13.07.2015 Views

't Kirkebledje - Parochiecluster Ubach over Worms

't Kirkebledje - Parochiecluster Ubach over Worms

't Kirkebledje - Parochiecluster Ubach over Worms

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ctÜÉv{|x @ tzxÇwt26-10 ‘Allerzielenzaterdag’ kerkhof Waubach26-10 Geen avondmis Abdissenbosch, vw:26-10 Jubileum GK Don Bosco 18 u Lauradorp27-10 Sobornost te Waubach om 11.30 uur27-10 Allerzielenlof te Waubach & Lauradorp28-10 Bijeenkomst kindernevendienstgroep01-11 Aanbidding Waubach 14 uur01-11 Allerheiligen 19 u Waubach02-11 ‘Allerzielenzaterdag’ kerkhof A’b & R’b02-11 Allerzielen 18 u Abdissenbosch03-11 Paardenzegening Heihof03-11 Allerzielenlof Rimburg & Abdissenbosch05-11 1 ste bijeenkomst rouwverwerkingsgroep05-11 Ontmoeting ‘Na de Mis’ 20u Bei d’r Joep07-11 Oudercatechese communicanten08-11 Sint Maarten te Rimburg 18 uur08-11 Concert ZV Eendracht Theater L’graaf10-11 Misdienaars naar Krippana Monschau11-11 Geen avondmis Waubach, vw:11-11 Opening vastelaovend 11.11 u Rimburg12-11 Vergadering kerkbestuur13-11 Oudercatechese tieners14-11 H. Mis Ouderensoos 9 uur Rimburg19-11 Geloofscursus 20.00 uur Bei d’r Joep21-11 Oudercatechese basisschool23-11 Jongerengroep www.liesse.nl24-11 Hoogfeest Christus Koning24-11 Zendingsviering catechisten Roermond27-11 Adventskransen maken te Rimburg01-12 Eerste adventszondag03-12 Ontmoeting ‘Na de Mis’ 20u Bei d’r Joep04-12 Oudercatechese tieners06-12 Aanbidding Waubach 14 uur07-12 Parochiële Stille Dag te Rolduc10-12 Geloofscursus 20 uur Bei d’r Joep12-12 Oudercatechese communicanten19-12 Oudercatechese basisschool20-12 Biechtviering tiener- en jeugdgroepen21-12 Zegening kerstkindjes Abdissenbosch22-12 Zegening kerstkindjes R’burg & W’bachKerstmis 201324-12 17.00 Kerstspel te Abdissenbosch24-12 17.00 H. Mis Rimburg24-12 18.30 H. Mis Heereveld24-12 19.00 H. Mis Waubach24-12 21.00 H. Mis A’bosch24-12 23.00 H. Mis Waubach25-12 10.00 H. Mis Waubach26-12 10.00 H. Mis Rimburg26-12 11.30 H. Mis AbdissenboschStille DagenOok dit jaar weer in de advent en de vasten:op 07-12-2013 en 22-03-2014 te RolducEerste heilige communie 201429-05 Abdissenbosch 9.30 uur29-05 Lauradorp 11.30 uur15-06 Waubach 9.15 uurH. Vormsel 201413-06 19.00 uur Abdissenbosch20-06 19.00 uur Lauradorp / WaubachProcessies 201428-05 Kruisprocessie22-06 Sacramentsprocessie Waubach29-06 Sacramentsprocessie RimburgAllerzielen, zegening van de graven 201426-10 Waubach & Lauradorp02-11 Rimburg & Abdissenbosch- Vervolg voorpagina - Desondanks raakte de liturgische kalender,ondanks herhaalde hervormingspogingen, <strong>over</strong>vol zodat het tweedeVaticaans Concilie zich genoodzaakt zag krachtig in te grijpen opdathet Jaar des Heren met de viering van de grote heilsmysteries weervoorrang zou krijgen op de heiligenfeesten. Voor de viering vanAllerheiligen had dit geen consequenties; dit hoogfeest werd immersreeds sinds de achtste eeuw op 1 november gevierd, een gebruik datin de negende eeuw algemeen werd. Dat is in de huidigeAllerheiligenviering dus uitgebreid tot al diegenen die, al dan nietgecanoniseerd, de staat van heiligheid hebben bereikt - iets waartoewij allen geroepen zijn. Zij zijn ons voorgegaan en hebben hun doelal bereikt. Wij hopen eens met hen herenigd te worden in degoddelijke heerlijkheid. Wij zijn als pelgrims onderweg: dat is deeschatologische – gericht op de eindtijd - grondgedachte van dithoogfeest. Dat is een weg die wij met vallen en opstaan moeten gaanen weinigen zullen reeds tijdens hun aardse leven waarlijk heilig zijn,dat wil zeggen volledig aan God toebehoren. De meesten van onszullen de hulp van die hemelse heiligen hard nodig hebben om zelfbinnen te gaan in het eeuwige Licht. Daarom bidden wij, mede op hunvoorspraak, voor onze <strong>over</strong>ledenen om zo te verkrijgen dat God hungenadig toegang verleent tot zijn Vaderhuis. Dat doen we elkeEucharistieviering, maar in het bijzonder daags na Allerheiligen, op 2november. Allerheiligen en Allerzielen geven inhoud aan wat wij in degeloofsbelijdenis uitspreken: dat de Kerk de gemeenschap van deheiligen is. Die Kerk is deels hier op aarde te vinden waar wij,beproefd en bekoord, op weg zijn naar de gelukzaligheid van hetnieuwe Jeruzalem; we zijn er nog niet en dus zijn niet wij, individuelegelovigen, heilig maar is de Kerk als geheel geheiligd door Christus.Tot die Kerk behoren ook degenen die reeds met Christus verenigdzijn, alsmede degenen die wij in zijn liefde aanbevelen omvoorgoed met Hem verenigd te worden. De eersten roepen wij aan opAllerheiligen, voor de anderen bidden wij op Allerzielen. Hettweeluik van die beide vieringen biedt ons uitzicht op deeeuwigheid, ons vaderland in de hemel… Opbouw 2006/5Zondagsmis 11.30 u op Kerk TVHet is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit dekerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onzesite vindt u een link waardoor u bij de uitzending terechtkomt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Onder dezebutton (links) vindt u de uitzending.ZiekenhuisbezoekWekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Geeft uzelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en eenbezoekje op prijs stelt.Welkom, nieuwe parochianen!Als u sinds kort in <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> bent komen wonen en dit bladvoor het eerst leest: de parochiegemeenschappen met pastoor,kerkbestuur en vele medewerkers en vrijwilligers heten u van hartewelkom en wensen u veel zegen in uw nieuwe omgeving! In dit bladvindt u alle informatie <strong>over</strong> onze parochies en kerken, alsook op onzesite www.rk-ubach<strong>over</strong>worms.nl. Weet u welkom! We zouden hetbovendien zeer waarderen als u uw gegevens op de pastorie zou willendoorgeven, zodat we een actuele administratie kunnen bijhouden. Hetparochiekantoor in de pastorie (Kerkberg 7) is daartoe op weekdagenvan 10.00 tot 12.00 uur geopend (pastorie.waubach@hetnet.nl of tel.5312378). Ook voor de inzegening van uw nieuwe huis kunt u graageen afspraak maken met de pastoor. Dank u! Pastoor & kerkbestuurLezingen online op onze siteIn de liturgie hechten we groot belang aan deverkondiging van Gods Woord in de lezingen.Vandaar dat de schriftverwijzingen van elkezondag steeds in ons parochieblad staan. Maarsinds kort is het ook mogelijk ze online tevinden: www.rk-ubach<strong>over</strong>worms.nl (liturgie)2


De <strong>over</strong>ledenen van wie we sindsAllerzielen 2012 afscheid namen…Parochie H. Joseph-Waubach-Groenstraat enParochie H.H. Theresia & Don Bosco-Lauradorp1. Jan Schmets 83 jaar2. Jos Wetzler-Schurer 71 jaar3. Marleen Brudnitzki-Dohmen 65 jaar4. Jung Absil 88 jaar5. Ankie Rinkens-Smeelen 91 jaar6. René R<strong>over</strong>s 43 jaar7. Tiny Bogman-Cobben 97 jaar8. Leo Vaessen 79 jaar9. Bernard van den Berg 80 jaar10. Ger Mesters, priester 57 jaar11. Mia Reinartz-Franssen 77 jaar12. Tilla Meijvis-Peters 95 jaar13. Malou Beerens-Lemaire 57 jaar14. Eugenia Czerniej-Filipowicz 88 jaar15. Mia Knubben-van de Venne 92 jaar16. Mia Thijssen-Mühlenberg 80 jaar17. Marij Kempen-Heinen 54 jaar18. Jean Olzheim 70 jaar19. Truus Tönnissen-Rouschen 89 jaar20. Clara van Elburg-Rinkens 88 jaar21. Leo Willems 79 jaar22. Mia Manten-Gerards 86 jaar23. Jettie Smeets-Krippner 83 jaar24. Lena Jaeqx-Kicken 90 jaar25. Muisje Michorius-Mous 68 jaar26. Hens Peters 77 jaar27. Johanna Nickel-Gerards 95 jaar28. Joep Weijers 80 jaar29. Lisa Wassen-Brouwers 90 jaar30. Jean Clement 85 jaar31. Gerda van der Schrier-Kapma 74 jaar32. Jacques Lemaire 88 jaar33. Wilhelmien Wigman-Huis in ’t Veld 86 jaar34. Charles Brasseé 68 jaarParochie H. Drievuldigheid-Rimburg1. Hanneliese Wermelskirchen-Albertz 86 jaar2. Leentje Schormans-Voragen 99 jaar3. Resie Janssen-Logister 84 jaar4. Jet Kruyen-Hanssen 97 jaar5. Salvatore Dalu 74 jaar6. Johanna Louppen-Horsch 92 jaarParochie H. Bernadette-Abdissenbosch1. Mia Schulteis-Engelen 83 jaar2. Joep Abel 76 jaar3. Annie Gorka-Verschooten 92 jaar4. Maria Gielkens-Krippner 91 jaarWe willen hen bijzonder gedenken in de parochiesvan waaruit de uitvaart heeft plaatsgevonden:- in Abdissenbosch op zaterdag 2 novembertijdens de reguliere avondmis van 18.00 uur,- in Rimburg op zondag 3 novembertijdens een Allerzielendienst om 15.00 uur,- in Waubach op zondag 27 oktobertijdens een Allerzielendienst om 15.00 uur,waarbij ook de <strong>over</strong>ledenen van Lauradorp worden herdacht.Na de diensten in Rimburg en Waubach trekken we inprocessie naar de kerkhoven naast de kerk. Aansluitend zal erom 16.30 uur een kort gebed en zegening van de gravenplaatsvinden op de kerkhoven van Lauradorp (27 oktober)(Vogelzankweg) en Abdissenbosch (3 november) (Reeweg).In Waubach en Abdissenbosch verzorgen de respectievelijkefanfares deze zegening van de graven met gepaste muziek.Alle <strong>over</strong>ledenen worden daarin herdacht. ‘Met name’ wordengenoemd zij die ons sinds Allerzielen vorig jaar zijn ontvallen.Zo willen we uitdrukking geven aan ons geloof – temidden vanalle verdriet en gemis – dat de dood het laatste woord nietheeft, maar dat ons sterven is als de winter in gaan: zoals denatuur krachten verzamelt om in het nieuwe voorjaar opnieuwtot bloei te komen, zo geloven we dat onze dierbaren bij Godthuis ten volle leven. Wij nodigen allen hiervoor van harte uit.Tijdens deze dienst zal een gedachtenisprentje wordenaangereikt met de namen van onze dierbare <strong>over</strong>ledenen.KruisjesDe kruisjes van de parochianen die voor november 2012 zijn<strong>over</strong>leden (allen die vorig jaar op het gedachtenisprentje vanAllerzielen vermeld waren) zullen na Allerzielen verwijderdworden en aan de betreffende families worden aangereikt, nade Allerzielendienst op zaterdag 2 november 2013 om18.00 uur in de kerk van Abdissenbosch, alwaar we henmet name gedenken. Ook zorgt het kerkbestuur voor eengelegenheid na afloop elkaar informeel te ontmoeten. Wie nietin de gelegenheid is op die dag het kruisje aan te nemen, kanhet daarna op de pastorie (Kerkberg 7) komen ophalen (elkewerkdag tussen 10.00 uur en 12.30 uur).AllerzielenzaterdagNet als vorig jaar wil het kerkbestuur en vrijwilligers van deparochies een kleine geste doen naar allen die rondAllerheiligen wellicht met weemoed in het hart hun gravenkomen verzorgen. Op zaterdag 26 oktober wordt er een kopkoffie geschonken op het kerkhof in Waubach (van 9.00 tot14.00 uur). Op 2 november vindt dat plaats op dezelfde tijdenin Rimburg en Abdissenbosch. Daags erna zijn dan deAllerzielendiensten in de kerk (respectievelijk in Waubach enRimburg) en de zegening van de graven. Op zaterdag 2november worden de kruisjes van de <strong>over</strong>ledenen van2011 en 2012 (gedeeltelijk) uitgereikt. Alle betreffendefamilies hebben hier<strong>over</strong> reeds bericht ontvangen.RouwverwerkingsgroepRouwen kan niemand voor een ander doen. Anderen kunnen jewel troosten en wat hoop bieden. Wilt u praten met anderendie hetzelfde meemaken? Dan is de rouwgroep misschien ietsvoor u. In 8 bijeenkomsten vertelt u uw eigen verhaal <strong>over</strong> hetverlies van uw partner, kind, ouder, broer of zus, vriend ofvriendin, ondersteund door muziek en zelfgemaakte ofgevonden teksten. Er wordt uitgewisseld <strong>over</strong> hoe eenrouwproces verloopt. Ook zingevingvragen kunnen aan bodkomen. Er is een kennismakingsbijeenkomst gepland opdinsdagmiddag 5 november om 14.00 uur ‘Bei d’r Joep’(Park Ter Waerden, Sportlaan 7). U kunt dan vrij binnenlopen.


De lichtfeestenOnze voorouders die dicht bij de natuur leefden,werden in hun persoonlijke leven door de natuur in eenlevensritme gehouden. De feesten die van oudsherwerden gevierd kunnen we dan ook niet los zien van denatuur en de wisseling der seizoenen. De mensenwaren verbonden met Moeder Aarde die aan de mensenhet leven gaf. Ze waren gewoon verbonden met hetleven. Ze leefden immers ook van de aarde, van denatuur. Ze waren afhankelijk van hetgeen de aarde, denatuur hen gaf. Wanneer de zomer voorbij was en dedonkere dagen kwamen, was dat als een depressie die<strong>over</strong> hen kwam. Ze wilden de lange dagen met het lichten de warmte van de zomer vasthouden. Daaromgingen ze lichtfeesten vieren om zo de donkere dagendoor te komen. Als dan de donkere tijd voorbij was enhet licht langer bleef en de warmte de aarde weerstreelde dan waren ze daar ontzettend blij mee enuitten ze hun waardering voor dit verschijnsel.Het christendom heeft al deze natuurfeestengekerstend. Het grote lichtfeest op het moment van dekortste dag en de langste nacht hebben ze omgevormdtot het Kerstfeest. Immers voor ons christenen isChristus hét Licht van de wereld. In Hem schijntGods licht in de duisternis van mensen en geeft demogelijkheid van een nieuwe toekomst. OnsChristusfeest, Christmas, ons Kerstfeest, is ookomgeven met een hele lichtsymboliek die voor veelmensen geen andere betekenis heeft dan gezelligheidmaar die haar oorsprong heeft in het verdrijven van deduisternis. De tijd voor Kerstmis, de Advent is een tijdvan 'uitzien naar het Licht'. De adventskrans met hetgroeiende aantal kaarsen is daar een teken van. In veelgezinnen en kerken worden die adventskaarsenontstoken vanuit de <strong>over</strong>tuiging dat het Licht vanChristus het uiteindelijk zal winnen van de duisternisvan kwaad en zonde. Het kleine, het zwakke zal hetwinnen van die machtige draak van het kwaad(Michaelfeest, 29 september). Al voor de Adventworden de lichtfeesten gevierd: Allerheiligen enAllerzielen, St. Maarten. De andere feesten zijn: St.Barbara (4 december), Sint Nicolaas (6 december),Sint Lucia (13 december). Het zijn allemaal christelijkefeestdagen die ons nog steeds herinneren aan de angstvan onze voorouders dat de zon zou verdwijnen en nietmeer terugkeren. Door het vieren van de lichtfeestenwilden ze het licht en de warmte vasthouden. DeLichtfeesten die er waren in onze herfst, de tijd dat het’s avonds vroeg donker wordt, zijn gekerstend enverbonden met christelijke verhalen, legenden engebruiken om te verwijzen naar Christus, hét Licht vande wereld.Allerheiligen (1 november) Allemaal zullen we delenin het licht van Christus. Eens zalalle duisternis en alle kwaad, alleverdriet en alle rouw van dezewereld weggenomen zijn, alsChristus komt om allerechtvaardigen te laten delen inhet licht van het eeuwig leven.Het is het feest van onzetoekomst. Een lichtpuntje voorons die hier in de duisternis vanhet dagelijkse leven zijn.Allerzielen (2 november) Webidden voor al onze gestorvenen.Zij die binnen gegaan zijn in deduisternis van de dood. We biddendat de doodse duisternis mag kerenin het licht van de nieuwe dag bijonze God. Op de graven ontstekenwe lichtjes. In de kerken ontsteken we kaarsjes voor degestorvenen. We bezoeken de graven, plaatsen er in deherfst bloemen (witte chrysanten) die ons herinnerenaan het licht van de zomer, het leven. En steeds datgebed voor hen die gestorven zijn.Sint Maarten (11 november) Deboeren hingen op deze dag eenuitgeholde biet of knol aan de deurvan de stal om te laten zien dat hetwerk klaar was: het graan wasbinnen, de slacht achter de rug, veelvan het koren al weer gezaaid. Hetlichtje in de knol wil zeggen dat we het licht in dezedonkere tijd niet meer buiten, maar binnen moetenzoeken, dus ook weer op onszelf en ons geestelijk levengericht moeten zijn. Bij Martinus is dat ook heelduidelijk. Hij geeft de helft van zijn mantel aan eenarme bedelaar en daarbij een nieuwe richting aan zijnleven. Hij wil zich afstemmen op Christus, het Licht vande wereld. Zijn ommekeer in navolging van Christus,brengt licht in de duisternis van de bedelaar en in zijneigen leven. Want in de nachtelijke droom laat Christushem weten: 'die bedelaar was Ik'. Wanneer de armen(nu de kinderen) in de duisternis van de avond met hunlampionnetje langs de huizen van de rijke boeren gaanen vragen om hun rijkdom ook met hen te delen,worden de lichtjes in de duisternis het begin van eenwereld waarin de duisternis van armoede en tekortverdwijnt omdat er wordt gedeeld in navolging vanChristus die Zijn leven met ons mensen deelde.Sint Barbara (4 december)Barbara, de oogverblindende mooiedochter van een lid van de keizerlijkelijfwacht te Rome in de 3e eeuw, wordtdoor haar vader vastgezet in eengeblindeerde toren of kerker om haarzo te bewaren tot ze uitgehuwelijkt kanworden. Barbara, een bekeerlinge tothet christelijke geloof, wil in de torenechter drie ramen: een voor God de Vader, een voorGod de Zoon en een voor de heilige Geest. Zo wil ze hetlicht van God binnenhalen. Uithuwelijken aan eenongelovige is er wat haar betreft ook niet bij. Haarafvalligheid van het keizerlijk geloof wordt beantwoorddoor de onthoofding door haar vader. Wanneer dezeechter het vonnis heeft voltrokken wordt hij door debliksem (heilig vuur) getroffen en gedood. Ze is depatrones voor gevangenen en voor hen die de bliksemvrezen. Maar ook van de mijnwerkers die ook in deduisternis onder de grond moeten werken.Sint Nicolaas (6 december) is deheilige die voor heel wat licht zorgt. Inde duisternis van de nacht en het slechteweer is hij de beschermer van reizigersen schippers. Hij brengt veel vreugde bijkinderen en onverwacht ook bij hen diehet niet verwachten. Hij zorgt voor veel


verrassingen deze bisschop van Myra en verdrijft voormenigeen de duisternis. Zijn levensverhaal is vooriedereen wel bekend: Hij doet kinderen herrijzen uit dedood (het verhaal van de slager die kinderen in het zoutstopte), hij zorgt dat arme meisjes eenbruidschat hebben en kunnen trouwen(hij strooit de munten in het huis), hijzorgt voor wonderen ook na zijnsterven.Sint Lucia (13 december) De heiligeLucia draagt een krans met lichtjes ophaar hoofd. Eind derde eeuw was zeeen “christin” die voor haar moedernaar het graf van St. Agatha ging omgenezing te vragen. Haar moeder genasen daarom wilde ze haar bruidschat aan de armengeven. Net als Sint Maarten en Sint Nicolaas deelde zijuit aan de armen. Haar verloofde echter had andereideeën en ze werd voor de rechter gebracht. Tot en methet martelen werd geprobeerd om haar op anderegedachten te brengen. In Scandinavië is het de jongstedochter van een gezin die voor Lucia speelt en in devroegte in een lange jurk en kaarsen op het hoofd hetgezin op koffie en zoete broodjes trakteert.Het grote Lichtfeest is natuurlijk het Kerstfeest. Allevoorbereidende lichtfeesten verwijzen naar Christus diehét Licht van deze wereld is. Juist in de navolging vanHem konden zij helpen de duisternis te verdrijven enhet licht van het geloof te laten schijnen.Opbouw 2006/5Kirkeklatsch…‘Ik kom foto’s maken van de kerk vanbinnen, want binnenkort komt familie<strong>over</strong>, leuk om te laten zien…’. Kom lievermet die familie naar de kerk!Bij Prinsjesdag, crisis, euro, etc… RobertSchuman pleitte er in 1950 al voor om toteen Europese eenwording te komen. Datis gelukt, maar iets heel belangrijks zijnwe doorgaans vergeten. Het ging destijdsom politieke eenwording dooreconomische samenwerking ten bate vande mens en zijn transcendentie. Dat washet christelijke perspectief. De economiewas dus geen doel op zich maar slechtsmiddel… Toen stond economie nog tendienste van de mens, in het huidigeEuropa lijkt dat andersom.Iemand die niet in God wil geloven, gaatop het laatst in alles geloven…In de klas bij de vormelingen, <strong>over</strong> hetscheppingsverhaal: ‘Waar ken je dezeafbeelding ook al weer van?’ ‘Van detelefoon, Nokia!’ ‘Eh, nee, dat is dieandere…!’Tegen een bevriende christelijkegemeente die in onze kerk kwam eerstmaar eens uitgelegd dat die krat bierachter het hoofdaltaar daar stond omdatde oefenruimte van het koor en hetvertrek van de vrijwilligers op dit momentverbouwd wordt. Om vooroordelenomtrent katholieken weer te voorkomen…In de wachtkamer in het gemeentehuiswas het druk maar rustig. Mensenwachtten rustig hun beurt af. Zo ook eenmevrouw van buitenlandse afkomst methaar zoontje dat braaf naast haar zat enbleef zitten, terwijl de mevrouw methoofddoek al even geduldig met haarnummertje in de hand wachtte op hetbelsignaal en haar nummer op de display.Keurig. Toen kwam er een alles behalve buitenlandse mevrouw, metalles half open, want het was warm, en met veel kabaal. Nummertjein de hand, kijken naar de display en meteen een vernietigende bliken commentaar dat ze blijkbaar nog lang niet aan de beurt was. Hetkabaal werd met name veroorzaakt door haar zoontje, even groot alsdat andere zoontje dat er zat, maar duidelijk van een ander merk enkaliber. Binnen de kortste keren was de hele burgerzaal verkend enher en der al eens geraakt. Daarna op de bak lego af, met<strong>over</strong>dreven regelmaat zeurend of het hier allemaal nog lang zouduren. Met lego kun je bouwen en smijten, het doet het allebei evengoed, blijkbaar. Tussen de bouwprojecten door nog even een rondjedoor de burgerzaal, kijkend niet alleen met oogjes maar vooral ookmet vettige handjes, waardoor de poetsploeg ’s anderendaags zichtoch moet hebben afgevraagd wat er zich hier weerallemaal heeft afgespeeld… De ene mevrouw wasaan de beurt, en daarna de andere. Allebei eennieuwe pas aangevraagd. Toen het klaar was, liephet ene zoontje hand in hand met mama rustig naarbuiten, en rondde het andere zoontje zijn bezoekaan het gemeentehuis af door met één haal delegotoren ‘op te ruimen’. Lego hier en lego daar,<strong>over</strong> de hele vloer. Daarna achter mama aan die hetpand inmiddels had verlaten, maar niet zonder eerstalle fronten van de glazen draaideur van een vettigehandtekening te hebben voorzien. Tja, blijkbaar krijgt tegenwoordigook iedereen maar zo maar een nieuw paspoort…Opwaardering Kerkhof VogelzankwegOnlangs kreeg de begraafplaats Vogelzankweg ‘n flinke opwaardering. De oudeurnenmuur kreeg een nieuwe jas en er zijn mooie urnengrafjes aangelegd. Op devernieuwde urnenmuur werd een tekst aangebracht: ‘Amor vincit omnia’ – ‘Liefde<strong>over</strong>wint alles’. De liefde die er was en is moge ons sterken om het leven dragelijkerte maken. Een liefde die blijven zal, ook wanneer ons leven hier op aarde ten eindeloopt. Op zondag 27 oktober worden, zoals elk jaar, de graven gezegend. Om 16.30uur vindt de zegening van de graven plaats. Bij die gelegenheid willen we ook graagde muur, de tekst en het vernieuwde stukje kerkhof ten zegen houden. Even voor16:30 uur zal het kerkhof officieel opnieuw heropend worden.9


Meer dan louter getallen…In bijna elke cultuur kent men een bijzondere betekenistoe aan bepaalde getallen. Zo zien veel mensen 11 alshet gekkengetal en in 13 het ongeluksgetal. Desymbolische betekenis van veel getallen gaat heel verterug in de tijd en kan sterk verschillen in diverseculturen. Ook in de Bijbel treffen we veel getallen aanmet een symbolische betekenis. Ze hebben invloedgehad op de vormgeving van de liturgie en de kunst.Onder getallensymboliek verstaat men de gedachte dataan sommige getallen een symbolische of magischebetekenis moet worden toegekend. Vanouds werd dezegetallensymboliek vooral gevonden bij de Babyloniërs,de Assyriërs en de Egyptenaren en was deze vooralbetrokken op de hemellichamen. Ook Israël was bekendmet getallensymboliek maar daar was ze betrokken opde Openbaring van God.Het getal 1 symboliseert de eenheid en hetmonotheïsme: 'een man verlaat zijn vader en moederen hecht zich aan zijn vrouw, dat zij volkomen éénworden' en: 'de Heer is onze God, de Heer is één'.Het getal 2 wijst op een paar, dat niet kan bestaanwanneer de beide wezens of dingen afzonderlijk blijven.De mens omvat man en vrouw; twee dieren van iedersoort gaan mee met de ark van Noach; Mozes ontvangtop de berg Sinaï twee tafelen met de Wet. Tweegetuigen maken een rechtsgeding aanhangig.Het getal 3 vormt een geheel, het is het toppunt vanvolmaaktheid, het is het symbool voor God. Hetheelal bestaat uit hemel, aarde en het onderaardse.Noach heeft drie zonen, de stamvaders van heel demensheid. Drie wijzen komen uit het oosten. ToenPetrus de derde keer zei dat hij Jezus niet kende,kraaide de haan driemaal. Veel dingen gebeuren op dederde dag: Abraham was drie dagen op weg om zijnzoon Isaäk te offeren; Jona was drie dagen in de buikvan de vis; Jezus stond de derde dag na zijn dood op.Iedere liturgie beginnen we met het kruisteken, inNaam van de Drieëne God: Vader, Zoon en Geest.Het getal 4 geeft de totaliteit aan van de aarde; 4 ishet getal van de schepping. De aarde bestaat uit vierelementen (water, aarde, vuur en lucht) en vierwinden waaien <strong>over</strong> land en zee, vier rivierenontspringen in de Hof van Eden om de wereld tebevloeien; rond de troon van God staan vier verhevenwezens. Er zijn ook 4 evangelisten. We bereiden ons4 weken (advent) voor op de komst van God.Het getal 7 is in de gehele bijbel, op grond van deschepping van hemel en aarde in zeven dagen, hetteken van Gods <strong>over</strong>vloedige werk in en met dezewereld. Daardoor werd 7 het getal van <strong>over</strong>vloed, vanGods heiligheid en van zijn Verbond met zijn volk.Binnen dat Verbond wordt gerekend met 7 dagen, 7weken, 7 maanden en 7 jaren steeds om eenafgesloten periode aan te duiden. Verder is het 7 e jaarhet sabbatjaar en na 7 x7 jaar volgt het jubeljaar. Intabernakel en tempel stond een zevenarmigekandelaar, aansluitend waaraan in het boekOpenbaring het getal zeven een bijzonder plaatsinneemt. Zeven weken na Pasen vieren we Pinksteren(Pentecoste, de vijftigste dag). De Kerk kent zevensacramenten en er zijn zeven gaven van de H. Geest.Het getal 8 geldt als getal van de rechtvaardigheidomdat 8 = 4 + 4 en 4 is weer 2 + 2 en 2 is weer 1 + 1.Omdat het ook de eerste derdemacht is (2 x 2 x 2) werdhet ook het symbool van <strong>over</strong>vloed. Feesten werdenvaak acht dagen gevierd en nog steeds hebben in hetliturgisch jaar twee feesten een octaaf: Pasen enKerstmis. Er zijn acht zaligsprekingen. De opstandingvan Jezus ziet men vaak als de achtste dag van deschepping, dit vinden we terug in de vaak achthoekigedoopvonten.10 is het getal van de volheid van de zondige wereld.Zo wordt Egypte gestraft met tien plagen. Mogelijk zijner daarom ook 10 woorden van God (de geboden) omin deze wereld als kinderen van God te leven.Het getal 12 - gevormd door 3 x 4, het getal van Goden dat van de schepping - vindt men in de zonen vanJakob en de stammen van Israël, met alles watdaarmee samenhangt: het borstschild van dehogepriester; de toonbroden, offerdieren etc. Ook zijn er2 x 12 priesterklassen, 4 x 12 Levietensteden, en 12afdelingen dienstplichtigen. Dit vindt eveneens zijnvoltooiing in de 12 apostelen, de Twaalf.Het getal 40, volgens sommigen het aantal jaren vaneen generatie, komt in het Oude Testament veelvuldigvoor en ook verschillende malen in het NieuweTestament. Het water van de zondvloed hield 40 dagenaan; Mozes was 40 jaar oud toen hij uit Egyptevluchtte, hij verbleef 40 jaar in Midjan, hij leidde hetvolk Israël 40 jaar en veertig dagen en nachten was hijop de Sinaï. Het koningschap van Saul en dat vanDavid omvatte 40 jaar. De tocht van Elia naar deHoreb duurde 40 dagen. Ook duurde de straf <strong>over</strong>Egypte 40 jaar. De beproeving van Jezus in dewoestijn duurde 40 dagen, net als de periode van Pasentot Hemelvaart. Het getal 40 duidt voorbereiding aan.Vandaar in het liturgische jaar: 40 dagen voorbereidingop Pasen en 40 dagen van Pasen tot Hemelvaart.Het getal 70 is het product van 7 en 10,respectievelijk het getal van Gods heiligheid en het getalvan de (zondige) wereld. Het meest bekend is de 70-jarige ballingschap van Israël in Babylonië. Verderkomen we het getal 70 tegen in Genesis: Jakob trok met70 zielen naar Egypte en het aantal oudsten van Israëlbedroeg 70. Daniël spreekt van 70 jaarweken en hetsanhedrin bestond uit 70 leden. Jezus sprak vanzeventig maal zeven maal vergeven.Lang niet alle getallen en verwijzingen naar Bijbel enliturgie zijn genoemd, maar duidelijk zal zijn dat erachter de cijfers heel wat meer schuilt dan we in eersteinstantie vermoeden. Opbouw 2006/5


Liturgische diensten <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>Op maandag en vrijdag is er om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers te zingen. Aansluitend wordt hetAllerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op afspraakmet de pastoor. Wekelijks worden er ook H. Missen opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H.Bernadette’ voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten, alsook voor hen die offerden (offerblok).Vrijdag25 oktWaubach 19:00 uurLambertus Leemans, Mia Leemans-v. Alst, Tiny Leemans-Boymans, wed. oud. (st);oud. Martin en Helena Schormans-Voragen; jrdst. Riet Hagenaars-van Gurp;Zaterdag 26 oktLauradorp 18.00 uurJubileumviering GK Don Bosco - Zangvereniging Vriendenkring St. RochusJozef Scholle, oud. Michorius-Sonjé en <strong>over</strong>l. familie; Sjir Vaessen verj (st);DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - CZondagSir. 35 De bede van de arme en de vrome is God welgevallig27 oktLc.18,9-14 Gerechtigheid: niet eigen verdienste, maar eerst Gods barmhartigheidRimburg 10:00 uur Volkszang oud. Salvatore en Ria Dalu-Klaassen; oud. Wiel en Jo Louppen-Horsch;Waubach 11:30 uurKoor Sobornost zeswekendienst Jean Clement; oud. Vaessen-Reumkens (st); SophieQuaedvlieg-Frösch; oud. Ton en Netty Strolenberg-Pelzer, Adèle Pelzer; jrdst. oud Iepen Els Janssen-Herberigs, dochter Netty (st); jrdst. Sjir Moonen (st); jrdst. oud. Wielen Wies Reinartz-Souren (st); Jan Evertsen (st); Tiny Bogman-Cobben; jrdst. Hub in’t Zandt, Ietje in ’t Zandt-Huijsmans (st); oud. Simons-Theves, dochter Louisa, tevensoud. Boymans-Schunken, zoon Frans (st);Herbert Jansen; oud.Leo en Anna Knubben-Sieben (st); Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. oud. Römkens-Geenen(st); oud. Johan en Trautje Franken-Vossen, schoondochter Bertha (st); oud. Geenen-Eggen, dochter Maria (st); Co Wennekes verj (st); Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Ger Wijshijer; Frits Peerboom; Margaretha Lentz-Reinders; jrdst. Jan Gerards;jrdst. Jo Peelen; jrdst. Jo Vijgen en wederz. oud;Waubach 15:00 uur Par. Dameskoor Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof KerkstraatLauradorp 16:30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof VogelzankwegMaandag 28 okt HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELENWaubach 19.00 uurLambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wed. oud. (st);Jozef Scholle; Leo Vaessen; Mia Manten-Gerards (flat An d’r Meswegh);Dinsdag 29 okt Heereveld 10.30 uur H. MisVrijdag 01 nov HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGENWaubach 14-15 uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespersWaubach 19:00 uurGregoriaans 1 ste jrdst. Jan Schmets; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia,schoonzoon Zef (st); oud. Balter-Kok, zoon Jos; Wiel Plum;oud. Plum-Heinen, dochterMia (st); jrdst. oud. Evertz-Simons (st); oud. Aretz-Videc en <strong>over</strong>l. familie; oud. engrootoud. van Meegen-Frijns en schoonzonen; Sybilla Ramaekers en Sjors Mevissen;Zaterdag 02 nov ALLERZIELEN-GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGENAbdissenbosch 18.00 uurGK St.Jan Zef Vaessen, kleinzoon Jim(st); Wiel Vaessen (st); Johan en Mia Schulteis-Engelen; jrdst. oud. Classen-Willems; jrdst. Jos Pelzer; jrdst. Sandra Maar; Joep Abel;EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR – CZondagWijsheid 11 God is almachtig in de liefde: daarom ontfermt Hij zich <strong>over</strong> de schepping03 novLc.19,1-10 Gekomen om te zoeken wat verloren is: Jezus gaat bij Zacheus aan tafelRimburg 10:00 uur Gregoriaans Juup Logister; Hub en Wim Hanssen en oud. Palmen-Smeets;Waubach 11:30 uurVolkszang <strong>over</strong>l. oud. Hans en Leonie Erfkemper-Zeegers; Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); Mia Manten-Gerards; jrdst. Piet en Trautje Gielen-Smeets (st); oud.Breuer-Mulders en schoonzoon Pierre (st);May Jeurissen; jrdst. Johan Kölgens, tevenswed. oud; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. Jozef Scholle (st);Hubert en Mia Michorius-Scholle en oud. Michorius-Sonjé (st); jrdst. George en MariaSmeets-van Dijk en kinderen; oud. Schmitz-Derichs; oud. Speck-Herbergs en <strong>over</strong>l.fam.; Jo Wilms; oud. May en Lisa Wassen-Brouwers en kleindochter Cleo;Rimburg 15:00 uur Volkszang Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof BrugstraatAbdissenbosch 16:30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof ReewegMaandag 04 nov H. CAROLUS BORROMEÜS, BISSCHOPWaubach 19.00 uurCoen en Anni Boymans-Speetjens (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst,Tiny Leemans-Boymans, wed. oud. (st); Ria Römkens-Dejalle; Lei Spiertz; Leo Habetsverj; oud. Goebert-Scholle; Peter Pelzer;Dinsdag 05 nov Heereveld 10.30 uur Heilige MisVrijdag 08 nov 18.00 uur Sint Maartenviering te RimburgWaubach 19:00 uur Jozef Scholle;Zaterdag 09 nov KERKWIJDING BASILIEK SINT JAN VAN LATERANENAbdissenbosch 18.00 uur Volkszang Piet Moonen verj (st); jrdst. Mathieu en Gerard Gillissen; Ger Wijshijer;


Zondag10 novRimburgWaubach10:00 uur11:30 uurTWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR – C2 Mak.7 God laat de zijnen niet achter in de dood. Lc.20,27-38 Jezus bevestigt hetgeloof in het eeuwig leven: God doet opstaan uit de doodGregoriaans oud. Rutten-Langohr (st); Johanna Louppen-Horsch (buurt); JohannaNickel-Gerards;Par. Dameskoor Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous (buurt); Jozef en MariaDautzenberg-Römkens (st); oud. Sjeng en Maria Thonon-de Kock; Marga Kölgens-Quaedvlieg, wed. oud. (st); Johanna Simons-Janssen; jrdst. Zef Pustjens, echtgenoteFien en zoon Ton (st); Herbert Jansen; Ria Römkens-Dejalle; Frans Eggen en wed.oud; leden en <strong>over</strong>l. leden Par. Dameskoor Waubach/Groenstraat; Wil van der Laan;Waubach 14:30 uur H. Doopsel Mila Delsing, OlmenstraatMaandag 11 nov H. MARTINUS VAN TOURS Geen avondmis Waubach, intenties naar 15-11Rimburg11.11 uurOpening Vastelaovend jrdst. Els Quaedvlieg, André Quaedvlieg (st); oud. Speck-Herbergs en Trautje en Nelly Speck (st);Dinsdag 12 nov H. JOSAFAT, BISSCHOP EN MARTELAAR Heereveld 10.30 uur H. MisDonderdag14 novRimburg 09:00 uur H. Mis OuderensoosVrijdag 15 nov H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAARWaubach 19:00 uurMartin en Maria Dortants-Jungen, Mia en Zef (st); oud. Boijmans-Simons; echtp. Leonde Meijer-Manteleers (st); jrdst. fam. Arnold Nievelstein-Plum en zonen (st); Sjef enTinie Haan-Lutgens, wed. oud. (st); jrdst. fam. Gulpers-Römkens (st); fam. Dortants-Meens (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans enwed. oud. (st);jrdst. echtp. Schnitzeler-Meens (st); Leo Vaessen; Mia Manten-Gerards(flat An d’r Meswegh); oud. Dautzenberg-Hendriks en Andrieu-Clement;Zaterdag 16 nov H. MARGARITA VAN SCHOTLANDAbdissenbosch 18.00 uur Volksz. oud. Gärtener-Wolters(st); jrd.Wiel Cox; jrd.Henk en Bertha Wilbrink-RingensDRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR – CZondagMal.3,19-20a De zon van de gerechtigheid zal opgaan voor hen die God vrezen17 novLc,21,5-19 Wie standvastig is in geloof zal verwarring en onrust doorstaanRimburg10:00 uurGK D Bosco oud. Belillas-Hall, zn Paul, dochter Lenie(st); jrd. Herbert en HannelieseWermelskirchen-Albertz en zn Erich; Jet Kruyen-Hanssen; Josef Eijgelshoven;Waubach 11:30 uurFanfare St. Elisabeth Sophie Quaedvlieg-Frösch; Hans Weelen (st); Anni Gottschalk-Stevens en fam. Hellenbrandt; jrdst. Hein Spiertz, tevens Mientje Spiertz-Kleijnen (st)fam. Dortants-Meens (st); jrdst. Wiel Eijdems (st); Jo en Annie Franssen-Janssen;Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Muisje Michorius-Mous; Hens Peters; oud.Harrie en Mia Senden-Reinartz; Leo Wetzels verj; jrdst. Andres Schreibing;Maandag 18 nov KERKWIJDING VAN DE BASILIEKEN VAN DE APOSTELEN PETRUS EN PAULUSWaubach 19.00 uur1 ste jrdst. Helena Schormans-Voragen, tevens Martin Schormans; Lambertus LeemansMia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans wed. oud. (st); oud. Römkens-Geenenverj (st); fam. Schnitzeler-Brouns (st); Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);Leo Vaessen; Jo Spiertz;Dinsdag 19 nov Heereveld 10.30 uur H. MisVrijdag 22 nov H. CECILIA, MAAGD EN MARTELARESWaubach 19:00 uurGertie Reinartz-Logister; fam. Andreas Köster-Römkens (st); echtp. Hubert Smeets enElisabeth Mols (st); Jan Gerards verj;Zaterdag 23 nov H. CLEMENS I, PAUS EN MARTELAARAbdissenbosch 18.00 uur 1 e jrd. Jos Wetzler-Schurer; Jettie Smeets-Krippner; Sjef en Maria Gielkens-Krippner;Zondag 24 nov CHRISTUS, KONING VAN HET HEELALRimburg 10:00 uur ZV Eendracht jrd. Frans en Netta Schurer-Vrolijk(st); Anna en Catharina Douven (st)Waubach 11:30 uurDameskoor zesw. Charles Brasseé; Jan Evertsen (st); oud. Andreas en ElisabethRademacher-Kuijpers (st); Tiny Bogman-Cobben; Marjon Hellebrekers-van Weert;Op onze site www.rk-ubach<strong>over</strong>worms.nl:Het volgend ^|Ü~xuÄxw}x verschijnt op 22 november en wel voor de periode tot 20 deember.Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk donderdag 14 november liefst middels een briefje in debrievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!