Nieuws- & Aankondigingsblad van Temsche en Omliggende

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuws- & Aankondigingsblad van Temsche en Omliggende

Fijne- ei KüDstmandenwerkeaJozef Hujbens-WaiilersPASTOOR-BOELSTRUT 66GROOTE KEUS VANA'lerhaode soort en Korven voorLandbuisies CD Villa's, ID allcklcurco— Fi)D- eo Kunstwerk —Verlakt, wit, verguld, enz.Kmdskorven, va lieren er reiskoffersBureelkorljes eo bneveomanditsWiegjes 'D alle modellen. cach--pots— enz eni. —WaterorganenNierenGeneeskundig Kabinet te GENTSavaanstraat, 53Raadpleging door Dokter SptcaHt denZONDAG, DINSDAG & VRIJDAGvan 9 lot 12 ure.RdJilcale genering van Kier- *>• Bla«a-MACHIENENvoor bewerking vanIJZER- EN HOUTMOTOREN, ZUÏGGASTOESTSL-LEN, POMPEN, TRANSM1SS1ËN. RIEMSCHIJTEN— ENZ. —GALVANISEERDEN DRAAD TOOR AFSLUITINGFirma Alfred Dutry0SNT,299 St-Llevenstra&t. (Teief 1303)AntoiobieleTIiódré CITROENDe besie en goedkoopste rutuipcn voordokters, reizigers, nnveraars cnrAgeotschap voor Oost-VlaanderenOENT, St-Lieveistraat 399, QBNT••AUTOMOBIELENEENIG AGENTSCHAP :Graaf van Vlaanderen plaats 4GENTJ3estellin' op acioht+ Telejocn : 1 5O 1 +• I,,.,.,„„,.,.„, .„•HET NUT DERLevensverzekering.De LEVENSVERZEKERING ma* tenondir de beste r>orzi_niogswcrken gerargichikGa-sch hare werkng ii cesieund opsp3Fi.n. met dien v-rMond'', dat lulWd&rig sparen\tn af de eerste BtnitiPg et-n zeker kapitaal vormt,naar gelang der verzekering, dat IN ZIJN GF-HEEL. bi| gcbcurlqk Tsnr^epii afsterven vanden Tcrrckerde. a»o d ers vrt,u* e-. \rotst,of ravtrloop van ei nee op vo' rband \ntl|eslcldcn ttimrjnvan joren, ean htm ztlv^ Hprdt uilbit.s'd.OoL w,,rdl by middel van levtnsvtrz-kEnpp deiDikomst der Lird^icn verzekerd Di. ouderstrachten immers hunne kinderco esne. tiati in de maaiscboppij te zun innemen. Hiert-ewerden al hui beste krr*cVt-n H3~J>I;A rdk»n cctitcr diemen. In dit erts!:rhe»r nc vooruirzicrii.cn itrem -rut-, ie voorval dit eene fimili:BAARDZIEKTENPUISTENZWERENBRANDJEUKSELWONDENonmidcWijkgenezendoopÈK, „r142, KonhginnelaanBRUSSELwordt verzonden tegen eenPostwissel van frs. 6,26Ban que Centrale de ia Dendre— AALST —Agentsobap der SOCIETE OENKRALI do BelglqucGevcrstigd ie Aalst — Asscbe — Bcveren-Waes — Boom — DcadcrmoodeGecraardsbergen— Lokeren — Hcrzele— Hammc— Nioove — Puers —S; -NiklaasBIJHU1S : 58 Kasleelslraat 58, TEMSCUEWinketten open alle dagen ran 9 tot 1 ere (Zaterdags tot 13 tro.)Gvldn»eriegsrirg£n op korten of liagen tetmjjn. — Piskonio rn ifikasi^ennp vin wissels -Aankoop en verkoop un fondsen op de Beurten T»n Prasicl, Ar.lwerpen en het BuKenlfti.d —Inkassecrinu zonder kosten van koepons en mtkeerbftrc wurdeo — Inbewaarneniinu van allerleikoitbare voorwerpen en titels — Rekeningen met gemak, van kredwt. — Geldleemngon op titels,gronden en koopwarenVerhuring van brand koffen — Verkoop ran Belgisch; Suats «ti StuttsschnkiitboriB en Hypo-Ihecairc waarden. — Naztcn va,n trekkingen — Allerhande loichnngcn.BELGISCHE KOLENvan de beste koolmijnen : HORLOZ-MARIHAYE - MARIüMOMT, enz.on rVijverlteids-^Jkolon, Hrikctton c?« Aiithra- Qcifteu,tyvoor Brouwors, Maaldors, Smeders, VoortTorkoop ra QScholeo, en l'ensionaten, Fabrieken, ei« ©®Worden gslevsrd per wagon aan prïjzsa van 't groot ^Ernest GILLOT &nrhi — De hut*K-7»nr on ÖIC ond r tlkand-rangen per minstens M 00) K tulltn b« ons.ns 20Ofr. min betalen Jin bij vooitverkonpersIASTHMAAsthma Is eenc iltH* die vrij alge- .£•meen hcerschl. Bcn:s wdlield bij de ;minste Inspanning of \ i r.uoeidhffd.vncralwanneer men een uap moet .-pk'irrmenof hard loopen mo^iffike ademhaling,hartkh:pine:i, *.«n"g fïuimen.Deze zickpli.Kc toesta no wordt met ?oedgevolg bestreden door deIABOIJSIROOrBorstversterkend, Ziekrckicmdoodenden onschadelijk, geneesthooikoorts in den /omeren alle borst- en keelziekten.All* apotheken Fletrtt van -ch'. IS (r Itor y„ „n-rfletrli, hi-c \oordeel>c-crtrouw«>BOeverstraat 19, TeraseheDaar werkt men buiten alle konkurrentic, op maat ennaar alle modelten, tolgens keuze van den klientGroote aankomst •van s u co.,. \ BLACKKJOI UWC MEIHLLS, Lmo-I um, PdikttUQ e.i MarniLtals nieuw te makenAlle HcI^iOvernl t umatiek.Het beste Modeblad is voorzeker "'De Gracieuse"Vraagt MDstond» IÜLICHTINQEN en PRIJZEN uiJAN MFUWIS8EN,ProefDummera gratis op aioitiig. And»rgh«tn)ajE, (3. — BSUttlL


j ^F A BRIE'A >:n VERWEN VERNISSENHet KlaverbladGrcote K

More magazines by this user
Similar magazines