Zondag 7 Juni 1914. — 54* Jaar — N° 2

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Zondag 7 Juni 1914. — 54* Jaar — N° 2

Onze katholieke Tcrneis Iltt UwnUgb efedetaal foe t dei Kaiioliekt. f urneis vanBeigit zal tt Oostende plaats krypen ot X,28 en 29 Juni aan&t i indeMaandag a u btiande ^ordt de zaak Wilmart vooi de rechtbank opguoepenVoor vijf milliard buiteilanflsche waardepapieren Up 15 Apul 1 iitstl den was het tijdstip gei indigd toegestaan \oor htt zegekndei buitenUndschtw aaiden ipiercii o\cieenkomstig de weüen \an 30 Augustus en30 December 1913Lit ingeu on^en inlichtingen is thans gcbiekeidat ei \oor ecne maaide vin i m-fatrtekb *i njilliaid toi zegding aangebodenwerd, zooddt de IHgin \oui een bedngvanonge\eei 500U nnllioen frank nn buitenlandschewaarden beziltuiDeze '•om is hoo_st btlangnjkZIJ \eitegpn\\oordip,deen bedia,- v in meei aan 70Cfrank per inwoner en van omstreeks 7000frai k indien men lanneemt dat slechtseen m\\ oner op tien biu^enlandsóhe titelsbezit***Wij ontvangen volgend schijven ter opname ditdind*. voor/iters vau verschillende maatschappijen is gezonden gcwoidcnDen 28 Juni tatistiinde zal het l tjf en twintigjarigJubel vin Zijne Hoogw Monseigneur bPlLLLMANögevierd wordenIs t mogelijk dit de werklieden dit jubel toezien zonder er deel aan te nemt-nWij denken t nietZijne Hoogw Mgr Stillemins gaf ten beste ain zijnvolk de hooge given \ IT zijn \ erstand zij i ipoitohekenicver en al zijne kncltun Hij kweet zijn bi sthoppttijknmbt met de zware list n traan \erbondc op voorbeeldigt wij^e Dat getuigt ïedereeiMaar in zijn hirtin zijne werking in zijn lever en zijne krachten wis ereen b jzonder deel weggelegd voor zijne duurbare v. erklieden Hij overl ladde dezen met de schatten \tn eenonuitputtelijk vertrouwen nnaischippelijke werken beroep^schokn uerkmanskrinReii stichtend de volksgezindt beweging idn moedigend en steunend meieene onverwinbire kracht op het oogenblik dat de Piuselijkev. ereldbnef ovtr den toestand der w erklieden \ erscheentoen zoovelen larzelden den nieuwen weg te\olgen doorden He I gen Vader voorgesclirevenTerecM hebbende katholieke werklieden Zijne HoogwMgrSillemans de naam gugeven van «Bisschop derwerklieden »De gelegenheid is ons thans gegeven Hem onze diepedankbiarheld uit te drukkenWij meenen din ook dit gij gelukkig zult zijn u bijons te vervoegen met de leden van uwe vereeniginj, teneinde lan Zijne Hoogw Mgr Stillemans een pnchtigZILVEREN CHRISTISBEELD met voetstuk nan te bieden ophetwelk een opschrift en de wipens vjn den waardenjubilaris zullen geteekend zijnEen album zou er bijge\oegd worden bevattende denamen van aide m i den loem derl'ink Pillen heeft ecring n lol in de \ert, Hospitiil Cole Mam Ludovica rcntenierster, 841 ong Kiselstr Neef Theresia Coleta z b 70 ] huisvrouw van Eeckelaert Fid , LangestrDe Volder MStefinia z b 66 j wed vin Van Goethem Jozef huisvvan SpiessensAug Molensir2 kinderen beneden 2 Jaar i doodgeborenHuw ehjkenVan Goeye Juul Emwijmenbew en Rosier B Geimana b altiVerfielst Aug J nanebaas, Basel en Mae:Mam Leon a ilh Verbruggen Hendr, grondwerker tBisel en VinHavere Blondina alh Van Dievot K L,fibnekw te Burght en Bnem M Livina alliSmelAlfons fabnekw enLardonMar Rcn.ilia, b illiBuiodlïjkenstai d van HaasdonkMiand Mei Geb Man 3 \ r 7OverhjdensCatlioir Henri 46 JStroobint Miria Philomena, 48Jeclitg van Steenssens Joinnes Van Mele Leopold Frans9mVan Broeckjosef 5oj Cool Petrus Jozef 57 JHuwelijkenPult>n Gustaaf Alfons blokmaker te Melsele, meiRotthler Maria Phan idis herbergierster Ie liaesdonckThomaes Eduard blol maker met De Ben Mina Horentina, borduurster beiden teliiesdonck De Koster Kamiei magazijmer cl De Moor Marie Leontine, borduurster beiden te Haesdonck Stuer Frans grondwerker te Cru>beke, met Steenssens Anna Maria, dienstraeite HaesdonckBuigeistai d vdn TemscheVan 28 Mei tot 4 Juni 1914Gebooiten Mtberg Julia Antonn De Meester 3, Mm SchoolsirTwee doodgeboren kinderenHuwelijken:Jozef Alfons Brjssmckhrdb te Nieukerken metAnm Fnncisci Smet hndb illnerGEVRAAGD«ui \oor J'IP werk doede doluigschri'ltn-Goed lüun ie beMvigeu len burcele dezer.Bericht aan de Fiuitkoopmans,TE TEKSCHEMei lïtvtnui dei Co(hlini7rn \ 111 Fenische,brengt nn n 11 I ino 1 not di ^ ti lih n liunn" \i\\\/u\ zulleniiotkn in/en Un in g< stolen onr-laj \OUH)ms-'i„'9 Juni 1914\ctin «a iiduiDo koopcr ?al \c\\ nclit zijn\ ooi op II bel iltn 1ïs imeus het BtsiuuiDe Secielii 11De \onmltuJ IMEKIt K\ V \ANR\FMI>ONCKAANBESTEDING.lit t B< stuur Ier do hfttmen \c Icmscliebti ti ^t Ui I en nis \ n de bei in^iichbendewclkL /ontlen \ei langen de blnein II lepelen, in\oontnom(lp grs'iclilpn b "s de 6 I ulsic nuandetilü 14» /t!Mi|g-'JÖ*j.iukktn, (i tl ZIJ hunneptij7€n /ullon in be len inzendt.» \ooi 9 Juni f914Vooi^dirdei I DL bl >un /il van eerstikv. ililciL zijn tfuk 00 2 D^ zakken zullenliel i iiueliet it lood dri^tn zooi s /ij de molens \erldien hebhen en blut 100 kilns wegen 1 UP levenar verbindt zich ook, op \erioek,(i bloem on uddellijk Ierug (e luien, injicu/ j niet \old et in de wei lung 4 De levering/ il t^r»cn. in*_rl n mei 10 stukken pc in i ind enis bel i tlb n op 50 da^enHel BesluurOPENBARt VEHkOOPINdgtn i en Ebchpoldcr te TEMSCHEDe Nour s DE SUIAEPDRIA F K te Temple,\< ei «li a il 3 ?JI openb i it lijk \erkoopenWoensdig 10 Juni 1914, kloksl ig 2 uie nanuldi£1 en verzoeke en op de eigendommen vanDe Meeren en Jufvrouwen Orhy nijvenars en MevrLuciaT Orlay Dt Ryck" grond eigen ires AIM Cesir enFrins Boel sche psbouwmecsters allen te Tenjsche enM Edgir Lippens prondeigemar te GentMevr Desideer Seydlitz Van den Broeck te Hulst,Mejufvfouwen Cl »a Percy en \drienne Vercruyssengrondei(,emressen eStNiklns100 koopen HOOK.RASwissende op 20 Hecnren meersch-n in den EschpolderTe vergaderen in g^CAden polder op den binnendijkmast het dorp, vviar devoorwaarden zullen voorgelezenwordenNB 1 De verkoopint, zal stipt om 2 ure beginnen2 Cike koopt r zonder onderscheid zal moeten aanwez i*e borg stellen 3 De Tounnat zal later tn eene atz uderlijke verkoopmg verkocht wordenVEILING VAN ALLERBESTLTIJD- EN NAGRASm Thielrode-Broeekonder Thielrode en TemscheDe Notaris DE SCH VLPDRTc VER te Temsclic,Veeibtraat 3, zal openbaailyk verkoopenTen verzoeke van de heeren en Jufvrouwen Orlay,n Jvenars Mevrouw Lucmn Orlay DeRjckgronde tjemres allen teTemsche M doctorCamielLacompteoo^meesterte ütnt en Mevr domrlere Hip Lippens deKtnliovende Denterghem te Genteltn DINbD\G 9JL\I 1914, om stipt 9 ures moigens,20 Hectaren GRASteThielrodebroeck in de d *reek bo&cl jesreek, hertogstrTiIjesreek boon reek 1 rkreek splmterreek eerstetwecreek tweede t ueereelvirmreek St Pletersreck,brouvverijreek beenlntJW"[sreek kraanreek, oude sluisrekvoermansreelf/ Ulntwlelekens.ri.ek en genaamdonderindereDen hoed den Vin Poel de Inge Paepe den Wissel,de \ ennens den Wilssena de\ n Hiver de 1 2bunder,denThieri. s, den Eeckehert de pensionnaris de Creniersmeet hen denjanjoob den Bek den Van Strydonck, de uuinards dt lange Bnmmel de markies denUitock ce lange \ in de Velde dt Splnnersen 2' gemet den Todts, de hekkenmeersch de Volckcrtck denVerbneken den liond, den hoekmeersch de grootemeersch aen hoek de VinHaver dedeckersmeerschende H (jeestmeerschen de Veldman het half meerschken, de mazenmeerschenN B 1 Te verRideren ter herberg « De Antwerpshe Poort» bij M Lrnest Vincke, te Thielrode Steenweg rmr Temsche bij wien de voorwaarden zullenvoorgelezen worden op klokshgvin 9 ure2 Like kooper zonder onderscheid zal moeten gekende borg stellen3 Tijd van oetiling van koopsom en ongelden tot 2'Paaschdag 1914 1914 OPCNBAHE VERkOOPINGENTIJD-enNAGRASIN THI1 LRODEBROECKondci' T|iJ^]ji*ikolaast mjnheerPUILJAÏNSSE'SS-SEGHFRS, eigenaar teSint ^lkolaa'ï10 Hectaren schoon TIJDGRAS\ei leel 1 in mpcr dan 80 koo| onTe \e gaderei op bovengei eiden dagen HUI opden binnendijk \an ge/ejden polder r de keuken mei de heele pLiati.ingbuizen, te >er krijgen nn zepr \ooideeligepi ij», zich ie bevugen len buretle dezerGemeente trnjbtke.van Paarden, Vee en Varkensop WOENSDAG 17 JbM (4 kam,Studie vanil' nirUli\CI\ \ Notaris te liupelmondeKAPITALENl)Li%omei] ian gemati^cn inuest mils gotdu\ )oihcek


Antwerpen's Bouw- & HypotheekbanNAAMLOOZE MAATSCHAPPIJKAPITAAL 5.000.000 FRANKZetel: ANTWERPEN, Twaalf Maandenstr. 13.l'u«t-< beekKckening;Ol»Beheerraad • i Kollegie dor Kommissarissen:M. Gr; •aafRod.ianderSlegendeSchnock.Voorz. I M.M. Florenl Boeynaems, nolans ie Anlwcrpen,Bairon >an der (ïraeht d'EPghem.Jos Schol.er, advokaal ie Antwerpen.Valere banaux. adiokaal te"Zoninj


Valsche tanden. Gemak van Betaling. Per maand of per week. Dat is eene zekerheid gewaarborgd. TANDEN VAN AF 6 Fr. 10 jaar gewaarborgd. Mijne tanden zijn geplaatst zonder uittrekken der worteS]n de slechte tanden mogen blijven. Mijne tanden ziju gemaakt voor goed to kunnen knauwen en zijn onhreekbaar. MAECEL SOTJWEINE, chirurgien-tandmeester 56, Kumtlei 66, ANTWERPEN, bij de Groote StatieGoed opgepast op Lot X° 66. Raadplegingen alle dagen. De operatie zijn dezelfde dag gedaan.Telefoon 797Groote Magazijnen van Nieuwigheden en MeubelenHuis VAXELAIRE CLAESANTWERPEN Groenplaats ANTWERPENHofleverancierBijzondere Tentoonstelling vanNIEUWIGHEDEN van het SEIZOENVrachtvrij verzending in België yaa stalen, catalogen en alle aankoopen te beginnen van 20 Ir.STUDIE VAN DENHET VOLKSHUISNotaris Van de PerreDER SOCIALISTENTE TEMSCHEleTemsclie, Veldstrnat, Bceslenhoek, grool vanüroote en kleine K*PIT*LEI« '\ja te grond 752 vierkante meters. UIT IER HANDbekomen aan gematigden inlrest, mits goede ÏEKUOI' bijden notaris DE SCHAEPURIJVER,hypotheek.te Tenische, Veerslraat, o.si-,Ziedaar de leus derTANDAERT'S PILLENg(BLOEDZUIVKRENDAh! die goede Standaert's pil!Dat is nu de Gezondheid IAltijdMen neemt ze bij het Etenl '^Zij vereiscln geen Regiem IMet deze pil geene Verstopping te meienGeene Gal of Slijmen meer!Geene Slechte spijsvertering meer!Geene Scheele hoofdpijn meerlGeene Zwaarte, geene Draaiingen!Geene Huidziekte! geene JeukingenIte pas! 1tn a f sr B r^r Mijdt u deNAMAKiNGENi ABjgri F TiWriÏÈlt// ,„c„V OF ELKE DOOS DE riMA Ut"tx t t fc # /H. «TAÜDAERT. Apotheker, BS. «tetMtrurt, BflnQGE. - 1.80 de doos In «He goedej M* TH. AIILLER .apoihek. le^Ntkolaas bij M' ÜE COCK, apoüiek.; MeclielenW VA.V MELCKEÜEKE, apotheker,en bij Maurice Van der Gucht, Apoteker-Drogist TerascheLikeurstokerij en Fabriek van Minerale Wateren IAUGUST REI&RÖPATERSTRAAT, TEMSCHE.Algemeenen handel inWijnen en Likeuren.Champagne van de beste Marken.APOTHEEKDROGERIJTI.47, Aug.-Wautersstraat, TEMSGHE.Bloedpillen:genezen maagkrampen, inaagzuur, verstoptheid. slechte teeringen, gal, enz.Beste middel om te purgeeren. De doos fr. 0,85!.Poeders antinévralgique:genezen hoofdpyn, migraine, zenuwkoortsen, tandpijnen; zij genezen omzoo te zeggen oogenblikkelijk.De doos fr. 1,OO.Borstsiroop der kinderen:krachtig- hulpmiddel tegen hoest, fluim- en slijmhoest, en alle borstziektender kleine kinderen.De flesch Ir. O.IO.Maagpoeder:tesen aandoening-en der spijsverteringsorganen, kramp en zwaarten dermaag, gebrek aan eellust, maagontsteking. De doos fr. 1,OO.Pillen van het Rood Kruisvan D' Opart, van Parijs:Toor eer,"zing van nerralgien zenuwpijnen op de tanden en in de kop.De doos fr. 1,BO.Marktberichten.ST. KIKOLAAS, 4JÜNI 1914.Roode tarwe, per lOfi liters 10,00 19,50Witte tarwe tp.uo •" ~ 19,50 " "Polderrarwe;i! 00 19,50Rogge13,25 13 50Haver, per 159 liters14,00 !ö.00Klaverzaad, per kilo0.00 0,00Duivenboonen, per 100 kilos •J4,0f 30.00Lijnpoeder?G,W 21,00Raapkocken00,00 00,00Vlas, per 3 kilos «.3,00 4,00Aardappelen, per'fffè inlos 10,50 11,50Slroo, per I «00 kilos P2,00 54 00Hooi. per 100 bussels 32 00 34,tOBoter, per kilo2 54 2,63Kieren, per 26 stuks2 54 2,72Tarwe bloem, per 10') kilos 24,75 25,25ThMSCHE, :• JUNI 1914.Boter 2.C3 a 2,7ï Eieren 2,72 a 2 81Alle andere sour.ten van Guano, EncraisCl.imiques, Nitraat, Superphosphaat Ka -ml Ijzerslag, Potasch, enf. aan zeer 'voordeehgeprijzen.Kooklijnzaad en Lijnpoeder, Kolen enCoke, met halven en gelieelen wagon aanbuitengeaooue voorwaarden.De landbouwers die verlangen hun Liinzaalie «erkoopen, mot-eo liet alle dagen leverenaan den prijs van den dag.Voor commando's of inlichtingen kan menzich wenden bij Domien VAN MELE, Eiiteloool Fr. De Jonghe, Vel, beide te Temsche.S T RO üzal dagelijks gekocht worden door eezegdefacien.,, welke wekelijks leveringen zullenaannemen, aan't schip of aan de statie volgenst geraak der landbouwersC ement - FabriekPLAASTER & TRASSAD.POORT-WAUTERSTEMSCllE, O. V.Artificieële Portland cement g-ewaarborgdop de pi-oef bank van den Staat.Depot der Oementfabrieken Niel-on-Rupel,Niel en Buda-Haren.Alle andere Cementen.Tegen concureertnde prijzen.Doorniksche Kalk per wagon. Zelfde prtfsals Doornik.GEBROYEERDE MORTEL veel sterkeren goedkooper dan anderen.BANK VAN WAAS.M.M. Verwilglien, Wauters en 0"Bankiers te St-Xtkolaas.Verhoring van Br&odkoffers. Gewaarbor?dtegen die/te en brand, dag en nacht bewaakt. Huurprys:15 frdnken per jaar ol meer, volgens gi-ootteFr. Goossens-Maes der brandkasten,Fondsenbewaring. Kan door de kleinste fondsenbezittersdan aan lie de oaun Bank toevertrouwd luevenrouwü WOICien. worden. Be-öe-TSMSCHK.ITrhto Mfl i * L "^UCIBüonte Manemontsche Kolen, bij/onder wanngskoaten: kt 4i) 4 lentiemen i perjaar en per 1000grol, aan de statie ot aan 'tschip "enomen frank» en 's m.nstens 3 iranks p per ijewaargever, gol Vlij te huis geleverd'I BEUnsORDEUS. BEimsORDEnS. Afgezonderd A!»e/.onderd b«ret>I bureel aitsluiteud uifsluiteudvoor den dienst der openbare fondsen en koepous.kolen) ge-° cherf'"Commissieloon: l frank per duizend, zonder verderekosten.KOEPONS. Kosteloo7e uitbetaling ten voordeele dergenendie hunne fondsen in bewarn.g zulien hebbenqneergelegd en \an hen welke gewoonlyk huniieLijnpoeder. buitengewone kwaliteit, Deursorders aan de Bank toevertrouwen.^^.gjlosteperu Guano, van Ohlenacrff GELDSTORTINGEN : (Depots) aan.•4% voorgeldonwedereiselibaar naSjaren.3 i/2 «/o voor gelden wedereischbaar na één jaar.3 °|o voor gelden wedereischbaar na verwittigingvan 14 dagen.IN LOOPENDE REkENIKG zijn (Je gestorte geldenonmiddelyk wedereischbaar.Stoombooten WHford.Van 1 Mei lol 30 September 1914{In de weck)Van Temsche : ::,30.7-10-l en 0 ureVan Antwerpen : 7-10-1-3 en 0 ure('s Zondags)V«n Temsche : 7-10-1- 3,30 en 6 ure\an Antwerpen : 7 -10 - 1 - 3en 6 ure.'•i/.on(lags\dri u Junnot en met 10 Augustus zal-.-nog een v»i trek plaat-, hebben om 8 ure 's avondsIe Temsche en te AnlmipeD voor beide richtingenWILF «IJ EEK GOEDAarzelt niel !Angnstien De Brnyne-Rooms,,„ «.A«M:ER, EÜST STEBNHOVOOSUITGANOSTRAA T, -Pru-lukten van het merk Hvan de «Manufüi:luresCéran,iquesd'Hemii«in»Gittiot en Cie.Gleislcenpn bk, s mi. Oramuke vlo Onmogelijke Concurrentie.TEGEN BRAND»' I «GESTICHT IN 1824Biussel, nijverheidsstraatBestuur der Vlaandereo •IM. Coorcman, Bestuurder1, POEL I,G E N T .Hen vraagt ugenlen.Wend» n totDe maatschappij SINGERdie u met de grootste gemakken van betaling n.iar uwe keus per week perveertien dagen of per maand, een volmaakt naaimachien zal leveren dr«ec'nde- Ilct eerale merk der wereld De naaimachienen welke aan lage prijzen aangeboden worden onder alle soorten vanlantazie namen of onder de benoeming van Systeem Singer, Verbeterde sin«r en*zijn niets anders dan namaaksels der ECU TE SINGER MAGHIENEN en °J ,eroo°ên'alleen onaangenaamheden en kosten aan de koopers " "°"nKOSTELOOS ONDERRICHT VEIKORÜDE REPARATlfNLa Compagnie SINGERNaamlooze VennootschapBRUSSEL:ST-NIKLAAS'27-31, Oud-Kleerkooperstraat. 59, Statiestraat 5»BEVEREN-WAAS: TEH8GHE :3Meer 34, Groote Markt, 31, 20, OEVERSTRAAT, 20dan 1OO EIGEN IIUIZEm I1V BELGIË 5Plaats uweaankondigingen indeGazetts Tan Temsche't is het bladdat meest gelezenwordt in ganschhet Kanton.Indiengij ietsmoetlatcndrukken.komnaar ons bureel.Inkten in allesoorten en prijzen.Prachtpostpapier.Wielryders!!andere BandenENGLEBERTnationaal mREÜRISTHÉRIEDank aan eene gansch onschadelijke nieuwe methode genezen wij spoedig en voer II altijd, alle ziekten der waterorganen : ontstekingen van allen aard, M tlku II ouderdom en zonder pijn ;Fd. HUIDZIEKTEN enZWEERENl1 hoe weerbarstig ook, verdwijnen op weinigen tijd, door onxe bloedzuirerende 'I|.| ] i't'lrii 7IM.(l^•.?^^ KI.' \;.l|r!]ifi 7 fl,tf, 7cmj\\;t;ill\ .lllfn llij

More magazines by this user
Similar magazines