Gemeente Best - Verkeersbesluit - rotonde Ringweg / Heivelden-zuid

zoek.officielebekendmakingen.nl

Gemeente Best - Verkeersbesluit - rotonde Ringweg / Heivelden-zuid

STAATSCOURANT19Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.Nr. 4397februari2013Gemeente Best - Verkeersbesluit -rotonde Ringweg / Heivelden-zuidINT13-0658Het college van burgemeester en wethouders van BestOverwegingen ten aanzien van het besluitdat de rotonde Ringweg / Heivelden-Zuid binnen de bebouwde kom van Best is gelegen;dat in de huidige situatie op de rotondes binnen de bebouwde kom in Best fietsers voorrang moetenverlenen aan het gemotoriseerd verkeer ten opzichte van overige bestuurders op de rotonde en bestuurdersop toeleidende wegen;dat de gemeenteraad van Best op 12 december 2011 in haar raadsvergadering heeft besloten fietsersop rotondes binnen de bebouwde kom van Best in de voorrang te brengen;dat in de CROW publicatie 126 als richtlijn is opgenomen dat fietsers op rotondes binnen de bebouwdekom voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer;dat met het instellen van voorrang voor fietsers op rotondes het beeld voor de weggebruikers gelijkwordt met de landelijke voorrangsregelingen op rotondes binnen de bebouwde kom;dat in de buurtgemeenten van Best (Oirschot, Son en Breugel, Eindhoven en Boxtel) fietsers op enkelstrooksrotondesbinnen de bebouwde kom voorrang hebben;dat het vanwege duidelijkheid richting weggebruikers en voorkomen van onveilig verkeersgedrag doorverwarring het gewenst is eenzelfde voorrangsregeling te treffen;dat met het instellen van voorrang voor fietsers op rotondes de doorstroming van het fietsverkeerwordt bevorderd;dat de capaciteit van de rotonde door het instellen van voorrang voor fietsers op de rotondes in depraktijk uitsluitend wordt beïnvloed indien er sprake is van een grote fietsoversteekstroom;dat de negatieve beïnvloeding van de capciteit van een rotonde niet opweegt tegen de uniforme voorrangsregelsvolgens de landelijke richtlijnen en bevordering van het fietsverkeer;dat middels het plaatsen van borden B6 uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 enaanbrengen van haaientanden volgens artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake hetwegverkeer fietsers op de rotonde in de voorrang worden gebracht;dat het gezien het bovenstaande gewenst is de voorrang voor voetgangers op rotondes binnen de bebouwdekom te regelen;dat vanuit uniforme voorrangssituaties het gewenst is zowel fietsers als voetgangers in de voorrangte brengen op rotondes;dat in CROW publicatie 126 is voorgeschreven voetgangers dezelfde voorrangsregeling te bieden alshet fietsverkeer;dat dit wordt geregeld middels het aanbrengen van zebrapaden op de takken ‘Ringweg’, ‘Heivelden-Zuid’ en ‘Constatijnlaan’;dat hiermee de oversteekbaarheid voor voetgangers wordt gewaarborgd;dat de zebrapaden worden ingesteld middels het plaatsen van borden L2 en het aanbrengen van demarkering voetgangersoversteekplaatsen zoals bedoeld in artikel 12 van het BABW;dat hieromtrent overleg met de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, afdeling B.O.S., is gevoerd;dat de bovengenoemde weg in eigendom, onderhoud en beheer is bij de gemeente;dat afdelingsmanager Uitvoering bij besluit door ons is gemandateerd verkeersbesluiten te nemen;1Staatscourant 2013 nr. 439719 februari 2013


gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet en de artikelen 12 van hetBesluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;BESLUITde voorrangsregeling op de rotonde Ringweg / Heivelden-Zuid, waarbij fietsers op de verplichte fietspadenvoorrang moeten verlenen ten opzichte van overige bestuurders op de rotonde en bestuurdersop toeleidende wegen op te heffen middels het verwijderen van borden B6 en de haaientanden zoalsbedoeld in artikel 12 van het BABW;een voorrangsregeling op de rotonde Ringweg / Heivelden-Zuid in te stellen, waarbij bestuurders opde rotonde en bestuurders op toeleidende wegen voorrang moeten verlenen ten opzichte van fietsersop de verplichte fietspaden middels het plaatsen van borden B6 en aanbrengen van haaientanden zoalsbedoeld in artikel 12 van het BABW;voor voetgangers op de takken Ringweg, Heivelden-Zuid en Constatijnlaan van de rotonde Ringweg /Heivelden-Zuid zebrapaden in te stellen middels het plaatsen van borden L2 en aanbrengen van hetverkeersteken voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 12 van het BABW;zoals het een en ander is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen‘Bestaande situatie / opbreek’ (tekeningnummer 01 00 27 01 van 7 februari 2013) en ‘Nieuwesituatie’ (kenmerk 01 00 27 02 van 7 februari 2013);Best, 8 februari 2013College van burgemeester en wethoudersNamens deze,mevr. ir. I.W.E.C. Ploegmakersafdelingsmanager UitvoeringMEDEDELINGENBezwaarclausuleHet verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie voor één ieder ter inzage bij de receptiegedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrechtbinnen zes weken na deze publicatie bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethoudersvan Best.Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan bij de Voorzieningenrechter vande Rechtbank, sector Bestuursrecht te 's-Hertogenbosch (Postbus 90.125 5200 MA 's-Hertogenbosch)een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. U kunt ook digitaal een verzoek om eenvoorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikkenover een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de preciezevoorwaarden.2Staatscourant 2013 nr. 439719 februari 2013

More magazines by this user
Similar magazines