13.07.2015 Views

Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...

Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...

Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Weekwachtnummer:Locaties: adressen en bankgegevensPastorale column3INHOUDSOPGAVETel. 0314 - 39 18 07(uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen enmelding van overlijden).Pastoraal team:Drs. P. B. Ambting, pr.Bilderdijkstraat 3, 7009 JL Doetinchem. Tel. 0314 - <strong>35</strong> 46 47.E-mail: p.ambting@maria-laurentiusparochie.nlDrs. L. DaalhuizenZwanenveld 37-26, 6538 XX Nijmegen. Tel. 024 - 34 30 389.E-mail: Idaalhuizen@hetnet.nlIng. P.G.S.H. Emons MAVan Damstraat 11, 7011 GB Gaanderen.Tel. 06-12387527. E-mail: pgsh.emons@gmail.comDiakens:J. J. M. BrugmanVormerijstraat 48, 7011 VE Gaanderen. Tel. 0315 - 32 73 81.E-mail: j.brugman8@upcmail.nlJ. B. H. M. VisserRondweg 2, 7075 EM Etten. Tel. 0315 - 32 98 13.E-mail: diakenvisser@versatel.nlParochiemedewerker:W. J. C. M. RoversEckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem. Tel. 0314 - 64 14 62.E-mail: walter.rovers@planet.nlInternet:HH Maria en Laurentiusparochie ook op internet.Kijk op www.maria-laurentiusparochie.nl met o.a. veelinformatie over de parochie, de 8 locaties en kerkelijk nieuws.Centraal secretariaat parochie HH Maria en LaurentiusBilderdijkstraat 3, 7009 JL Doetinchem.Ingang kantoor: Catsstraat.Bezoek alleen op afspraak.Tel. 06 10430165 / 0314-39 15 06E-mail: secretariaat@maria-laurentiusparochie.nlHebt u nieuws/kopij voor het eerstvolgende nummer van deBethlehembode, dan kunt u dit UITERLIJK 30 SEPTEMBER 2012per e-mail zenden naar een van de locatie-correspondenten.Kijk voor de e-mail adressen in de colofon op pagina 30.Het eerstvolgende nummer is bestemd voor de periode van26 OKTOBER 2012 t/m 13 DECEMBER 2012.H. <strong>Augustinus</strong> GaanderenVan Damstraat 17, 7011 GB Gaanderen. Tel. 0315 - 33 06 88.E-mail: augustinus@maria-laurentiusparochie.nlRabobank 1153.10.509 t.n.v. RK Kerkbestuur H. <strong>Augustinus</strong>Secretariaat: woensdag 9.30-10.30 u., vrijdag 9.00-10.00 u.,eerste maandag van de maand van 18.30-19.30 u.H. Geest DoetinchemBilderdijkstraat 3, 7009 JL Doetinchem. Tel. 0314 - 39 17 53.E-mail: hgeest@maria-laurentiusparochie.nlWebsite: www.heilige-geestparochie.nlING 102.10.10 / ABN AMRO 5330.37.786Rabobank 3843.51.476 t.n.v. penn.m. H. GeestlocatieSecretariaat: maandag, woensdag, vrijdag 9.30-12.00 u.H. Georgius TerborgHoofdstraat 71, 7061 CH Terborg. Tel. 0315 - 32 30 <strong>60</strong>.E-mail: georgius@maria-laurentiusparochie.nlABN AMRO 9362.49.757 (kerkbijdragen, Kerkbalans)Rabobank <strong>35</strong>91.23.252 (betalingen, giften, intenties)Rabobank 4704.64.<strong>35</strong>6 (Parochiële Caritas Instelling)Rabobank <strong>35</strong>91.54.042 (Kerkhofstichting <strong>St</strong>. Barbara)Secretariaat: dinsdag 19.00 tot 20.00 u.,woensdag 9.00-10.00 u. en volgens afspraak.H. Martinus EttenDorpsstraat 19, 7075 AC Etten. Tel. 0315 - 34 24 98.E-mail: martinusetten@maria-laurentiusparochie.nlRabobank Graafschap Zuid 3178.00.450 (algemeen)Rabobank Graafschap Zuid 3178.01.813 (kerkbijdrage)Secretariaat: woensdag 10.00-11.00 u. en na vieringen.H. Martinus GaanderenKerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. Tel. 0315 - 32 32 23.E-mail: martinusgaanderen@maria-laurentiusparochie.nlRabobank 1153.91.827 (rekeningen, stipendia)Rabobank 1153.01.321 (Kerkbalans)Secretariaat: dinsdag 9.30-10.30 u.; donderdag 14.00-15.00 u.H. Martinus Doetinchem (Wijnbergen)Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem.Tel. 0314 - 32 37 37.E-mail: martinuswijnbergen@maria-laurentiusparochie.nlING 833216; ABN AMRO 2319.52.686; Rabobank 3843.48.033t.n.v. Penningmeester H. Marinuslocatie.Secretariaat: woensdag en vrijdag van 9.30-11.30 u.OLV Tenhemelopneming DoetinchemPr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem. Tel. 0314 - 39 10 91.Koster: telefoon 06-30806331E-mail: olv@maria-laurentiusparochie.nlABN AMRO 5330.<strong>35</strong>.287; Rabobank 3843.70.500 (Kerkbalans)Rabobank 3143.73.845 (betalingen vieringen, intenties etc.)Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30-12.00 u.RK Gemeenschap De Huet DoetinchemDe Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem.E-mail: dehuet@maria-laurentiusparochie.nlWebsite: www.kerkelijkcentrumdewingerd.nlING 43.25.770; Rabobank 3143.16.752Voor alle secretariële zaken kunt u m.i.v. 1 februari 2012 terecht bijhet secretariaat van de H. Martinus Doetinchem (zie boven).Verlangen naar vernieuwingSeptember 1962Nee, ik vergis me niet! Ik wil u graag even meenemenvijftig <strong>jaar</strong> terug in de tijd. In september 1962 stondde Rooms-Katholieke Kerk aan de vooravond van eengroots gebeuren. Op 11 oktober 1962 werd in Romehet Tweede Vaticaans Concilie geopend door pausJohannes XXIII. Het was een opzienbarend gebeurenin de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk enmet name in Nederland waren er in aanloop naarhet concilie hoge verwachtingen van deze bijzonderebijeenkomst van bisschoppen vanuit de hele wereldom de kerk vanbinnenuit te vernieuwen en bij de tijdte brengen.U zult er de komende tijd zeker veel over lezen enhoren in de kranten en op de televisie. RKK KruispuntTV besteedt bijvoorbeeld in drie uitzendingenuitgebreid aandacht aan het Tweede VaticaansConcilie (Nederland 2, 17.05 uur, vanaf 5 september).Vijftig <strong>jaar</strong> geleden zag de situatie in katholiekNederland er totaal anders uit dan nu. Rond 19<strong>60</strong>was de katholieke kerk in Nederland op haar hoogtepunt.Het overgrote deel van de katholieke bevolkingging elke zondag naar de mis. In 19<strong>60</strong> werden ermeer dan driehonderd priesters gewijd. Zeventigprocent van de katholieken was actief in een of meerkatholieke verenigingen, zonder tegelijkertijd lid tezijn van organisaties met een andere levensbeschouwelijkeachtergrond.Er is in de afgelopen jaren sinds Vaticanum II in deNederlands kerkprovincie veel veranderd. In het boek“Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme1953- 2003” van de historicus Maarten van denBos wordt teruggekeken op deze bewogen periode.September 2012Hoe anders is de situatie nu in katholiek Nederland.Het kerkbezoek blijft nog steeds afnemen, evenals dedeelname aan de andere sacramenten. Het rapportvan de commissie Deetman heeft pijnlijk duidelijkgemaakt hoe omvangrijk het seksueel misbruik wasin de rooms-katholieke kerk in het voorbije verleden.We horen regelmatig over kerksluitingen en ookin onze eigen parochie is het onontkoombaargeworden. In het pastorale <strong>jaar</strong>verslag over 2011 vanhet Aartsbisdom Utrecht kun je lezen: “Ongeveer tienprocent van de parochies heeft de financiën goed oporde, terwijl tien procent van de parochies zonderingrijpende koerswijzingen op een failliet aankoerst.Interview met abt Rien van den Heuvel 4Spreken over levenseinde en wensen rondom uitvaart 6Van de bestuurstafel 9Maatjes gezocht 10Vertrek van pastor <strong>St</strong>ephan Emons 11<strong>60</strong>-<strong>jarig</strong> <strong>bestaan</strong> bescheiden vieren 12De toediening van het H. Vormsel in onze parochie 13Seniorenontmoetingsdag in De Wingerd 14Hallo jongens en meisjes 15Overzicht weekendvieringen 16 en 17Doordeweekse vieringen kerklocaties en zorgcentra 19Drukkerij locatie Terborg wordt gesloten 20Toekomst van de geloofsgemeenschap Terborg 21Restauratie van de H. Martinuskerk loopt op schema 22Nieuwe uitvaartvoorgangers binnen de parochie 23Anita al 40 <strong>jaar</strong> lid van het Albertinumkoor 24Maria is overal en altijd aanwezig 25Koor Monte Vino viert <strong>35</strong>-<strong>jarig</strong> <strong>bestaan</strong> 26Programma Parochiecatachese na<strong>jaar</strong> 2012 27Dit is ook kerk zijn... met Miquel Mendes de León 28Over restaureren, geld en ... 29<strong>St</strong>artzondag in De Wingerd 30De financiële situatie van de resterende tachtigprocent van de parochies is zorgelijk tot zeer zorgelijk.”Wat blijft, is de uitdaging om in deze sterk veranderendetijd ons geloof in God, individueel en samen,te voeden, te verdiepen en zo te vernieuwen. Dit kanop vele manieren, bijvoorbeeld door het vieren vande Eucharistie, door meditatie en gebed, door hetpersoonlijk en gemeenschappelijk lezen van de Schrift,door dienstbaar te zijn aan elkaar in de geest van hetevangelie van Jezus Christus.Deze uitdaging blijft, ondanks alle veranderingen.Het is een vraag aan ieder van ons, persoonlijk enaan ons samen, om als parochie deze uitdaging ooknu, september 2012, aan het begin van het nieuweseizoen, aan te gaan.Pastor Berrie Daalhuizen23


niet zo blij mee, met die open kerk. Wanneer de abtdit zegt, verbreedt zich de vriendelijke glimlach,waarmee hij me tijdens het hele, anderhalf uurdurende gesprek bijna voortdurend aankijkt. En hijmaakt het bekende gebaar met duim en wijsvinger.De kapel is overigens elke dag van ’s morgens zestot ’s avonds negen uur voor iedereen geopend.Mensen, vaak wandelaars, – ‘zij houden van denatuur en weten nog wat stilte is’ – lopen danbinnen voor een moment van bezinning of om eenkaarsje op te steken. Sommigen blijven wel een halfuur. Mensen zeggen dan vaak, dat ze door die stiltetot zichzelf zijn gekomen. De abt kan zich dat goedvoorstellen. Waar is het nou nog stil? Toch bijnanergens meer. Zelfs niet in huis. Vaak staat de heledag de radio of de tv aan.PerspectiefEn al wonen er dan nog maar zes monniken inde Willibrordsabdij en lijkt religie tot aan de randvan de samenleving teruggedrongen, broederRien van den Heuvel wanhoopt niet. “Als ik ziehoeveel mensen op zoek zijn en kijk naar het groteaanbod, niet alleen op christelijke basis maar ookop die van andere spirituele overtuigingen zoalshet 1Boeddhisme en Hindoeïsme, dan is er nogvoldoende perspectief. Bij veel van die zoekendenleeft het verlangen op een of andere manier tot eenlevend verband te behoren.”Wanneer ik het notitieblok al heb dichtgeslagen,loopt hij de lijst met vragen/thema’s, die ik hemenkele dagen tevoren had toegezonden, nog eensdoor. Een daarvan had betrekking op de positievan de rooms-katholieke kerk in het religieuzeveld. Hij wil daar nog wel wat over kwijt. “De kerkis het volk Gods en de clerus is er ten dienste vandit volk. Niet andersom.” Wij filosoferen tot slot nogwat over de positie van de vrouw in de kerk, overhet celibaat en over de opvang van ontheemden.En het blijkt dat onze gedachten daarover elkaarniet veel ontlopen. Voor zover het beeld, niet bijmij overigens, al bestond dat kloosterlingen metde rug naar de samenleving staan, wordt datgelogenstraft.Als ik afscheid neem, vertelt broeder Van denHeuvel me nog dat hij over een paar dagen tweeweken met vakantie gaat. “Ik heb afgelopen zondagmijn laatste preek voor de vakantie gehouden”,voegt hij eraan toe. Als ik hem vraag of hij veel werkvan zijn preken maakt, zegt hij: “Reken maar. Ik benhet, voor mijn gevoel, aan mijn broeders en deaanwezigen verplicht, vers brood aan te bieden.”Ton NottenIn ParadisumSpreken overlevenseindeen wensenrondom uitvaartDe laatste jaren zien we in ons land verandering inde gebruiken rondom de laatste levensfase, uitvaarten rouwen. Zo is er meer aandacht voor stervendemensen en zijn er nieuwe gebruiken ontstaan met alsdoel de na<strong>bestaan</strong>den te helpen in hun verwerking.Toch moeten we ook zeggen dat de naderendedood vaak nog een onbesproken thema is. Alsparochie hebben we zowel met de verandering alsmet de onbespreekbaarheid van de dood te maken.Dat praten over de laatste levensfase, de dood enwensen rondom de uitvaart niet makkelijk is voorveel mensen, blijkt uit een onderzoek waarin dewensen en de werkelijkheid rondom de laatstelevensfase worden vergeleken. Hieruit blijkt dat ereen grote kloof is tussen de wensen van mensen ende werkelijkheid rondom het levenseinde.Zo vinden de meeste Nederlanders thuis de besteplek om te sterven, maar sterven er in werkelijkheidmeer mensen in het ziekenhuis dan thuis. De kloofwordt veroorzaakt, doordat de wensen vaak nietbekend zijn.Begin juni kwam de artsenorganisatie KNMGdaarom met een brochure over het levenseinde,genaamd ‘Tijdig spreken over het levenseinde’. Deartsenorganisatie wil met de brochure handreikingenbieden aan artsen om wensen rondom de laatstelevensfase meer bespreekbaar te maken. Ook in ditartikel willen we het taboe doorbreken en ingaan opeen aantal zaken rondom levenseinde en dood.Ziekenzalving en ziekenzegenIn de parochie merken pastores dat mensen hetgesprek rondom het levenseinde vaak lieveruitstellen. Zo komt het voor dat men het sacramentvan de ziekenzalving of de ziekenzegen pas op hetlaatste moment wil ontvangen. Voor veel mensenis het sacrament van grote betekenis en wil mendaarom wachten tot op de drempel van de dood.Toch wordt in onze kerk sinds het Tweede VaticaansConcilie benadrukt dat de ziekenzalving juist ook eensacrament is, waaruit men kracht kan putten. In deJacobusbrief (Jacobus 5) lezen we: “Laat iemand dieziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen;laten ze voor hem bidden en hem met olie zalvenin de naam van de Heer. Het gelovige gebed zalde zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan.Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergevenworden.” De ziekenzalving wil dus de zieke sterkentijdens een ziekbed, voor een grote operatie of inde laatste levensfase. Door het gebed, de heilzamezalving met zachte olie en de vergeving van dezonden komen mensen in het reine met God en metzichzelf. Maar ook is het voor de zieke en de familiekostbaar, dat het ontvangen van het sacrament of dezegen in het volle bewustzijn wordt beleefd.Zowel de beschikbaarheid van de pastores alsookde vitaliteit van de zieke maken het wenselijk datde ziekenzalving of ziekenzegen niet in het laatstelevensstadium plaatsvinden. Het kan gebeuren dater bij een ‘spoedgeval’ geen priester beschikbaar isvoor een ziekenzalving, terwijl de zieke daar wel omvraagt. In dat geval biedt de beschikbaarheid van eenpastoraal werk(st)er of diaken voor een ziekenzegenuitkomst, al is het niet de eerste wens van de zieke.Laatste wensenHet komt met enige regelmaat voor dat iemandin de parochie mij wijst op het overlijden van eenbekende parochiaan. De uitvaart heeft dan vaak alplaatsgevonden en is buiten de kerk om gegaan,terwijl de overledene een betrokken gelovigewas. Navraag leert dat de laatste wensen van deoverledene niet of niet voldoende bekend waren bijde familieleden. Goedwillende familieleden treden inoverleg met een uitvaartondernemer en gaan voorbijaan het feit dat een kerkelijke uitvaart de wens vande overledene was geweest.Soms gebeurt het ook dat een zogenaamdekerkelijke uitvaart plaatsvindt, terwijl er geenbedienaar van een kerk bij aanwezig is geweest. Ditterwijl sinds de eerste eeuwen van het christendomeen christen altijd wordt uitgevaren vanuit zijn ofhaar gemeenschap in het bijzijn van een kerkelijkaangewezen bedienaar.Om te voorkomen dat er een uitvaart plaatsvindtdie niet of niet geheel in de geest van de overledenepast, is het belangrijk dat de laatste wensen kenbaarworden gemaakt aan de na<strong>bestaan</strong>den. Dit kan viaeen testament of codicil, maar ook door de stouteschoenen aan te trekken en er toch een keer overte spreken met de familieleden. Ook familieledenkunnen, hoe moeilijk ook, het initiatief nementot een gesprek. Het is altijd mogelijk om contactop te nemen met het pastoresteam voor hulp ofondersteuning.Kerkelijke avondwaken en uitvaartenDe kerk heeft veel te bieden waar het gaat over dezorg rondom overlijden. Het allerbelangrijkst daarbijis de boodschap van Pasen, dat leven zal overwinnenop de dood. Jezus is ons voorgegaan in het eeuwigeleven en hij doet de belofte aan zijn leerlingen, dat zijzullen zijn waar Hij is. Vanuit dit Paasgeloof bevelenwij mensen aan bij God. Maar ook op een heelconcreet niveau is de kerk mensen troostend nabijin de laatste levensfase en rondom het overlijdenvan een dierbare. Zo kan er bezoek voor ziekengeorganiseerd worden en is het mogelijk dat er eenpastor op bezoek komt.Als kerkelijke vieringen rondom overlijden biedenwe avondwaken en uitvaarten in verschillendevormen aan. In de avondwake komen de genodigdensamen en bidden zij met voorgangers uit dekerkgemeenschap voor de overledene. Ook is dit eenmoment van persoonlijke gedachtenis. In sommigevan onze kerken is er mogelijkheid tot opbaren enhet afscheid nemen van de overledene voor of nade plechtigheid en kan er koffie worden gedronken.Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij hetlocale secretariaat of de koster van de kerk.De traditionele uitvaart, die we in onze parochienog vaak vieren, is de uitvaartmis. Naast deverkondiging van het woord en de herinneringvan de overledene, vieren we de eucharistie enbevelen we de overledene aan bij God in de ‘laatsteaanbeveling’. We doen de dierbare uitgeleide, terwijlwe luisteren naar het ‘In Paradisum’ of een passendNederlands gezang. De laatste jaren is daarbij dewoord- en communieviering gekomen die dezelfdeopbouw kent, maar zonder eucharistie. Ook wordter bij bepaalde omstandigheden gekozen voor eengebedsviering in de kerk. Deze viering biedt meerruimte voor eigen inbreng en geniet ook de voorkeurals veel aanwezigen geen kerkelijke binding hebben.In alle vieringen kunnen Nederlandse of Latijnsegezangen worden gezongen of, wat vaak gebeurt,een combinatie van beide. Naast de kerkelijkeuitvaarten verzorgt de parochie ook gebedsdienstenin crematoria of soms op andere plekken. Eenkerkelijk voorganger leidt deze dienst, nadat deze issamengesteld met de familie. Hoewel vieringen incrematoria heel troostrijk en warm kunnen zijn, is hetjammer dat slechts het praktische argument hier dedoorslag geeft: bij een viering in het crematoriumkan alles op één plek gebeuren. Is het niet veelkostbaarder om een overledene bij God aan tebevelen juist in de kerk, waar deze zelf gebedenheeft?De kracht van de kerkelijke uitvaart is de troost,die geboden wordt door het geloof en de hoopop eeuwig leven. Zelfs een niet-gelovig familielidvan mij zei dat hij troost en hoop kon putten uiteen uitvaart in onze r.-k. Kerk. Hij voelde heel goedaan dat woorden en symbolen verwijzen naar een67


Omdat uitvaart meer inhoudtde rivier neemt mijn kiezel met zich meeom hem dan glad en rondgesletente laten rusten in de luwte van de zeeTerborgseweg 126, 7005 BD DoetinchemT (0314) 32 46 67www.agelinkuitvaart.nlBram Vermeulengelovige werkelijkheid en een toekomst bij God endat het in die zin geen ‘lege symbolen’ zijn. Door deuitvaart werd hij zogezegd even boven zijn ongeloofuitgetild.Begraafplaatsen en columbariaOnze parochie heeft vier begraafplaatsen, nl.Vredehof aan de Emmastraat in Doetinchem,parochiebegraafplaats <strong>St</strong>. Martinus in Etten, kerkhof<strong>St</strong>. Martinus in Gaanderen en kerkhof <strong>St</strong>. Martinusin Wijnbergen. Verder heeft de <strong>St</strong>. <strong>Augustinus</strong>kerkin Gaanderen een urnenkerkhof en kunnen ook opde andere begraafplaatsen urnen worden bijgezetin een urnenmuur of urnengraf. Met de aanleg vaneen urnenbegraafplaats, naast het kerkhof, eenurnenmuur en het strooiveld heeft Sint Martinus inWijnbergen het meest complete aanbod. Op allebegraafplaatsen kan begraven worden en vindenbijzettingen van asbussen plaats. Op de Emmastraatwordt alleen begraven als het gaat om een bijzettingof een reeds gereserveerd graf. Voor vragen of meerinformatie kunt u via de locale secretariaten van dekerken in contact komen met de beheerders vandeze begraafplaatsen.VragenWij hopen dat dit artikel u aanzet om uw wensenrondom uw laatste levensfase en uw uitvaart kenbaarte maken aan uw familieleden of uw executeurtestamentair, zodat de zaken verlopen in de geestzoals u zich dat gewenst zou hebben. Mocht ditartikel vragen bij u oproepen, schroom dan niet omdie vragen te stellen bij het secretariaat van uw kerk,de koster, de begraafplaatsbeheerder of bij een vande pastores.KBO opent nieuwverenigings<strong>jaar</strong>Pastoor Peter AmbtingHet bestuur van de KBO Doetinchem/Gaanderennodigt u van harte uit voor de feestelijke opening vanhet nieuwe verenigings<strong>jaar</strong> 2012/2013, die we vierenop vrijdag 28 september a.s. in zaal Het Onland,Rekhemseweg 175 te Doetinchem, tel. 0315-323219.De kosten van deelname bedragen voor leden €15,00 p.p.; introducés: € 20,00 p.p. De zaal is openvanaf 11.00 uur, de dag sluit om 16.40 uur.Aanmelden (uiterlijk 24 september a.s.) met evt.dieetvoorschriften bij Ans Liefrink-Leuverink, tel.0314-32 36 29; Lenie Verbeek-Polman, tel. 0314-33 5137; Dita v.d. Pijl-Hijstek, tel. 0314-33 36 86 enRinie Wanders-Roozendaal, tel. 06-18 16 45 76.Van de bestuurstafelDe zomervakantie voorbijIn de vorige bestuurscolumn is aandacht besteedaan het Parochiefeest. Deze geslaagde dag vormdehet einde van een intensief werk<strong>jaar</strong> en luidde hetbegin van de vakantie in. Toch gebeurt er ook in dezomertijd veel op bestuurlijk terrein, want verschillendeprojecten lopen door.Zo hebben we bijvoorbeeld afrondendewerkzaamheden verricht op het gebied vanhet vrijwilligersbeleid en hebben wij de eersteterugkoppelingen vanuit de locatieraden op hetconcept- communicatiebeleid mogen ontvangen.Een pijnlijk besluit, dat onlangs bekend werd,was de beëindiging van de arbeidsovereenkomstmet pastoraal werker <strong>St</strong>ephan Emons. Hetbestuur bedankt <strong>St</strong>ephan voor de getoonde inzeten wensen hem veel succes toe in zijn verdereloopbaan.Over invulling van de ontstane vacature is hetbestuur in overleg met het bisdom. We hopendat we nog dit na<strong>jaar</strong> een nieuwe kracht in onzeparochie mogen verwelkomen om het pastoraleteam te versterken.In De Gelderlander hebben we kunnen lezen datde <strong>Augustinus</strong>kerk in Gaanderen <strong>60</strong> <strong>jaar</strong> bestaat.Op 2 september zijn wij uitgenodigd om in eenfeestelijke setting hier aandacht aan te besteden.De gemengde gevoelens die hierbij leven, zijnbegrijpelijk.Een ander jubileum is het <strong>35</strong>- <strong>jarig</strong> <strong>bestaan</strong> vanhet koor Monte Vino van de locatie Wijnbergen.Het koor ziet in dankbaarheid terug op de <strong>35</strong> <strong>jaar</strong>muzikale bijdrage in onze parochie. Het bestuurwaardeert de betrokkenheid van deze veelal jongemensen.Voor het bestuur staat de komende periode inhet teken van het afronden van de <strong>jaar</strong>rekening,het verder bouwen aan het pastorale team en devrijwilligersorganisatie. Hiervoor staat de vergaderingvan 15 september gepland en dan willen wijhet concept-vrijwilligersbeleid, een hoeksteen vanonze geloofsgemeenschap, zodanig vaststellen dathet voor bespreking verstuurd kan worden naar delocatieraden van onze parochie.Uit het bovenstaande mag blijken dat ook dezezomer veel zware zaken besproken werden aande bestuurstafel, maar dat we ons ook mogenverheugen in mooie gebeurtenissen. Laten wijhopen dat in de toekomst de positieve zaken deoverhand krijgen en dat wij, door er gezamenlijkde schouders onder te zetten, ons verder mogenontwikkelen als geloofsgemeenschap.Als bestuur hebben we vertouwen in de toekomst,waarin we met elkaar blijven werken aan deopbouw van de HH. Maria en Laurentiusparochie.Léon Nijhof9


De naaste liefhebben...Maatjes gezochtEen maatje is iemand die een paar uurtjes per weekop bezoek gaat bij iemand met financiële problemen.Kijken of er in de afgelopen week rekeningenzijn binnengekomen die op tijd betaald moetenworden. Of misschien is er al achterstand in betalingen.Of bestaat de financiële administratie uit eenstapeltje ongeopende enveloppen….WORLD (Werkoverleg Overheid Religies enLevensbeschouwingen in Doetinchem) en PAD(Platform Armoedebestrijding Doetinchem) willenmensen werven die twee tot drie uur per weekaandacht besteden aan mensen die problemenhebben met hun uitgaven.Uw aandacht is al vaker gevraagd voor mensen diehet in deze crisistijd niet makkelijk hebben. Denkt umaar aan acties voor de Voedselbank. Er zijn echternog meer mensen die moeite hebben om de eindjesEen maatje zorgt dat de rekeningen in een ordner komen, zodatduidelijk wordt wat wel en niet is betaald. Als de problemen groterzijn, vraagt een maatje advies aan de professionele hulpverlener,met wie je samenwerkt. Soms moet iemand professionele hulpkrijgen om uit de problemen te komen. De maatschappelijk werkeris zo’n lid van het wijkteam; zij/hij werkt vanuit de buurthuizen vanIJsselkring, dus dicht in de omgeving van de maatjes en de cliënt.aan elkaar te knopen. Ze komen niet rond met hunsalaris of uitkering en maken soms schulden.WORLD en PAD hebben op 9 mei tijdens eenvoorlichtingsavond deze problematiek uitvoerigbesproken. Waar hebben mensen recht op en watkunnen ze zelf doen. Er zijn mensen, bijvoorbeeldmet een lichamelijke of geestelijke handicap, diedat heel moeilijk vinden. Deze mensen hebben veelbaat bij een maatje. Bent u zo iemand? Kunt en wiltu een maatje zijn?U zult goed worden begeleid en geleidelijk meerte weten komen over de spelregels die de overheidhanteert. Moeilijk? Eerlijk gezegd: nee. Aandachtvoor een medemens is het allerbelangrijkste. En ubepaalt zelf tot hoever uw interesse gaat.Bent u iemand die graag een ander helpt? Bel ofmail één van de onderstaande personen of organisatiesvoor meer informatie of meld u aan.Namens World en PAD, Walter Rovers, voorzitter WORLD,tel. 0314-64 14 62 email: walter.rovers@planet.nl.Wim Bot, secretaris PAD, tel. 0314-39 33 71, email: info@Padoetinchem.nl.Een feest van ontmoetingZondag 23 september is er van 13.30 - 17.00 uurweer een Multiculturele Ontmoeting, die wordtgeorganiseerd door de <strong>St</strong>ichting Ontmoetinchem.Mensen uit Doetinchem met een verschillendeculturele achtergrond laten iets zien, horen enproeven van hun cultuur. Deze mensen hebbenvaak hun eigen leven, hun eigen gebruiken engewoontes. Op deze dag is er een feestelijke enontspannen samenkomen van die culturen. En hetis een feest daar iets van te zien en te proeven. Demensen zelf vinden het fijn een keer iets te kunnenlaten zien, om gezien en erkend te worden. Voor‘ons, Nederlanders’ is het interessant eens op eengemakkelijke manier kennis te kunnen maken metandere culturen. Dat kan door te zien en te ervarenwat zij aanbieden, in velerlei vormen. Het kan ookdoor met deze mensen in contact te komen. Hetdoel van de middag is dat we elkaar ontmoeten enzó meer begrijpen van elkaar en mogelijk zo ookmeer begrip krijgen voor elkaar, wederzijds. DezeMulticulturele Ontmoeting vindt dit <strong>jaar</strong> plaats in hetMetzocollege, Maria Montessoristraat 5, Doetinchem.Er is voor deze middag een uitgebreid programma.Elke cultuur heeft in de aula van de school een eigentafel met voorwerpen uit die cultuur. Er zijn diemiddag verschillende dansoptredens, er is zang enmuziek en er worden tijdens die middag allerlei zelfklaargemaakte hapjes aangeboden.Daarnaast zijn er ook workshops, zoals papierkunsten sieraden maken. Er komen mensen van een tientalverschillende culturen, zoals Armeniërs, Afghanen,Bosniërs, Filippijnen, Irakezen en Somaliërs. Hetwordt een feest van ontmoeting. De toegang isgratis. Voor meer info: zie www.ontmoetinchem.nlSeniorenontmoetingsdagOLV en H. GeestDe werkgroep senioren van de locaties H. Geest enOLV Tenhemelopneming organiseert ook dit <strong>jaar</strong> eengezamenlijke dag voor ouderen en wel op 6 oktoberin De Wingerd.Op de locatiepagina van de H. Geest is meerinformatie te vinden voor deze dag en hoe u zichkunt aanmelden.Pastoraal bezoek in SZMensen die in het Slingeland Ziekenhuis wordenopgenomen, wensen soms dat ze bezoek krijgenvanuit de parochie. Hebt u zo’n wens? Geef het danaan. Meldt het bij het locatiesecretariaat of bij opnamein het ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk om teweten, wie er ziek zijn. Niet altijd hebt u ook een wensvoor bezoek, maar toch willen wij als pastores en alsgeloofsgemeenschappen er in gebed bij stilstaan.Dus, als u thuis of in het ziekenhuis verblijft en erziekteklachten zijn, waarbij de voorspraak van mensenin onze parochie welkom is, wilt u dit dan graag bij hetsecretariaat van uw kerklocatie kenbaar maken.Wilt u ons in kennis stellen van uw ziekenhuisopname?Bel daarvoor het secretariaat van uw kerklocatie.Martinusdag 11 novemberDe drie locaties Etten, Wijnbergen en Gaanderen,dragen de naam Martinus en op “Sint Maarten” zalaandacht worden besteed aan de patroon van dekerk. De PCI (Parochiële Caritas Instelling) zal ditweekend ook aandacht vragen voor de noden vanmensen. De Heilige Martinus deelde zijn mantel meteen man die het nodig had. De PCI van de parochiekan en wil ook mensen helpen die het nodig hebben.Kom naar een van de vieringen en/of activiteiten:lees hierover meer in de volgende Bethlehembode.Zorg voor zieken via MIVAHartelijk dank voor uw steun tijdens de MIVA collecteten behoeve van de noodzakelijke hulmiddelen(verkeer/vervoer) voor de zorg in de derdewereldlanden.Dit <strong>jaar</strong> stond met name Zimbabwe centraal.Via uw steun hoopt MIVA ter plaatse vijf ambulances tekunnen bekostigen. Ze kosten daar (slechts)€ 20.000 per stuk. Helpt u hen?Vertrek pastorEmonsHet parochiebestuur van de HH.Maria en Laurentiusparochie laatweten dat het besluit is genomenhet arbeidscontract met pastorEmons te beëindigen.Pastor Emons is in november2009 met enthousiasme en groteinzet begonnen in de parochie.Gaandeweg werd duidelijk dat deomvang en de complexiteit vande gefuseerde parochie lastig voorhem waren. Helaas is hij in diecontext vastgelopen.Na een traject van externe persoonlijke begeleidingzijn pastor Emons en het bestuur van deparochie tot het gezamenlijke, doch pijnlijke inzichtgekomen dat het gewenst is om de arbeidsovereenkomstte beëindigen.Het bestuur van de parochie dankt pastor Emonsvoor zijn enthousiasme en zijn inzet gedurende deafgelopen drie jaren.In het vervolg van de maand augustus zal pastorEmons zijn taken in de parochie afronden.Op 9 september gaat hij voor het laatst voor inonze parochie en is er op zijn verzoek een bescheidenafscheid. Na de woord- en communieviering op9 september om 10.30 uur in Etten, waarin <strong>St</strong>ephanzelf voorgaat, bent u uitgenodigd in de Mariakapelom afscheid van hem te nemen.Het bestuur is met het aartsbisdom in gesprek overinvulling van de vrijkomende vacature.Hulp nodig? Misschien via de PCI!De PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de parochie kan mogelijk bijspringen, hulp bieden, als andere instanties daargeen mogelijkheden meer voor hebben. Voor diaconale (materiële) noden kunt u contact opnemen met:Naam Telefoon E-mailadres Plaats LocatieForty Elbers 0314-33 <strong>55</strong> 94 hansenforty@kpnplanet.nl Doetinchem OLV Tenhemelopn. / H. GeestMartin Liefrink 0314-32 36 29 mcvaliefrink@online.nl Doetinchem OLV Tenhemelopn. / H. GeestWim Loeven 0314-34 13 82 wimloeven@kpnmail.nl Wijnbergen H. Martinus / RK Gem. De HuetGerard Branderhorst 06-13 844863 g.branderhorst@hetnet.nl Gaanderen H. <strong>Augustinus</strong> / H. MartinusEduard Brandsma 0315-32 78 39 e.brandsma@telfort.nl Terborg H. GeorgiusBen Preijer 0315-32 78 86 preijer@hotmail.com Etten H. Martinus10 11


H. <strong>Augustinus</strong>kerk - Gaanderen<strong>St</strong>. <strong>Augustinus</strong> kerk<strong>60</strong> <strong>jaar</strong>Gezien de toekomst van onze <strong>Augustinus</strong> gemeenschap,gaan wij ons <strong>60</strong>-<strong>jarig</strong> <strong>bestaan</strong> op bescheidenwijze vieren.In de Bethlehembode van mei-juni heeft CharlesBongers uitvoerig beschreven hoe het verloopin onze parochie is geweest. De viering van ditfeest – werkelijke jubileumdatum 21 mei 2012 –is uit praktische overweging naar 2 septemberverschoven.Voor de plechtige eucharistieviering op zondag 2september 10.00 uur met de voorgangers pastoorP. Ampting en vicaris Ronald Cornelissen en dedrie koren – Gemengd koor, Liberate en Keitof –nodigen wij alle parochianen en oud-parochianenuit.Na de viering is er tot 13.00 uur gelegenheid delocatieraad te feliciteren.Wij hopen velen van u te mogen begroeten.Inzameling kledingM.L. Robben, LocatiecorrespondentZaterdag 27 oktober kan van 10.00 uur tot 12.00uur weer kleding worden ingeleverd in het portaalvan onze kerk. Nadere toelichting in de volgendeBethlehembode.Bertus Liebrand* 19 januari 1926 † 24 juni 2012Om het thuisfront enigszins te ontlasten, maakte Bertusal enkele jaren gebruik van de dagopvang in het zorgcentrum<strong>St</strong>. Jozef. Toen echter verpleging en verzorging thuishelemaal niet meer optimaal konden worden gegeven, kwamBertus definitief te wonen in een kamer in het zorgcentrum.Al snel kon hij daar zijn draai vinden en werd zijn kamerzijn ‘thuis’. Dankbaar was hij voor de aandacht die hijdagelijks kreeg van zijn vrouw Mimy en zijn kinderen, envoor de verpleging en verzorging die hij mocht ontvangenvan de ‘zuster’ van het zorgcentrum. Ook de parochie is hemdankbaar voor zijn jarenlange inzet als koorzanger van hettoenmalige Herenkoor. Trouw en accuraat waren enkele vanzijn speerpunten.Zienderogen werd duidelijk dat Bertus veel levenskrachtmoest inleveren en zo werd zondag 24 juni de dag waarophij afscheid nam van allen die hem lief zijn en werd hijweer verenigd met allen die hem lief waren.Een lieve echtgenoot, een fijne vader en opa en een trouweparochiaan is niet meer. Wij hopen dat zijn vrouw Mimyen zijn kinderen en kleinkinderen vrede vinden bij hetheengaan van deze man en vader en opa.Bertus is 88 <strong>jaar</strong> geworden. Moge hij zich gerust en gezegendweten in Gods naam.Annie Elshof* 3 juni 1917 † 8 juli 2012Ruim <strong>60</strong> <strong>jaar</strong> geleden had zij Gaanderen verlaten omdienstbode te zijn bij het gezin Bijlard in Hilversum.Ondanks dat Annie nooit getrouwd is, werd zij toch eensoort moeder en oma voor de kinderen van de familie.Door haar lange en trouwe staat van dienst is zij begiftigdmet de eremedaille, verbonden aan de Orde van OranjeNassau, in brons. Na 61 <strong>jaar</strong> ging zij genieten van eenwelverdiende rust en kwam zij terug naar Gaanderen omeen woning te vinden aan de De Witstraat.Altijd had zij haar eigen boontjes gedopt en toen het danook minder werd, was de overstap naar een kamer in hetzorgcentrum <strong>St</strong>. Jozef niet gemakkelijk. Maar met deaandacht en de hulp die zij vooral van haar schoonzus <strong>St</strong>ienmocht ontvangen en door de geweldige verzorging door hetpersoneel van het zorgcentrum, werd haar kamer al snelhaar ’thuis’. De zorg werd steeds groter en haar gezondheidliet het steeds meer afweten en zo werd Annie zondag 8 julijl. geroepen thuis te komen bij haar Heer en Schepper.Een bijzondere verering had zij voor moeder Maria enhet lied: O, sterre der Zee, haar lijflied, werd tijdens haarcrematieviering dan ook enkele malen gespeeld en gezongen.Een lieve vrouw is niet meer, ons blijven de herinneringen.Annie is 95 <strong>jaar</strong> geworden. Moge zij zich nu gerust engezegend weten in Gods naam.Henk <strong>St</strong>okman* 30 april 1931 † 12 juli 2012Als leven lijden wordt, is de dood een verlossing. Zobeschrijven wij de laatste jaren van zijn leven. Eenleven in het teken van aandacht en respect voor demedemens. Jarenlang heeft Henk zich ingezet, naastzijn activiteiten van algemeen belang voor zijnGaanderen, voor de opbouw en het functioneren van de<strong>St</strong>. <strong>Augustinus</strong>parochie. Een man met een duidelijke enheldere visie, die tot aan het einde toe zijn ongenoegenheeft geuit over het onbegrijpelijke, onzalige besluit: zijn<strong>Augustinus</strong>kerk te sluiten.Na de dood van zijn echtgenote Nellie was het levenanders, de aanwezigheid van Nellie was nu haar afwezigheidgeworden. Hier kon hij maar moeilijk mee omgaan.De aandacht die hij kreeg van zijn kinderen en kleinkinderen,hun aanwezigheid, waren voor hem een steunpuntin deze fase van zijn leven.Na de zegening der zieken te hebben ontvangen, heeft hijdonderdag 12 juli jl. de overstap mogen maken naar Godseeuwige heerlijkheid om weer verenigd te zijn met zijnvrouw Nellie.Vrijdag 20 juli d.a.v. hebben wij, in het crematorium deSlangenburg, stilgestaan bij zijn leven en sterven en hembij God aanbevolen. Onder de zang van het parochiëlekerkkoor, waaraan hij jarenlang zijn zangkwaliteitenheeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van Henk enhem bedankt voor het vele dat hij aan en voor anderenheeft gedaan. Een bijzondere vader en opa, een trouweparochiaan is niet meer. Mogen zijn kinderen en kleinkinderende lege plaats die nu is ontstaan, weten op te vullenmet dierbare herinneringen.Henk is 81 <strong>jaar</strong> geworden, moge hij zich nu gerust engezegend weten in Gods naam.Hebt u nieuws/kopij voor het eerstvolgende nummervan de Bethlehembode, dan kunt u ditUITERLIJK 30 SEPTEMBER 2012 per e-mail zenden naar een vande locatie-correspondenten (zie pagina 2).Het eerstvolgende nummer is bestemd voor de periode van26 OKTOBER 2012 t/m 13 DECEMBER 2012.Foto’s dienen in een hoge resolutie en in het originele formaat alsaparte bijlage bij uw tekst te worden meegestuurd.De toediening van hetH. Vormsel in onze parochieHet H. Vormsel wordt in onze parochie toegediendin het weekend van 24 en 25 november.Op zaterdag 24 november is er een vormselvieringvoor de locaties H. Martinus, Gaanderen; H.<strong>Augustinus</strong>, Gaanderen; H. Georgius, Terborg enH. Martinus, Etten en wel om 19.00 uur in de H.Martinus in Etten.De viering voor de locaties H. Geest, OLVTenhemelopneming, RK Gemeenschap deHuet en H. Martinus, Wijnbergen is op zondag25 november en wel om 10.30 uur in de OLVTenhemelopneming in Doetinchem.Het H. Vormsel zal dit <strong>jaar</strong> worden toegedienddoor rector P. Kuipers van het Ariënsinstuut vanhet Aartsbisdom Utrecht.Opgave en aanmeldingKinderen die in aanmerking komen voor het H.Vormsel van de Doetinchemse locaties ontvangeneen brief van de Vormselwerkgroep Doetinchem,die zich baseert op de gegevens van de administratiesvan de locaties.Hebt u geen brief ontvangen van deVormselwerkgroep en wilt u graag dat uw kindhet H. Vormsel ontvangt, dan kunt u uw kindopgeven bij het secretariaat van de locatie (zieBethlehembode, pagina 2) of bij de coördinatorvan de Vormselwerkgroep (Ada Loeven, tel.342822).Wij vragen u om uw kind met spoed op te geven,indien dit nog niet is gebeurd, in verband met devoorbereiding van de kinderen op het H. Vormsel.De kinderen die in aanmerking komen voor het H.Vormsel in Gaanderen, Etten en Terborg wordenbenaderd via de vormselwerkgroepen, c.q. descholen. Ook kunt u uw kind opgeven via hetsecretariaat van uw locatie.De kinderen worden op het H. Vormsel voorbereiddoor vormselwerkgroepen in nauwe samenwerkingmet de ouders van de vormelingen. Deinzet van zowel de werkgroepen als de ouderszijn belangrijk voor het slagen van een goedevoorbereiding.We hopen ook dit <strong>jaar</strong> op een vruchtbaresamenwerking, zodat de vormelingen kunnenterugkijken op een fijne voorbereiding en eengoede Vormselviering.Namens de vormselwerkgroepenPastor Berrie Daalhuizen12 13


H. Geest - DoetinchemChantal van der Sandenlid PastoraatgroepIn de vorige aflevering van de Bethlehembodemoesten we u in een In memoriam meedelen datAnnie Teunissen, lid van de pastoraatgroep, totverdriet van velen is overleden. We wilden na haaroverlijden niet haastig op zoek naar een opvolger.En toch kunnen we nu al melden dat Chantal vander Sanden haar opvolger is.Annie was lid van de pastoraatgroep met de liturgieals speciaal aandachtsgebied. Als actief lid vande Werkgroep familievieringen is Chantal juistop liturgisch gebied werkzaam en heeft ze vaakcontact met de pastoraatgroep. De gedachte dathet heel goed zou zijn, als zij deel ging uitmakenvan die groep, lag voor de hand. En de wens volgdedie gedachte. Chantal heeft toegezegd. Haar taakwordt er omvangrijker door, maar haar werk voor defamilievieringen en haar taak binnen de pastoraatgroepliggen mooi in elkaars verlengde. Wij zijningenomen met haar toetreding tot de pastoraatgroepen wensen haar veel succes en plezier in haarwerk.In onze locatie vergaderen de locatieraad en depastoraatgroep altijd samen. Wij zijn met onszessen. Door dit gezamenlijk optrekken, willen wevoorkomen dat de locatieraad alleen aandachtheeft voor de financiële en zakelijke kant van delocatie; de pastorale aspecten mogen niet buitenhet gezichtsveld blijven. Het gaat in een geloofsgemeenschapjuist om pastorale zaken. Daaromstaan de vier hoofdgebieden – catechese, liturgie,gemeenschapsopbouw en diaconie – steeds alsvaste agendapunten genoteerd.Gerard Bomers, vz locatieraadSeniorenontmoetingsdagin De WingerdDe werkgroep senioren van de locaties OLV-Tenhemelopneming en H.-Geest van de parochieHH Maria en Laurentius organiseert ook dit <strong>jaar</strong> eengezamenlijke dag voor ouderen. Deze dag wordtgehouden op zaterdag 6 oktober in KerkelijkCentrum de Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJDoetinchem.Zij die 75 <strong>jaar</strong> of ouder zijn, ontvangen persoonlijkeen uitnodiging voor deze dag.Hebt u die leeftijd nog niet bereikt en zou u tochgraag willen deelnemen, dan kunt u zich aanmeldenbij één van onderstaande adressen.Dagindeling10.00 uur Ontvangst met koffie/thee10.30 uur Gezamenlijke eucharistieviering;voorganger pastor V. Zemann11.45 uur Drankje12.15 uur Amusement met medewerking vanhet Wijami-koor uit Wehl13.15 uur Lunch14.45 uur Afsluiting van de dagAls bijdrage in de kosten van deze dag wordt aan dedeelnemers een bedrag van € 10,00 gevraagd.Dit kan worden betaald op de dag zelf.Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op eigengelegenheid naar De Wingerd komen.Wie daartoe niet in staat is, kan contact opnemenmet één van onderstaande adressen. Dan wordt hetvervoer geregeld met de Regio-taxi (s.v.p. met gepastgeld betalen).- Mevr. M. Bongers, Prinsenhof 33, 7001 AVDoetinchem tel. 0314-365314 of 06-25301657.- Mevr. M. Holtzer, Leerinkstraat 280, 7009 DPDoetinchem tel. 0314-843038 of 06-231865<strong>35</strong>.Opgavenformulier voor 25 september inleveren bijMevr. Bongers of Mevr. Holtzer.U kunt uw formulier desgewenst ook inleveren bijhet secretariaat van de:- Locatie H.-Geest,Bilderdijkstraat 3, 7009 JL Doetinchem,tel. 0314-391753 of- Locatie OLV-Tenhemelopneming,Prins Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem,tel. 0314- 391091.The Singing KidsHallo jongens en meisjesJullie hebben een fijne vakantie gehad, hopen we.Natuurlijk hebben wij tijdens de zomervakantie nietstilgezeten. We hebben weer een aantal mooie, leukeen gezellige familievieringen in elkaar gezet voorjullie. Maar eerst kijken we nog even terug.Parochiefeest - Slaapfeestje kinderkoorTijdens het parochiefeest op 20 mei - je weet wel,toen het zo regende - was het in ieder geval reuzegezellig met alle kinderen. Op de foto staat alleende groep die in de Jozefzaal aan het knutselen was.Van 29 op 30 juni heeft het kinderkoor het <strong>jaar</strong>lijkseslaapfeestje gehad. Daar kijkt iedereen het hele <strong>jaar</strong>naar uit. Geen wonder, want op een slaapfeestjehoef je eens een keer niet meteen te gaan slapen.Er zijn natuurlijk vooraf wel regels besproken. Eerstgespeeld in het naastgelegen speeltuintje en gepicknicktin het gras bij de dagkapel, toen spelletjesgedaan met discodansen. En toen naar bed omte… gaan slapen. Van de helden en heldinnen diein de kerk wilden slapen, bleven - toen het donkerwerd - er nog drie over, de rest sliep in het zaaltje. Devolgende morgen alles opgeruimd, daarna ontbetenen afscheid genomen van Luuk en Luuk, die hetkoortje gaan verlaten. Toen naar huis. De beideLuuks worden misschien misdienaar. Alisia, Jeffreyen Magda werden welkom geheten als nieuwe ledenvan The Kids. Kinderen vanaf 8 <strong>jaar</strong> zijn welkom bijhet koortje. Je kunt gewoon bij het kinderkoor gaanstaan in de kerk, of je komt dinsdagavond bij hetoefenen.Hoe verder na de vakantie?Houden jullie van puzzelen? Mooi, want op zaterdag8 september gaan we in de familieviering van 5uur ‘s middags ‘Puzzelen met God’. Je moet zekerkomen, hoor …. kijken of de puzzel wel compleet is.Zaterdag, 13 oktober is er om 5 uur ‘s middags weereen familieviering. Waar die over gaat, houden wenog even geheim. Als je graag naar de familievieringkomt, vergeet dan niet om het tegen papa en mamate zeggen. We kunnen altijd kinderen gebruiken,die willen voorlezen. En ook, zoals je weet, kinderendie willen zingen. Wil je meer weten, neem dancontact op met cvdsanden@upcmail.nl of met lenie.verbeek@12move.nl.Een nieuw werk<strong>jaar</strong> - vrijwilligers gevraagdChantal van der Sanden en Lenie VerbeekDe kerk rekent in jaren, maar het zijn niet de kalenderjaren die op 1 januari beginnen. Het kerkelijk of liturgisch<strong>jaar</strong> begint op de eerste zondag van de Advent als voorbereiding op Kerstmis. Het maatschappelijk leven trektzich van de burgerlijke kalender in feite evenmin iets aan. Ons leven wordt eigenlijk meer gestuurd door deschoolkalender. De schoolvakanties bepalen voor een groot deel de praktische indeling van het <strong>jaar</strong>, ook dievan het leven in een parochie. In de zomervakantie staat het leven in de kerk op een laag pitje. Daarna is er netals in andere sectoren opeens weer veel te doen. Aan elke zomer komt een eind, ook aan de luid bejubeldesportzomer van dit <strong>jaar</strong>.Het is al een tijdje geleden dat we hebben gevraagd te willen nadenken over de vraag of u kunt en wiltmeedoen als vrijwilliger in onze H.-Geestlocatie. Het begin van het nieuwe werk<strong>jaar</strong> is een geschikt momentvoor ons om het te vragen en voor u om het te overwegen. Misschien komen onze vraag en uw aanbod heelmooi samen. Wij kunnen uw inzet goed gebruiken en hopen dat u die wilt geven. Omdat er op velerlei terreiniets te doen is, hebt u keuze genoeg.Dat uw inzet ondersteuning betekent, is niet het enige dat telt. Minstens zo belangrijk is het prettig te vindenom je aan te sluiten bij een groepje vrijwilligers voor een bepaalde taak. Maar je weet van tevoren niet of dathet geval zal zijn.De kerk leeft van vrijwilligers, de H.-Geestlocatie niet uitgezonderd. De meesten zijn blijvers; ze beleven plezieraan hun taak en voeren die graag samen met anderen uit. En je hoeft niet altijd te werken, er zijn ook nog degezellige koffiepauzes. Bent u geïnteresseerd of alleen nog maar benieuwd, bel naar het secretariaat of komdaar even langs. We laten ons graag verrassen.14 15


Overzicht weekeindvieringen1 september t.e.m. 28 oktober 2012U kunt ook op de websitewww.maria-laurentiusparochie.nl kijkenonder het kopje vieringen voor tijden enlocaties van de weekeindvieringen.WeekeindeOLV TenhemelopnemingDoetinchemH. GeestDoetinchemH. MartinusWijnbergenH. <strong>Augustinus</strong>GaanderenH. MartinusGaanderenH. GeorgiusTerborgH. MartinusEttenZaterdag 1 septemberZondag 2 september22e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 2 september 10.30 uurEucharistievieringH. HendriksenMartinuskoor GaanderenZaterdag 1 september 17.00 uurEucharistievieringH. HendriksenGemengd koor VolareZaterdag 1 september 19.00 uurEucharistievieringH. HendriksenMonte VinokoorZondag 2 september 10.00 uurEucharistiev./ <strong>60</strong>-jr. Jub.Aug.kerkP. Ambting / Vic. R. CornelissenGemengd koor / Liberate / KeitofGeen vieringGeen vieringZondag 2 september 10.30 uurCommunievieringT. ten BruinKerkkoorZaterdag 8 septemberZondag 9 september23e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 9 september 10.30 uurEucharistievieringV. ZemannHerenkoor OLV. DoetinchemZaterdag 8 september 17.00 uurCommunie-/familievieringS. EmonsKinderkoor The Singing KidsZondag 9 september 10.30 uurEucharistie/jubileumviering koorP. AmbtingMonte VinokoorGeen vieringZondag 9 september 10.00 uurEucharistie-/SchuttersvieringA. Morsink / J. BrugmanSchutterijZaterdag 8 september 17.30 uurEucharistievieringP. AmbtingGemengd kerkkoorZondag 9 september 10.30 uurCommunievieringS. Emons (zie rode balk)KerkkoorZaterdag 15 septemberZondag 16 september24e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 16 september 10.30 uurEucharistievieringP. Ambting (zie rode balk)Dameskoor HG.’Cantate Domino’Geen vieringZaterdag 15 september 19.00 uurEucharistievieringP. AmbtingDameskoorZondag 16 september 09.00 uurEucharistievieringP. AmbtingLiberateGeen vieringZondag 16 september 10.00 uurOecumenische vieringA. Morsink / ds. GaastraGemeng kerkkoor/Ned. Herv.KerkZaterdag 15 september 19.00 uurCommunie-/OogstvieringJ. BrugmanKeitof GaanderenZaterdag 22 septemberZondag 23 september25e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 23 september 10.30 uurEucharistievieringP. AmbtingHerenkoor OLV. DoetinchemZaterdag 22 september 17.00 uurEucharistievieringH. HendriksenDameskoor Cantate DominoZondag 23 september 09.00 uurCommunievieringJ. VisserDameskoorGeen vieringZaterdag 22 september 19.00 uurCommunievieringJ. VisserAlbertinumkoorZondag 23 september 10.30 uurCommunievieringJ. VisserSamenzangZaterdag 22 september 18.00 uurEucharistievieringP. Ambting / KerkkoorCon Brio/Harmonie/SchutterijZaterdag 29 septemberZondag 30 september26e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 30 september 10.30 uurEucharistievieringP. Ambting / J. BrugmanSchola Cant.GregorianaZaterdag 29 september 17.00 uurCommunievieringParochianenGemengd koor VolareZaterdag 29 september 19.00 uurCommunievieringParochianenMonte VinokoorGeen vieringZondag 30 september 09.00 uurCommunievieringJ. BrugmanGemengd koorZaterdag 29 september 17.30 uurEucharistievieringP. AmbtingGemengd kerkkoorGeen vieringZaterdag 6 oktoberZondag 7 oktober27e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 7 oktober 10.30 uurEucharistievieringP. AmbtingI.P.K. EttenZaterdag 6 oktober 17.00 uurEucharistievieringP. AmbtingGemengd koor VolareZaterdag 6 oktober 19.00 uurEucharistiev./pres.vormelingenP. AmbtingHerenkoorZondag 7 oktober 09.00 uurEucharistievieringV. ZemannGemengd koorGeen vieringGeen vieringZondag 7 oktober 10.30 uurEucharistievieringV. ZemannKerkkoorZaterdag 13 oktoberZondag 14 oktober28e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 14 oktober 10.30 uurEucharistievieringP. AmbtingHerenkoor OLV. DoetinchemZaterdag 13 oktober 17.00 uurCommunie-/familievieringF. Elbers / A. JansenKinderkoor The Singing KidsGeen vieringGeen vieringZondag 14 oktober 09.00 uurEucharistievieringP. AmbtingGemengd koorZaterdag 13 oktober 17.30 uurEucharistie/pres.VormelingenP. AmbtingGemengd kerkkoorZondag 14 oktober 10.30 uurCommunievieringF. Elbers / A. JansenKerkkoorZaterdag 20 oktoberZondag 21 oktober29e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 21 oktober 10.30 uurEucharistievieringP. AmbtingGemengd koor HG. ‘Volare’Geen vieringZaterdag 20 oktober 19.00 uurEucharistievieringP. AmbtingDameskoorZondag 21 oktober 09.00 uurEucharistievieringP. AmbtingKeitofGeen vieringZondag 21 oktober 10.30 uurCommunievieringJ. VisserGemengd kerkkoorZaterdag 20 oktober 19.00 uurCommunievieringJ. VisserKerkkoorZaterdag 27 oktoberZondag 28 oktober31e zondag doorhet <strong>jaar</strong> (B)Zondag 28 oktober 10.30 uurEucharistievieringH. van MermHerenkoor OLV. DoetinchemZaterdag 27 oktober 17.00 uurEucharistievieringP. AmbtingDameskoor Cantate DominoZondag 28 oktober 09.00 uurEucharistievieringP. AmbtingHerenkoorGeen vieringZaterdag 27 oktober 19.00 uurCommunievieringJ. BrugmanAlbertinumkoorZondag 28 oktober 10.30 uurCommunievieringJ. BrugmanSamenzangZaterdag 27 oktober 19.00 uurEucharistievieringP.AmbtingKerkkoorLet op!16 sept. OLV. Doetinchem In deze viering ontvangen de dames F. Elbers en A. Jansen een zending omvoor te gaan in uitvaarten.Let op!9 sept. Etten Na de viering gelegenheid om afscheid te nemen van pastor S. Emons.Hebt u nieuws/kopij voor het eerstvolgende nummervan de Bethlehembode, dan kunt u ditUITERLIJK 30 SEPTEMBER 2012 per e-mail zenden naar een vande locatie-correspondenten (zie pagina 2).Het eerstvolgende nummer is bestemd voor de periode van26 OKTOBER 2012 t/m 13 DECEMBER 2012.Foto’s dienen in een hoge resolutie en in het originele formaat alsaparte bijlage bij uw tekst te worden meegestuurd.1617


Bergevoet Financieel AdviesW.J.A. Bergevoet MFP/FFPMaster of Arts in Financial PlanningFFP gecertificeerd financieel planner−−−Financiële en Fiscale planningAdministratiesErkend financieel echtscheidingsadviseurVoor onafhankelijke, klantgerichte advisering bent u bij ons aan hetjuiste adres.Raadpleeg onze website voor informatie: www.bergevoet-fa.nlKerkstraat 49 A, 7011 CK GaanderenJansen Terborg Aannemingsbedrijf B.V.Ettensestraat 1, 7061 AA TerborgTel. 0315-323107E-mail: info@jansenterborg.nlVoor al uw verbouw, aanbouw, nieuwbouw, renovatie en onderhoudDoordeweekse vieringen kerklocaties en zorgcentraDooprooster in de kerklocaties (5 sept. t.e.m. 26 okt. 2012)Door de weekse viering in kerklocatiesOLV. Tenhemelopn. Doetinchem elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. AmbtingHoogfeest Kerkwijding donderdag 25 oktober 19.00 uur Eucharistieviering P. AmbtingH. Geest Doetinchem 2e vrijdag van de maand 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting4e vrijdag van de maand 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting5e vrijdag van de maand 10.00 uur Eucharistieviering P. AmbtingRK. Gem. De Huet Doetinchem elke donderdag 09.30 uur Eucharistieviering P. AmbtingSeniorendag OLV/HG zaterdag 6 oktober 10.30 uur Euch.v./The Singing Kids V. ZemannSeniorendag Martinus/de Huet donderdag 18 oktober 10.30 uur Eucharistieviering P. AmbtingH. Martinus Etten elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambtingdinsdag 18 september 19.00 uur Communieviering J. Visserdinsdag 25 septemberGeen vieringH. Georgius Terborg dinsdag 18 september 19.00 uur Euch. v./opening werk<strong>jaar</strong> P. AmbtingDooprooster kerklocatiesOLV. Tenhemelopn. Doetinchem zondag 30 september 12.15 uur P. AmbtingH. Geest Doetinchem zondag 21 oktober 12.45 uur J. VisserH. Martinus Wijnbergen zondag 28 oktober 10.30 uur P. AmbtingH. <strong>Augustinus</strong> Gaanderen zondag 16 september 13.00 uur P. AmbtingH. Martinus Gaanderen zondag 14 oktober 13.30 uur P. AmbtingH. Martinus Etten zondag 7 okt 12.30 uur J. VisserVieringen in zorgcentratelefoon: 0315 – 79 91 05E-mail: info@bergevoet-fa.nlCroonenmate vrijdag 21 september 19.00 uur Communieviering J. Visservrijdag 19 oktober 19.00 uur Communieviering W. RoversBel of mailvoor onzekleurenbrochure!• Verhuur van luxe touringcars• Dagtochten• Touringcarvakanties• Schoolreizen• Groepsreizen op maatDoetinchemseweg 6a •7007 CC Doetinchem/Wijnbergen • Telefoon: (0314) <strong>35</strong> 44 08Fax: (0314) 36 51 01 • E-mail: info@otctours.nl • Internet: www.otctours.nlHet Weerdje woensdag 5 september 18.45 uur Communieviering M. <strong>St</strong>ortelerzaterdag 6 oktober - Gebedsdienst M. <strong>St</strong>orteler(afsluiting feestweek)Schavenweide donderdag 20 september 16.00 uur Eucharistieviering P. Ambting /aansl. ziekenzalvingdonderdag 18 oktober 16.00 uur Communieviering J. BrugmanWijkcentrum ‘de Zonneboom’ vrijdag 7 september 10.00 uur Communieviering J. Visservrijdag 5 oktober 10.00 uur Communieviering J. VisserZorgcentrum Jozef Gaanderen vrijdag 14 en 21 sept. 11.00 uur Communieviering J. Brugmanvrijdag 12 okt. en 19 okt. 11.00 uur Communieviering J. Brugman19


H. Georgius - TerborgVormsel 2012De voorbereidingen op het H. Vormsel zijn inmiddelsvan start gegaan. De kinderen die nu in groep 8 vande basisschool zitten, hebben hiervan bericht ontvangen.De aankomende vormelingen uit Terborg zullensamen met de kinderen uit Etten worden voorbereidop het vormsel. De lessen hier voor worden buitenschooltijd gehouden en worden verzorgd door enkeleouders en leden van de werkgroep. De presentatievieringwordt gehouden op zaterdag 13 oktober a.s. in deH. Georgiuskerk in Terborg voor álle vormelingen uitGaanderen, Etten en Terborg. De verwachting is dathier in totaal <strong>35</strong> à 40 kinderen aan zullen deelnemen.Tijdens deze viering zal pastoor Ambting voorgaan.Het Gemengd Kerkkoor van Terborg zal samen metkinderkoor Keitof uit Gaanderen de presentatievieringopluisteren.Op zaterdag 24 november zullen alle vormelingenuit Gaanderen, Etten en Terborg gezamenlijk hun H.Vormsel ontvangen van drs. P. Kuipers. Hij is rectorvan het Ariënsinstituut in Utrecht (dat is de diocesaneopleiding tot pastoraat). Deze vormselviering zalplaatsvinden in de H. Martinuskerk in Etten.In de herfstvakantie zal de hele groep kinderen metde trein naar Utrecht afreizen om kennis te makenmet drs. P. Kuipers en met hem in gesprek te gaanover het vormsel. Daarna brengen zij een bezoekaan de kathedraal voor nadere uitleg. Uiteraard gaande werkgroepleden en enkele ouders mee om dekinderen te begeleiden.Binnenkort komt er een website, waarop alle infor matieover het vormsel in Gaanderen, Etten en Terborg telezen is, foto’s te bekijken zijn en liederen te beluisterenzijn. We houden u op de hoogte.De Werkgroep H. Vormsel bestaat uit Mariet Jansen enMiranda Meijer (locaties Gaanderen), Ans Jansen enJosé Dieker (locatie Etten) en José Voortman (locatieTerborg).De Parochiële CaritasInstelling (PCI)Het doel van de PCI is om aandacht en ondersteuningte bieden in noodsituaties.Dat kan gaan om zowel materiële steun als om eenluisterend oor.De PCI-en van de acht geloofsgemeenschappen vande HH Maria en Laurentiusparochie zijn vanaf begindit <strong>jaar</strong> samengevoegd tot één centrale PCI.Dit betekent dat de PCI H. Georgius Terborg isopgegaan in de nieuwe PCI HH Maria en Laurentius.Van elke locatie zit er een vertegenwoordiger in dezePCI. De locatie Terborg wordt vertegenwoordigd doorEduard Brandsma.Voor hulpaanvragen uit Terborg kunt u dus contactopnemen met Eduard Brandsma,telefoon 0315-32 78 39.Sandra Hendriks, pastoraatsgroepDrukkerij locatie sluitMede als gevolg van het overlijden van Theo<strong>St</strong>evering is besloten de drukkerij van de locatiedefinitief te sluiten. Voor drukwerk kan de locatievooralsnog terugvallen op de drukkerij van de locatieOLV ten Hemelopneming in Doetinchem.Dank voor de bereidwillige medewerking aldaar.De coördinatie voor de bundeling van de Bethlehembodeen het gereed maken voor de verspreidingzijn nu in handen van Jan Franken, die zich bereidheeft verklaard deze klus van Theo <strong>St</strong>evering over tenemen.Ook hier past een woord van dank.Justien Schölzel, locatieraadOpening van het Werk<strong>jaar</strong>Zoals al jaren een goede traditie binnen de Terborgsegeloofsgemeenschap, willen we ook dit <strong>jaar</strong> samenmet al onze vrijwilligers het werk<strong>jaar</strong> 2012-2013openen op de derde dinsdag van september.We starten op 18 september om 19.00 uur met eeneucharistieviering en zetten de avond voort in hetKulturhus onder het genot van een hapje en eendrankje.Alle vrijwilligers ontvangen persoonlijk eenuitnodiging. Hebt u onverhoopt geen uitnodigingontvangen, neemt u dan even contact op met onssecretariaat.Locatieraad en Pastoraatsgroep TerborgIn memoriam Theo <strong>St</strong>everingIn het vorige nummer van de Bethlehembode werdreeds melding gemaakt van het overlijden van Theo<strong>St</strong>evering. Wie zijn gedachtenisplaatje leest, komt totde conclusie dat zijn leven niet altijd over rozen ging,maar dat hij met veel inzet en geloof de tegenslagente boven kwam. Theo was een van de vele vrijwilligersop wie de parochie kon bouwen. Lopen wede laatste 40 <strong>jaar</strong> door, dan hebbenslechts enkelen de verantwoordelijkheidvoor de drukkerij gedragen ofwel,ze hebben een vrij lange staat vandienst om zo te zeggen. Duidelijk is datTheo de langste en meeste tijd op dedrukkerij heeft doorgebracht.Met name de maand december wastelkens een topmaand. Immers, er washet Kerstnummer van het parochiebladdat klaar moest. Vaak een drietalvieringen voor de Kerstavond en danwas er nog het vele werk ter voorbereidingvan de actie Kerkbalans. Doorhet <strong>jaar</strong> heen waren er de boekjes voor bijzonderevieringen. Het was altijd: “even Theo bellen”. Hij waszo iemand van “als ik ja zeg, dan sta ik er voor en gaik er voor”. Hij was zeer accuraat, verantwoordelijk,attent, zorgzaam, maakte makkelijk contact, omkort te gaan ‘hij had hart voor de goede zaak’ endat sierde hem. Voor zijn werkzaamheden voor deparochie wist hij telkens een vriendenkring te vindendie behulpzaam was bij het vouwen en nieten.Gezelligheid stond voorop en de koffie hoorde er bij.Toekomst geloofsgemeenschapTerborgIn de vorige Bethlehembode stond vermeld dat ervoor de parochianen in Terborg een inlegvel bijgeslotenwas. Per abuis is dat helaas niet bijgevoegd.Het betreft een samenvatting van hetgeen pastoorMorsink heeft verteld op de parochieavond van 25april. Dit inlegvel is nu alsnog bijgesloten.De rode draad is: voordat je naar de toekomst kuntkijken, zul je eerst het verleden los moeten laten.En naar de toekomst toe voor iedere parochiaan:wat wil jij zelf? Waar heb jij zelf behoefte aan?Waar loop jij zelf warm voor en waarvoor zou je jehanden uit de mouwen steken?Wij roepen alle parochianen daarom op: geef gehooraan onze oproep op het inlegvel. Laat u horen!Namens de werkgroep Nieuw Begin, Jos KunzeTheo is geboren op de plek waar twee parochieselkaar raken en die plek bleef hem altijd dierbaar.Echt een familiemens. Zorgzaamheid was er opde eerste plaats voor zijn Agnes, zijn kinderen enkleinkinderen, maar ook voor zijn naasten. Veel tijdgaf hij voor het welzijn van zijn buurmensen.Hij hield van de natuur en kon genieten van menigfietstochtje. Het is ook te middenvan de ongerepte natuur, dat hij zijnleven terug gaf aan zijn Schepper.Verslagenheid in zijn gezin, zijn familieen bij velen daarbuiten. Wat ons restis grote dankbaarheid voor het velegeven aan velen door middel van zijninzet voor de gemeenschap en dit opvelerlei gebied, doch in het bijzondervoor onze Georgiusgemeenschap.Theo, nu je Thuis bent in de Vrede enLiefde van Gods Vaderhuis, wees daarvoor al je dierbaren tot voorspraak.Wees ook tot voorspraak voor onze geloofsgemeenschap,welke door moeilijke tijden heen moet.De Georgiusgemeenschap betekende veel voor jou.Jij hebt veel voor die gemeenschap betekend.Rust in Vrede.Jarig- mevrouw W. Lavalaye, 93 <strong>jaar</strong>- de heer Th. Keurntjes, 80 <strong>jaar</strong>- mevrouw W. Jansen, 87 <strong>jaar</strong>- mevrouw M. Boerboom, 80 <strong>jaar</strong>- mevrouw E. Brinkenberg, 87 <strong>jaar</strong>- mevrouw S. Vereyken, 86 <strong>jaar</strong>- mevrouw G. Schennink, 87 <strong>jaar</strong>- de heer H. Hilderink, 80 <strong>jaar</strong>- mevrouw W. Heister, 95 <strong>jaar</strong>- mevrouw M. Onstein, 86 <strong>jaar</strong>- mevrouw B. Jansen, 97 <strong>jaar</strong>- mevrouw B. van Raaij, 87 <strong>jaar</strong>- mevrouw G. Gerritsen, 89 <strong>jaar</strong>- de heer W. Tomesen, 85 <strong>jaar</strong>- mevrouw M. van Braak, 92 <strong>jaar</strong>Namens velen uit de Terborgse gemeenschap,Gerard HeisterOverleden- de heer A.F. Bos, 87 <strong>jaar</strong>- de heer Th. <strong>St</strong>evering, 75 <strong>jaar</strong>- de heer F. Meier, 77 <strong>jaar</strong>- de heer J.N.M. Tiemessen, 72 <strong>jaar</strong>- mevrouw Th.J.J.M. Valk-Eggink, 78 <strong>jaar</strong>- mevrouw E.P.M. Miedema, 92 <strong>jaar</strong>2021


H. Martinus - EttenRestauratieH. Martinuskerk Ettenop schemaDe restauratie (eerste fase) van onze HeiligeMartinuskerk is bijna voltooid.De oplevering van de dakrenovatie is gepland op1 oktober 2012.De tweede fase van de renovatie bestaat uitonderstaande werkzaamheden:• Glas-in-loodramen, 28 stuks, dreigen eruit tevallen, geheel opnieuw aan te brengen• Gevelmetselwerk scheuren en voegwerkrepareren• Vloeren eerste, tweede en derde verdiepingen trappen kerktoren vernieuwen, die door delekkages gedeeltelijk zijn gerot• Veiligheid kerktoren, leuningen aanbrengen• Veiligheid op gewelf, leuningen en ladders torenen schip aanbrengen• Veiligheid op gewelf, 102 veiligheidshakenaanbrengenVerdere wensen:• Vluchtdeuren voor in de kerk, achter de biechtstoelen,die vervolgens naar de parkeerplaatsleiden• Vluchtdeuren voorzien van panieksluitingen• Met lichtborden vluchtroutes aangeven• Ingangsdeuren achtergevel vernieuwen,eikendeuren transparant uitgevoerd• Eenmaal dubbele deuren en driemaal enkeledeuren. Tevens voorzien van panieksluitingDit alles conform de eisen van de gemeente vooreen ‘gebruikersvergunning’• Buitenschilderwerk van de pastorieGeldstortingen op onze rekening 12<strong>55</strong>.31532 t.n.v.stichting restauratiefonds Martinuskerk te Etten zijnuiteraard nog steeds van harte welkom.Tevens wordt er op dit moment door Marcel Jansengewerkt aan een website van onze geloofsgemeenschap.Op deze website zal allerhande informatie,maar vooral ook het laatste restauratienieuws metbetrekking tot onze kerk te vinden zijn.Op het moment van drukken van deze editie vande Bethlehembode is de website nog niet online.Zo gauw de website online te bezoeken is, wordt uuiteraard direct in kennis gesteld.Het aanbrengen van houten regels waarop de nieuwe natuursteenleienworden aangebracht.Een delegatie van het bestuur krijgt technische uitleg van architectBoerman.Gezinsviering in onze kerkOp zaterdag 15 september om 19.00 uur is er eengezinsviering in onze H. Martinuskerk. Het thema vandeze viering is: ‘Er valt ook dit <strong>jaar</strong> veel te oogsten’.Voorganger is diaken Jos Brugman en het kinderkoor‘Keitof’ uit Gaanderen verzorgt de zang. Iedereen isvan harte welkom in deze speciale viering.Nieuwe misdienaarverwelkomdIn de vorige editie van de Bethlehembode deeldenwij u mee dat vier nieuwe misdienaars zich haddenaangemeld ter versterking van onze groep. Tot onzegrote vreugde hebben wij ook nog een vijfde nieuwemisdienaar mogen verwelkomen, te weten GerbenWiegerinck. Wij wensen Gerben heel veel plezier ensucces met het dienen tijdens de vieringen in onzekerk.Ver<strong>jaar</strong>dagskalenderTot en met 6 augustus vierden de volgende80-<strong>plussers</strong> van onze gemeenschap hunver<strong>jaar</strong>dag:- Mevrouw A.H.M. van Aken - Slutterwerd op 11 juni 87 <strong>jaar</strong>- De heer A.J.H. Geuijen werd op 17 juni 88 <strong>jaar</strong>- Mevrouw H.W.M. Helmink - van Halwerd op 17 juni 87 <strong>jaar</strong>- De heer H.W. Willemsen werd op 26 juni 86 <strong>jaar</strong>- De heer A.B.H. Derksen werd op 28 juni 82 <strong>jaar</strong>- Mevrouw G.A. Mullink - Mokkinkwerd op 1 juli 84 <strong>jaar</strong>- Mevrouw G.M.D. Vinkenvleugel - Weijerswerd op 3 juli 91 <strong>jaar</strong>- Mevrouw W.J.A. Jansen - Gerritsenwerd op 4 juli 90 <strong>jaar</strong>- Mevrouw J.W. Aalberts - Kapellewerd op 17 juli 91 <strong>jaar</strong>- Mevrouw J.A. <strong>St</strong>apelbroek - Verheijwerd op 26 juli 86 <strong>jaar</strong>- Mevrouw M.A. Berndsen - Ketelaarwerd op 29 juli 85 <strong>jaar</strong>- De heer H.J. Hegmanwerd op 3 augustus 82 <strong>jaar</strong>- De heer B.G.S. van Akenwerd op 6 augustus 81 <strong>jaar</strong>Namens de geloofsgemeenschap van de H.Martinus van harte proficiat en nog vele gezondejaren toegewenst.NieuweuitvaartvoorgangersIn de viering van 16 september om 10.30 uur inde kerk van OLV Tenhemelopneming ontvangenForty Elbers en Ans Jansen een zending om voorte gaan in uitvaarten binnen de HH. Maria enLaurentiusparochie.Waar het pastoresteam steeds zwaarder belastwordt en emeriti ouder worden, ziet het team zichgenoodzaakt om nieuwe wegen te zoeken en tevoorkomen dat er een tekort aan voorgangers bijuitvaarten ontstaat.We hopen met de huidige pastores, de emeriti enAns en Forty de komende jaren voldoende uitvaartvoorgangerste hebben.Ans en Forty hebben het afgelopen <strong>jaar</strong> via hetvicariaat Arnhem een cursus gevolgd, waarin zijbekwaamd zijn in het voorgaan in uitvaarten.In de cursus was aandacht voor begeleiding vande na<strong>bestaan</strong>den en het voorgaan in de uitvaartmet de bijbehorende rituelen en de verkondiging.Verder hebben Ans en Forty meegelopen metdiaken Brugman en ondergetekende om zich depraktijk van het voorgaan toe te eigenen. Zowelde cursus als de stage hebben beide dames metpositieve getuigenis afgesloten.We hopen dat Ans en Forty, die veel vrije tijdopofferen om dit goede werk te doen, een welkomonthaal vinden als uitvaartvoorgangers.Het pastorale team en het bestuur van de parochiezijn blij om Ans en Forty te kunnen verwelkomenen hebben er alle vertrouwen in dat zij met zorg endevotie uitvaarten zullen verzorgen.Hartelijk welkom!Forty Elbers (l) en Ans Jansen.Namens team en bestuur van de parochie,Pastoor Peter Ambting2223


H. Martinus - GaanderenAnita de Vrught 40 <strong>jaar</strong>lid AlbertinumkoorZaterdagavond 23 juni was de laatste keer voor devakantie, dat het Albertinumkoor moest zingen.In eerste aanleg leek het een zaterdagavond alsalle andere. Maar tussen de koorleden stond eendame met een fraaie corsage opgespeld. Dat wasmevrouw Anita de Vrught. De locatieraad was doorhet bestuur getipt, dat Anita op deze dag precies40 <strong>jaar</strong> lid was van het Albertinumkoor en ook noghaar ver<strong>jaar</strong>dag vierde.Na de woord- en communieviering werd zijtoe gesproken door Gerard Vollenberg, de voorzittervan de locatieraad. Hij memoreerde, dat Anitaaan het begin van de jaren 70 van de vorige eeuwals 16-<strong>jarig</strong>e lid is geworden van het toenmaligejongerenkoor. Zij kwam uit het jeugdkoor en is dusfeitelijk al langer dan 40 <strong>jaar</strong> koorlid.Vollenberg: “Maar Anita, jouw kwaliteiten reiktenverder dan alleen het zingen in het koor. Jij namOpruimen afval kerkhofOns parochiekerkhof ligt er altijd fraai bij. Mede dankzijeen groep vrijwilligers, die iedere eerste maandag vande maand het kerkhof een grote schoffelbeurt geven.Maar ook parochianen die hun dierbare overledenenbezoeken, dragen hieraan hun steentje bij doorop de graven en bij de urnenmuur mooie plantenen bloemstukken neer te leggen. Deze raken echteruitgebloeid of verwelken. Wij vragen u erop toe te zien,dat op graven en bij de urnenmuur aanwezig afval tijdigwordt opgeruimd en deze te deponeren in de grotecontainer die bij de ingang staat. Laten we met z’n allenhierop een beetje attent zijn, dan kunnen we met rechtspreken van een fraai kerkhof.De locatieraadook bestuursverantwoordelijkheid en bent al velejaren voorzitter. Daarnaast verricht je ook allerleihand- en spandiensten voor het koor. Het is Anita dieop de maandagavond de koffiekopjes voor de ledenklaarzet en na de repetitie alles weer netjes opruimt.Bij juf Ria op school maak je kopieën voor de koorleden,zodat iedereen de map weer compleet heeft.Ook neem je deel aan het periodiek korenoverleg omte bekijken welk koor wanneer moet zingen.Kortom, Anita, jij bent het boegbeeld van hetAlbertinumkoor en verdient het dan ook een eervolleplaats te krijgen in het gouden boek van onzeparochie.”Met het overhandigen van een exemplaar van deoorkonde als bewijs, dat zij vanaf heden in hetGouden Boek is opgenomen, feliciteerde GerardVollenberg Anita met haar jubileum en tevens methaar ver<strong>jaar</strong>dag en bedankte haar voor al die mooiejaren, die zij er als zangeres voor de parochie was.Secretaris/koorlid Anja Pelgrim onderstreepte zijndank door namens het koor Anita een prachtigboeket bloemen aan te bieden. Daarna was ergelegenheid Anita met haar jubileum en ver<strong>jaar</strong>dagte feliciteren.Secretaris/koorlid Anja Pelgrim speldt jubilaris Anita de Vrught eenfeestelijke corsage op.DopenOp de zondagen 14 oktober en 9 december 2012 is erweer de mogelijkheid kinderen te laten dopen in de<strong>St</strong>. Martinuskerk te Gaanderen.Op 14 oktober is pastoor Peter Ambting doopheer enop 9 december diaken Johan Visser.Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dittelefonisch melden bij het secretariaat, op dinsdagvan 9.30 tot 10.30 uur en op donderdag van 14.00 tot15.00 uur, telefoon 0315-323223.Ook is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemenmet mevrouw Riek Wolsink, telefoon 0315-324849.<strong>Informatiemarkt</strong> ouderen16 oktoberOp dinsdag 16 oktober organiseert de OuderenwerkgroepGaanderen een informatiemarkt voormensen van <strong>55</strong> <strong>jaar</strong> en ouder in sporthal ‘De Pol’ inGaanderen.De werkgroep heeft ook dit <strong>jaar</strong> gekozen vooreen informatiemarkt. Er worden tafels en stalletjesingericht met informatie van diverse organisaties ophet gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Ook wordener demonstraties gegeven over activiteiten voorouderen.Het voorlopige programma/deelnemers/sters ziet erals volgt uit:- Pedicure met informatie over voetverzorging.- Beter Horen voor het maken van een gehoortest.- Diapresentatie en voordracht Oud Gaanderen doorT. Maas.- GGnet met een voordracht Beter slapen enpiekeren. Joke Slutter, verpleegkundige, namensSensire.- Daytripper luxe taxivervoer.- Wijkteam Gaanderen met medewerking o.a. van depolitie.- IJsselkring met meer bewegen voor ouderen,maaltijdverzorging, mantelzorg, ouderenadviseur,steun- en leundiensten.- De Trefkuul met informatie over activiteiten zoalspc-cursus ouderen, sjoelen en koersbal.Verder zijn er demonstraties koersballen en sjoelen.Het belooft een interessante en gezellige middag teworden, met voor de pauze de informatiemarkt endemonstraties en na de pauze twee sprekers die uniet zult willen missen, evenmin als het traditionelestamppotbuffet ter afsluiting.De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het stamppotbuffetis om ca. 17.00 uur. De kosten voor deelname aan hetbuffet bedragen € 8,00. Voor bezoekers van alleen deinformatiemarkt vragen wij een bijdrage van € 3,00.Voor dat bedrag krijgt u twee maal koffie en eenconsumptie aangeboden. U kunt bij binnenkomstbetalen.Om ca. 18.00 uur wordt de bijeenkomst beëindigd.Opgave uiterlijk 1 oktober 2012 telefonisch of pere-mail bij: Mimy Hengeveld, Korte Huitinkstraat 12,7011 BG Gaanderen, tel. 0315-324248, e-mail:hennyhengeveld@hotmail.com enJ.C.Collewijn, De Witstraat <strong>35</strong>, 7011GG Gaanderen,tel. 0315-33046, e-mail: j.collewijn@chello.nl.Maria is overal en altijdaanwezigAl reizend door het prachtige GroothertogdomLuxemburg komen wij op een dag aan bij hetpittoreske stadje Clerveaux. Een schitterend stadje,omgeven door hoge rotsformaties.Opvallende, in het oogspringende gebouwen zijn hetChateau van Clervaux en de historische parochiekerk.Als een soort beschermengelen waken zij over ditstadje. Het is er niet druk, zodat wij de gelegenheidhebben alle bezienswaardigheden op ons gemak tebekijken.Als we ons weer op weg begeven, valt ons oog opeen hoog boven de rotsformaties uitstekende torendie geheel in de steigers staat. Wij vermoeden, dat dithet Benedictijnenklooster van Clerveaux is en volgendan ook de borden richting ‘Abdij’.Ons vermoeden blijkt juist te zijn. De abdijkerk ende Catacomben zijn voor het publiek geopend. Inde catacomben is een tentoonstelling ingericht overde geschiedenis van de abdij en haar patroonheiligeBenedictus. De abdijkerk ademt de stilte van eenklooster en het ruikt er naar wierook.Hoewel er niet gefotografeerd mag worden, heb ikniet na kunnen laten een kiekje te nemen van hetprachtige Maria Altaar, waarop Maria met Jezus opschoot staat afgebeeld. Deze foto willen wij u nietonthouden en zo zie je maar weer:Maria is overal enaltijd aanwezig.Maria-altaar in deabdijkerk van hetBenedictijnenkloosterte Clervaux.OverledenOp dinsdag 26 juni 2012 is overleden FranciscusAntonius Martinus Helming (Frans), echtgenoot vanTruus Helming-de Haan. Hij werd 75 <strong>jaar</strong> en woondeaan de Akkermansweg 4 te Gaanderen.Op zaterdag 30 juni 2012 vond voor hem de uitvaartdienstplaats, waarna de crematie volgde in hetcrematorium van de Slangenburg.Moge hij rusten in de vrede van de verrezen Heer.2425


H. Martinus - WijnbergenKoor Monte Vino viert<strong>35</strong>-<strong>jarig</strong> <strong>bestaan</strong>Namens het koor Monte Vino van de <strong>St</strong>. Martinuskerkin Wijnbergen nodigen wij u uit dit jubileummet ons te vieren en wel op zondag 9 septembera.s. om 10.30 uur in onze parochie. Deze eucharistievieringzal worden voorgegaan door pastoorAmbting. Aansluitend is er gelegenheid om hetkoor onder het genot van een kop koffie of thee tefeliciteren. Vervolgens zal het koor de dag feestelijkvoortzetten.Namens koor Monte VinoPaus roept op tot openheidtegenover GodPaus Benedictus XVI heeft de mensen opgeroepen totopenheid tegenover God. “Als wij ons tegenover Godopenen, verliezen wij niets. Integendeel, ons levenwordt rijk en groot”, zei hij woensdag 15 augustus bijgelegenheid van Maria Tenhemelopneming.Omgekeerd wordt een wereld die zich van Godverwijdert, niet beter, maar slechter, aldus de paus.“Alleen Gods aanwezigheid kan ook een goede wereldgaranderen.”In zijn preek benadrukte Benedictus dat Godsaanwezigheid in mensen – en daarmee het geloof– voor een verlichting van de wereld zorgt in hetaangezicht van haar treurigheid en problemen. Hetvoorbeeld van Maria laat zien dat er bij God plaats isvoor de mensen, voegde hij toe. “God is het huis vande mensen, in God is er ruimte.”De opname in de hemel van Maria met lichaam en zielbetekent niet dat zij vertrokken is naar een onbekenduniversum. Veeleer is zij naar God gegaan. Zij neemtdeel aan Gods aanwezigheid en is tegelijk de mensennabij, zei de paus. Ook de mens valt niet in een leegteals hij sterft. “God verwacht ons, wij vinden hem entreden binnen in een andere wereld.” (KN)Bus- en fietsbedevaartKevelaerOp zondag 2 september vertrekt vanuit de Maria enLaurentiusparochie de bus- en fietsbedevaart naarKevelaer. Wilt u (als dit nummer bij u in de bus valt,is de datum voor inschrijving al verstreken) alsnogaan deze bedevaart deelnemen, dan kunt u op eigengelegenheid naar Kevelaer gaan en zich bij de groepvoegen. In ons komende nummer besteden wijaandacht aan deze gebedstocht.Willibrordsprocessie voorde tiende keerDe Willibrordprocessie zal op 9 september door deUtrechtse binnenstad trekken. In september 2002besloot de toenmalige plebaan N.M. Schnell als eerstein Nederland gebruik te maken van de opheffing vanhet processieverbod.Tot die datum mocht sinds het begin van de reformatiein Nederland geen processie worden gehouden,behalve op de plaatsen waar de katholieke eredienstnooit geheel verboden was geweest.“Een processie is een geloofsgetuigenis – vandaarook het motto van deze processie ‘Geloven maggezien worden’ – en wie kan er beter met eenprocessie worden geëerd dan één van de grootstegeloofsgetuigen van de Lage Landen, de heiligeWillibrord?” aldus de huidige plebaan van deUtrechtse kathedraal, H. van der Vegt. “Processieszijn ook een uiting van vreugde om het geloof. In hetOude Testament lezen wij hoe Koning David dansendvoor de Ark van het verbond uitging (2 Samuël 6),toen deze in processie teruggebracht werd naarJeruzalem. Wij hopen dat de Willibrordprocessie vooru zowel een geloofsgetuigenis als een stukje blijheidom het geloof mag betekenen.”15.30 uur: aanvang gebedsviering <strong>St</strong>. Wiilibrordkerk,Minnebroedersstraat15.50 uur: opstellen processie met Schrijn bij het <strong>St</strong>.Willibrordbeeld op Janskerkhof16.45 uur: aankomst bij de Sint Catharinakathedraal,Lange Nieuwstraat 3616.50 uur: Pontificale Vesperviering met kard. Eijk.Programma Parochiecatechesena<strong>jaar</strong> 2012Meditatie in de christelijke traditie;samen bidden<strong>St</strong>ilte is schaars vandaag de dag. Toch is de stiltevanouds een weg naar je diepste zelf, naar God. Hoeword je stil? Wat kom je tegen? Wat brengt de stilte je?Rond deze vragen komen we samen. We oefenen metelkaar om de stilte binnen te gaan, daadwerkelijk.“Ga je binnenkamer in!” en “Bid zonder omhaal vanwoorden!”, zegt Jezus in de Bergrede. Geïnspireerddoor deze woorden van Jezus gaan we de <strong>St</strong>iltebinnen om ons te laten aanspreken door God. Gebedis een krachtige bron om je geloofsleven dagelijks tevoeden.We mediteren op de wijze van de Wereldgemeenschapvoor Meditatie vanuit de Christelijke Traditie. Dit iseen oecumenische contemplatieve gemeenschap dieactief is in meer dan honderd landen (Website: www.wccm.nl).De avonden staan open voor iedereen, katholiek ofprotestant, gelovig of niet-gelovig. U bent van hartewelkom.Inleidende bijeenkomst op 25 septemberMeditatiebijeenkomsten op de dinsdagen 9 en 23oktober, 6 en 20 november en 4 en 18 december 2012en op de dinsdagen 8 en 22 januari, 5 en 19 februarien 5 en 19 maart 2013.Plaats: Parochiecentrum O.L.VrouwTijd: 19.30 - 21.00 uurGeloven Nu – groepen;in gesprek over geloven vandaagWat is een Geloven Nu – groep? In een kleine groepspreken we aan de hand van een Bijbelverhaal metelkaar over geloof en leven en over de vragen entwijfels, die hierbij horen.Vragen bij de Bijbeltekst leiden tot boeiende gesprekken.In een ontspannen sfeer delen we met elkaarwat ons beweegt en bezighoudt in ons leven en onsgeloof. De groep is open voor iedereen: katholiek,protestant, gelovig of niet-gelovig.Dit <strong>jaar</strong> zijn er in onze parochie twee groepen en weleen in Doetinchem en een in Terborg.De groep in Doetinchem komt samen op:Woensdag: 19 september, 17 oktober en14 november 201216 januari, 20 februari en 20 maart 2013Plaats: Parochiecentrum O.L.VrouwTijd: 14.30 - 16.00 uurDe groep in Terborg komt ongeveer om de drie wekensamen op dinsdag- of woensdagavond en wel in hetparochiecentrum van de locatie H. GeorgiusDe ene keer wordt de bijeenkomst geleid doordominee Gaastra, de andere keer door pastorDaalhuizen.1e keer Dinsdag 18 septemberPlaats: Locatie H. Georgius, TerborgTijd: 19.30 - 21.00 uurGoed, gelukkig leven volgens hetbijbelboek PredikerWat is een goed, gelukkig leven? In het bijbelboekPrediker staat deze vraag centraal.Prediker legt zich niet neer bij gebruikelijke antwoordenen gaat ongemakkelijke vragen niet uit de weg.Zijn zoeken is oprecht en gedurfd en herkenbaar voorons vandaag.Voor oud-cursisten van de pastorale schoolWoensdag: 19 september, 17 oktober en14 november 201216 januari, 20 februari en 20 maart 2013Tijd: 19.30 - 21.00 uurPlaats: Parochiecentrum O.L.VrouwAdventstijd: oefening in wachtenDe Advent is een tijd van wachten. We zien uit naar hetLicht, de geboorte van Jezus met Kerstmis. Kunnen wenog wachten? Zijn we het wachten niet verleerd in eentijd van snelle communicatie en veel actie?De tijd van de Advent helpt ons om te leren wachten.Wachten is een levenshouding van toegewijd zijn aanhet heden, van aandacht voor het leven dat we leidenmet het oog op God, het Geheim dat ons leven draagt.Maandag: 10 en 17 december 2012Tijd: 19.30 - 21.00 uurPlaats: Parochiecentrum O.L.VrouwAanmeldingJe kunt je telefonisch of schriftelijk opgeven voor deactiviteiten op het volgende adres:Secretariaat Locatie OLV Tenhemelopnemingt.a.v. pastor Berrie DaalhuizenPrins Hendrikstraat 36, 7001 GL DoetinchemTel. 0314-391091 (maandag, woensdag en vrijdag van9.30-12.00 uur) of per e-mail t.a.v. pastor Daalhuizennaar: olv@maria-laurentiusparochie.nlJe vindt exemplaren van het volledige <strong>jaar</strong>programma2012-2013 achter in de kerk of je kunt het afhalen ophet secretariaat van je locatie.2627


OLV Tenhemelopneming - DoetinchemDit is ook kerk zijn …In deze rubriek laten we u nader kennis maken metvrijwilligers en hun manier van ‘ook kerk zijn’. Dezekeer met Miguel Mendes de León (50 <strong>jaar</strong>), voorzittervan de OLV-locatieraad.Miguel, zijn vrouw Thérèse en hun kinderen Guy,Valérie, Wiesje, Charlotte en Nathalie (vier van henzijn actief als misdienaar) wonen tussen Velswijken Zelhem. Het is een warme zomeravond en weeten buiten met een geweldig uitzicht op weilanden,’boerburen’ die balen stro binnenhalen en dekinderen die zich vermaken in het zwembad. Enuitzicht op de moestuin met aardappelen, peultjes,sla, broccoli, courgettes, uien en andere groenten.Ik hoor – en proef – die avond voor het eerst datMiguel, die ik nu drie <strong>jaar</strong> ken als voorzitter van deOLV-locatieraad, een goede kok is, voornamelijkgebruikmakend van ingrediënten uit eigen tuin.We praten over zijn vrijwilligerswerk.Miguel begon met het helpen in familievieringen,het voorbereiden van gezinsvieringen rond Kerstmisen Pasen. Uit die tijd kent hij de familie Kroes goed:ook het gezin van Pim en Lian levert met groteregelmaat misdienaars voor de vieringen in deOLV-kerk. Drie <strong>jaar</strong> geleden werden Miguel en PimKroes gevraagd door de vorige voorzitter van het –toen nog zo geheten – OLV-parochiebestuur, Eddyvan Loo, voor functies in de nieuwe OLV-locatieraad.Miguel als voorzitter en Pim voor gebouwen/facilitairezaken.Miguel: “Het was even wennen in het begin. Ik haddestijds geen idee wat er allemaal op de agendavan een locatieraad staat. Ik kreeg o.a. te makenmet de stuurgroep, de fusie van de acht locaties,het voortdurende tekort aan vrijwilligers, OLV alsEucharistisch Centrum, de taakverdeling tussenhet parochiebestuur/pastores en de locatieraad/pastoraatgroep, de vele taken met te weinig mensenop het OLV-secretariaat en de kosterij. Maar nu, nadrie <strong>jaar</strong>, kan ik zeggen dat ik een beetje weet wat ikwel/niet moet coördineren en aansturen. Het loopt,vrijwilligers voeren hun taken naar eigen inzichtprima uit en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden.Ik zie ook wel dat dezelfde vrijwilligers ersteeds meer taken bij moeten gaan doen: het worden‘stapelvrijwilligers’. Maar onlangs hebben we na eenintensieve wervingsactie er toch weer zeven nieuwevrijwilligers bij gekregen, waarmee we zeer blij zijn.Mensen willen graag bij de kerk horen – elke zondagis er een inspirerende boodschap. Ik zie het gebeurendat de locatieraad enerzijds en de pastoraatgroepanderzijds – nu nog twee aparte gremia – steedsmeer in elkaar gaan schuiven naar één ‘bestuur’. Eenontwikkeling die eigenlijk al in gang is gezet. Het iseen logische stap, omdat ‘kerk zijn’ juist draait om hetbinden van mensen aan je geloofsgemeenschap.Pim Kroes heeft onlangs een andere taak aanvaard:hij gaat op verzoek van het parochiebestuur inkoopcontractenafstemmen voor heel Maria en Laurentiusop het gebied van telefonie, energie, (print)papier,kaarsen en dergelijke. Ook Ineke Emaus is aftredendvolgens het opgestelde rooster en voor de eerstvolgendeperiode niet beschikbaar. We gaan daarom opzoek naar vervanging voor hen.”Miguel is verheugd dat de samenvoeging van delocaties en de vorming van de Maria en Laurentius(M&L) parochie, ondanks de hiermee gepaard gaandepijnlijke kerksluitingen, eigenlijk heel goed gaat. Dewekelijkse Eucharistievieringen in het EucharistischCentrum worden – na wat gewenningsproblemen –goed bezocht. Koren, acolieten, misdienaars, lectorenen gastvrouwen uit de diverse locaties wisselenelkaar af en helpen elkaar om elke week een goedeviering te verzorgen. “Ik hoor van diverse kantendat de opvang in de OLV door kosters, gastvrouwenen anderen van die vrijwilligers uit andere locatiesprima is. En het koffiedrinken na afloop van deEucharistieviering helpt zeker in het verder verbindenvan elkaar.”Ter sprake komt ook dat met enige regelmaatnagegaan wordt wat er samen beter gedaan kanworden met de andere locaties in de M&L-parochie.En hoe we de vele contacten die pastoor PeterAmbting en de andere pastores hebben, kunnengebruiken in de activiteiten van de pastoraatgroepen de locatieraad. Miguel: “Kortom, er is al veelgedaan én er is nog veel te doen”.Naast koken samen met Thérèse is Miguel ook opsportief gebied actief: roeien met dochter Valérie,bridgen met zoonGuy. Hij heeft zijnkantoor aan huisen is zijn werk ophet gebied vanadvertentieverkoopin land- entuinbouwmediaaan het uitbreiden.Het geven vanverkooptrainingenzal een volgendestap zijn. Delandelijke werkomgevingzal zeker inspirerend werken.Gaan trouwen:Vrijdag 7 september 18.00 uur.Milagros Martinez en Julian Hagenbeek,Tulpenstraat 15In memoriamIneke EmausOp 9 juni is Liny Mohr-Eppink, Schavenweide 4-41,op 87-<strong>jarig</strong>e leeftijd overleden. Liny was vele decennialang lid van het OLV-vrijwilligerscorps: als bezorgervan parochieblad en kerkbalans, als pianiste bij deSchavenweide-vieringen, maar bovenal als dirigent vanDameskoor OLV, het koor dat zijzelf op 1 mei 1964 hadopgericht en waarvan zij altijd lid is geweest.Bij haar 45-<strong>jarig</strong> jubileum én dat van haar koor, werdzij daarvoor in 2009 koninklijk onderscheiden.Overleden- Elisabeth Hartjes-Visser † 20-05-2012Schavenweide/Holterhoek 10/K137, 89 <strong>jaar</strong>- Jo Kel-Jansen † 02-06-2012Schavenweide/Holterhoek 10/K139, 92 <strong>jaar</strong>- Liny Mohr-Eppink † 09-06-2012Schavenweide 4-41, 87 <strong>jaar</strong>- Annelies Moormann-Ebberink † 16-07-2012Prinsenhof 49, 59 <strong>jaar</strong>- Anne van Hout-Klijnstra † 23-07-2012Schavenweide 4-15, 84 <strong>jaar</strong>- Ton Mulling † 31-07-2012Kruisbergseweg 128, 65 <strong>jaar</strong>Begraven Begraafplaats Vredehof, Emmastraat:- Truus Posthuma-Jansen 30-07-2012Zonneplein 46 († 29-05-2012)Over restaureren, geld en...Geklop en zagen, zo begint de dagelijkse werkdag.Alhoewel, op dit moment is het bouwvakvakantie endat geeft even rust. Vooral het zagen maakt soms onswerk (te) lastig. Toch: het is de moeite waard.Dagelijks volgen we binnen ‘de oude pastorie’, onskantoor, de vorderingen op en rond het dak. Een restauratieom ‘u’ tegen te zeggen en die gestaag vordert,maar die ook dringend noodzakelijk was. Het dak isvrijwel klaar, de emmers voor de lekkage kunnen weerde kelder in en spoedig zullen de luiken weer het pandsieren.Inmiddels staat ‘Onze Lieve Vrouwe’ ook in de steigersen is er drukte alom. Ook voor de kerk een dringendnoodzakelijke restauratie, die mogelijk is mede dankzijsubsidie vanuit de provincie. Maar dat niet alleen. Metwaardering en respect hebben we in deze jaren hetwerk gevolgd van alle betrokken vrijwilligers. Oliebollenbakken, handwerken, plannen maken, brieven schrijven,onderhoud in de tuin en inzet bij alle activiteitenin de kerk. Juist het enthousiasme van al deze vrijwilligersmaakt het mogelijk, ook voor de provincie, om teinvesteren in een dergelijk project. Wat is immers eenkerkgebouw, een monument, zonder mensen die zichdaarvoor inzetten. Dagelijks zien wij in al die vrijwilligersprima noabers, waarmee het goed toeven is.Spijtig echter dat alleen de eerste restauratiefase vande kerk op dit moment financieel mogelijk is. Eenvolledige restauratie is belangrijk voor het behoudvan dit monumentale kerkgebouw. Niet zomaar eenmonumentaal gebouw, maar ook in zijn verschijningeen bijzonder kerkgebouw, waar u allen trots op magzijn. Mijns inziens is het dan ook belangrijk om ditkerkgebouw te behouden, niet alleen vanwege deeredienst en van daaruit het signaal naar de samenleving,maar ook vanwege zijn cultuurhistorische waarde.Bewustwording daarvan is meer en meer nodig.Een volgende restauratiefase zal een grote inspanningvragen van allen. Er is nog veel, zo niet heelveel geld nodig. Gedurende langere tijd zijn wij, mijnechtgenote en ik, bestuurlijk betrokken bij het behoudvan monumenten in Doetinchem. De ervaring diewe daarbij hebben opgedaan, is dat wanneer - veel -mensen zich verantwoordelijk willen voelen, dergelijkeprojecten, ook financieel, haalbaar worden. Juist diesaamhorigheidvan velen met eengemeenschappelijkdoel maakt danrealiseerbaar, wathaast onmogelijklijkt.mr. H. Grootjans2829


Verzoek tot onttrekkingingewilligdZoals u weet, heeft het bestuur van de parochie nade hoorzitting van 17 april jl. een verzoek tot onttrekkingaan de eredienst van het kerkelijk centrum ‘DeWingerd’ naar de bisschop gestuurd. Concreet wordtaan het bisdom gevraagd om het kerkelijk centrumper 1 januari 2013 aan de eredienst te onttrekken.RK Gemeenschap de Huet - Doetinchem<strong>St</strong>artzondag in de WingerdOp 9 september om 10.00 uur beginnen we hetnieuwe kerkseizoen met de <strong>St</strong>artzondag. Niet alleenstart het seizoen voor de Protestantse wijkgemeente,maar ook voor de werkgroep Oecumene.We hebben samen deze viering voorbereid en weworden muzikaal ondersteund door de oecumenischecantorgroep o.l.v. Harry Vromen. Het thema vandeze zondag is: ‘Geloof, Hoop en Liefde’.We zijn nog ‘herderloos’. Gelukkig heeft ds. WilmaOnderwaater uit Aalten het aangedurfd om in dezeviering voor te gaan; samen met haar hebben wedeze viering vorm gegeven. Vanaf 9.30 uur staat dekoffie al klaar, zodat we kunnen bijpraten over uwactiviteiten tijdens de zomermaanden.Na de viering staat de koffie/thee/limonade weerklaar, nu met wat lekkers, en kunt u uw kennis overkerkelijke symbolen testen. Aan uw kinderen isook gedacht: er is kinderoppas en kindernevendienst.Na de viering zorgt de kindernevendienstbovendien voor hun vermaak. Vanaf de startzondagzal de expositie van uw vakantiefoto’s van mooieoude geveltjes te zien zijn in de hal van de Wingerd.Iedereen is welkom.Inmiddels is het verzoek van het bestuur ingewilligd.Op 14 juni heeft de aartsbisschop van Utrecht het‘Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienstvan Kerkelijk Centrum De Wingerd’ verstuurd. Dedatum van de onttrekking van het kerkelijk centrumaan de eredienst is vastgesteld op 1 januari 2013.Verder heeft het bestuur van onze parochie op 27juni jl. een machtiging ontvangen van de aartsbisschopvan Utrecht om haar aandeel in het kerkelijkcentrum ‘De Wingerd’ te verkopen aan de PKN.Deze machtiging houdt tevens in dat de samenwerkingsovereenkomstmet de PKN betreffende hetkerkelijk centrum per 1 januari 2013 wordt beëindigd.Dit alles betekent dat het pastorale team op zondag25 november de laatste eucharistieviering zal verzorgenin het kerkelijk centrum ‘De Wingerd’. Hiermeewordt op de laatste zondag van het kerkelijk <strong>jaar</strong>een periode van samenkomen en vieren van desacramenten in het kerkelijk centrum afgesloten.In deze laatste eucharistieviering kijken we dankbaarterug op het vele goede dat in het kerkelijk centrumis gebeurd in de afgelopen jaren en tevens kijken wevooruit. Immers, de locatie de Huet blijft als geloofsgemeenschapdeel uitmaken van onze parochie.Namens de pastores,Pastor Berrie DaalhuizenCOLOFON30Hoofdredacteur:pastoor P. AmbtingRedacteur:diaken J. VisserEindredactie:B. Brouwer, J. HillebrandEindcontrole:B. KothuisLocatiecorrespondenten:- Diaconie: S. Emons pgsh.emons@gmail.com- H. <strong>Augustinus</strong>, Gaanderen: M. Robben ml.robben@hetnet.nl- H. Geest, Doetinchem: G. Bomers (vacature) g.bomers@planet.nl- H. Georgius, Terborg: E. Bakker els.bakker@hccnet.nl- H. Martinus, Etten: S. Jansen sjoerdjansen90@hotmail.com- H. Martinus, Gaanderen: G. Vollenberg g.vollenberg8@upcmail.nl- H. Martinus, Wijnbergen: J. Caerteling j.caerteling@tiscali.nl- OLV Tenhemelopneming,Doetinchem: I. Emaus ineke.emaus@gmail.com- RK Gemeenschap de Huet,Doetinchem: D. Baars desireebaars@live.nlAdvertenties: G. Bomers g.bomers@planet.nlVormgeving: John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - TerborgDruk:Senefelder/Misset-DoetinchemOplage: 8000 exemplarenVerspreiding: 7 x per <strong>jaar</strong>.Een exemplaar per ingeschreven adres in parochieadministratie, localegemeenschappelijke openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.)Kopij volgende Bethlehembode:Hebt u nieuws/kopij voor het eerstvolgende nummer van deBethlehembode, dan kunt u dit uiterlijk 30 september a.s.per e-mail zenden naar een van de hiervoor genoemdelocatiecorrespondenten.Foto’s dienen in het originele formaat als aparte bijlage bij uw tekst teworden meegestuurd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!