DE KLOK VA IS II ETLA ?ļ I) VA .\ \\ AE ü

waaslandca.front36.kunstmaan.be

DE KLOK VA IS II ETLA ?ļ I) VA .\ \\ AE ü

Vjftiende Jaer N" 51. Vrvhcid in alles en voor allen — Xonda» 22 tteeemberYzrrru "V- eg *m» 14 * Lnitrf Van Wa— (5 OCTOBER 1H78lan «ntnrrprn tifr GentAnlwr rpenBcv* .4 0 "» l"ï 8 •" 10 112 Oi J 507 1 >r on - 50 — 11 15* "'t - ' bl"5 7 H) 'J 10 11 2T2 3> i 10" 4)tw v «ï 7 5» - II > 7 T>Si T\ 1 f 0 8KI iisi ;Ii ski!7 IS 11 1.7 7 1 t 17 50 tl 18 I 1 1;8-!>13f)3 0 1 if8 "• IMJii 1i VÏ t 1i «J 50 ! 2ir«41"•%•»»!•*0 1(1 * le. fi 1 -. 1 0 «0. 8 SI sk 1>76 «fi 1 \\» h !2 10 {^< * J fl• r ' 10fi 41 •>Ijl1 n i 'n>^( 5 10 1-»> 1]« I» 9 •10( r M s> 1! 07'0 8 «UIV=)•(re iiKi'hi 'S (84 iS 1 » osno 'ih m 7« 47 P 17* ie PI *v il ^ M 1 ' 1^v\ ll.-l.r * 419 01 | *Ti II *» 4)0 09 1 »9[ li» (1 0 1- n)Me ch 1 ntiOil151 10 7 14) 4 0 * *Ml M 4 14 ,1 4 06 7 15 9444 535(13"> |f>5 905 4)3-15 6 103V33óA^7 6 30•4 6 19WB54- 7 O'SIS? 10K nlmi vu ir«ilr]iiij b) dm uitgever A Dfc CAb ritd , M \ I II M HU 1 l ^ 1 MMJULb, iKo ik by A\ \r ,i ui lu e - i.i-hrj vin„s|ir) i » mr | Witlbir vimrsl MlvOltliiHI vuur ill« indnir phetn-H11 lifVijk b h\\ Irai cu te IIIIÜ> besteld — De abünntiii b mi v r met m ti al» ccujacr - Ue tiiaic n ^Ü ( Lntimen rtfii ir itvi ril"on diPnen (vta ali allt-s wil vuur l>k KLOdi bcatciudi», mtorlyli doijtigo uiidïitgï bttleld !c lyii — Brieven Gilden i ikktn o ii vraijuii) "ÜA1HOLV&VAN WAES.VAK DET LA\I>Kan Intact voor de ku ?nig \an etnon Senalcur in vervanginguut M \ in OuiloojiLOUIS JA^SSE^S-SMITS.7oo men weet is den 12 de/er in de ilgemeone vergadering\an het Katliot>k ïvuskomiteil \an het hnd\an Wies M I Jdnssens Smits tui kandi laet mtgegeroe|ttnvoor di kitiing ^an eenen Senaleur, in vervangingvan wjltni M U \ati OveiioopWj tw^klcn niet oi de kaihol\ke kiezers van ganschhet ai rondissrment zullen de/en keus ondersteunenhikten kent M J mssens-SiniisHel ts geen iiieunpling die etne gi loofsbcl\dtnis moetdotn om hel >erlroiiv\en der kie/trs ie winnenHel ecmgsie wat men *an ht in virlangde te welen waszynedenkwuemde kwestie van lulnnhiairisinus V^elnu,daerop heeft de achtbare kaodidael de voldueti^te verklaringenafgelegdVoor liet overig* ilkeen kent van over lange jarenzvne politieke en g>MienMigc gevoelens, ?vne kennisstn en bekwicmludenStiehler en Vuor/iiter van hel Kalholjk Kicskoimtfitvan het land vin \\ JI s heeft hy gedurende achiien jaren |mei heil en ziel deze insldliiv bisluerd Aen hem is hetgrooiendeeis loetewjien dat hel komileil al de hoedanigheden enverdiensten om ons arrondissement in den Stnaet opeene weerdige wv/c te verugi nunordigen |Ook 7\n wv ovtitiiigd dat |)\usdig 24 de?er ileKtlhol\ke Kie/t is van L,eluel ht t iand van Waes /iilltnopkomen om dtn kandtdaet v^n hel Kalholvk Kieskomiltil mot hunne Mini te vertenu'Oni /icli van /jnen ph^t te kwvten /al de moeite nu tzwaer vallenOaer de kie/mg des morgendslen 9 ure btgnil nl lestemming, met de tvveedt naenioprotping ten lijigstejtwee uren duren zoo dat alle kuvers vreemd aen de |blad, voói den middag niet de spoortreinen ?ulleii kun- jnen vtrlr* kkenWy dotn dus een oproep tot de kie/trs *ii durvtnverhopen dal 7j in groot getal zullen opkomen om tekiezen voorLOUIS Jl\SSE\S-SMITS.T)0 fort mi) van dm geweun koning \m Hanover


{tot den douanier)— Teeken dat gouw aend\{ \s importantDOUANIER {rerhaeUzich dit aenteteekenen)GbNüARH — Üacr komt men met de schiet Hoeveel7outr «el mliggen* — Acht a litn lianks? Voor wieÏS dal geld ' Wal konlröle is daerop? — Feektn dateens aen{Tetwyl ZIJ tn 't geheim tusschen het tolk sietiteien,Jomen zy aen eenen biechtstoel)IÏFNJUHH— Wal doel die kerel daer in dienbiechtstoel' 7ou het een diet zjn? — Hy *iel erwat rachtig miserabel flenotg uilWy zullen hem afspieden(Fen priester komt in den biechtstoel)GEitDARH —HollaU' 'ilseen biechtOpgepisl'De bitchitling spreekt zuo luit] dat men htm tol drystippen ver kan hooren — Ik ben met dionkenIkkom niet itruj*(JV kunt m\ in dien sluel niet aenhoorenzegt gj » Ik moei hezen* Hewel, ik terkieshu n te ga 11GFNÖAHM (llopl zynkonfiatei opdeschoudei ) Tttkendat op — en kom nu maer aen[Beiden verlaten heimelyk d$ Kerk)Or GcuienprraEemge dagen na du voorval schr\fl de Fiandre liberatec Lr is ut het mimstprie een rapport toegekomen, •—opgesteld dooi tvue dthige en oiibesprokene amhunaren-dal bvzonderheden bevat over hetgeen tegenwoordigin sommige kerken omgael, en waeruit eenste meer 7al bl>k< n hoe noodiakel\k hc\ is dat-de meiwetlenvan Pruisen hier worden in voege gebragl> INooii werd het wereldlvk gezig schandelvker acngerandNooit vurd er sclianddyker misbruik gemaektvan dtn preekstoel en bitchlsloel, dan in de keik van\ Ook tb de \eronlweerd giog der bevolking er tenhoogstes B) gjht entten — hekto kooUaed/ond i^ 22 PeeembeiOpgang dei ?on 7 me 54 m — Ondeigangi ure i mNieuwe Matn den 23Het concei 1 dit ?ondag 'aetstleden in de * netuiwhaphet ftplatlSpthdd ispiachtvi,ewtest Bebalvi rit lu ten L ü ML H — en A M on/e slidsgenoti n di altuos niet genotgen vvotilen lenliootd en loo^pfuielit — htefl i n kennisgemitkt met eent jeu^riiS' Kuusl/angstfi \M\ nlenl MejMets v in Gent du veel vooi de to°i omst belooft M DePoolei violoncclhst heeft op tcht nutsleilvke wv7e7ynestukken uitgevoeitl on wotd evtnalsMtjMees mol peestkeen kluclit7ajigei /oo als nion 7oiden ontmoet heeft de vergideringin pent gopde stemming gebt igt tn veel i)ygediagenlol tiet welg' lukken van het feest— Zondag 21 Het* mber om 7 uten s i\ondé, t&\ de raaetscliapp) Vouwt \i(] MI dt Conteilo j,pven In ons volgtnd nummei /uMeu vv li l ptogiamim PI van npnpmenMenvei/(fceit ons ti vers dal gi meldtmactbeliappv opZondig 10 Jannar> acustaetidc renen toonccliHindigenavonds'ond 7al ^even t» n vootdeolo \m penile- schameleweduwen en wei zen men /al ei ondei andeicopvoeien lietlieve slukHotbibolse— In di hcih ig het Hof van Wallmtg htbben maendaglaolsil dtn MM P Thieienstn L \an Katmdontk op tenenloei spt lens elk een ach tiende getoond Dit is. misstbiennog nooit gebeurd— Maendag moigend is ei brand «itgi bersten in bel lunsvan Jo7tl Üe Let landbouwer It KieldiicinUil gebouwmet al w at liet bevalti de u oogst PU dt mi ubt t n i;> de pi ooidei vUmmen gcwoiden Üe oowaok. van dt u biaudisonbckend Dt schade b< loopt lot 2J00 frdooi de veizekcnngsinaetsctiappv gedekt— Het botorpapietke van Himme dit sinds lang gevallenwa:s gael lenig opsiatu PU nul Nituwjat i als ^eu7enblatJjeveisehjnen De mannen /uilen ei \ttl plt7ipi tmó uitstaen'— Ovnsdag w ts bet di dei tiende verjaiidat, dei Iroonbeklinimin„ van Ltopold II— Dt Itioedeis dor hnsleUke Seho en bo/itton in gansebde weteld iwaeif handetd acht MI itetttg „isucUien wa itneen en tnuttig duizend ptottssois ht t !a„ei ondt i w\s gi vtnaen diy honderd een en twtnliQ dutzritd ttuqea honden lyftig kiiideien van alle nattoiw itciten Ü lgen[latrsclieuZwusers lialiancu btigelsi hen Ann rikant n\iabdiKabylen fuiken Lgjpltaiteu Malei7cn Hindoes Bit nuns Clnnezeaen cochin Umie7in— De koiroKtienneple iPp'tbank van Gen' lief H oon \rapgstuk opgolost, dal \o ti de vsmktliirs gio t belang opleuitten ma^a7>n 'ïad /onder loi laiin^, etite I Jtet > in„t nthl in•die i 7in dit udeie kooptr vooi pint /pknt som (Piilolkiecg voot eene lombola dooi den lundclatt \\\y iirht Depolitie slclde protos verbael open de H„tbankheelldenhandelaer verootdeeld tol eent boete van in) frink— De geu7on dei voorst(don var firuss» I 7vn veirtvaneensgt7tnd ie zyn Ut\igc twisten onlstaon tti^sclit n hi ti t ngeven bvni alt\d aenlciding lot piousscn Tt And i lecht i*»een pt oei s. mgf span u n aen M Rosseliatilvontn slaf per kondigt lit mdp gt liooile len cenci dochlciwelke / il gc7Cgond ?\n dooialle ivdon heen 7" CPII Pngi 1 veikondigd dc/ellde gelukkigegebi n l ms apn de H Anna S"op di 11 iapd des eng K kceHii Joaelnm en Anna naer liuuni woning v\eci en 01 tinoelen[ elkan In aen de Gotidm Poon van Jeitisal mDi middPlbiLtv bevit 1"Minas ^tbooiti2"haicopvoaliug 3" vooisiellnik van Mana 111 den Fempel 4 dooddei II \nna> Dedptdpcn bovi nste iy steil de vier f,ioolste g In mie' ms«iiii\oot van lul pOddelvke v\e^ du \etiosMii„ tl IJIVdo IK idschap ile ^e bonteden dood en de veiiv/ems desZalvmamts In dt/p laotbte iv 7\n degiooponop (,ou«engioud ^osebildoidtt 11 einde di botcekenis dei veibe\eiieg(bf uiunissd) betpi tekennurkin «« De su Annakipil 7c^t de Bohemia iseen wateptn]111 de pracluigf Domkck Zelden is int MI weik dei kusi nekuut 1 de godmichhge ovptvveging der vbelselie t,neviae{, \\t 1 I Hint willed al de noudige É»elukkni{,i n weidengenomen tn dae^s ot twee da^tuvoor de voltit kking van het huwelvk hid de vad< 1 dt 1 lotkomende a n den vet loofde dtn binidsehattei hand „esteldwelke hondeid /evuiti„ dui/end ttauk bedioej.Men badHeimann nut Hoodige,aei h> ited;» het geld Ind meiiidohy\eidei debiuid te kunnen misken tn h> vtilrok naeiAmenka Men weet hot liy litl doei 7\nei leibheiiikleift nevens tjovcn^tnotiudeu dufhlal /ulicn 11 >,, lalrvkeschultvtiivalhtliin^du ten la^te van deu acnt^büuituc VNOIden gelegd1 PeistP is een babbi 1 iett Vol^i ml is K n do \ jMa it Dtidc ttn mail mv t vnndl Vicidc als ijdhLstik men vindtoplo«Blnu vnii hef \orl_o Hnerl**)!i al VMI op don T \ST in 11 doetIs /tkl» 1 1 1 s [ilius \ in 1 an iegiiPin Ro„( uen stia t —SlophannT 1SH^J -O j huis lou 1st 1 eeht„tuooi vin Fiaoiisous I)C k \ ilksln t — I >s p ui*. \ 1 ri )ii k ()2 jVM vti hi 1stv\ iuwei i 1 \ 111 Mil a J »s pin 11 fti i klrnut Di vkom 1^111sli at — lo mis Au„usuis s )iii hn^ 12 1 llofitia t —Liioius Lu I A 1 us \ iKulen )0 j 11I ill 1 (thl,, mnlVJ 1 üatliaiin 1 ( J s cia \ tn Vli > U „U n OVP Jed 1 tB nnlieiti en all 1 1 ) i< lili„ ~ Mana Julnnna Wauin 113t> j iibiiokw ikM 1 llaKl a t — li inai ! is Dt TIN PI3* ] hot lo^i m ik 1 ( eiilf, nool van 11 \ i ap \nk( stn 1 —Ann Ibi 1 j,a I HI sens " t j / b v\( duwi \an k in ins \ niekallnei oveileden V11kitstrattcnwuon1tiH1t.ltBistl9 ^indcieii onder de 7 jaeiGutOORTFNMannolvk 16 — \iouwpljk -8Aengekondi^doHnwrlTkrn,P trus Augustus Van den Biopck molser woonachtig teRp|( li mol Rosalia Vormeulen 7 b alhier woonachtig —Ca oliis Luiovicus De Wail fabtipksthttrdei motColftaftt hiolskloi nu iPksler — tiaiveiscas \an Lufangeblauwvei wci met Joanna Coleta AlbtrtvnnacibleiVoitt wne nonvollp publication que los membres drs Ponf*'i( ncpvdc Saint \ in tont de Pi ui accent h lonlrpitaim mentavtt plaisuLa sociéte dp Saint \ugusiiii neus 1 nvoio unealendrin a efftuittti de Sainl Vinti nt do Paul edite sui Iemo lelt de celui dt Sainte Thóièsi qtu tul un grind succesI ai de» neuvus tip hl \incent de Paul Quel cxeelltut alunenl quittdioi poui tont»ceuxqui st fforeent d milei te gtand ajióiio do la chat iu. 111se mettint au nombit de ses diseiplos lis pomiont cliaqucjour entendrt si voixetietu 1II11 MSU 1^,11 mcnls Nuiisapplaudissons do lout lOcur h I hi uu use idóo dos ( Jttetn 5 Ptnousfaoinines convan eut> que lous let» m mb is des eouféreiitrs sempiesseioDt d adopter une si ulilfpublititionOn pciitsepioeuierlc GaIP 11 dm 1 dpSanu Vmet nt dt Paulche/toub lts hbiaueb et A I iiTtpumeric de Simt Vugustiu aBSlad Sint-Nikolaas.BCRfCBT.BurgoniPf sier on vhpppiipii dei Slad Sint Nikolaas biongfntti k( nn s van hel publit k diE er 1 IK plaats in hulpondei\w)/er in de ^(ineent rliool Te poken valkstmtalliiei ib opoii^ovallen dejaaiwodd taan vi iboniltu boloopt tot 110(t tis siaisdt j,tgadi„de worden vei/oelithunne viias, ödiiiflolijk l< 1 Sokitlanj de/ei sud ïiHedienenuittilijk viui dpn 10 lanuanj 1879$>tnt Nikolaas den 20 Decembei 1878Op bevtlÜF SHiRETAMSBLRGFMI-FSTFR FN SCHEFE'HEVV KLPPLNSG DHAININbOm uit gemeenschap te scheidenOVEÜBARE TERKOOPINGVAN CH00 11-HERBERGEN,WOOiNHUIZE^i,ZWILlfvDEN, WEIDEN, CIJ\SGRO\I)E\bezette Schuldvorderingen(e *l NI kul 1 IM, Kit nk(.i*keii, Ei< nixckt, ^icktiioDe \olitis \ \N Hb\\ IV tt Simij lol tiits 111 rtchteaangislilrl zal nul lu&st IM nkoinsl \ 111 2t|nt - DIIJ ainoonpal ndo Woonliui/cn novons voorgn Kli (,enuni iwid (9 81 on 83 sodit I w 2^3V^22^3BV22 Je^, 22*>3n> 2243H3 2* 1 alsMi 1 / irl tirord de \ 1 Irish tat oos-t hi I velf,pndt loti v -.id bij Clmks Tl fniMi Jo/oflli MoetloospcnAm j Dt S mm iodtr a 2fuuk*i pei waki5 t H —Lui iYo>nhms wt/pndi di IK iboig het Ilron*u 11 \huis t,pimmmpi(l 8a 111 vi us vooi gaand st e tie E n22Q3G3PII2293H3 op 5 arcii SO tininipn tijn*-giond alsvooi*7


Bewoond bij fhailcs Slenk en Joref Vcibraekcn, ieder a nummeid 1 3 en 5 aller op ï aren 20 cenliaien cijnsgrond2 fff tik k | (t weck2f I it — T VCL iineennale ide Woonhui7en nevens vooreatiid f, « tin (id 121 on 123 sectie t n 22%sl 22%v*i53[US|PII2 Uil i op 5 ircn 90 ccntiaren cijnsgiond als^ooi/Pid nuotd de Hldslml oost M"-* D Hanens JansscnsBevoond Itij Points Dt>Uaei en Chailes Wauleis ïedu a2 funks ])(i weekid I it - Fen Woonhuis met s'ape te St Nuola-is indt \ddslmlg numni id 20 SCC'TP L n 2S9SLI op 80 conliaien LIJ is„iond van d ti licet 1 dtmd Kaiel Vm de Vyveivtot i in i 1938 nut mlitvin viiiiieuwin/ daaiaan paltndt «tst (ii nooid M Fduitd Vin dc \y\m /uid deVeldstraal oust IK t volgend, lotttewootid by de vvtduwt Boucliez Kcikemaet a 2 iO fiper nei kib'/22sjaais5i* Lot — Fene Twoewonnsi mot iai\kle\en te St Nikolaas ïndeSmisstiaat ain 3 Gaaipn groot in etvcvolRpnskadaster 1 ai e pnprbekond «ertie ï) n 712n en'12F damaan palende oost dp vvnp7pn B ovaert /utd de Smisstiaatvost pn noord het vonrgian 1o lotfpbruiki de oostelijKp v\oon door lomnps Bfkaprt Int I' * ' 1 per wpek De andere hdig67" Lot — fenen Cijns^iond gioot 6 aten iOcentiaren teWaasmunstei neuns \ooig?ande, sectie A n 1032c w*aiop / eli bcMnden Int huis en aankleven van IduatdusBoschman die daanoor jaatlijks telken 31 Octobei betaaldf 10 daiiain pdlendi nooid Int lot b8 oost M \cimfiilcnI» Oouie\ /Hidden IKiiwef, m wtsl liet xoor^anndt lolGS* Lot — !•« no paiiij I and it Waasmunster in den Heywyk gioot \t l^cns kadatki 60 aion 20 eentiaren on tr ^tk nd si etie \ n 1I)S2A daaiaanpili nde nooid M deI irhovt d Oiisse!f,liem oos^ \1 \eiimulende Goutej/n d de Iwic \uoigaanrif lotui u\ wet hei Smaj stiailjeIn {, buik bij Alojbius \dn den üeiëlieiot Kcisavondaan .staande69» lot — Eene Schuldvoidenng \an 200 franken inlrcssendea5p% tolken U bcplcmbei rteds eistlibiai en loopende UnUMedet ei\en van Caiolus \an dpnIïfiL,he IPWaasmunstci gelnjpotlu keeid op een luis te Waas nmiMetin de Oioenstiaal staande op 6 aren 50 centiaien CIJ i«-giondsectie A n 1032B ?ijndt lul lot 6t> hienoipn70" tot —bene Schuld\ordeung van 1300 fianVen ïniiesspnde a 5 "|« telken 20 tcbiuan ïecds pischbaai en last de ropvolgeis van I hsius Diumont en MOUW gclnjpolhekpeidop ein huis en aankleven te Cl ugc slaande oj) oiulienHai e cgnsgiondNOG STAD ST NIKO! AAS71" lot — Fcnepaitij Land teSt Nikolaas in den MoogonAkk( i \ ijk aan den knaptand,„iool in ei vp volgens kdastc i34 50 b kd tO 1182 daanan pinootd M Joseph Van Naemcn oost het 7 lot 7ind M Pi ospei \ au Mpcssche \»n Peene en west de familie Vu wilghenGob uiktals hoven tets grond dooi VPISC h< ideBoompnjs fis 11072" lot —Eene party I and te St \ikolaas in don HiogcnAKk( rwijk gioot vol„< us kddastor 1 bouaie 12 at ui 70 (ent aien en er btki nd sectie 0 n 1187 dui mipilpiult nooidhet 73" Lot oost den lieei 1 ouis l)p Biuvnt /tud de hoerenBongacits Rodman \in Mecsehe Vin PLCIIL en west liet71 i ot on M loseph V tn Naomt nGebi uikt dis hovenicis giond dooi vei>chc ideBoJinpijsfi 4073P/OC — 1 one pailij I and te St Nikolais in den Hoogen\kk< i wijk i i i dui Kuipt and gtoot in ei ve vol^c ns kif* as1 70 ft pn wu ktfi b" u L ii tü LL it aron on f i b k nd sertie 1) n i 186 diarSt" Lot — Twee aaneenpilende Woonlnii/en tipvens 52* lot —fpnon In^ihnf -not «Ippnen piv IJOPI IP St atpalende nonid IK t volgende lot onst \ an Mof rzd^cIt00ll|!ij- fi 210BPWOODJ bij P*-Uus Vael rn rhailcstïpvs leJei a 1 "*0 fi 7a d hel lot 50 pn west de Oi ij Gaaipnsimlbper we kIn RCIJP Bonminijs fr 2*0Zittingen :32' Lot ~ TWCP aaneenpaleniie Woon1iui7on ï PVPUS W* [at — Fere pailij I and te Si Nikohis in Baanshndvoo gaande t,(niimineid 42 pnU seitu I- n ïïWi i pn aan Du) ( IIIPII pioot volt.Pii'! kidastpr 1 bectirp 14 arm INSTTlJANUARI 1879,3292vi op l aie t>0 centiaien cyris„iond als \ootzeid and #0 een men en ei p( kend D n 71*i dairaan pnlendpdeveliUtnal oost het vol^i nde hlnooid d( eiven PeerrenUlKi ns tt n 9 nre vo irnnddaj; Ier te verkooprn hei hei gBewoond bij de weduwe Belnels en Jo/(f Keppcns ledei wep7en Maes ?uid het vooipmnde lol en west de Dnj (.aaien de ƒ' uim li Sint Nikolais aan tie Houlnu rktluUissrhtn nju tile vt uit rf lulu hlujo» n ff 'i IMIII \ \\ HrSLILi 5 lisa i 70 fr per wW Lot —Een Woonhuis mei 2 stagien Ie St Niko aast**n voorhoofd» aan dePnkstiaat gtoot tn PI\< \olgiuskadaster 30 centiateu en er gtkend sectie (• n 4t5\ BIS da iraanpalende nomd d< Pirk^traal oostm/uid M id\okaaiVanllaelsten westdef i nanM He>n-lenck\ l)e Ma. teIn gcbiuik ttP^ppsi bij j *f\r Lonist BomUki nu ItdiR2{o Lot — Fenevoniinne Het PI^ genaamd den Fnq lmot tiroole 7aal koitspooit snüm^ mn aanklf ven u Ststraatliohmikt bij genoomd n Oclacouit tot Kersnvomi ninstaandtmetdi lotpn ->0 on U Boompnj=;fr 2500*)4* Lot — EPUP partij 1 and tp Si Nikohas in Baan^I^ndaan 3 diaion groit volgoi s kadastoi 71 arpn lOcPntiarmen ei gekend spriip D n "2H daaiaan pilondf nooid dpptven van den hoer advokiit Stoop PII de oi\on ï>o 3onaliPoost de heet ftp So'iepppt \in Slippen ?md do loten TI en56 en west do Dnj Gaaio istiaalGibiuikl bi] gonopuul n Dolatonil tot Kpisaxnnriainslaandemet do loten 50 on o3 Boompujs Ft 1100Int — Fono piilij lard to St Nikolaas in B lan^landNikolaas len voothooldf ain d( Paiksiaat gioot in etvevolgens kadaster i a i n 50 et ntiaren < n ei gekend seriie Ln 431 dniiaanpalpiidc noirdd n het i Tmv< ns oost damewedti'w^Poltia'u'"7uid"dö*'piikMiMi en west d eivenvan gioot volgpns kadastoi'67 irpu fiOoentiatMi PII PI ekenddtn IHPI Jm RohertSPOIIP !> n 722 daaiaan pilpnde nooid hol Int li oost h« tIn Lcbnnk bn don heer Bonne iot Meiavond aanstaande \olppndelot zuid de orvni Poestotn on west de Dnj Caaicn- stiaal„„* ,„„, „-,,..- bptalingepldenppnpopdatgopdlip- In pacht hij lulnuus DP I anghe tot Keisavnnd 18IJ Gustaaf VLihasse! encadieui tot meiavondfil' lot Ffin paillj land l< slpkl>n(Ml)7inn'|!a\iM (linnlvolgons kida«li-i 42 iron 20 rcntiarir, on or bokpnd wtio \aanstaande mits frs 23i t. jaarsn 20ms dannan pilondo nooid Bpniamin Ppisoon on Janil» Lot — Een Woonhuis niet stagie te St Nikolais m Bormi ooit don zolfdcn Borms 7Uid \ incenlia 7aman ende Hofstiaat n 31 groot iiicive volu ns kadistei 60 epn wist d woo/on !)o Vnsnaren c n er bpkend sectie E n 462\ diananpalendf nooid In scbimk bn Josof \ JII Petegem lot Koi«;a\ond aanitianhel volgende lot oost dame weduwe Seghets /uid bet voorgiande lot en west de Hofbtraat6* lot ' Fone pnrlij I md en Weide to SlcWno in KruisIn gebruik bij Etnanud Jnnssen kleei maker lot mi 1 scnïuei Rrool \olf!Pns kndasler IS aien 40 opntiaion enavond aanslaande a frs 260 sjntsoreoVondserlie A n 331 33S en 131 daaraanpalonde nooidter !i ml >rt n v uien fc,\SPELrCRIJR\.S( hoon* kpnt,el^a^mloo7( Maatschappij vooi ouin^en opHijioth (k gp-&tieiit in ts::.Dikas^itlt Oüligatunuit tegen stoiling in gfld atu devolgende intiesu iObl 1$. IIK n \ooi *ijTitn 4 1 i o/"Idtm \ooi 10 jiien 4 3 4 J*OblijTitifii nul ptrmif 4 12 / (jriijkstaandp (en mnisteu an o /"alt, men rckcniiig houdt derpi < in eI et nin^'en op hij[ o IH k ithgbaai met annuitei en of optermijn (o a 20 jan n )Inlu I linden/iju d j t li kon i n ton 1 mtoie van don N >UubGOONNtNS NS t te SSn Nikuhjs Kilkstiaat 22 nt derai | ijZOUT.Rcchtstieeksclip en tuig Ide invoti pei sioomboolvtnruw hhpxout fijn 7out qeiaftweerd en lHonzoulZich dn eet te adit ssteten aan de liei i enJOHN P BEST f\ G-Atitwe)pen en GeutGros et Detail.COXSKHVES V! nu \r\Ü;I:SPioduits an„lais fiaiifiistl belf, t de d Bonus honbons Thé cit i Ia I t ttunettomnqei» do N n'ilild Ginvèie Parmesan etcH VANDI-PL TTL PK KI H\ Bnodo la Station ÏSSamt NicolasMeine maisoii a üand Quai au Hei bes $iV B — Tons les ii nel s qui no s tiouviiaient pas enmagasin ptuvcnl èlies toni nis en dtans les 24 heutes\0HLDIG Gr BIT AANR0 hsDE HEER MAESCUIRIUJ VTtan tn*chet tent Iioyiïa'en, geestehjle en weredhjleGeittchUii, wonende te Mee telen. Lange Schtpstraat V 22Htclt hd gpnopgon het eoiwaatdig publiek bekend te maken dit hij en mntwe systems \an Etnaux plastique landtgebitten kiuut uitttvindtn lutwdk hv bewerkstelligt op betgovoehg^lo tandvlei scli 7ondi i haken noch ies->orls en die£,een de minste otilsulknissin aan d( maag 7uurachhgevochun n ukhekkingen abces&en ver7vveenngen ge7*villenin de n mond vooitbi(n„en gelijk de vooigaandestukkenGelti-oveteetd dooi Z M den Aouing dei Belgen »Hetstelling der kaaksboenderpn na lat de7e door 7ieUengeheel of j.t,di** ttehjk zijn v.eg genotnen Recht/otting dernmkomeude tanduivan kindeion aniu de I5jaten^louwe uitvinding vooi de uitrukkmg slechts het lulve geweld gebi uikei de \tin hetgeen vto(get noodi^ was om do7c beweikmgledoen Gobi eveteeid dooi I M den koning dei BelgenGeiiP7in(ï dtr stnattelijkste tandpijn in minder dan eenminuut dooi de (btl itibasiqtu)Hit otitietien plonibteien masliqueien zuiveren envast7Ptleiid@i tandenSpecialiteit voor htl b hout dei 7ieke tandenDe tr\s heei IJV^H» MA "• n^-'*j tb /(!• 7al i|'i sptekehjk LUV fijn * 7ijn 11 iiiiii den 1 persten 1 10Lt.11 i;u[iu< Bondot IUCIW dagD'ESPVfl\E ET DE POI5TUÏ\L. *£? zt*"> * "»•" *«• "•«•«" «"»«'»" •""•«-Une muson deLondn sdemandedi sre] lésonlatits sidresser k M' VAN DL GbHLGTt agent general AnuisSint GillisMoei btkebel/aleGent (Maat)LeclooLoket en\ ei neukenlk d bij M H V h WtI stiaat St Meolaat,| Hij /il zith ook ten hime begeven der peisoncn die 7ulkszouden vei langenSpoorwegen van den Staat en Gent-Terneuzeu.v lij dagO iU 8 Jüb 17 9 »t. ill/ tX9 oi11 »12 >12 301 i1 802 IS2 255 10 7 505 40 8 206 10 10 3a (dynsit )0 6b —9S8 -— 9 401 43 —Terneu7enLokerenFeclooGent (Slaat)Si baleMoei bekeSmt '.illis— 6 »« > —— «15— S (75 10 («oensd ) 9 046 55 1 257 !5 9 55IJzerenweg van Uendcrmonde naar Sint-Nikolaas.Vi-i Irrkiirrn _ Volgen* de Incime »< randerlngVAN SINT M'WLUS NAAR DLNDIRMOMlLH M M s 0 5 00Amsterdam koi t 20(5»Bciljn » 1J4-lianktort » 124 —Hamburg » 124 —URAAKMGersthocl 15001051 ioDOboel 15 78l-,0 1 00 00100k 2iO0100k 23 00WlbsLl KOLRSBoekweitneet 15 50tos 1 00 00heet 00 00i-rf 110i ktooks1 001 081 151 2112612915 16 —10 25 5 252oO —3 05 —3 50 —4 10 6 404 40 7 10s3 401483 ai4 017 107 '87 247 311 40 4 OS 381 50 4 11 - 152 00 4 20 7 50BBÖSS50564056051 3|852 3188»SO 1|iLonden ko-' i J 3S 111Parvs i» li ||W(x.non 442 504


t lm I fhl IIlen ! l'ho pi «ai lam, r feiroopHvan Frednx J i hel-er ^u irder Boi 11 te BrEst 1 verwekt w iideiPD i i gcnt/iiij, dezer ? o ilroei SC1 jks in. efi men er eenen Ippe) \aniiiLi -rsi i erdn ju Je t nijci gaan op n dekrt UiI ei ii u na te IK.U1 1 VU LIj§ De/ l p s o K. z I r w ^erj-. \ or impe tn Ir:,rivl.iMi ivorden ZIJ11il 1IIVCIH"UITV'11 Uiit kn ) (n ret hl eil i k 11 i_ i.i> "'3 fr ï»I1 ' f1 ("(n§wMen on^anetdVJII lien ti II keni1j (li sschcii fi ino U,.< nirn poM uuiidaal ienei>cmaatsiln]ipij ]pj XOCLIflHT/cvc^lipn in Imr loksil l hel h lt l nneKi K n (KOM\C1I)LI (KM1Ikl liueil alicsooilcmaii CANAhltVUC.tL!) IL koopBERICHT.A VmniimiINMi lic Jidc cci lal | jhlirk b kpnd '•-ikui flat nj i j Haul I en ^1 i^/ij i v m Kol n ;•i* Knivkl ^HMiHit. In wtt uvu„( ujini it (lij /al nmi a11 on /it l liu \ liuu^en /ijiiM „m BOUDêULTVINde Pcp-ine BOUDflULTPILULES de ïvpvne BOUDAULTPOUDRE di Pc, me BOUDAULT^ ! au ' html \i I >n i &Sont le meilleur et Ie plusagréable des purgatilsV s d -, 111 stOIlt i llfit Ufl< II Ci \)11ISS,|]1déii\tlit iteHiinnn \\m lis p piomiets mt douns ppom lipienson apidt i'fscr// duwsih h pottttm t d/ dtsj/j(d»rs muntd( t/oMje, } hu mal i MIK ^ lumhaqot < !tPHIIS ^| mede S uu —Li boil' li l JO duibtoulesJes pii unueics — Litfio le IIOIII HU\*>IDentifricesEAU ORIENTALE-POUDRE ORIENTALE-PATE ORIËNTALEToniOeut les guicives préviennent la formition öutartre et laissent dans la Louche unc bensaLion deIreicheur tres agréableMIXTURE ORIËNTALERecommandée contre le dechausstinent des aeutset Ie ramollissement de gene»esDEPOT l ïrjEM tt Ëtrsnger dans I yharman-s et ch« les pw uosiirs.du D" DeiabarreSirop de DentitionDentifrice des cnf mts — ticiUU. la sortie des dentset previent amsi tons its. elmsi>u\(nstt inder-Ie^ ertraan.Muizen-Tarwe.Hot |ukji' il 30 clmsZeker middel''V' ' "-''"" 'J'*-' '" lei \OK1I IJ vine \in latien /omki \t t tl II ti \{ un tIIKOJI» t h ! oO ' 'n iHiwn \au fr i en t 75BIJ imlri ailiktf is CIMIC uilvoorige gt>hrinkoor Dainen en hinderen.Waterproofs, Listers, Iluiskapoten, Onderrokken.SPECIALITEIT VOOR ROLWAKTIKELEN.Parapluies, Pelterijen, Crawatten, Foulards, Fichus, eai., enz.Aqentvooi BCIRK M DPGERl VC»b Dl M\LRT1 LALREM)fA Ütr Ddinen worilcn uifinli lijl uizuclil, de nieimf innehiing r Migaiijnuii >an hel Huis24 i Si PduluspUjls, intwet/jeit8LGNOT, le komen bi/otkui, len unJi. iirh uu ik t"""le km/e, go^ le Mnnk en hillij'n' pnj/en leT< bekomen bn de \oormaru^>le iuiuUlaiii> in ee' o\erluigLi)kiu.d.mcs d, OfciKl. >i ei/1'WGRANDEMEDAILLEI VIE *NE I873URiH9HfiB

More magazines by this user
Similar magazines