groep evolueertiedere dag weer en elke dag komen er mensenbij en vallen er mensen af. En als ik dus de VOAvandaag feliciteer, dan feliciteer ik iets anders danals ik de VOA morgen zou feliciteren.En ja, als je iets beweert moet het hout snijden. Omzomaar een kreet op te schrijven omdat het zo lekkeroogt of klinkt, dat is mijn eer als (fiscaal) jurist te na.Aan de andere kant hoor ik u ook weer denken:‘typisch weer zo’n jurist die overal te veel achterzoekt en simpele dingen ingewikkeld maakt’. Dusspeciaal voor die groep mensen roep ik dan toch,daarbij al mijn aarzelingen en bedenkingen opzijzettend: “Wij feliciteren de VOA met haar 60-jarigjubileum”. Waarbij de volgende vraag zich al weeraandient: wie zijn ‘wij’ eigenlijk in dit verband?Pim Perquinpim.perquin@bdo.nlBDO Accountants & AdviseursLaan der Continenten 1722404 WE Alphen aan den RijnPostbus 2232400 AE Alphen aan den RijnTelefoon 0172 - 53 53 00Fax 0172 - 53 53 99E-mail info@bdo.nlInternet www.bdo.nl


KortnieuwsDuidelijkheid commissarissenbeloning en BTWIn een besluit van 26 maart 2013 heeftde staatssecretaris van Financiën verderduidelijkheid verschaft over de BTWverplichtingenvoor commissarissen ofindien sprake is van een zogenoemd ‘onetierboard’, de niet-uitvoerende bestuurder(non-executive board member).In principe bestaat de mogelijkheid om eenontheffing administratieve verplichtingenop basis van de Kleine ondernemingsregelingtoe te passen (indien minder dan 1345euro verschuldigd is per kalenderjaar).Dit verzoek dient echter vóór 1 juli 2013 teworden ingediend. Dan geldt, mits aan eenaantal voorwaarden wordt voldaan (ermag bijv. geen BTW gefactureerd zijn), deontheffing vanaf 1 januari 2013. Anders danvoorheen wordt dus niet het aantal commissariatengeteld om te oordelen of eencommissaris een ondernemer is. Dezeregeling is vorig jaar afgeschaft.Ondanks dat de commissarisactiviteitenvoor de omzetbelasting als ondernemersactiviteitenworden aangemerkt, dient inveel situaties loonbelasting ingehoudente worden door de vennootschap. In internationalesituaties dient men verder attentte zijn op de toepasselijke verdragen omde commissarisbeloning juist te verwerkenin de payroll of in de aangifte inkomstenbelasting.Bron: Grant ThorntonSchaapskooi breidt uitPannenkoekenboerderij de Schaapskooiheeft vorig jaar met haar communicatiethema‘Verrassend veel te beleven’ ingezetop het verkrijgen van meer bekendheidvoor de activiteiten en diensten, naast hetserveren van de lekkerste pannenkoek.En met succes.IQ Leads werkt samenaan re-integratieHet eerste re-integratieproject van de gemeente Alphen aan den Rijn en het Alphensefull service online marketingbureau IQ Leads werd op 15 mei succesvol afgesloten.Negen van de twaalf gestarte deelnemers mogen zich sindsdien gecertificeerd internetmarketeer noemen, met als hoogtepunt het behalen van het Google Analytics certificaat.Tenminste drie deelnemers krijgen zelfs een arbeidscontract aangeboden. Deoverigen zijn beduidend beter voor de arbeidsmarkt - met een toenemende vraagnaar internet marketeers - gekwalificeerd. Het succes van de samenwerking - hetlandelijk gemiddelde re-integratie percentage ligt rond 10 procent, bij dit project isdat meer dan drie keer zo hoog - smaakt de gemeente en IQ Leads naar meer.Daarom is in mei een tweede project gestart.Inmiddels weten steeds meer groepen,partijen en bedrijven de Schaapskooi tevinden voor een thema-diner, het Houvan Holland-speldiner, een BBQ of voorfeesten en partijen. Om beter aan degroeiende vraag te blijven voldoen heeftde Schaapskooi haar keuken uitgebreid;zowel in grootte van de keuken zelf als inde gerechten op de nieuwe menukaart.“Door de nieuwe, grotere keuken zijn weveel beter in staat om een uitgebreidermenu te serveren. We kunnen nu makkelijkereen grotere diversiteit aan gerechtenmaken, waardoor we beter kunnen kokenvoor thema-diners en bijvoorbeeld hetHou van Holland spel-diner. Natuurlijkblijven we een pannenkoekenboerderij,maar die flexibiliteit in de keuken is welkom”,aldus eigenaren Viviënne Winkelaaren Dick Elenbaas. Medio juni is de nieuwekeuken bij de Schaapskooi geopend.VOA MAgAzine juni 20137


Bruijnes en Rooftop Energy openen energiecentraleOp vrijdag 12 april 2013 vond de officiëleopening plaats van de zonnecentrale ophet dak van Aannemingsbedrijf Bruijnesaan de Koperweg in Alphen aan den Rijn.Bruijnes is inmiddels het tweede bedrijf inAlphen aan den Rijn met een zonnecentralevan Rooftop Energy. De wijze waaropde zonnecentrale wordt geëxploiteerd isonderdeel van een revolutionair conceptdat door Rooftop Energy uit Waddinxveenin Nederland is geïntroduceerd. Het bedrijfbehaalde daarmee zelfs de tweede prijs inde finale van de verkiezing van de NRCGroene Ondernemer 2013. Bruijnesbetaalt niets voor de zonnepanelen, alleenvoor de geproduceerde stroom. Op diemanier voldoet Bruijnes aan de doelstellingenvoor Maatschappelijk VerantwoordOndernemen en bespaart het bedrijftevens op de energierekening. RooftopEnergy is een leverancier van zonnestroomvoor bedrijven en instellingen.Het bedrijf voorziet haar klanten vanduurzame en decentraal opgewekteenergie door middel van de aanleg, beheeren exploitatie van eigen zonnecentralesin Nederland. Rooftop Energy opereertvolledig onafhankelijk van leveranciersvan installaties of energieproducenten.www.rooftopenergy.nl5 JAARCode Blaauw op CulinairZet maar vast een groot kruis in de agenda van donderdagavond 28augustus tot en met zondag 1 september. Waarom? Omdat CulinairAlphen de vijfde editie van het meest smaakvolle evenement van deregio aangrijpt om een extra dimensie aan het festijn in Park Rijnstroomtoe te voegen. Gerenommeerd chef-kok - en juryvoorzitter -Ron Blaauw geeft zijn persoonlijke signatuur aan één gerecht permenukaart van de vastgelegde deelnemers: Alfreds, Grand CaféEight, Mangerie De Zeeger, Dolce Vita, Trots, Alle Hens, Chique /Brasserie Unique, Koetjes & Kalfjes, Kyoto en De Watergeus.Op zondag geeft Blaauw een workshop simultaan koken.Vriend van Culinair AlphenDe Culifair wordt wegens succes geprolongeerd. Acht deelnemerskrijgen hier de gelegenheid om bijzondere producten onder deaandacht te brengen. Gedurende het gehele evenement tredendiverse bands live op om het feest nog meer cachet te geven.Daarnaast krijgen bezoekers dit jaar voor het eerst de gelegenheidom voor 75 euro ‘Vriend van Culinair Alphen’ te worden. Die titelgeeft vier dagen lang privileges. Meer informatie over CulinairAlphen is te vinden op www.culinairalphen.com.DE CLERCQ TREEDTTOE TOT TOP 50De Clercq Advocaten Notarissen is toegetreden tot de Top 50Nederlandse Advocatuur. Een lijst die jaarlijks wordt samengesteldin het kader van de Sdu-uitgave De Stand van deAdvocatuur. De Clercq is bovendien de derde snelste groeiervan 2009-2013.VOA TWeeT@gemeenteaadrAlphen aan den Rijn groeit, ook zondersamenvoeging met Boskoop + Rijnwoude.Onze gemeente telt vandaag 73.009inwoners. #welkomVOA MAgAzine juni 20139


Zolderverbouw B.V. met de aanhuurvan de A. van Leeuwenhoekweg 38Hte Alphen a/d RijnQbiq B.V. met de aanhuur van de Hoorn234 te Alphen a/d RijnDe heer A.P. van Smoorenburgmet de aankoop van de PrinsesMarijkestraat 8 te Alphen a/d RijnDulon B.V. met de aanhuur van deEnergieweg 12 te ZoeterwoudeBasis Bedrijfshuisvestingfeliciteert deze bedrijvenmet hun nieuwe huis vesting.Dat betekent dat wij weerwat ruimte hebben gekregenin onze order-portefeuille.Bent u voornemens te gaanverhuizen, dan informerenwij u graag over deuitgebreide mogelijkheden.BasisBedrijfs huisvesting:het fundament voorsuccesvol ondernemen!Bel voor meer informatiemet 0172 - 470 247 ofbekijk onze website:www.basis.nl.Basis voor5e keer op rijdé nummer 1makelaar van deregio Rijnland(onderzoek vanPropertyNL)30455-3_Basisadv VOA 3.indd 1 03-06-13 16:17Aksent op Schoonmaakt een zichtbaar verschil in:• VloeronderhoudJe zietdat wegeweest zijn• Periodiek onderhoud• Glasbewassing• Gevelreiniging• Eenmalige schoonmaakAksent op Schoon zet in een vrijblijvend gesprek graag alle mogelijkheden voor u op een rij. Ons vakmanschap,onze jarenlange ervaring en onze resultaatgerichte aanpak staan borg voor prima resultaten.www.aksentopschoon.nl Tel: (0172) 415 808 Fax: (0172) 415 362


KortnieuwsKoetjesfeliciteertVOADe indrukwekkende leeftijd vande VOA heeft Koetjes en Kalfjesnog niet bereikt. En dat gaatook nog wel even duren gezienhet feit dat de nieuwe vestigingin Alphen aan den Rijn in juli 2012 is geopend. Met een stoereinrichting van hout en natuurlijke materialen en het vleugje chicdoor de subtiele details en vormgeving is de Raadhuisstraat endaarmee Alphen aan den Rijn weer een bijzonder restaurantrijker. Je kunt hier terecht voor lunch, High Tea, High Wine endiner. Ook voor gezelschappen, zakelijk en privé, biedt KoetjesAlphen diverse mogelijkheden want het herbergt naast het restaurantnog een Wine Bar en Private Dining. De kaart laat een breedscala aan gerechten zien en wisselt met regelmaat. Vanzelfsprekendis ook Koetjes en Kalfjes met veel plezier lid geworden vande VOA en zij feliciteert de vereniging van harte met haar 60 jaar!scrambled Adsvernieuwt haar websiteBegin 2012 startten Nick Ralph en Domien Tolsma met ScrambledAds een eigen reclamebureau onder het motto: “Je kunt beterspijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan dan van dedingen die je niet hebt gedaan.” Scrambled Ads hoeft voorlopignog geen spijt te hebben van haar beslissing en kan terugkijkenop een succesvol eerste jaar. Het heeft kunnen werken aanmooie opdrachten, kan inmiddels rekenen op een groep vasteklanten en heeft ook haar naam definitief laten gelden in hetAlphense bedrijfsleven en daarbuiten. Passend bij de ambitiesheeft het reclamebureau haar eigen website onlangs vernieuwd.De nieuwe website biedt Scrambled Ads meer mogelijkheden,geeft beter weer wat de specialisaties van het bureau zijn en hetwebdesign past meer bij het werk wat zij leveren. Kortom,wegens succes vernieuwd dus.VOA TWeeT@SaskiavBerkel@VRHLcom Goed verhaal over social mediain magazine @VOAonline. Maar toch blij dat iknog lekker een papieren versie in handen heb.Marc Huisman Autobedrijfkanshebber op titel ‘Autobedrijfvan het Jaar 2013/2014’Na een spannende race zijn tien onafhankelijke BOVAG-autobedrijven,waaronder Marc Huisman Autobedrijf uit Alphen aan denRijn genomineerd voor de titel ‘Autobedrijf van het Jaar 2013-2014’. Deze verkiezing, op initiatief van BOVAG OnafhankelijkeAutobedrijven, wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden. Opdinsdag 1 oktober wordt bekend gemaakt welk van de tien autobedrijvenzich een jaar lang ‘Autobedrijf van het Jaar 2013-2014’mag noemen. Consumenten konden van begin maart tot eindapril dit jaar hun stem uitbrengen op één van de 3.400 bij BOVAGaangesloten onafhankelijke autobedrijven.VOA TWeeT@Ruud_PondmanErg goed verhaal van René Savelberg tijdensde bijeenkomst @VOAonline over groeikracht.Je bedrijf als #powerhouse!VOA MAGAZINe JUni 201311


interviewMARTIN DE VRIES


Tekst: marco Beentjes Foto’s: riekelt BezemerCentrummanager smeert Alphense raderen“Als de mOtOrdrAAit gAAn wetenminste ergens naartoe”Alphen aan den Rijn heeft eindelijk zijn centrummanager: Martin de Vries. Niet deeerste de beste, want hij slaagde er eerder onder meer in om tweemaal met Haarlemtot ‘Beste winkelstad van Nederland’ te worden bekroond. Sinds 16 april is hij 24 uurper week actief voor Alphen aan den Rijn. “Ik werk als een oliemannetje”, vertelt hijin een vraaggesprek met VOA-magazine.Wat doet een centrummanager?“Het is mijn opdracht om deeconomische positie van hetcentrum te verstevigen enverbeteren. Dat doe ik door allerelevante partijen met elkaarte verbinden en samen tot uitvoeringte komen. In de regeleen traag proces, waarbij het zaak is om dat te versnellen. Ikprobeer de onderdelen als het ware met een oliespuit draaiendete houden. Want als de motor draait dan gaan we tenminsteergens naartoe.”Hoe denkt u de centrumwinkeliers te gaan verbinden? Zij kerenzich in een tijd van economische krimp veelal naar binnen.Iedereen komt tijd tekort.“Je kunt niet verwachten dat zij zich ook nog eens met hetcollectief bezighouden. Ik vraag van hen: sta open voor collectiviteiten doe een bijdrage waar dat nodig is. Het is aan mij ombelemmeringen weg te nemen; creatief op zoek te gaan naaroplossingen zodat de machine draait. Ik verzin wel een list.”U gaat in Alphen aan den Rijn aan de slag in opdracht van degezamenlijke centrumwinkeliers, Kamer van Koophandel, VOA,grote vastgoedeigenaren in het stadshart en de gemeente. Zijdelen een gemeenschappelijke visie. Maar hoe wilt u de kleinevastgoedeigenaren verenigen?“In een aantal steden heb ik in het verleden een vereniging vanvastgoedeigenaren opgericht. Nergens is 100 procent dekking,maar het is van groot belang om op termijn met al deze partijenom de tafel te zitten. Gelukkig heb je met enkele grote vastgoedeigenarenal heel veel vierkante meters te pakken. Voor kleinereVOA MAgAzine juni 201313


Interview“Het is van groot belangom met alle partijen omde tafel te zitten”partijen is het fijn om in de slipstream mee te kunnen. Natuurlijkmoet ik wel eerst laten zien dat de organisatie serieus is.”Wat heeft absolute prioriteit?“Voor de zomer moet op organisatorisch gebied alles in kaart zijngebracht, en een centrummanagementplan zijn opgesteld ingoede publiekprivate samenwerking. Op verzoek van de partijendie mij hebben aangesteld hanteer ik als richtlijn het CM-organisatiemodelvan Veldhoven. Dat is een mooi vertrekpunt maarik ben erg eigenwijs. Het uitgangspunt is prima, verder blijftcentrummanagement voor Alphen lokaal maatwerk. Het is daarbijnoodzakelijk om in de huidige ontwikkeling op wezenlijke veranderingenin de markt te anticiperen. Bijvoorbeeld het koopgedragvan consumenten. Alphen moet in goede tred meelopen, hetliefst zelfs voorop. Dat vereist regie en constant aandacht. Ik bende regisseur die alle elementen van het centrum goed moetlaten functioneren.”U houdt kantoor bij de VOA maar bent in dienst van de VOC(Verenigde Ondernemingen Centrum). Hoe wordt uw functiegefinancierd?“De gemeente, de grote vastgoedeigenaren en de VOC hebbeneen pot gemaakt waaruit mijn functie wordt betaald. Ik moetmezelf nu terugverdienen door te investeren in het proces ombezoekers te trekken; dé grote voorwaarde voor de hele economischebeweging in een stad. Dat is lastig meetbaar gezien hetcollectieve karakter. Maar als we één procent meer bezoekerskunnen bewerkstelligen en als iedere bezoeker één procent meeruitgeeft dan heb ik mezelf ruim terugverdiend.”Hoe lang heeft u nodig?“Ik heb nu een contract voor drie maanden, met de mogelijkheidom het proces te verlengen tot het eind van dit jaar. Maar ik benvan plan om hier te blijven, na een aantal jaren achtereen korteklussen te hebben gedaan. Ik vergelijk de functie van centrummanagerwel eens met die van een voetbaltrainer. Je moet eenfrisse kijk hebben op de zaak, en na vijf jaar bezien of je er niette diep ‘in’ zit. Die tijd heb je echter wel nodig om goed in desamenleving te duiken.”Wat voor band heeft u - naast uw functie - met Alphen aan den Rijn?“Ik heb voor Alphen aan den Rijn gekozen omdat het redelijkdicht bij mijn woonplaats Haarlem ligt. Je moet hier toch vaakvertoeven, onderdeel vormen van de stad en deel uitmaken vande gemeenschap. De band ben ik nu aan het opbouwen. Datbegon tijdens een wandeling door het centrum na mijn eerstesollicitatiegesprek voor de functie en gaat continu door. Ik laatme informeren en zie tal van positieve zaken waar we iets mee14VOA MAgAzine juni 2013


VoaeventsGemeente en VOA aan het werk!Donderdag 25 april zijn diverse ondernemers, werkgevers, gemeenteen experts op het gebied van lokaal aanbesteden en ‘social returnon investment’ met elkaar in gesprek geweest. Een nuttige VOAbijeenkomst die door de 50 geïnteresseerden gewaardeerd werd.rob Donninger,voorzitterVoa-commissieo&W, trad op alsdagvoorzitterWethouderHélène oppatja,Dennis van derWerff en Leen vanDijke in debat‘ook werkgeverskunnen voordeelbehalen bij hetmaatschappelijkinvesteren’16VOA MAGAZINe JUni 2013


Foto’s: riekelt Bezemerin samenwerkingkunnen we mensenmet een afstandtot de arbeidsmarktleiden naar eenreguliere, betaaldefunctieL. van Dijke, oudvoorzitter tweedeKamerfractie enwerkzaam bij Volker-Wessels, pleitte vooreen prestatieladderVOA MAGAZINe JUni 201317


VoaeventsFoto’s: maaike morsinkVOA jaarvergaderingOp 18 april bracht de jaarvergadering van de VOA een groot aantalondernemers op de been. Naast het officiële deel was volop ruimteom te netwerken en te luisteren naar een inspirerende voordrachtvan René Savelberg, voormalig CEO van McDonalds.rené savelbergVOA MAGAZINe JUni 201319


Multilease en Multirentfeliciteren de VOA!Multirent en Multilease bieden fl exibele mobiliteitsoplossingen die aansluiten op uw behoeften en wensen.Al meerdere VOA leden adviseren wij op het gebied van (short)lease. Wilt u ook meer informatie over het effi ciëntinzetten van uw wagenpark? Kij k op www.multirent.nl/zakelij k en www.multilease.nl of bel 0172 – 245 245.1953 1963 1973 1983 1993 2003 201360 JAAR VOA! MET DE FELICITATIES VAN FLYNTH.Meer over fl ynth?0172 - 43 53 83


Tekst: Dick FeddesstarterscommissieInspirerend en innoverend talent: ‘De Q-Starter’Het aantal startende ondernemers inNederland lag vorig jaar rond de 121.000en was daarmee vergelijkbaar met 2011.Het aandeel starters dat in innovatievesectoren begint is echter minimaal.De chemische- en de voedingsmiddelensectorkennen het hoogste aandeelinnovatieve bedrijven. Driekwart van demkb-bedrijven in deze sectoren heeft in deafgelopen drie jaar minimaal één inno vatiegerealiseerd. De bouw-,trans port- endetailhandelsector hebben het laagsteaandeel innovatieve bedrijven (Bron: CBS,KvK, ING Economisch Bureau). De secto rendetailhandel, communicatie, transport enzakelijke diensten kennen het hoogstepercentage starters. Uitgezonderd de sectorcommunicatie zijn dit, op een enkeleuitzondering na, veelal laag innovatievesectoren. In de detailhandel beginnen demeeste starters een webwinkel en ze zijnin de zakelijke dienstverlening werkzaamin de branches consultancy, (technisch)advies en de reclamewereld. Dit zijnweinig innovatieve sectoren. Starters in deinnovatieve communicatiesector zijn metname actief op het gebied van informatietechnologie,video en webhosting.Wakker schuddenOngeacht of een starter wel of niet actiefis in een innovatieve sector, geldt voor allestarters dat zij onderscheidend vermogenmoeten hebben om te slagen op de huidigemarkt. Het zijn ook vaak de startersdie ‘ingeslapen’ sectoren wakker kunnenschudden met vernieuwende ideeën. Datkan op vele manieren. De meest voor dehand liggende innovatie is het bedenkenen ontwikkelen van een nieuw productof nieuwe dienst of de implementatie vaneen nieuw proces, waardoor efficiënter kanworden gewerkt. Maar innovatie kan ookzitten in de wijze waarop opdrachten wordenverkregen, het bedrijf wordt gepresenteerd,of een nieuw concept in de marktwordt gezet. Hierover ging ook het VOA-Seminar: ‘Aan de slag met uw toegevoegdewaarde’ op 28 maart 2013 in Archeon.Samenwerken aan succesRedenen voor gebrekkige innovatie onderstarters kunnen zijn de beperkte financiëlemiddelen en personele slagkracht. Ookzijn de risico’s hoger naarmate het bedrijfkleiner is. Voor starters kan het daarominteressant zijn om met andere partijensamen te werken aan een innovatie. Zovonden twee startende ondernemers elkaartijdens de laatste VOA-borrel waarbij deéén een marketingcase had met een (dure)technische optie en de andere daar eenveel goedkopere en efficiëntere oplossingvoor had vanuit zijn (video)expertise.Zorg dus dat je als starter open staat voornieuwe concepten en markten en zoek desamenwerking op (starters kunnen zichdaarvoor inmiddels ook op ‘Linked-In’aanmelden voor de ‘VOA starters groep’).Kijk ook of je in aanmerking komt vooroverheidssubsidies op het gebied vaninnovatie. In dat kader komt er binnenkorteen spreker van Syntens bij de startersborrelom daarover te vertellen.Vanaf dit jaar zet de Starterscommissie“ Innovatie kan ookzitten in de wijzewaarop opdrachtenworden verkregen”vier keer per jaar innoverend talent extrain de spotlights: De Q-Starter! De Q-Starter toont zijn of haar talent door opeen unieke, innoverende wijze te ondernemen,eruit te springen en zich te onderscheiden!De VOA biedt de Q-Starter demogelijkheid om zich op bijzondere wijzein een korte film te presenteren, maar ookvia lokale en sociale media wordt aandachtbesteed aan het ondernemende talent. VOA MAGAZINe JUni 201321


De totaleKantoorinrichterBEZOEK ONZE SHOWROOMD.K.A. ALPHEN b.v. ‘Alles voor Uw Kantoor’Handelsweg 10, 2404 CD Alphen aan den RijnTel. 0172-437721 • fax 0172-441317info@dka-alphen.nl • www.dka-alphen.nlZoon of dochter geslaagd?Uw bedrijfsopvolgingeen stapje dichterbij...Dat vraagt omeen passendcadeau!www.facebook.com/Tuijnjuwelierwww.tuijnjuwelier.nlAarkade 1-2, Alphen aan den Rijn • T. 0172 - 473035 • E. info@tuijnjuwelier.nl@TuijnJuwelier


eportagegeslAAgdeVenement rAAKHele bedrijfsleV24VOA MAGAZINe JUni 2013


Tekst en Foto’s: Eveline J. Verhoeveelk goed verlopen evenement is eenstimulans voor het imago van de stad.De organisatie duurt vaak een volkalenderjaar, er gaan miljoenen euro’sin om, duizenden vrijwilligers zettenzich er voor in. De Alphenaren betalenniets voor hun evenementen. Wie welen waarom doen ze dat?“Evenementen maken een stad tot wat het is”,zegt Laura van Klink, manager bij de Kamer vanKoophandel in deze regio. “Een evenementzorgt voor levendigheid en stimuleert daarmeede economie. Maar het effect is groter en raakthet hele bedrijfsleven. Evenementen promotende stad en zijn belangrijk voor het imago.Ze maken trots en stimuleren samenwerking.Ze onderscheiden een stad van andere steden: een stad waar jewilt wonen, werken en waar je je bedrijf wilt vestigen.”“Evenementen zijn belangrijk voor de stad”, zegt ook verantwoordelijkwethouder Tseard Hoekstra. “Ze brengen mensennader tot elkaar en maken het wonen in Alphen aan den Rijnleuker.” Hij zegt dit in december 2011 over de invoering vaneen ‘goed evenementenbeleid’. Het beleid mag dan ‘goed’ zijn,de inhoud van de subsidiepot is dat niet. Nu is het zo dat degemeente faciliteert en er zijn bijdragen mogelijk uit een ander‘potje’. Maar toch: het gemeentelijke evenementenbudget isvoor 2014 slechts 66.000 euro.tenCulinair Alphen.InitiatiefnemerJohn Vermeer spreekthet publiek toe.Om dit bedrag in perspectief te zetten: Culinair Alphen of Zomerspektakel- en voorheen ook Winterspektakel - heeft een budgetvan rond de 3 ton. In totaal gaan jaarlijks ettelijke miljoenen euro’saan sponsoring naar de Alphense evenementen. De bezoekersbetalen meestal géén entree. Het zijn de plaatselijke ondernemersdie elk jaar weer een enorm bedrag in de evenementen steken.Welke evenementen zijn er?Er zijn heel veel Alphense evenementen. Hieronder een overzichtje,geenszins compleet.Tot de grote evenementen met tienduizenden bezoekers behorenParkkunst, Zomerspektakel, Culinair Alphen en de AlphenseDagen met onder meer Oldtimerfestival, Gondelvaart en de jaarmarkt.Deze evenementen trekken bezoekers uit de hele regio.Nationale evenementen zijn jeugdvoetbaltoernooi ARC Heitingavoor clubs uit het hele land, loopwedstrijd Twintig van Alphen alsaftrap van het nationale marathonseizoen, en het internationaleVOA MAGAZINe JUni 201325


“ Evenementen hebbeneffect op economieen bedrijfsleven”Challenger TEAN tennistoernooi. Muziekfestival Lakeside, hetAlphense SportGala, de week fietsen van de LAURA en Vakantiespelzijn gericht op betalende bezoekers of op deelnemers.De kleinere evenementen zijn vaak verbonden aan een winkelgebied,zoals de Pasar Malang in de Ridderhof, braderieën in Herenhofen Atlas of de AllFunRun en de zomermarkten in het Stadshart.In de regio is de traditionele Trekkertrek in Koudekerk een grooten bekend evenement. Voor het Zomerfeest in Aarlanderveen ofde Boskoopse braderie loopt het ‘hele dorp’ uit. De intocht vanSinterklaas is overal een spektakel. En dan nog de feestweken,vakantiespelen, buurtfeesten en tentfeesten in de verschillendewijken en kernen.De spoeling is dunAl deze evenementen zijn gebaat bij gulle gevers uit het bedrijfsleven.Sterker nog: vrijwel elk evenement is afhankelijk van goedesponsoren! Er is veel vraag, maar de spoeling is dun. Hetzelfdegeldt voor deelnemers. Veel bedrijven willen wel, maar kunnenniet aan elk evenement deelnemen. En: een evenement biedtmeestal geen verdienmodel: “Het is voor mij een showcase. Ik kanmijn bedrijf presenteren”, zegt een van de restaurateurs van CulinairAlphen. Soms gaat het mis. Zoals voor het Winterspektakel - datvorig jaar definitief ter ziele ging - en voor Culinair Alphen dat in2010 een jaar heeft overgeslagen.Maar het kan ook voorspoedig gaan. Voorzitter Stanley de Loozemeldt in 2012 dat het Zomerspektakel zeer succesvol is in hetenthousiast maken van ondernemers: “We hebben een groot bedragaan geld binnengehaald, maar ook heel veel in natura. Dankzijonze sponsors kunnen wij het Zomerspektakel, met uitzonderingvan de openingsavond, gratis aanbieden aan alle Alphenaren.”Waarom de sponsors bijna in de rij staan om mee te doen? ”Hetsfeertje is goed. De timing is goed. Het bestuur geniet sympathie”,denkt De Looze wiens bedrijf Van der Werff Groep zelf hoofdsponsoris. “En het evenement is laagdrempelig en voor iedereen.“Ook dit jaar is het binnenhalen van sponsors heel goed verlopen.“We staan er zelfs nog iets beter voor dan vorig jaar. Dus we zijnhartstikke tevreden”, vertelt bestuurslid Ivanka Overvliet. “Er is eengrote gunfactor bij bedrijven, twee kanten op. Sponsoren is gunstigvoor het imago van een bedrijf. Ik denk niet dat een bedrijf meeromzet genereert door sponsoring.”Beleving Stadshart moet beterCentrummanager Martin de Vries zegt direct na zijn aantredenin april van dit jaar: “Consumenten moeten worden verleid. Debeleving van het Stadshart moet dus beter.” Concreet moet erprofessioneel worden omgegaan met het centrum. Daar horenaantrekkelijke - kleine en grote - evenementen bij.Nog voordat De Vries goed en wel in het zadel zit, heeft WinkeliersverenigingRijnplein de handschoen al opgenomen. Het eersteevenement op koopzondag - de AllFunRun - zorgt voor behoorlijkwat reuring rond het Rijnplein. Maar de sponsoring van de prijzengaat minder gemakkelijk. “Ik moet er veel voor doen om prijzenbinnen te krijgen”, zegt organisator Anke van Elteren. Tot de wintervan 2011/2012 is het Winterspektakel rond de feestdagen op hetplein een grote publiekstrekker. “Wij sponsoren de ijsbaan omdathet ons naamsbekendheid oplevert, niet omdat de winkeliers meeromzet draaien”, zegt Sjoerd Vlietstra, voorzitter van de winkeliersvereniging,over het waarom. Vanwege gebrek aan steun vanuit degemeenteraad heeft hij afgelopen winter ‘de stekker eruit getrokken’.De Oldtimerdag, onderdeel van de Alphense Dagen, is van oudsheraan de andere kant van het Alphense centrum, in de Hooftstraat.Maar het winkelbestand in deze aanloopstraat - en dus het aantalsponsoren - loopt hard terug en geeft voor 2013 ‘slechts’ 3 procentvan het benodigde budget. Dit jaar wordt het festival dan ook uitgebreidnaar het Rijnplein. “Om te kunnen uitbreiden is er geld enruimte nodig. Dat geld wordt gevonden door vanaf nu, naast destart van de rondritten vanaf het Rijnplein, ook 20 procent van deOldtimerdag te verplaatsen naar het Rijnplein”, stelt de organisatie.Anders omgaan met sponsoringMachiel van der Schoot - bij de gemiddelde Alphenaar bekenderals blogger op Alphens.nl dan als ondernemer - geeft jaarlijks eengroot bedrag aan sponsoring, vooral namens Sera Software. Hetzit hem behoorlijk dwars dat Alphen aan den Rijn zo weinig overheeft voor evenementen. ‘Als de gemeente niet meer subsidieert,dan sponsor ik niet meer’, schrijft Van der Schoot een jaar geledenin zijn blog. Geeft Van der Schoot echt niets meer? “Jawel,maar ik ga er anders mee om. Ik geef alleen nog in ruil voor eencommerciële tegenprestatie. En als een evenement mij na aanhet hart ligt.” Bovendien vindt hij dat evenementen- en andereorganisaties anders met de financiering om moeten gaan: “Vraaggewoon een gift óf geef een tegenprestatie. Maar maak dan échtreclame voor het bedrijf van de sponsor.” Sowieso ziet Van derSchoot meer in een systeem waarbij de Alphenaren - bijvoorbeeldvia een website - stemmen op evenementen en waarbij bedrijvendan een vooraf vastgesteld bedrag per stem geven.Steun is vanzelfsprekendJohn Kroes, van het gelijknamige notariskantoor, kijkt er anderstegenaan. Zijn steun aan menig evenement - zoals Culinair Alphenen Zomerspektakel - is vanzelfsprekend. “We hebben als ondernemersallemaal jarenlang goed verdiend. Als ondernemer moet jedan ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Somshoef je daar niets voor terug te hebben.”Is het de gemeente die moet betalen voor de Alphense evenementenof zijn het de Alphenaren zelf die de rekening moetenbetalen? Kennelijk geen van beide. Vooralsnog lijkt het erop dateen aantal gulle ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf deevenementenkalender voor Alphen aan den Rijn goed gevuldhoudt. Wat zij ervoor terugkrijgen, is een goed imago in een leefbaregemeenschap. En een goed imago is onbetaalbaar… 26VOA MAgAzine juni 2013


Zomerspektakel aan het Meer. Het middenterrein met zitjesCulinair Alphen.De Watergeus serveertwinnende gerechtenDe hoofdsponsors van Culinair AlphenParkkunst. Het is druk langs de vijver in Park Rijnstroom…“ Evenementensponsoren isgunstig voorimago bedrijven”Zomerspektakel aan het Meer.Gezellig chillen op zondagmiddagDe intocht van SinterklaasAllFunRun. evenement op het Rijnplein tijdens koopzondagGondelvaart. een van de onderdelen van de Alphense DagenVOA MAGAZINe JUni 201327


Tot ie gevonden isNAHV AccountantsAlphen aan den RijnTel: 0172 - 44 75 00E-mail: alphen@nahv.nLNAHV AccountantsAmsterdamTel: 020 - 627 51 31e-mail: nahv-accountants@nahv.nlVoor meer informatie kijk op www.nahv-accountants.nlPRO-ACTIEF EN OPLOSSINGSGERICHT MEEDENKENDMET DE ONDERNEMER


VOA al 60 jaarto the point.Koraalzwam 60, 2403 SM Alphen a/d RijnM 06 38 09 23 13, E sandra@sd-mo.nl, I www.sd-mo.nl454213 1/4 adv VOA magazine SDMO.indd 4 24-05-13 10:19


De Facesinthecrowdéén is wat meer zichtbaar dan de ander, maar deze Faces in the crowd vervullenallen een belangrijke rol in het Alphense bedrijfsleven. Wie zijn ze en wat doen ze?lindA VerKleijWIe: Linda VerkleijWAT: OndernemerWAAR: Culinair Alphen enVerba Beheer B.V.De meeste mensen zullen mij kennen vanAlphen Culinair. Daar zet ik mij al vijf jaarbelangeloos en met veel enthousiasmevoor in! De eerste vier jaar heb ik hetentertainment mogen verzorgen.Dit jaar zet ik mij in als vicevoorzitter enbenader ik sponsoren, zodat het lekkersteevenement van Alphen ook dit jaar weereen groot succes kan worden. Sinds juni2012 ben ik samen met mijn man, Jan Verkleij,de trotse eigenaar van Verba AlphenBV. Onze eerste investering is KapsalonGordon’s Hairline aan de Prinses Irenelaan82. We zijn hard bezig deze kapsalon verderte professionaliseren. Het naastgelegenpand wordt compleet verbouwd en krijgteen frisse nieuwe inrichting, de kapsterskrijgen les in de nieuwste trends en ookhet logo en de bedrijfskleding krijgen eennieuwe look! Op 1 juni openen wij de deurenvan het nieuwe pand.Wil je meer informatie over CulinairAlphen of over Verba Alphen BV? Neemgerust contact met mij op!lindaverkleij@live.nlwww.linkedin.com/profile/view?id=59788618&trk=tab_prowww.gordonshairline.nlwww.culinairalphen.comsAnder KOPPenHOlWIe: Sander KoppenholWAT: Organisator / VoorzitterWAAR: Lakeside FestivalIk ben de voorzitter van Stichting We LoveEducation, de organisatie achter het LakesideFestival. Op 17 augustus zullen ruim10.000 bezoekers uit heel Nederland weerlos gaan op het grootste open-air danceevent van Zuid-Holland. Wij mogen onsmede daardoor het grootste evenement vanAlphen aan den Rijn noemen. Mijn werkzaamhedenbestaan in de voorbereidingvoornamelijk uit het opstellen van het veiligheidsplan.Veiligheid is veruit het belangrijksteonderdeel van de vergunning. Tijdensdit traject, welke zo’n 10 maanden in beslagneemt, staan we in nauw contact met deveiligheidsregio en de gemeente. De volledigeindeling van het terrein en alle faciliteitenvallen ook onder mijn verantwoording.@sanderkoppenholsander@lakesidefestival.nl30VOA MAGAZINe JUni 2013


wilmA POOtWIe: Wilma PootWAT: Manager KinderopvangWAAR: Junis KinderopvangKinderopvang: bijna dagelijks wordt erover geschreven in de dagbladen. Na jarenvan groei is het werkveld door allerleiontwikkelingen in een andere dynamiekterecht gekomen. Samen met de andereleden van het managementteam is hetmijn ambitie en opdracht om de organisatiedoor deze veranderende tijden te loodsen.Doelstelling: een professionele organisatiezijn waar het goed toeven is voorkinderen en hun ouders, en voor medewerkers.Mijn werkgebied strekt zich uitvan Bodegraven, een deel van Alphen aanden Rijn en Rijnwoude. In dat werkgebiedbevinden zich 35 locaties (kleinere engrotere) voor opvang (0-4 jaar), buitenschoolseopvang (4-12 jaar) en peuterspeelzaalwerk.De leiding over dezelocaties ligt bij clustermanagers. Als hunleidinggevende stuur ik samen met henop inhoud en resultaat. Bij ‘inhoud’ gaathet als eerste om de pedagogischekwaliteit. De kern van ons werk is hetbegeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling.Dat doen we op basis van eenstevige pedagogische visie die Junis zelfheeft ontwikkeld. Mede gezien mijnachtergrond als klinisch- en orthopedagoogzit de (door)ontwikkeling van hetpedagogisch beleid als aandachtsgebiedin mijn takenpakket.Bij ‘resultaat’ begeleid ik de clustermanagersbij het aansturen van de locaties opbezetting, personele inzet, uitgaven etc.Maar hebben we het ook over uitstralingvan de locatie en klantgerichtheid. Juniswil de beste zijn, hoe vertaal je dat naarde dagelijkse praktijk?Dertien jaar ben ik nu manager Kinderopvangbij Junis, voorheen SKA. Medegezien de dynamiek van het werkveld eenbaan vol afwisseling en kansen om teblijven leren en ontwikkelen.@wilmapootE-mail: poot@junis.nlHAns Peter VAn den bOsCHWIe: Hans Peter van den BoschWAT: ondernemerWAAR: Eigenwijze Evenementen“40 en het roer om”. Op die leeftijd kwamde langgekoesterde wens van Hans Petervan den Bosch dan eindelijk in vervulling.Na enkele omzwervingen binnen marketingen Sales bij ondernemingen in devoedings middelensector tijd voor uitdagingen zelfstandig ondernemerschap. Woonachtigin Bodegraven, midden in ’t GroeneHart, sportief, netwerker, creatief, flexibelen gastvrijheid. Met deze combinatie vanfactoren is evenementenorganisatiebureauEigenwijze Evenementen juli 2007 tot standgekomen. inmiddels heeft niet alleen hetwerkgebied zich enorm verruimd maarook de aard van de activiteiten. EigenwijzeEvenementen houdt zich bezig met eengrote diversiteit aan activiteiten: events,incentives en congressen. Niet alleen in’t Groene Hart maar inmiddels hebben wijervaring met evenementen en incentivesin heel Europa. Vanuit liefde en passie voorde Waddeneilanden zijn wij enkele jarengeleden een label begonnen: Wadeigenwijz,specialist voor teambuilding of relatieeventsop Texel, Vlieland en Terschelling.Binnen Alphen zijn wij bekend bij diverseAlphense ondernemers en ondernemingen.Bijzonder graag zijn wij de VOA leden vandienst met een passende creatieve invullingvoor teambuilding, relatie-event, open dag,productlancering, kick-off, congres, etc.@eigenwijzeeventverkoop@eigenwijze-evenementen.nlVOA MAGAZINe JUni 201331


LEADING IN OIL & GAS TECHNOLOGYFrames feliciteert de VOAmet haar 60-jarig bestaan!In het jaar waarin Frames de Ondernemingvan het Jaar is, viert de VOA een jubileumom trots op te zijn.Wij hebben van heel dichtbij mogenmeemaken hoe inspirerend en actief de VOAzich inzet voor het ondernemersklimaat inAlphen aan den Rijn en omstreken.Voor de toekomst wensen wij de VOA veelsucces toe om dit op eenzelfde vernieuwendeen uitdagende manier te doen, ondersteunddoor de ondernemers.Bedankt voor de belangrijke rol die julliespelen in ondernemend Alphen aan den Rijn.info@frames-group.com • www.frames-group.com


VOA TRAKTEERT TAARTAAN ADVERTEERDERSAlle adverteerders in het VOA magazine editie juni 2013werden verrast met een taart van Stevers Banket. In de eersteplaats omdat het juni-nummer als thema Feest! heeft en inde tweede plaats als blijk van waardering voor hun bijdrageaan de VOA. Mede door deze bijdrage kan het VOA Magazineworden gerealiseerd.“Het VOA magazine is allang geen clubblaadje meer”, aldus BasBosman. “Het is een volwaardig magazine met een spectaculaireopmaak en inhoudelijk van uitstekende kwaliteit. Het VOA magazinelezen is nuttig en prettig. Echter, zonder advertenties kunnenwe als VOA dit medium niet bieden. Daarom deze editie een extraattentie voor onze adverteerders. Als blijkvan waardering en om aan te gevendat de VOA een vereniging is vanons samen.”Adverteren in het VOA magazineheeft altijd zin. Wilt u daar alsadverteerder een taart voorontvangen? Er is altijd ruimte vooronderhandeling…COLUMNGERRITS MIDDELVINGERDag lieverd, fijne dag op je werk, kus, kus... Gerritrijdt de straat uit. Hij zwaait vriendelijk naar eenkennis in het voorbijgaan. Na de verkeerslichtenvan de Leidse Schouw draait hij behoedzaam deN11 op richting Leiden. Precies op dat momentmaakt de bestuurder van de zwarte Volvo naasthem een onnozele beweging. Gerrit schrikt en wordt ontzettendkwaad. De zwarte Volvo kan rekenen op een salvo aan lichtsignalenen een dikke middelvinger.In mijn zwarte Volvo, rijdend op de N11, vraag ik me direct af water gebeurt met mensen zoals deze - voor mij volstrekt onbekende- Gerrit, zodra zij in een stuk blik zitten. Geeft die redelijk anonieme,veilige omgeving van een auto Gerrit de macht om, zodra iemandook maar iets doet wat hem niet zint, uit te maken voor klootzak oflul? Ik geef het graag toe hoor, ik ben niet de allerbeste chauffeur,maar ik blijf altijd beleefd. Ik zwaaide dus ook terug naar Gerrit,waardoor hij nog bozer werd.Stel je voor dat ik zoiets in een lift of bij een VOA-borrel meemaak.Iemand laat een boer, stoot je glas omver, of staat gewoon net ietste dicht bij je. Zou Gerrit hen dan ook direct zijn middelvingerlaten zien? Ik denk het niet. Face-to-face is dat toch een heel stuklastiger. Maar online gebeurt het wel. Social media en blogs staanvol met persoonlijke aanvallen en taalgebruik waar de hondengeen brood van lusten. Ik kan mij daar echt over opwinden.SalarisadministratiesStartersbegeleidingAdministratiesJaarrekeningenBelastingaangiftenFiscale &juridische adviseringBetaalbare partnerin ondernemenCijfers alleenzeggen niets…Onze werkwijzezegt veel meer!Alphen aan den Rijnwww.agsadministraties.nlEen mooi voorbeeld zijn de blogs van Machiel van der Schoot enDennis Captein. Deze opiniërende stukken staan op Alphens.nl entoegegeven, ik lees ze graag. De beruchte bloggers van Alphen zijnerg bedreven in het uit de tent lokken van mensen. Vaak zit er eenkern van waarheid in, waar de heren onderzoek naar doen enbewijs voor leveren. Werk dat we eigenlijk mogen verwachten vanonze lokale journalistiek, maar dat terzijde.Ik haak af wanneer Dennis of Machiel de zoveelste persoonlijkeaanval lanceren. Doen ze dat nu om de website te promoten?Maatschappelijk betrokken te zijn? Om de onderste steen boven tehalen? Is het gewoon een leuk spelletje? Zijn de heren een beetjeaandachtsgeil? Of gewoon om al deze redenen?Ergens lijken Dennis en Machiel wel op Gerrit van de N11.De redelijk anonieme, veilige omgeving van hun blog is net eenauto. Het is in ieder geval niet zo oncomfortabel als in een lift ofop een VOA-borrel. Misschien is datwel de belangrijkste reden waaromsommige mensen je niet aankijkenals ze je een hand geven.In een andere omgeving zouden ze,net zoals Gerrit, hun middelvingerlaten zien.Jan Verheul,directeur Verheul Communicatie@JanVerheuljanverheulVOA MAGAZINE JUNI 201333


Verenigingsnieuwseconomisch Actie Plan positiefontvangen in gemeenteraadHet Economisch Actie Plan 2013 (EAP), een initiatief van deVereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) enCollege B&W, is door Edwin ten Brink (VOA) en wethouderEconomische Zaken Tseard Hoekstra gepresenteerd aan degemeenteraad en daar goed ontvangen. Op 30 mei nam degemeenteraad een positief een besluit over het plan en de 35prestatiedoelen die hierin staan omschreven.De 35 prestatiedoelen zijn omschreven ter versterking van hetondernemersklimaat, om de werkgelegenheid te behoudenen te vergroten, onderwijs beter te laten aansluiten op dearbeidsmarkt, innovatie te bevorderen en ervoor te zorgen datAlphen aan den Rijn lokaal en regionaal een aantrekkelijkestad is en blijft. Deze 35 prestatiedoelen zijn een gezamenlijkeverantwoordelijkheid van gemeente en VOA.Gezamenlijk loket“Een van de doelstellingen is onder meer het stimuleren enondersteunen van een (startende) onderneming vanuit eengezamenlijk loket”, aldus Hoekstra. “Daarnaast willen we dedeelname van Alphense bedrijven aan aanbestedingen nadrukkelijkbevorderen, waarbij we streven naar transparantie enoprichting van een VOA aanbestedingscommissie” zo geeftEdwin ten Brink aan namens de VOA.CitymarketingSamen met de gemeente wil de VOA de naam Alphen aan denRijn ‘branden’. Wat maakt Alphen aan den Rijn uniek? Het aanstellenvan een centrummanager ter bevordering van het centrumgebiedis daarvoor een eerste concrete actie. Met debenoeming van Martin de Vries is bovendien het eerste prestatiedoelgerealiseerd.dat we daadwerkelijk activiteiten zoals bijvoorbeeld eeninnovatiewedstrijd gaan opzetten en een ‘kennisverbinder’gaan aanstellen.”OndernemershuisDe uitvoering van al deze prestatiedoelen zal gaan plaatsvindenin het Ondernemershuis, gevestigd aan de Zuidpoolsingel,gebouw ‘Antarctica’ in Kerk en Zanen. De investeerders vanI Flow faciliteren, gemeente en VOA zorgen voor uitvoering vande genoemde prestatiedoelen, partijen huren ruimten en metelkaar zorgen we voor de synergie en bevorderen we heteconomisch klimaat in Alphen aan den Rijn e.o.Andere doelstellingenHet Economisch Actie Plan voorziet verder in een eigentijdsretail- en kantorenbeleid, het verbeteren van het accountmanagementvan de gemeente, actieve acquisitie en onderlingeafstemming gemeentelijke organisatie inzake werk enbedrijfsleven en een betere afstemming tussen onderwijsen arbeidsmarkt.Verkozen VOAbestuursledenTijdens de jaarvergadering op 18 april 2013 zijn Elles in ’t Veld(Talba) en Edwin ten Brink (Ten Brink Foodretail) herkozen alsVOA-bestuursleden voor de volgende periode van 3 jaren.Eric Carree (De Computerwacht) is verkozen tot bestuursliden beoogd voorzitter van de VOA per april 2014.Broedplaats“Het streven binnen het EAP is om een innovatiebroedplaats opte richten”, zegt VOA-bestuurder Edwin ten Brink. “Dat betekentDownloadals App!VOAonline.nleric Carree34VOA MAGAZINe JUni 2013


OndertekeningmobiliteitsconvenantVOA agendaOnderwerp Locatie Datum Tijd TotVOA JubileumcommissievergaderingVOA 20-6-2013 11:00 12:00Vergadering VOA-ProgrammacommissieVOA 20-6-2013 12:00 13:30VOA-bestuursvergadering VOA 24-6-2013 9:00 11:00Vergadering Ten Brink 27-6-2013 20:00 21:30VOA-RetailcommissieFoodretailVOA 60-jarig jubileumfeest Groot Baronie 29-6-2013 20.00Gedeputeerde Ingrid de Bondt, wethouderKees van Velzen, VOA-voorzitter John Vermeer,KvK-directeur Ben Schuttenbeld eneen aantal prominente Alphense bedrijvenondertekenden op 18 april het convenant‘Duurzame mobiliteit Alphen aan den Rijn’.Doel hiervan is het woon-werkverkeer,zakelijk verkeer en goederenvervoer vanbedrijven in samenwerking te verduurzamen.Door minder, op andere tijden ofmet ander vervoer dan de auto te reizen.Bedrijfsbezoek met B&Waan een VOA lid n.n.b. 9-7-2013 14:00 16:00Vergadering VOA Redactieteam VOA 3-9-2013 12:00 13:30Vergadering Commissie O&W VOA 5-9-2013 9:00 11:00Netwerkborrel voor VOA-starters Tean 5-9-2013 16:30 17:30InternationalVOA netwerkborrel Tean 5-9-2013 17:30 18:30InternationalKijk voor alle data op de website www.VOAonline.nl/agenda of downloadde business app VOA business agendaOp de fietswerkt beter!Op 1 mei is de Fietsactie ‘Op de fiets werktbeter!´ van start gegaan. Met deze actiewordt het woon-werkverkeer op de fietsonder uw werk nemers gestimuleerd,waarmee we bereikbaarheid van de regiobehouden. Vorig jaar deden er in totaal108 bedrijven mee. Tijdens deze 17e editiekunnen nu ook Alphense bedrijvenmeedoen: het is simpel en er zijn geenkosten aan verbonden.Statistieken of meer informatie overde Fietsactie kunt u vinden opwww.opdefietswerktbeter.nl. Daar staatdat aanmelding voor 2013 in principe isgesloten, maar VOA-leden die nog willenmeedoen met de Fietsactie mogenzich t/m 24 juni telefonisch of per e-mailalsnog voor inschrijving melden bijGina Lunenburg (070 7501 524 ofg.lunenburg@haaglanden.nl).VOA inspireert:De groeikrachtvan McDonald’sRené Savelberg, voormalig CEO vanMcDonald’s Nederland, heeft 14 jaar langde passie en kracht van een wereldleideruit eerste hand ervaren. Onder zijn leidingverdubbelde in 7 jaar tijd het aantalrestaurants van 100 naar 200, met eenomzet van 700 miljoen en meer dan16.000 medewerkers. In zijn presentatie vertelde hij tijdens de jaarvergaderingin Avifauna over het succes van McDonald’s. “De kracht zit hem in drieaspecten: goede basisproducten, standaardisatie en partnerships”, legde hijhet publiek uit. Verder kan succes volgens hem alleen tot stand komen door‘people focus’. “Mensen kunnen iets alleen goed wanneer ze het zelf graagwillen. Dus maak een gepassioneerd ‘powerhouse’ van je organisatie.Luister en leer van je omgeving. Probeer je niet star vast te houden aan jeicoon, maar wel aan je kernwaarden en uitgangspunten”. Tot slot maaktehij notitie van de entrepreneur-scan voor medewerkers. Een inlogcode isvoor VOA-leden verkrijgbaar via rsavelberg@mcsense.nl.VOA MAGAZINe JUni 201335


International Council of Shopping CentersWINNER ICSC SOLAL AWARDLondon May 2013New Media emerging technology for MegaStores The Hague


Uitgelicht38VOA MAgAzine juni 2013


Tekst: rob Buisman Beeld: riekelt Bezemer / shutterstockgewOOnblijVenfeesten!De VOA pakt zaterdag 29 juni aangenaam uit met het 60-jarig jubileumfeest.een goed moment om de dagelijkse gang van zaken even te vergeten en de knopom te zetten. Voor veel leden is dat niet altijd even makkelijk. Het economischklimaat trekt een stevige wissel op het bedrijfsleven en de stemming in bedrijven.Daarnaast zit de hand op de knip. Begrijpelijk? Of moet juist nu de teamspirit binneneen bedrijf worden versterkt met activiteiten die de saamhorigheid versterken?Nineke de Graaffvan Well DoneEvents en HansPeter van denBosch van EigenwijzeEvenementenvinden dat erook in minderetijden voldoende redenen zijn om eenfeestje te vieren. “Dit is inderdaad juist eentijd dat je als ondernemer van je moetlaten horen”, stelt Nineke. “Er komt een tijddat alles weer beter wordt en dan is hetbelangrijk dat jouw onderneming opieders netvlies staat. Dat moet bij klanten,maar zeker ook bij huidig en nieuw personeelhet geval zijn. Evenementen - kleinof groot - voor personeel, klanten en/ofleveranciers kunnen daar een enormebijdrage aan leveren.”MotiverenHans Peter van den Bosch sluit zich daarbijaan. “Met name wanneer het iets minderblijkt te gaan, is het voor bedrijven noodzakelijkom activiteiten en evenementente organiseren. De sleutel tot een gemotiveerdegroep werknemers is saamhorigheid,iets extra’s voor elkaar over hebben.Een bedrijfsfeest of -evenement is een uitgelezenmiddel om mensen te motiveren.Je moet als ondernemer op een laagdrempeligemanier altijd investeren in jebelangrijkste kapitaal; jouw personeel.”Dat de beschikbare middelen bij bedrijveneen belangrijke rol spelen, hoeft geenbetoog. Nineke: “Toch zijn er voor elkedoelgroep, elk budget en elk einddoelveel mogelijkheden. Een duur evenementneerzetten is niet zo moeilijk. Een goedevenement neerzetten waar iedereen metVOA MAgAzine juni 201339


“ De tijden vandure bedrijfsfeestenliggeninmiddels verachter ons”een lach op terugkijkt, dat is de kunst. Maardat hoeft echt niet veel geld te kosten. Metcreatieve middelen is het al mogelijk omiets bijzonders neer te zetten. De kostenzitten vooral in de catering. De kostenvoor de activiteiten en de organisatie zijndaar vaak ondergeschikt aan, maar makenjouw evenement nu juist het evenementwaar mensen nog lang over praten.”Beleving“De tijden van ‘dure’ bedrijfsfeesten liggeninmiddels ver achter ons”, weet Hans Peter.“Dat komt onder meer door de beschikbarefinanciën, maar een duur feest is tegenwoordiggewoon ‘not done’. Het gaat vandaagde dag om creativiteit, authenticiteiten duurzaamheid, om maar een paarbelangrijke thema’s te noemen. Een evenementschittert door een programma datpast bij de cultuur en filosofie van een onderneming.Een evenement moet mensenraken in hun ziel. Daarom heb ik het tijdenseen eerste gesprek met een potentiëleopdrachtgever ook altijd over de beleving.Een evenement is een heuse belevenis diede optelsom is van bevlogenheid, creativiteit,gastvrijheid en flexibiliteit.”Totaal ontzorgenNineke vindt het daarnaast belangrijk datde opdrachtgever zelf ook kan genietenvan een evenement. “Uiteraard komen ineen eerste gesprek ‘zakelijke’ punten aande orde. Zoals de aanleiding en het doelNineke de GraaffHans Peter van den Boschvan het evenement, de doelgroep, hetaantal gasten, de datum en locatie, hetbudget en de marketing. Maar ik streef ervooral naar om de ondernemer tijdenshet eigen evenement totaal te ontzorgenzodat hij of zij naast opdrachtgever ookgastheer en zichzelf kan zijn. De opdrachtgevermoet zich bijvoorbeeld niet afvragenof er wel voldoende kledingrekken zijn.”Hoe bezield, creatief en flexibel de organisatieook is, de locatie van een bedrijfsfeestof -evenement heeft een grote invloed opde beleving van de gasten. “De locatie moetpassen bij het doel van het evenement, dedoelgroep en het programma”, vindt Nineke.“Daarbij is het erg prettig wanneer er wordtmeegedacht over oplossingen. En de cateringmoet goed geregeld zijn.”“De locatie is bepalend voor de sfeer enentourage van het feest of het evenement”,denkt ook Hans Peter. “Niet te groot, niet teklein, niet te chique, niet te koud; het moetprecies aansluiten bij de wensen, het themaen de gasten. En ik wil erop kunnen vertrouwendat de locatie dezelfde service, hospitalityen toewijding biedt die ik voorsta.”WaterIn Alphen aan den Rijn en omgeving is delocatiekeuze aanzienlijk. “Om te ontspannenin een natuurlijke omgeving met uitzichtover het water moet je bij ons zijn”, vertelt40VOA MAGAZINe JUni 2013


UitgelichtSelina Zaal namens Wet ‘n Wild. “Door debijzondere ligging aan de Zegerplas krijgteen bedrijfsfeest bij ons een onderscheidendkarakter. Natuurlijk nemen we ook decatering voor onze rekening. Daarnaasthebben we watersport- en strandarrangementenvoor een bedrijfsuitje. We zijn goedbereikbaar via de Sportlaan en beschikkenook nog eens over 200 gratis parkeerplaatsen”,toont zij zich een prima vertegenwoordigervan een markante locatie.SpeelparadijsEven verderop, aan de andere kant van deVerlengde Aarkade, ligt Zegerplaza. “Eenecht familiebedrijf”, benadrukt eventmanagerMonique Jong. “Voor bedrijfsevenementenhebben we onder meer een benedenverdiepingmet twee sfeervolle ingerichte“ De locatie isbepalend voorde sfeer enentourage”ruimtes, mét buitenterras rondom het pand.Wat onze locatie aan de Olympiawegbijzonder maakt, is de combinatie metspeelparadijs Wiebel Biebel. Zeker bij evenementenoverdag is het voor de gasteneen prettig idee dat ze geen omkijkenhebben naar hun kinderen. Ze kunnenongestoord genieten van het feest.”VogelparkEen bekende speler in de markt van feestlocatiesis Avifauna. Partycentrum CasaHavana biedt met 7 zalen van verschillendegrootte ruimte aan gezelschappenvan 20 tot 1000 personen. “Sfeervol gelegen,midden in het vogelpark met prachtiguitzicht op de grote vijver en aan de anderekant op de flamingo’s in de Cuba-volière”,prijst marketing- en communicatiemedewerkerCarmen van Dorst ‘haar’ locatieaan. “Daarnaast zijn de partyschepen vanRederij Avifauna het hele jaar te huur voorpartijen tot 150 personen. Het gezelschapvaart dan dwars door het Groene Hart endat geeft toch wel een uniek cachet aaneen bedrijfsevenement.”StrelingBuiten Alphen, iets oostelijk van de flitserop de N207 richting Leimuiden, ligt DeDyck, waar 6 verschillende zalen (en eengrote bloemenschuur) groepen van 10 tot400 personen faciliteren. Volgens AnneliesOsinga is De Dyck onderscheidend door:“De balans tussen zakelijk, feestelijk,culinair en agrarisch. De Dyck ligt aan deLeidse Vaart en krijgt deze zomer eeneigen grote aanlegsteiger. Je kunt er dusook met een sloep komen, maar we regelennet zo eenvoudig een aantal sloepenof kano’s voor een gezelschap. En watabsoluut noemenswaardig is: de cateringdoor chef-kok Stephan Möllers. Een strelingvoor de tong.”Is dat alles? Nee, bepaald niet. Archeon,Alfreds, Parktheater, Theater Castellum;meer dan genoeg locaties waar bedrijvenhun licht kunnen opsteken om een evenementte houden. Toch pleiten Nineke deGraaff en Hans Peter van den Bosch voorde inzet van een professionele evenementenorganisator.Hans Peter: “Het is heelverleidelijk om de organisatie van een feestof evenement in verband met de kosten ineigen beheer te houden. Het organiserenvan een geslaagd evenement is echtereen vak apart. Dat moet je in handen durvenleggen van mensen die daar 24 uurper dag mee bezig zijn. Dan maak je demeeste kans op een geslaagd feest tegenminder kosten dan je zelf zou hebben.”Maar wat is een geslaagd feest? Nineke:“Wanneer de opdrachtgever en de gastenhet gevoel hebben dat de organisatie vlekkeloosverlopen is en iedereen naar huisgaat met een positief verhaal. Dan hebbenwij het goed gedaan.” VOA MAGAZINe JUni 201341


Gefeliciteerd!HELPDESKMONITORINGWij feliciteren de VOAmet het 60 jarig bestaan!SERVICEBACK-UPINTERNETADVIESwww.computerwacht.nlDistributieweg 27, 2404 CM Alphen aan den RijnTel. (0172) 23 58 35, info@computerwacht.nl


nieuweledenBij de grootste lokale ondernemingsvereniging van Nederland voelen zowel gerenommeerde ondernemers als starters zich thuis.Hieronder stellen de nieuwe leden zich aan u voor. Wilt u ook lid worden? Aanmelden kan via www.VOAonline.nl.en zakelijke dienstverleners zoalsassurantiekantoren, accountants,notarissen, advocaten en belastingadviseursop het gebied van pensioen.Pensioendesk Groene Hartis aangesloten bij PensioendeskAsbest solutions V.O.f.Tjalk 15 ENederland, de grootste franchiseketenvan pensioenadviesbureaus.Van HoogstratenHoveniersbedrijfHCA2411 NZ BodegravenT: 0172-578630Willem van der Veldenweg 652451 BB LeimuidenSportpark ZegerslootE: info@asbestsolutions.nlT: 06-55142280Olympiaweg 3I: www.asbestsolutions.nlE: info@vanhoogstratenhoveniers-2406 LG Alphen aan den Rijnbedrijf.nlT: 0172-475903 (Clubhuis)Asbest Solutions V.O.F. is opgerichtI: www.vanhoogstratenhoveniers-I: www.hcalphen.nlin 2009 door Michèl en Esther denbedrijf.nlHoudijker en is inmiddels SC-540Verschuur watersportHockey Club Alphen (HCA) isgecertificeerd. Michèl heeft bijnaGouwestraat 60aVan Hoogstraten Hoveniersbedrijf;opgericht in november 1968 en25 jaar expertise op het gebied van2407 BC Alphen aan den Rijnal meer dan 13 jaar een begrip inviert dit jaar haar 45-jarig bestaan.asbest en asbestverwijdering.T: 0172-58 66 78Alphen aan den Rijn en omstreken.HCA is een snelgroeiende vereni-Esther is verantwoordelijk voor deE: info@verschuurwatersport.nlEen allround hoveniersbedrijf,ging met 1.200 leden, verdeeldadministratie. In totaal werken erI: www.verschuurwatersport.nlgespecialiseerd in tuinadvies, tuin-over ruim 60 jeugdteams en 15bij Asbest Solutions zes mensen.ontwerp, tuinaanleg, tuinonder-seniorenteams. Daarnaast kent HCABehalve een goede begeleiding enVanuit een roemrucht onderne-houd en concepttuinen. Concept-een grote groep trimhockeyers enhet inventariseren van asbest,merspand aan de Gouwestraat intuinen is een samenwerking tusseneen enthousiaste G Hockeygroep.vinden wij het belangrijk om iets teAlphen aan den Rijn runnen MarioVan Hoogstraten HoveniersbedrijfUitgangspunt van de vereniging isbetekenen voor de gemeenschap.en Yoney Verschuur hun bijzondereen PRAXIS Alphen aan den Rijn.dat iedereen kan presteren op zijnWe sponsoren daarom teams vanbedrijf. Verschuur Watersportof haar hoogst haalbare niveau. Devoetbalclubs Alphense Boys enverkoopt sloepen die niet alleenOm u een indruk te kunnen gevenambitie om hockey op topniveauARC, zijn betrokken bij wielerclubzijn weggelegd voor vermogendevan de toepassing van de materialente spelen, gaat hierbij hand in handAvanti en zijn één van de spon-Randstedelingen, want de prijzenin uw tuin hebben wij een grootmet de aandacht voor sportiviteit,soren van de aankomende editievariëren van twee- tot vijftigduizendgedeelte ervan verwerkt in onzegezelligheid, betrokkenheid envan Alphen Culinair.euro. Zo wordt varen voor iedereenvijf concepttuinen. U kunt bijopenheid.toegankelijk.Concepttuinen zelf uw tuin voelen,Begin 2013 heeft het clubhuis eenDe boten zijn verkrijgbaar in ver-zien en beleven, een voorproefjeware metamorfose ondergaan.schillende uitvoeringen. De model-hoe uw tuin eruit kan zien! UwMet het vernieuwde clubhuis islenlijn gaat van klassiek tot trendyvoordeel? Voor een vaste prijsHCA klaar voor de komende vijfen vrijwel alle boten in het assor-leveren wij de materialen en ver-jaar, waarin ruimte is om door tetiment zijn vaarbaar zonder vaar-zorgen wij de aanleg van uw tuin.groeien naar 1.400 leden. Als grotebewijs, tenzij men natuurlijk voorOnze vijf concepttuinen kunt u nusportclub in Alphen is HCA, naastmeer pk’s kiest.voelen, zien en beleven bij PRAXISvrijwilligers, afhankelijk van spon-Pensioendesk groene HartVerschuur Watersport biedt eenAlphen aan den Rijn.soren. Onder andere de bordenSimon van Capelweg 1 – IItotaalconcept. Eigenaars kunnenVan Hoogstraten Hoveniersbedrijf;langs de velden, het clubhuis, de2431 AB Noordenhier hun boot het hele jaar doorhet hoveniersbedrijf waarbij uwebsite en de clubapp biedenT: 06-43120949stallen en daarnaast beschiktverzekerd bent van de hoogsteuitstekende mogelijkheden om uwE: info@pensioendeskgroenehart.nlVerschuur Watersport over allekwaliteit in proces en resultaat.bedrijf of acties te promoten.equipment voor onderhoud.Daarnaast verzorgt HCA ook zake-Pensioendesk Groene Hart is eenHet bedrijf heeft meer dan tachtiglijke hockeyclinics. Voor meeronafhankelijk pensioenadvies bureau.boten in de showroom staan.informatie over de mogelijkhedenWij adviseren en ondersteunenNatuurlijk is het ook mogelijk omkunt u contact opnemen metwerkgevers, directeur-grootaandeel-proefvaarten te maken. Vraagsponsorcommissie@hcalphen.nl.houders, zelfstandig ondernemersgerust naar de mogelijkheden.VOA MAgAzine juni 201343


AVEEL VOORDEEL MET DEDE VOA VIP-MEMBERCARDAls ondernemer en VOA-lid bieden wij u graag iets extra’s. Daarom introduceerdeVan der Valk Avifauna begin dit jaar de VIP-membercard. Op vertoonvan deze pas geniet u doordeweeks altijd van de VIP-voordelen in ons à la carterestaurant. Wij hopen u (en uw zakelijke gasten) snel te mogen ontvangen!UW VIP VOORDELEN• onbeperkt (gratis) koffi e en theebij bestelling van lunch of diner• uw lunch/diner binnen 15 minuten op tafel• mogelijkheid om op rekening te betalen• gratis WiFi• gratis parkeren• 5 gereserveerde parkeerplaatsenvoor VOA leden• extra korting op uw bijeenkomstenen bedrijfsfeestenDe VIP-membercard is in februari naaralle VOA-leden verzonden.Heeft u geen pas ontvangen? Neem dancontact met ons op via 0172-487575.VERENIGING VAN ONDERNEMINGEN IN ALPHEN AAN DEN RIJNMEMBER CARDVAN DER VALK AVIFAUNAVAN DER VALK AVIFAUNAHoorn 65 | 2404 HG Alphen a/d Rijn | Postbus 31 | 2400 AA Alphen a/d RijnT: +31 (0)172-48 75 75 | F: +31 (0)172-48 75 06 | info@avifauna.nl | www.avifauna.nlwww.deschaapskooi.com”Hou van Holland” Spel-DinerHoudt u ook van Holland en vanlekker uit eten gaan? Dan is ons”Hou van Holland” Spel-Diner absoluutiets voor u!Speel met je team verschillende rondes,waarbij de algemene kennis over Holland flink op de proef wordtgesteld, terwijl jullie genieten van een heerlijk diner.’t “Hou van Holland” Spel-Diner is het nieuwste en leuksteuitje voor familie, vrienden en collega’s. Een perfecte avondvoor een potje lekker eten, lachen, gezelligheid en teambuilding.Strijd in teamverband voor de “Hou van Holland” Titel en laatonder tussen het eten je prima smaken. Een echt (ont-)spannendetentje onder leiding van onze eigen presentatrice!Kosten voor deze onvergetelijke avond bedragen € 45 perpersoon exclusief drankjes.Reserveer nu.Twitter #houvanholland @de_schaapskooi en maak kans op een “Hou van Holland” Spel-Diner voor 10 pers.!0513 De Schaapskooi adv HouvanHolland 177x121.indd 3 30-05-13 12:30


LedenindebrancheOverzicht met VOA-leden die zich bezighouden met evenementen en hieraan gerelateerde zaken:ONDeRNeMING POSTADReS PC PLAATS e-MAILADReS TeL. NR.Archeon Postbus 600 2400 AP Alphen a.d. Rijn info@archeon.nl 0172-447744Paviljoen Amigo p/a Barnsteenstraat 34 2403 BZ Alphen a.d. Rijn info@paviljoenamigo.nl 0172-430642/06-21594625Mangerie De Zeeger Postbus 2079 2400 CB Alphen a.d. Rijn info@dezeeger.nl 0172-476880Van der Valk Alphen aan den Rijn Postbus 31 2400 AA Alphen a.d. Rijn avifauna@valk.com 0172-487575De WatergeusSimon vanCapelweg 102431 AG Noorden info@dewatergeus.nl 0172-408398De Gouden Wok / Hotel Het Oosten Frankrijklaan 2 2391 PX Hazerswoude Dorp degoudenwok@degoudenwok.com 0172-232463Santé Jr. Catering & Verhuurbedrijf Industrieweg 8 - F 2404 BZ Alphen a.d. Rijn maarten@santejr.nl 0172-417964Party Regelaar Postbus 539 2400 AM Alphen a.d. Rijn info@partyregelaar.nl 0172-653856Bistro De Gelaarsde Kat Hooftstraat 81 2406 GE Alphen a.d. Rijn priksen@casema.nl 06-15123054Restaurant Proto Rijnkade 5 2406 CA Alphen a.d. Rijn nikosbaloumis@hotmail.com 0172-476566Restaurant-Hotel inTenz Herenweg 119 2465 AE Rijnsaterwoude info@restaurant-intenz.nl 0172-507074PannenkoekenboerderijDe SchaapskooiBurg. Bruinsslotsingel 13 2403 NC Alphen a.d. Rijn v.winkelaar@gmail.com 0172-241204Broodjes Direct/Catering DirectA. van Leeuwen hoekweg36 - A42408 AN Alphen a.d. Rijn contact@broodjesdirect.nl 0172-473822Stichting Vriendenvan het SchoutenhuisWinkeliersver. Rijnplein/pa DélifrancePostbus 2001 2400 CA Alphen a.d. Rijn stichting@schoutenhuis.nl 0172-415580 /06-22998869Julianastraat 62 2405 CJ Alphen a.d. Rijn denniswigcherink@me.com 0172-499847Grill’nSmoke Hooftstraat 317 - D 2406 GK Alphen a.d. Rijn joost@grillnsmoke.nl 06-44612252frietfeest.nl Aquamarijn 14 2403 DV Alphen a.d. Rijn gjarents@hotmail.com 06-39545655Zegerplaza Postbus 561 2400 AN Alphen a.d. Rijn info@zegerplaza.nl 06-30531430Wet ‘n Wild Cauberg 88 2402 ZM Alphen a.d. Rijn alkabv@ziggo.nl 0172-472412Alphense Horeca Centrale Prinses Margrietlaan 15 -020 2404 HA Alphen a.d. Rijn erik@alphensehorecacentrale.nl 06-21493316Wijnbar&Zo VOF Julianastraat 42 2405 CH Alphen a.d. Rijn ruud@wijnbarenzo.nl 06-51119267Koetjes en KalfjesAlphen aan den RijnRaadhuisstraat 106 2406 AH Alphen a.d. Rijn kka@koetjesenkalfjes.com 0172-476089Evenementenlocatie De Dyck BV Woudsedijk-Zuid 43 2481 NB Woubrugge reinier@dedyck.nl 0172-500590Alfreds Restaurant,Business en HuwelijkslocatieCornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen a.d. Rijn info@alfreds.nl 0172-425757Well Done Events Marezaten dreef 34 2408 TE Alphen a.d. Rijn ncdegraaff@welldone-events.nl 0172-426818 /06-21572416Eigenwijze Evenementen Kerkstraat 138 2411 AH Bodegraven info@eigenwijze-evenementen.nl 0172-610373 /06-36332815ff anders evenementen Francisca nenlaan 1 2408 KK Alphen a.d. Rijn info@ffandersevenementen.nl 06-38165423Plantarium gebouw Postbus 107 2770 AC Boskoop info@plantariumgebouw.nl 0172-235440DR Producties Postbus 257 2400 AG Alphen a.d. Rijn info@drproducties.nl 06-13138400,0172-421621Young Facility Postbus 2244 2400 CE Alphen a.d. Rijn b.dejong@youngfacility.nl 0172-4745085/ 06-41736411Creatieve Krachten Vrouwgeestweg 48 2481 KN Woubrugge jaap@creatievekrachten.nl 0621237777Castellum Theater Postbus 432 2400 AK Alphen a.d. Rijn info@theatercastellum.nl 0172-429230Banketbakkerij Stevers Julianastraat 25 2405 CG Alphen a.d. Rijn info@steversbanket.nl 0172-472178Harry Cools Van Velzenstraat 1 2405 CV Alphen a.d. Rijn info@harrycools.nl 0172-474741Eventco Zuiderkeerkring 321 2408 NZ Alphen a.d. Rijn eventco@planet.nl 06-51180562VOA MAgAzine juni 201345


Advocatuur Incasso Letselschade LoonschadeLoonschadeAlphen aan den Rijn, Burg. Visserpark 13-15tel. 0172 - 4943 45, www.berntsenmulder.nlWe vinden altijd deoptimale klimaatoplossingOveral waar mensen werken, recreëren of verblijvenwillen we het klimaat naar onze hand zetten. Dit bepaaltimmers sterk ons gevoel van welbevinden. En datkan. Met airconditioning zijn we in staat om ons eigenbinnenklimaat te creëren. Lekker warm voor de één.Heerlijk koel voor de ander. Carrier is ‘s werelds grootsteklimaatexpert. Als uitvinders van de airconditioning zijnwe altijd een stap verder in technologie, om u in iederesituatie de optimale oplossing te bieden.Dus, voor élke klimaatoplossing: turn to the experts.www.carrier.nl/klimaatoplossingenT (071) 341 71 11turn to the experts145car Adv86x121 Optimale.indd 1 23-05-13 15:17


BijzaakTekst en foto’s: manon VonkBijzaken“Geen bestuursfuncties voor mij,maar op mijn school verzorg ikveel evenementen. Daarnaast benik ‘in’ voor allerlei goede doelen.Ik werk daaraan graag mee, zoalsbijvoorbeeld de metamorfosedagvoor kinderen met een hazenlip.En bij de Oldtimerdag zit ik in dejury voor de kleding.”Varen“Op zaterdag zijn we als het evenmogelijk is op het water met onzesloep en bezoeken we de Leidsemarkt. Het hondenstrand is defavoriet van onze geadopteerdeTurkse vuilnisbak. Op zondagbezoeken we mijn schoonouders.Fijn dat ze er nog zijn met hun 82en 92 jaar oud. Het is daar net dezoete inval. Familie is belangrijkvoor ons. Mijn vader, mijn man enmijn zoon zijn het belangrijkste inmijn leven. Mijn vader was mijngrote voorbeeld. Hij is helaas overleden.”Bridgen“Ik gun mijzelf weinig tijd om telezen, dus niet echt een boek opmijn nachtkastje. Daar liggen nuwel twee bridgeboeken: Contracten Bridge in een flits. Bij bridgenkan ik niet aan iets anders denkenen dat heb ik nodig om niet continumet mijn werk bezig te zijn.Eigenlijk heb ik er ook te weinigtijd voor, maar ik ga wel elkewoensdagavond naar les.”AnKe VAnelterenSprankelend feesten, is wat Anke van elterenhaar klanten sinds 2001 biedt. “Als kindorganiseerde ik al feestjes en had ik eenpassie voor showbizz. Dat heb ik gecombineerdin Het Idee.” Toch studeerde ze eerstwiskunde en staat ze twee dagen in de weekvoor de klas. “Ook daar ben ik bezig metentertainen.” Sinds kort is Anke gestartmet haar tweede bedrijf: Promolooks.New York“Stiekem dromen wijervan om een tijdje inNew York te gaanwonen. Heerlijke stad.We houden van desnelheid, de kleding, demensen, het uitgaan.New York heeft het allemaal.Daarnaast willenwe graag nog een keerThailand bezoeken.Ooit een keer geweesten vond het helemaalsuper. Moeten we dusook nog een keer doen.”Italië“Als ik zou moeten emigreren, vertrekik naar Italië. Heerlijk klimaat,lekker eten, toegankelijke mensenen kindvriendelijk. Bij vakantieplannenstaat Italië dan ook hoogop het lijstje. Maar we zijn latebeslissers. Op onze woonboot ishet ook altijd vakantie. Zweden enFinland staan ook nog hoog op hetlijstje. Strandvakanties zijn niet aanons besteed. Wij snuiven lievercultuur en zitten ’s avonds gezelligop een terrasje.Bubbels“Mijn favoriete drankje is eendrankje met bubbels. Liefst champagneof prosecco. Een rosé magik ook graag drinken en de wijnbaris wel een favoriete plek van ons.Overigens is mijn glas ook altijdhalfvol. En als er een kraan is, kunje het glas altijd weer bijvullen.Ik denk altijd in oplossingen en‘out of the box’.”Kever“Mijn favoriete vervoermiddel ismijn oldtimer kever van 60 jaaroud. Het is een zwart ovaaltje, nogbezit geweest van de familie Carmiggelt.Het heeft nog een linnenkentekenbewijs. Hij staat ook altijdin zijn ‘pyama’ in de schuur. Dezeauto krijgt geen regen op zijn kop.Soms zet ik hem in voor mijnevenementen. Vroeger handeldeik in kevers. Heb er denk ik wel vijftiengehad, maar dit is de ultiemekever.”Kippenvel“Ik ga bijna nooit naar de film,maar de film ‘Intouchables’ heeftmij echt geraakt. Heel bijzonderefilm. Een jongen die op de schoolvan mijn zoon aanwezig was bijde beroepsspeeddate heeft naaraanleiding van deze film eenbaantje gevonden en doet nuelke dag boodschappen voor eenoudere man.”VOA MAGAZINe JUni 201347


HÉT MEESTZAKELIJKE MAGAZINEVAN ALPHEN EN OMSTREKENFELICITEERT DE VOA METHAAR DIAMANTEN JUBILEUMWWW.ALPHENINTOBUSINESS.NULOKAAL ZICHTBAAR ZIJN IS LOKAAL ZAKEN DOEN


GASTCOLUMNBRENG EENS EEN ZONNETJEONDER DE MENSEN!Geloof het of niet maar hetwordt echt zomer! Ja, jahoor ik u denken, eerst zienen dan geloven!En toegegeven, het weerwas in de achterliggendeperiode om te janken. Nu zijn we per definitieeen volk dat graag klaagt waarbij het meestalgaat over het weer. En als we het niet over het‘slechte’ weer zelf hebben, in de zin van overvloedigeregenval of temperaturen zwaar ondernormaal, dan weten we ook allerlei anderezaken te omschrijven in (negatieve) meteo rologischetermen. U kent ze wel de uitsprakenals “er pakken zich donkere wolken samenboven ons hoofd”, “de Nederlandse economieverkeert in zwaar weer” en “we belevenstormachtige tijden”. Tientallen weermannenen vrouwen storten iedere dag onheilstijdingenover ons uit, ze vertonen grote gelijkenis metal die deskundigen die ons iedere dag maarweer vertellen hoe slecht ons land ervoor staatin economische zin. Het glas altijd half leeg!Wat gebeurt er bij slecht weer? Dan krijg jehet advies dat - indien er geen noodzaak is -u het beste thuis kunt blijven, niet de weg opmoet gaan, binnen blijven, zandzakken voorde deur, hopend dat de storm gaat liggen!Als we allemaal dat advies zouden opvolgendan zou het niet alleen stil worden op straatmaar dan weten we in ieder geval zeker dat weten onder gaan aan doemdenken. Nu wil ikde situatie zowel in meteorolo gische zin alseconomische zin niet bagatelliseren. Ookwij hebben last van de economische situatieen moeten de tering naar de nering zetten.Reden om ons te verschuilen en ons teverliezen in geklaag? Nee hoor!Waar het kan willen we nog steeds iets positiefsuitstralen. Hoe? Door het ondersteunenvan al die organisaties die prachtige evenementenneerzetten. Ook dit jaar hebben wijons weer als (hoofd)sponsor verbonden aanonder meer Het Zomerspektakel aan hetMeer, Kindervakantiespel, Alphen Culinair,TEAN International en de Culinaire Waterfair.Ik kijk ernaar uit!Waarom? Doet het weer het niet dan:“Brengen zij een zonnetje onder de mensenen een blij gezicht te zien dat is pas fijn!”Komt u ook, dan heffen we samen het(halfvolle) glas op de toekomst. Want achterde wolken schijnt de zon. Proost!John KroesNetwerkagendaColofonHeeft u aanvullingen op de Alphense netwerkagenda? Mailt u dan naar info@VOAonline.nl.Voor deelname aan onderstaande activiteiten kan lidmaatschap verplicht zijn.Businessclub Rijnstreek ontbijtIedere vrijdagochtend. Aanvang 7:30 uur. Locatie: Café Alphens (Theater Castellum)Open Coffee Alphen21 juni 2013. Aanvang 8:45 uur. Locatie: Alphen Business CenterBusiness Lounge Alphen BBQ27 juni 2013. Aanvang n.n.b. Locatie: ZegerPlazaVOA 60-jarig jubileumfeest29 juni 2013. Aanvang 20:00 uur. Locatie: Groot BaronieOpen Zomer Coffee19 juli 2013. Aanvang 8:45 uur. Locatie: Alphen Business CenterOpen Zomer Coffee16 augustus 2013. Aanvang 8:45 uur. Locatie: Alphen Business CenterCulinair Alphen29 augustus t/m 1 september 2013. Locatie: Park RijnstroomVOA netwerkborrel5 september 2013. Aanvang: 17:30 uur. Locatie: TEANHet VOA magazine is een uitgave van deVereniging van Ondernemingen in Alphenaan den Rijn e.o. (VOA). Heeft u opmerkingenof vragen over het VOA magazine?Neemt u dan contact met ons op:VOA Secretariaat, postbus 103, 2400 ACAlphen aan den Rijn, tel. 0172-424468,fax 0172-426099,e-mail: info@VOAonline.nl,www.VOAonline.nl.Redactieteam: Elles in ‘t Veld (TalbaNederland), Karin Wikaart (Bedrijfspsycholoog),Bernadette Larsen (Opgeruimd isnetjes), Jan Verheul (Verheul CommunicatieBV), Petra Burgmeijer (VOA), Marco Beentjes(Beentjes Teksten).Aan deze uitgave werkten tevens mee:Riekelt Bezemer, Bas Bosman, Rob Buisman,Judith Demoed, Dick Feddes, Fabian Fraikin,John Kroes, Maaike Morsink, Eveline J.Verhoeve, Manon Vonk, Wim van der Ziel.Eindredactie: Beentjes Teksten,tel. 0172-786021, marco@beentjesteksten.nl.Vormgeving: Verheul Media Supporters BV,tel. 0172-477733, www.vrhl.nl.Druk: Okay Color Graphics,tel. 0172-499222, www.okaycolor.com.Advertentieacquisitie: Bas Bosman,tel. 06-21253309.Oplage: 2.200.50VOA MAGAZINE JUNI 2013


JUBILEUMDe VOA bestaat 60 jaar. Dit heuglijke feit komt in VOA magazine bij iedereuitgave in 2013 aan bod, en wel middels een jubileumkatern. Het thema voordeze derde special is ‘evenementen’. Natuurlijk is de VOA inhoudelijk zeer sterk,met prominente sprekers en interessante onderwerpen. Maar ook feestvierenis de VOA-leden niet vreemd. Het was de redactie een groot genoegen om dezeextra pagina’s voor u samen te stellen! Wij wensen u veel leesplezier.LEDEN - BESTUUR & COMMISSIES - EVENEMENTEN - BELANGENBEHARTIGING - COMMUNICATIEVOA SPECIAL JUNI 20131


EVENEMENTENTOEN EN NUWe schrijven het jaar 1993. De VOA jubileert en wil echt uitpakkenen het groots vieren met een spetterend feest voor 800 man.Door Wim van der ZielKlein probleempje: op dat moment is er inAlphen nog steeds geen theater of eenandere geschikte locatie voor zo’n grootfeest. Avifauna misschien, maar daar komtde VOA al drie keer per jaar. Dus die valt af.Goede raad was duur, letterlijk. Wij, GerardGesman, Wim Koster, Petra Burgmeijer enikzelf, de commissie Zang en Dans van deVOA, besloten dat er maar één oplossingwas: we maken zelf een theater.Waar kon dat beter dan in winkelcentrumde Aarhof: twee podiumpleinen, bredegangen, een mooie entree, parkeren voorde deur, kortom ideaal!En dus gingen op die gedenkwaardigezaterdag in juni 1993 de winkels een uurtjeeerder dicht en met hulp van de winkeliers,de gemeente, het energiebedrijf, eenprofessioneel evenementenbureau en eenhoop vrijwilligers hadden we die avondeen eigen VOA theater in Alphen. TheaterWIM VAN DER ZIELVOA-BESTUURSLID 1992-2000VOA-VOORZITTER 2000-2003de Aarhof bracht een spetterend feestmet Karin Bloemen, Rowwen Hèze, deband van Jaap Dekker en 800 gasten.Een trend was gezet. In de jaren daarnawerden de VOA feesten steeds opbijzondere locaties gehouden. Bijzonderefeesten, zoals het strandfeest aan de randvan de Zeegerplas bij het Chinese Palacevan Danny Au. Met om middernacht eengrandioos vuurwerk midden op de plas.Danny Au, die zeker 10 jaar lang dacht datde VOA de personeelsvereniging van deRabobank was. Hij pakte dan ook halverwegede avond de microfoon en riep onstoe: ‘Jullie allemaal goed eten, alles glatis,alles Labobank!’ Geweldig, ik roep het nogsteeds naar mijn kinderen als ze zitten tetreuzelen met eten.Bijzonder was ook het jubileumfeest in1998, in het op dat moment pas geopendenieuwe zwembad de Hoorn. Bloedheet,een echt tropisch zwemparadijs, prachtigversierd met podia op het water waaruiteindelijk iedereen, inclusief Sugar LeeHooper, vanaf dook. Het bleef die nachtnog lang onrustig in Alphen.’55AANLEGJULIANABRUG1953 1954 19551956 1957 1958 1959 19601961 196221953WATERSNOODRAMP1960OPENING 1eWEGENWACHT-STATION DELFT1963JOHN F. KENNEDY NEERGESCHOTENVOA SPECIAL JUNI 2013


In die periode, halverwege de jaren 90,werd ook de basis gelegd voor het VOAevenementbij uitstek: de ‘Ondernemingvan het Jaar’. Toeval en improvisatiespeelden ook hier een grote rol. Halverwegedecember 1997 vonden wij, deprogrammacommissie, dat het goed zouzijn om onze nieuwjaarsbijeenkomst van16 januari 1998 nog wat op te leuken.Sprekers hadden we het hele jaar al, dusnu wat anders en dat werd de verkiezing‘Onderneming van het Jaar’. Binnen drieweken regelden we vier kandidaten, eenjury en een hoop tamtam er omheen. Vaneen weloverwogen, objectieve verkiezingwas die eerste keer geen sprake, daarhadden we geen tijd voor. Bovendienvonden we eigenlijk allemaal dat hetHoogvliet-concern de winnaar moestworden, want zij hadden per slot vanrekening dat jaar met het nieuwe distributiecentrumeen geweldig bedrijfscomplexin Alphen neergezet. En zo geschiedde.Het werd een geweldige bijeenkomst meteen tot dat moment ongekende uitstralingvoor de VOA, het winnende bedrijf en degemeente Alphen aan den Rijn.De Kneetbij de VOAFeestplezierin de Aarhof(1993)De jaren daarna werd de verkiezing in raptempo objectiever en professioneler. De‘Starter van het Jaar’ kwam erbij en werdlater weer afgeschaft en vervangen doorde Pannekoek van het jaar. De platheidten top. Jammer.De VOA van nu is niet meer te vergelijkenmet de VOA van toen. Tijden veranderenen inzichten uiteraard ook. Ik feliciteer deVOA van harte met haar 60-jarig jubileumen wens haar een geweldig leuk en goedjaar toe en alle goeds voor de toekomst.Karin Bloemeninterviewt AadGroenendijk1983: De VOAbestaat 30 jaar(foto Buro Meyer)Ruud Lubbers’64ZWAMMERDAM SLUITZICH AAN BIJALPHEN AAN DEN RIJN’67OPENING1 E ZEEMAN FILIAAL1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19701971 19721964INVOER ANTI CONCEPTIEPIL1969NEIL ARMSTRONGEERSTE MENSOP DE MAAN1970EERSTE EDITIEPINKPOPVOA SPECIAL JUNI 20133


VOA EVENEMENTEN‘ DE KRACHT VAN DE CLUB’Sinds augustus 1992 is zij bij de organisatie van ieder VOA-evenementbetrokken. Als de ongekroonde koningin van de VOA staat PetraBurgmeijer als een blok beton achter het bestuur en worden alleevenementen tot in de puntjes geregeld. Samen met haar blikken weterug naar de hoogtepunten in de achterliggende 20 jaar.Ieder jaar organiseert de VOA een aantalevenementen met onderwerpen van hoogniveau en sprekers van formaat. Wat tedenken van professor dokter Van Schendelen,die in de laatste decennia van dePETRABURGMEIJERvorige eeuw vaak als voorpost optrad bijeen kabinetsvorming, Maurice de Hond,minister Jan de Koning en Ayaan Hirsi Ali,die uit veiligheidsoverweging moestonderduiken op de dag nadat zij deVOA-leden in Avifauna had toegesproken?“De beveiliging rondom Hirsi Ali wasextreem”, vertelt Petra Burgmeijer. “Voorafgaandaan de VOA-bijeenkomst werd allesuitgekamd op explosieven, zelfs onder allestoelen werd gekeken.”TumultDe ophef is inherent aan de veelbesprokennamen die de programmacommissie somsbesloot aan te trekken voor een evenement.Dirk Scheringa, die kort na het DSB fiascode microfoon ter hand nam om zijn verhaalte doen aan het VOA-publiek. OfBram Moszkowicz, de advocaat die zijnberoep moest opgeven nadat hij door hetHof van Discipline definitief uit zijn ambtwas gezet. ‘Ondernemers krijgen vaker temaken met justitie’ prijkte als kop op devoorpagina van VOA magazine in junivorig jaar, vlak voordat het tumult losbarstte.Terugkijkend geven zijn uitsprakendestijds een andere lading aan deze VOAspreekbeurt.Nog een greep uit het sprekersaanbod:Ben Verwaayen, Mark Rutte, Elco Brinkman,Rita Verdonk, voormalig MKB-Nederlandtopman Hans de Boer en René Savelbergvan McDonalds. Inspirerende en prikkelendebijeenkomsten, altijd voorzien van eenboodschap waar je als ondernemer jevoordeel mee kon doen. Petra: “De VOAstaat voor belangenbehartiging van deleden. Of dat nu de ontwikkeling van hetGroene Hart is of infrastructuur, netwerkmogelijkhedenfaciliteren, lobbyen of actievoeren.Alles werd en wordt nog steedsgedaan vanuit ondernemersoogpunt.Zo zijn we rond de eeuwwisseling oponze vingers getikt toen toenmalig VOAvoorzitterWim van der Ziel pylonen hadverwijderd van tweede rijbaan van de N11tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Inverband met nog niet volledig doorlopen’74 ’78OPENINGAARHOFEERSTE ALPHENSEJAARMARKTIN ZIJN HUIDIGEVORMOPRICHTINGPARKEXPRESSIE’811973 1974 1975 19761958 1977 1978 1979 1963 1980 1981 19821974BENZINEPRIJSBOVEN 1 GULDEN41977OPRICHTING DENEDERLANDSE BONDVOOR OUDEREN1980INHULDIGINGKONINGIN BEATRIX1982,OPRICHTING,HET INSTITUUT,NATIONALE,OMBUDSMANVOA SPECIAL JUNI 2013


SUGAR LEE HOOPERTE WATERMAURICE DE HONDprocedures was de weg na aanleg niethelemaal opengesteld voor verkeer. Onderhet motto ‘Een halve N11 is een hele blunder’prijkten twee pylonen demonstatiefop het podium tijdens de VOA nieuwjaarsbijeenkomst.Ook dát is de VOA.”Goedkeurend constateert Petra dat hetaantal vrouwelijke ondernemers in deachterliggende decennia flink is gestegen.“In het begin gebeurde het wel dat ik deenige vrouw in het gezelschap was! Gelukkigkwam daar verandering in met de komstvan onder andere Els Mulder, Koosje deKoeijer, Jenny van der Kuijl en MarjanFransen. Ook het bestuur kreeg vrouwelijkevertegenwoordiging. Dat is toch een verademingtussen al die grijze pakken?”Feest vierenIedere vijf jaar organiseert de VOA voorhaar leden een groot feest. “We zoeken danaltijd een bijzondere of creatieve locatie”,zegt Petra. “Neem nu het jubileumfeest inzwembad De Hoorn in 1998. Het themawas tropisch, maar niemand kon vermoedendat het zó warm zou worden. Binnenliep het kwik op tot 40°C. Na een paarartiesten was de beurt aan Sugar LeeHooper... ‘Daar begin ik niet aan’, zij zedirect, maar na veel overredingskrachtstartte Sugar Lee toch met haar optreden.Bij het eerste liedje ging er al een aantalVOA-leden te water, waaronder Harold enVeronique Simonis. Uiteindelijk sprongSugar Lee ook van het podium in hetzwembad, waarna het feest compleet was.De foto’s hebben we helaas nooit eerdermogen publiceren.”Ook het feest van 1993 in de Aarhof staathaar nog levendig voor de geest. “Hetheeft flink wat voeten in aarde om eenfeest te geven in een winkelcentrum. In4 uur tijd hebben we er een completefeestlocatie van gemaakt: in iedere gangwas iets te doen en op de pleinen warenoptredens, onder meer van Karin Bloemen.De catering werd verzorgd door de PETRA BURGMEIJER.OP DE CATWALK.Alpense restaurants. Waar we echter geenrekening mee hadden gehouden is hetstroomverbruik van de vele magnetronsen warmhoudplaatjes. Richard Vlasmanheeft tijdens dit feest nog twee extrageneratoren gehaald om ons uit de problemente houden.”Voor een ander VOA-feest werd een circustentopgebouwd. Petra: “Daarbij haal jejezelf tal van praktische problemen op dehals, want waar haal je water en elektriciteitvandaan? Gelukkig boden enkeletuinslangen en de kraantjes bij de naastliggendeMercedes-Benz dealer uitkomst.Ponsioen heeft toen nog een completestroomvoorziening uit de grond gehaald.”“En zo konden we altijd rekenen op desteun van alle VOA-leden”, zegt de VOAsecretaristot besluit. “De bereidheid ommee te doen en mee te werken is enorm!Ik heb altijd ervaren dat de goede bedoelingenver boven commerciële belangenuitstegen. Dat is de kracht van de club.Je zal het elders niet snel meemaken.”20 VAN ALPHEN WORDTOFFICIEEL EEN INTER-NATIONALE WEDSTRIJD’87’89EERSTETAPTOEALPHEN’90START AANLEGVAN DE WIJKKERK & ZANENPETRA BURGMEIJERIN DIENSTBIJ DE VOA’921965 1983 1984 1967 1985 1986 19871972 1988 1989 1990 19731991 19921984START SLACHTOFFERHULPNEDERLANDVOA SPECIAL JUNI 20131988NEDERLANDS ELFTAL WINTEK VOETBAL1989VAL BERLIJNSE MUUR5


29 juni is het zover: dan wordt 60 jaar VOA gevierd, bezegeld enbeklonken. De derde etage van de Groot Baronie zal uit zijn voegenbarsten door het feestgedruis van minstens 400 VOA-leden,collega’s en hun partners. Een prachtige, authentieke plek die netzo verbonden is met de historie van Alphen aan den Rijn als deVOA zelf, volledig aangekleed voor deze bijzondere gelegenheid.HET VOA FEESTMOET TOP WORDEN!De feestcommissie heeft alles achter deschermen tot in de puntjes voorbereid.“De mensen verwachten natuurlijk ookwat”, zegt voorzitter Hans de Bruin. “Wantin de afgelopen jaren is het niveau vanhetgeen de VOA organiseert zéér hooggeworden. Dat is ook logisch, want ondernemersmoeten kogelhard werken, en omhen te triggeren moet je iets extra’s voorhen kunnen betekenen.”Jazz & Soul stijlAlsof de 60e verjaardag van de VOA nogniet voldoende aanleiding geeft, pakt deondernemingsvereniging uit met eenvolledig programma in Jazz & Soul stijl.HANS DE BRUIN, NINEKE DE GRAAFF, BAS BOSMAN,JOHN LOEF, PETRA BURGMEIJER, GIJS PIERA, BARBARA BONEVELD,DOMIEN TOLSMA, VIVIËNNE WINKELAAR, BART DE JONG’93RENOVATIEAARHOF’94OPENINGARCHEON’95OPRICHTINGSBBAOPENINGN11’001993 1994 1995 19961958 1997 1998 1999 1963 2000 2001 20021993HET VERDRAG VAN MAASTRICHTVORMT DE HUIDIGE EUROPESE UNIE2001TERRORISTISCHE AANVALLEN VS6VOA SPECIAL JUNI 2013


Met artiesten als de Tiny Little Big Band,Saxy DJ, Frank in Person en de 11-koppigeSwinging Soul Machine. Als klap op devuurpijl weet de Nederlandse singersongwriter Sabrina Starke ongetwijfeld uwjuiste snaar te raken. U kunt dansen, ukunt loungen, naar hartenlust netwerkenen genieten van goed gezelschap, lekkerehapjes en drankjes. Alles voor de schappelijkeprijs van €39 per kaartje. Hans deBruin: “Een uitstekende prijs/kwaliteitverhoudingvoor wat je krijgt voorgeschoteld.Het kan niet anders of iedereen heeft hetnaar z’n zin, inclusief partner. De VOAwordt maar één keer 60 jaar. Daar moet jeals lid zeker bij zijn!”Ontmoeting bijElectrolux(foto Jan van Rijn)60 jaarevenementenmet inhoud (fotoNanno Bloupot)DE PROGRAMMA-COMMISSIENODIGT U VANHARTE UITOM SAMEN METHEN HET GLASTE HEFFENEen bedrijventeambij het VOAvoetbaltoernooiHet golftoernooi:al 30 jaareen traditie’03MARTIN VERKERKIN FINALEROLAND GARROS’07BRANDZWEMBADDE THERMENSCHIETDRAMARIDDERHOF’112003 1965 2004 1967 2005 2006 2007 19722008 2009 2010 1973 201120122002MOORD PIM FORTUYN2007AANVANG KREDIETCRISISVOA SPECIAL JUNI 20137


SPONSORS60 JAAR VOAYFFES Developments BVYOUNGFACILITY.NL201382013INHULDIGING KONINGWILLEM-ALEXANDERYEYOUNGEVENT.NLVOA SPECIAL JUNI 2013


Ruim voldoende parkeergelegenheid(de eerste 1,5 uur gratis).29 JUNILOCATIEVOA-JUBILEUM-FEESTNieuwe functie: kantoren énwinkels is de Baronie.Verhuur kantoorunits al vanaf 20m 2 ,dus óók voor kleine ondernemers!L’HISTOIRE SE RÉPÈTEHet vooruitstrevende ontwerp van de nieuwe Baroniefabriek was - 60 jaar geleden - uniek voor Alphen aan den Rijn, eenstad in ontwikkeling. De bouw van de Baronie was het startsein voor een onstuimige groei tot middelgrote industriestad. Hetwas ook in die tijd dat de VOA het levenslicht zag. Met de herontwikkeling krijgt De Baronie een nieuwe functie, die ervoorzorgt dat het monumentale gebouw opnieuw vooruitstrevend en van belang is.En opnieuw zal bijdragen aan een nieuwe periode van voorspoed en vooruitgang. GROOTBARONIE.NLgreen.nl


HARTELEYKAAN DEN VOADe reklame en kommunicatie dienst Verheul feliciteertde Veereniging van Ondernemingen Alphen aen den Rijnmet 't 60 jarig bestaenVERHEUL KOMMUNICATIEVoor or al uwreklameleuzenleuzen

Similar magazines