13.07.2015 Views

Rapport 'Op afstand de beste...?' - Gemeente Schiedam

Rapport 'Op afstand de beste...?' - Gemeente Schiedam

Rapport 'Op afstand de beste...?' - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

31. Inleiding1.1. AanleidingHet College van Burgemeester en Wethou<strong>de</strong>rs (B&W) van <strong>Schiedam</strong> ontving op 29 oktober 2012melding van (vermeen<strong>de</strong>) integriteitsschendingen bij <strong>de</strong> Berckenro<strong>de</strong> Groep <strong>Schiedam</strong> (BGS). Deinformatie kwam via <strong>de</strong> Vertrouwenspersoon Klokkenlui<strong>de</strong>rsregeling en <strong>de</strong> VertrouwenspersonenOngewenste Omgangsvormen. Het College van B&W besloot in november 2012 vijf personen teschorsen voor <strong>de</strong> duur van het on<strong>de</strong>rzoek. Het College van B&W besloot in november 2012 eveneenseen on<strong>de</strong>rzoek in te stellen naar het han<strong>de</strong>len van <strong>de</strong>ze vijf personen werkzaam bij BGS, en naar <strong>de</strong>werkcultuur bij BGS in zijn algemeenheid.1.2. OpdrachtIn het Instellingsbesluit zijn <strong>de</strong> taak, samenstelling en werkwijze van <strong>de</strong> ‘Onafhankelijke commissieon<strong>de</strong>rzoek integriteit BGS 2012’ (Commissie) geregeld. In <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring van het College van B&Wvan 11 <strong>de</strong>cember 2012 werd <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve on<strong>de</strong>rzoeksopdracht als volgt vastgesteld:De opdracht aan <strong>de</strong> Commissie is om op basis van <strong>de</strong> ontvangen meldingen een persoonsgerichton<strong>de</strong>rzoek te doen naar het vermeend schen<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Gedragsco<strong>de</strong> Integriteit <strong>Schiedam</strong> door vijfpersonen, te weten <strong>de</strong> directeur en vier me<strong>de</strong>werkers. Ook wordt on<strong>de</strong>rzocht of er sprake is vanknelpunten in <strong>de</strong> werkcultuur van BGS. Daarnaast wordt on<strong>de</strong>rzocht in hoeverre in een eer<strong>de</strong>rstadium meldingen zijn gedaan die in dit ka<strong>de</strong>r relevant zijn.In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong>ze opdracht beantwoordt <strong>de</strong> Commissie <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> vragen:1. Is er sprake van schending van <strong>de</strong> Gedragsco<strong>de</strong> Integriteit <strong>Schiedam</strong> en/of(arbeidsrechtelijke) wet- en regelgeving en/of overige relevante gemeentelijke regelingendoor geschorsten? (<strong>de</strong>elon<strong>de</strong>rzoek I)2. Is er sprake van knelpunten in <strong>de</strong> werkcultuur, zo ja welke en in welke mate? (<strong>de</strong>elon<strong>de</strong>rzoekII)3. Welke meldingen over integriteit en/of werkcultuur zijn er gedaan? Wat is er gedaan met <strong>de</strong>meldingen? (<strong>de</strong>elon<strong>de</strong>rzoek III)4. Wat is <strong>de</strong> ernst en omvang van <strong>de</strong> aangetroffen feiten uit <strong>de</strong> drie <strong>de</strong>elon<strong>de</strong>rzoeken? Welkeconclusies kunnen daaraan wor<strong>de</strong>n verbon<strong>de</strong>n met betrekking tot schendingen integriteit enregelingen, met betrekking tot kwaliteit van <strong>de</strong> werkcultuur en met betrekking totbehan<strong>de</strong>ling van meldingen en opvolging daarvan?Ter on<strong>de</strong>rsteuning van <strong>de</strong>ze taak werd Hoffmann Bedrijfsrecherche BV (Hoffmann) ingeschakeld. Zijhebben on<strong>de</strong>r leiding van <strong>de</strong> Commissie <strong>de</strong> persoonsgerichte en (recherche) technischewerkzaamhe<strong>de</strong>n van het on<strong>de</strong>rzoek verricht.1.3. LeeswijzerDe Commissie heeft zich geconcentreerd op zaken die <strong>de</strong> afgelopen vijf jaar hebben gespeeld. DeCommissie heeft geen on<strong>de</strong>rzoek gedaan naar <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> na 1 november 2012. De Commissie heefteen veelheid aan informatie gekregen, maar omwille van <strong>de</strong> leesbaarheid niet alle beschikbaregegevens in dit rapport opgenomen. De Commissie schetst een karakteristiek beeld van wat isaangetroffen.Tevens is rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> uitdrukkelijke wens van het gemeentebestuur het on<strong>de</strong>rzoek uitte voeren in een perio<strong>de</strong> van enkele maan<strong>de</strong>n. Ge<strong>de</strong>tailleerd ingaan op alles wat <strong>de</strong> Commissie is


4tegen gekomen past niet in <strong>de</strong> beschikbare tijd. De Commissie heeft <strong>de</strong> meest relevante selectie vanon<strong>de</strong>rwerpen opgenomen.Bij <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> feiten die uit het on<strong>de</strong>rzoek naar voren zijn gekomen, en <strong>de</strong> informatie uit<strong>de</strong> gesprekken, heeft <strong>de</strong> Commissie <strong>de</strong> voor BGS relevante wet- en regelgeving betrokken. Datbetreft zowel lan<strong>de</strong>lijke als lokale regelgeving en afspraken als ook interne regels van BGS zelf.Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van <strong>de</strong> conclusies uit het on<strong>de</strong>rzoek. In hoofdstuk 3 legt <strong>de</strong>Commissie verantwoording af over <strong>de</strong> opzet en uitvoering van dit on<strong>de</strong>rzoek. Hoofdstuk 4 is hetverhaal van <strong>de</strong> WSW-me<strong>de</strong>werkers over <strong>de</strong> werkcultuur bij BGS. De Commissie heeft verhalengetoetst, of door Hoffmann laten toetsen. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe er binnen BGS werd omgegaanmet wet- en regelgeving. De informatie is verzameld via een Quick Scan en <strong>de</strong> op basis daarvanverzamel<strong>de</strong> aanvullen<strong>de</strong> gegevens. Hoofdstuk 6 beschrijft op hoofdlijnen <strong>de</strong> bevindingen vanHoffmann uit het persoonsgerichte on<strong>de</strong>rzoek naar het han<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> vijf geschorsten. Inhoofdstuk 7 wordt ingegaan op <strong>de</strong> meldingen die <strong>de</strong> gemeente heeft ontvangen, en hoe daar mee isomgegaan. In hoofdstuk 8 conclu<strong>de</strong>ert <strong>de</strong> Commissie en geeft zij een oor<strong>de</strong>el over <strong>de</strong> ernst enomvang van hetgeen in het on<strong>de</strong>rzoek als geheel is aangetroffen.Onafhankelijke commissie on<strong>de</strong>rzoek integriteit BGS 2012Tonny van <strong>de</strong> Von<strong>de</strong>rvoort, voorzitterIvo Korte, lidJosé Hilgersom, lidDami van Doorninck, secretaris


52. SamenvattingBGS kan, gezien <strong>de</strong> taakopdracht en <strong>de</strong> doelgroep, niet volledig gelijk wor<strong>de</strong>n gesteld aan eenregulier commercieel bedrijf. De Commissie realiseert zich dat problemen met betrekking totbedrijfsvoering en werkcultuur ook daardoor kunnen ontstaan en soms moeilijker oplosbaar zijn. Aan<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant vereist juist het werken met een kwetsbare groep WSW-ers een grote zorgvuldighei<strong>de</strong>n goe<strong>de</strong> begeleiding, met extra aandacht voor <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en beperkingen van <strong>de</strong>zewerknemers.De Commissie en Hoffmann hebben gesproken met ongeveer 190 personen en er is digitaal enadministratief on<strong>de</strong>rzoek gedaan. Het volledige on<strong>de</strong>rzoek geeft naar het oor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Commissieeen overtuigend beeld van <strong>de</strong> in dit rapport beschreven situatie bij BGS.De Commissie conclu<strong>de</strong>ert dat er sprake is van schendingen van <strong>de</strong> Gedragsco<strong>de</strong> Integriteit van <strong>de</strong>gemeente <strong>Schiedam</strong> door een of meer geschorsten. Er is sprake van (<strong>de</strong> schijn van)belangenverstrengeling, onzorgvuldig han<strong>de</strong>len en intimi<strong>de</strong>rend gedrag.De Commissie is van oor<strong>de</strong>el dat er met betrekking tot <strong>de</strong> werkcultuur sprake is van onvoldoen<strong>de</strong>aandacht voor <strong>de</strong> ontwikkelingsmogelijkhe<strong>de</strong>n en loopbaan van WSW-me<strong>de</strong>werkers. Er is sprake vanovertreding van wet- en regelgeving, met name van <strong>de</strong> CAO, <strong>de</strong> wachtlijstveror<strong>de</strong>ning en <strong>de</strong>Arbowet. De Commissie is van mening dat het gemeentebestuur van <strong>Schiedam</strong> heeft verzuimd zorgte dragen voor voldoen<strong>de</strong> checks and balances.Voor <strong>de</strong> Commissie is <strong>de</strong> belangrijkste conclusie echter dat er naar haar oor<strong>de</strong>el geen sprake is vanenkele inci<strong>de</strong>nten of fouten, maar van een bedrijfsvoering en een werkcultuur die samen uitdrukkingzijn van een structureel probleem. Het is <strong>de</strong> optelsom van onregelmatighe<strong>de</strong>n, slordighe<strong>de</strong>n,overtreding van regels, ongewenst gedrag en onvoldoen<strong>de</strong> aandacht voor <strong>de</strong> kwetsbaarheid van <strong>de</strong>WSW-me<strong>de</strong>werkers die maakt dat er sprake is van een ernstige situatie.De Commissie heeft een bedrijf aangetroffen waarbij sprake is van een sterke focus op omzetdraaien, kosten beperken en ‘zwarte cijfers’ hou<strong>de</strong>n. De bedrijfscultuur laat op het punt vanzorgvuldige bedrijfsvoering, goed werkgeverschap en behoorlijke omgangsvormen veel te wensenover. Hiermee wordt een sfeer van nonchalance en willekeur gecreëerd waarmee onzorgvuldig enongewenst han<strong>de</strong>len als het ware gewoon wordt.De wijze waarop <strong>de</strong> interne verzelfstandiging werd ingevuld is sterk bepaald door <strong>de</strong> directeur BGS.De Commissie is van mening dat in <strong>de</strong> eerste plaats <strong>de</strong> directeur BGS en vervolgens ook het hoofdFEZ, gezien hun functie, een zware verantwoor<strong>de</strong>lijkheid dragen voor het ontstaan en in standhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze cultuur. Binnen <strong>de</strong>ze cultuur hebben <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re geschorsten zich, elk vanuit huneigen rol, gevoegd in het bestaan<strong>de</strong>. Daarmee dragen zij allen me<strong>de</strong>verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor <strong>de</strong>gevolgen ervan. De Commissie is van mening dat opeenvolgen<strong>de</strong> Colleges van B&W en <strong>de</strong> ambtelijketop ten onrechte hebben nagelaten zorg te dragen voor voldoen<strong>de</strong> checks and balances.


63. Verantwoording opzet on<strong>de</strong>rzoekDit hoofdstuk beschrijft op welke wijze uitvoering is gegeven aan <strong>de</strong> opdracht die het College vanB&W van <strong>Schiedam</strong> aan <strong>de</strong> Commissie heeft gegeven. De Commissie heeft zich geconcentreerd opzaken die <strong>de</strong> afgelopen vijf jaar hebben gespeeld. De Commissie heeft geen on<strong>de</strong>rzoek gedaan naar<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> na 1 november 2012. De Commissie heeft niet alle beschikbare gegevens in dit rapportopgenomen. Dat geldt ook voor <strong>de</strong> informatie uit <strong>de</strong> gesprekken die Hoffmann op basis van <strong>de</strong>bevindingen met geschorsten heeft gevoerd. De Commissie schetst een karakteristiek beeld van watis aangetroffen.De Commissie heeft vernomen dat er inmid<strong>de</strong>ls bij BGS op on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len veran<strong>de</strong>ringen zijn ingezetdoor <strong>de</strong> interim directeur.3.1. <strong>Rapport</strong>ages Vertrouwenspersonen en meldpuntDe Commissie heeft – on<strong>de</strong>r geheimhouding - <strong>de</strong> beschikking gekregen over <strong>de</strong> rapportage ‘Meldingvertrouwenspersoon Klokkenlui<strong>de</strong>rsregeling en Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormenaangaan<strong>de</strong> integriteitsschendingen bij <strong>de</strong> Berckenro<strong>de</strong> Groep <strong>Schiedam</strong> (BGS) en BGSArbeidsintegratie, met conclusies en aanbevelingen (<strong>Schiedam</strong>, 29 oktober 2012, 12 pagina’s)’ enover <strong>de</strong> ‘<strong>Rapport</strong>age in het ka<strong>de</strong>r van het ingestel<strong>de</strong> meldpunt BGS door Bezemer & Kuiper(Rotterdam, 3 <strong>de</strong>cember 2012)’. Het door B&W ingestel<strong>de</strong> meldpunt BGS ontving in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> van 9tot 30 november 2012 92 meldingen. De rapportage van <strong>de</strong> Vertrouwenspersonen spreekt overmeer<strong>de</strong>re meldingen. Dertig ‘mel<strong>de</strong>rs’ wensten een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met <strong>de</strong>Commissie.Bij het bepalen van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksthema’s heeft <strong>de</strong> Commissie gebruik gemaakt van <strong>de</strong> in <strong>de</strong>rapportages van <strong>de</strong> Vertrouwenspersonen aangetroffen on<strong>de</strong>rwerpen.De oorspronkelijke bedoeling was om <strong>de</strong>elon<strong>de</strong>rzoek I qua opzet te beperken tot (vooralsnog)twintig gesprekken met ‘mel<strong>de</strong>rs’ over het gedrag van <strong>de</strong> geschorsten, en een aantal sleutelpersonenbinnen BGS en <strong>de</strong> centrale organisatie van <strong>de</strong> gemeente <strong>Schiedam</strong>. Daarnaast zou administratief endigitaal feitenon<strong>de</strong>rzoek moeten plaatsvin<strong>de</strong>n. Bei<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken zou<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r regie van <strong>de</strong>Commissie wor<strong>de</strong>n uitgevoerd door Hoffmann. Deelon<strong>de</strong>rzoek II zou gebaseerd wor<strong>de</strong>n op eenQuick Scan van <strong>de</strong> in documenten vastgeleg<strong>de</strong> procedures en werkwijzen binnen BGS, en vijftiengesprekken van <strong>de</strong> Commissie met ‘mel<strong>de</strong>rs’ en ‘sleutelfiguren’ over <strong>de</strong> werkcultuur.3.2. Selectie gesprekspartners en gevoer<strong>de</strong> gesprekkenDeze voorgenomen opzet is door <strong>de</strong> Commissie op 18 <strong>de</strong>cember 2012 in een tweetal bijeenkomstenmet <strong>de</strong> BGS-me<strong>de</strong>werkers in <strong>de</strong> vestigingen Van Berckenro<strong>de</strong>straat en Fokkerstraat gepresenteerd.Tij<strong>de</strong>ns die bijeenkomsten bleek dat <strong>de</strong> behoefte on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers om hun ervaringen tekunnen <strong>de</strong>len met <strong>de</strong> Commissie zo groot was, dat is besloten om het aantal gesprekken niet tebeperken.Er is voorzien in vijf groepsgesprekken. De Commissie heeft op 17 <strong>de</strong>cember 2012 een eigen emailadres opengesteld, waar me<strong>de</strong>werkers zich voor een individueel gesprek met le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>Commissie kon<strong>de</strong>n aanmel<strong>de</strong>n. Om een zo objectief mogelijk beeld te verkrijgen heeft <strong>de</strong> Commissie,naast gesprekken met me<strong>de</strong>werkers die zich daarvoor aanmeld<strong>de</strong>n, ook een aselecte steekproef van5% uit het WSW-me<strong>de</strong>werkersbestand van BGS uitgenodigd voor een individueel gesprek.De Commissie en Hoffmann hebben samen ongeveer 190 mensen gesproken.Hoffmann sprak met:


7- Personen die via <strong>de</strong> vertrouwenspersonen hebben aangegeven een gesprek te willen- (Voormalige) ambtelijke en wsw-me<strong>de</strong>werkers op sleutelposities- Externen- Geschorsten en (voormalig) wethou<strong>de</strong>rs en ambtelijke topDe Commissie sprak vooral met:- Personen uit <strong>de</strong> aselecte steekproef- Personen die zich individueel hebben gemeld- Deelnemers aan <strong>de</strong> groepsgesprekken (wsw me<strong>de</strong>werkers, niet leidinggevend)Eén van <strong>de</strong> groepsgesprekken vond plaats op verzoek van een groep van één af<strong>de</strong>ling. Bij één van <strong>de</strong>groepsgesprekken was een – vooraf aangekondig<strong>de</strong> – doventolk aanwezig. Voor dove enslechthoren<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers die een individueel gesprek voer<strong>de</strong>n is een doventolk beschikbaargesteld aan diegenen die dat wensten. Bij <strong>de</strong> groepsgesprekken is een maatschappelijk werker vanMEE (on<strong>de</strong>rsteuning mensen met een beperking) aanwezig geweest op verzoek van <strong>de</strong> Commissie.Hun <strong>de</strong>skundigheid is gebruikt om ervoor te zorgen dat <strong>de</strong> gesprekspartners goed tot hun rechtkon<strong>de</strong>n komen en <strong>de</strong> informatie zo betrouwbaar mogelijk kon wor<strong>de</strong>n verzameld. Me<strong>de</strong>werkerswaren vrij om zich bij <strong>de</strong> individuele gesprekken te laten bijstaan door bijvoorbeeld een partner, eenou<strong>de</strong>r of een begelei<strong>de</strong>r. Indien iemand bijstand wenste maar daar niemand voor wist, kon men zichlaten bijstaan door iemand van MEE. De meeste mensen zijn alleen gekomen. Met drie personen ishet niet gelukt tijdig contact te leggen. Voor het overige heeft ie<strong>de</strong>reen die zich heeft aangemeldvoor een (groeps)gesprek <strong>de</strong> gelegenheid gekregen met le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Commissie of met <strong>de</strong>on<strong>de</strong>rzoekers van Hoffmann te spreken.In <strong>de</strong> gesprekken met me<strong>de</strong>werkers zijn veel ervaringen naar voren gekomen die een persoonlijk ofsterk individueel karakter had<strong>de</strong>n. De Commissie heeft een paar keer, wanneer betrokkene datwenste, geprobeerd contact tot stand te brengen met een daartoe geëigen<strong>de</strong> functionaris/instantie,gericht op oplossing van <strong>de</strong> individuele problematiek. Aan <strong>de</strong> gespreks<strong>de</strong>elnemers is dui<strong>de</strong>lijkgemaakt dat <strong>de</strong> Commissie zelf daarin geen hulp kan bie<strong>de</strong>n gezien haar opdracht. Wel geven ook ditsoort gesprekken een na<strong>de</strong>re inkleuring aan het on<strong>de</strong>rzoek. De Commissie heeft zich in <strong>de</strong>rapportage en <strong>de</strong> na<strong>de</strong>re toetsing geconcentreerd op <strong>de</strong> meest genoem<strong>de</strong> en meest opvallen<strong>de</strong>on<strong>de</strong>rwerpen. Re<strong>de</strong>n daarvoor is gelegen in <strong>de</strong> opdracht zelf: persoonsgericht met betrekking tot <strong>de</strong>vijf geschorsten en over all met betrekking tot <strong>de</strong> werkcultuur. Tevens is rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>uitdrukkelijke wens van het gemeentebestuur het on<strong>de</strong>rzoek uit te voeren in een perio<strong>de</strong> van enkelemaan<strong>de</strong>n. Ge<strong>de</strong>tailleerd ingaan op alles wat <strong>de</strong> Commissie is tegen gekomen past niet in <strong>de</strong>beschikbare tijd. De Commissie heeft <strong>de</strong> naar haar oor<strong>de</strong>el meest relevante selectie vanon<strong>de</strong>rwerpen gemaakt.Met <strong>de</strong> gemeente <strong>Schiedam</strong> werd afgesproken dat klachten inzake ongewenste intimiteiten nietdoor <strong>de</strong> Commissie zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rzocht, maar door <strong>de</strong> gemeente in behan<strong>de</strong>ling zou<strong>de</strong>nwor<strong>de</strong>n genomen. In enkele gesprekken is melding gemaakt van ongewenste intimiteiten. Dezeinformatie is - met instemming van <strong>de</strong> betrokken me<strong>de</strong>werksters - doorgegeven aan <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling P&Ovan <strong>de</strong> gemeente <strong>Schiedam</strong>.3.3. Vaststellen betrouwbaarheid gespreksinformatieDe informatie die is verkregen van personen uit <strong>de</strong> aselecte steekproef en van personen die om eengesprek hebben gevraagd is vergelijkbaar. Het gaat om <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> steeds terugkeren<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpenen personen, en <strong>de</strong> strekking van <strong>de</strong> informatie is congruent.Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> individuele gesprekken in het ka<strong>de</strong>r van het on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> werkcultuur is door <strong>de</strong>Commissie steeds aan <strong>de</strong> gespreks<strong>de</strong>elnemers gevraagd wat hun persoonlijke ervaringen zijn. ‘Horen


Met betrekking tot <strong>de</strong> werkcultuur heeft <strong>de</strong> Commissie als uitgangspunt genomen dat algemeengangbare normen voor zorgvuldige bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, en behoorlijkeomgangsvormen ook moeten wor<strong>de</strong>n beschouwd als voor BGS vanzelfsprekend. Deze zijn voor een<strong>de</strong>el vastgelegd in wet- en regelgeving, maar <strong>de</strong>els gaat het ook om ongeschreven regels. DeCommissie is van mening dat het past bij een zorgvuldige bedrijfsvoering om vast te leggen watwordt afgesproken, conform voorschriften te werken en een transparant beleid te voeren. Bij goedwerkgeverschap hoort aandacht voor loopbaanontwikkeling van me<strong>de</strong>werkers en gelijkebehan<strong>de</strong>ling. Behoorlijke omgangsvormen gaan uit van gelijkwaardigheid van mensen ongeachtverschillen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en achtergron<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers. De Commissie heeft dit typealgemeen gangbare normen in haar beoor<strong>de</strong>ling betrokken. De thema’s die <strong>de</strong> Commissie behan<strong>de</strong>ltin hoofdstuk 4 zijn me<strong>de</strong> op basis hiervan gekozen. Ze vormen als het ware het raamwerk van <strong>de</strong>werkcultuur.9


11Me<strong>de</strong>werkers mel<strong>de</strong>n dat hun leidinggeven<strong>de</strong> op vele fronten naar eigen inzicht han<strong>de</strong>lt, menon<strong>de</strong>rvindt geen gemeenschappelijk, overal gel<strong>de</strong>nd en uitgevoerd BGS beleid. Daardoor ontstaanverschillen tussen af<strong>de</strong>lingen met betrekking tot wat wel en niet wordt toegestaan, of hoe eenwerklei<strong>de</strong>r reageert op vragen van me<strong>de</strong>werkers. Verschei<strong>de</strong>ne me<strong>de</strong>werkers geven aan dat ersprake is van ongelijke behan<strong>de</strong>ling. Enkele me<strong>de</strong>werkers vertellen dat zij grote verschillen ervaren inhet han<strong>de</strong>len en <strong>de</strong> kwaliteiten van <strong>de</strong> leidinggeven<strong>de</strong>n. Dat komt naar voren door gesprekken metcollega’s of omdat betrokkene zelf op meer<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>lingen heeft gewerkt. Deze verschillen zijn zogroot, dat er een sterke voorkeur bestaat voor plaatsing bij <strong>de</strong> ene leidinggeven<strong>de</strong>, en afwijzing vanplaatsing bij een an<strong>de</strong>r, zelfs als het werk daar aantrekkelijker lijkt.Citaat: ‘Je hebt maar te doen wat ik zeg’.In enkele gevallen staat een werklei<strong>de</strong>r in een hiërarchische verhouding met een (wsw)familielid, enwordt – in <strong>de</strong> beleving van teamle<strong>de</strong>n - dat familielid soms soepeler behan<strong>de</strong>ld dan an<strong>de</strong>reme<strong>de</strong>werkers. Binnen BGS is algemeen bekend dat <strong>de</strong> directeur BGS en <strong>de</strong> verzuimconsulent eenlief<strong>de</strong>srelatie hebben. Op het moment dat <strong>de</strong> verzuimconsulent een ambtelijke aanstelling heeftgekregen bestond <strong>de</strong>ze relatie al. Sommige me<strong>de</strong>werkers voelen zich me<strong>de</strong> daardoor ten opzichtevan hun werklei<strong>de</strong>r of <strong>de</strong> verzuimconsulent geremd ongewenst gedrag aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> te stellen of in tegaan op problemen die zij hebben. Daarvan gaat een negatieve invloed uit op <strong>de</strong> werksfeer. Er isbinnen BGS geen (vastgelegd) beleid met betrekking tot (hiërarchische) relaties van familiele<strong>de</strong>n oflevenspartners in een werksituatie.4.3. PersoneelsbeleidFunctionerings- en beoor<strong>de</strong>lingsgesprekkenMe<strong>de</strong>werkers mel<strong>de</strong>n dat er, een enkele uitzon<strong>de</strong>ring daargelaten, geen functionerings- enbeoor<strong>de</strong>lingsgesprekken plaatsvin<strong>de</strong>n. Deze vin<strong>de</strong>n vrijwel uitsluitend plaats in het ka<strong>de</strong>r vancontractverlenging. Veel gesprekspartners die al langer in dienst zijn geven aan dat zij al jaren nietzulke gesprekken hebben gevoerd. Zij geven ook aan dat je jezelf moet mel<strong>de</strong>n als je iets an<strong>de</strong>rs zouwillen doen. Het is voor me<strong>de</strong>werkers niet dui<strong>de</strong>lijk wanneer er wel of niet wordt ingegaan op eenverzoek om te mogen veran<strong>de</strong>ren van werk(plek). Een toets door Hoffmann op personeelsdossiersbevestigt dat er in<strong>de</strong>rdaad nauwelijks verslagen van functionerings- en beoor<strong>de</strong>lingsgesprekken tevin<strong>de</strong>n zijn, en voor zover aanwezig meestal in relatie tot contractverlening.Reguliere periodieke functionerings- en beoor<strong>de</strong>lingsgesprekkenvin<strong>de</strong>n niet of nauwelijks plaats.Door het ontbreken van a<strong>de</strong>quate personeelsinformatie was een on<strong>de</strong>rzoek naar selectie,begeleiding en training van leidinggeven<strong>de</strong>n niet goed mogelijk. In een aantal on<strong>de</strong>rzochtepersoneelsdossiers werd bijvoorbeeld geen on<strong>de</strong>rbouwing gevon<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> benoeming totwerklei<strong>de</strong>r. Slechts in één geval werd een verslag aangetroffen. Wel is door meer<strong>de</strong>re(oud)me<strong>de</strong>werkers uit zowel <strong>de</strong> ambtelijke als WSW-geleding verklaard dat het beleid erop gerichtwas om zo weinig mogelijk ambtelijke en zo veel mogelijk WSW-geïndiceer<strong>de</strong>n als werklei<strong>de</strong>r teplaatsen. Daarvoor kwamen drie typen verklaringen uit <strong>de</strong> gesprekken naar voren: het is goed alsWSW-me<strong>de</strong>werkers kunnen doorstromen naar leidinggeven<strong>de</strong> functies; WSW-me<strong>de</strong>werkers zijngoedkoper dan ambtenaren; <strong>de</strong> directeur wil zoveel mogelijk <strong>afstand</strong> hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> gemeentelijkeorganisatie en dus geen ambtenaren als pottenkijkers.Er is sprake van het ontbreken van een dui<strong>de</strong>lijk benoemingsbeleidmet betrekking tot leidinggeven<strong>de</strong>n.


16Meer algemeen heeft <strong>de</strong> Commissie geconstateerd dat van veel beleidsmatige documenten niet konwor<strong>de</strong>n vastgesteld door wie en wanneer daarover is besloten en hoe daarover werdgecommuniceerd met betrokkenen. Voor een <strong>de</strong>el is dus ook niet met zekerheid te zeggen watgel<strong>de</strong>nd beleid is binnen BGS en sinds wanneer dat beleid geldt. Ook voor me<strong>de</strong>werkers is het vaakmoeilijk om te weten wat <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> regels zijn.De administratieve organisatie is niet in or<strong>de</strong>,verbetervoorstellen wor<strong>de</strong>n niet voldoen<strong>de</strong> opgevolgd enregels met betrekking tot functiescheiding wor<strong>de</strong>novertre<strong>de</strong>n.


18E2.Bij verzuim opstellen ontwikkelingsplan wordt<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker in <strong>de</strong> hem toebehoren<strong>de</strong>functieschaal en tre<strong>de</strong> inge<strong>de</strong>eld.De me<strong>de</strong>werkers die nieuw in dienst komenwor<strong>de</strong>n, uitgaan<strong>de</strong> van <strong>de</strong> getallen die in hetsysteem zijn ingevoerd, altijd op tre<strong>de</strong> 1ingeschaald. P&O geeft echter aan dat nieuweme<strong>de</strong>werkers altijd in <strong>de</strong> startschaal (=tre<strong>de</strong> 0)wor<strong>de</strong>n inge<strong>de</strong>eld.Het salaris dat gekoppeld is aan <strong>de</strong> startschaaltre<strong>de</strong> 0, is lager dan het wettelijk minimumloon.Nieuwe me<strong>de</strong>werkers wor<strong>de</strong>n daarom, uitpraktische overweging, administratief altijd intre<strong>de</strong> 1 geplaatst.F1.Jaarlijks hou<strong>de</strong>n managers ten minste één maaleen functioneringsgesprek en één maal eenbeoor<strong>de</strong>lingsgesprek. Van <strong>de</strong>ze gesprekkenwordt een verslag opgemaakt.F2.Promotie van een me<strong>de</strong>werker naar een an<strong>de</strong>refunctie gaat op basis van een positievebeoor<strong>de</strong>ling op voordracht van <strong>de</strong> manager. Depromotie wordt door <strong>de</strong> directeur geaccor<strong>de</strong>erd.Uitgaan<strong>de</strong> van hetgeen door P&O is verklaard,gerelateerd aan het feit dat individueleontwikkelingsplannen niet wor<strong>de</strong>n opgesteld, ishet aannemelijk dat <strong>de</strong> cao-bepalingen hier nietopgevolgd wor<strong>de</strong>n.Er zijn geen verslagen van beoor<strong>de</strong>lings- enfunctioneringsgesprekken beschikbaar, tenzij ereen promotie of een verlenging van een contractaan ten grondslag ligt.Ten aanzien van <strong>de</strong> promoties die doorHoffmann zijn beoor<strong>de</strong>eld geldt dat er verslagenzijn van een beoor<strong>de</strong>lingsgesprek op basiswaarvan promotie heeft plaatsgevon<strong>de</strong>n.Hoffmann heeft nog een aantal overige bevindingen gerapporteerd met betrekking tot personenbuiten <strong>de</strong> steekproef van 50 me<strong>de</strong>werkers. Deze hebben betrekking op 10 me<strong>de</strong>werkers waarbijvanuit <strong>de</strong> gesprekken die gevoerd zijn vraagtekens over arbeidsvoorwaar<strong>de</strong>n naar voren zijngekomen. Van <strong>de</strong>ze me<strong>de</strong>werkers werd bekend dat zij op het gebied van arbeidsvoorwaar<strong>de</strong>nwer<strong>de</strong>n voorgetrokken of bena<strong>de</strong>eld door <strong>de</strong> directeur. Uit het on<strong>de</strong>rzoek is gebleken dat <strong>de</strong>ze 10me<strong>de</strong>werkers wellicht niet conform <strong>de</strong> CAO wor<strong>de</strong>n betaald.Ook aan WSW-me<strong>de</strong>werkers behoort altijd tenminste het wettelijk minimumloon (WML) te wor<strong>de</strong>nbetaald. De CAO-schalen lopen op dit moment niet meer helemaal synchroon met <strong>de</strong> WMLontwikkelingen. Dat kan verschillen verklaren. De Commissie adviseert het College van B&W nogna<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek te doen naar <strong>de</strong> juistheid van <strong>de</strong> inschalingen.Artikel 55 van <strong>de</strong> CAO bepaalt dat ook voor me<strong>de</strong>werkers die boven het WML wor<strong>de</strong>n betaald eenindividueel ontwikkelingsplan (IOP) moet wor<strong>de</strong>n opgesteld. Uit <strong>de</strong> steekproef van Hoffmann bleekdat er in <strong>de</strong> afgelopen jaren geen IOP’s zijn gemaakt. Dat is in strijd met <strong>de</strong> CAO.In het on<strong>de</strong>rzoek is informatie aangetroffen waaruit blijkt dat <strong>de</strong> directeur BGS zon<strong>de</strong>r advies vanP&O, opdrachten voor eenmalige uitkeringen of gratificaties rechtstreeks bij <strong>de</strong> salarisadministratieheeft aangeleverd. De directeur heeft hiermee gehan<strong>de</strong>ld in strijd met <strong>de</strong> interne procedure en <strong>de</strong>beoog<strong>de</strong> functiescheiding.


19In een aantal gevallen is niet conform <strong>de</strong> CAO en interneprocedures gehan<strong>de</strong>ld.5.2. Wachtlijstveror<strong>de</strong>ningDoor <strong>de</strong> gemeente <strong>Schiedam</strong> is op 15 oktober 2008, met terugwerken<strong>de</strong> kracht tot 1 juli 2008, <strong>de</strong>Veror<strong>de</strong>ning Wachtlijstbeheer WSW <strong>Schiedam</strong> vastgesteld. In <strong>de</strong>ze veror<strong>de</strong>ning is plaatsingsvolgor<strong>de</strong>van WSW-geïndiceer<strong>de</strong>n opgenomen. Om te toetsen of <strong>de</strong>ze veror<strong>de</strong>ning correct wordt toegepastheeft Hoffmann van 15 personen die in 2012 in dienst zijn gekomen on<strong>de</strong>rzocht of <strong>de</strong>plaatsingsvolgor<strong>de</strong> is nageleefd. Op 1 januari 2012 ston<strong>de</strong>n 86 personen op <strong>de</strong> wachtlijst.Naar het oor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> manager P&O BGS zijn <strong>de</strong> eerste 15 tot 20 wachten<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> lijst niet instaat om werkzaamhe<strong>de</strong>n te verrichten. Dit ondanks het feit dat <strong>de</strong> wachten<strong>de</strong>n wel een indicatievan het UWV hebben ontvangen. P&O baseert haar oor<strong>de</strong>el op <strong>de</strong> gesprekken die met <strong>de</strong>zepersonen zijn gevoerd.Wanneer <strong>de</strong> wachtlijstvolgor<strong>de</strong> juist wordt gehanteerd kan verwacht wor<strong>de</strong>n dat iemand die hoog op<strong>de</strong> wachtlijst staat een eer<strong>de</strong>re datum van indiensttreding heeft dan iemand die laag op <strong>de</strong> wachtlijststaat. Van <strong>de</strong> 15 personen die in 2012 in dienst zijn getre<strong>de</strong>n hebben 9 personen een laagplaatsingsnummer tussen 60 en 85, één persoon een plaatsingsnummer boven <strong>de</strong> 50. Van <strong>de</strong> overigepersonen stond één persoon on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 30, zijn twee personen na januari op <strong>de</strong> wachtlijst geplaatst ensnel daarna aangenomen. Twee personen zijn geplaatst op basis van overplaatsing uit een an<strong>de</strong>r wswgebied of om sociale re<strong>de</strong>nen. De af<strong>de</strong>ling P&O verklaart <strong>de</strong>ze afwijkingen met <strong>de</strong> grote behoefte aanmensen die in <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Groen kunnen werken, wat gezien <strong>de</strong> daar gevraag<strong>de</strong> fysieke belasting nietvoor ie<strong>de</strong>reen mogelijk is. Hoffmann geeft aan dat het opvallend blijft dat dan <strong>de</strong> laatsten op <strong>de</strong>wachtlijst als eerste in aanmerking komen voor plaatsing bij BGS.Citaat: ‘Is er in die jaren veel veran<strong>de</strong>rd? Ja, veel min<strong>de</strong>r mensenmet een grote beperking, dat valt wel op’.Plaatsing op basis van vacature behoort volgens <strong>de</strong> veror<strong>de</strong>ning wel tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n. HetCollege van B&W dient daarvoor goedkeuring te verlenen. Deze goedkeuring is niet verleend, en valtook niet on<strong>de</strong>r het mandaat van <strong>de</strong> directeur BGS.5.3. Veiligheid, welzijn, gezondheid, milieuVan <strong>de</strong> 15 personen die in 2012 in dienst zijn gekomen ston<strong>de</strong>n er12 achteraan op <strong>de</strong> wachtlijst.De arbodienst dient periodieke rondgangen uit te voeren op het gebied van Arbo wetgeving endaarvan verslag te maken. Deze rondgangen wer<strong>de</strong>n niet of nauwelijks uitgevoerd en <strong>de</strong>rhalve zijngeen verslagen beschikbaar. De bedrijfsarts bevestigt dat slechts inci<strong>de</strong>nteel naar aanleiding vanproblemen of vragen een beperkte rondgang werd gemaakt.In <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2009-2011 hebben wel regelmatig werkplekinspecties plaatsgevon<strong>de</strong>n door <strong>de</strong>commissie van <strong>de</strong> OR in het ka<strong>de</strong>r van veiligheid, welzijn, gezondheid en milieu. De checklist gaatvooral in op het on<strong>de</strong>rwerp veiligheid. Welzijn, gezondheid en milieu lijken weinig aandacht tekrijgen. Uit <strong>de</strong>ze inspecties komen diverse overtredingen van regels naar voren zoals het blokkerenvan nooduitgangen; onvoldoen<strong>de</strong> BHV-ers; geen consequente uitvoering van <strong>de</strong> verplichteperiodieke machinekeuringen; wisselend gebruik en beschikbaarheid beschermingsmid<strong>de</strong>len;ontbreken van noodknoppen om machines stil te zetten; brandblusmid<strong>de</strong>len over keuringsdatum. DeOR besprak <strong>de</strong> bevindingen met <strong>de</strong> directeur, maar constateer<strong>de</strong> een aantal malen dat toezeggingenmet betrekking tot verbetering niet of laat wer<strong>de</strong>n nagekomen. Uit <strong>de</strong> gesprekken met <strong>de</strong>


20me<strong>de</strong>werkers komen met betrekking tot beschermingsmid<strong>de</strong>len en machines vergelijkbare signalennaar voren. De Commissie heeft wel <strong>de</strong> indruk gekregen uit <strong>de</strong> gesprekken dat hier in sommigeteams beter mee wordt omgegaan dan in an<strong>de</strong>re.De commissie heeft geconstateerd dat er geen algehele ontruimingsoefeningen wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n.In <strong>de</strong> gesprekken kwam naar voren dat verschillen<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers daarover erg ongerust zijn, vooralten opzichte van collega’s die slecht ter been zijn of rolstoelgebruiker zijn.Citaat: ‘Ik heb in geen 22 jaar eenontruimingsoefening meegemaakt’.De directeur BGS en het hoofd Financiële en Economische Zaken BGS (FEZ) bevestigen datontruimingsoefeningen niet wor<strong>de</strong>n gedaan. Als re<strong>de</strong>n geven zij op dat een oefening teveelproblemen zou opleveren bij <strong>de</strong> BGS populatie. Hiermee wordt een groot veiligheidsrisico genomen.Juist bij <strong>de</strong>ze populatie is oefenen van groot belang. Het achterwege laten van oefeningen is in strijdmet <strong>de</strong> (bedoelingen van <strong>de</strong>) Arbowet.De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eind 2012vastgesteld dat een a<strong>de</strong>quate en correcte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ontbreekt. Op<strong>de</strong>ze overtreding is een boete aangekondigd indien niet binnen aangegeven termijn herstel van <strong>de</strong>overtreding plaatsvindt. Ten tij<strong>de</strong> van het on<strong>de</strong>rzoek wordt hieraan gewerkt in opdracht van <strong>de</strong>interim directeur BGS.5.4. ORVoor zover <strong>de</strong> Commissie heeft kunnen nagaan heeft <strong>de</strong> verkiezing van <strong>de</strong> OR en <strong>de</strong> verkiezing van <strong>de</strong>voorzitter op correcte wijze plaatsgevon<strong>de</strong>n. In 2011 heeft tenminste vier maal overleg met <strong>de</strong>directeur plaatsgevon<strong>de</strong>n, in 2012 twee keer. Er zijn over 2012 geen verslagen beschikbaar. Uit <strong>de</strong>informatie waarover <strong>de</strong> Commissie kon beschikken komt naar voren dat er niet stelselmatig omadvies of instemming werd gevraagd, ook niet als dit wel vereist is. Soms wordt iets welaangekondigd voor <strong>de</strong> agenda, maar wordt niet tot behan<strong>de</strong>ling overgegaan en/of totadvies/instemming besloten. Voorbeel<strong>de</strong>n zijn het ziekteverzuimprotocol, een structuurwijziging in<strong>de</strong> organisatie, <strong>de</strong> plaatsing van track-and-trace systemen, overwerkregeling en aangepastewerktij<strong>de</strong>n voor Groen en Milieu. De voorzitter van <strong>de</strong> OR is overigens van mening dat in een aantalgevallen wel advies of instemming is gegeven. Dat blijkt niet uit <strong>de</strong> beschikbare stukken. De OR laatdit gebeuren, vrijwel zon<strong>de</strong>r bezwaar te maken.De voorzitter van <strong>de</strong> OR is een werklei<strong>de</strong>r en een van <strong>de</strong> geschorsten. Wat opvalt in <strong>de</strong> verslagen van<strong>de</strong> eigen verga<strong>de</strong>ringen van <strong>de</strong> OR is dat <strong>de</strong> voorzitter regelmatig het standpunt van <strong>de</strong> directieuitdraagt en/of ver<strong>de</strong>digt. De directiesecretaresse zit als secretaris van <strong>de</strong> OR bij alle verga<strong>de</strong>ringen.Zij verzorgt ook het secretariaat van <strong>de</strong> bezwarencommissie WSW Rijnmond. Hoewel over <strong>de</strong>zecombinatie van functies, niet is geklaagd, acht <strong>de</strong> Commissie het – gezien het totaal van aspectenmet betrekking tot <strong>de</strong> werkcultuur - wel <strong>de</strong>gelijk <strong>de</strong>nkbaar dat OR-le<strong>de</strong>n zich daardoor niet geheelvrij voelen te spreken.De directeur brengt <strong>de</strong> OR onvoldoen<strong>de</strong> in <strong>de</strong>onafhankelijke positie die ze hoort te hebben, en faciliteertbeperkt. De OR en <strong>de</strong> voorzitter laten dit gebeuren.Regelmatig constateert <strong>de</strong> OR dat verbeteringen niet tot stand komen of toezeggingen niet of te laatwor<strong>de</strong>n nagekomen. Voor een cursus voor <strong>de</strong> OR, om <strong>de</strong> eigen kennis met betrekking tot <strong>de</strong> nieuwewetgeving te vergroten, is geen geld beschikbaar. De voorzitter adviseert <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n om zelf maar zoveel mogelijk kennis te vergaren.


216. IntegriteitIn dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op <strong>de</strong> bevindingen die betrekking hebben op hetpersoonsgerichte on<strong>de</strong>rzoek naar het han<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> vijf geschorsten met betrekking tot enkelerelevante integriteitsthema’s. On<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> tekst bevat <strong>de</strong> belangrijkste belasten<strong>de</strong> en ontlasten<strong>de</strong>bevindingen van Hoffmann. In <strong>de</strong> rapportage van Hoffmann wordt hieraan meer uitvoerig aandacht<strong>beste</strong>ed.6.1. AlcoholgebruikIn <strong>de</strong> huisregels van BGS staat: ‘Het gebruik van alcohol en drugs is, voor en tij<strong>de</strong>ns het werk, niettoegestaan. Tij<strong>de</strong>ns recepties en officiële gelegenhe<strong>de</strong>n kan <strong>de</strong> directeur BGS toestemming gevenvoor een beperkt gebruik van alcoholische dranken’.HavenzichtIn het bedrijfspand van BGS aan <strong>de</strong> Van Berckenro<strong>de</strong>straat is al ruim tien jaar op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong>verdieping een bar ingericht, bekend on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Havenzicht. De gemeente heeft verklaard datvoor het gebruik van <strong>de</strong> bar ten behoeve van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n noch een horeca-, noch eenexploitatievergunning is gevraagd of verleend. Volgens gesproken me<strong>de</strong>werkers zou een aanvraag inopdracht van directeur BGS niet zijn ingediend. Havenzicht wordt gebruikt voor interne en externeactiviteiten, in en buiten werktijd, waarbij alcoholhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> drank wordt geschonken. Deadministratie is onvoldoen<strong>de</strong> specifiek om te kunnen vaststellen of er correct is gefactureerd aan<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n. Zeer regelmatig vindt er <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> ‘vrijdagmiddag borrel’ plaats. Op basis van digitaalon<strong>de</strong>rzoek en gesprekken vindt <strong>de</strong> Commissie het aannemelijk dat <strong>de</strong>ze borrels tenminste <strong>de</strong>els inwerktijd plaatsvon<strong>de</strong>n. Hieraan namen naar schatting zo’n tien tot vijftien, veelal <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> (meestleidinggeven<strong>de</strong> of stafle<strong>de</strong>n van BGS) personen <strong>de</strong>el, waaron<strong>de</strong>r een aantal van <strong>de</strong> geschorsten.WerkkamersIn <strong>de</strong> werkkamers van <strong>de</strong> directeur BGS en <strong>de</strong> geschorste werklei<strong>de</strong>r zijn meer<strong>de</strong>re gesloten,geopen<strong>de</strong> en lege flessen (van) alcoholhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> drank aangetroffen, evenals gebruikte glazen. Erzijn meer<strong>de</strong>re verklaringen van me<strong>de</strong>werkers die drankgebruik tij<strong>de</strong>ns werktijd bevestigen dat strijdigis met het alcoholbeleid van BGS. De twee geschorsten bij wie ook in <strong>de</strong> werkkamers drank werdaangetroffen, wor<strong>de</strong>n daarbij het vaakst genoemd. Over <strong>de</strong> mate waarin gebruikt werd, verschillen<strong>de</strong> verklaringen. Er zijn meer<strong>de</strong>re verklaringen van zowel stafme<strong>de</strong>werkers als WSW-me<strong>de</strong>werkersdat twee van <strong>de</strong> geschorsten na <strong>de</strong> vrijdagmiddagborrel of na an<strong>de</strong>re activiteiten on<strong>de</strong>r invloed vanalcohol naar huis gingen. Er zijn ook verklaringen dat gebruik na werktijd gebeur<strong>de</strong> en/of dat gebruikniet bovenmatig was. De werklei<strong>de</strong>r heeft verklaard dat <strong>de</strong> drank aanwezig was als gevolg van <strong>de</strong>functie die betrokkene heeft, en bedoeld is om diefstal te voorkomen. Uit <strong>de</strong> gesprekken valt op temaken dat bei<strong>de</strong> betrokkenen van mening zijn dat hun alcoholgebruik niet bovenmatig was en(groten<strong>de</strong>els) buiten werktijd plaatsvond.AdministratieIn <strong>de</strong> administratie zijn diverse facturen aangetroffen voor <strong>de</strong> inkoop van bier en wijn. Voor een <strong>de</strong>elhiervan is dui<strong>de</strong>lijk dat <strong>de</strong>ze dranken wer<strong>de</strong>n gebruikt voor bijvoorbeeld doorlevering inkerstpakketten, relatiegeschenken, of aanwending in <strong>de</strong> horeca. Vooralsnog is geen administratieaangetroffen waaruit een aansluiting kan wor<strong>de</strong>n gemaakt tussen <strong>de</strong> inkoop, <strong>de</strong> voorraad en <strong>de</strong>aanwending van alcoholhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> dranken. Er zijn offertes, facturen en bonnen aangetroffen vandiverse interne en externe evenementen waar alcoholische dranken zijn genuttigd.De administratie met betrekking tot inkoop, voorraad enaanwending van alcoholische dranken is niet sluitend.


226.2. Belangenverstrengeling/ misbruik goe<strong>de</strong>ren BGSHEBIUit on<strong>de</strong>rzoek werd bekend dat BGS werkzaamhe<strong>de</strong>n verrichtte voor <strong>de</strong> stichting HEBI (Hemel BabyIncubator). De stichting zorgt voor productie en distributie van goed en goedkoop in <strong>de</strong> Der<strong>de</strong>Wereld inzetbare couveuses. De directeur BGS staat vermeld als lid Raad van Toezicht van HEBI.Vanaf 2008 tot he<strong>de</strong>n is aan <strong>de</strong> stichting een bedrag van ruim € 25.000 gefactureerd voor hetleveren, bewerken en verpakken van on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong> incubator. De stichting heeft <strong>de</strong>ze ookbetaald. Gebruik van <strong>de</strong> ruimte van BGS ten behoeve van <strong>de</strong> productie van <strong>de</strong> couveuses werd niet inrekening gebracht. Een bedrag van in ie<strong>de</strong>r geval bijna € 6.000 aan kosten voor HEBI is afgeboekt tenlaste van BGS. Voor ongeveer <strong>de</strong> helft van het bedrag is ondui<strong>de</strong>lijk om welke kosten het gaat.Feitelijk betekent <strong>de</strong> han<strong>de</strong>lwijze van BGS dat HEBI is gesponsord, en mogelijk dat sprake is vanverrekening van kosten van een privé persoon uit het HEBI-netwerk ten laste van BGS.ServiceclubUit correspon<strong>de</strong>ntie, aangetroffen bij het digitale on<strong>de</strong>rzoek, is bekend gewor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> directeurBGS waarschijnlijk aspirant-lid van een serviceclub is geweest. Begin 2008 mailt <strong>de</strong> directeur dat hij afziet van lidmaatschap op dat moment. In <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> medio 2006/2007 heeft er, volgens eenverklaring van een oud-me<strong>de</strong>werker, op verzoek van <strong>de</strong> directeur BGS, tien tot twaalf keer cateringvoor <strong>de</strong>ze serviceclub plaatsgevon<strong>de</strong>n in Havenzicht voor groepen van 18 – 30 personen. De kostenwer<strong>de</strong>n contant afgerekend. De kosten voor eten waren volgens <strong>de</strong> cateringme<strong>de</strong>werker bene<strong>de</strong>nkostprijs. Een bedrag van ongeveer € 1.000 voor drukwerk en sponsoring van <strong>de</strong>ze serviceclub is tenlaste gebracht van BGS.Levering dienstenMeer<strong>de</strong>re personen uit het netwerk van <strong>de</strong> directeur BGS hebben diensten ge<strong>de</strong>clareerd bij BGS. In<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2008 – 2012 voor een bedrag van ruim € 80.000. Voor vrijwel geen enkele daarvan is eenon<strong>de</strong>rliggend contract beschikbaar. Me<strong>de</strong>werkers verklaren dat het gaat om mon<strong>de</strong>lingeovereenkomsten tussen <strong>de</strong> directeur BGS en <strong>de</strong> <strong>de</strong>claranten. Van <strong>de</strong> meeste van <strong>de</strong> diensten staatwel vast dat er daadwerkelijk geleverd is, maar is niet te achterhalen of dat op basis vanmarktconforme tarieven gebeur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong> gesprekken zijn vraagtekens gezet bij <strong>de</strong> meerwaar<strong>de</strong> vansommige van <strong>de</strong>ze diensten.Voor een levering van BGS diensten aan een regelmatig door <strong>de</strong> directeur BGS bezochtehorecagelegenheid in <strong>Schiedam</strong> is digitale correspon<strong>de</strong>ntie en administratieve informatieaangetroffen waaruit blijkt dat <strong>de</strong> directeur BGS persoonlijk <strong>de</strong> offerte en <strong>de</strong> nota naar bene<strong>de</strong>nheeft bijgesteld. In 2011 en 2012 zijn in Exact (het automatiseringspakket voor o.a. <strong>de</strong> financiëleadministratie) inkopen aangetroffen bij <strong>de</strong>ze zelf<strong>de</strong> horecagelegenheid voor respectievelijk bijna€ 7.000 en € 2.500 on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> benaming ‘Oktoberfeste’. Het betreft hier waarschijnlijk een jaarlijksevenement voor relaties van BGS.Er zijn meer gegevens waaruit blijkt dat <strong>de</strong> directeur BGS persoonlijk afspraken maakte metbetrekking tot levering van producten en/of diensten zon<strong>de</strong>r dat daaraan een <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>lijk contract tengrondslag lag.Uit <strong>de</strong> administratie blijkt dat nagenoeg zeker sprake is van het verschrijven van kosten voorreparatie van een privéauto (van een me<strong>de</strong>werker die scha<strong>de</strong> had gekregen bij BGS zon<strong>de</strong>r toedoenvan betrokkene) op een BGS auto.Aan <strong>de</strong> levering van producten en/of diensten lagen vaak geencontracten ten grondslag.


23UitzendbureauVanaf eind 2008 heeft BGS voor bijna € 200.000 tij<strong>de</strong>lijk personeel ingehuurd via een uitzendbureau.Over hoe <strong>de</strong> contacten met het bureau tot stand zijn gekomen verschillen <strong>de</strong> verklaringen. In 2012 iseen probleem ontstaan omdat het uitzendbureau buitenlandse me<strong>de</strong>werkers in dienst heeft die nietover een a<strong>de</strong>quate tewerkstelling vergunning zou<strong>de</strong>n beschikken. Deze kwestie wordt op dit momentna<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzocht door <strong>de</strong> gemeente en <strong>de</strong> Inspectie SZW.Tuinon<strong>de</strong>rhoudDe af<strong>de</strong>ling Groen heeft tuinon<strong>de</strong>rhoud verzorgd voor ten minste zes mensen uit <strong>de</strong> kring vanpolitiek, ambtenaren, me<strong>de</strong>werkers BGS en leveranciers. Een van hen betrof het hoofd FEZ van BGS.Er zijn daaromtrent geen onregelmatighe<strong>de</strong>n aangetroffen. Er zijn aan allen facturen verzon<strong>de</strong>n en<strong>de</strong>ze zijn betaald. Wel lijkt in meer<strong>de</strong>re gevallen een personeelskorting te zijn doorgevoerd. Omtijdsre<strong>de</strong>nen is dit niet ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzocht. Enkele betrokkenen geven aan dat zij menen hiermee juistBGS te steunen.ConditielessenTussen 3 april 2011 en 16 november 2012 zijn conditielessen gegeven bij BGS. Deze wer<strong>de</strong>n gegevenen ge<strong>de</strong>clareerd (ruim € 8.600) door <strong>de</strong> partner van <strong>de</strong> bedrijfsarts. Deze factureer<strong>de</strong> namens eenstichting waarvan <strong>de</strong> bedrijfsarts voorzitter is, en die is gevestigd op het woonadres van <strong>de</strong>bedrijfsarts. Een on<strong>de</strong>rliggend contract voor het leveren van <strong>de</strong> diensten is niet aangetroffen. Voorzover uit het on<strong>de</strong>rzoek is gebleken hebben <strong>de</strong> lessen daadwerkelijk plaatsgevon<strong>de</strong>n. De bedrijfsartsgeeft aan niet bij <strong>de</strong> contractering betrokken te zijn geweest. Wel wordt door haar en <strong>de</strong>verzuimconsulent het i<strong>de</strong>e on<strong>de</strong>rsteund dat sport <strong>de</strong> gezondheid van me<strong>de</strong>werkers kan bevor<strong>de</strong>ren.De verzuimconsulent geeft aan <strong>de</strong> initiatiefnemer te zijn geweest voor <strong>de</strong> conditielessen. Er istenminste sprake van <strong>de</strong> schijn van belangenverstrengeling.RelatieDe levenspartner van <strong>de</strong> directeur heeft een ambtelijke aanstelling als verzuimconsulent gekregen bijBGS. De relatie bestond op dat moment.6.3. Intimidatie en machtsmisbruikIn <strong>de</strong> huisregels van BGS staat: ‘ie<strong>de</strong>reen heeft respect voor zijn of haar collega’s. Ongewensteintimiteiten, discrimineren<strong>de</strong> uitlatingen en agressief gedrag in woord en daad wordt nietgetolereerd. Uitgangspunt is <strong>de</strong> beleving van <strong>de</strong> ontvanger.’In een brief aan alle me<strong>de</strong>werkers, gedateerd 25 februari 2010, schrijft <strong>de</strong> directeur BGS dat ‘<strong>de</strong>grens van normen en waar<strong>de</strong>n binnen BGS herhaal<strong>de</strong>lijk wordt overschre<strong>de</strong>n, door mid<strong>de</strong>l vanverbale en lichamelijke agressie c.q. bedreiging tegen collega’s, arbodienst, P&O-me<strong>de</strong>werkers etc.Door mid<strong>de</strong>l van <strong>de</strong>ze brief wijs ik ie<strong>de</strong>reen er persoonlijk op dat elke vorm van agressief gedragbinnen BGS niet meer getolereerd zal wor<strong>de</strong>n. Iemand die zich verbaal of lichamelijk agressief ofbedreigend opstelt jegens een an<strong>de</strong>r, zal hiervan <strong>de</strong> consequenties on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n.’Meer<strong>de</strong>re gesprekspartners <strong>de</strong>el<strong>de</strong>n mee dat <strong>de</strong> directeur, in gezelschap, me<strong>de</strong>werkers op een<strong>de</strong>nigreren<strong>de</strong> manier heeft voorzien van een (scheld)bijnaam. Meer<strong>de</strong>re voorbeel<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>ngenoemd. Uit digitaal on<strong>de</strong>rzoek komt een email naar voren van <strong>de</strong> directeur aan <strong>de</strong> manager P&Oen het hoofd FEZ waarin een voormalig leidinggeven<strong>de</strong> ‘die teringlij<strong>de</strong>r’ wordt genoemd, en waarinhij aan een advocaat voorstelt een procedure te starten ‘om hem eruit te lazeren’. De directeur BGSgeeft <strong>de</strong>sgevraagd aan dat dit een emotionele reactie was.


24Uit <strong>de</strong> gesprekken die zijn gevoerd komen vele voorbeel<strong>de</strong>n van machtsmisbruik en/of intimidatienaar voren. Het gaat bijvoorbeeld om dreigen, straffen, tegen <strong>de</strong> wens van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkeroverplaatsen, geen plas- of rookpauze toestaan, ontslagdreiging, mensen met alcoholproblemenwerkzaamhe<strong>de</strong>n opdragen waar ze met alcohol te maken hebben (o.a. in Havenzicht) en drukuitoefenen om bij ziekte aan het werk te gaan. Een aantal van <strong>de</strong>ze voorbeel<strong>de</strong>n heeft overigens nietalleen of in het bijzon<strong>de</strong>r betrekking op een of meer geschorsten, maar ook op an<strong>de</strong>releidinggeven<strong>de</strong>n.In meer<strong>de</strong>re gesprekken hebben me<strong>de</strong>werkers aangegeven dat voor- en afkeuren van enkelegeschorsten heel bepalend zijn voor beslissingen over bijvoorbeeld contractverlenging of extrabeloning. In hoofdstuk 5 is beschreven dat <strong>de</strong> directeur heeft gehan<strong>de</strong>ld in strijd met <strong>de</strong> interneprocedure en <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> functiescheiding.Citaat: ‘Zo krijg je ook situaties dat ie<strong>de</strong>reen loopt te slijmen naar<strong>de</strong> leiding toe, en te trappen naar bene<strong>de</strong>n. Ze proberen altijd eengoed voetje te halen bij <strong>de</strong> leiding. Er is een grote groepsdruk’.Meer<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>werkers hebben aangegeven dat zij zich door <strong>de</strong> verzuimconsulent on<strong>de</strong>r druk gezetvoel<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> keuze om aan het werk te gaan, ongeoorloofd afwezig te zijn en dus salarisinhouding te krijgen, of zelf te kiezen voor het opnemen van een of meer vrije dagen. Uit <strong>de</strong>gesprekken komt een beeld naar voren dat <strong>de</strong> verzuimconsulent lang niet altijd respectvol omgingmet me<strong>de</strong>werkers. Ook wil<strong>de</strong> zij sommige me<strong>de</strong>werkers niet meer zien. De verzuimconsulentbevestigt dat zij soms me<strong>de</strong>werkers niet meer wil<strong>de</strong> zien. Sommigen meld<strong>de</strong>n zich zo vaak ziek metniets of steeds hetzelf<strong>de</strong> dat oproepen niet meer zinvol was. Druk uitoefenen kan volgens haarin<strong>de</strong>rdaad ervaren zijn, maar zij beschouwt dat als functioneel.Citaat: ‘Je gaat maar gewoon werken, want je bent al vaakgenoeg ziek geweest’.6.4. Bevindingen gesprekken geschorstenHoffmann heeft met <strong>de</strong> geschorsten gesproken over bevindingen die tij<strong>de</strong>ns het on<strong>de</strong>rzoek zijnaangetroffen. Vier geschorsten hebben <strong>de</strong> gespreksverslagen getekend, met enkele aanvullingen ofwijzigingen. De directeur heeft op het moment van schrijven van dit rapport, niet gereageerd op hetgespreksverslag. Hoffmann heeft vooraf aangegeven dat bij uitblijven van een reactie binnen <strong>de</strong>afgesproken tijd, het verslag als goedgekeurd zou wor<strong>de</strong>n beschouwd. Hoffmann heeft aan <strong>de</strong>Commissie meege<strong>de</strong>eld dat <strong>de</strong> directeur daarmee heeft ingestemd.Uit <strong>de</strong> gesprekken valt op te maken dat <strong>de</strong> directeur BGS zichzelf vooral beschouwt als <strong>de</strong>gene dieprimair verantwoor<strong>de</strong>lijk is voor <strong>de</strong> commerciële kant van het bedrijf. Ook is hij van mening dat hijhan<strong>de</strong>lt binnen zijn beleidsruimte en in het belang van BGS. Sponsoring valt in zijn perceptiedaarbinnen. Uit <strong>de</strong> gesprekken komt ook naar voren dat het hoofd FEZ meent dat zijn rol is <strong>de</strong>directeur te adviseren op het gebied van financiën en automatisering, en sinds april 2012 ook op hetgebied van P&O. Tevens is hij <strong>de</strong> leidinggeven<strong>de</strong> van <strong>de</strong> manager P&O.Dat roept <strong>de</strong> vraag op hoe <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor met name <strong>de</strong> personele zaken geborgd is.De Commissie meent – op basis van informatie uit het on<strong>de</strong>rzoek - dat <strong>de</strong> directeur zich wel metregelmaat bezig heeft gehou<strong>de</strong>n met beleidsmatige en praktische personele kwesties. Los daarvanheeft hij op grond van zijn functie <strong>de</strong> eindverantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor het functioneren van BGSbinnen <strong>de</strong> gemeentelijke ka<strong>de</strong>rs.Het hoofd FEZ geeft ook over financiële kwesties regelmatig aan van iets niet op <strong>de</strong> hoogte te zijn.Dat geldt ook voor signalen van <strong>de</strong> accountant die hem niet bereikt zou<strong>de</strong>n hebben. De Commissie


25heeft vooralsnog niet kunnen achterhalen hoe <strong>de</strong> directeur en het hoofd FEZ hiermee omgegaan zijn.De verklaringen roepen <strong>de</strong> vraag op hoe het hoofd FEZ zijn functie heeft opgevat. Uit het doorHoffmann uitgevoer<strong>de</strong> administratieve on<strong>de</strong>rzoek komen diverse ondui<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n naar voren. DeCommissie begrijpt niet dat het hoofd FEZ daarop in <strong>de</strong> uitoefening van zijn functie, naar het zich laataanzien, niet heeft gereageerd.Wat opvalt in <strong>de</strong> gesprekken met <strong>de</strong> directeur en het hoofd FEZ is dat zij regelmatig aangeven vaniets niet op <strong>de</strong> hoogte te zijn, of verantwoor<strong>de</strong>lijkheid naar elkaar toe lijken te schuiven.De werklei<strong>de</strong>r herkent zich niet in veel zaken die hem wor<strong>de</strong>n voorgelegd.Uit <strong>de</strong> verklaringen van <strong>de</strong> bedrijfsarts en <strong>de</strong> verzuimconsulent valt op te maken dat zij hetziekteverzuim beleid steunen.


267. MeldingenIn dit hoofdstuk wordt beschreven welke informatie is verkregen in <strong>de</strong> gesprekken met <strong>de</strong> ambtelijkeen/of politieke personen die in <strong>de</strong> afgelopen jaren BGS ‘in hun portefeuille’ had<strong>de</strong>n. Er is gesprokenmet drie (oud) wethou<strong>de</strong>rs en twee oud gemeentesecretarissen. Zij zijn door Hoffmanngeconfronteerd met feiten en beel<strong>de</strong>n uit het on<strong>de</strong>rzoek. Daarnaast beschrijft <strong>de</strong> Commissie welkalgemeen beeld is ontstaan over het zicht dat ‘het stadhuis’ had kunnen of moeten hebben op <strong>de</strong>ontwikkelingen bij BGS.Het feit dat een zeer bij BGS betrokken directeur van <strong>de</strong> gemeente niet wil<strong>de</strong> meewerken aan heton<strong>de</strong>rzoek, heeft <strong>de</strong> informatie beperkt, omdat hij <strong>de</strong>gene was die geduren<strong>de</strong> een aantal jarenverantwoor<strong>de</strong>lijk was voor het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van contacten met <strong>de</strong> directeur BGS.7.1. Bekendheid met signalenMachtsmisbruik/ IntimidatieEen voormalige wethou<strong>de</strong>r heeft verklaard in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> als wethou<strong>de</strong>r signalen te hebbenontvangen over ‘te streng en directief optre<strong>de</strong>n richting WSW-me<strong>de</strong>werkers’ van werklei<strong>de</strong>rs. Met<strong>de</strong> directeur BGS zou zijn afgesproken dat hij <strong>de</strong>ze zaken zou aanpakken. De wethou<strong>de</strong>r ging ervanuit dat dit gebeur<strong>de</strong>. Er zijn enkele signalen van machtsmisbruik door werklei<strong>de</strong>rs en seksueleintimidatie tussen me<strong>de</strong>werkers on<strong>de</strong>rling ontvangen. Op dit laatste is gereageerd met het geven vaneen opdracht een dossier aan te leggen en met een afspraak met <strong>de</strong> directeur BGS om een en an<strong>de</strong>ruit te zoeken. De opvolger geeft aan geen negatieve signalen te hebben ontvangen.In <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2002 – 2010 zijn meer<strong>de</strong>re signalen vanmachtsmisbruik en intimidatie ontvangen. De betrokken wethou<strong>de</strong>rheeft dat wel besproken met <strong>de</strong> directeur BGS, maar nietgecontroleerd of afspraken wer<strong>de</strong>n nagekomen.ZiekteverzuimbeleidEen voormalige wethou<strong>de</strong>r heeft verklaard voor en na <strong>de</strong> aanstelling in 2010 van <strong>de</strong> huidigeverzuimconsulent bekend te zijn geweest met signalen over strikte toepassing van beleid inindividuele gevallen binnen BGS. Na <strong>de</strong> aanstelling heeft <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r gehoord dat men zich bijziekte ‘direct op kantoor moest mel<strong>de</strong>n’. Signalen kwamen sporadisch via me<strong>de</strong>werkers, meer viaeen sociaal raadsman en een raadslid. De wethou<strong>de</strong>r geeft aan <strong>de</strong>ze signalen met <strong>de</strong> directeur vanBGS te hebben besproken, die zou zorgdragen voor afhan<strong>de</strong>ling. Daarop is niet gecontroleerd. Deoud wethou<strong>de</strong>r geeft aan dat enkele meldingen zijn ontvangen, maar dat <strong>de</strong>ze niet als structureelvan aard zijn beoor<strong>de</strong>eld waardoor ze niet in een groter verband wer<strong>de</strong>n opgepakt. Bovendien was<strong>de</strong> gemeente erop gebrand het ziekteverzuim binnen BGS terug te dringen.Een voormalig wethou<strong>de</strong>r heeft meldingen over strengziekteverzuimbeleid ontvangen. Deze zijn beschouwd enbehan<strong>de</strong>ld als inci<strong>de</strong>nten.Schendingen integriteitIn maart 2012 heeft <strong>de</strong> Vertrouwenspersoon Klokkenlui<strong>de</strong>rsregeling een emailbericht gestuurd aan<strong>de</strong> (interim) gemeentesecretaris. Hij gaf aan zich zorgen te maken over verschillen<strong>de</strong> aspecten van <strong>de</strong>cultuur bij BGS. De inhoud van het bericht is besproken en <strong>de</strong> gemeentesecretaris was in <strong>de</strong>veron<strong>de</strong>rstelling dat <strong>de</strong> kwestie in behan<strong>de</strong>ling zou zijn genomen door <strong>de</strong> daarvoor aangewezenambtenaar. Rond <strong>de</strong> zomer werd gerappelleerd door <strong>de</strong> Vertrouwenspersoon omdat geeninhou<strong>de</strong>lijke reactie was ontvangen. Kort daarna vertrok <strong>de</strong> gemeentesecretaris. In oktober 2012 ishet huidige College van B&W geïnformeerd, en is ver<strong>de</strong>r actie genomen.


27In maart 2012 zijn <strong>de</strong> meldingen van <strong>de</strong> vertrouwenspersoongedaan, daarop is in oktober actie on<strong>de</strong>rnomen.Lief<strong>de</strong>srelatieEnkele gesprekspartners geven aan op <strong>de</strong> hoogte te zijn van <strong>de</strong> lief<strong>de</strong>srelatie tussen <strong>de</strong> directeur BGSen <strong>de</strong> verzuimconsulent. Een voormalig wethou<strong>de</strong>r gaf aan dit onwenselijk te vin<strong>de</strong>n, maar er nietsmee te hebben gedaan. Een an<strong>de</strong>re voormalig wethou<strong>de</strong>r gaf aan dit niet te hebben geweten. Dehuidige wethou<strong>de</strong>r gaf aan niet van <strong>de</strong> relatie op <strong>de</strong> hoogte te zijn geweest, en het ook niet toton<strong>de</strong>rwerp van zijn bemoeienis te rekenen.Arbo Advies <strong>Schiedam</strong> (AAS)Een voormalige wethou<strong>de</strong>r geeft aan een interne arbodienst die ook extern zou werken geen goedplan te vin<strong>de</strong>n. Dat is ook dui<strong>de</strong>lijk gemaakt aan <strong>de</strong> directeur BGS. Kort na het vertrek van <strong>de</strong>zewethou<strong>de</strong>r is AAS toch op die manier tot stand gekomen. Het huidige College van B&W trof diesituatie aan. De huidige wethou<strong>de</strong>r is op <strong>de</strong> hoogte van het feit dat AAS intern en extern werkte.Geen van <strong>de</strong> betrokken personen is op <strong>de</strong> hoogte van het feit dat aan <strong>de</strong> externe activiteiten geencontracten ten grondslag liggen. Dat laatste geldt ook voor het feit dat BGS ook overigens zaken <strong>de</strong>edmet <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> contracten.De opeenvolgen<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>rs geven aan geen van allenop <strong>de</strong> hoogte te zijn geweest van het ontbreken vancontracten voor (arbo)diensten die BGS lever<strong>de</strong>.SponsoringEen aantal van <strong>de</strong> gesproken personen geeft aan op <strong>de</strong> hoogte te zijn geweest van sponsoring vanuitBGS met betrekking tot couveuses voor <strong>de</strong>r<strong>de</strong> wereldlan<strong>de</strong>n. De ins en outs hiervan kent men echterniet. Er wordt verschillend gedacht over <strong>de</strong> wenselijkheid van dit soort sponsoring.HavenzichtUit <strong>de</strong> gesprekken werd bekend dat gemeentebestuur<strong>de</strong>rs en ambtenaren op <strong>de</strong> hoogte waren vanhet bestaan en het gebruik van Havenzicht, en daar bij gelegenheid zelf ook gebruik van maakten.Men was niet bekend met het feit dat er geen vergunningen zijn.Wachtlijstveror<strong>de</strong>ningDe gesprekspartners geven allen aan dat zij niet op <strong>de</strong> hoogte zijn van situaties waarin werdafgeweken van <strong>de</strong> wachtlijstveror<strong>de</strong>ning, of dat een verzoek daartoe is gedaan. Een aantal wist nietvan het bestaan van een <strong>de</strong>rgelijke wachtlijst.Een aantal van <strong>de</strong> gesprekspartners geeft aan dat zij met <strong>de</strong> kennis van nu wellicht eer<strong>de</strong>r enattenter had<strong>de</strong>n moeten reageren op hetgeen in <strong>de</strong> gesprekken met <strong>de</strong> directeur BGS aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>werd gesteld.7.2. Algemeen beeldDe Commissie heeft geen administratief of digitaal on<strong>de</strong>rzoek uitgevoerd naar <strong>de</strong> beweringen van <strong>de</strong>gesprekspartners van <strong>de</strong> gemeente. De Commissie is van mening dat <strong>de</strong> informatie die uit <strong>de</strong>gesprekken is verkregen past in het beeld dat <strong>de</strong> Commissie geduren<strong>de</strong> het on<strong>de</strong>rzoek heeftopgebouwd, en acht <strong>de</strong> verklaringen betrouwbaar.BGS stond zowel letterlijk als figuurlijk ‘aan <strong>de</strong> zijlijn’ van <strong>de</strong> gemeente <strong>Schiedam</strong>. BGS was internverzelfstandigd en stond op <strong>afstand</strong> van <strong>de</strong> gemeente. Dat wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> directeur, maar dat wil<strong>de</strong> ook <strong>de</strong>gemeente. De gemeentelijke directeur die niet wil<strong>de</strong> meewerken aan het on<strong>de</strong>rzoek heeft in <strong>de</strong>perio<strong>de</strong> 2007 – 2010 verantwoor<strong>de</strong>lijkheid gedragen voor het opstellen van <strong>de</strong>


28managementcontracten en het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> relatie met BGS. Bij achtereenvolgen<strong>de</strong>managementcontracten was een bijlage 5 gevoegd, die aan <strong>de</strong> directeur BGS <strong>de</strong> bevoegdheid gaf omaanvullen<strong>de</strong> regels te stellen met betrekking tot on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re het personeelsbeleid. Die regelskon<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r meer betrekking hebben op aanstellingsbeleid, verzuimbeleid, gratificatie- enbeloningsbeleid. Voor zover <strong>de</strong> Commissie heeft kunnen nagaan zijn <strong>de</strong>rgelijke aanvullen<strong>de</strong> regels,behalve voor het verzuimbeleid, niet geformuleerd. Het komt <strong>de</strong> Commissie voor dat <strong>de</strong> directeurBGS <strong>de</strong>ze bijlage heeft opgevat als een vrijbrief voor regelend han<strong>de</strong>len als het zo uitkwam. De tebehalen prestaties zijn in <strong>de</strong> management contracten onvoldoen<strong>de</strong> precies geformuleerd. Vanuit <strong>de</strong>ambtelijke top en het College van B&W is daarop niet of nauwelijks gereageerd. Demanagementcontracten zijn soms meegetekend door een wethou<strong>de</strong>r. De huidige wethou<strong>de</strong>r wil<strong>de</strong>niet mee tekenen. Pas bij het contract 2012 zijn pogingen gedaan tot scherpere afspraken te komen.De laatste interim gemeentesecretaris wil<strong>de</strong> die <strong>afstand</strong> verkleinen, <strong>de</strong> directeur BGS wil<strong>de</strong> dat niet.Het contract 2012 is vervolgens niet tot stand gekomen.Er was van <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong> gemeente weliswaar op allerlei momenten contact met BGS, maar er wasgeen sprake van een a<strong>de</strong>quate aansturing en controle, en er waren onvoldoen<strong>de</strong> checks enbalances. Uit bovengenoem<strong>de</strong> gesprekken blijkt dat <strong>de</strong> gemeente wel van tijd tot tijd signalen kreegover misstan<strong>de</strong>n, maar <strong>de</strong>ze eer<strong>de</strong>r als een inci<strong>de</strong>nt beschouw<strong>de</strong> dan als een aanwijzing voor ietswat structureel mis zou kunnen zijn.Uit <strong>de</strong> accountantsrapportages en managementletters had <strong>de</strong> gemeente moeten opmaken dat ermeer aan <strong>de</strong> hand is dan een inci<strong>de</strong>nt. De al in het BING rapport gesignaleer<strong>de</strong> cultuur bij <strong>de</strong>gemeente <strong>Schiedam</strong> verklaart naar het oor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Commissie me<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> situatie metbetrekking tot BGS kon ontstaan.Gesprekspartners realiseren zich nu dat an<strong>de</strong>rs omgegaan hadmoeten wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> vrijheid van <strong>de</strong> directeur en <strong>de</strong> verkregeninformatie.


298. Beantwoording on<strong>de</strong>rzoeksvragenIn dit hoofdstuk beantwoordt <strong>de</strong> Commissie <strong>de</strong> vier on<strong>de</strong>rzoeksvragen en geeft <strong>de</strong> Commissie eenkorte slotbeschouwing.8.1. On<strong>de</strong>rzoeksvraag 1Is er sprake van schending van <strong>de</strong> Gedragsco<strong>de</strong> Integriteit <strong>Schiedam</strong> en/of (arbeidsrechtelijke) wetenregelgeving en/of overige relevante gemeentelijke regelingen door geschorsten?Gedragsco<strong>de</strong> Integriteit <strong>Schiedam</strong>Op basis van zowel alle gevoer<strong>de</strong> gesprekken, als ook <strong>de</strong> digitale en administratieve on<strong>de</strong>rzoekenkomt <strong>de</strong> Commissie tot <strong>de</strong> conclusie dat er sprake is van meer<strong>de</strong>re schendingen van <strong>de</strong> Gedragsco<strong>de</strong>Integriteit <strong>Schiedam</strong> door een of meer geschorsten. De schendingen hebben betrekking op het – instrijd met <strong>de</strong> gedragsco<strong>de</strong> - gebruiken van gemeentelijke eigendommen en afboeken van kosten tenlaste van BGS. Het gaat om kosten die zijn gemaakt voor organisaties en/of privé personen uit hetnetwerk van <strong>de</strong> directeur. Het gaat mogelijk ook om verschrijven van kosten. Meer<strong>de</strong>re personen uithet netwerk zijn ingehuurd voor diensten zon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rliggend contract.Door <strong>de</strong> aangetroffen optelsom van relaties en activiteiten is sprake van (tenminste <strong>de</strong> schijn van)belangverstrengeling door <strong>de</strong> directeur BGS. Het hoofd FEZ heeft niet zorgvuldig gehan<strong>de</strong>ld omdat hijheeft nagelaten voldoen<strong>de</strong> controle uit te voeren op <strong>de</strong> rechtmatigheid van een aantal uitgaven.De bedrijfsarts heeft tenminste <strong>de</strong> schijn van belangenverstrengeling op zich gela<strong>de</strong>n. De stichtingwaarvan zij voorzitter is, en waarvoor haar partner <strong>de</strong> activiteiten heeft uitgevoerd, heeft dienstenverleend aan BGS. Voor tenminste <strong>de</strong> directeur en <strong>de</strong> verzuimconsulent geldt dat sprake is vanintimi<strong>de</strong>rend gedrag. De bedrijfsarts en <strong>de</strong> verzuimconsulent zijn onzorgvuldig omgegaan met <strong>de</strong>medische geheimhoudingsplicht.Overige wet- en regelgeving en huisregelsEr is eveneens sprake van overtreding van wet- en regelgeving en/of overige relevante gemeentelijkeregelingen door geschorsten. De Commissie vindt een aantal daarvan buitengewoon ernstig. Het nietopstellen van individuele ontwikkelingsplannen is in strijd met <strong>de</strong> CAO, en met tenminste <strong>de</strong>bedoelingen van het beleid met betrekking tot <strong>de</strong> sociale werkvoorziening. Er wordt gehan<strong>de</strong>ld instrijd met <strong>de</strong> wachtlijstveror<strong>de</strong>ning omdat zon<strong>de</strong>r toestemming van het College van B&W en zon<strong>de</strong>ra<strong>de</strong>quate on<strong>de</strong>rbouwing wordt afgeweken van <strong>de</strong> wachtlijstvolgor<strong>de</strong>. Er zijn meer<strong>de</strong>re overtredingenvan <strong>de</strong> Arbowet vastgesteld. Er is gehan<strong>de</strong>ld in strijd met het verbod op alcoholgebruik tij<strong>de</strong>ns hetwerk.8.2. On<strong>de</strong>rzoeksvraag 2Is er sprake van knelpunten in <strong>de</strong> werkcultuur, zo ja welke en in welke mate?De Commissie heeft eer<strong>de</strong>r aangegeven en toegelicht dat zij zorgvuldige bedrijfsvoering, goedwerkgeverschap en behoorlijke omgangsvormen als het raamwerk van <strong>de</strong> werkcultuur beschouwt.Uit het on<strong>de</strong>rzoek is dui<strong>de</strong>lijk gewor<strong>de</strong>n dat er geduren<strong>de</strong> langere perio<strong>de</strong> sprake is van knelpuntenin <strong>de</strong> werkcultuur. Met betrekking tot alle drie <strong>de</strong> invalshoeken heeft <strong>de</strong> Commissie ernstigetekortkomingen aangetroffen.Zorgvuldige bedrijfsvoeringEr is sprake van het ontbreken van een voldoen<strong>de</strong> <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>lijke administratieve organisatie. Er is eenpatroon van ontbreken van contracten en/of correcte vastlegging van afspraken. Er is niet altijdsprake van het juist toepassen van functiescheiding. Aanbevelingen van <strong>de</strong> accountant wor<strong>de</strong>n langniet altijd opgevolgd.


30Van beleidsdocumenten is vaak ondui<strong>de</strong>lijk of en door wie ze wanneer zijn vastgesteld. Er is sprakevan het ontbreken van systematisch gezamenlijk overleg van leidinggeven<strong>de</strong>n, waardoor eengemeenschappelijk, overal gel<strong>de</strong>nd en uitgevoerd BGS-beleid ontbreekt. De communicatie met <strong>de</strong>me<strong>de</strong>werkers is gebrekkig. Een regel van spoedcontrole bij elk ziekteverzuim is ongebruikelijk endisproportioneel.Goed werkgeverschapEr wordt op het gebied van personeelsbeleid op belangrijke punten niet volgens <strong>de</strong> voorschriften, enminstens zo belangrijk, onvoldoen<strong>de</strong> volgens <strong>de</strong> bedoeling van het WSW-beleid, gewerkt. Dat laatsteis te meer relevant omdat hier sprake is van een bedrijf waar werknemers met beperkingenonvoldoen<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteund in hun persoonlijke ontwikkeling. De Commissie is van mening datme<strong>de</strong>werkers zich te veel moeten voegen naar beschikbaar werk, en dat er te weinig wordt gezochtnaar passend werk, zowel binnen als buiten <strong>de</strong> muren van BGS. De Commissie vraagt zich af, of hetopnemen in het managementcontract van <strong>de</strong> ontwikkelfunctie ten behoeve van WSW-me<strong>de</strong>werkersals nevendoelstelling in plaats van als hoofddoelstelling, wel in overeenstemming is met <strong>de</strong> wet. Hetis in elk geval niet in overeenstemming met (<strong>de</strong> bedoeling van) het beleid in <strong>de</strong> afgelopen jaren, gaatten koste van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers die <strong>de</strong> top van hun kunnen nog niet hebben bereikt of juistovervraagd wor<strong>de</strong>n, en ook ten koste van diegenen die nog op <strong>de</strong> wachtlijst staan en daardoor nietof later in aanmerking komen voor een plek bij BGS.Daarbij is het van belang om vast te stellen dat voor een werknemer in WSW-dienstverband, integenstelling tot ie<strong>de</strong>re reguliere me<strong>de</strong>werker van een bedrijf of organisatie in Ne<strong>de</strong>rland,(nagenoeg) geen mogelijkheid bestaat om <strong>de</strong> keuze te maken bij een an<strong>de</strong>re organisatie te gaanwerken. De keuze is werken bij het WSW-bedrijf of thuiszitten. Dit geeft een grote mate vanonvrijheid voor <strong>de</strong> werknemer en dus een extra grote plicht tot goed werkgeverschap voor <strong>de</strong>werkgever.Behoorlijke omgangsvormenJuist in een WSW-bedrijf waar kwetsbare mensen werken is een veilige werkomgeving belangrijk.De directeur BGS heeft in 2010 in een brief aan <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers geconstateerd dat bijvoorbeeldpesten en agressie te veel voor komt. Het aantal voorbeel<strong>de</strong>n dat in <strong>de</strong> vele gesprekken is genoemdvan rod<strong>de</strong>len, pesten en vermoe<strong>de</strong>lijk ook discriminatie is groot. Deze omgangsvormen zijn in strijdmet <strong>de</strong> Gedragsco<strong>de</strong> Integriteit <strong>Schiedam</strong>, met <strong>de</strong> huisregels van BGS, en met algemeen aanvaar<strong>de</strong>normen over gelijkwaardig behan<strong>de</strong>len van collega’s en on<strong>de</strong>rgeschikten. Het feit dat niet alleendiegenen die zich hebben gemeld voor een gesprek, maar ook een zeer groot aantal van <strong>de</strong> mensenuit <strong>de</strong> aselecte steekproef, <strong>de</strong>ze ervaringen naar voren brengen, versterkt <strong>de</strong> overtuiging van <strong>de</strong>Commissie dat dit ongewenste gedrag bovenmatig en al vele jaren aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> is. De Commissiemeent dat er eveneens sprake is van intimi<strong>de</strong>rend gedrag en van uitingen die niet getuigen vanrespect. Soms tussen me<strong>de</strong>werkers on<strong>de</strong>rling, maar ook vanuit staf en leiding richting me<strong>de</strong>werkers.Tegen ongewenst gedrag wordt onvoldoen<strong>de</strong> opgetre<strong>de</strong>n.8.3. On<strong>de</strong>rzoeksvraag 3Welke meldingen over integriteit en/of werkcultuur zijn er gedaan? Wat is er gedaan met <strong>de</strong>meldingen?Er zijn in <strong>de</strong> afgelopen jaren meer<strong>de</strong>re keren meldingen gedaan van problemen in <strong>de</strong> werkcultuur envan mogelijke schendingen van integriteit aan (le<strong>de</strong>n van) het College van B&W en/of <strong>de</strong> ambtelijketop van <strong>de</strong> gemeente <strong>Schiedam</strong>. Deze zijn vooral gezien als individuele problemen of inci<strong>de</strong>nten enterug gelegd bij <strong>de</strong> directeur BGS met het verzoek zorg te dragen voor een oplossing ervan. Controle


31daarop heeft onvoldoen<strong>de</strong> plaatsgevon<strong>de</strong>n. Bestuurlijk noch ambtelijk zijn <strong>de</strong> signalengeïnterpreteerd als uitingen van een meer structureel probleem. De rapportages van <strong>de</strong> accountantzijn of niet gezien, of geen aanleiding geweest voor actie. Er is onvoldoen<strong>de</strong> aandacht <strong>beste</strong>ed aanhet ontwikkelen en implementeren van een hel<strong>de</strong>re visie op <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> WSW, aan een opprestaties afrekenbaar managementcontract en aan controle op <strong>de</strong> uitvoering. De Commissiebeoor<strong>de</strong>elt dit geheel als tekortkoming van opeenvolgen<strong>de</strong> Colleges van B&W en ambtelijke top.8.4. On<strong>de</strong>rzoeksvraag 4Wat is <strong>de</strong> ernst en omvang van <strong>de</strong> aangetroffen feiten uit <strong>de</strong> drie <strong>de</strong>elon<strong>de</strong>rzoeken? Welkeconclusies kunnen daaraan wor<strong>de</strong>n verbon<strong>de</strong>n met betrekking tot schendingen integriteit enregelingen, met betrekking tot kwaliteit van <strong>de</strong> werkcultuur en met betrekking tot behan<strong>de</strong>ling vanmeldingen en opvolging daarvan?De Commissie is van mening dat het grote aantal mensen met wie is gesproken (ongeveer 60 ingroepsverband en 130 individueel) en <strong>de</strong> administratieve en digitale informatie te samen eenovertuigend beeld geven van <strong>de</strong> in dit rapport geschetste situatie bij BGS.De Commissie heeft bij <strong>de</strong> beantwoording van <strong>de</strong> eerste drie on<strong>de</strong>rzoeksvragen aangegeven wat <strong>de</strong>bevindingen zijn met betrekking tot die vragen. De Commissie wil hier een overall conclusie geven.De Commissie doet dat omdat er naar haar oor<strong>de</strong>el geen sprake is van enkele inci<strong>de</strong>nten of fouten,maar van een bedrijfsvoering en een werkcultuur die samen uitdrukking zijn van een structureelprobleem. Het is <strong>de</strong> optelsom van onregelmatighe<strong>de</strong>n, slordighe<strong>de</strong>n, overtreding van regels,ongewenst gedrag en onvoldoen<strong>de</strong> aandacht voor <strong>de</strong> kwetsbaarheid van <strong>de</strong> WSW-me<strong>de</strong>werkers diemaakt dat er sprake is van een ernstige situatie.BGS kan, gezien <strong>de</strong> taakopdracht en <strong>de</strong> doelgroep, niet volledig gelijk wor<strong>de</strong>n gesteld aan eenregulier commercieel bedrijf. De Commissie realiseert zich dat problemen met betrekking totbedrijfsvoering en werkcultuur ook daardoor kunnen ontstaan en soms moeilijker oplosbaar zijn. Aan<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant vereist juist het werken met een kwetsbare groep WSW-ers een grote zorgvuldighei<strong>de</strong>n goe<strong>de</strong> begeleiding, met extra aandacht voor <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en beperkingen van <strong>de</strong>zewerknemers. Bij <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling heeft <strong>de</strong> Commissie daarmee rekening gehou<strong>de</strong>n.BGSDe Commissie heeft een bedrijf aangetroffen waarbij sprake is van een sterke focus op omzetdraaien, kosten beperken en ‘zwarte cijfers’ hou<strong>de</strong>n als eerste prioriteit. Het bie<strong>de</strong>n van passendwerk aan inwoners met een WSW-indicatie krijgt onvoldoen<strong>de</strong> aandacht. Vooral mensen met eengrote <strong>afstand</strong> tot <strong>de</strong> arbeidsmarkt, en dus met <strong>de</strong> laagste loonwaar<strong>de</strong>, krijgen hierdoor weinigkansen. Het bedrijf is intern binnen <strong>de</strong> gemeente verzelfstandigd, en <strong>de</strong> directeur <strong>de</strong>ed er alles aan<strong>de</strong> <strong>afstand</strong> tot <strong>de</strong> gemeente zo groot mogelijk te maken. Het managementcontract, en in hetbijzon<strong>de</strong>r bijlage 5, beschouw<strong>de</strong> hij als een vrijbrief <strong>de</strong> ruimte te nemen die hij nodig vond. Dedirecteur nam binnen BGS een zeer dominante positie in. De directeur verstrekte opdrachten voorhet leveren van diensten zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noodzakelijke vastlegging van contracten. Hoewel het officieelbeleid is dat alcoholgebruik binnen werktijd niet is toegestaan, is bekend dat binnen BGS door eenaantal leidinggeven<strong>de</strong>n regelmatig alcohol werd genuttigd. De Commissie vindt het aannemelijk datdit ook binnen werktijd gebeur<strong>de</strong>.Hiermee wordt een sfeer van nonchalance en willekeur gecreëerd waarmee onzorgvuldig enongewenst han<strong>de</strong>len als het ware gewoon wordt. Het is in die context dat fouten en overtredingengemakkelijk ontstaan, patronen van ongewenst gedrag stand hou<strong>de</strong>n, en moeilijk kunnen wor<strong>de</strong>nteruggedrongen. De bedrijfscultuur laat op het punt van zorgvuldige bedrijfsvoering, goed


32werkgeverschap en behoorlijke omgangsvormen veel te wensen over. De Commissie is van meningdat zo’n cultuur ten koste gaat van <strong>de</strong> werknemers voor wie BGS op <strong>de</strong> eerste plaats is bedoeld.De Commissie is van mening dat in <strong>de</strong> eerste plaats <strong>de</strong> directeur BGS en vervolgens ook het hoofdFEZ, gezien hun functie, een zware verantwoor<strong>de</strong>lijkheid dragen voor het ontstaan en in standhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze cultuur. De directeur BGS is binnen het contract en <strong>de</strong> ambtelijke richtlijneneindverantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> bedrijfsvoering. Het hoofd FEZ heeft onvoldoen<strong>de</strong> tegenwicht gebo<strong>de</strong>nmet betrekking tot het han<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> directeur inzake <strong>de</strong> bedrijfsvoering. Binnen <strong>de</strong>ze cultuurhebben <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re geschorsten zich, elk vanuit hun eigen rol, gevoegd in het bestaan<strong>de</strong>. Daarmeedragen zij allen me<strong>de</strong>verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor <strong>de</strong> gevolgen ervan.‘Het stadhuis’De directeur van BGS wil<strong>de</strong> een zo zelfstandig mogelijk bedrijf op <strong>afstand</strong> van <strong>de</strong> gemeente. Ook <strong>de</strong>gemeente wil<strong>de</strong> interne verzelfstandiging. De wijze waarop dat werd ingevuld is sterk bepaald door<strong>de</strong> directeur BGS. Hij is als eerste verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> ontstane situatie.De ‘zwarte cijfers’ hebben ook op ‘het stadhuis’ afgeleid van BGS doelen met betrekking tot <strong>de</strong> WSWwerknemers.De Commissie is van mening dat opeenvolgen<strong>de</strong> Colleges van B&W en ambtelijke topten onrechte hebben nagelaten zorg te dragen voor voldoen<strong>de</strong> checks and balances. Dit gebeur<strong>de</strong>‘aan <strong>de</strong> voorkant’ door in het managementcontract en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlinge contacten veel vrijheid tebie<strong>de</strong>n en weinig concrete prestaties en verantwoording te vragen. En ‘aan <strong>de</strong> achterkant’ dooronvoldoen<strong>de</strong> te reageren op signalen die er wel waren, die <strong>de</strong> gemeente <strong>de</strong>els heeft gezien en voorhet an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>el (met name in <strong>de</strong> rapportages van <strong>de</strong> accountant) ook had moeten zien. Ook was <strong>de</strong>controle op wat zich feitelijk afspeel<strong>de</strong> bij BGS en op afspraken die wer<strong>de</strong>n gemaakt te beperkt.


33Bijlage A: Overzicht van wet- en regelgevingDoor <strong>de</strong> Commissie is on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> wet- en regelgeving bij <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling betrokken.Arbeidsomstandighe<strong>de</strong>nwetCAO: Collectieve arbeidsovereenkomst voor <strong>de</strong> sociale werkvoorzieningWet op <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rnemingsra<strong>de</strong>nWet sociale werkvoorziening<strong>Gemeente</strong>lijke regelgeving, waaron<strong>de</strong>r: Wachtlijstveror<strong>de</strong>ning WSW Gedragsco<strong>de</strong> Integriteit gemeente <strong>Schiedam</strong> Bezoldigingsregeling <strong>Schiedam</strong> 2011 Regeling financiële budgetverantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n 2004 Financiële veror<strong>de</strong>ning gemeente <strong>Schiedam</strong> 2009 Organisatieregeling gemeente <strong>Schiedam</strong> 2007 Mandaat-, machtiging- en volmachtsbesluit <strong>Schiedam</strong> 2011Managementcontracten 2009 t/m 2011 tussen B&W van <strong>Schiedam</strong> met <strong>de</strong> directeur BGS (metbijlagen)Ziekteverzuim regelement en -protocol BGSHuisregels van <strong>de</strong> BGS voor <strong>de</strong> WSW-me<strong>de</strong>werkers, voor zover traceerbaar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!