Fietsroute Orvelte en de bossen van Midden-Drenthe - Stichting Het ...

drentslandschap.nl

Fietsroute Orvelte en de bossen van Midden-Drenthe - Stichting Het ...

Een eindje om met Het Drentse LandschapBertus Boivin/Eric van der Bilt(i.s.m. Jaap ten Bosch en Henk Hokse)FietsrouteOrvelte en de bossen van Midden-Drenthe(foto Joop van de Merbel)We hoeven u niet te vertellen dat Orvelte één van demooiste Drentse dorpen is. Vandaag laten we ukennismaken met de interessante omgeving vanOrvelte. U komt langs het Orvelterzand, eenoverblijfsel van het eindeloze Ellertsveld. Na eenprachtige fietstocht door de Staatsbossen doemenplotseling de enorme schotels van deRadiotelescoop Westerbork op. Hier lag eens hetKamp Westerbork. Iets verderop ligt hetHerinneringscentrum. U fietst over het prachtigeGroote Zand. Via nóg meer bossen en de dorpenZwiggelte en Westerbork keert u terug naar Orvelte.Onderweg gaat u met eigen ogen zien hoe Stichting HetDrentse Landschap haar best doet voor de natuur envoor het Drentse cultureel erfgoed.Natuur en erfgoed zijn ook úw aandacht meer dan waard!Steun ons... Dat kan op verschillende manieren. Kijk voormeer informatie op www.drentslandschap.nl.We hebben elkaar hard nodig de komende tijd!lengte route 40 km.startpunt Parkeerplaats zuidwestkant dorp.gps-coördinaten startpuntN 52 o 50 I 33 II / O 06 o 39 I 14 IIopenbaar vervoer buslijn Beilen-Emmen, voorfietsverhuur uitstappen halte Westeinde, Westerbork;zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.fietsverhuur Tweewielercentrum Eising, Westeinde22, 9431 CE Westerbork, (0593) 33 13 07.knooppunten waar mogelijk knooppuntenDrents Fietsroutenetwerk aangegeven(www.fietsendrenthe.nl)afkortingen KP knooppunt, LA linksaf, RA rechtsaf,RD rechtdoor© Stichting Het Drentse Landschap (januari 2013)Kloosterstraat 5, 9401 KD Assen • Postbus 83, 9400 AB Assen(0592) 31 35 52 • info@drentslandschap.nl • www. drentslandschap.nl


ROUTEBESCHRIJVING1 Vanaf startpunt LA dorp in. Op driesprong RA langstolhuis, Dorpsstraat.2 Bij Café Warmolts bij KP 78 weg RD, Brugstraat. Opdriesprong met doorgaande weg LA.3 Oranjekanaal oversteken en RA. Eerste weg LA. Opdriesprong in bos LA, Middenveldsweg4 Op driesprong rechts aanhouden richting KP 66.Op driesprong bij paddenstoel 24910 RA, Laarweg.Bij KP 66 LA richting KP 56. Eerste fietspad LA bijpaddenstoel 23162.5 Aan bosrand bij KP 56 RD richting KP 50. Einde wegdoorgaande weg oversteken dorp Elp in.Vervolgens RA richting KP 50.6 Bij KP 50 rechts aanhouden richting KP 54,Schapendrift-Noordveldsweg. Na bocht langsdoorgaande weg. In bos bij paddenstoel 22870fietspad LA richting KP 54. Bij paddenstoel 21550fietspad LA richting KP 58.7 Fietspad RD langs KP 58 richting KP 03. Bijpaddenstoel 21461 links aanhouden.


8 Voorbij parkeerterrein Herinneringscentrumfietspad RA langs doorgaande weg.9 Na 2 km na Dianaheide weg LA, Geelbroekerweg.Op driesprong LA.10 Bij KP 33 LA. Fietspad volgen richting KP 31. Bij KP31 rechtdoor richting KP 03. Einde fietspad bijpaddenstoel 23391 doorgaande weg overstekenen op fietspad even LA.11 Bij KP 03 fietspad RA richting KP 05. Einde fietspadbij KP 05 LA fietspad langs doorgaande wegrichting KP 11. Oranjekanaal oversteken en RAlangs kanaal richting KP 11.12 Bij sluis fietspad LA richting KP 11. Einde fietspadLA naar doorgaande weg. Doorgaande wegoversteken en fietspad RA. Bij KP 11 RD richting KP19. In Zwiggelte op de rijbaan, buiten dorp fietspadlangs doorgaande weg.13 Bij KP 19 fietspad RD richting KP 90. Einde weg LAdorp in, Westeinde. Doorgaande weg door dorpvolgen.14 Voorbij kerk bij KP 90 LA. Bij wegwijzer 19130rechts aanhouden. Eerste straat RA. Opkruispunten RD. Bij KP 97 links aanhouden richtingKP 78. Eerste weg RA richting KP 78, Kromboom.Weggetje volgen tot in Orvelte. Einde weg LA.Vóór tolhuis RA terug naar startpunt.


AAAchtergrondinformatie over het gebiedOrvelte (foto Bertus Boivin)Orvelte (punt 1 in de route)Omdat Orvelte destijds een van de weinige overgeblevengave Drentse esdorpen bleek, is het dorp een ingrijpenderuilverkaveling bespaard gebleven. In 1961 werd Orvelteaangewezen als beschermd dorpsgezicht. Eind jarenzestig begon de Stichting Orvelte de monumentaleboerderijen te kopen. Men probeerde het dorp eruit telaten zien zoals het er halverwege de negentiende eeuwuitzag. Wat de Stichting Orvelte in het dorp begon, deedStaatsbosbeheer in de omgeving door de esgronden ende weilandjes te verwerven. Toen de Stichting Orvelte in1999 in de problemen kwam, heeft Het DrentseLandschap zich ontfermd over het beheer van deeigendommen.In het informatiecentrum van Het Drentse Landschap inde Drenthehof (Dorpstraat 1) komt u meer te weten overde geschiedenis van het dorp. Er worden onder andereeen aantal films over het dorp vertoond. De Drenthehof isgratis toegankelijk.Staatsbossen (punt 7)Een deel van de Staatsbossen zijn nog een 'ouderwets'productiebos, zoals dat voor en vlak na de TweedeWereldoorlog op de kale heidevlakte 'over het spoor'werd aangelegd. De grond bleek na ontginning te slechtom als landbouwgrond te gebruiken. Dus lietStaatsbosbeheer er 'bomenakkers' inplanten met onderandere grove den, douglasspar, lariks en Amerikaanseeik.De laatste jaren zijn overal in de Staatsbossenmaatregelen genomen om er 'natuurlijker' bossen van temaken en worden er maatregelen genomen om de natuureen handje te helpen. Let u maar eens op de ondergroei.In de oude naaldbossen konden de stralen van de zonnauwelijks de grond bereiken waardoor er niets op debodem groeide. Door er bomen tussenuit te kappenkregen struiken en planten de kans zich te ontwikkelen.Radiotelescoop Westerbork (punt 7)Eind jaren zestig werd op het voormalige kampterrein deWesterbork Synthese Radio Telescoop gebouwd. Dezebestaat uit veertien antenneschotels met elk met eenmiddellijn van 25 meter die exact oost-west opgesteldstaan. De afstand tussen de eerste en de laatstetelescoop is drie kilometer.De Westerbork-telescoop geldt nog steeds als één van degevoeligste radiotelescopen ter wereld. Inmiddels heefthuidig eigenaar Astron in de buurt van Buinen en Borgermet het Lofar-project de volgende generatie vele malengevoeliger radiotelescopen gerealiseerd.Orvelterzand (punt 3)Het Orvelterzand ontstond toen het veld door de steedsintensievere schapenbeweiding 'op de wind' ging. Laterzorgde de aanleg van het Oranjekanaal voor extrauitdroging van het gebied. Toen Stichting Het DrentseLandschap het terrein begin jaren zeventig van de vorigeeeuw in haar bezit kreeg, was het Orvelterzand bezig volte groeien. Besloten werd de ‘verbossing’ een halt toe teroepen door het terrein weer door schapen en later doorSchotse hooglanders te laten begrazen. Het Orvelterzandontwikkelt zich tot een fraaie ‘boomheide’.Elperstroom (punt 5)Met een zorgvuldig beheer probeert Staatsbosbeheer desoortenrijkdom van de oude hooilanden langs deElperstroom te herstellen. De groenlanden worden nietmeer bemest en regelmatig gemaaid en gehooidwaardoor ze net als vroeger steeds meer verschralen.Ook het verhogen van het grondwaterpeil helpt ervoor tezorgen dat planten en grassen die de kunstmest uit degroenlanden verjoeg, hier weer gaan groeien en bloeien.Radiotelescoop Westerbork (foto Hans Dekker)


Kamp Westerbork (punt 8)Het verhaal van Kamp Westerbork begon vlak voor deTweede Wereldoorlog. Staatsbosbeheer had dit eenzameheideterrein van in totaal 200 hectare beschikbaar gesteldom joodse asielzoekers uit Duitsland op te vangen. Debouw van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerborkbegon in juli 1939. De regering had er bij deinitiatiefnemers op aangedrongen de barakken niet témooi te maken om te voorkomen dat deze te zeer zouafsteken bij die van de bewoners van deze arme streek...In juli 1942 veranderde de bestemming in PolizeilichesDurchgangslager Westerbork. Meer dan honderdduizendjoden en enkele honderden zigeuners verbleven er voorze op transport gesteld werden naar de gaskamers vanAuschwitz en Sobibor. Na de oorlog was het kamp kortetijd in gebruik als interneringskamp voor NSB'ers. Van1951 tot 1971 deed Kamp Schattenberg dienst alswoonoord voor een grote groep Zuid-Molukkers. Erwoonden begin jaren zestig zo'n 2000 mensen in dit'Molukse dorp op de Drentse hei'. Eind jaren zestigverhuisden de Molukkers naar nieuwe woonwijken elders.Kijk voor meer informatie over HerinneringscentrumKamp Westerbork op www.kampwesterbork.nl.Bos Hooghalen (foto Bertus Boivin)Groote Zand (punt 10)Het Groote Zand is een van de mooisteparkheidelandschappen van Noord-Nederland: eenheuvelachtig heideterrein met hier en daar groepjesbomen. De afwisseling van natte en droge gedeeltenzorgt ervoor dat vrijwel alle heidesoorten op het GrooteZand voorkomen. Een deel van het veld dreigtoverwoekerd door grassoorten, waaronder hethardnekkige pijpenstrootje. Drentse heideschapen enSchotse Hooglanders hebben op het Groote Zanddagwerk aan het pijpenstrootje en de opslag van jongeboompjes.Oranjekanaal (punt 12)In 1853 ging de Drentsche Veen en Midden KanaalMaatschappij vol enthousiasme aan de slag een kanaalaan te leggen van de Drentsche Hoofdvaart naar deBargervenen bij Emmen. Economisch gezien is het kanaalnooit een succes geworden. Er waren teveel sluizen enhet Oranjekanaal bleef te ondiep! Met name in hetvoorjaar zijn de hoe oevers van het kanaal schitterendgeel dankzij de brem.Nationaal monument Westerbork (foto Archief HDL)

More magazines by this user
Similar magazines