13.07.2015 Views

MOO (Mijn Omgeving Online) - Reinders Oisterwijk

MOO (Mijn Omgeving Online) - Reinders Oisterwijk

MOO (Mijn Omgeving Online) - Reinders Oisterwijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MOO (Mijn Omgeving Online)Met voorsprong hét centrale startportaalvoor het onderwijs


De kracht van MOOSinds de eerste computers in het Nederlandse onderwijs verschenen,beleefden we in amper twee decennia meerdere ICT-revoluties. Met als meestingrijpende ontwikkeling de stormachtige manier waarop de wereld in enkelejaren tijd online ging. Mede daardoor wordt er vandaag de dag massaalgecommuniceerd via media waarvan zo’n tien jaar geleden nog niemand hadgehoord, zoals Facebook, Whatsapp en Twitter. De online wereld van vandaagis een wereld waarin iedereen toegang kan krijgen tot een ongekende bronvan kennis en communicatieve mogelijkheden. Zeker het onderwijs kan daarzijn voordeel mee doen. Het is dan wel zaak dat de bron op de juiste manierwordt aangeboord en de veelheid aan stromen in de juiste banen wordtgeleid. Ziedaar de kracht van MOO.“Het gaat hard met de techniek.Het mooie van MOO is dat het probleemlooskan meegroeien met de ontwikkelingen”


Een uniek leer-& communicatieplatformIn het hedendaagse onderwijs wordt steeds mindergewerkt met lokale applicaties die draaien binnen eennetwerk en steeds meer met online applicaties die altijden overal te benaderen zijn. MOO (Mijn Omgeving Online,startpagina www.moo.nl) is het antwoord op deze onstuitbareontwikkeling. In dit unieke online leer- en communicatieplatformkomen alle onderwijsgerelateerde enadministratieve processen samen. MOO is ontwikkeldom het bestuurders, leerkrachten, leerlingen, oudersen/of verzorgers zo gemakkelijk mogelijk te maken -en zo het onderwijs te verzekeren van optimale kwaliteiten maximaal rendement van ICT.Basispoort geïntegreerdHet Single Sign-On-gemak van MOO is mede te dankenaan het feit dat directe toegang via Basispoort (www.basispoort.nl) in het platform is geïntegreerd. Zodoendegeeft MOO met één enkele login niet alleen toegang toteen schat aan ‘eigen’ online applicaties, maar ook totonline toepassingen van educatieve uitgevers en anderecontentleveranciers - uiteraard mits de school beschiktover de vereiste licenties. Dit voordeel geldt ook voorapplicaties die worden aangeboden via de federatievekoppeling van Kennisnet (www.kennisnet.nl).“Voorheen werd ik wel eens gek van al diegebruikersnamen en wachtwoorden die ikmoest onthouden. Met MOO hoeft datgelukkig niet meer”Het gemak van één enkele inlogMOO is al jaren in ontwikkeling en mag alleen alop grond van die voorsprong worden gezien als hétstartportaal voor het onderwijs. Het maakt definitiefeen einde aan de onoverzichtelijke veelheid aan programma’sen communicatieplatformen met allemaalhun eigen gebruikersnamen en wachtwoorden. IedereMOO-gebruiker heeft een persoonlijk account en krijgtmet één enkele inlog toegang tot alle online informatie,toepassingen en communicatiemogelijkheden die voorhem of haar relevant zijn - ook van externe aanbieders.Oftewel: Single Sign-On (SSO) zoals het bedoeld is,overal en altijd.Stichting BasispoortIn Basispoort participeren de volgendeleveranciers van online lesmateriaal:• Alberts Onderwijs• Heutink Primair Onderwijs• KG & Rolf• Reinders Oisterwijk• L.C.G. Malmberg• Noordhoff Uitgevers• ThiemeMeulenhoff• Uitgeverij Zwijsen


Anytime, anywhere learningMOO draait volledig in de cloud en is als puuronline startportaal de definitieve oplossing voor hetvraagstuk van anytime, anywhere learning. Temeeromdat het platform kan worden benaderd vanafalle mogelijke apparaten. Ook met een notebookof tablet heeft de MOO-gebruiker altijd en overaltoegang tot zijn of haar persoonlijke omgeving.Met deze device-onafhankelijkheid maakt MOOook concepten als Bring Your Own Identity (BYOI)realiseerbaar.Strikt persoonlijkAls centraal startportaal voor het onderwijs is MOO hetideale vertrekpunt voor alle mogelijke activiteiten, zoals:• Leren• Beheren• Informatie uitwisselen• Volgen• Plannen• Rapporteren• Communiceren• Controleren• Kopen• VermakenDe rol van de gebruiker (bijvoorbeeld leerling, leerkracht,ouder/verzorger, bestuurder) bepaalt welke functionaliteitenbeschikbaar zijn. Daarbij is de leeftijd van degebruiker bepalend voor de complexiteit van de interface.Dankzij de individuele benadering is MOO voor iedereennet weer even anders. Precies passend bij de persoon inkwestie. Vandaar ook: Mijn Omgeving Online.Extra krachtig in combinatie met eentraditioneel netwerkWanneer MOO wordt gecombineerd met een ondersteundetraditionele netwerkomgeving, heeft het zelfsnog meer te bieden dan wanneer het op zichzelf staat.Het portaal kan dan namelijk ook worden gebruikt omlokale netwerkapplicaties aan te bieden en het netwerkbeheerte faciliteren - nog steeds allemaal metdie ene Single Sign-On. De netwerkomgeving deklas.nu wordt volledig ondersteund. Maar wat MOO voor hethele onderwijs extra aantrekkelijk maakt, is het feit dathet platform niet per definitie gebonden is aan die enespecifieke netwerkomgeving. Ook andere infrastructurenkunnen met behulp van een ‘connector’ geschikt wordengemaakt om te profiteren van het gemak van MOO alscentraal startportaal.MOO houdt zichzelf actueelen interessantEen ander onderscheidend kenmerk van MOO is hetfeit dat het portaal zichzelf automatisch steeds ‘rijker’maakt. Dat komt doordat het zodanig is ingericht datapplicaties de kans krijgen informatie terug te plaatsenbij de gebruiker (mits de gebruiker daarvoor toestemminggeeft). Zo wordt voortdurend nieuwe en actuelecontent gegenereerd en toegevoegd, en dat maakt hetvoor de gebruikers extra aantrekkelijk om MOO regelmatigte bezoeken. Er is altijd wel iets nieuws te zien.


Wat heeft MOO te bieden?Veel functionaliteiten:MOOMOO is voor iedereen in en om het onderwijs beschikbaarin een op zichzelf staande versie (die tevensstandaard onderdeel is van elke deklas.nu netwerkomgeving).MOO omvat in elk geval:• Profiel - alle MOO-gebruikers kunnen een persoonlijkprofiel aanmaken en beheren.• Communicatie - met andere MOO-gebruikers.• Veilig chatten - chatten in een omgeving die isafgeschermd voor onbevoegden.• Social Media plugins - plugins die het bijvoorbeeldmogelijk maken om Krabbels automatisch door teplaatsen als Tweet of op Facebook.• Single Sign On (SSO) - zonder steeds weer nieuweinloggegevens te hoeven invoeren; dankzij koppelingmet Basispoort en Kennisnet Federatie ook zonderverdere login direct toegang tot educatieve software.• Centrale agenda/weekplanning - voor het betereteamwork tussen onderwijsmedewerkers.• De MOO-store - een complete onderwijswebshop.• Nieuws - de laatste wetenswaardigheden uit de wijdewereld van MOO.• Office 365 - direct toegang tot Microsoft Office 365,zonder verdere inlog.• Lokaal netwerkbeheer - voor scholen die werkenmet deklas.nu3 (of een andere ondersteundenetwerkomgeving).• Online servicedesk - voor scholen die werkenmet deklas.nu3 (of een andere ondersteundenetwerkomgeving).• Knowledgebase - een schat aan technische kennisvoor scholen die werken met deklas.nu3 (of eenandere ondersteunde netwerkomgeving).• MOO Beheer - eenvoudig zelf zaken beheren, zoals:- scholen aanmaken en beheren- gebruikers aanmaken en beheren- MOO-apps aan- en uitzetten- online apps toekennen- privacyinstellingen op schoolniveau- privacyinstellingen per gebruiker- meekijkmogelijkheden voor leerkrachten bij leerlingen- meekijkmogelijkheden voor ouders bij leerlingen- privacysettings voor alle gebruikers.• Programma tabblad - alle software pakketten dievoor de betreffende individuen beschikbaar zijnoverzichtelijk weergegeven in 1 tabblad (altijd enoveral beschikbaar).


De ideale uitbreiding:MOO Digitaal PortfolioMOO Basis kan worden uitgebreid met het MOO DigitaalPortfolio. Met deze module krijgt MOO als onderwijskundigtotaalplatform nog veel meer inhoud. Elkeleerling krijgt een eigen pagina van waaruit inzichten,ervaringen en prestaties kunnen worden gedeeld. Zokunnen scholen gerichter dan ooit werken aan doelenals opbrengstgericht leren en ouderparticipatie. Voorhet gebruik van het MOO Digitaal Portfolio betaalt deschool een bedrag per leerling per jaar. Hier volgt eenoverzicht van de beschikbare MOO-apps:• Weektaken - deze MOO-app houdt deplanning van weektaken en de vorderingenper leerling bij. Zodra een kind een weektaakheeft afgerond, verschijnt daarvan inMOO een update die ook voor de ouders/verzorgers van het kind zichtbaar is.• Toetsen - MOO-app voor het plannen vantoetsen en het publiceren van resultatenper leerling, wederom ook zichtbaar voorouders/verzorgers.• Poll - met deze MOO-app kunt u debetrokkenheid van leerlingen, ouders enschoolmedewerkers vergroten door hunmening te vragen over alle mogelijkeonderwerpen. De resultaten van de pollworden automatisch teruggeplaatst, zodatal uw MOO-gebruikers op elk momentkunnen zien wat de actuele stand vanzaken is.• Projecten - deze MOO-app stelt u in staatprojecten van begin tot eind in beeld tebrengen met behulp van regelmatigeupdates. Daarbij hebben leerlingen,leerkrachten én ouders/verzorgers demogelijkheid om vanuit hun perspectiefeen bijdrage te leveren.• Maatjes - net als op social media zoalsFacebook kunnen MOO-gebruikers‘Maatjes’ van elkaar worden.Naast de hierboven genoemde apps werkt het MOO-ontwikkelteam continu aan nieuwe functionaliteiten om het MOODigitaal Portfolio nog meer inhoud te geven. Daarbij wordt nadrukkelijk geluisterd naar wensen vanuit de onderwijspraktijk.MOO werkt voor iedereenLeerlingen: MOO stimuleertDat MOO als persoonlijke online leeromgeving helemaalaansluit op de belevingswereld van hedendaagseleerlingen, behoeft geen betoog. Kinderen worden opeen voor hen herkenbare manier gestimuleerd ombijvoorbeeld:• Hun belevenissen en vorderingen op school te delen.• Resultaten te boeken om trots op te zijn.• Te communiceren met medeleerlingen, maar ookmet leerkrachten.


Ouders/verzorgers:MOO maakt betrokkenMOO draagt bij aan ouderparticipatie door ouders/-verzorgers op een leuke en eenvoudige manier tebetrekken bij het onderwijsproces. Ouders kunnenna hun inlog op MOO bijvoorbeeld zien:• Wanneer hun kind een weektaak afrondt of aan eenproject werkt.• Wanneer de school een blogbericht plaatst.• Wanneer hun kind een krabbel voor hen plaatst,waarop zij op hun beurt zelf weer een reactie kunnenplaatsen.Leerkrachten: geen dag zonder MOOVoor leerkrachten is het interessant én handig omelke dag even in te loggen op MOO. Zij kunnen danbijvoorbeeld heel snel zien:• Of er kinderen achterlopen met de weektaak.• Of er op het intranet nog berichten van het bestuurzijn geplaatst.• Of de cijfers van ParnasSys al binnen zijn.• Of er e-mail berichten zijn.ICT-coördinatoren: puur beheergemakVoor ICT-coördinatoren is MOO vooral een centralebeheeromgeving die overal te benaderen is, ook vanuithuis. Met het grootste gemak kan de ICT’er bijvoorbeeld:• Gebruikers aanmaken, instellingen aanpassen ensoftware toekennen.• Interne servicemeldingen doorzetten naar deServicedesk.• In het geval van een ondersteunde netwerkomgevingals deklas.nu: lokale settings aanpassen.Wat kan MOO voor ú betekenen?Het mag duidelijk zijn: in de online wereld van vandaag loopt MOO voorop als centraal startplatform voor hetonderwijs. Bent u benieuwd wat MOO specifiek voor uw school of scholen kan betekenen? Neem dan contact opmet onze onderwijskundig adviseurs. Ook als u werkt met een compleet andere traditionele netwerkomgeving dandeklas.nu, kunt u zeker uw voordeel doen met de wereld aan gemak en mogelijkheden die MOO te bieden heeft.Bel voor een afspraak 013-7470112 of stuur een e-mail naar info@reindersict.nl.


REINDERS ICT BVSPRENDLINGENSTRAAT 33 5061 KM OISTERWIJKT 013 - 747 01 12 F 013 - 528 61 73E INFO@REINDERSICT.NL I WWW.REINDERSICT.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!