13.07.2015 Views

1 étTM - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

1 étTM - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

1 étTM - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

II■''m»;^*^**\ " •**♦** A '***«»'••r■. 1 •:j.^s:"^l*}*.


■- ■ _,^^^^^——i^—^■''PffT^ "o LyXl IJ-, L/JbJtt ó burgerlijke treurspel„KABALE UND LIEBE"Evenals onlangs bij Less<strong>in</strong>g's „M<strong>in</strong>na vonBarnhelm" moet men erkennen, dat het ..DeutschesTheater" thans met Schiller's jeugddramaeen klassiek tooneelstuk tot opvoer<strong>in</strong>g gebrachtheeft, dat het tooneel <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland s<strong>in</strong>ds menschenheugenisaan zich voorbij heeft laten gaan.Zelfs <strong>de</strong> laatste Duitsche gastvoorstell<strong>in</strong>g ervanhier te lan<strong>de</strong> (door het Weensche Burgtheater)dateert al van vele jaren her.Vroeger is het hier daarentegen om zijn ,,feitelijken"<strong>in</strong>houd, zijn hartstochtelijk conflict vaneen jonge lief<strong>de</strong>, bij zoo veel standsverschil bijvoorbaat tot <strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rgang gedoemd, en zijnmelodramatischen afloop veel gespeeld. Tot hetzoo langzamerhand, bij het verzwakken van <strong>de</strong>dramatiek <strong>de</strong>zer bloote standsverschillen tusschena<strong>de</strong>l en volk, zeer ten onrechte bij <strong>de</strong> tooneeldraken<strong>in</strong>ge<strong>de</strong>eld raakte en van het tooneel verdween.Daar het <strong>in</strong> een preutscheren tijd om begrijpelijkere<strong>de</strong>nen ook niet tot <strong>de</strong> op schoolgelezen of liever doorgeworstel<strong>de</strong> „klassieken"behoor<strong>de</strong>, werd zelfs voor <strong>de</strong> meer ontwikkel<strong>de</strong>n<strong>in</strong> ons land „Kabale und Liebe" maar een loozeen veelal misverstane titel.Bijna alle menschen (en toch veelal echtetooneellief hebbers), die ik <strong>de</strong>ze dagen over „Kabaleund Liebe" sprak, hiel<strong>de</strong>n strijk en zet vol,dat het een blijsfel van Schiller was — terwijlhet vrijwel zijn somberste drama is en e<strong>in</strong>digtmet <strong>de</strong>n vrij willigen dood <strong>de</strong>r twee gelieven door<strong>de</strong>n giftbeker, als een soort Duitsche „Romeo enJulia" (welk drama Schiller zich dan ook tij<strong>de</strong>nszijn werk met opzet liet sturen om het slot opzijn dramatische werk<strong>in</strong>g te beproeven) en menveilig mag aannemen, dat aan <strong>de</strong> meeste an<strong>de</strong>rehoofdfiguren, gclyk <strong>in</strong> „Hamlet", van het vallenvan het doek een soortgelijk lot is toebedacht, alis er bij Schiller dan meer. . . soberheid <strong>in</strong> hetaangezicht van <strong>de</strong>n dood. Ver<strong>de</strong>r ligt het ongewoneDuitsche woord „Kabale" te dicht bij ons„kabaal" dan dat verwarr<strong>in</strong>g en daarmee blijspel-associatievoorkomen kon wor<strong>de</strong>n („Kabale"is echter <strong>de</strong> <strong>in</strong>trigue, <strong>de</strong> samenspann<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r machtigen,waaraan <strong>de</strong> oprechte lief<strong>de</strong> van Ferd<strong>in</strong>andV.en Luise ten offer valt). Dan nog is <strong>de</strong> totaletitel een ond<strong>in</strong>g, een soort achttien<strong>de</strong>-eeuwsche„filmtitel" voor het groote publiek, die dan ookniet van Schiller stamt, die tot het laatste toezijn „bürgerliches Trauerspiel" terecht naar <strong>de</strong>vrouwelijke hoofdrol „Luise Miller<strong>in</strong>" bleef noemen,maar van <strong>de</strong>n Mannheimschen tooneelspelerIffland, die het aldaar op 9 Maart 1784 (enniet zooals het programma wil, reeds <strong>in</strong> April1783) <strong>de</strong>ed opvoeren. Terstond met een „fabuleussucces, dat echter meer aan <strong>de</strong> sentimenteeleen eenigsz<strong>in</strong>s „überschwengliche" <strong>in</strong>triguedan aan <strong>de</strong> toch stérk revolutionnaire grondten<strong>de</strong>nzte danken was: dus precies om <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n,waarom het vooral <strong>in</strong> lan<strong>de</strong>n met een nuchter<strong>de</strong>raanschouw<strong>in</strong>gsaard als het onze gelei<strong>de</strong>lijk-aanvan het repertoire verdween, terwijl thans juisthet sterke i<strong>de</strong>alisme, <strong>de</strong> moed en <strong>de</strong> menschelijke<strong>de</strong>ernis, die uit dit psychologisch nog stellig onvolkomenjeugdwerk-.van Schiller spreken, er <strong>de</strong>onvergankelijke waar<strong>de</strong> van blijven uitmaken.Geen genie is, juist ook <strong>in</strong> onzen tijd en juistook <strong>in</strong> Duitschland, heftiger omstre<strong>de</strong>n danSchiller. Terwijl eenerzij ds <strong>de</strong> voorvechters vaneen levend, mo<strong>de</strong>rn tooneel het pathos en <strong>de</strong>woor<strong>de</strong>nvloed van Schiller als „onecht" verwierpen,ontstond an<strong>de</strong>rzijds uit <strong>de</strong>n drang van eennieuwe wereldbeschouw<strong>in</strong>g een herwaar<strong>de</strong>er<strong>in</strong>gvan Schiller's tooneelwerk op zijn essentieelewaar<strong>de</strong>n. In een reeds tien jaar gele<strong>de</strong>n verschenenboek van dr. Hans Fabricius, „Schillerals Kampfgenosse Hitler's" wordt wel met rechtbetoogd, dat al Schiller's drama's en zijn jeugdwerkmet name, <strong>in</strong> het teeken staat van <strong>de</strong>ou<strong>de</strong> Rome<strong>in</strong>sche spreuk, die als titelvignet zijneerstel<strong>in</strong>g „Die Räuber" siert: „<strong>in</strong> tyrannos" —tegen <strong>de</strong> tyrannei, die hem „het hert doorwond"— tegen <strong>de</strong> volksbe<strong>de</strong>rvers en voor een re<strong>in</strong>, zuiveren vrij geweten. En 't meest van alles geldtdit voor „Kabale und Liebe", dat met al zijnfouten en pathos een uit een vurig hart geschreeuw<strong>de</strong>kreet is tégen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g envóór God, volk, va<strong>de</strong>rland en familie! Is hetdaarom zoo'n won<strong>de</strong>r, dat juist dit stuk, dat voorL<strong>in</strong>ks: Willy Essmann als <strong>de</strong> presi<strong>de</strong>nt enMichael Arco als <strong>de</strong> hofmaarschalk <strong>in</strong> één<strong>de</strong>r scènes. — On<strong>de</strong>r: Luise (Marie-LuiseHollz), Ferd<strong>in</strong>and (Wolfgang Stumpf) enFrau Miller (Hil<strong>de</strong> Kneif).(Foto's Tyssen/Staff)ons <strong>in</strong> onze jeugd als niet „passend" voorschoolgebruik beschouwd werd, thans een jeugd,die zich wel met <strong>de</strong> fundamenteele vraagstukkenachter „Kabale und Liebe" bezig houdt, we<strong>de</strong>romtot enthousiasme brengt: zoo zelfs, dat —waar het tooneel <strong>de</strong>r volwassenen het hier geslachten-langniet heeft opgevoerd — onlangs <strong>de</strong>Duitsche Oberschule bij- een besloten en naar ikmeen ook niet tot openbaarheid doorgedrongenvoorstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een onzer schouwburgen er eenleerl<strong>in</strong>gen-vertoon<strong>in</strong>g van gaf, met merkwaardiggenoeg een kle<strong>in</strong>dochter van Gerhart Hauptmann<strong>in</strong> <strong>de</strong> hoofdrol?Bij een drama als „Kabale und Liebe" moetmen eigenlijk aan het treurspel <strong>de</strong>r naar onzebegrippen veelal overdreven reageeren<strong>de</strong> menschen,aan <strong>de</strong> geheele <strong>in</strong>trigue met zijn ongaafhe<strong>de</strong>nen zijn thans verbleekt persoonlijk conflictvoorbij zien om er <strong>de</strong>n strijd tegen <strong>de</strong> volksbe<strong>de</strong>rverslevensgroot <strong>in</strong> terug te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Het is<strong>de</strong> groote waar<strong>de</strong> van dr. Hannes Razum's misschienwat eenzijdige, maar uiterst doorwerkteen consequent volgehou<strong>de</strong>n tooneel-ensceneer<strong>in</strong>gen,dat hij — evenals dit onlangs bij Schiller's„Maria Stuart" het geval was — zulk een hernieuw<strong>de</strong>„actualiteit", die <strong>de</strong> eeuwigheidswaar<strong>de</strong><strong>de</strong>r klassieken is, uiterst scherp naar voren weette brengen. Het bittere beeld van <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong>eeuw, zon<strong>de</strong>r zijn speelsch rococo, zon<strong>de</strong>r zijnFransche charme, dat Schiller ons hier ontrolt,kwam <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze vertoon<strong>in</strong>g voortreffelijk tot uit<strong>in</strong>g.Welk een schan<strong>de</strong>lijk en menschonteerend bedrijfsprak hier uit <strong>de</strong> <strong>in</strong>trigues van <strong>de</strong>ze kle<strong>in</strong>eresi<strong>de</strong>ntie, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> „Lan<strong>de</strong>svater" zijn on<strong>de</strong>i*danen |ls huurl<strong>in</strong>gen naar Amerika verkoopt omjuweelen aan zijn maitresse te geven : een daaddie toen niet één, maar tienmaal gebeur<strong>de</strong>, zoozelfs dat een e<strong>de</strong>le figuur als Fre<strong>de</strong>rik <strong>de</strong> Groote,wanneer hij zulke troepen uit an<strong>de</strong>re Duitschestreken <strong>de</strong>n doortocht moest verleenen,daarvan een „vee-tol" hief, uit bittere ironie omdat hij ze als vee versjacherd zag wor<strong>de</strong>n. Maareen daad, die van Schiller <strong>de</strong>n ongelooflijkenCINEMA & THEATER — (nr. 10) 4persoonlijkheid moed eischte om er als tijdgenooten toeschouwer met <strong>de</strong>n v<strong>in</strong>ger naar te wijzen.En hoe juist gezien was het om <strong>de</strong> wel zéérrevolutionnaire, kle<strong>in</strong>e scène, waar<strong>in</strong> een dienaarvan <strong>de</strong> maitresse van <strong>de</strong>n hertog daarover zijn»chokkend beklag doet, met volle kracht te doenspelen. Welk een uiterst gevaarlijke figuur isver<strong>de</strong>r <strong>de</strong> „Präsi<strong>de</strong>nt", als machthebber en alshar<strong>de</strong> va<strong>de</strong>r, <strong>in</strong> <strong>de</strong> zeldzaam knappe vertolk<strong>in</strong>gvan Willy Eszmann, die hoe langer hoe meer een<strong>de</strong>r begaafdste acteurs van het ensemble blijkt tezijn. Daartegen verzwakt en verbleekt Schiller'sal te romantische en <strong>in</strong> <strong>de</strong>n tijd gewortel<strong>de</strong> aanbidd<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> „<strong>de</strong>ugd" <strong>in</strong> dit stuk, waardoor<strong>de</strong>-zoon nog stervend zijn va<strong>de</strong>r, die zijn veroor<strong>de</strong>el<strong>in</strong>geveneens tegemoet gaat, vergeeft!En hoe goed gezien om <strong>de</strong> toch nogal zwakovertuigen<strong>de</strong>figuur van Lady Milford, <strong>de</strong> Engelschemaitresse van <strong>de</strong>n hertog, die pr zich opberoemt, altijd <strong>de</strong> noo<strong>de</strong>n van het volk gelenigdte hebben terwijl zij <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>elen van het be<strong>de</strong>rfblijft genieten, ook maar half overtuigen<strong>de</strong>n half zich zat-dr<strong>in</strong>kend aan haar woor<strong>de</strong>npraalte laten spelen: een rol, waaraan Josy Holsten<strong>de</strong> juiste <strong>in</strong>tonatie gaf. Schiller heeft al schrijven<strong>de</strong>veel aan <strong>de</strong>ze aanvankelijke bij-figuur, diehij grooten<strong>de</strong>els aan Less<strong>in</strong>g ontleen<strong>de</strong> (zooalshet geheele drama sterk en soms tot <strong>in</strong> <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>ntoe Less<strong>in</strong>g's <strong>in</strong>vloed verraadt), verbeterd entoegevoegd: het zwakst misschien is daardoor <strong>de</strong>later <strong>in</strong>gelaschte scène <strong>de</strong>r ontmoet<strong>in</strong>g tusschen<strong>de</strong> twee liefhebben<strong>de</strong> vrouwen Lady Milford enLuise gewor<strong>de</strong>n, een scène die <strong>de</strong> overigens zoosnel verloopen<strong>de</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g stil zet en die om <strong>de</strong>nzooveel rijperen Schiller van „Maria Stuart"vroeg om als duel <strong>de</strong>r rivalen nog eens kon<strong>in</strong>klijkgroot te wor<strong>de</strong>n.Men zit, <strong>in</strong> zoo'n voorstell<strong>in</strong>g, een beetje met<strong>de</strong> figuur die het meest van <strong>de</strong>n tand <strong>de</strong>s tij dsgele<strong>de</strong>n heeft: <strong>de</strong> „i<strong>de</strong>aal" geschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong> Ferd<strong>in</strong>and,die echter <strong>in</strong> zijn overmaat van gevoeltelkens over <strong>de</strong> schreef <strong>de</strong>r aannemelijkheid gaaten die tegenover zijn va<strong>de</strong>r aanvankelijk Luiseverloochent om daarna bij het ontvangen vanLuise's on<strong>de</strong>r pressie geschreven brief (roch alzoo'n dramatisch zwakke stee <strong>in</strong> dit jeugdwerk!)haar te verwijten een „an<strong>de</strong>ren m<strong>in</strong>naar" te hebben,en nog wel te gelooven dat dit <strong>de</strong> absur<strong>de</strong>en verwaan<strong>de</strong> gek en schurk- van een hofmaarschalkzou kunnen zijn. Maar Wolfgang Stumpf,spelend met die ontstuimigheid, waarmee hetDuitsche tooneel <strong>de</strong> romantische jeune premier'svan zijn klassieken over <strong>de</strong> planken doet gaan,sloeg er zich moedig doorheen. En <strong>de</strong> hofmaarschalkvon Kalb was natuurlijk een kolfje naar<strong>de</strong> hand van Michael Arco, die zich hoe langerhoe meer als een uiterst begaafd en <strong>in</strong>telligenttypeur doet kennen. Van <strong>de</strong> overige spelers was<strong>de</strong> vrouwelijke hoofdrol van Marie-Luise Holtzdoorloopend ontroerend, wel het meest <strong>in</strong> haarover <strong>de</strong> volle diepte van het tooneel wegstormen,door alle <strong>de</strong>uren heen, na het gesprek met LadyMilford. Ernst Rufer's tooneelbeeld was zeer<strong>in</strong>genieus en oorspronkelijk, juist omdat dit keerhet tooneel niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> breedte, maar <strong>in</strong> <strong>de</strong> dieptebespeeld werd, met een oploopend plankier eneen versmall<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> zijkanten door fraai witzilverenhekwerk, waardoor <strong>de</strong> suggestie van <strong>in</strong>elkaar loopen<strong>de</strong> gangen en zalen van een achttien<strong>de</strong>eeuwsch paleis <strong>in</strong> een pompeuze, maar ozoo benepen Duitsche resi<strong>de</strong>ntie ontstond: eenschijnschoone kerker, waartegen <strong>de</strong> mensch en alwat menschelijk is <strong>in</strong> <strong>de</strong>n mensch <strong>in</strong> vurigen opstandkomt. En dat <strong>in</strong> één mensch als Schillerzich — vóór <strong>de</strong> Fransche revolutie — een geheeleen volledige revolutie van het volk jegens<strong>de</strong> zoogenaam<strong>de</strong> „verlichte <strong>de</strong>spoten" baan koiy''breken. . . . wel, dat aan te toonen is op hetoogenblik voor het tooneel belangrijker dan stilte blijven staan bij <strong>de</strong> psychologische gebreken,die juist bij zulk een „Sturm und Drang"-tr!Ugediezon<strong>de</strong>r twijfel bij bosjes aan te wijzen zijn.Want <strong>de</strong> meer dan levensgroote <strong>in</strong>zet van Schiller(van wiens eigen leven „Kabale und Liebe"zooveel weerspiegelt) heiligt zijn pathos en doethet vuur bran<strong>de</strong>n achter <strong>de</strong> vormen, die erdoordreigen te verteren HENRIK SCFfOLTE.5 (ur. 10) - CINEMA *• THEATEHIN MEMORIAMJOHAN LAMMENGeboren 9 November 1901; dus noggeen twee-en-veertig jaar oud. .. .Wij <strong>de</strong>nken aan een tragisch sterfgevalvan een kunstenaar, die eigenlijk juist begon<strong>de</strong> schitteren<strong>de</strong> beloften <strong>in</strong> te lossen,welke zijn optre<strong>de</strong>n als zanger reeds vanhet eerste oogenblik af <strong>in</strong>hield en wij <strong>de</strong>nkenaan het ernstige verlies, dat <strong>de</strong>Amsterdamsche Opera <strong>in</strong> haar opbloeithans moet lij<strong>de</strong>n door het heengaan vaneen harer meest prom<strong>in</strong>ente krachten.Nauwelijks had hij zich gevestigd alsconcertzanger, of hij had <strong>in</strong> <strong>de</strong> oratoriumwereldhet pleit gewonnen en eveneens: nazijn eerste opera-rol, als leerl<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>opera-klasse aan het conservatorium — hetwas Arkel <strong>in</strong> Pelléas et Mélisan<strong>de</strong> — wisthet Ne<strong>de</strong>rlandsche publiek, dat het <strong>in</strong>Lammen een opera-baszanger bezat, zooalsmen zel<strong>de</strong>n te hooren krijgt.Toen hij dan ook zijn groote creatie vanFalstaff <strong>in</strong> <strong>de</strong> „Lustige Weiber" ten too-neele bracht, gaf hij volledig, wat men vanhem verwachtte en wist men zich voor <strong>de</strong>toekomst zeker van een meesterlijke vertolk<strong>in</strong>g<strong>de</strong>r groote basrollen <strong>in</strong> <strong>de</strong> operalitteratuur.Het heeft helaas niet mogen zijn.Een plotsel<strong>in</strong>ge, geheel onvoorzienedood heeft hem weggerukt. Zaterdag 27Februari had hij nog gewerkt als <strong>de</strong>consciëntieuze artist en <strong>de</strong> hartelijke,royaal voelen<strong>de</strong> collega zijner kunstbroe-De Duitsche productiefirma's hebben <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>films <strong>in</strong> bewerk<strong>in</strong>g::„ZWISCHEN NACHT UND MORGEN" (Ufa). —Regie: Alfred Braun. — Met; Käthe Gold, René Deltgen,Hans Schlenck, Paul VVegener, Mady Rahl, IlsePetri, Rudolf Schündler, Albert Florath, Maria Koppenhöfer.„MAN REDE MIR NICHT VON LIEBE!" (Bavaria).— Regie: Erich Engel. — Met: Hei<strong>de</strong>marie Hatheyer,Mathias Wieman, Willem Holsboer, Hil<strong>de</strong> Sessafc,Friedrich Dom<strong>in</strong>, Viktor Afritsch, Walter Jung,Margarete Haagen, Rolf Weih, Elise Aul<strong>in</strong>ger, LislKarlstadt, Oskar Sima.„WIE ERZIEHE ICH MEINEN MANN?" (Tobis). —Regie: Kurt Hoffmann. — Met: Hans Nielsen, HeliF<strong>in</strong>kenzeller, Wolfgang Lukschy, Hans Leibelt, ElisabethMarkus,' Hans Richter, Hansi ,Wendlcr, IngridLutz, Eduard Wenck, Ilse FürstenMrg, Ellen Bang,Charlotte Wittauer, Elsa Wagner, Christa Dilthey.„SCHICKSAL AM STROM" (Prag-Film). — Regie:He<strong>in</strong>z Paul. — Met: Kar<strong>in</strong> Hardt, Maria v. Buchlow,Lothar Firmans. He<strong>in</strong>z Förster-Ludwig, Fritz Gerlach,•Richard Häuszier, Ernst v. Klipste<strong>in</strong>, Werner Pledath,Gustav Püttjer, Josef Sieber, Hans Stiebner, GeorgVogelsang.„FAMILIE BUCHHOLZ" (Ufa). — Regie: CarlFroeüch. — Met: Henny Porten, Gustav Fröhlich, GretheWeiser, Erich Fiedler, Hans Zesch-Ballot, PaulWestermeier, Albert Hehn, Käthe Dickhoff, MarianneSimson.„GELIEBTER SCHATZ...." (Terra). — Regie:Paul Mart<strong>in</strong>. — Met: Johannes Riemann, Dorit Kreysler,Ida Wüst, Harald Paulsen, Ernst Waldow, SonjaZiemann, Hil<strong>de</strong> Jansen, Ursula Herk<strong>in</strong>g, Ewald Wenk,Gertrud Wolle, O. E. Hasse, Ev» Maria Maier, SigridBecker, Curt C»ppi.IN PRODUCTIE{toto GodjTttd <strong>de</strong> Groot)<strong>de</strong>rs en Zondagmorgen 28 Februari waseen succesvolle loopbaan op het onverwachtstafgesne<strong>de</strong>n.Zijn familie, het publiek, <strong>de</strong> Opera,allen moeten met droefheid <strong>in</strong> het hart berustenen kunnen zich slechts één voelen <strong>in</strong><strong>de</strong>n wensch:Dat hij ruste <strong>in</strong> Vre<strong>de</strong>.THEO v. d. BIJL.„DIE GATTIN" (Ufa). — Regie: Georg Jacoby. —Met: Jenny Jugo, Willy Fritsch, Viktor Staal, Hil<strong>de</strong> v.Stolz, Hans Brausewetter, Theodor Danegger,„DIE BEIDEN SCHWESTERN" (Berl<strong>in</strong>-Film). —Regie; Erich Waschneck. — Met; Gisela Uhlen, Mar<strong>in</strong>av. Ditmar, Erich Ponlo, O. W. Fischer, GeorgAlexan<strong>de</strong>r, Tru<strong>de</strong> Marien, Elisabeth Flickenschiidt, AlbertFlorath, Ida Wüst, Hans Unterkircher, FranzSchafheitl<strong>in</strong>. Erw<strong>in</strong> Biege!, Ellen Bang, Roma - Bahn,Gertrud <strong>de</strong> Laisky, Eduard Wenck.„DAS SCHWARZE SCHAF" (Prag-Film). — Regie:Friedrich Zittau. — Met; Lotte Koch, Wal<strong>de</strong>mar L*itgeb,Ernst v. Klipste<strong>in</strong>, Helmi Mareich, Vilma Tatlei,Viktor Janson, Rudolf Schündler, Wilhelm H. Konig,Werner Pledath, Jakob Tiedtke, Ernst Legal, Wa^tlWitt, Friedrich Petermann, Walter Stumvoll, Gert v.Habermann, Karl Plathen, Rudolf Stadler, Albert Joohannes,Hans Sau<strong>de</strong>n, Ernst Schiffner.„WILDVOGEL" (Berl<strong>in</strong>-Film). — Regiel JohannesMeyer. — Met; Lcny Marenbach, Volker v. Collan<strong>de</strong>,Werner H<strong>in</strong>z, L<strong>in</strong>a Carstens, Theodor Danegger, RomaBahn, Herbert Hübner, Reg<strong>in</strong>ald Pasch, He<strong>in</strong>rich Marlow,Beppo Brehm, Vera Complojer, Josef Eichheim,Ernst Waldow, Herta v. Walter, Ellen Hille, HansWaschatko.„REISE IN DIE VERGANGENHEIT" (Bavaria).—Regie; Hans A. Zerlett. — Met; Olga Tschechowa,Margot Hielscher, Ferd<strong>in</strong>and Marian, Hil<strong>de</strong> Hil<strong>de</strong>brand,Will Dohm, Hans Leibelt, Theodor Loos, RudolfPrack, Fritz O<strong>de</strong>mar, Eva T<strong>in</strong>schmann, OskarSabo, Josef Offenbach, Arthur Wiesner, Gerhard Mittelhaus./'Ver<strong>de</strong>r zijn bovendien nog <strong>de</strong> volgefi<strong>de</strong> films <strong>in</strong> productie,waarvan wij <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g reeds eer<strong>de</strong>r hebbengepubliceerd: Tolle Nacht (Tobis), Gabrielle Dambrone(Terra), Die Philharmoniker (Tobis), Akrobat schö-ö-n"(Tobis), Tonelli (Bavaria), Die kluge Marianne


BIJ DE JEUGDIGE DANSERESJES VAN DESCALA TE MILAANVele avon<strong>de</strong>n hebben wij <strong>in</strong> stilte en overgavegenoten van <strong>de</strong> verfijn<strong>de</strong> en verheven balletkunst<strong>in</strong> <strong>de</strong> Scala te Milaan. Alsof het vanzelf sprakhebben we dit alles se<strong>de</strong>rt jaren aanvaard, maarwe<strong>in</strong>igen zullen er zich <strong>in</strong> verdiept hebben hoeveelmoeite en zorg, hoeveel studie en toewijd<strong>in</strong>g hetkost <strong>de</strong> balletdanseresjes tot <strong>de</strong>ze prestaties op te-T*(van onzen Rome<strong>in</strong>schen correspon<strong>de</strong>nt)XJÊÏÏÉ f #J \ %f* m *''^-"■f Uil, l/l, l ^'l %fiWJ ^■♦■Jl^^T^^^'^*^^^ *.9 aÊ MI- ÊküaÊk f ■9 HHBHFJ%,'m^mtfvoeren. Een bezoek aan <strong>de</strong> dansschool van <strong>de</strong>Scala is <strong>in</strong> dat opzicht leerzaam.Het oudste leerl<strong>in</strong>getje telt slechts tien lentes,het jongste heeft <strong>de</strong>zer dagen haar achtsten verjaardaggevierd. Se<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>n tijd van MariaTaglioni heeft men daaraan altijd streng <strong>de</strong> handgehou<strong>de</strong>n. Vrijwel alle Italiaansche danseres->L<strong>in</strong>ks: liet loopen is voor een dansereseen kunst op zichzelf en,... jong geleerdis oud gedaan! — On<strong>de</strong>r l<strong>in</strong>ks: Ook aan <strong>de</strong>oefen<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het teendansen wordt veelzorg besteed; alles geschied met begeleid<strong>in</strong>gvan een piano. — Rechtson<strong>de</strong>r: ie<strong>de</strong>r pasjemoet „af" zi/n, ie<strong>de</strong>re houd<strong>in</strong>g wordt mete<strong>in</strong><strong>de</strong>loos geduld door <strong>de</strong> leerares gecorrigeerd.sen, die later beroemd wer<strong>de</strong>n, hebben haar eersteopleid<strong>in</strong>g genoten aan <strong>de</strong> school van <strong>de</strong> MilaneescheScala. Daar hebben zij haar eerste schroomvalligedanspasjes gemaakt.Het is waarlijk niet gemakkelijk een engel tewor<strong>de</strong>n en met <strong>de</strong> vleugels — zelfs al bestaan zemaar uit tulle — om te gaan alsof men erme<strong>de</strong>geboren werd. Voetjes, die tot gisteren over <strong>de</strong>aar<strong>de</strong> trippel<strong>de</strong>n, zooals die van uw eigen k<strong>in</strong><strong>de</strong>renen nu moeten hun bezitsters er alles voordoen om die voetjes van <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> los te maken.De kle<strong>in</strong>e ,.baller<strong>in</strong>a's" wegen we<strong>in</strong>ig; maarook dit we<strong>in</strong>ige moet steeds lichter, en ijler wor<strong>de</strong>n,als een roos, die straalt van schoonheid ensteeds weer een blad verliest, totdat ze zoo lichtis gewor<strong>de</strong>n, dat ze zweeft door <strong>de</strong> lucht.Het valt voor die meisjes niet mee; altijdweer kle<strong>in</strong>e pasjes te maken, een been opheffenen op het an<strong>de</strong>re blijven staan, even roerloos alseen ooievaar op geboortekaartjes.Rond te wan<strong>de</strong>len op een wolk zon<strong>de</strong>r haar tevertrappen, is een ondankbare taak, waartoeslechts <strong>de</strong> muziek kan aanmoedigen. De muziekmaakt <strong>de</strong> atmosfeer lichter. Dan kunnen <strong>de</strong>zemeisjes met haar gevoelige naturen wor<strong>de</strong>n totbla<strong>de</strong>ren of vl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs, men kan opstijgen <strong>in</strong> <strong>de</strong>nhemel en behoeft daarvoor alleen maar <strong>de</strong> han<strong>de</strong>nte bewegen.Wij verbazen ons over <strong>de</strong> metamorfose van <strong>de</strong>kle<strong>in</strong>e danseressen. In het ballet van <strong>de</strong> Jaargetij<strong>de</strong>nzien wij haar als sneeuwvlokken neerdwarrelen,even later zijn het zonnebloemen. Wijzien haar als gnomen, kle<strong>in</strong>e zilvervisachen, dochtersvan water en vuur, duivels met belletjes aan<strong>de</strong> voeten, die hel<strong>de</strong>r kl<strong>in</strong>ken bij eiken stap, kle<strong>in</strong>epages en gou<strong>de</strong>n kevers.Zij zijn <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e pages van Mozart, die <strong>de</strong>nsleep van <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> dragen, <strong>de</strong> pages met <strong>de</strong>Turksche pantoffels en <strong>de</strong> halvemaanvormig gebogensikkels. Zij wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n dans van „Mephistofeles"tot kle<strong>in</strong>e duivels. Van Ross<strong>in</strong>i totBell<strong>in</strong>i, van Paisiello tot Verdi, alle musici, die^^^m^^^^^mmmIn <strong>de</strong> ruime solen van <strong>de</strong> „Scala" v<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> jeugdige danseresjes een prachtige oefengelegenheid.wolkenparadijzen, kon<strong>in</strong>klijke tu<strong>in</strong>en en geheimz<strong>in</strong>nigegrotten <strong>in</strong> hun verbeeld<strong>in</strong>g lieten ontstaan,zij hebben <strong>de</strong>ze kle<strong>in</strong>e danseresjes noodig.Het is betooverend van nabij te zien hoe zijbewegen op <strong>de</strong> maat van <strong>de</strong> muziek, nauwkeurig<strong>de</strong> toonen volgend. De toekomstige sterren hebbengeleerd koket te buigen en gracieus op <strong>de</strong>teenen rond te draaien. En <strong>de</strong> meiskes zijn zichvan haar waardigheid bewust; zij hebben eennaam hoog te hou<strong>de</strong>n, die voor <strong>de</strong> Europeeschemuzikale kunst een begrip gewor<strong>de</strong>n is: <strong>de</strong> Scalate Milaan.Stuk voor stuk wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> danseresjesdoor <strong>de</strong> leerares apart genomen om eenmoeilijke pose nog eens even goed door tenemen, (Foto's Italia-Stuvel)Het is niet doodZou er <strong>in</strong> het jargon van het amusementslevenéén woord zijn, dat op zooveel verschillen<strong>de</strong>wijzen kan wor<strong>de</strong>n verstaan, dat zooveel te pasen te onpas gebruikt wordt als het woordje„cabaret"?Het is nauwelijks te gelooven!Wij kunnen het er allen over eens zijn, wateen tooneelstuk is, een tragedie, of een blijspel.Onze <strong>in</strong>terpretatie van het begrip film, of opera,of variété zal <strong>in</strong> groote lijnen overeenkomen. Maarvraag tien willekeurige menschen eens: „Wat iscabaret?", en ge zult ervaren, dat het aantal afzon<strong>de</strong>rlijkemeen<strong>in</strong>gen gelijk is aan het aantalhoof<strong>de</strong>n.Van Dale's woor<strong>de</strong>nboek geeft óók al geen uitkomst,want daar<strong>in</strong> staat zwart op wit, dat eencabaret is ,,een kroeg voor gemeene lui<strong>de</strong>n". Deéén zal bezwaren maken tegen dat „kroeg", <strong>de</strong>an<strong>de</strong>r tegen „gemeene lui<strong>de</strong>n", een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> wel-Jicht tegen bei<strong>de</strong>, en misschien is er dan nog weleen vier<strong>de</strong>, doch ongetwijfeld kle<strong>in</strong>e categorie,die het niets kan schelen.Mijn vriend — hij oefent het eerzame beroepvan <strong>in</strong>genieur uit — accepteert <strong>de</strong> uitspraakvan Van Dale <strong>in</strong> geen geval. Hij is eentrouw bezoeker van <strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>n laatsten tijd nogaltalrijke établissementen <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g van hetAmsterdamsche Leidscheple<strong>in</strong>, die aan hunklankvolle zui<strong>de</strong>uropeesche namen het praedicaat„cabaret" toevoegen. Hij heeft overigens gelijk,dat hij het oor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> „dikke Van Dale" van<strong>de</strong> hand wijst. Een <strong>in</strong>genieur behoort nueenmaal niet tot <strong>de</strong> „gemeene lui<strong>de</strong>n" en bezoektgeen gelegenhe<strong>de</strong>n, die men normaliter met hetwoord „kroeg" pleegt aan te dui<strong>de</strong>n, tenzij hij,als een oprecht Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>r, met vacantie <strong>in</strong> hetbuitenland vertoeft. . . .Aan <strong>de</strong>zg laatste omstandigheid ontleen<strong>de</strong> hijblijkbaar zijn oor<strong>de</strong>el, toen <strong>de</strong>zer dagen een geanimeerdgesprek tusschen ons bei<strong>de</strong>n op onnaspeurlijkewijze plotsel<strong>in</strong>g op het noodlottigeon<strong>de</strong>rwerp „cabaret" terecht kwam.„Beste jongen," zoo sprak hij, met <strong>de</strong> va<strong>de</strong>rlijkeautoriteit, lie<strong>de</strong>n van zijn formaat en <strong>in</strong>vloe<strong>de</strong>igen: „over het cabaret kunnen wij hierkort zijn. Ne<strong>de</strong>rland hééft namelijk heelemaalgeen cabaret. Het cabaret moet je zoeken <strong>in</strong>Parijs en niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> vlakke dreven van je va<strong>de</strong>rland.Wat je hier ziet is z<strong>in</strong>looze imitatie. Nee,geef mij maar Montparnasse !"En hij likte zijn lippen af bij <strong>de</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gaan <strong>de</strong> schoone uren, doorgebracht <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> „Moul<strong>in</strong> Rouge", <strong>in</strong> <strong>de</strong>n tijd, datParijs nog <strong>de</strong> „lichtstad" was.Uit piëteit heb ik nagelaten hem te vragennaar zijn <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie van het begrip „cabaret".Niettem<strong>in</strong> wil<strong>de</strong> ik hem beschei<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r hetoog brengen, dat ik het niet met hem eens konzijn, doch hij g<strong>in</strong>g door:„Kijk eens om je heen, wat er hier niet allemaalvoor „cabaret" verkocht wordt. Het eerstehet-bestecafé-met-vestiaire schrijft het woordcabaret op zijn uithangbord, alléén omdat er éénof twee variéténummers wor<strong>de</strong>n vertoond. Ophet Thorbeckeple<strong>in</strong> en <strong>in</strong> <strong>de</strong> Warmoesstraat v<strong>in</strong>dje ze zelfs zón<strong>de</strong>r vestiaire. . . !Natuurlijk gaf ik dat volmondig toe, hoewelik niet graag zou willen zeggen, hoe die armecaféhou<strong>de</strong>rs hun établissementen dan wèl zou<strong>de</strong>nmoeten noemen. Ve/<strong>de</strong>r bracht ik schuchteron<strong>de</strong>r zijn aandacht, dat er nog zooiets bestaatals het Leidscheple<strong>in</strong>theater, waar regelmatigprogramma's wor<strong>de</strong>n gespeeld, die als „cabaret"wor<strong>de</strong>n aangekondigd, en het Centraal-Theater,waar van tijd tot tijd hetzelf<strong>de</strong> gebeurt.Mijn vriend <strong>de</strong> <strong>in</strong>genieur wuif<strong>de</strong> èn hetLeidscheple<strong>in</strong>theater èn het Centraal-Theatermet één gebaar van zijn welverzorg<strong>de</strong> hand weg,terwijl hij sprak: „Dat kan nu wel allemaal heelaardig zijn — ik heb het trouwens niet gezien ensmaken verschillen — maar tóch is het niet, watje <strong>in</strong> het buitenland ziet. Die echte Parijschenet lééft!sfeer ontbreekt <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval, hoè goed <strong>de</strong> nummersop zichzelf ook zijn!"Ja, die Parijsche sfeer. . . . I In<strong>de</strong>rdaad, dieontbreekt hier, dat kunnen wij allemaal gerustmet mijn vriend <strong>de</strong>n <strong>in</strong>genieur eens zijn.Maar waarom, waaróm <strong>in</strong> 's-hemelsnaam moeter toch altijd een buitenlandsche sfeer met <strong>de</strong>haren bijgesleept wor<strong>de</strong>n? Hoe is het eigenlijkmogelijk, dat een normaal, achtenswaardigmensch als mijn vriend zon<strong>de</strong>r blikken of blozen<strong>de</strong> enormiteit ten beste geeft, dat er hier <strong>in</strong> eentheater <strong>in</strong> Amsterdam een „echte Parijschesfeer" zou moeten heerschen, wil iets „goed"zijn ?Zou <strong>de</strong> hoofdstad van Ne<strong>de</strong>rland dan m<strong>in</strong><strong>de</strong>r„sfeer" hebben dan een an<strong>de</strong>re hoofdstad, wäärook ter wereld? Nota bene ons goe<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rland,het land van een Rembrandt, van een Vermeer,en van zoovele an<strong>de</strong>re kunstenaars, wier meesterwerkennog he<strong>de</strong>n ten dage <strong>de</strong> bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van<strong>de</strong> wereld wekken, juist door hun „sfeer", diehet wezen van ons land weerspiegelt 1Wie mèt mij <strong>in</strong> dit afgeloopen seizoen hetcabaretwerk op <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandsche planken heeftgezien en gehoord, zal moeten toegeven, dat erwel <strong>de</strong>gelijk een eigen sfeer, een eigen geest tebespeuren is. Dat die sfeer an<strong>de</strong>rs is. dan hetzeepbel-achtige wufte <strong>de</strong>r Parijsche cabarets, die<strong>de</strong>n Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>r <strong>in</strong> vacantie-stemm<strong>in</strong>g zoo kunnenfasc<strong>in</strong>eeren, is logisch en. . . maar gelukkigook!Onze artisten zijn Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs als wij.Ne<strong>de</strong>rlandsche menschen met Ne<strong>de</strong>rlandsche opvatt<strong>in</strong>gen.En heeft het cabaret over <strong>de</strong> geheelewereld niet reeds laten zien dat het <strong>de</strong> ziel, hetwezen weerspiegelt van het volk waartoe het behoort?Het cabaret, met zijn levensliedjes, zijnschetsjes, zijn parodieën is ironisch, zon<strong>de</strong>r ooitonaangenaam sarcastisch te wor<strong>de</strong>n, het caricaturiseert,zon<strong>de</strong>r ooit af te stooten, het is puntig,zon<strong>de</strong>r ooit te won<strong>de</strong>n. Maar bovenal: het is altijdfijn, nooit grof en nooit plat! Het cabaret is<strong>de</strong> parel <strong>de</strong>r kle<strong>in</strong>kunst, tenm<strong>in</strong>ste.... dat moethet zijn.Heeft het cabaret, dat wij <strong>in</strong> <strong>de</strong>n laatsten tijd<strong>in</strong> ons land zagen, aan <strong>de</strong>ze algemeene eischenbeantwoord?Misschien niet.Doch het staat vast, dat er hier iets groeien<strong>de</strong>is. Onze cabaretartisfen — laat ons geen afzon<strong>de</strong>rlijkenamen noemen, ie<strong>de</strong>r kent ze — hebbenons laten zien dat het Ne<strong>de</strong>rlandsche cabaret nietdood is. Het hééft niet met <strong>de</strong>n zoo tragisch omhet leven gekomen grooten Pisuisse <strong>de</strong>n laatstena<strong>de</strong>m uitgeblazen.Het levenslied <strong>in</strong> onze eigen taal heeft <strong>de</strong>zenw<strong>in</strong>ter <strong>in</strong> duizen<strong>de</strong>n ooren geklonken. Er wasveel maakwerk bij, <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad, maar ook, gelukkig,ragfijne en geestige liedjes. Met <strong>de</strong> schetsjes,monologen en parodieën was het evenzoo gesteld.Maar <strong>in</strong> bijna ie<strong>de</strong>r programma kon men tocheen veelbeloven<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rtoon hooren. hier watzwakker, daar wat sterker, . . . een geluid, datvenvacht<strong>in</strong>gen wekt!Of die verwacht<strong>in</strong>gen verwezenlijkt zullenwor<strong>de</strong>n ?Het zal <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats aan het publiekliggen, dat, bewust of onbewust, het cabaret móetzien als een spiegel van zijn eigen gevoel voorhumor en van zijn eigen gedachtenwereld.De tij<strong>de</strong>n geven geen aanleid<strong>in</strong>g tot uitbundigheid.De klucht-cultus van thans is dan ookniets dan een uitlaatklep voor opgekroptezenuwen.Maar het cabaret is méér. Het kan <strong>in</strong> <strong>de</strong>zentijd een medicijn zijn, dat, <strong>in</strong> weerwil van zijnspecifieke actualiteit, ons <strong>de</strong> zorgen van <strong>de</strong>n dagdoet vergeten en ons tevens onze eigen beschav<strong>in</strong>gbewust maakt.Dat is het Ne<strong>de</strong>rlandsche cabaret, dat wèl bestaat,ook al ziet mijn vriend <strong>de</strong> <strong>in</strong>genieur en mèthem zooveel an<strong>de</strong>re menschen het (nog) niet. C,CINEMA & THEATER — (ur. <strong>in</strong>) 67 (nr. 10) — CINEMA & THEATER


CE^fffif^spp?_ _.-. -• ■ ■■• ; .',^ v. ' ■■■.■■■.: . ;, :.. ;.. ':; .vPaula Wessely met Joachim Gottschalk <strong>in</strong> <strong>de</strong> film „Een leven lang".PAULA WESSELYZooals <strong>de</strong> filmster Henny Porten <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorigegeneratie <strong>de</strong> Duitsche vrouw op haar best vertegenwoordig<strong>de</strong><strong>in</strong> „het lieflijke", als wij het zooeens mogen uitdrukken, zoo vertegenwoordigt <strong>de</strong>filmster Paula Wessely <strong>de</strong> Duitsche vrouw ophaar best <strong>in</strong> het re<strong>in</strong>e, stoere en resolute. Dit betreftniet alleen haar uiterlijk, doch ook haarwijze van spreken, haar wijze van gebaren, haargang en houd<strong>in</strong>g. Haar gestalte heeft het stoerDuitsche; haar gebaren het ferm resolute; haargelaat het re<strong>in</strong>e en eenvoudige; haar gang enhoud<strong>in</strong>g het pittige en struische.Beg<strong>in</strong>nen wij met het vaststellen van overeenkomstentusschen bei<strong>de</strong> kunstenaressen, dan zijnwe gauw uitgepraat. Zij hebben maar twee d<strong>in</strong>genvolkomen met elkaar gemeen. Het ééne is. dat zijie<strong>de</strong>r <strong>in</strong> haar tijd het vrouwelijk idool zijn van <strong>de</strong>massa, en het twee<strong>de</strong> is, dat zij bei<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>meest primitieve mid<strong>de</strong>len veel, zoo niet allesweten te bereiken, iets wat alleen kunstenaressenbij <strong>de</strong> gratie Gods vermogen.Tot zoover <strong>de</strong> overeenkomsten. Nemen wijthans eens <strong>de</strong> verschillen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> loupe.Ofschoon wij een overdreven hechten aan hetuiterlijk niet kunnen huldigen, zoo moeten wijhier toch even een kle<strong>in</strong>e beschouw<strong>in</strong>g over hetuiterlijk hou<strong>de</strong>n. Het uiterlijk van Henny Portennamelijk heeft <strong>in</strong> haar kunstenaars-loopbaaneen dubbele rol gespeeld. Het betrof <strong>de</strong> grooteschoonheid van haar gelaat en gestalte. Was <strong>de</strong>zeschoonheid <strong>in</strong> haar latere loopbaan een aangenaamen gemakkelijk te hanteeren <strong>in</strong>strument,<strong>in</strong> haar opkomst was het een na<strong>de</strong>el. Laten wijdit even mogen toelichten. Henny Porten maaktecarrière <strong>in</strong> een tijd, waar<strong>in</strong> een an<strong>de</strong>r tempo golddan thans.Henny Porten, ofschoon van huis uit een rasartiste,heeft <strong>in</strong> <strong>de</strong>n aanvang haar roem <strong>in</strong> langzaamtempo moeten opbouwen. Menschen, die nogniet <strong>in</strong> haar kunst wil<strong>de</strong>n gelooven, zei<strong>de</strong>n:Henny Porten is zóó mooi, zóó lieflijk en zóóaantrekkelijk; haar charme oefent zulk een <strong>in</strong>vloeduit op het publiek, dat men haar kunstprestatiesniet critisch meer bekijkt. Als echterooit iemand <strong>de</strong>ze meen<strong>in</strong>g heeft weten te logenstraffen,dan is het Henny Porten geweest IMet Paula Wessely is het juist an<strong>de</strong>rsom.Haar overigens prettig uiterlijk vertoont eenkle<strong>in</strong>e, maar h<strong>in</strong><strong>de</strong>rlyke afwijk<strong>in</strong>g. Deze afwij-(Foto't ü}a)k<strong>in</strong>g zetelt <strong>in</strong> <strong>de</strong> oogen, namelijk <strong>in</strong> <strong>de</strong>n stand<strong>de</strong>r pupillen. Men zou moeilijk kunnen beweren,dat zij scheel is, maar loensch is zij wel. In haartooneelloopbaan zal dit wel geen bezwaar hebbenopgeleverd, maar <strong>de</strong> film met haar onbarmhartigeschijnwerperbelicht<strong>in</strong>g haalt zooiets niet alleennaar voren, doch verergert het nog.Voor wie <strong>de</strong> film ziet met eenige kennis vanzaken en met eenig oog voor <strong>de</strong>tail, die moet hetzijn opgevallen, dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste jaren van PaulaWessely's filmcarrière haar „close-ups" nimmeren face wer<strong>de</strong>n genomen, doch altijd en -profil,of half en -profil.Se<strong>de</strong>rt lang echter is daar veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>in</strong> gekomenen het merkwaardige is, dat het niet <strong>de</strong>nm<strong>in</strong>sten afbreuk heeft gedaan aan <strong>de</strong> groeien<strong>de</strong>Paula Wessely-bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g. Wat is <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n,vraagt men zich af, dat men <strong>de</strong>ze loenschheidbijna niet ziet, of beter gezegd, dat men <strong>de</strong>zeloenschheid wel ziet, maar dat zij niet h<strong>in</strong><strong>de</strong>rlijkis? Brengt loenschheid bij haast alle menschen —ofschoon zeer ten onrechte — een m<strong>in</strong> of meeronoprechte gelaatsuitdrukk<strong>in</strong>g teweeg, bij PaulaWessely is dit niet het geval.Men is geneigd te <strong>de</strong>nken: Zijn <strong>de</strong> re<strong>in</strong>hei<strong>de</strong>neenvoud van dit merkwaardige en krachtige gelaatdan zóó groot, dat <strong>de</strong>ze eenvoudig dom<strong>in</strong>eeren, ofis Paula Wessely zulk een grootmeesteres <strong>in</strong> <strong>de</strong>kunst, dat zij haar kle<strong>in</strong>e afwijk<strong>in</strong>g eenvoudig„wegspeelt", zooals <strong>de</strong> vakterm luidt? Wij zijn najarenlange bestu<strong>de</strong>er<strong>in</strong>g hiervan geneigd aan tenemen, dat bei<strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen het geval zijn. Vraagtmen het publiek hiernaar, dan krijgt men <strong>de</strong>meest uiteenloopen<strong>de</strong> en meest tegenstrijdige antwoor<strong>de</strong>n.Deze antwoor<strong>de</strong>n zijn te merkwaardigom er hier niet enkele te laten volgen:i. Dat Paula Wessely loensch is, valt niet teweerleggen, maar ver<strong>de</strong>r heeft zij zoo'n knapgezicht, dat je dat wel op <strong>de</strong>n koop toe neemt.2. Ja. ... ze is loensch, en eigenlijk v<strong>in</strong>d ikhaar nogal leelijk ook, maar als zij speelt, zie jedat zoo niet.3. Als men zoo'n aantrekkelijk gezicht heeftals Paula Wessely, dan kan zoo'n tikje loenschheiddat niet heelemaal be<strong>de</strong>rven.4. Als ik een foto van mijn dierbare PaulaWessely zie, dan h<strong>in</strong><strong>de</strong>rt dat loensche mij zoo,dat ik mij voorneem niet meer naar haar films tegaan. Als iemand an<strong>de</strong>rs mij dan toch eens mee-troont, dan doet zich het omgekeer<strong>de</strong> voor, namelijk,dat zij mij zoo boeit, dat ik besluit nooitmeer een foto van haar te bekijken, doch welhaar films te blijven gaan zien.De waarheid is, dat Paula Wessely's gelaatvolgens <strong>de</strong> normen <strong>de</strong>r schoonheid verre van onberispelijkis. Waarom noemen dan veel menschenhaar mooi? Nog sterker. . . . hoe is het mogelijk,dat <strong>de</strong>ze vrouw, die het jarenlang durf<strong>de</strong> bestaanzon<strong>de</strong>r „opmaak" te spelen, zon<strong>de</strong>r aangeplaktewimpers en gefriseer<strong>de</strong> haren, daarenbovennog mooi werd genoemd? Hjervoor kanmaar één verklar<strong>in</strong>g zijn: het is <strong>de</strong> <strong>in</strong>nerlijkebeiiel<strong>in</strong>g, die naar buiten straalt en dit merkwaardigegelaat vermooit tot een sublieme puurheid,waaraan elk effectbejag vreemd is.Daarom heeft Paula Wessely geen exotischetoiletten noodig, geen juweelen, geen geraff<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>mo<strong>de</strong>kapsels, geen laknagels, geen stelthakkenen geen weel<strong>de</strong>-milieu's, zooals dat met Amerikaanschesterren veel het geval is. Zij is groottemid<strong>de</strong>n van het eenvoudige, omdat zij ongekunstel<strong>de</strong>n natuurlijk is.Luxueuze entourages. . . . ? Paula Wessely'skunst spot er eenvoudig mee. Geef haar een k<strong>in</strong>d<strong>in</strong> <strong>de</strong> armen en zij is moe<strong>de</strong>r; geef haar een bijbel<strong>in</strong> <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n en zij is een heilige; zet haar <strong>in</strong>een zonovertogen landschap en iets van <strong>de</strong> jubel<strong>in</strong>gvan God's prachtige natuur zal warm vanhaar afstralen; geef haar een man om lief te hebbenen zij zal u geen overdreven lief<strong>de</strong>smisselijkheidjesvoorspelen, maar zij zal u een kloeke,resolute echtgenoote laten zien, een trouwevrouw-kameraad, die u zal doen verlangen zelfeen gez<strong>in</strong> te bezitten.Natuurlijk zijn er on<strong>de</strong>r haar films hoogtepuntengeweest. „Julika" was zulk een hoogtepunt,zelfs zoodanig, dat men daarbij dacht. . . .boven <strong>de</strong>ze prestatie kan Paula Wessely nu nietmeer uit. Doch niet zoo heel lang daarna waser <strong>de</strong> première van „E<strong>in</strong> Leben lang". Wij zou<strong>de</strong>ngeneigd zijn te zeggen, wie <strong>de</strong> - film „E<strong>in</strong>Leben lang" niet heeft gezien, heeft Paula Wesselyniet werkelijk gezien. Zoo zeldzaam gaafspeelt zij hier het stoere fl<strong>in</strong>ke meisje, dat <strong>de</strong>zefilm onvergetelijk zal blijven.Paula Wessely laat ons zien, welke eigenschappener huizen <strong>in</strong> het volk. Iets van <strong>de</strong> magnifiekeoerkracht van het volk straalt uit haar wezen en<strong>in</strong> haar spel weerspiegelt zij met prachtigerobuustheid <strong>de</strong> diepe waar<strong>de</strong> van eigenschappen,zooals trouw, eerlijkheid, vlijt, kameraadschapen opoffer<strong>in</strong>gsgez<strong>in</strong>dheid. Moge het haar noglang gegeven zijn hiervoor ónze bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g enons respect af te dw<strong>in</strong>gen ICECILKA v.d. SCHAAF-CORSTEN.Paula Wessely met Rudolf Förster <strong>in</strong>„Groote dwaashe<strong>de</strong>n".


■■•*- ::^*:^lISipppsf* ;"^—(Teekcn<strong>in</strong>g E l<strong>in</strong>e van Eykern)De Moor heeft zijn plicht gedaan....Een kort verhaal door Piet Dekk er„Wat ik gedacht had," zeur<strong>de</strong> George,„is een soortement non-stop variété-voorstell<strong>in</strong>g—"Annemarie knikte, <strong>in</strong> gedachten. Ikstaar<strong>de</strong> George aan.„le<strong>de</strong>re revue, waar<strong>in</strong> jij optreedt,"vond ik, venijnig, moet wel non-stop zijn,an<strong>de</strong>rs zou het publiek <strong>in</strong> <strong>de</strong> korte pauzena jouw nummer <strong>de</strong> beenen nemen!"„Wat ook zoo erg niet zou zijn," merkteAnnemarie zakelijk op. „Ze zou<strong>de</strong>n huncenten niet terug zien!"„De club zal die overigens ook wel niette zien krijgen!" snater<strong>de</strong> George, met eengemeenen blik <strong>in</strong> mijn Richt<strong>in</strong>g, „aangezienhij <strong>de</strong> penn<strong>in</strong>gmeester is."Nu zoudt u op het eerste gezicht <strong>de</strong>nken,dat George en ik doodsvijan<strong>de</strong>n zijn, maardan bent u toch leelijk abuis! We zijn zelfsgoe<strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n, als Annemarie er niet bijis. Want haar gunnen we elkaar niet....Onze bestuursverga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g, met als eenigprogramma-punt <strong>de</strong> droevige toestand,waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> kas van onze tennisclub verkeer<strong>de</strong>,en hoe uit <strong>de</strong>ze crisis te geraken,was nu niet bepaald gemoe<strong>de</strong>lijk. Nu moetu weten, dat we heelemaal niet van planwaren, om een bestuursverga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g te hou<strong>de</strong>n,omdat Annemarie als secretaressemeestal voor het bestuur <strong>de</strong>nkt en han<strong>de</strong>lt.Maar ik v<strong>in</strong>d, dat een vrouw, vooral wanneerhet organisatiewerk betreft, <strong>de</strong> hulpvan een man niet ontberen kan, <strong>in</strong> hetbijzon<strong>de</strong>r als het een meiske als Annemariebetreft. Dus, uitsluitend om het belang <strong>de</strong>rclub te dienen, was ik een kopje thee methaar gaan dr<strong>in</strong>ken, tene<strong>in</strong><strong>de</strong> een en an<strong>de</strong>reens na<strong>de</strong>r te bespreken. Maar ik had noggeen tien m<strong>in</strong>uten gezellig met haar zittenkeuvelen, of daar kwam voorzitter Georgeheel toevallig b<strong>in</strong>nenzeilen en trok — alsofik 'm daartoe uitgenoodigd had! — meteeneen stoel bij. Ongelikte beer als ie is! Nu,<strong>in</strong> an<strong>de</strong>rhalf uur besloten we dan om <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaadzoo'n voorstell<strong>in</strong>g te geven. Toegangsprijseen zilverbon, ten bate van<strong>de</strong> kas.„Maar laten we alsjeblieft met wat <strong>de</strong>gelijksop <strong>de</strong> proppen komen," stel<strong>de</strong> Annemarievoor. „Kunnen we geen tooneelvoorstell<strong>in</strong>ggeven. Shakespeare, of zoo?"George's lippen vielen van elkaar.„Sjeekspier?" stamel<strong>de</strong> hij.„Bekend schrijver," hielp ik hem. Diehad natuurlijk al aan buiksprekers, goochelaarsen vlammeneters zitten <strong>de</strong>nken!„Neem ons niet kwalijk als je <strong>de</strong> conversatieniet heelemaal kunt volgen. Hadje al iets op het oog, Annemarie?"„Ik heb vroeger op school alle held<strong>in</strong>nenuit Shakespeare's werken al eens gespeeld,"verklaar<strong>de</strong> ze.„En ik <strong>de</strong> tragische figuren!" zei ik,steeds geestdriftiger door het vooruitzichtsamen met Annemarie te kunnen spelen, en— en dat was nog aanlokkelijker! —samen met haar te repeteeren!„Alles wat jij speelt," zei George, zoet-, sappig, „moet wel tragisch zijn . .."Dit tooneelplan werkten wij geduren<strong>de</strong>nog een uur na<strong>de</strong>r uit. Maar eenvoudigg<strong>in</strong>g dat niet, want George was van meen<strong>in</strong>g,dat men een goeie vuurvreter meerop prijs zou stellen dan die heele „sjeekspier"van ons, en na een heftige woor<strong>de</strong>nwissel<strong>in</strong>gbesloten we, dat <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n zelfmaar moesten kiezen of 'ze een „bonteavond" dan wel een tooneelavond wil<strong>de</strong>nhebben.Onze le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g verschil<strong>de</strong> <strong>in</strong>niets van soortgelijke verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen; ikklauter<strong>de</strong> dus op een stoel en schreeuw<strong>de</strong>.Maar <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>ren hoek was Georgeop een tafel gesprongen en brul<strong>de</strong>:„Ik wou maar zeggen, dat ik eens <strong>in</strong> hetwerk van dien meneer Sjeekspier heb geneus<strong>de</strong>n ik moet eerlijk zeggen, dat er welwat <strong>in</strong>zit. We moeten dien vent een kansgeven."Het werd even stil,.maar ik was te beduusdom daar gebruik van te maken.„Er is ongetwijfeld talent en kunstgevoelvoor noodig om zooiets te brengen!"constateer<strong>de</strong> George, gillend. „Maar ik kandaar helaas mijn me<strong>de</strong>werk<strong>in</strong>g niet aangeven, want ik ben bij <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re nummersnoodig. Daarom zou ik willen voorstellenom onzen penn<strong>in</strong>gmeester te verzoeken," enhij glimlachte vrien<strong>de</strong>lijk <strong>in</strong> mijn richt<strong>in</strong>g.Beleefd applaus. Ik gaf Annemarieeens een knipoogje. Dat moest beteekenen,dat het zelfs voor lie<strong>de</strong>n als George eensmoest dagen <strong>in</strong> het Oosten . ..Maar ik was fout. George hervatte zijnroofdierengebrul w^er en <strong>de</strong>el<strong>de</strong> mee:„Terwijl we als zijn tegenspeelster niemandm<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan mejuffrouw Bett<strong>in</strong>a van<strong>de</strong>r Musschen bereid hebben gevon<strong>de</strong>n,wier talenten ook bekend zijn. Moet ik nogmeer zeggen ? Neen, immers! Succes is bijvoorbaat verzekerd!"Ovaties! Terwijl ik alle moeite met mezelfhad om niet van woe<strong>de</strong> uit elkaar tebarsten.Ik was die foei-leelijke Bett<strong>in</strong>a vergeten,<strong>de</strong> schrik van ie<strong>de</strong>re fuif, <strong>de</strong> nachtmerrievan le<strong>de</strong>ren man. Talenten! Toemaar! Spoedig was <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g nu afgeloopenen wist ik wat boven m'n hoofdh<strong>in</strong>g. Op algemeen verzoek zou ik metBett<strong>in</strong>a — belachelijker kon het niet ■—(adv.)*^^VOORKOMverkoudheid,ÖH\*want Pottertjeszijn erniet.Heb moed en vertrouwen, want...POTTER'S LINIAkomt terug!FIRMA H TEN HERKEI . HILVERSUMeenige scènes spelen uit „Romeo en Julia".George had wel succes met z'n gewroetgehad! Hij kon tevre<strong>de</strong>n zijn. De le<strong>de</strong>nmoesten al lachen als ze er aan dachtenhoe ik met die Bett<strong>in</strong>a .... Er waren nogtwee stroohalmen waaraan ik me kon vastklampen.De le<strong>de</strong>n van George's formaatzou<strong>de</strong>n nog kunnen gaan eischen dat <strong>de</strong>tooneelvoorstell<strong>in</strong>g moest vervallen vooreen boeienkon<strong>in</strong>g.1Bovendien was Annemarie als Bett<strong>in</strong>a'sdoubleuse gekozen voor <strong>de</strong> Julia.Niet, dat er re<strong>de</strong>n was voor eenig optimisme,maar hoop doet leven. Naar mate<strong>de</strong> repetities na<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n werd mijn belangstell<strong>in</strong>gvoor Bett<strong>in</strong>a d'r gezondheid bijhet waanz<strong>in</strong>nige af.„Zou<strong>de</strong>n we Annemarie niet liever eenpaar repetities laten meedoen! Stel je noues voor dat jij niet lekker wordt, dan zittenwe .... "„Ik ben altijd lekker!", hielp Bett<strong>in</strong>ame uit <strong>de</strong>n droom. En <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad, ze is taai.„Bovendien neem ik me <strong>in</strong> acht! Maar kom,leg es wat vuur <strong>in</strong> je spel. Je lijkt wel eenkoelkast op pooten! Jouw clause:— Bij g<strong>in</strong>dsche maan zweer ik —Ik had het zon<strong>de</strong>r maan ook wel klaargespeeld.. . .Behalve <strong>de</strong>ze verloren uren, die ik, vanwegem'n rol, <strong>in</strong> <strong>de</strong> stakerige armen vanBett<strong>in</strong>a doorbracht, repeteer<strong>de</strong> ik ook nogmet m'n gitaar. Ik zou n.1. <strong>in</strong> het bontege<strong>de</strong>elte van het programma een paarkrontjongliedjes z<strong>in</strong>gen. Zoo zat ik op eenavond te z<strong>in</strong>gen van een kali, toen ik eenpracht-<strong>in</strong>val kreeg. Het was die dagen barheet, een soort hittegolf, weet ik veel. Maar<strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval zulk heerlijk weer, dat Bett<strong>in</strong>avan z'n leven niet uit d'r eigen kouzou vatten. Maar' een roeitochtje, zoo's avonds als er een dikke damp boven hetwater h<strong>in</strong>g....Dus g<strong>in</strong>g ik na onze laatste repetitie nogeven gezellig door, geheel en al <strong>in</strong> <strong>de</strong>ngeest van Romeo, met dat verschil, dat er<strong>in</strong> mijn scène geen balcon was, maar eenroeiboot.„Waarom, o gelief<strong>de</strong> Julia, z, a<strong>de</strong>n weda<strong>de</strong>lijk naar onze villa's gaan, nu <strong>de</strong>avond zoo schoon is en <strong>de</strong> nachtegalen hunlief<strong>de</strong>slied z<strong>in</strong>gen. Waarom, o bem<strong>in</strong><strong>de</strong>Julia, zou<strong>de</strong>n wij <strong>de</strong> gon<strong>de</strong>l niet nemen enter plasse gaan?"Zoo draai<strong>de</strong> ik <strong>de</strong> sohuw-leelijke Bett<strong>in</strong>aeen rad van lief<strong>de</strong> voor oogen.En, rolvast als ze is, hapte ze, zooals eenuitgehonger<strong>de</strong> visch zelfs <strong>in</strong> een kunstvliegzou happen.Ik roei<strong>de</strong> Bett<strong>in</strong>a door alle mistbankendie ik zag, g<strong>in</strong>g zig-zag over het water,en we zagen elkaar <strong>de</strong> heele tocht bijnaniet, vanwege die damp. Wat <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>gtenslotte was.Op <strong>de</strong>n avond van <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g, eenhalf uur voor het doek op zou gaan, kon ikGeorge berichten, dat Annemarie nu tochnog moest <strong>in</strong>vallen.„Zoo . . .", zei George, alsof 't 'm koud x—TZZTjliet. '„Ze neemt haar rol nog even door," zeiik, om hem te treiteren.„In or<strong>de</strong>," zei George. „Ik zal —eh —<strong>de</strong> noodzakelijke wijzig<strong>in</strong>gen laten aanbrengen."Maar z'n toon beviel me, eerlijk gezegd,niks.De voorstell<strong>in</strong>g begon. Ik zong m'nkrontjongliedjes on<strong>de</strong>r een „palm", diemeer van een kerstboom weg had, op blootevoeten — ik dan! — en gewikkeld <strong>in</strong> eensarong. M'n opoffer<strong>in</strong>gen wer<strong>de</strong>n beloondmet een mager applaus je. Ik haastte menaar <strong>de</strong> kleedkamer om me af te schm<strong>in</strong>ken.Maar er was geen vasel<strong>in</strong>e of an<strong>de</strong>revettigheid. Toen probeer<strong>de</strong> ik <strong>de</strong> <strong>in</strong>landschezwartigheid maar met lauw water enzeep te verwij<strong>de</strong>ren.Een kwartier later, trillend van eennamelooze vrees, ren<strong>de</strong> ik naar Bob, dievoor kapper speel<strong>de</strong>.„Wat heb jij <strong>in</strong> go<strong>de</strong>snaam op m'n faciegesmeerd?" jammer<strong>de</strong> ik, geheel vanstreek. „Ik kan het er niet afkrijgen."„O ja, dat vergat ik je nog te zeggen.Het eigenlijke spul was uitverkocht. Maargelukkig tikte George nog wat grondverfvoor je op <strong>de</strong> kop. Dat maakt toch niksuit?"„Maakt dat niks uit, jij idioot!"schreeuw<strong>de</strong> ik, buiten mezelf.„Over tw<strong>in</strong>tig m<strong>in</strong>uten moet ik Romeospelen en dat kan ik toch niet met zoo'npietermanknecht-tronie!!"„Da's leelijker!" vond Bob. „In plaatsdat die George dat nou zegt. . . Heb jegeen doublure, want dat spul krijg je ervanavond niet meer af!"Op dat moment meen<strong>de</strong> ik het zegevieren<strong>de</strong>gezicht van George voor het raampjete zien. Ik knarssetand<strong>de</strong>, greep Bobbij z'n arm en stuur<strong>de</strong> hem met een boodschapnaar <strong>de</strong> kleedkamer van Annemarie.Zij had, her<strong>in</strong>ner<strong>de</strong> ik mij, alle held<strong>in</strong>nenvan Shakespeare al eens gespeeld.De pauze liep ten e<strong>in</strong><strong>de</strong>. Onze conferencierstapte voor het doek.„Dames en beeren!" kweel<strong>de</strong>-ie. „Onvoorzieneomstandighe<strong>de</strong>n" ... door eengaatje <strong>in</strong> 't doek zag ik George zittengr<strong>in</strong>neken.... „hebben ons genoodzaaktom <strong>de</strong> aangekondig<strong>de</strong> opvoer<strong>in</strong>g van eenigescènes uit „Romeo en Julia" te latenvervallen. Kenteekenend echter voor <strong>de</strong>geestkracht van onze vereenig<strong>in</strong>g kan ik uthans eenige scènes aankondigen uit„Othello, <strong>de</strong> Moor van Venetië"."Annemarie — als Des<strong>de</strong>mona — en ikoogstten zeer veel succes.En mijn gezicht4n-<strong>de</strong>-grondverf wasniet half zoo leuk als het gezicht datGeorge trok!VILLAd'ESTEHet beken<strong>de</strong>KcslauranlBar-CataretKorte Leidachc-(Iwarsstraat 7 IAmsterdamMEDEDEELINGGeregeld ontvangt onze redactie verzoeken tothet opgeven van adressen van filmsterren, hetgeendan tot gevolg heeft dat <strong>de</strong> geachte aanvrager (of,<strong>in</strong> <strong>de</strong> meeste gevallen: aanvraagster) een epistelaan het on<strong>de</strong>rwerp van zijn of haar adoratie richt.Meestentijds geschiedt dit niet uit louter onbaatzuchtigeoverweg<strong>in</strong>gen, doch met het doel een fotoof een handteeken<strong>in</strong>g (óf bei<strong>de</strong>) terug te ontvangen.Totnogtoe hebben <strong>de</strong> meeste filmsterren aan<strong>de</strong>rgelijke verzoeken voldaan, tot vreug<strong>de</strong> van hunaanbid<strong>de</strong>rs(sters).Het spijt ons dan ook, officieel aan onze lezersen lezeressen te moeten me<strong>de</strong><strong>de</strong>elen, dat <strong>de</strong> filmacteursen -actrices thans niet meer op correspon<strong>de</strong>ntievan dien aard kunnen <strong>in</strong>gaan, hoe prettigzij het overigens ook von<strong>de</strong>n, steeds zooveel blijkenvan belangstell<strong>in</strong>g voor hun persoon en hunlevenswan<strong>de</strong>l <strong>in</strong> <strong>de</strong> brievenbus te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Zij willener namelijk toe me<strong>de</strong>werken, het werk van <strong>de</strong>Posterijen, dat <strong>in</strong> <strong>de</strong>zen tijd allesbehalve gemakkelijkis, zooveel mogelijk te verlichten, <strong>in</strong> <strong>de</strong>overtuig<strong>in</strong>g, dat hun getrouwen <strong>in</strong> geheel Europahun wenschen zullen kunnen opschorten tot tij<strong>de</strong>n,dat <strong>de</strong> post weer meer tijd heeft.Onzerzijds zullen wij het verlangen van <strong>de</strong>filmsterren eerbiedigen en met <strong>in</strong>g<strong>in</strong>g van he<strong>de</strong>ngeen adressen meer verstrekken. Men zal begrijpen,dat wij niet dan ongaarne tot <strong>de</strong>zen maatregelovergaan.Tegelijkertijd vestigen wij er nogmaals <strong>de</strong> aandachtop, dat wij nimmer foto's van filmsterren ofan<strong>de</strong>r illustratiemateriaal ter beschikk<strong>in</strong>g kunnenstellen. Men wen<strong>de</strong> zich daarvoor uitsluitend tot<strong>de</strong> boekw<strong>in</strong>kels, die veelal portretten van filmkunstenaars<strong>in</strong> voorraad heibben.REP. C. & TH.CINEMA &> THEATER — (nr. 10) 1011 (nr. 10) — CINEMA df THEATERWÊa


^ "i^r-- : ; - ;^«' f ■::>■■>,■'■:,■'v--^::':^;^:^_^^^-^——^—iWie het voorrecht gehad heeft om vrij rondte dwalen over <strong>de</strong> enorme terre<strong>in</strong>en vanNeu-Babelsberg en wie dan ook wel eenspe<strong>in</strong>zend stil is blijven staan voor <strong>de</strong> brokstukkenvan <strong>de</strong>cor-architectuur, die hem <strong>in</strong> staat stellenhet lied van Schijn en Wezen <strong>in</strong> al zijnrauwheid en schoonheid te peilen, die weet, wat25 JAAR UFABoven: Henny Porten <strong>in</strong> „De grootepauze". — L<strong>in</strong>ks: Een scène uit <strong>de</strong>grootsche film „Anna Boleyn"met Henny Porten en Emil Jann<strong>in</strong>gs.— On<strong>de</strong>r: Een scène uit„Jalouzie" met v.l.n.r. WernerKrauss, Georg Alexan<strong>de</strong>ren Lya <strong>de</strong> Putti.(Foto's Archief Ufa)vijf-en-tw<strong>in</strong>tig jaren Ufa beteekenen. Méér danvijf-en-tw<strong>in</strong>tig jaren van een menschenleven,uiteraard maar één geslacht, zelfs slechts eenbrokstuk ervan, is een kwarteeuw <strong>in</strong> het bruischen<strong>de</strong>,sproeien<strong>de</strong> leven van een materieel èngeestelijk complex als een groote filmmaatschappijis. Hier<strong>in</strong> zijn <strong>de</strong> naïeve wenschen, <strong>de</strong>hartstochtelijke verlangens, <strong>de</strong> koel-wetenschappelijkeexperimenteerlust, <strong>de</strong> vreug<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> opw<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gom <strong>de</strong> hoogtepunten, <strong>de</strong> taaie verbetenhei<strong>de</strong>n het nooit-willen-opgeven van duizen<strong>de</strong>nmenschen gecomprimeerd.Hier heeft <strong>de</strong> enkel<strong>in</strong>g een <strong>de</strong>el, een belangrijk<strong>de</strong>el van zijn leven gesleten, en versleten b<strong>in</strong>nenhet venband van <strong>de</strong> talloozen, die hij nauwelijkskent en die tóch samen een eenheid vormen,een gemeenschap. Het kl<strong>in</strong>kt paradoxaal: ,,men"weet immers niet an<strong>de</strong>rs dan dat een filmmaatschappij,die <strong>de</strong> i<strong>de</strong>alen, naar boven en naar omlaag,van het menschdom <strong>in</strong> wit-en-zwart en alledaartusschen liggen<strong>de</strong> nuances <strong>in</strong> droomen vantwee dimensies omzet, een bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> haard vantegenstell<strong>in</strong>gen, afkeer en naijver is tusschenmenschen, die als waren zij verdoem<strong>de</strong>n uit hetInferno, aanééngeketend zijn. En natuurlijk isbij het felle leven <strong>in</strong> <strong>de</strong> filmwereld <strong>de</strong> scherpte<strong>de</strong>r contrasten bij ten<strong>de</strong>r. Maar toch voelen dieallen zich één. . . . Want is meestentijds <strong>de</strong> film,een film, <strong>de</strong> emanatie van <strong>de</strong>n enkel<strong>in</strong>g, geboren<strong>in</strong> <strong>de</strong>n geest van één man, <strong>de</strong> realisatie ervanis <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g van velen. Is die samenwerk<strong>in</strong>ggoed, dan wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> toppen bereikt.Met iets van weemoed, maar tevens met dankbaarheidziet men naar <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n, die her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>genwekken aan zulke toppen. Een glimlachkomt op <strong>de</strong> lippen als men <strong>de</strong> producten uit <strong>de</strong>neersten tijd ziet: hoe snel vliedt het leven voorbijen hoe we<strong>in</strong>ig dankbaar en wétend <strong>de</strong>nkt menaan <strong>de</strong>n strijd, die gestre<strong>de</strong>n moest wor<strong>de</strong>n, voor<strong>de</strong> technische hoogte bereikt werd, waarop <strong>de</strong>film thans staat. Een glimlach is alles wat ervoor over blijft. En toch zijn <strong>de</strong> toppunten, als,,Nibelungen" en ,,Faust", en vele an<strong>de</strong>re, lagers,waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> assen draai<strong>de</strong>n van een tij<strong>de</strong>lijk gelukvan millioenen en nog eens millioenen menschen.Is een glimlach wéér het eenige, dat overblijftbij het bereiken van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> mijlpaal? Zijn<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> film, die immers, zoohet heet, nog <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rschoenen staat, uitgeput?Wie praat daar over <strong>de</strong> kleurenfilm, over<strong>de</strong> stereoscopische film, over <strong>de</strong> „geurenfilm" ?Neen, er is geen e<strong>in</strong><strong>de</strong> aan wat <strong>in</strong> menschengeestontstond. De film zal haar weg vervolgen,moéten en willen vervolgen. Wij zien uit naarnieuwe hoogtepunten, naar toppen, die bevochtenèn genomen zullen wor<strong>de</strong>n. Een van <strong>de</strong> sterksteEuropeesche troepencont<strong>in</strong>genten <strong>in</strong> dien strijdzal zeer zeker <strong>de</strong> Ufa blijven.In <strong>de</strong>n filmband,van hoven naar on<strong>de</strong>r:Hans Albers <strong>in</strong>„F. P. 1 antwoordtniet"; — Asia Nielsen<strong>in</strong> „Volgens <strong>de</strong> Wet";— Brigitte Helm metGustaaf Gründgens enHans Junkermann <strong>in</strong>het beken<strong>de</strong> filmtverk„De grav<strong>in</strong> van MonteChristo"; — Paul Richterals Siegfried <strong>in</strong> „Nibelungen";— Gösta Ekman alsFaust, Emil Jann<strong>in</strong>gs alsMephisto en Camilla Hornah Grctchen <strong>in</strong> „Faust".Rechtsboven: Paul Richter alSiegfried <strong>in</strong> <strong>de</strong> „Nibelungen".Rechts: Nog een scène uit <strong>de</strong>„Nibelungen", die ook als filmwerklegendarisch werd. Siegfriedmet Kriemhild (MargareteSchön).CINEMA &• THEATER — (nr. 10) 1213 (nr. 10) — CINEMA & THEATER


mmmmmmsm* 1 **ummmmmm-hmmimmßMmmmmL<strong>in</strong>ks: Verpletterd door het onweer en <strong>de</strong>spookachtigheid van het huis spreekt <strong>de</strong>advocaat (Ernst Waldow) het „onbewoonbaar"uit. — L<strong>in</strong>ks on<strong>de</strong>r: Mary Hofmeyer(Magda Schnei<strong>de</strong>r) en Teddy Eberle<strong>in</strong>(Wolf Albach-Retty). — Rechts on<strong>de</strong>r: Hete<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong> wed<strong>de</strong>nschap wordt gevierd <strong>in</strong><strong>de</strong> oorspronkelijke costuums. Kurt Vespelmannen Grethe Weiser maken hun entree.„GEHEIMMSS UM EIIV ALTES HAUS"/' EEN TOBIS-FILM.Draaiboek: S. S. von Varady, — Muziek: WernerBochmann. — Camera: Hugro von Kaweckzynski. —Architectuur: Knaucr en Mügge, — Productieleid<strong>in</strong>g:Walter Zeiske.Regie: RUDOLF VON WOSS.Rolver<strong>de</strong>el<strong>in</strong>g:1736Maria Hofmeyer Käthe HaackTobis Eberle<strong>in</strong> Arthuf MalkowskiNotaris Frobenius Paul Biedt•936Mary Hofmeyer Magda Schnei<strong>de</strong>rTeddy Eberle<strong>in</strong> Wolf Albach RettyAlfred Thimm Kurt VespelmannLena Richter Grethe WeiserJacob Karl Etl<strong>in</strong>gerNotaris Weber Ernst WaldowMET GEHEIM VAN HET OUDE HUIS"EEN TOBIS-FILM ONDER REGIE VAN RUDOLF VON WOSSWat gaat <strong>de</strong> tijd toch snel en vooral:wat is <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> snel geen mo<strong>de</strong> meer maareen anachronisme ...Alleen al om dat te constateeren is het<strong>de</strong> moeite waard <strong>de</strong>ze van eenige jaren gele<strong>de</strong>ndateeren<strong>de</strong> film te zien. De damesdragen er rokken <strong>in</strong>, die wij toen kort genoegvon<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> hoedjes op haar hoof<strong>de</strong>nhebben toch óók eens stormloopen <strong>in</strong> <strong>de</strong>nuitverkooptijd veroorzaakt.Dan kunnen wij nog eens constateeren,welk een vooruitgang werd bereikt methet systeem <strong>de</strong>r nasynchronisatie „Het geheimvan het ou<strong>de</strong> huis" is nog nagesyn-chroniseerd. De spelers hebben er huneigen stemmen <strong>in</strong>, maar hun mondbeweg<strong>in</strong>genJcomen wel eens achteraan of zijn ietste vroeg. Momenteel zal men dat bij nagesynchroniseerdwerk niet meer zien.Zelfs, <strong>in</strong>dien het — en dat was hier niet hetgeval — nasynchronisatie <strong>in</strong> een vreem<strong>de</strong>taal betreft....Volkomen verou<strong>de</strong>rd dus? We<strong>in</strong>een!Neemt men die kle<strong>in</strong>ighe<strong>de</strong>n, grapjes vanVa<strong>de</strong>r Tijd op <strong>de</strong>n koop toe, dan vermagdit „Geheim" <strong>in</strong> <strong>de</strong>n stroom van productennog best mee te loopen. Het kan trouwensnog geen zeven jaar gele<strong>de</strong>n zijn, dat hetzijn première beleef<strong>de</strong>.De Hongaarsche romancier S. S. vonVarady schreef het verhaal en het draaiboek.In het jaar 1736 sluit een behaagziekgrav<strong>in</strong>netje een wed<strong>de</strong>nschap met <strong>de</strong>nbouwer van haar nieuwe huis, dat hetbouwwerk het geen tweehon<strong>de</strong>rd jaar zaluithou<strong>de</strong>n. In het jaar 1936 strij<strong>de</strong>n <strong>de</strong>vrouwelijke nazate van <strong>de</strong> grav<strong>in</strong> en <strong>de</strong>mannelijke nazaat van <strong>de</strong>n bouwmeesterom <strong>de</strong> rechten op het <strong>in</strong> het wed<strong>de</strong>nschapscontract<strong>in</strong> het uitzicht gestel<strong>de</strong> bedrag.De teekenares Mary Hofmeyer (MagdaSchnei<strong>de</strong>r) kan het geld best gebruiken.CINEMA & THEATER — (nr. 10) 14Zij hoopt eerlijk gezegd, dat <strong>de</strong> won<strong>in</strong>g voor het verstrijken van<strong>de</strong>n uitersten termijn onbewoonbaar verklaard zal wor<strong>de</strong>n.De nazaat van <strong>de</strong>n bouwmeester. Teddy Eberle<strong>in</strong> (Wolf Albach-Retty), hoopt riiet het tegen<strong>de</strong>el. Hij wenscht uitsluitend het hartvan <strong>de</strong> teekenares te w<strong>in</strong>nen.Zijn bedoel<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n echter verkeerd uitgelegd, waardooreen reeks van verwikkel<strong>in</strong>gen ontstaat.Inmid<strong>de</strong>ls verdient Mary Hofmeyer af en toe eens een markmet het openstellen van het huis als museum, waarbij haar trouweknecht Jacob (Karl Etl<strong>in</strong>ger) voor <strong>de</strong>skundige rondleid<strong>in</strong>g zorgt.Om zijn goe<strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>gen te bewijzen mobiliseert TeddyEberle<strong>in</strong> op <strong>de</strong>n avond van het verstrijken <strong>de</strong>r wed<strong>de</strong>nschapenkele le<strong>de</strong>n van zijn sportclub. Dezen zullen het ou<strong>de</strong> gebouwgrondig vernielen, opdat het onbewoonbaar wordt en Mary haargeld krijgt.De regisseur van het Stadstheater Alfred Thimm (Kurt Vespelmann)is lei<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r sloopersexcursie. Hij wordt bijgestaandoor Mary's vriend<strong>in</strong> en huisgenoote Lena Richter (GretheWeiser).De notaris. Ernst Waldow, die een uur vóór klokslag twaalf <strong>in</strong>het huis komt met <strong>de</strong> acten bij zich, beleeft eenige spookachtigemomenten met zijn bedien<strong>de</strong>. Stukken muur en plafond vallen optafel. Overal is geklop en 'gesteun. Buiten woedt een vreeselijkonweer, waarvan <strong>de</strong> notaris geheel van <strong>de</strong> sokken raakt. Hijspreekt dan ook het onbewoonbaar uit en wijst Mary het geld toe.VAN VROUW TOT VROUWDE BEVRIJDENDE TRANEN.Dezer dagen ben ik met een vriend<strong>in</strong> naar <strong>de</strong>nschouwburg geweest. Het was heusch een aardigstuk, eigenlijk een geestig blijspel, waarom je afen toe hartelijk kon lachen. Maar juist aan hetslot kwam er <strong>in</strong>eens een zeldzaam ontroerendtafereeltje, zóó ontroerend en zóó onverwacht, dat,vóór je het wist, er tranen <strong>in</strong> je oogen kwamen.Afschuwelijk, gewoon!In <strong>de</strong> eerste plaats ga je, als gerout<strong>in</strong>eerdschouwburgbezoekster, niet „zitten grienen" enbovendien doe je dat zeker niet aan het e<strong>in</strong>d <strong>de</strong>rvoorstell<strong>in</strong>g. Overkomt zoo iets je mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> eenbedrijf, dan is het m<strong>in</strong><strong>de</strong>r erg. Met een zekerehandigheid dr<strong>in</strong>g je je tranen — per slot zijn heter niet zooveel — terug en voert ze, als door eengootje, af naar je neus — niemand behoeft hette merken. Als <strong>de</strong> lichten weer aanknippen, kijkje frank en vrij je buurvrouw aan — er is nietsaan je te bespeuren!Als juist <strong>de</strong> slot-scène je ontroert, is het be<strong>de</strong>nkelijk.Vóór je <strong>de</strong> noodige camouflage hebtkunnen bewerkstelligen, valt het volle licht op jeen dan weet je niet hoe je kijken zult, waar jeje blik zult richten, opdat toch maar niemandiets van je aandoen<strong>in</strong>g merkt.Schrijvers moesten bij het componeeren vanhun stukken met zulke d<strong>in</strong>gen reken<strong>in</strong>g hou<strong>de</strong>n15 (nr. 10) CINEMA 6* THEATERen die momenten zóó aanbrengen, dat je je ontroer<strong>in</strong>gmeester kunt wor<strong>de</strong>n vóór ze onbarmhartigaan je me<strong>de</strong>-bezoekers wordt getoond!Daarna wan<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n mijn vriend<strong>in</strong>, die eenwijsgeerige vriend<strong>in</strong> is, en ik naar huis <strong>in</strong> hetbetooveren<strong>de</strong> maanlicht. Mijn man wist, dat ikplan had dit te doen. dat ik graag dit sprookjewil<strong>de</strong> beleven na het tooneelstuk te hebben genoten.Hij vond het goed, daar wij met z'ntweeën waren en vlak bij elkaar wonen; dus behoef<strong>de</strong>hij niet ongerust te zijn.Toen, on<strong>de</strong>r het loopen, begon mijn wijsgeerigevriend<strong>in</strong>: „Vreemd, dat menschen <strong>in</strong> <strong>de</strong>nschouwburg betrekkelijk zoo gemakkelijk huilen.Menschen, die overeenkomstige gebeurtenissen alsop het tooneel <strong>in</strong> <strong>de</strong> werkelijkheid en <strong>in</strong> hunnaaste omgev<strong>in</strong>g zien afspelen, zullen daaromgeen traan laten en <strong>in</strong> <strong>de</strong>n schouwburg moetenze naar hun zakdoek grijpen! Sterker, menschen,die <strong>de</strong> hardste slagen van het lot met een uiterlijkekoelbloedigheid, met een uiterlijk volkomenonbewogenheid on<strong>de</strong>rgaan, kunnen om veel m<strong>in</strong><strong>de</strong>rerge gebeurtenissen, die tooneel-figuren treffen,dikke tranen schreien....".,Ja, merkwaardig," stem<strong>de</strong> ik, tamelijkschaapachtig, toe. Maar wat moet je op zoo'n ontboezem<strong>in</strong>gzeggen, nadat je zelf net gehuildhebt?„Weet je," g<strong>in</strong>g mijn wijsgeerige vriend<strong>in</strong>ver<strong>de</strong>r, „ik vraag mij wel eens af, ■waarom menschen<strong>in</strong> <strong>de</strong>n schouwburg eigenlijk huilen. Is hetom het stuk als zoodanig, zien ze het <strong>de</strong>rmate alsL<strong>in</strong>ks: De sportclub, die zal gaan sloopen; mid<strong>de</strong>n boven:Kurt Vespelmann: vooraan, twee<strong>de</strong> van l<strong>in</strong>ks. Wolf Albach-Retty. —On<strong>de</strong>r: De rondleid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> meisjeskostschool door <strong>de</strong>n knechtJacob (Karl Etl<strong>in</strong>ger). (Foto's Tobis)Natuurlijk zijn <strong>de</strong> vriendschappelijke sloopers niet te ver gegaanen kan er <strong>in</strong> het huis nog best een feest gevierd wor<strong>de</strong>n. AlsMary en Teddy (die Mary zoo lang el<strong>de</strong>rs gevangen heeft gehou<strong>de</strong>n)<strong>de</strong> won<strong>in</strong>g betre<strong>de</strong>n, brandt overal kaarslicht en stijgen<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r sportclub <strong>in</strong> <strong>de</strong> gewa<strong>de</strong>n uit 1736 plechtig <strong>de</strong> trappenaf. Aan een feestmaal wor<strong>de</strong>n het gelukkige e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>r wed<strong>de</strong>nschapen <strong>de</strong> verlov<strong>in</strong>gen van Teddy met Mary, Alfred met Lenagevierd.Met sommige trekjes <strong>in</strong> zijn regie heeft Von Woss hier endaar bijna dat moeilijk te <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieeren terre<strong>in</strong> van het filmoorspronkelijkebereikt. De rondleid<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r meisjeskostschooldoor het ou<strong>de</strong> huis, <strong>de</strong> uitwerk<strong>in</strong>g van het onweer op <strong>de</strong>n notarisen zijn bedien<strong>de</strong> zijn er voorbeel<strong>de</strong>n van.Ik vermeld ze, omdat ze weer eens even <strong>de</strong>monstreeren welk eenhoeveelheid van oorspronkelijke mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>de</strong> film doorgaansongebruikt laat. . . . Ook <strong>de</strong>ze film. Enf<strong>in</strong>, wij moeten al dankbaarzijn voor <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>ighe<strong>de</strong>n. P. BEISHUIZEN.realiteit, dat ze tot tranen bewogen wor<strong>de</strong>n ? Ofkomt het, omdat <strong>de</strong> toeschouwers zich vereenzelvigenmet <strong>de</strong> held<strong>in</strong> en <strong>de</strong>n held en dus haar ofzijn lot on<strong>de</strong>rgaan als trof het henzelf? Of wekt<strong>de</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> planken een associatie meteen ervar<strong>in</strong>g, welke zij zelf hebben opgedaan ?Eigenlijk," zei zij pe<strong>in</strong>zend, „geloof ik ditlaatste. Misschien is het zoo, dat iemand eens eenverdriet heeft getroffen, dat hij niet heeft kunnenverwerken, dat hem verstard heeft, juist omdat hijer geen tranen voor heeft kunnen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Er zijnervar<strong>in</strong>gen, te erg, om er om te huilen. Nu wordtdoor <strong>de</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g op het tooneel onbewust <strong>de</strong>her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan bedoel<strong>de</strong> gebeurtenis weer levend,m<strong>in</strong><strong>de</strong>r fel, m<strong>in</strong><strong>de</strong>r hard dan ze hem toen heeftgetroffen. Een <strong>in</strong>nerlijke spann<strong>in</strong>g, die toen gewektwerd en die hem toen belette tranen te storten,wordt nu als het ware gebroken. Nu kunnen<strong>de</strong> tranen zich een weg banen, en het zijn bevrij<strong>de</strong>n<strong>de</strong>tranen!Zie, ik geloof, dat dit een taak is, die het tooneelop <strong>de</strong>ze wijze vervult, dat zij <strong>de</strong> toeschouwersbevrijdt van <strong>in</strong>nerlijke spann<strong>in</strong>gen, nu eens dooreen lach, een an<strong>de</strong>re maal door een traan. Dachtjij dat ook niet?"Ik moet bekennen, dat ik het betoog nogal„diep" vond op zoo'n prachtigen, maanlichtenavond.Ik brom<strong>de</strong> iets van <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g en nam mijvoor er eens met mijn man over te spreken. Diekan soms ook zoo filosofisch zijn.THEATERBEZOEKSTER.


fmmmsmmmmCIA VAN BOORTBRENGT HAAR POPPEN TOT LEVENAan <strong>de</strong>n overkant van het land van Bommelligt <strong>de</strong> ruïne van het kasteel Waar<strong>de</strong>nburg, diethans nog „<strong>de</strong> Stomp" heet en <strong>in</strong> welks toren,naar <strong>de</strong> overlever<strong>in</strong>g wil. Dr. Faustus, die zijnziel aan <strong>de</strong>n duivel verpand<strong>de</strong>, heeft gewoond.Het is een ou<strong>de</strong> Beluwsche overlever<strong>in</strong>g enspeelmannen met hun speelpoppen — die hetkluchtige, oud-HolIandsche handwerk ken<strong>de</strong>nlang voor <strong>de</strong> trompetter van <strong>de</strong>n Pr<strong>in</strong>s, die JanKlaassen heette, vergunn<strong>in</strong>g kreeg voor zijn..kast", als compensatie voor zijn houten been <strong>in</strong><strong>de</strong>n Spaanschen oorlog! — brachten het langs<strong>de</strong>n iiijn. Als ..poppenspel" zag <strong>de</strong> jonge Goethehet en het <strong>in</strong>spireer<strong>de</strong> hem tot het meesterwerk<strong>de</strong>r menschheid.Maar <strong>in</strong> Bommel woon<strong>de</strong> ook, <strong>in</strong> onzen tij<strong>de</strong>en pienter meisje, dat ook wist dat <strong>de</strong> Bommelschetoren zijn spits miste omdat <strong>de</strong> Duivel ermet <strong>de</strong>n doo<strong>de</strong>n Faustus <strong>in</strong> zijn armen wat ruwoverheen geveegd heeft. Een meisje dat achter<strong>de</strong> canapé van moe<strong>de</strong>r's beste kamer met poppenspeel<strong>de</strong>, waarbij een leege schoenendoos het tooneelwas, en dat spelen niet opgaf, toen zij grootwas, of althans ou<strong>de</strong>r (want zelf is Cia van. Boort slechts heel kle<strong>in</strong> van stuk en dat is maargoed voor een speelvrouw achter <strong>de</strong> poppenkast!).Maar zij maakte van <strong>de</strong> Bommelsche overlever<strong>in</strong>g,zooals men haar die vertel<strong>de</strong>, <strong>in</strong> heel eenvoudige,doch spreken<strong>de</strong> verzen van twee regelselk, een volksverhaal van <strong>de</strong>n „Faust van Waar<strong>de</strong>nburg",met alle toebehooren van duvels enkaters en Greetje en <strong>de</strong> Schoone Helena. Haarvaardige han<strong>de</strong>n boetseer<strong>de</strong>n groteske poppen uitklei en kleed<strong>de</strong>n ze aan met tricot armen en satijnenhandjes, waarmee ze (wanneer Cia van Boorfseigen han<strong>de</strong>n dit kluchtig spel leid<strong>de</strong>n) bed<strong>de</strong>nkon<strong>de</strong>n opschud<strong>de</strong>n en een mandje met vruchtendragen en een pan van het vuur nemen.Zij schil<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ook zelf <strong>de</strong> werkelijk uitnemen<strong>de</strong>„<strong>de</strong>cors op. . . . kippengaas, met een zwart doeker achter, want voor <strong>de</strong> speelvrouw zelf moet het<strong>de</strong>cor nu eenmaal doorzichtig zijn om haar poppener langs te lei<strong>de</strong>n. En s<strong>in</strong>ds eenigen tijdgeeft Cia van Boort met groot succes voorstell<strong>in</strong>genvan haar poppenkast, van het „Vrouwtje vanStavoren", maar vooral van <strong>de</strong> Faustsage uit hetland van Bommel. Zij gaf ze op <strong>de</strong>n zol<strong>de</strong>r vanhaar kle<strong>in</strong>e boer<strong>de</strong>rij <strong>in</strong> Voorschoten, waar witzand op <strong>de</strong>n vloer ligt en menschen van he<strong>in</strong><strong>de</strong>en ver komen om het ou<strong>de</strong> spel en het ou<strong>de</strong>handwerk te zien.L<strong>in</strong>ks: Een tweetal kluchtige figuren <strong>in</strong>het zeer kunstige <strong>de</strong>cor, dat Cia van Boortniet alleen ontwierp voor haar poppenkast,doch ook zelf uitvoer<strong>de</strong>.Zij heeft thans ook — en met even onver<strong>de</strong>eldsucces — reeds mat<strong>in</strong>ee's <strong>in</strong> het Haagsche Diligentiagegeven. Hoe prachtig loopt dit „eenmanswerk",waanbij zij zelf alle poppen bespeelt,alle stemmen nabootst, allen tekst zegt, dien zijzelf gemaakt heeft, tegen <strong>de</strong>cors, naar eigen ontwerpèn uitvoer<strong>in</strong>g!Men moet groote bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g hebben zoowelvoor <strong>de</strong> kun<strong>de</strong> als voor <strong>de</strong> energie van <strong>de</strong>zevrouw, die een volksartiste van <strong>de</strong> beste soort isen een oud handwerk <strong>in</strong> stand houdt: het spel<strong>de</strong>r handpoppen, dat zooveel eenvoudiger en ongekunstel<strong>de</strong>ris dan dat <strong>de</strong>r marionetten — eenIlollandsch spel, dat op kermis en jaarmarkt zijnoorsprong vond en tot <strong>in</strong> onze jaren zóó zeer verloopenwas. dat <strong>de</strong> speelman op schoolvoorstell<strong>in</strong>geneen hoogere gage vroeg naarmate hij m<strong>in</strong><strong>de</strong>rvrij-uit erbij mocht vloeken!Uiterst verzorgd en boeiend, juist voor grootemenschen zijn Cia van Boort's vertoon<strong>in</strong>gen, dienog lang niet <strong>de</strong> algemeene bekendheid genietendie zij verdienen. Ik heb voor <strong>de</strong> aardigheid het<strong>de</strong>el na <strong>de</strong> pauze, toen een gezond-grappige, Zuid-Ne<strong>de</strong>rlandsche schets gegeven werd, <strong>in</strong> letterlijkenz<strong>in</strong> „achter <strong>de</strong> schermen" bijgewoond en hetis werkelijk duivelswerk wat één vrouw daar metrappe han<strong>de</strong>n, jolige stem en onvermoeibare vitaliteitverricht!Welk een tooverwereld ontstaat hier uit <strong>de</strong>ngeest, <strong>de</strong> v<strong>in</strong>d<strong>in</strong>grijkhied en <strong>de</strong> v<strong>in</strong>gervaardigheidvan één enkele vrouw, die te beschei<strong>de</strong>n is omveel over zich zelf te praten. Maar die <strong>in</strong> allestilte het land rondreizend een vorm van kle<strong>in</strong>kunstgeeft, die door en door gezond, Ne<strong>de</strong>rlandschen daar<strong>in</strong> gróót genoemd mag wor<strong>de</strong>n!HENRIK SCHÖLTE.Mid<strong>de</strong>n: De haven van Stavoren,'tvaar het„Vrouwtje" haar schepen opmaakt. —■L<strong>in</strong>ks: De dansles. (Foto's Cia va» Boort)EEN BRUIDEGOM93Ken liejkooz<strong>in</strong>g ad <strong>de</strong>rtig duizend guld( enWilly Walters krijgt op <strong>de</strong>n dag, dat hijmet zijn lieftallige Elly <strong>in</strong> het huwelijktreedt, een brief van zijn even excentriekenals schatrijken neef Paul, die hem eenhuwelijksca<strong>de</strong>au van <strong>de</strong>rtig mille <strong>in</strong> hetvooruitzicht stelt, mits.... hij zich <strong>in</strong> <strong>de</strong>vier eerstvolgen<strong>de</strong> wittebroodsweken vanelke liefkooz<strong>in</strong>g ten opzichte van zijnvrouwtje onthoudt. Ferry, een gemeenschappelijkeneef, wordt als bewaker aangewezen; hij heeft tot opdracht eventueeleovertred<strong>in</strong>g van het verbod met een fototoestelte vereeuwigen en <strong>in</strong>dien hem datgelukt, zijn <strong>de</strong> <strong>de</strong>rtigduizend gul<strong>de</strong>n voorhèm.U ziet het: Otto Härt<strong>in</strong>g schept met ditgegeven voor zijn klucht „Een Brui<strong>de</strong>gom<strong>in</strong> nood" <strong>de</strong> mogelijkheid tot allerlei zottesituaties, en het gezelschap van Van Bijlevelten Van Aerschot liet ons <strong>in</strong> het Royal-Theater zien wat daar allemaal uit voortvloeit.De namen van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van ditensemble, dat zoowel kernachtig volkstooneelals luchtig kluchtwerk met succesvoor het voetlicht weet te brengen, zijn eenwaarborg, dat <strong>de</strong> dwaasheid <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<strong>in</strong>trigue ook werkelijk krijgt wat Iiaar toekomt.Daar is dan <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats Van Aerschotzelf, die <strong>de</strong> titelrol vervult. Hij doethet op een wijze, die zijn toeschouwersreeds dierbaar gewor<strong>de</strong>n is. Hij wordt mettoewijd<strong>in</strong>g terzij<strong>de</strong> gestaan door HansKaart als <strong>de</strong>s brui<strong>de</strong>goms goedhartigeIN NOOD"doch ietwat stuntelige vriend Tom. HansKaart laat hier een prachtig klucht-typezien: hij wekt <strong>de</strong> lachlust op zon<strong>de</strong>r zichaan overdrijv<strong>in</strong>g te buiten te gaan.De bejaar<strong>de</strong> oom Ullrich, die <strong>de</strong> bruiloft"an zijn neef Willy, jegens wien hij vandankbaarheid vervuld is, met zijn aanwezigheidopluistert, wordt gespeeld doorRob Milton, die zich ook al op het juisteklucht-timbre weet af te stemmen. Jammer,dat <strong>de</strong> schrijver bij <strong>de</strong> ontknoop<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>dwaze verwikkel<strong>in</strong>gen geen aannemelijkeroploss<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong>ze figuur gevon<strong>de</strong>n heeft.Wij mogen weliswaar bij een kluoht onzeeischen <strong>in</strong> dat opzicht niet te hoog stellen,doch een kle<strong>in</strong> beetje logica is voor het lastigepubliek, dat nu eenmaal toch altijd hetnaadje van <strong>de</strong>n kous wil weten, onontbeerlijk.De jeugdige auteur-acteur Willy vanHemen is <strong>de</strong> neef, die met een fototoestelgewapend ^e wittebroodsweken voor <strong>de</strong>nnieuwbakken echtgenoot tot een obsessiemaakt. Van Hemert heeft een uiterst beschaaf<strong>de</strong>speeltrant, die — het verheugt>ns, dat te kunnen constateeren — niet bijhet geheel uit <strong>de</strong>n toon valt. Hierme<strong>de</strong> isdus bewezen, dat het geforceer<strong>de</strong> doorslaan,dat men helaas zooveel ziet <strong>in</strong> ditgenre, geen conditio s<strong>in</strong>e qua non is.Truce Speyck, als het bruidje, geeft VanAerschot goed tegenspel en Anny Schuitemais haar misschien wat tè nuchtere vriend<strong>in</strong>.De kle<strong>in</strong>ere rollen van Lotte van Aer-schot, Johan Schmidt, Wim Vesseur, HenkDillewaard en Theo van Vliet maken van„Een Brui<strong>de</strong>gom <strong>in</strong> nood" een goed geheel.Het is prettig weer eens een kluoht tezien, die — ook al is het uitgangspunt watgezocht — eenigsz<strong>in</strong>s boven het al.ledaagschepeil uitkomt, gebracht door een gezelschap,dat zooveel goe<strong>de</strong> krachten herbergt.De spelers moeten er echter voortdurendvoor waken, dat <strong>de</strong> klucht niet ontaardt <strong>in</strong>een z<strong>in</strong>looze ben<strong>de</strong>, óók niet op <strong>de</strong> momentendat <strong>de</strong> verleid<strong>in</strong>g daartoe groot is, zooalsaan het slot van het twee<strong>de</strong> bedrijf.L. J. CAPIT.Boven: De brui<strong>de</strong>gom klimt, geholpendoor zijn vriend, <strong>in</strong> het holst van <strong>de</strong>n nachtdoor het raam zijn huiskamer b<strong>in</strong>nen, —L<strong>in</strong>kson<strong>de</strong>r: Een kist is een veilige, dochniet bijster gemakkelijke schuilplaats, —On<strong>de</strong>r: De blij<strong>de</strong> <strong>in</strong>tocht van het jonge echtpaar,(foto's I. v. d. Meer)CINEMA «^ THEATER — (nr. 10) 1617 (nr. 10) — CINEMA & THEATER


wm&mmmm^m^mm.M^M—MMK■ .,:,i.iiüii<strong>in</strong>iii<strong>in</strong>VEEL SUCCESDE HEER SINDS 1895Een kurt veihaal door Kees Scliilperoorttijd van toenkomt niet weerom,maar welDe H eer sBonbons en Biscuitsen zon<strong>de</strong>r bon!BAR-BODEGA„OASE"Het brandpunt <strong>de</strong>r gezelligheid!De Woestijnvirtuozenzorgen voor<strong>de</strong> vroolijkestemm<strong>in</strong>gNleuwendijk 98 - Telefoon 44253AMSTERDAM, A «>^»M.Het was ■neg'en uur <strong>in</strong> <strong>de</strong>n ochtend....Onze jonge conferencier Bennie Baazel klom uit het bad, enneurie<strong>de</strong>.... Een oogenblik later aanschouw<strong>de</strong> hij zijn gelaat<strong>in</strong> <strong>de</strong>n spiegel, en glimlachte. . . . Ten slotte stootte hij zijngroeten teen op een afschuwelijke manier tegen een stoelpoot,maar zelfs dat kon hem niet bewegen, een onfatsoenlijk woorddoor <strong>de</strong> badkamer te laten knallen.Want wie genoot er op zijn zevenentw<strong>in</strong>tigste jaar al een<strong>de</strong>rgelijke populariteit? In <strong>de</strong> krant stond, dat hij een veelbeloveh<strong>de</strong>,jonge conferencier was, die over een uitsteken<strong>de</strong> stembeschikte, dat zijn liedjes voortreffelijk en zijn praatjes orig<strong>in</strong>eelwaren. Hij kreeg aanbied<strong>in</strong>gen om voor <strong>de</strong> radio en <strong>de</strong>gramofoonplaat op te tre<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong> muziekw<strong>in</strong>kels h<strong>in</strong>g zijnfoto, en op straat floot negentig procent van <strong>de</strong> loopjongens zijnnieuwste „schlager". Obers en tramconducteurs herken<strong>de</strong>n hemonmid<strong>de</strong>llijk, w<strong>in</strong>keljuffrouwen en bakvischjes stootten elkaaraan en riepen verrukt: „Daar gaat BÄÄZEL!!!!"Enf<strong>in</strong>, Bennie besefte zelf ook heel goed, dat hij groote voorrechtengenoot. Daarvoor hoef<strong>de</strong> hij zich maar eens te vergelijkenmet Ph. J. Pul, <strong>de</strong>n jongeman, die <strong>in</strong> hetzelf<strong>de</strong> pensionals hij een kamer bewoon<strong>de</strong>. Ph. J. Pul had e<strong>in</strong><strong>de</strong>xamenH.B.S., een boekhouddiploma en een m<strong>in</strong><strong>de</strong>rwaardigheidscomplex,en trapte ie<strong>de</strong>ren dag op een versleten rijwiel naar eensomber kantoor. En als Bennie om zich heen keek, zag hij, dat erduizen<strong>de</strong>n mannen waren, die dagelijks, hun leven lang, op naargeestigekantoren zaten. En hij zag ook duizen<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>re mannen,die ie<strong>de</strong>ren ochtend hun boterhammen <strong>in</strong> een vetvrij papierpakten, en op een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> klas abonnement door het land reis<strong>de</strong>n,om afzet te zoeken voor zuurtjes, leverpastei en sokkenophou<strong>de</strong>rs.En al flie mannen had<strong>de</strong>n waarschijnlijk een hoofd vol zorgen,en een vrouw met <strong>de</strong>sillusies, en misschien had<strong>de</strong>n ze ook nogk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, die thuiskwamen met bof en mazelen, en onvoldoen<strong>de</strong>svoor wiskun<strong>de</strong>.Nee, dan hij.... Hij kon <strong>de</strong> menschen laten lachen en genieten.... Hij verscheen ie<strong>de</strong>ren avond <strong>in</strong> een feilloozen. rok ophet tooneel, smeed<strong>de</strong> met zijn praatjes <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> nummersvan een cabaretprogramma aan elkaar, en zong zijn liedjes.(Hoofdzakelijk over <strong>de</strong> maan en <strong>de</strong> sterren en wat daar <strong>in</strong> hetalgemeen nog meer bij te pas komt). De mannen waren jaloerschen <strong>de</strong> vrouwen dol op hem!En Bennie ken<strong>de</strong> zijn kwaliteiten: Zijn stem, zijn glimlach,zijn vierkante schou<strong>de</strong>rs, en zijn gevoel voor humor. En wat hadiemand, zooals Ph. J. Pul ? Niets... niets dan een paar kalekantoorpakken, een dikke bril, en last van w<strong>in</strong>tervoeten ...Als Bennie op die manier over <strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen nadacht, voel<strong>de</strong> hijeen diepe dankbaarheid over zich komen, en <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze mil<strong>de</strong> stemm<strong>in</strong>gverliet hij tegen half elf zijn pension, met <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g,<strong>in</strong> het nieuwe heeren-mo<strong>de</strong>magazijn op <strong>de</strong>n hoek van <strong>de</strong> straateen das te gaan koopen.Nog geen drie m<strong>in</strong>uten later gebeur<strong>de</strong> het onwaarschijnlijke.. . .Nauwelijks had hij <strong>de</strong> w<strong>in</strong>kel<strong>de</strong>ur achter zich gesloten, of hijvoel<strong>de</strong> een ontzetten<strong>de</strong> schok, die door ie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>eltje van zijnlichaam g<strong>in</strong>g.... Achter <strong>de</strong> toonbank stond.... Het Meisje... : Nee, niet een meisje, maar. . . . Het Meisje!!!Och het is eigenlijk een onbegonnen werk, haar verschijn<strong>in</strong>gmet een simpele vulpen te willen beschrijven. Stelt uzich even voor: Ze had een kuiltje <strong>in</strong> haar l<strong>in</strong>ker wang, ze ha<strong>de</strong>en blon<strong>de</strong> permanent, en een paar t<strong>in</strong>telen<strong>de</strong> blauwe oogen, omvan dat onvergetelijke figuurtje nog maar niet eens tespreken.... Als ze alleen maar naar je keek, kreeg je al eengevoel, of je mef een vrijkaartje <strong>in</strong> <strong>de</strong> bioscoop zat.En Bennie,- die toch het dagelijksch brood verdien<strong>de</strong>-met uie(Teeken<strong>in</strong>g E l<strong>in</strong>e van E y kern)B<strong>in</strong>nen één kwartier kocht hij seven dosten....radheid van zijn tong, moest driemaal na<strong>de</strong>nken voor hij zichkon her<strong>in</strong>neren, dat hij hier stond, om zijn gar<strong>de</strong>robe te vermeer<strong>de</strong>renmet een blauwe das. ftij had het altijd prettig gevon<strong>de</strong>n,dat <strong>de</strong> vrouwen-<strong>in</strong>-het-algemeen zoo veel belang <strong>in</strong> hemstel<strong>de</strong>n, maar nog nooit had hij zich aangetrokken gevoeld totéén vrouw <strong>in</strong> het bizon<strong>de</strong>r.En daar stond hij nu plotsel<strong>in</strong>g tegenover een meisje, dat hemop het eerste gezicht al een gevoel <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt van zijn hartbezorg<strong>de</strong>, of hij veel te veel pudd<strong>in</strong>g had gegeten....Met moeite maakte hij zich uit <strong>de</strong> verwarr<strong>in</strong>g vrij, enstamel<strong>de</strong>:„Juffrouw. ... eh. . . . mag ik eens een paar. ... eh. . . .blauwe dassen van u zien ?"„Heel graag, meneer Baazel," lachte ze. Die stem en die lachvorm<strong>de</strong>n een comb<strong>in</strong>atie, die het genot tot een duizel<strong>in</strong>gwekken<strong>de</strong>hoogte opvoer<strong>de</strong>. En Bennie constateer<strong>de</strong> met vreug<strong>de</strong>, datzij hem herkend had. Ze wist dus, wie, wat, en hoe hij was. Missfehienhad ze een gramofoonplaat van hem, misschien zette ze <strong>de</strong>radio aan, als hij zong, misschien zat ze <strong>in</strong> <strong>de</strong> zaal, als hij optrad.Voor het eerst <strong>in</strong> zevenentw<strong>in</strong>tig jaar wist een vrouw hem geduren<strong>de</strong>enkele oogenblikken maatschappelijk volkomen ongeschiktte maken. B<strong>in</strong>nen één kwartier kocht hij zeven dassen endrie overhem<strong>de</strong>n, en toen hij weer naar huis g<strong>in</strong>g voel<strong>de</strong> hij zichop weg naar <strong>de</strong>n zeven<strong>de</strong>n hemel.... Dien zelf<strong>de</strong>n dag schiephij drie nieuwe chansons; over zijn hart, dat hunker<strong>de</strong>, overblon<strong>de</strong> haren, die wapper<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Westenw<strong>in</strong>d, en over eenhuisje <strong>in</strong> een stille laan.Trouwens, als Bennie iets aanpakte, <strong>de</strong>ed hij dat grondig endoortastend. De volgen<strong>de</strong> dagen steven<strong>de</strong> hij regelmatig naarhet heeren-mo<strong>de</strong>magazijn op <strong>de</strong>n hoek van <strong>de</strong> straat, liet Liesje(het liefste, slankste en mooiste meisje, zie boven) genieten vanzijn meest charmanten glimlach, en voorzag zich van series dassenen stapels overhem<strong>de</strong>n. En als er geen an<strong>de</strong>re klanten <strong>in</strong> <strong>de</strong>nw<strong>in</strong>kel waren, sprak hij met haar over zijn kunst: Over zijn liedjes,zijn nieuwe cabaret-revue, en zijn laatste gramofoonplaat.En ie<strong>de</strong>ren dag groei<strong>de</strong> <strong>in</strong> hem <strong>de</strong> overtuig<strong>in</strong>g, dat hij nog maaréén wensch had: Dit meisje op zijn han<strong>de</strong>n te mogen dragen, en<strong>de</strong> wereld aan haar voetjes te kunnen leggen (maat zesen<strong>de</strong>rtig).Na een week kon hij haar gelukkig'maken met een paar vrijkaartjesvoor Bennie Baazels nieuwe cabaret-revue „Non Stop,Kop op", première Vrijdagavond acht uur.„.Hier zijn twee vrijkaartjes," zei hij, „neem maar een vriend<strong>in</strong>mee of je moe<strong>de</strong>r." Ze bedankte hem verschei<strong>de</strong>ne malen, enhij hield daarbij haar kle<strong>in</strong>e, zachte hand veel langer vast danofficieel noodzakelijk was.In een zeldzaam zonnige stemm<strong>in</strong>g keer<strong>de</strong> hij huiswaarts.Och ja, één glimlach van hem was al <strong>in</strong> staat, een Jravage aan teHomttHJZEMJUWELIERST)EN HAAG-LANGE POTEN 43 ^£1.115281GOUD - ZILVER - JUWEELENANTIEK - MODERN - TAXATIECINEMA


— — ■■T ^II '•^^^^wmmmmm*^ w"*.' ■■—^^w 1 ^'-^v" 1 - 1 « 11 » 1^"^1• - ^—n^-—-n^^^^^^^^^^^^^^^«**mmriditen <strong>in</strong> het hart van een dozijn meisjes. Dat ook dit een voorrechtwas, besefte hij nu pas. Want wat gebeur<strong>de</strong> er, als iemand,zooals Ph. J. Pul, tegen een meisje glimlachte? Niets. . . . absoluutniets.... ze vroeg hem hoogstens, of hij een aspirientjewil<strong>de</strong>. . . .Vrijdagavond. . . .Première van Bennie Baazels cabaret-revue „Non Stop,Kop Op".Het publiek vul<strong>de</strong> <strong>de</strong> zaal al. . . .Zenuwachtige stemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> kleedkamers. . . . Artisten, dieeen laatste hand leg<strong>de</strong>n aan schm<strong>in</strong>k en costuum.„Zijn jullie haast klaar, zeg?"„Nog tien m<strong>in</strong>uten..."„Hebben jullie m'n tekst gezien?"" „Schiet nou op!"„Waar is het danspaar?"Bennie, gehuld <strong>in</strong> zijn feilloozen rok, hol<strong>de</strong> van l<strong>in</strong>ks naarrechts, van <strong>de</strong> kleedkamers naar het tooneel, en van het tooneelweer naar <strong>de</strong> kleedkamers. De teksten van zijn liedjes hamer<strong>de</strong>ndoor zijn hoofd. Hij gaf bevelen, transpireer<strong>de</strong>, en verslikte zich.E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk, drie m<strong>in</strong>uten voor acht, was hij er van overtuigd,dat alles <strong>in</strong> or<strong>de</strong> was. Toen vond hij pas <strong>de</strong> gelegenheid, om dooreen open<strong>in</strong>g van het gordijn, een blik <strong>in</strong> <strong>de</strong> zaal te werpen.Natuurlijk wist hij, dat ze op <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> rij van <strong>de</strong> fauteuils zat,en onmid<strong>de</strong>llijk richtten zijn oogen zich op die plek. En ja hoor,daar zat ze, aantrekkelijker dan ooit, <strong>in</strong> dat donkere japonnetje.. . .Maar op hetzelf<strong>de</strong> oogenblik kreeg Bennie Baazel, onze veelbeloven<strong>de</strong>,jonge conferencier, een gevoel of hij met zijn hoofdtegen een lantaarnpaal liep; het leek, of <strong>de</strong> zaal voor hem ronddraai<strong>de</strong>,of het hart tegen zijn schoenzolen klopte, of het bloed<strong>in</strong> zijn a<strong>de</strong>ren stol<strong>de</strong>. . . .Naast haar, glun<strong>de</strong>rend, en genietend van zijn mooie, maartoch zoo voor<strong>de</strong>elige plaats, zat niemand an<strong>de</strong>rs dan....Ph. J. Pul... .Pas na drie m<strong>in</strong>uten begon zijn hart weer eenigsz<strong>in</strong>s regelmatigte kloppen.In plaats van zijn beroem<strong>de</strong>n glimlach kwam er een afschuwelijkegrijns om zijn lippen.... Hij dacht aan <strong>de</strong> series dassen en<strong>de</strong> stapels overhem<strong>de</strong>n, die hij <strong>de</strong> laatste weken a contant gekochthad.... Maar toen kwam zijn ware aard, <strong>de</strong> aard vanconferencier, van woordkunstenaar, toch weer bij hem boven, en' hij zuchtte voor zich heen:„Ze heeft me wèl <strong>de</strong>n das omgedaan, ik sta volkomen <strong>in</strong> mijnhemd ..."ANECDOTENEen zachte tcenk.^ Eugen Klopfer, dien wij hier te lan<strong>de</strong> van het witte doek kennen, iseigenlijk tooneelspeler van beroep. Eens overkwam het hem, bij zijn 'optre<strong>de</strong>n<strong>in</strong> een groot Berlijnsch theater, dat hij uit zijn rol was. Hij her<strong>in</strong>ner<strong>de</strong>zich <strong>de</strong>n tekst niet meer en... . haper<strong>de</strong>.De Souffleuse, bla<strong>de</strong>r<strong>de</strong> hier, bla<strong>de</strong>r<strong>de</strong> daar. Zij vond echter <strong>de</strong>n juistentekst niet.Pauze.De Souffleuse werd zenuwachtig, bla<strong>de</strong>r<strong>de</strong> nog eens alles door, maarvond het toen heelemaal niet. Gelukkig bleek Eugen Klopfer rustig. Omhet,,gat" te overbruggen wend<strong>de</strong> hij zich tot zijn partner<strong>in</strong>, AnnemarieSte<strong>in</strong>sieck:„Wat ik U wil<strong>de</strong> vragen, hoe gaat het toch met mevrouw Wesemeier?Is zij ziek?" *Annemarie Stiensieck haal<strong>de</strong> verlegen haar schou<strong>de</strong>rs op. Maar EugenKlopfer zei verklarend: „Ik heb namelijk <strong>in</strong> lang niets meer van haargehoord."Echte tooneelspeelkunst.Een acteur uit <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie werd aan Werner Krauss voorgesteld. Hijnam <strong>de</strong> gelegenheid te baat, om iets van zich zelf te vertellen:„Als ik op het tooneel sta, vergeet ik alles om mij heen. Ik hoor mijnstem als een verre klok. Ik heb het gevoel alsof ik omhoog zweef, <strong>in</strong> eenan<strong>de</strong>re wereld, <strong>in</strong> <strong>de</strong> zuivere poëzie. Kunt u zich dat voorstellen ? Allesom mij heen verdwijnt, <strong>de</strong> zaal verdwijnt, het publiek verdwijnt."„O, ja," zei Werner Krauss, „dat kan ik mij zeer goed voorstellen."A'dbm,„NACHTVLINDER"(Der Nachtfalter)Geprolongeerd wegens overweldigend succesHef monumentale llaliaansche filmwerkDE IJZEREN KROON(La Corona di Ferro)MTAT10]K9-J40FF1JU11UISLeo v. d. HaveVerzorg<strong>de</strong> dag- en avondschotelsSTATIONSPLEIN 12 - HAARLEMLeidschestraat 52- A'DAM4 December heropendJopie van Delft z<strong>in</strong>gt met Jaap Streefkerk's trioQUARTIER LATINDi gezellige bar voor het beter« publiekLEIDSCHESTRAAT No. 63 AMSTERDAM-C.PRODENTwaakt over uu)gezondheid!Uw K<strong>in</strong>d?Grijp da<strong>de</strong>lijk <strong>in</strong>. Be<strong>de</strong>nk, dat het verwaarloozenvan een hoest ernstige gevolgenkan hebben. Beg<strong>in</strong> daarom vandaagnog Uw k<strong>in</strong>d Abdijsiroop te geven.Abdijsiroop zal <strong>de</strong> vastzitten<strong>de</strong> slijmda<strong>de</strong>lijk doen loskomen, <strong>de</strong> ontstokenslijmvliezen verzachten en weldra zal<strong>de</strong> hoest van Uw k<strong>in</strong>d verdwenen zijnl.SIKKER 'SABDIJSIROOP„Santea" schenktf o KoppenuitIO Tabletjes.Vijftig geurige koppen en méér zelfs,zet ik van tien tabletjes Santé, 't Iswerkelijk het beste theesurrogaat datooit werd gemaakt.Vlet beste theesurrogaat ooit vervaardigd!U brengt <strong>de</strong> verzorg<strong>in</strong>gvan uw gebit, tevens <strong>de</strong>zorg voor uw gezondheidop een hooger plan, door's morgens en 's avonds(maar vooral 's avonds) tepoetsen met Pro<strong>de</strong>nt, <strong>de</strong>eenige tandpasta met hetdispergon tegen tandsteen.Wie Pro<strong>de</strong>nt gebruikt be-wijst zichzelf een dienst:hij koopt gezondheid pertube.PRODENT<strong>de</strong> heerlijkschuimen<strong>de</strong>tandpasta'm'iilml4N.V. PRODENTA P 158CINEMA & TttEATBR - (nr- 10) 2021 (nr. 10) — CINEMA & THEATER


im, iti wmnmimm. iwymmwww.mwmm.i.^-,-;.^-..,.RAADSEL-VARIÉTÉOploss<strong>in</strong>gen <strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> opgaven zen<strong>de</strong> .men — liefst op eenbnefkaart — uiterlijk 18 Maart a.s. aan <strong>de</strong>n „Raadsel-regisseur",Redactie C<strong>in</strong>ema & Theater", Paulus Potterstraat 4. Amsterdam-Z.Op <strong>de</strong> adreszij<strong>de</strong> te vermel<strong>de</strong>n: „Raadselvariété 18 Maart"On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>in</strong>zen<strong>de</strong>rs van ten m<strong>in</strong>ste twee <strong>de</strong>r drie opgaven wor<strong>de</strong>nverloot: een hoofdprijs van ƒ2.50 en vijf troostprijzen van fi —BOGENRAADSELI. doel treffen3. onschendbaar (Lat.)3. a<strong>de</strong>lstand4. vanzelf naar bene<strong>de</strong>n schuiven5. mislei<strong>de</strong>n6. schreeuwen7. bijwoord8. ie<strong>de</strong>reen9. talmen10. niet b<strong>in</strong>nen11. langer maken12. b<strong>in</strong>nenste van een ei23. uit elkaar14. e<strong>in</strong>digen15- wentelen.In <strong>de</strong> buitenste bosrenrecks leest men<strong>de</strong>n naam van een filmster.VERANDERRAADSELIn elk van bijgaan<strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n moetéén letter door een an<strong>de</strong>r vervangenwor<strong>de</strong>n, zoodat <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n een an<strong>de</strong>rebeteekenis krijgen. De nieuwe <strong>in</strong>gezetteletters, achter elkan<strong>de</strong>r geplaatst, vormen<strong>de</strong>n naam van een filmster.gaan - steil - boos - kraal - spel -le<strong>de</strong>r - rond - stoof - boor - span"-oker - la<strong>de</strong>n - toom - kiel - kees.LETTERGREEP-RAADSELZet acht woor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> gegevenbeteekemssen on<strong>de</strong>r elkaar en er ontstaan,van boven naar bene<strong>de</strong>n, op <strong>de</strong>eerste rij <strong>de</strong> naam van een filmacteuren op <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> rij <strong>de</strong> naam eenerfilmactrice.Omschrijv<strong>in</strong>gen: 1. December, 3 on<strong>de</strong>rwaterzett<strong>in</strong>g,3. afwikkel<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r zaken,4. zorgeloos, 5. naar g<strong>in</strong>ds, 6. nietdoor te komen, 7. bew<strong>in</strong>d, 8. fyn neteldoek.De te gebruiken lettergrepen zijn:heer, li, maand, door, tig, da, t, heen,schap, baar, mous, w<strong>in</strong>, har, da, gui,nun, ter, li, daar, tie, ne, pij, dr<strong>in</strong>g, tie,lucht, se, on.(/ia. C. G. v. Saarloos, Rotterdam)OPLOSSINGENvan 25 Febr. (no. 7)Filmsterraadsel. Maastricht, anno,ree, <strong>in</strong>drukwekkend, kanarie, alum<strong>in</strong>ium,roekeloos, o<strong>de</strong>, kasteel, kapite<strong>in</strong>Marika Rokk.Anagram-raadsel. Hil<strong>de</strong> Schnei<strong>de</strong>r,Johan Heesters, Marianne Hoppe, HerbertWilk, Frits O<strong>de</strong>mar.Lad<strong>de</strong>rraadsel, i ever, 3 no<strong>de</strong>, 3stem, 4 haar. — He<strong>in</strong>z Schorlenuner.PRIJSWINNAARSHoofdprijs: Mej. F. E. te Rotterdam.Troostfrijzen: Mevr. J. K. te HaarlemG. K. te 's-Gravenhage; A. P. B.te 's-Gravenhage; N. J. VV. te Utrecht;J. H. N. te Tilburg.Voor het BALLET van <strong>de</strong> nieuweTER HALL'S REVUEwor<strong>de</strong>n beschaaf<strong>de</strong> dames en beeren gevraagdLangdurig contract vanaf 1 Augustus a.s.Brieven met uilv. <strong>in</strong>l. aan <strong>de</strong> Balletschool van <strong>de</strong>revue o.l.v. W<strong>in</strong>ja Marova. Boulevard 2, Arnhem*^^ r i j e me stroWs. AKKERT^ en 'W\ 0 *'p RT jES" *»\ n,och nog i° 0 * 0 Kn-verdn\ve« « n w.VetdriW«» " ,e,Neem n AKKERTJEDe Ne<strong>de</strong>r/andsche PijnstillerNiet zóó... maar zóó...want <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> sterk geconcentreer<strong>de</strong>Med<strong>in</strong>os capillair-actieve tandcreamis zóó voortreffelijk, dat er maar héél we<strong>in</strong>igvqn noodig is. Er zijn nog velen die uit gewoonte<strong>de</strong>n geheelen borstel - groot of kle<strong>in</strong> -met tandpasta „beleggen", maar dat is overdaad.Weesdaarom zu<strong>in</strong>ig met Med<strong>in</strong>os, want<strong>de</strong>ze voortreffelijke tandcream is niet meeronbeperkt verkrijgbaar!(Leege tube <strong>in</strong>leveren).Med<strong>in</strong>oscapillair-a ciievetandcream • 65 en 35 RtNedclandsch Fabrrkaat <strong>de</strong>r Med<strong>in</strong>os Laboratoria — '■■'msmmAmslerdam Jac. v. Lennepka<strong>de</strong> 15 Telef.tt Willemsparkwegit D<strong>in</strong>telslraattt Ferd<strong>in</strong>and BolsfraaJa Mid<strong>de</strong>nweg13512115Den Haag Regenlesselaan 60it Musschenbroekslraattt Stille Veerka<strong>de</strong>7146Haarlem Kruisstraat17 roodAlkmaar Stationsple<strong>in</strong>110Broek op Langendljk Z.-Scharwou<strong>de</strong> A 912500 Leerl<strong>in</strong>gen 50 Leeraren80940969159674826522542893988491815134425ELKE Ijfe en 15e <strong>de</strong>r maand aanvang nieuwe cursussen:PianoGitaarBanjoVioolOrgelCelloAccor<strong>de</strong>onHawaiianMandol<strong>in</strong>eMandolaUkeleieHarmoniumTrompetKlar<strong>in</strong>etSaxophoonXylophoonSlagwerkStr<strong>in</strong>gbasCLUBLESSEN vanaf (1.2.50 per maand.Gelegenheid lot stu<strong>de</strong>eren met gebruik van <strong>in</strong>strumenten.SUBLIEM schriftelijke muzieklessen door hetgeheele land. Lesgeld f 3.— per maandDEUTSCHESêTHEATERANDENHet speelplan voor Maart:Van 14 91 aart af:<strong>de</strong> eerste opvoer<strong>in</strong>g van een belangrijk werk <strong>de</strong>rmo<strong>de</strong>rne Duitsche opera-kunstDE OPERA „SL Y"van Ermanno Wolf-Ferrari; tekst van Giovacch<strong>in</strong>oForzano.Regie: Intendant Dr. Wolfgang Nufer.Muzikale leid<strong>in</strong>g: Wilhelm ^ranzen.Decors: Ernst Rufer.Van 16 Maart af:„Dr. med. HIOB PRÄTORI US"van Curt Götz.Van 2H Maart af:„Die LUSTIGENWEIBER VON WINDSOR".Komisch opera van Otto Nicolai.Ver<strong>de</strong>r staan nog op het programma:„KABALE UND LIEBE"van Friedrich Schiller.„MEINE SCHWESTER UND ICH".Muzikaal blijspel van Ralph Benatzky.rSpeciale exploitatievanETALEER-VITRINES<strong>in</strong> <strong>de</strong>N e<strong>de</strong> rla ndsch eTheatersenBioscopenVRAAGT»LGEMEEHETHEBTERRECLAMEONDERNEMINGCONDITIESILAAN VAN N.O., EINDE 33TELEFOON 773960 - VOORBURGAan <strong>de</strong> Adm<strong>in</strong>isiraiie van CINEMA & THEATERPaulus Potiersiraai 4 — Amsterdam ZuidMijne Heeren,Elke week wil ik op <strong>de</strong> hoogte blijven van nieuwe films,tooneelstukken, opera's enz. Noteert u mij dus, op <strong>de</strong> gebruikelijkevoorwaar<strong>de</strong>n, als abonné voor toezend<strong>in</strong>g per post/perbezorger ä 12% ct. per nummer*).Het abonnementsgeld wordt betaald met ƒ6.50 per jaar*/ƒ3.25 per halfjaar*/ƒ 1.62% per kwartaal* en voldaan bij aanbied<strong>in</strong>gvan uw kwitantie.NaamAdres Handteeken<strong>in</strong>gte ...DatumVerzen<strong>de</strong>n <strong>in</strong> enveloppe als brief of geplakt op een briefkaart.*) Doorhalen wat niet van toepass<strong>in</strong>g is.%H0MMERS0N EN TOSCANIbrengen U <strong>in</strong>BROADWAY PALACE(REMBRANDTPLEIN, AMSTERDAM)„De vreug<strong>de</strong>bron van Amsterdam"»Ov*^*? 0 «cv**, Q ,HENVO'S REVUE^ TWEE ORKESTENnssts1 . Revue, en Amuiementiorket« o.l.v. C VAN DISSELDORP2. Attractia-orkeit »«n GRAZIOSO56 Me<strong>de</strong>werken<strong>de</strong>n: o.a. Elly Rexon en Rens van DorthDag. aanvang 2 uurHet weekblad „CINEMA & THEATER" verschijnt <strong>de</strong>s Trijdags.Hoofdredacteur: Louis Thijssen, Voorburg (Z.-H.); plaatsvervanger:Joh. T. Huisekamp, Amsterdam. — Chef-van-dienst <strong>de</strong>r redactie:R. H. J. Pfaff, Amsterdam. — Redacteur: L. J. Capit, Amsterdam.— Uitgave <strong>de</strong>r N.V. Ne<strong>de</strong>rlandsche Uitgeverij „Opbouw", PaulusPotterstraat 4, Amsterdam-Zuid.Alle bijdragen, foto's, teeken<strong>in</strong>gen en redactioneele correspon<strong>de</strong>ntie,zon<strong>de</strong>r vermeld<strong>in</strong>g van persoonsnamen, te richten aan <strong>de</strong> Redactie,abonnementsopgave en an<strong>de</strong>re adm<strong>in</strong>istratieve correspon<strong>de</strong>ntie aan<strong>de</strong> Adm<strong>in</strong>istratie van Het Weekblad „C<strong>in</strong>ema & Theater", PaulusPotterstraat 4, Amsterdam Zuid. Telefoon: 98145, 21511, 21424. —Postgiro no. 78676. — Prijs <strong>de</strong>r losse nummers 15 cents. Abonnementsprijsvoor Ne<strong>de</strong>rland franco per post ƒ 6.50 per jaar, ƒ 3.25 perhalfjaar, ƒ 1.62% per kwartaal, bij vooruitbetal<strong>in</strong>g; In plaatsen, waarbezorgers zijn gevestigd, <strong>de</strong>sgewenscht 12% cents per week bij bezorg<strong>in</strong>g<strong>in</strong> <strong>de</strong> week na verschijn<strong>in</strong>g. Abonnementen wor<strong>de</strong>n stilzwijgendtelkens voor <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> verlengd, <strong>in</strong>dien niet tweeweken vóór afloop schriftelijk opzegg<strong>in</strong>g is ontvangen. — Nadrukalleen toegestaan voor korte ge<strong>de</strong>elten, mits met bronvermeld<strong>in</strong>g. —Bij ongevraag<strong>de</strong> bijdragen sluite men retourporto <strong>in</strong>.CINEMA &• THEATER — (nr. 10) 2223 (nr. 10) — CINEMA & THEATER


HARRY POHLspeeltmet zijn solisten m. m. van <strong>de</strong> chansonnièreHENNY HEITMANVijzelstraat 45 - tegenover Carlion - Amsterdam>> Sb*(Teeken<strong>in</strong>g W. <strong>de</strong> Mooy)nMUNTPLEIN 10 AMSTERDAMvanaf 1 JANUARIOrkest TONY DIJKMANRefre<strong>in</strong>zang LIESJE POONSmet me<strong>de</strong>werk<strong>in</strong>g vanTHEO VAN BRINKOM en EDDY CHRISTIANI/6.60 per Jaar; losse nummSs / 0 15 VÄige K Tgev?M oÄ 23 < P im/^Abonnement voor Ne<strong>de</strong>rlandCINEMA &- THEATER - , 3i u !kar g an g - No. I o - S Maart I943

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!