Views
3 years ago

cfijjrpbrj= - CBF

cfijjrpbrj= - CBF

Het aantal fte’s

Het aantal fte’s (inclusief ID-banen) per 31-12-2006 bedroeg 80,99, eind 2005 was dat aantal83,25. Het aantal werknemers daalde van 124 naar 121. Ultimo 2006 waren 7 stagiaires en16 vrijwilligers werkzaam. Het totaal aantal medewerkers was daarmee 144.In lijn met het advies van Boer en Croon uit 2005 en het daarop door het bestuur opgesteldeplan van aanpak is de aanpassing van de organisatie met het oog op de toekomst, in 2006voortgezet.Het ziekteverzuim in 2006 bedroeg 3,0 %, het laagste percentage sedert de registratie begonin de tachtiger jaren.Het tweede jaar van de cultuurplanperiode 2005-2008 is afgesloten met een positiefexploitatiesaldo van € 706.000 (2005: € 225.000). Dit positieve exploitatiesaldo wordt echtersterk beïnvloed door de verwerking van de geoormerkte bijdragen (bestemmingsfondsen)volgens de systematiek van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen,waarin wordt vereist dat geoormerkte (meerjarige) bijdragen ineens als bate verwerkt dienente worden. Zonder de resultaten op deze geoormerkte bijzondere bijdragen is sprake vaneen positief exploitatieresultaat van € 63.000 tegenover een begroot exploitatieresultaat van€ 0 en een negatief exploitatieresultaat van € 131.000 over 2005.Als gevolg van het positieve exploitatie saldo is de algemene reserve ultimo 2006 gestegenvan -/- € 124.000 tot -/- € 61.000.Door de dotatie van het niet bestede deel van incidentele subsidies aan de diversebestemmingsfondsen bedraagt het eigen vermogen ultimo 2006 € 938.000. Bij debeoordeling van de vermogenspositie dient er rekening mee te worden gehouden dat voordeze bestemmingsfondsen een bestedingsverplichting geldt.Naar aanleiding van de exploitatieresultaten over de jaren 2005 en 2006, de incidentelesubsidie die het Filmmuseum in 2007 ontvangt ten behoeve van de investeringen in denieuwbouw en de structurele verhoging van de subsidie in 2008 verwacht het Filmmuseumde cultuurplanperiode 2005-2008 af te sluiten met een batig vermogen van ongeveer€ 520.000. Hiervan is € 500.000 opgenomen in een bestemmingsfonds ten behoeve vaninvesteringen in de nieuwbouw. Van het resterende bedrag wordt tweederde opgenomen inhet bestemmingsfonds OCW en éénderde in de algemene reserve.6

==fff=mobpbkq^qfb=C=mr_ifbh=7

Jaarverslag 2007 - CBF
ZOA-Vluchtelingenzorg Jaarverslag 2010 - CBF
Jaarverslag 2011 Vereniging Fietsersbond - CBF
Tussen bereik en ontvangst - CBF
Jaarverslag | 09 - CBF
Werken aan wandelen - CBF
PBF JAARVERSLAG - CBF
Tussen bereik en ontvangst - CBF
Jaarverslag - CBF
JAARVERSLAG 2007 - CBF
Jaarverslag 2007 - CBF
Verslag van de Vereniging - CBF
Verslag van de Vereniging - CBF
Jaaroverzicht '09 - CBF
ICCO Jaarverslag 2006 - CBF
NIET DRUKKEN - CBF
Stichting Het Noordbrabants Landschap - CBF
JAARVERSLAG 2008 - CBF
Jaarverslag Natuurmonumenten 2007 - CBF
Jaarverslag 2009 - CBF
Jaarverslag 2010 - CBF
jaarverslag 2009 - CBF
ICCO Jaarverslag 2006 - CBF
Voorwoord Directieverslag Plan Nederland in 2007 Plan ... - CBF
Jaarverslag 2011 - CBF
JJ AA AA RR VV EE RR SS LL AA GG 22 00 00 44 - CBF
J a a rverslag 2 0 0 6 - CBF
Jaarrekening WnF 2011/2012 - CBF