13.07.2015 Views

Reactie van het college op het accountantsverslag van Deloitte

Reactie van het college op het accountantsverslag van Deloitte

Reactie van het college op het accountantsverslag van Deloitte

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

gemeenteSchiedamBurgemeester en wetho~idersI Postbus 15013 100 EA SCHIEDAMStadskantoorStadserf lAan de Geineenteraad <strong>van</strong> SchiedamF 010 473 70 21W www.schiedam.nlUW KENhIERKüìV BRIEF VANONDERWERPONS KENhBRK12UIT10886DOORKIESNUhlMER010-2191365<strong>Reactie</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>college</strong> <strong>van</strong> B&W <strong>op</strong> <strong>het</strong> acco~intantsverslag <strong>van</strong><strong>Deloitte</strong> Accountants B.V. <strong>op</strong> de jaarrekening 2011DATLIM24 mei 2012E-MAILh.verkerk@schiedain.nlGeachte dames, lieren,In de afgel<strong>op</strong>en periode is de jaarrekening 201 1 door <strong>Deloitte</strong> Accountants B.V. gecontroleerd.<strong>Deloitte</strong> heeft deze controle afgerond met <strong>het</strong> uitbrengen <strong>van</strong> de <strong>het</strong> accountaiitsverslag voor <strong>het</strong>boekjaar eindigend <strong>op</strong> 3 1 december 20 1 1, <strong>het</strong>geen hij u met brief 1207 17ltal5501 <strong>van</strong> 14 mei 20 12heeft aangeboden. Daarin wordt een aantal aandachtspunten benoemd met betrekking tot onzegemeentelijke organisatie en <strong>het</strong> gevoerde beleid in 201 1. De jaarrekening 201 1 wordt als onderdeel<strong>van</strong> de totale prograinmareltening 201 1 behandeld in de raadsvergadering <strong>van</strong> 28 juni 2012. Wij willenu met deze brief graag informeren over de zienswijze <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>college</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> <strong>accountantsverslag</strong>.Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de accountant over 201 1 - evenals als over 2010 - eengoedlteurende verklaring omtrent getrouwheid <strong>van</strong> cijfers alsmede een goedkeuring inzake derechtinatigheid lieeft afgegeven. Het <strong>college</strong> constateert hiermee dat de kwaliteitsverbetering die driejaar geleden is ingezet, ondanks <strong>het</strong> moeilijke jaar 201 1 is vastgehouden. Het heeft er tevens toe geleiddat de om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> de geconstateerde fout (€ 0,2 iniljoen) en onzekerheden (€ 0,3 miljoen) in 201 1 eenbehoorlijk daling laat zien ten <strong>op</strong>zichte <strong>van</strong> 2010 (respectievelijk € 1,6 miljoen en € 0,9 iniljoen). Ooltde accountant signaleest een positieve trend.Het algemene beeld is dat de gemeente Schiedam in 201 1 vorderingen heeft geinaalt in de beheersing<strong>van</strong> de processen. Dit neeint niet weg dat er natuurlijk verdere verbetering mogelijk is en dat zeker aan<strong>het</strong> structureel waarborgen <strong>van</strong> deze verbeteringen blijvend aandacht besteed zal worden.Verbeterpunten liggen met name in <strong>het</strong> aanscherpen <strong>van</strong> processen en een betere borging <strong>van</strong> derechtmatigheid ondersteund door een meer door <strong>het</strong> jaar gespreide interne controle. Daarnaast is <strong>het</strong>gemeentebrede borging <strong>van</strong> te ont<strong>van</strong>gen subsidies een belangrijk aandachtspunt.Verder is <strong>het</strong> controleproces dit jaar weer beter verl<strong>op</strong>en. Tenslotte constateren wij dat degeconstateerde fouten en onzekerheden ruim binnen de tolerantiegrenzen blijven.Hieronder volgt een reactie <strong>op</strong> een aantal zaken uit <strong>het</strong> verslag <strong>van</strong> <strong>Deloitte</strong>. Hierbij wordt de volgordeen de paragraafnummers aangeliouden die ook in <strong>het</strong> verslag <strong>van</strong> <strong>Deloitte</strong> wordt gehanteerd.


Controlebevindingen speerpunten$2.1 Waardering en resultaten grondexploitaties {blz. 11)Uw gemeente heej? een extern bureau <strong>op</strong>dracht gegeven om een analyse <strong>van</strong> de markt te maken.Hieruit komt naar voren dat de kortzende jaren de vraag voor met name appartementen enkantoorlocaties onder druk staat. Aan de andere kant worden ook kansen gesignaleerd. Intern zijn degevolgen uit deze rapportage nog niet doorberekend in de grondexploitatieberekeningen. Redenhiervoor is dat ZW organisatie de inhoz~d <strong>van</strong> <strong>het</strong> rapport nader wil onderzoeken en de recente datziitiwaar<strong>op</strong> <strong>het</strong> rapport is verschenen. Ongeacht de bevindingen uit <strong>het</strong> rapport, zijn wij <strong>van</strong> mening datde ziitgangspunten waaronder <strong>het</strong> MPG ditjaar is bepaald ambitiezis zijn..Hoewel de plannen ambitieus zijn, is <strong>het</strong> <strong>college</strong> <strong>van</strong> mening dat deze reëel en haalbaar zijn en dat ervoldoende mogelijkheden zijn om de plansaldi positief te beïnvloeden.Met <strong>het</strong> uitvoeren <strong>van</strong> <strong>het</strong> verbeterplan grondexploitaties is <strong>het</strong> actief sturen <strong>op</strong> risico's en kanseningevoerd. Daarnaast zijn als gevolg <strong>van</strong> de landelijke ontwikkelingen de toetsingsltaders verscherpt.Zowel de provincie in haar rol als toezichthouder, als de accountant kijlten zeer nauwkeurig naar degrondexploitaties. Naast <strong>het</strong> kijlten per project adviseren zij ook om naar <strong>het</strong> geheel te kijken. De tweevoornaamste negatieve effecten <strong>op</strong> de grondexploitatie zijn in dit kader uitstel <strong>van</strong> projecten endalende vastgoedprijzen. Door de vertragingen l<strong>op</strong>en de rentekosten <strong>van</strong> gemeenten <strong>op</strong>. Uit <strong>het</strong> MPGvalt <strong>op</strong> te maken dat ultimo 2011 nog voor € 103,s miljoen aan verlt<strong>op</strong>en gerealiseerd moeten worden.Dit is een zeer fors bedrag en daarom is er een bandbreedte doorgerekend. Zowel de prijsontwikkelingals mogelijke extra vestraging (boven<strong>op</strong> de huidige inschatting per project zoals verwerkt in dezejaarrekening) is berekend. De uitkomst is zodanig dat hiervoor geen extra risico is <strong>op</strong>genomen ofvoorziening is getroffen in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de jaarrekening.De gemeente heeft een Taskforce Grondexploitaties ingesteld, waarbij onderzoek is uitgevoerd naarzowel de mogelijkheden om ltosten en <strong>op</strong>brengsten te <strong>op</strong>timaliseren als verbetermogelijkheden in debedrijfsvoering. Daarnaast worden er voorstellen voorbereid om in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de heroverwegingenanders om te gaan met grondexploitaties. De conclusie is, dat naar de kennis <strong>van</strong> nu, de risico's goedverwerkt zijn en dat de gemeente voldoende mogelijkheden heeft om resultaten positief tebeïnvloeden. Met ingang <strong>van</strong> <strong>het</strong> MPG 2013 zal dit aspect ook worden <strong>op</strong>genomen en nader wordentoegelicht.92.3 Naleving <strong>van</strong> inko<strong>op</strong>- en aanbestedingsrichtlijnen (blz. 14)Uw gemeente lo<strong>op</strong>t naar onze mening vooral rechtmatigheidsrisico 's bij (kleinere)aanbestedingen die buiten <strong>het</strong> gezamenlijke inko<strong>op</strong>bzneazl <strong>van</strong> uw genleente niet de gemeentenMaasslzlis en Vlaardingen verl<strong>op</strong>en.Naar aanleiding <strong>van</strong> een interne audit naar de aanbesteding <strong>van</strong> inhuur derden zijn de proceduresdusdanig aangepast dat iedere aanbesteding (nieuw en verlenging) <strong>van</strong> inhuur derden via een aanvraagverlo<strong>op</strong>t, waarbij de wijze <strong>van</strong> aanbesteden moet worden vermeld. Indien hierbij niet de juisteprocedure wordt gehanteerd, dan wordt niet alckoord gegaan met de aanbesteding.Bij <strong>het</strong> ink<strong>op</strong>en <strong>van</strong> de overige zalten bestaat inderdaad <strong>het</strong> risico dat dit niet helemaal volgens dejuiste wijze gebeurd. Met name <strong>het</strong> volgen <strong>van</strong> <strong>het</strong> interne inlto<strong>op</strong>beleid (onder de EU-grenzen) is voorverbetering vatbaar. Medio 2012 zal <strong>het</strong> inko<strong>op</strong>beleid worden geactualiseerd en <strong>op</strong>nieuw, expliciet bij<strong>het</strong> management onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt naar verwachting ultimo 20 12 eeninlto<strong>op</strong>module in <strong>het</strong> financiële systeem geïmplementeerd. Hierdoor wordt eerder en beter inzichtelijk<strong>op</strong> welke wijze de aanbesteding heeft plaatsgevonden, zodat ook eerder <strong>op</strong>getreden kan worden bij <strong>het</strong>niet correct naleven <strong>van</strong> <strong>het</strong> inko<strong>op</strong>beleid <strong>van</strong> Schiedam. In september 2012 wordt een interne audituitgevoerd om de wijze <strong>van</strong> aanbesteden te monitoren. Overigens blijltt uit de interne controle dat bijaanbestedingen boven de EU-grenzen in samenwerking met <strong>het</strong> inlto<strong>op</strong>bureau MSV wel de juisteprocedure wordt gevolgd.42.4 Kwaliteit <strong>van</strong> de interne controlefunctie [blz. 16)Een belangrijk aandachtspzmt in de zlitvoering <strong>van</strong> de verbijzonderde interne controle is de tijdigheiden spreiding hier<strong>van</strong> over <strong>het</strong> boekjaar. Tijdens de zriîvoering <strong>van</strong> onze jaarrekeningcontrole waren deinterne controle~verkzaamheden nog niet geheel afgeerond. Bij <strong>het</strong> <strong>op</strong>maken <strong>van</strong> dit verslag was er nogPagina 2 <strong>van</strong> 5


Overige controlebevindingen.$3.2 IOAW/IOAZ (blz. 19)Uit, gemeente beschikt niet over een specij?ek onderzoeksplan ten aanzien <strong>van</strong> de IOA W, IOAZ en BBZ2004. Dit betekent dat ziw gemeente gebonden is aan de terrnijnen voor hercontroles die staanaangegeven in de Regeling ad~ninistratieve uitvoeringsvoorschPiften (RA U) IOAW, IOAZ en BBZ2004. Dit ter~tiijn bedraagt 8 maanden. Uit verbijzonderde interne controle is gebleken dat zrwgemeente bij meerdere (38) dossiers geen hercontroles heeft zritgevoerd binnen deze termijn. Op gronddaar<strong>van</strong> kan niet worden vastgesteld dat in de voorliggende periode de zritkering aan betrokkenrechtinatig is uitbetaald.Op basis <strong>van</strong> de administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW, IOAZ en BBZ 2004 dient degemeente voor de IOAW, IOAZ en BBZ een onderzoeksplan vast te stellen, indien zij een andereheronderzoelcstermijn wil hanteren dan de voorgeschreven 8 maanden (artikel 2 lid 1 Regelingadministratieve uitvoeringsvoorschriften (RAU)). De gemeente Scliiedain heeft de IOAW, IOAZ enBBZ in haar handhavingsverordening <strong>op</strong>genomen, maar heeft <strong>het</strong> interne controleplan niet aangevuldmet de IOAW, IOAZ en BBZ. De gemeente Schiedam is hierdoor gehouden aan de voorgeschrevenheronderzoelcstermijn <strong>van</strong> 8 maanden. Hercontrole <strong>van</strong> de genoeinde dossiers is, weliswaar buiten devoorgeschreven termijn, alsnog gestat-t.Om een onzekerheid in de oordeelvorming in de toelcomst te voorkomen is met ingang <strong>van</strong> 2012gestast met <strong>het</strong> uitvoeren <strong>van</strong> de voorgeschreven 8 maandelijkse hercontroles. In 2012 zal vervolgenseen hercontroleplan voor 2013 door <strong>het</strong> <strong>college</strong> worden vastgesteld waarmee de 8 maanden termijnkan lcoinen te vervallen en de rechtmatigheid <strong>van</strong> de uitgaven IOAW, IOAZ en BBZ middelssteekproefsgewijze controles, procescontroles en risic<strong>op</strong>rofielen geborgd zal worden.33.4 Financiële rechtmatigheid (blz. 21)In 2011 heeft zíw gemeente een onverschuldigde betaling gedaan aan een projectontwikkelaar voor€ 0,2 nliljoen. Deze projectont~jikkelaar is inmiddels failliet verklaard en ziw onverschz/ldigde betalingis in de failliete boedel terecht gekomen. Uw raad is hierover geïnfor~neerd. Intern is <strong>het</strong>procesinmiddels aar~gescherpt. Tevens is onderzocht in hoeverre sprake is geweest <strong>van</strong> meerdere dzrbbelebetalingen. Uit dit interne onderzoek is gebleken dat in 2 gevallen een dubbele betaling hadplaatsgevonden, waarbij de betrokken relaties <strong>het</strong> dzrbbel betaalde bedrag in 2011 hebbenterugbetaald aan uit) gemeente.Op 29 november 2011 heeft <strong>het</strong> <strong>college</strong> over dit onderwerp een brief, ons kenmerk 11UIT30982, aande raad geschseven. Vervolgens is dit onderwerp aan de orde geweest in zowel de commissie ROB<strong>van</strong> 7 december 2011, als de raad <strong>op</strong> 15 december 2011. De betalingsprocedure is <strong>van</strong>zelfsprekendbreed binnen de organisatie gecommuniceerd en interne controlemaatregelen zijn aangescherpt.$5.1 Vermogen en resultaat (blz. 28)Het <strong>college</strong> wenst <strong>op</strong> twee onderdelen <strong>van</strong> deze paragraaf in te gaan. Deze punten zijn cursiefaangegeven.I. (Blz. 29, boven de tabel:) Hierna geven wij een overzicht <strong>van</strong> de ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong>resultaat (vóór besteinïtling;) <strong>van</strong> 2009 tot en met 2011Het resultaat voor bestemming toont de afgel<strong>op</strong>en twee jaar een negatieve tendens. Daar staat persaldo een onttreltking aan de reserves tegenover. Op zich hoeft dit niet verontrustend te zijn. Dezereserves zijn in <strong>het</strong> verleden met een bepaald doel ingesteld. Onttrekking betelcent dat die reservesvoor <strong>het</strong> gestelde doel worden aangesproleen. Het onttrekken aan reserves verlo<strong>op</strong>t beheerst enconform begroting en tussentijdse besluiten waaraan de raad zijn goedlceuring heeft gegeven.Een koste analyse <strong>van</strong> de cijfers over 201 1 geven <strong>het</strong> volgende beeld.Het resultaat voor bestemming bedraagt23,9 miljoenHet saldo <strong>van</strong> toevoegingen en onttrekkingeil bedraagt 29,6 miljoenHet saldo <strong>van</strong> de mutaties bestaat uit een flink aantal uiteenl<strong>op</strong>ende posten. In de jaarrekening 2011 isonder <strong>het</strong> onderdeel IV Balans en toelichting oolt een staat <strong>van</strong> de reserves alsmede een toelichting perreserve <strong>op</strong>genomen.Pagina 4 <strong>van</strong> 5


Enkele <strong>op</strong>vallende posten hierbij zijn:- Onttrekkingen:o Algemene reserve, budgetoverhevelingo Reserve functieverandering VINEXo Reserve herstel <strong>op</strong>enbare infrastructuuro Reserve WMOo Reserve dekking meerjarentekort 2011-2014- Toevoegingeno Algemene reserve, vrijval uit diverse reserveso Diverse wijkgerelateerde resewes13,5 miljoen2,6 miljoen,5,4 miljoen3,2 miljoen6,l miljoeii5,O miljoen3,2 miljoenHet <strong>college</strong> onderkent <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> een afdoende direct bescliil

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!