Focus op liefde - van hart tot hart…

vanharttothart.org

Focus op liefde - van hart tot hart…

I N T E R V I E W M E T N I E K Z E R V A A SLiefde zal gevoeld wordenNiek Zervaas, een mooie ziel ineen gehandicapt lichaam, had18 jaar lang geen stem, tot hijleerde communiceren via eenletterbord. Dat leidde meteentot een boek.De redactie vanvan hart tothart… nodigt hem uit voor hetschrijven van een column, waarhij graag gehoor aan geeft. Terintroductie een interview en eenbespreking van zijn boek.Annemarie van UnnikMet de auto ben ik op weg voor een interviewmet Niek Zervaas. Hij is bijzonder. Ikben dat ook, want als één van de weinigenweet ik zelfs te verdwalen mét TomTom. Blijmoedigmeezingend met de muziek scheur ik langs afslag Oostvoorne.Opmerkelijk is het dat ik het weer doe, als iker opnieuw bij in de buurt ben. En ik had zo mooi optijd kunnen zijn. Nu weet ik via info op zijn website,dat Niek niet doet aan tijd. Dat scheelt. Hopelijk zullende andere aanwezigen het me vergeven dat ik ze laatwachten.Marianne, huisvriendin en lid van het Niek-ondersteuningsteam,heet mij welkom. In de moderne sfeervollehuiskamer ontmoet ik Patty (de moeder) en Niek. Niek(21) is lichamelijk gehandicapt en kan niet praten.Zijn gezicht, uitdrukkingsloos, beweegt heen enweer. Soms zijn er geluiden, maar praten doet hijniet. Achttien jaar lang had hij geen stem. Totdathij ging communiceren via een letterbord. Na debegroeting gaan we aan tafel zitten. Marianne ondersteuntde pols van Niek terwijl hij letters aanwijst- zij vertelt wat ze leest. En Patty tikt alles in op haarlaptop. We beginnen.Kijken met de ogen van het hartN(iek): Laat ik zeggen dat ik heel blij ben Annemarie teontvangen en te leren kennen.A(nemarie): Dank je wel. Toen Els Thissen mij vroeg jou teontmoeten en te interviewen begon zich een diepblij gevoel teontwikkelen in mijn hartstreek. Het verraste me.N: Daar laat de verbinding zich voelen.A: Zullen we maar beginnen met het interview?N: We gaan ervoor.A: Dat klinkt goed. Hoe heb je de tijd dat je niet gesprokenhebt ervaren?N: Ik dacht dat ik onzichtbaar was. Ik ervaarde geenlichaam en geen emoties. Voor mij ging een anderewereld open om die te gaan ervaren. Een stem hebbengaat veel verder dan woorden kunnen zeggen.A: Uhm…N: Ik bedoel dat men denkt dat het leven draait omalles te kunnen zeggen, maar het is een uiting van depersoonlijkheid, die daardoor ook gaat meespreken.A: Kun je iets vertellen over je persoonlijkheid?N: Soms kreeg ik last van gevoelens die ik nog nietervaren had. Ik werd wel eens jaloers.A: Wat is jouw manier van omgaan met pijnlijke gevoelens?N: Voor mij is het een onwerkelijke ervaring, die eenkant laat zien die ervaren moet worden, maar absoluutniets te maken heeft met wie ik ben. Ik noem het kijkenmet de ogen van het lichaam, die de pijn veroorzaakt.Kijken met de ogen van het hart laat de pijn verdwijnenen daarvoor is mijn keus snel gemaakt.A: Jij doet niet aan lang lijden?N: Nee, het lijden van de wereld is vergankelijk en nietwerkelijk. Ik sta altijd in verbinding met de bron, dat ismijn werkelijkheid. Daar is geen goed en kwaad. Voormij is dat gemakkelijker en nu ik een stem heb, is hetmijn missie die werkelijke ware liefde uit te dragen.Daarom ben ik zo gelukkig een stem te hebben gekregen.Liefde verspreiden is mijn passie.A: Wat fijn dat je er bent.N: De jaren in dit leven zonder stem waren waardevollejaren die mij hebben voorbereid op het volbrengen vanmijn missie. Alle omstandigheden en gebeurtenissenhebben bijgedragen aan het grote plan. De juiste mensenop de juiste tijd en plaats.A: Geldt dat voor iedereen?N: Absoluut.Vorm is onbelangrijkP(atty): Niek heeft de eerste jaren van zijn leven tussenleven en dood geleefd door zijn zwakke lichaam. Mijngrootste les in dit leven was, om te komen tot het puntwaarop ik bereid was hem in liefde te laten gaan.A: Ik vind dat je geweldige ouders hebt gekozen.N: Mijn ouders en ik kennen elkaar door de eeuwigheidheen. Wij waren samen klaar om dit leven te delenen te volbrengen, zonder oordeel van wat goed of slechtis. Ook mijn gezondheid dient daarvoor om dit levenspadte lopen, te aanvaarden en in harmonie samen tezijn. Mijn lichaam lijkt kwetsbaar, maar is heel krachtigop diep niveau. Laat je niet van de wijs brengen.A: Door de vorm heenkijken naar de essentie…N: Vorm is onbelangrijk, maar ik heb ook wel eens lastvan de gebreken van mijn lichaam. Dat hoort bij deervaring te leven op aarde.Lachen maakt het hart toegankelijkPatty leest voor wat Niek schrijft over zijn epilepsieaanvallen.Onder meer over dat het de bedoeling is hemmet zijn aanvallen te aanvaarden, zonder medicijnen,zonder oordeel en zonder verwachting.A: Wat hier gezegd wordt raakt me enorm. Als ik hier werkelijkcontact mee maak, brengt het me bij vertrouwen in alleswat er gebeurt.N: Laat je harte-energie stromen. Tranen zijn je daarbijbehulpzaam. Dit geldt niet alleen voor ons leven, maarvoor ieders leven. Hoe lastig het ook zijn mag.Kijken met de ogen van je hart brengt vertrouwen. Verzetgeeft angst. Iedere gebeurtenis is een kans te ervarendat liefde overal is, als je de kant van de liefde opkijkt.A: Wat te doen wanneer je door nare ervaringen niet bij je hartkunt?N: Voor sommige mensen is het noodzakelijk eerst heelveel ervaringen op te doen.A: Dus ook dat is weer perfectie. Als iemand het (nog) nietkan ontvangen, mag je het zo laten? Liefde laat zich nietopdringen.N: Ja. Zo gaat het precies. De tijd heeft als functie veleervaringen langs te laten komen. Liefde wacht altijd.Er bestaat geen kort of lang. Uiteindelijk zal de liefdegevoeld worden. Wat wij doen met mensen die deliefde niet lijken te zien, is kijken met de ogen van hetlichaam. Kijken met de ogen van het hart laat de liefdezien in elke ervaring, hoe moeilijk en zwaar ook.A: Omdat alles erop gericht is je bij de bron te brengen?N: Daar zijn we al. Er ligt een laag over, die soms verdwijntin een ondeelbaar ogenblik en soms moet wordenafgepeld. Leef mee in mededogen vanuit je hart, datis het enige wat je te doen staat. Hulp bieden vanuit depersoonlijkheid gaat alleen over jouw persoonlijkheiden niet over de ander.P: Mag ik Annemarie een stukje voorlezen uit je tweedeboek? Het gaat over de voorbereiding op het jaar 2012.4...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 5


Eindelijk eenstemWhat you see is not what you get is deEngelstalige titel van een Nederlandsboekje op basis van gesprekken metNiek Zervaas. De ondertitel is: Geefhet licht een gouden rand. En vervolgensdaar weer aan toegevoegd:Openbarende spirituele gesprekken metde zwaar gehandicapte Niek die pas na18 jaar een ‘stem’ krijgt. Niek geeft ueen dieper inzicht in de werking vanliefde. Ook u kunt voor uzelf de hemelop aarde creëren.Het boekje is een ongebruikelijkuitziende uitgave, net zoals deschrijver of inspirator van het boekjeongebruikelijk is. Het is vierkantvan formaat met een grijs kartonnenomslag met zwarte opdruk eneen spiraal als rug. De ongenummerdepagina’s van zwaar glanspapierbevatten verslagen van gesprekkenmet Niek Zervaas. Deze worden afgewisseldmet paginavullende foto’svan tekeningen die neergezet in eenlandschap gefotografeerd zijn. En dannog onverwachts op dun doorzichtigcalqueerpapier verrassende tekstenN: Alles wat behulpzaam is.Patty leest een tekst voor over de mooie toekomst vanliefde die we tegemoet gaan.Delen vanuit de bronA: Wat fijn dat je ook na dit interview gaat bijdragen aan hettijdschrift.N: Ik ben dankbaar voor jouw bezoek en jouw aanwezigheid.Het maakt me blij te mogen delen vanuit de bron.A: Dank je. Je werk zal mooi passen in …van hart tot hart… Ikvond die titel vreselijk. Het bezorgde me ‘lieve Lita’ associaties. Alsik vanaf de start in de redactie gezeten had, zou ik ervoor zijn gaanliggen. En tegelijkertijd dekt de naam precies de lading.N: Je ego was toen veel groter.A: Hahaha. Nou je wordt bedankt! En het is goed mogelijk.Hoewel het mijn diepste wens is te leven vanuit het hart - hebik regelmatig plezier in egozaken. Ik kan er soms erg omlachen.N: Lachen maakt het hart toegankelijk voor doorstroming.Over lachen gesproken. Pas iedere dag een lachbuitoe, dan is dat een goed hulpmiddel om je hart te openenvan Niek over liefde en eenheid.Niek is inmiddels begin twintig. Totzijn 18e jaar kon hij niet communiceren,zwaar lichamelijk gehandicaptals hij is. Er is geen gezichtsmimiek.Dan ontdekt iemand een manierom met Niek te communiceren enblijkt hij een begenadigd ‘spreker’ tezijn, die alles behalve gehandicapt isin zijn innerlijk leven.Hij schrijft over die ontdekking opzijn website: ‘Twee jaar geleden benik in contact gekomen met MarilynChatwick, een Amerikaansespecialist op het gebied van FaciliterendeCommunicatie (FC). Zijheeft bij mij onderzocht op welkemanier ik kan worden ondersteundte communiceren. Door lichamelijkeondersteuning te geven kunje namelijk iemand zijn beperkingcompenseren. En na 18 jaar heb ikdan eindelijk een stem!Ondanks dat je het niet altijd aanmij kan zien versta, zie, hoor enbegrijp ik alles. Ik heb dezelfde gevoelensals iemand van mijn leeftijden ik praat terug met lichamelijkeondersteuning en mijn letterbord.’En daarvan dus nu het resultaat inboekvorm.Een stukje uit het boek. ‘Het is goedte weten dat er altijd voor gezorgdwordt dat een mens zijn levensdoelkan volbrengen. De omstandighedenworden door het universum zogecreëerd dat niets onbenut gelatenwordt. Overgave aan alles wat op jepad komt laat de energie gemakkelijkerstromen.’Niek is deelnemer aan een ECIWgroep.Hij zegt dat de Cursus voorveel mensen moeilijk te begrijpen isen wil de teksten in zijn boek echttoegankelijk maken.Zowel in zijn boek, als in het interviewgeeft Niek aan dat hij dacht inde tijd dat hij niet kon communicerenmet anderen, dat hij onzichtbaar was.En pas bij die communicatie ging datidee voorbij. Een voorbeeld van hetfeit dat we onszelf pas kunnen kennenof zien in relatie met anderen.Verrassend om deze inzichten uit de‘mond’ van Niek te mogen horen.Els ThissenNiek Zervaas. What you seeis not what you get. Uitgegevenin eigen beheer. 22 / verzendkosten4,95. Te bestellen viawww.niekzervaas.nlen de moeilijke dingen even opzij te zetten. Als er niets telachen valt, ga het dan proberen met een lachoefening.A: Lachen om jezelf - en alles wat langskomt?N: Alles is goed. Jezelf is nog beter. Ik zou willen zeggendat leven vanuit harte-energie gaat om kleine dingen,waardoor liefde openbloeit en zich verspreiden mag.A: Fijn dat je dat noemt: kleine dingen. Het geeft het idee dathet bereikbaar is; toegankelijk voor iedereen.N: Het is er altijd. Bereikt is het al. Toegankelijk? Ja.De bron is onuitputtelijkA: Wat bij me opkomt, zijn de woorden: de dood. Zou jedaarover iets willen zeggen?N: De dood is een beladen woord voor angst. Je lichaam istijdelijk. Het leven gaat altijd door. De dood verwijst naar hetverlaten van je lichaam, omdat het zijn functie heeft verloren.A: Het is echt een instrument.N: Ja.A: Niek, mijn oude computer deed er eindeloos lang over omhet e-mailprogramma te starten, waarmee ik je wilde vragenvoor dit interview. Uit verveling vanwege het wachten - enmet jou in gedachten, trok ik een kaart uit het citatenbakje daternaast staat. Erop te lezen stond:Onderwijs louter liefde,want dat is wat jij bent.ECIW T6.I.13:2N: Absoluut. Volle waarheid, die uit het hart onderwezenmag worden.A: Is het niet de essentie van waar jij mee bezig bent?N: Ja, ik leef vanuit de bron, waar vanuit iedereen levenkan. Eerlijk gezegd is het heel gemakkelijk. De bron isonuitputtelijk en niet voor de gek te houden. De brontoont zich in vele gedaantes.A: Is er nog iets dat je wilt laten weten?N: Alles wat gezegd is, is van grote waarde. Laat de uitwerkingvoelbaar zijn in je hart, dat is mijn diepste wens,maar voor vragen sta ik altijd open. Ik ben altijd beschikbaar.A: Dank je.N: Annemarie, je bent een liefdevolle vrouw. Ik wil metje knuffelen.A: Nou graag (heerlijk!!!). Wat mij zo ontroert is… in aanwezigheidte zijn van iemand die demonstreert wat Een Cursus inWonderen mij probeert te leren.N: We zijn samen op weg en het gaat heel snel. Dank jewel dat mijn bijdrage verwoord wordt.NawoordWat ik bij Niek voor mijn ogen zag gebeuren is dat hijeen lichaam heeft, maar het niet is. Terwijl zijn lichaameen eigen leven lijkt te leiden, wijst zijn vinger feilloosletters aan die liefde tot leven wekken. Als Patty me uitlaatgeeft ze me het boek mee dat Niek geschreven heeft.Ze vertelt me dat Niek een Poolse verzorgster heeft metwie hij communiceert in haar taal - en dat hij alle talenspreekt. Ik ben niet eens verbaasd. De hele autorit naarhuis stromen de tranen. Dat doen ze ook in de dagenerna als ik anderen vertel over Niek, of als ik aan hemdenk. Mijn hoofd begrijpt er niets van en mijn hart vindthet gezegend. Iets in mij is diep geraakt. •www.niekzervaas.nlGratis boek Niek Zervaas vooreerste tien nieuwe abonnees!Geef een cadeauabonnement aan degene die je aan hethart doet denken. Attendeer een ander die jou aan hethart doet denken op ...van hart tot hart... Denk aan jeeigen hart en neem een abonnement op ...van hart tothart…De eerste 10 nieuwe abonnees ontvangen het boekvan Niek Zervaas gratis. Hoor je niet bij die eerste10, dan kun je het boek met 5 korting bestellen!De verzendkosten zijn 4,95Focus op liefdeHart en liefde zijn niet hetzelfde. Het hart is er in symbolischevorm en in fysieke vorm. Beiden hebben hetdoel om liefde te verspreiden.Symbolisch door de vorm die iedereen kent. De fysiekevorm fungeert als pomp van energie.Liefde is overal en nergens, het zichtbare en hetonzichtbare.Alles komt vanuit dezelfde bron van energie. Dezebron noem ik liefde.Het hart bestaat uit liefde. Liefde kent dusverschillende vormen waarvan het hart er één is.Focus op liefde betekent aanwezig zijn in elke vorm.Vorm is een illusie van licht. Aanwezigheid in vormis bewustwording van de illusie. Zodra de grens vanvorm transparant wordt is aanwezigheid ontstaan.Liefde is de bouwstof van het vorm en vormloze enbestaat als symbool voor onze eenheid.Vraag jezelf eens af, waar jij aanwezig bent. Hiermeebedoel ik ervaringen waarin je de eenheid ervaart. Ditzijn stukjes van de sluier waarop je kan ervaren wataanwezigheid is.Focus is niets anders dan verbinding tot stand brengenmet de ogen van het hart. Als liefde zich aandient, danis focussen overbodig. De verbinding is er en zal nietmeer verdwijnen.Niek ZervaasC O L U M N6...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 7


Uit de hemel gevallenVHTH heeft een 1000e abonnee! Zijn naam isMarc van Maastrigt en hij woont in Limbricht. Wijvonden het een reden om te trakteren op een gratisjaarabonnement en… een interview.’Op mijn zesde viel ik uit de hemel. Tot die tijd wasik gelukkig, maar in mijn beleving veranderde eriets totaal. Het begon tot me door te dringen dat dewereld niet een speeltuin is, maar dat er dingen geëistwerden. Aanleiding was mijn allereerste rapport. Er stondendingen op als 2, 3, 4 en 5 - en ik vond het gewéldig.Echt perfect. Blij kwam ik thuis en liet dat stuk papiermet die cijfertjes zien. Zo van: ‘kijk, dit is wat ik doeop school’. Ik hoorde dat overal minimaal een zes hadmoeten staan en dat ik meer mijn best moest doen. Ikzag het probleem niet. Wat was er mis met zo’n cijfertjedrie? Toen heb ik iets met mezelf gedaan, waardoordie ongeremde spontaniteit en gelukzaligheid uit beeldraakte. Ik verkrampte en ging me richten op wat van meverlangd werd. Verwachtingsvol naar school gaan, wasdaarna voorbij. En voor het eerst viel het me op - dat ikdaar allerlei dingen moest.’Verliefd op het radicale‘Wie ik ben? Dat is altijd die grote vraag, en er is nietwerkelijk een antwoord op. Het centrale uitgangspuntvan de Advaita Vedanta is je dat af te vragen. En als er aleen antwoord opkomt, is het altijd onjuist. Want… aanwie verschijnt dat antwoord? Een Cursus in Wonderenheeft er definities genoeg voor. Maar ik geloof niet datje van mij hoeft te horen dat ik een zoon van God ben,voor eeuwig heel en perfect. Wat ik in werkelijkheidben, is niet in een concept te vangen. Wat niet wegneemtdat ik er nog helemaal vanuit ga dat ik Marc ben.En Marc is 48 jaar oud.Een spiritueel pad heeft iets heel paradoxaals. Als je eenweg aflegt, houdt dat je eigenlijk af van wat je bent.Maar goed, mijn pad begon met de Rozenkruisers. Opmijn 23e volgde ik lessen bij hen totdat ik er schoongenoeg van kreeg. Toch zaten er elementen in die mijaanspraken en waardoor ik verder ging zoeken. Ookomdat ik niet gelukkig was. Ik verdiepte me in de theosofiemaar miste daarin een transformerend element.Ook stuitte ik op Shri Ramana Maharshi, die brachtme in vervoering. Deze man leefde totaal eenvoudig.Decennia lang sprak hij niet. Later ging hij woorden oppapier zetten en nog pas weer later ook spreken. ‘Everyonehas to return to the Self. So why not right here and rightnow.’ Ik werd verliefd op dat radicale en voel er zoveelwaarheid in - dat kan me zó bezielen. Met alles waarmeewij zo druk in de weer zijn houden wij onszelf voor degek! Er is een filmpje over hem waarbij Yogananda, diete boek staat als avatar, hem bezoekt. Ramana, zittend opzijn stoel, kijkt niet op of om. Hem maakt niet uit of ereen gans voorbijloopt of een avatar. Het is een fragmentvan het Zelf. Een radicaal afrekenen met wat er niettoe doet. Wie me ook echt pakte was Krishnamurti. Entegelijkertijd werd mijn pijn groter. Hij liet me zien hoeegoïstisch en ambitieus ik was. Hoe ik alles en iedereengebruikte om mijn onrust maar niet te voelen. En in dietijd, ergens in Maastricht, viel mijn oog op een dikkepil: A Course in Miracles. Ik nam hem mee naar huis enwilde gelijk alles begrijpen, en liep daarom in het eerstehoofdstuk al vast. Na drie weken bracht ik het terug. Ente oordelen naar de reactie van de boekhandelaar was datvaker gebeurd. Twee jaar later verscheen de vertaling.In een tijd van depressies, instabiliteit en stemmingswis-selingen, had ik intuïtief toch sterk het idee dat ECIWde weg naar de waarheid zou zijn. Niet wetend of hetook mijn weg zou zijn. Opnieuw ging ik ermee aan deslag, nu in het Nederlands. Er was zo’n verlangen deinhoud te doorgronden. Van het zware tekstboek stapteik over op de lessen. Meer dan een jaar heb ik me eraangewijd! Zelfs op straat stond ik soms verschillende kerenper uur een paar minuten stil met gesloten ogen, omhet werkboekidee te kunnen toepassen. Het heeft meveel gebracht, namelijk een correctie op mijn maniervan denken. Het werd me duidelijk dat dat de oorzaakwas van mijn ellende, en dat er een manier bestaat die jedaaruit wegleidt - op weg naar geluk.’Vergeven‘Mijn eerdergenoemde klachten bemoeilijken werken.Geen betaald werk hebben deed me pijn, want mijnovertuiging was dat je dan niet zinvol leeft. Maar toenik ging inzien, dat dit leven in feite een droom is endat alles wat me te doen staat vergeven is, werd de restbijzaak. Dat vergeven, en vooral mezelf vergeven, daarben ik nog steeds mee bezig. De wereld geeft de meestebetekenis aan gezondheid, werk, vrienden, geld en talenthebben. En hoewel ik dat óók fijn vind, begin ik tegelijkertijdte ervaren dat ik al oké ben. Dat brengt lucht inde zaak.In een periode toen ik het bijzonder moeilijk had dachtik: waartoe ben ik nu nog in staat? Dat bleek eerlijkheidte zijn. Er eerlijk over zijn dat ik bang ben, eenzaam ensoms kwaad op alles en iedereen. Het hielp me om meeruit mijn denken te komen. De eerlijkheid liet me ziendat zelfs mijn manier van mediteren een soort verdedigingwas tegen het aanvaarden van wat er is. En tegende Hulp die altijd aanwezig is. En ik zag mijn, wat mennoemt, splendid isolation. Alles zelf kunnen en daardoorniet de deur uithoeven, zo verbindingen aangaan uit deweg gaand. Er was veel eerlijkheid en pijn voor nodigom dat te ontdekken. Toch is het niet zo dat ik zou willenruilen met een ander, zelfs niet met een “geslaagd”iemand. Ik zie het leven toch als leerschool waarin jelesjes leert. En inmiddels heb ik bedacht dat ik van innerlijkwerk mijn beroep ga maken. Daarin kan ik bezielingvinden. Er is ook altijd oefenmateriaal; dingen om tevergeven, daarbij gesterkt door ECIW. Mijn idee is datiedereen vroeg of laat onvermijdelijk uitkomt op vrede,vrijheid en geluk. Met het beetje wat ik geleerd heb,is al duidelijk dat alles in deze wereld voor mij minderbelangrijk wordt. Is er een probleem, dan is het tegenwoordigminder nijpend, minder dwingend - en dat isme veel waard.Nog even over mediteren. In mijn Rozenkruiserstijd begonik te lezen over meditatie en herinnerde me wat ikdeed als kind met de lichtjes op de muur. Wij woondenin Sittard langs een rijksweg. Vanuit mijn bed hoorde ikhet geluid van banden over asfalt en op de muur zag ikrechthoekige vlakken van licht. Volkomen gedachtelooskon ik zo lang kijken naar de drie kleuren licht daarop:geel, wit en witter wit. Dat was toen ik vijf, zes jaarwas. Totaal met mijn aandacht aanwezig zijn ging toenvanzelf.’De ervaring van totaal geluk bestaat‘Wat ik graag doe is bewegen, wandelen in de natuur,fietsen. En met de computer bezig zijn, ooit studeerdeik bedrijfsinformatica. Ook houd ik van muziek luisteren,ooit deed ik conservatorium. En ik houd van lekkereten, hoewel ik zelf sober kook: rijst, tofu, groenten.Maar het allerfijnst is: in goed gezelschap zijn en datgevoel van contact te hebben. En toch, dat gesprek, hetfeestje, of die vrijpartij… ergens voelt het ook alsof hetniets met mij te maken heeft. Wat de wereld biedt vervultme niet echt. En ik weet tot in mijn botten dat deervaring van totaal geluk bestaat.Luisteren naar mijn innerlijke stem kan er voor mijuitzien als sterk aanvoelen dat er een andere manier isom naar de dingen te kijken. Bij vergevingswerk voel iksoms onmiddellijk opluchting en een andere keer lijkter niets te gebeuren. En het kan zijn, dat pas veel laterdaagt, dat ik ineens zonder narigheid naar eerder pijnlijkezaken kan kijken. Bij elke waarachtige intentie die ikheb, komt er op de een of andere manier hulp, is mijnervaring. Niet zo lang geleden wilde ik heel gericht hulpvan Jezus bij het vergeven. En ik vroeg hem: “Wil je heteffect dat gesorteerd wordt 1000 keer versterken, zodatik het beter kan vatten!” Dan is het toch grappig dat ikeen paar dagen later hoorde: je bent onze 1000e abonnee…’VHTH, jrg.3 nr. 2De dood is enkel de overgangvan de illusiewereldnaar de werkelijke wereld van de geest.Aafje Barkhof en Henk HupkesIemand als een lichaam zienis als het ophangen van een lege lijsten daar in bewondering naar kijken.Els ThissenAnnemarie van Unnik8...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 9


Onverwacht inzichtIn Onverwacht Inzicht beschrijft Jill Bolte Taylor haarervaring als ze een hersenbloeding krijgt in het linkerdeel van haar hersenen. Ze is op dat moment 37jaar en werkt als professioneel neuroanatoom. Ze merktdat er iets gebeurt in haar hersenen en observeert metenthousiasme en stijgende verwondering de effecten vande hersenbloeding, iets wat ze tot dan toe uitsluitend alswetenschapper ‘van buitenaf’ heeft kunnen onderzoeken.Ze merkt hoe haar functies één voor één uitvallen enhoe ze de meest normale dingen niet meer of slechts metde grootste moeite kan doen. Tenslotte lukt het haar omhulp te mobiliseren en ze wordt overgebracht naar eenziekenhuis, waar ze wordt onderzocht en geopereerd omeen grote bloedprop uit haar linkerhersenhelft te verwijderen.Zoiets maken meer mensen mee. Alleen is nietiedereen neuroanatoom en kan daar zo’n inzichtgevendboek over schrijven.In het eerste gedeelte van het boek beschrijft Bolte Taylorvrij precies hoe een hersenbloeding in z’n werk gaaten hoe dat in haar geval ging. Danvertelt ze wat ze gedaan heeft omte revalideren, acht jaar lang, en deinspanning die daarvoor nodig was.Ook geeft ze uit eigen ervaring tips,over hoe om te gaan met iemanddie een hersenbloeding of hersenbeschadigingheeft gekregen. Buitengewoonzinvol naar mijn idee.Vreugde ligt in het huidige momentEls Thissen las het boek dat neurologe Jill BolteTaylor schreef over haar hersenbloeding. Hiernahet verslag van een leeservaring en een e-mailinterviewmet de auteur.Het ego in de linker hersenhelftWat dit boek zo verrassend maaktis het onverwachte inzicht dat haarten deel viel bij dit hersenavontuur.Ze benoemt de linker hersenhelft alsdát deel van de hersenen waar hetego geplaatst is. Daar worden allevaardigheden aangestuurd, wordthet ‘ik’ gedefinieerd en wordt onderscheidgemaakt. Dat werd haaroverduidelijk door de staat waarinze terecht kwam net na de hersenbloedingen de dingen die omhoog kwamen tijdens haarjarenlange revalidatie.Met het uitvallen van die linkerhersenhelft, op hetmoment van de hersenbloeding, raakte ze onder anderehaar beoordelend en veroordelend vermogen kwijt. Zeervoer op dat moment de eenheid en reikwijdte van hetuniversum, en dat zij daar deel van uitmaakt en één meeis. ‘Mijn onverwachte inzicht is dat het bewustzijn vanmijn rechterhersenhelft ten diepste een karakter heeft datrechtstreeks in contact staat met mijn beleving van eendiepe innerlijke vrede.’ Naarmate ze revalideert ontdektBolte Taylor ‘dat er enorme kloven zitten tussen wat ikweet en wat ik denk te weten. Ik heb gemerkt dat ikzeer op mijn hoede moet zijn voor het vermogen vanmijn verhalenverteller om overal drama van te maken’.Tijdens het herstel kwamen de oude ‘dossiers’ uit delinkerhersenhelft weer boven water, met daaraan gekoppeldde oude emotionele bagage en reactiepatronen.De neiging anderen of omstandigheden van buitenaf de‘schuld’ te geven van eigen gevoelens dienden zich weeraan. Maar Bolte Taylor doorzag dat en, zegt ze, ‘realistischgenoeg om te weten dat niemand in staat was omme wat voor gevoel dan ook te bezorgen, met uitzonderingvan mezelf en mijn brein’. Er was niets van buitenaf,zo was haar volkomen helder geworden, dat haar vanhaar vrede kon beroven uit haar hart en haar geest. Wekunnen niet controleren wat er in een leven gebeurt, welhoe we de ervaring ondergaan.Zo beschrijft Bolte Talor dat ze tijdens haar revalidatieperiodeop straat loopt met zwaaiende armen en metgewichten in haar handen. Ze ziet dat mensen haaraankijken met een blik alsof ze niet helemaal in ordeis, maar, zegt Bolte ‘omdat ik mijn egocentrum in mijnlinkerhersenhelft kwijt was geraakt, kon hun goed- ofafkeuring me niets schelen’.De rechter hersenhelft en innerlijke vredeVoor Bolte Taylor is het overduidelijk dat haar rechterhersenhelftrechtstreeks toegang heeft tot een staat vandiepe innerlijke vrede. En dat ze, nu ze die ervaring vanvrede heeft mogen beleven, de eisen en karaktertrekkenvan de linkerhersenhelft niet meer acceptabel vindt,omdat die op geen enkele wijze recht doen aan wat wein wezen zijn. Ze weigert nog langer om in het spel vanmacht en hiërarchieën mee te doen nu ze ‘beter’ weet.Ze wil boven alles de verbinding met het universum nietverliezen door het te offeren aan oordelen.Diepe innerlijke vrede is maar één gedachte van onsverwijderd, zegt Bolte Taylor. Voor velen lijkt de afstandtussen het denkende verstand en het meevoelende hartenorm, en toch is er maar een minuscule afstand te overbruggen.‘De eerste stap op weg naar innerlijke vrede isde bereidheid om hier en nu aanwezig te zijn. … Als wemeevoelend zijn, bezien we de omstandigheden van deander met liefde in plaats van beoordelend.’Het allerbelangrijkste om innerlijke vrede te vinden is‘dat ons verlangen naar vrede sterker moet zijn dan deketens die ons binden aan onze ellende, ons ego of onzebehoefte om gelijk te krijgen. Denkt u maar aan diemooie uitdrukking: “Wil je gelijk hebben of gelukkigzijn?”’ Dit alles moet u, als lezer van ECIW, toch bekendin de oren klinken!Een zin die me trof is: ‘Pijn ervaren is geen keuze, maarlijden is een cognitieve beslissing’. Dit onderscheid tussenpijn en lijden heb ik nog nooit zo mooi verwoordgezien.Ik ben me tot op het allerlaatst blijven verbazen hoeBolte Taylor haar inzichten verwoord, die in ECIWals belofte worden gegeven. ‘De eenvoudigste weg dieik heb leren kennen om mezelf nederig terug te brengentot een toestand van vredevolle genade loopt viadankbaarheid. Als ik gewoon dankbaar ben, is het levengewoon verrukkelijk.’En dan te bedenken dat dit ook ons ten deel kan vallen,en we hoeven er niet eens een hersenbloeding voor tekrijgen. •www.drjilltaylor.com / zie ook op YouTube: Jill Bolte Taylor, How it feels to have a stroke.Een e-mail interview met Dr. Jill Bolte TaylorVrede is slechts een gedachtevan ons verwijderd‘Ik beleef mezelf als schoonheid, liefde en een verbazingwekkendbrein. En als mensheid zijn we allemaaldruppels in een grotere oceaan. Wij zijn een brugdoor de tijden heen, we zijn de levenskracht van hetuniversum. Mijn levensdoel is anderen helpen zichervan bewust te worden dat we schoonheid en liefdezijn; en dat we met ons verbazingwekkende brein demogelijkheid hebben onze innerlijke vrede te vindendoor daarvoor te kiezen. Wellicht is in deze wereld delevenstaak van allen, om schoonheid, liefde en vredete zijn.Wat me inspireert? Alle leven. En dienstbaar zijn ishet geschenk een leven te mogen leven en dit in tezetten ter vervulling van vrede. Wees het met elkaareens of oneens - en houd desondanks van elkaar. Angstbehoort niet langer tot mijn ervaring. En als anderenzich angstig of ongelukkig voelen, doen ze niets fout.Het betekent alleen dat ze - bewust of onbewust - hunongelukkige bedrading volgen. Schuld is ook zo’nbedrading die we volgen. We kunnen ervoor kiezendat wel of niet te doen. Vrede is slechts een gedachtevan ons verwijderd.Een Cursus In Wonderen ken ik en ik ben er een grotefan van. Dat dit zo is, komt door de Unity Church enhet werk van Marianne Williamson. ECIW resoneertvolledig met mijn innerlijke overtuigingen. Met TheWork of Byron Katie ben ik ook bekend. Ik ken haarpersoonlijk en vind de manier waarop ze in LiefdeVoor Wat Is in de wereld staat, geweldig. Qua filosofielijken we absoluut op elkaar.Ik kan alleen maar herhalen: vreugde ligt in het huidigemoment!’Els ThissenDr. Jill Bolte Taylor.Onverwacht inzicht; hetpersoonlijke verhaal vaneen neurologe over haarhersenbloeding. KosmosUitgevers, Utrecht/Antwerpen,2008. 24,9510...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009 nr. 2 - mei 2009...van hart tot hart... 11


V R A G E N A A N L O U I S E F R E C H E T T EKinderen opvoeden, de belangrijkste taak in de wereldDe Amerikaanse Louise Frechette werkt alskinderpsychologe. Na haar ervaringen met deRooms-Katholieke kerk zocht zij een spiritueleweg waarbij zonde en schuld geen rol spelen. EenCursus in Wonderen bood haar precies wat zijzocht. Louise werkt met kinderen van tweeënhalftot acht jaar en gaandeweg dacht zij: als de Cursusvoor mij werkt, waarom dan ook niet voor kinderen?En de ouders in de centra waar zij werkte,wilden voor hun kinderen graag een programma,waarin ook hun spiritualiteit zou wordenaangesproken. Zo is haar werk begonnen.In deze bijdrage geeft Frechette antwoord op vragenvan ouders.Vertaling: Jos Visser’Kinderen hongeren naar hun spirituele identiteit.Zij verlangen ernaar te weten wat in henzelf zit. Zijworstelen ook met angst, woede en schuld, net als wij.Ze hebben het nodig te weten waar hun diepere wijsheidligt, hun diepere kracht. Leer ze het liefhebbende, hogerZelf te hulp te roepen om hen te helpen anders te zien,een andere weg te kiezen, een andere manier om over dedingen te denken. Zeg tegen een kind dat het altijd kankiezen. Kiezen om van boosheid naar vrede te gaan of vanangst naar liefde, om ervoor te kiezen gelukkig te zijn.’De kinderen waar Louise mee werkte, waren gevoeligvoor deze ideeën. Zij wilden leren geen slachtoffer tezijn en een keuze te maken voor vrede.Hoe pas je deze ideeën toe bij een conflict?‘Zorg voor een time-out en ga over het gebeurde in gesprek.Laat weten: je hebt een keuze. Je kunt dit zien alsiets ergs en er boos over blijven. En je kunt dit ook zienals een kans om je vrede te vinden. Je kunt de kinderende volgende stappen aanbieden:1.vraag het niet boze deel in jezelf je te helpen2.vraag het je te helpen in deze situatie en helpenzeggen wat je wilt zeggen (en de tegenpartij ook)3.ga na wat een fijne oplossing zou zijn; wat moet ergebeuren om elkaar weer te kunnen bereiken?Er is maar één probleem: vasthouden aan een grief (boos,afgescheiden, angstig zijn). Er is maar één oplossing: kiesvoor het wonder, verander je blik van angst naar liefde.Een ander kind is niet de vijand. We kunnen de liefdeblijven zien die altijd achter het probleem ligt.Als kinderen in hun egostuk willen blijven, geef hendan die ruimte, echter wel met een limiet. We zijn nietalleen en er zijn regels. Onze belangen zijn ook verbonden.Als een kind de vrede van anderen verstoort, wordtdat niet toegestaan en wordt het apart gezet. Kinderenruimte geven om boos te zijn, betekent wel: aanlerenerover te praten, het onder woorden te brengen. Lerenhun gevoelens te benoemen. Ze krijgen steeds weer dekeuze. Kies je voor liefde of angst? Wil je gelukkig zijnof gelijk hebben?’Wat voor tips heb je voor ouders?‘Richt je als ouder op de liefde in jezelf, op je begripvoor je kinderen en niet op je boosheid of angst. Probeerje eigen frustraties niet op de kinderen te projecteren.Geef ook toe dat je als ouder aan het oefenen bent en datje het opnieuw wilt proberen op een meer kalme en liefdevolmanier. Zo leer je als ouder tegelijk met je kind.Zie kinderen niet als mindere wezens. Ondanks leeftijdzijn we gelijk. Een kind is een volwaardig persoon, tijdelijkin een kleiner lichaam. Kinderen doorleven hetzelfdeproces als wij, namelijk proberen te herinneren wie zewerkelijk zijn. Kinderen komen met hun eigen bagageter wereld, inclusief problemen. En het zijn spirituelewezens met talenten en een boodschap voor de wereld.Zoals de Cursus het zegt: we zijn allen leerling en leraarvoor elkaar.’Je opvoedkundige rol is heilig‘Probeer objectief en neutraal te kijken naar kinderproblemendoor afstand te nemen. Je opvoedkundigerol is heilig en je staat er niet alleen in. We beschikkenover innerlijke leiding, vergeet dit niet. Wees bereidZie kinderen niet als mindere wezensje daarvoor te openen. Vertrouw ook op de innerlijkeleiding van je kind, roep dat aan. Elke ouder heeft dewijsheid en waarheid in zich. In je hart weet je wat tedoen, vertrouw daarop, en roep het ook wakker in hetkind. Het gaat om het tot ontwaken brengen van hogerewaarden. Blijf je kinderen vertellen dat ze ondanks water gebeurt in de wereld, eerlijk, geduldig en liefde zijn.En stel grenzen, zeg: ‘Dit kan niet, dit is niet hoe je bent,je bent niet gemeen, oneerlijk, of respectloos’. Verteldat het beter kan en doe het voor. Help ze het beste inzichzelf naar boven te halen en oefen hierin. Kinderenopvoeden kan een prachtige spirituele oefening zijn,want je kunt elk ogenblik oefenen. Als je toch botst,realiseer je dan dat je eigen ego in het geding is. Herkendit en wees eerlijk.’Kinderen opvoeden lijkt de belangrijkste taak in dewereld op dit moment. Louise zegt veel respect enbewondering te hebben voor wat ouders opbrengen aanzorg, tijd en geduld. Bij ouders kan sprake zijn van opofferingsgezindheid,totdat geleerd wordt dat wat we aanliefde geven bij ons terugkomt.Kan ik voorkomen van streek te raken als mijn kinderen vechten?‘We leven in een wereld, zo compleet tegengesteldaan die waaruit we kwamen. De Cursus vertelt dat weons schuldig voelen over onze afscheiding van God endaarom die schuld projecteren. Kinderen laten ons datervaren. Het zijn grote spiegels voor al die stukken diewij in onszelf niet hebben vergeven. Het besef van hetontbreken van vrede komt bij ons op in de omgang methen. Het zijn kansen om jeZelf te leren kennen: Watstoort me, wat staat mij tegen in mezelf? Verander ik ditin mijzelf? Kijk ernaar, zowel het kind als de volwassene,want we zijn co-workers’.Wat te doen als je je als ouder schuldig voelt?‘Schuld is ongezond en niet nodig. Liefde is nodig.Schuld houdt liefde weg. Ontken schuld in al haarvormen, zegt de Cursus. Onze maatschappij acht oudersschuldig aan hoe een kind zich ontwikkelt. De Cursusleert dat wij verantwoordelijk zijn voor alles wat onsKinderen opvoeden kan eenprachtige spirituele oefening zijnoverkomt. Dat is moeilijk te begrijpen in verband metkinderen. Kinderen lijken zo kwetsbaar. Het lijkt alsofze deze wereld niet verdienen, alsof ze dit niet hebbengekozen. De Cursus zegt dat het erom gaat een keuze temaken op een dieper niveau NU. We zijn geen slachtofferuit het verleden. We zijn fundamenteel volmaakt. Deliefde die we zijn, is onze identiteit. De rest is een foutewaarneming van onze identiteit. We zijn er om elkaar tehelpen; om geen roep om liefde onbeantwoord te laten.Als er schuld naar boven komt en we ons verantwoordelijkvoelen voor wat er bij kinderen naar boven komt,vraag je dan niet af wat je fout gedaan hebt. Er is eenfout in je waarneming en dat wordt door begrip envergeving gecorrigeerd. Breng er liefde in. Je doet jebest. Neem jezelf je fouten niet kwalijk. Hecht belangaan liefde niet aan schuld, aan de oplossing, niet aanaanval. In de mate waarin we dit zelf leren, leren we hetaan onze kinderen. Het ego ontkent zijn eigen vrees enschuld en projecteert dat. Projectie dient als een maniervan leven voor het ego. Kinderen identificeren zich methun ego en vallen in hetzelfde psychologische patroon alswij. Daar nu juist moeten we oefenen om ook het kind12 ...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 13


H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E Tte laten oefenen het anders te doen. Geef ze de kans hetover te doen en te oefenen, wat ze ook voor fout gemaakthebben (bijvoorbeeld iets afpakken). Laat ze zicheerst op een niet beschuldigende manier identificerenmet de vergissing. Val niet aan, want dan ontken je hunautoriteit. Het autoriteitsprobleem is echter gebaseerd ophet identificeren met het ego. Alles lijkt het ego aan teKinderen leven in een wereld die hunspirituele identiteit totaal niet ondersteuntvallen en te ondermijnen, want het is een valse autoriteit.We moeten naar de diepere Autoriteit gaan, dat door nietsonderuit te halen is. Die diepere autoriteit is ons gedeeldespirituele Zelf, onze gezamenlijke spirituele identiteit. Alsje kinderen wilt disciplineren, is de enige manier om zezich niet schuldig te laten voelen de diepere Autoriteit telaten spreken in plaats van je autoriteit als ouder (ego).’Leren vertrouwen op de Heilige Geest‘Het is duidelijk dat wij als ouders de begeleiding vande Heilige Geest nodig hebben om te weten hoe wijde boodschap kunnen overbrengen. Wie heeft het kindnodig om op te vertrouwen? Zijn wij voor het kind eenreflectie van de Heilige Geest? Het antwoord hierop isdat wij dat inderdaad zijn, als we er werkelijk voor kiezennaar de Heilige Geest te luisteren, maar zij zijn dat ook.Ze kunnen leren vertrouwen op de Heilige Geest inzichzelf, dat is cruciaal. Het is een belangrijk instrumentdat zij de rest van hun leven kunnen gebruiken. Kinderenleven in een wereld, die hun spirituele identiteit totaalniet ondersteunt. Het is de taak van ouders en leraren hendaartoe te leiden.’Wat als kinderen niet bekend zijn met de begrippen God enHeilige Geest?‘Herinner ze eraan dat ze een hogere Identiteit in zichzelfhebben, die ze nodig hebben. Het gaat voorbij aanhet ego. Op dieper niveau zijn we verbonden, zijn weéén. Wat ieder doet, heeft effect op iedereen.’Wat doe je met angst bij kinderen, voor bijvoorbeeld hun eersteschooldag, of voor monsters?‘Praktische zaken zoals elke dag een meditatie doen. Ditis belangrijk bij het omgaan met angst. Meditatie is eenremedie tegen alles wat voor kinderen in hun buitenwereldlijkt plaats te vinden, waardoor zij kwetsbaar lijken.Hiermee leren zij vertrouwen op dat deel in hen, datsterk, wijs en eeuwig is. Herinner kinderen er elke dagaan, dat ze spirituele wezens zijn: “Je hebt een eeuwigbewustzijn in je, weet dat God altijd bij je is”. Leer incontact te komen met dat deel in je. Je kunt dat oefenen.Altijd als je bang bent, kun je naar dit liefhebbende deelvan jezelf gaan. Door jouw overtuiging als volwassenedat het er is, overtuig je de kinderen. Zodoende kunje het eerst voor de kinderen doen, totdat zij het voorzichzelf kunnen oppakken. Het is fijn als ze een prilgevoel van vrede gaan ervaren door hun ogen te sluitenbij het eten of bij het naar bed gaan (bidden). Leer dekinderen jouw middelen om te mediteren. Je kunt ookeen kaarsje aansteken, zachte muziek opzetten. Deel deprincipes van de Cursus met ze. Deel wat voor jou ookwerkt. Neem elke dag, al is het maar even, tijd vooreen stil moment. Zelfs kinderen van drie jaar kunnen alminstens vijf seconden hun bewustzijn focussen om eenheilige ruimte te scheppen. Neem iedere dag minstensvijf minuten de tijd en zeg tegen de kinderen: “We gaanons nu voor vijf minuten verbinden met dat deel in onsdat vredig, liefdevol, wijs en sterk is. Het is de plaats inons die er altijd is, je kunt er altijd naartoe. We gaan hetsamen doen”. Als je zelf enthousiast bent, doen kinderengraag mee. Zeg bijvoorbeeld: “Willen jullie ook wetenhoe die plaats aanvoelt, waar jij je nooit alleen voelt,nooit bang bent; willen jullie die oneindige vrede ookvoelen?” Als kinderen dat eenmaal ervaren hebben, willenze niets liever.Til jezelf op door te herinneren dat alle fouten die wijmaken geen enkele invloed hebben op wat we werkelijkzijn en waar we ondanks alles allemaal naartoe gaan. Dusherinner je dat je als ouder niet kunt falen. Als je harterin ligt je kinderen te helpen, deren je fouten niet. Water wel toe doet, is je bereidheid te proberen meer liefdevolen begripvol te zijn. Zoals de Cursus zegt: “Je gaatmet alle kracht van de Hemel bij je”. De Heilige Geestluistert naar de wens van je hart en helpt je bij elke stapop de weg. Zeg je kinderen hoe mooi en wonderbaarlijkhet hoger Zelf is en leer ze zich ervoor te openen. Datzal een groot verschil maken in hun leven. •VHTH, jrg.3 nr. 2Ik zou ook bang wordenals ik denk dat ik niet ziek mag worden ofdoodgaan,terwijl dit zeer waarschijnlijk gebeurt.Els ThissenDe verwisseling van jezelf met je lichaamis een enorme ontkenning van wat je bent.Je laat je door het egomet een kluitje in het riet sturen,waarmee je je eigen prachigeen enorme aanwezigheid misloopt.Els ThissenActiviteitenchronologisch10 mei 2009, MoorveldMiniworkshop ECIW6 juni 2009, HilversumTrainingsdag familieopstelling7 juni 2009, MoorveldMiniworkshop ECIW19 juli 2009, MoorveldMiniworkshop ECIW27 juli-7 aug 2009, Havelte‘Jij bent het op wie je gewacht hebt’13 september 2009, MoorveldMiniworkshop ECIW19-20 september 2009, GroesbeekFamilie- & Systeemopstelling26 september 2009, HilversumTrainingsdag familieopstelling11 oktober 2009, MoorveldMiniworkshop ECIW16 oktober 2009, HilversumFamilie- & Systeemopstelling17 oktober 2009, HilversumTrainingsdag familieopstelling31 oktober 2009, EindhovenFamilie- & Systeemopstelling15 november 2009, MoorveldMiniworkshop ECIW20-22 november 2009, WahlwillerFamilie- & Systeemopstelling6 december 2009, AmersfoortMiniworkshop ECIW12 december 2009, HilversumTrainingsdag familieopstelling13 december 2009, MoorveldMiniworkshop ECIW27 dec’09-1 jan’10, HavelteVan oud naar nieuw;Vergeef, en je bent vrij!9 januari 2010, MaassluisFamilie- & Systeemopstelling22-24 januari 2010, WahlwillerFacilitatortraining5-7 februari 2010, WahlwillerTraining Familie- & Systeemopstelling13 februari 2010, Den HaagFamilie- & Systeemopstelling14 februari 2010, Den HaagFamilie- & Systeemopstelling27 februari 2010, MoorveldFamilie- & Systeemopstelling27 maart 2010, EindhovenTrainingsdag familieopstelling3 april 2010, HilversumLandelijke Facilitatordag4 april 2010, AmersfoortMini-WorkshopZOMERWORKSHOP‘Jij bent het op wie je gewacht hebt’In deze zeer intensieve zomerworkshopzoeken we de ervaring van waarheid,liefde en vrede in onszelf. Krachtigeoefeningen brengen ons voorbijoordelen en schuld naar de ervaringvan innerlijke vrede en eenheid. Endaarin ontdekken we dat wij het zelfwaren op wie we gewacht hebben.Voor iedereen die behoefte heeft aaneen radicale ommekeer in zijn of haardenken door op een intensieve manierkennis te maken met de werking vanThe Work of Byron Katie, AttitudinalHealing, Een Cursus in Wonderen enFamilie Opstellingen. Er is geen voorkennisvereist. De bereidheid deel tenemen is voldoende.27 juli-7 aug 2009, HavelteMa 18.00 uur – vrij 11.00 uurMeeuwenveen, Meeuwenveenseweg1-3, 7971 PK. Cursuskosten 575.Verblijf 2pk 560; kamperen 510(beperkt mogelijk)VAN OUD NAAR NIEUWVergeef, en je bent vrij!Vergeven doe je voor jezelf. Geleide meditaties,schrijf- en andere oefeningen zullengericht zijn op vergeven. En daarin zulje je altijd al aanwezige vrijheid ervaren.27 dec’09-1 jan’10, HavelteZo 18-vrij 11 uur. Meeuwenveen,Meeuwenveenseweg 1-3, 7971 PK.Cursuskosten 300. Verblijf 2pk 300(slapen & eten).O Ik wil deelnemen aan (naam activiteit):op (datum):O Ik bestel (titel):Van (artiest):Datum:A C T I V I T E I T E N D O O R E L S T H I S S E NWORKSHOPSFamilie & Systeemopstellingen‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is! Die kansheb je in een familie- of systeemopstelling.Inzicht in de situatie en ‘ja’ zeggenvoelt als het herwinnen van je vrijheid,die er overigens altijd al was. Hetgeboortegezin, het huidige gezin, eenwerksituatie of strijdende elementen ineen relatie of persoon kunnen onderwerpzijn van een opstelling. Doordat de situatiefysiek in de ruimte wordt opgesteld,omdat deelnemers -voor de duur van deopstelling- de plek van de vader, moeder,broers en zussen innemen, wordenpatronen en spanningsvelden zichtbaar.Deze aan het licht te brengen, leidt vaaktot harmonisering en genezing. Het gaatbij een opstelling niet om goed of fout,slechts om het transparant en daardoorinzichtelijk maken van de situatie. Opbasis daarvan kan degene voor wie deopstelling wordt gedaan een nieuwe keusmaken, of niet.19-20 september 2009, GroesbeekZat 10-zon 16 uur. De Poort, Biesseltsebaan34, 6561 KC. Cursus 130.Verblijf 1pk 110; 2pk 10016 oktober 2009, HilversumVrij 10-16.30 uur. Nieuw NazarethDr. Cuypersplein 7, 1222 NC,10-16.30 uur. Kosten 6031 oktober 2009, EindhovenZat 10-16.30 uur. Doopsgezinde gemeenteEindhoven, Da Costaweg 16,5615 NB. Cursus 60 (incl. Koffie/thee).Aanmelding activiteiten e/o bestellingHandtekening:Bij aanmelding voor een workshop of training ontvangt u schriftelijk berichtvan aanmelding.Als u een bestelling doet krijgt u deze met factuur thuis gezonden. (z.o.z)14...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009H E T H A R T...van hart tot hart... 1


R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E20-22 november 2009, WahlwillerVrij 10-zon 16 uur. Arnold JanssenKlooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA.Cursus 180. Verblijf 1pk 110.9 januari 2010, MaassluisZat 10-16 uur. OntmoetingscentrumKoningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN.Cursus 70 (incl. koffie/thee/lunch).Opgave: Nelly Tweehuijsen 010-5917289 – nelke2@caiway.nl13 februari 2010, Den Haag14 februari 2010, Den HaagZa / Zon 9.30-17.30 uur. Buurtthuisde Hyacint, Annemoonstr. 25. Kosten:60 per dag; 115 voor 2 dagen. (Incl.koffie/thee).27 februari 2010, MoorveldZat. 10-16.30 uur. Parochiehuis DeKollekamp, Heerenstr. 77, 6237 NC.Kosten 50. (Incl. koffie/thee).Mini-Workshops ECIWMoorveld, 10-12.15 uur. Op basis vandonatie, tenzij anders vermeld.10 mei 2009, Moorveld7 juni 2009, Moorveld19 juli 2009, Moorveld13 september 2009, Moorveld11 oktober 2009, Moorveld15 november 2009, Moorveld6 december 2009, AmersfoortZo 14-15.30 uur. Meridiaancollege,Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. 813 december 2009, MoorveldMeditatief Mandala schilderenMandala’s tekenen/schilderen is eenmanier om een reis naar binnen teNaam:Straat:Postcode en plaats:Telefoon:maken. Het is een momentopnamevan onze innerlijke staat. In stilte latenwe ons leiden door onze intuïtie. Wetekenen de beelden die zich aan ons tonen,en gebruiken de kleuren die zichaandienen. We werken met potlood,inkt en acrylverf. Om een mandala temaken hoef je niet gestudeerd te hebbenof te kunnen tekenen. Gevraagdwordt de bereidheid om open te staanvoor de impuls van het moment.27-30 mei 2010, WahlwillerDo 10 – Zo 16 uur. Arnold JanssenKlooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA.Cursus 200. Verblijf 1pk 165.TRAININGENTraining Familie & SysteemopstellingenVoor mensen die zelf opstellingen willen(gaan) begeleiden. Heb je belangstelling?Neem dan contact met ons op.5-7 februari 2010, Wahlwillervrij 10-zon 16 uur. Arnold JanssenKlooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA.Cursus 200. Verblijf 1pk 125Trainingsdagen Familie &SysteemopstellingenHilversum 2009: 6 juni; 26 sep;17 okt; 12 dec.Za 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth, Dr.Cuypersplein 7, 1222 NC. Kosten 60per dag.Eindhoven 2010: 27 mrt; 19 jun; 30 okt.Za 10-16.30 uur. Doopsgezinde gemeenteEindhoven, Da Costaweg 16, 5615NB. Cursus 60 (incl. Koffie/thee).Aanmelding activiteiten e/o bestellingE-mail:Deze strook sturen naar: Centrum voor Miracles-StudiesLuipertstraat 12, 6237 NM Moorveldtel: 043-3647987Of uw aanmelding/bestelling mailen naar: cms@elsthissen.nl(z.o.z.)FacilitatortrainingTraining voor het begeleiden van AH-,Course- & andere groepen en bedoeldvoor mensen die willen leven en werkenmet de principes van Attitudinal Healingen/of het gedachtegoed van Een Cursusin Wonderen en/of (AH- en /of Course)groepen willen begeleiden. We oefenenverschillende vaardigheden die samenhangenmet de richtlijnen voor het werkenin AH-groepen zoals empatisch luisteren,luisteren zonder oordeel of advies engoede raad te geven, je bewust te wordenvan wat je voelt en daarmee leren omgaan,angst herkennen en met de ogen vanliefde kijken. Ook kijken we naar onzemotieven om groepen te begeleiden. Alsje het wilt, ben je in de gelegenheid omtijdens de training een groep te begeleiden.22-24 januari 2010, WahlwillerVrij 10– zon 16 uur. Arnold JanssenKlooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA.Cursuskosten: 185. Verblijf (1pk): 115Landelijke facilitatordagVoor facilitators van AH- en Coursegroepenen mensen die overwegen eengroep te starten.3 april 2010, HilversumZa 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth Dr.Cuypersplein 7, 1222 NC. Op basisvan donatie.Informatie en opgaveCentrum voor Miracles-StudiesLuipertstraat 12,6237 NM Moorveld,tel: 043-3647987e-mail: cms@elsthissen.nlwebsite: www.elsthissen.nlGroningenGroningen:Godelieve Bos 050-5420233Haren (1):Marrigje Dijksma 050-5340729Haren (2) 1, 2, 3 :Henk Kamerling 050-5340729Onstwedde:Johan Maarsingh 0599-331722GelderlandApeldoorn (1):Nicole Blaauw 055-5336916Apeldoorn (2):Emina van der Sluis 055-5226651Doetinchem:Pieter Vegter 0575-451799Hengelo:Pieter Vegter 0575-451799Lochem:Jan Helmus 0573-257927Nunspeet:Jurja Kammeijer 0341-251181Rheden:Annie Bekker 026-4454004FlevolandAlmere 8 :Ellis Vleugels 06-22219910Lelystad:Mariet ten Doeschot 0320-256600FrieslandIJlst:José van der Werf 06-23885960Lemmer:Mirjam Rombouts-Overbeek0514-563719Oosterend (1) en (2) 7 :Willem & Jacqueline Feijten0515-332472Noord-HollandAlkmaar:Frans Kok 0299-673404Amstelveen:Renée van der Vijgh 020-6473075Amsterdam(1):Emma Veenstra 020-6969132Amsterdam(2):Nicolien Gouwenberg 020-4184947Beverwijk:Frans Kok 0299-673404De Rijp:Frans Kok 0299-673404Haarlem (1):Ynze Keetlapper 023-5367538Haarlem (2):Frans Kok 0299-673404Heemskerk:Frans Kok 0299-673404Hoorn:Frans Kok 0299-673404Purmerend:Frans Kok 0299-673404Zuid-HollandAlphen a/d Rijn:Janny Buijs 0172-441543Delft:Wil Rijsterborgh 015-2615998Den Haag (1):AT T I T U D I N A L H E A L I N G G R O E P E NIn diverse plaatsen komen AH groepen bijeen die werken met de principes enrichtlijnen van AH. Als je belangstelling hebt om aan een groep deelte nemen kun je contact opnemen met de facilitator. Gevraagde bijdrage:gratis tot maximaal 7,- per bijeenkomst. Je mag méér betalen.Michelle Bauer 070-3542074Den Haag (2):Annemarie van Unnik070-3467932Den Haag (3):Yvonne Scharis 070-3522379Gouda:Marianne Spoor 0182-532396Lekkerkerk:Jans Ooms 0180-663408Monster:Anne-Joke Vellinga 030-6920905Streefkerk:Krystyna Bergsma 0184-684340Strijen:Niesa Robberecht 078-6762529Voorschoten:Anna Walraven 071-5764877Zoetermeer 5 :Cathy Blom 079-3311735 &Wil Rijsterborgh 015-2615998Zuid-Beyerland:Anna Eppinga 0186-662055UtrechtAmersfoort (1) en (2) 3 :Rozemarijn Ockhuysen033-4728602Bussum:Marion & Harry Welch035-6910589Eemnes:Inez Coolen 035-5260594Hilversumse Meent:Monique Veenstra 035-6982556Huis ter Heide (1):Fleur Smelt 035-6920802 &Anne-Joke Vellinga 030-6920905Huis ter Heide (2)5:Anne-Joke Vellinga 030-6920905Nieuwegein:Corrie van Zijl-van der Klij030-6038241Soest (1) 6 :Maria de Wilde 035-6026486Soest (2):Rob Middeldorp 035-6025647Utrecht (1):Gera Wolswijk 030-2947944Utrecht (2):Marie-Alice Storimans 030-2712855Utrecht (3):Jeanette Rutting 030-2892507Utrechtse heuvelrug:Wim van Ginkel 0343-431577 &Loek Kattekamp 030-2721290Veenendaal:Leneke van der Velde 06-21506214Werkhoven:Cobi Schilp 0343-477517Zeist:Etty de Graaf 030-6990028Noord-BrabantBreda:Jopie van Heeren &Henny van der Feer 076-5208377Eindhoven:Mieke Panhuysen 06-15354156 &Diny Smits 040-2425260Mierlo:Anneke van Haendel 0492-663226& Diny van Liempd 073-5492692Ossendrecht:Kees Zwinkels 0164-671255Schijndel:Diny van Liempd 073-5492692 &Anneke van Haendel 0492-663226Tilburg:Anja Gussinko 013-5363784LimburgBerg en Terblijt:Riny Blom 043-6041816Echt:Peter Winteraeken 0475-484833Moorveld:Els Thissen 043-3647987Roermond:Jeannette Fabrie 0475-341130Sittard:Beppie Cloo 046-4581597Venlo-Blerick:Jolanda Megens 06-17516018ZeelandDreischor:Trudy Huter 0111-406006Middelburg (1):Ria Castenmiller 0118-639949Middelburg (2):Pauline Klerkx & Paul Vreugdenhil0118-644020Vlissingen:Ellen Heystek 0118-418294 &Ankie Spinnewijn 0118-419498OverijsselOldenzaal (1):Rogier Pondaag 0541-510844Oldenzaal (2):Trudy ter Braak 0541-539261Drenthegeen groepenNederlandstalige groepen in hetbuitenland:BELGIËRuimte voor innerlijke vrede:Beja Pingnet, Victor Nelisstraat16, 2900 Schoten, tel 03-6588287,Website: www.InnerlijkeVrede.beHouthalen:Maria van Engeland 0497-571303 (NL)Christiane Volders 0498461212 (B)Oelegem:Fons & Diane Melis 03-4816439Schoten:Beja Pingnet 03-6588287OOST-SPANJEBenitachell (Alicante):Trudi van Dorp (0034)965973199/6393619991 Thema: Werken aan werk2 Voor rouwverwerking na hetverlies van een naaste of dierbare3 Voor mensen die gedurende eenlange tijd ziek zijn5 Jongerengroep6 Voor ouders van kinderen diekort of lang geleden overleden zijn.7 Voor kinderen die een ouder,broertje of zusje verloren hebbenof chronisch ziek zijn.8 Leesgroep JampolskyIntervisie-groepenVoor facilitators van AH- en/ofCourse-groepenAlgemene informatieCentrum voor AH 043-3647987Noord-BrabantHenny van der Feer076-5208377Midden NederlandFleur Smelt 035-6920802 &Anne-Joke Vellinga 030-6920905Limburg/SittardBeppie Cloo046-4581597Set van 12 kaarten met degeïllustreerde principes vanAttitudinal Healing doorAnnemarie van Unnik.Prijs 3,- (excl. verzendkosten). Tebestellen bij:Stichting Centrum voor AttitudinalHealing. Tel 043-3647987;Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld;E-mail: ahnl@elsthissen.nlH E T H A R T2 ...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009H E T H A R T...van hart tot hart...3


R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R T H E T H A R TR E G E LT J E SMIRACLES in CONTACTPLATFORM VOOR EEN CURSUS IN WONDERENDe principes en richtlijnen van Attitudinal Healing komen uit Een cursusin wonderen (A Course in Miracles©). Stichting Miracles in Contact(MIC), als platform voor Een cursus in wonderen in Nederland en Belgiëfaciliteert lees-/studiegroepen, workshops en lezingen, een maandelijkseontmoetingszondag in Amersfoort en geeft een Magazine uit. Zij ishet contact- en ontmoetingspunt voor studenten en leraren van ECIW.De MIC ontmoetingszondagIedere eerste zondag van de maand vanaf 13.30 u tot 17.00 uur bent uvan harte welkom in het Meridiaan College, Daam Fockemalaan 12,3818 KG Amersfoort. Tijdens deze ontmoetingszondagen wordt er eenlezing met miniworkshop gegeven en verzorgt MIC een uitgebreideboekentafel, waar u de Cursus, boeken en tapes over de Cursus kuntinzien en aanschaffen. Er is een MIC-infostand voor nieuwe Cursusstudentenen na de lezing is er ruimschoots tijd voor uitwisseling en kennismaking.Ook liggen er folders van leraren met hun cursusprogramma.Er wordt een vrijwillige bijdrage van 8 per persoon gevraagd, koffie ofthee inbegrepen. Uw eerste kennismaking is echter gratis.3 mei Toma Vieira en Nouk Sanchez, Mini-workshop (met vertaling):Take me to Truth. Undoing the Ego.7 juni Peter Winteraeken, Mini-workshop: Liefhebben.5 juli GEEN BIJEENKOMST2 aug Ad de Regt, Interactieve lezing: De Heilige Geest als je Tom Tom.6 sept Harry Welch, Interactieve lezing: Inspiratie in relatie.De MIC website www.miraclesincontact.nlHier kunt u het programma van de ontmoetingszondagen in Amersfoortbekijken en een routebeschrijving downloaden.Het MIC MagazineIn het meinummer van MIC Magazine staat de visie van de Cursusop de realiteit centraal. De Cursus geeft ons allerlei handvatten, maarhoe gebruik je die in het dagelijkse leven? Dat is niet altijd eenvoudig.Sterker nog, dat kan zelfs mis gaan. Wouter Middeldorp schrijft in eenaangrijpend en persoonlijk verhaal hoe hij iets te enthousiast en dwangmatigde Cursus bestudeerde en geleidelijk aan de grip op de realiteitkwijtraakte. En die gelukkig ook weer terug vond. De Werkelijkheidzoals die beschreven staat in de Cursus diende eveneens bij RonaldBelfor als inspiratiebron bij het schrijven van zijn artikel De WerkelijkeWereld. (Dit artikel is een vervolg op De wereld zoals we die zien uitnr. 1, 2009). Daarnaast staan in het meinummer de, inmiddels bekende,rubrieken zoals Tante Betz, Het Wonderprincipe, De Studiegroep van....en natuurlijk de column van Margot Krikhaar. Veel leesplezier!Wilt u een abonnement dan kunt u een machtigingsformulier downloadenvanaf de website.Regeladvertenties: 2,50 per (deel van een) regel. Aanleverdatatekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten JoopTeggelove & Titia Kremer www.thework.nu - tel 06.533.67.534 -e-mail joop.teggelove@12move.nlREIKI-Cursussen en consulten. Joop Teggelove (lid Reiki-Alliance)&Titia Kremer www.reikijoop.nl tel 06.533.67.534 - e-mailjoop.teggelove@12move.nlHealing & meditatiecentrum Happy body and mind. Voor eenbehandeling of geleide meditatie kun je ons bereiken op het nummer00 32 49 8461212 Houthalen-België. www.happybodyandmind.beSpirituele kaarten. Gun jezelf en anderen een moment van schoonheid.wwwliduinejansen.nlOntmoetingspunt Utrecht voor Een Cursus in WonderenMaandelijkse uitwisseling rond thema’s uit de Cursus via mini-workshops.Programma van 11.00 tot 12.30 uur: ruimte open vanaf 10.30uur. Entree 7(U-pas 5). Locatie: Angelshop, Oude Gracht 288ain Utrecht, ingang winkel (15 minuten lopen van station). Info: 030-6565024. Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomstengepland•17 mei Frans Kok: Wat is werkelijk behulpzaam zijn?•21 juni Margot Krikhaar: Aan het ego voorbijzien door ernaar tekijken•19 juli Henny van der Feer: Het Heilig Ogenblik•Augustus geen bijeenkomst•20 september Peter Winteraeken: LiefhebbenCD lijstDe volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen met de bestelbon ofvia www.elsthissen.nl. Prijzen exclusief portokosten.James TwymanEmissary of light 19,50May Peace Prevail on Earth19,05The Order of the BelovedDisciple 20,50Peter MakenaHeart of Kindness 18,50David WhyteClose to Home 20,50Wild Roses/Beth & CindeVoices on the Wind 19,00Northren Lights 15,00Kathy ZavadaTrust there is love 19,00Union 19,00In Love Divine 19,00I’m right here 19,00E N V E R D E R . . .Kathy ZavadaMother‘s Song 19,00Return to love 19,00KirtanaParrish Light 18,50Kurt van SickleRiver of Life 19,00SophiaHidden waters/Sacred ground19,00Return 19,00Karen DruckerHold onto Love 19,00All about love 19,00Songs of the Spirit I 19,00Songs of the Spirit II 19,00Songs of the Spirit III 19,00Shine 19,00Een gebed van dankbaarheidDank U, God,dat u ons helpt herinnerenwelke grote zegen U ons gegeven heeftop het moment van onze schepping.We zijn blij dat die zegenhier en nu even reëel is als destijds.Er is niets veranderd.Wij zijn Uw kinderenen als Uw kinderen verblijven wein de veilige haven van Uw liefde,nu en altijd.Dat is het eeuwige geschenkvan U aan allen.Zo is het.Amen.Uit: Paul Ferrini. Het evangelie van liefde. Ankh Hermes, 2006.H E T H A R T4...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 15


L E V E N V A N U I T H E T H A R TTijdens een workshop vraag ik aan twee vriendinnenmet wie ik de tafel deel, waar zij elkaar vankennen. Blijkt dat Andrea is gaan samenleven metde man van Rena. Door hun manier van ermeeom te gaan, lijkt het wel alsof uiteindelijk iederebetrokkene erbij gewonnen heeft.Andrea Meijer-Horden (1975) is getrouwd met Edwin. Zijis moeder van baby Daan en stiefmoeder van Brendon. Naasthaar baan als griffier werkt ze mee aan het opstarten van eeneigen datingbureau voor allochtone jongvolwassenen.‘In de tijd dat ik steeds een zooitje van mijn leven maakte,carpoolde ik met iemand die geabonneerd was op ditblad. Het bracht met op het spoor van Els Thissen. Bijhaar heb ik ervaren dat het waar is wat ik altijd gevoeldheb. Namelijk dat iedereen een eigen verantwoordelijkheidheeft, dat je niet hoeft te oordelen over hoe dingenwerken, dat iedereen in de basis onschuldig is - en dat jemag beginnen van jezelf te houden. Zij gaf er woordenaan. Zucht. Eindelijk! Daarvoor bezocht ik wel spirituelecentra en deed de cursus “De weg naar het licht”. Datwas fijn, maar altijd kwam er dat moment dat ik dacht:ja dàhàg. Zo vroeg ik de cursusleider of er behalve hij,meer uitverkorenen waren. Hij dacht van niet. Nou…dan ga ik twijfelen. Hoe uitverkoren ben ikzelf? Ik beneen gezegend mens. Alleen al door mijn innerlijke groeiop jonge leeftijd. Zonder dat kun je jezelf zo’n pijndoen! En dat allemaal dankzij die carpooler.’Geen schuld‘Bij Edwin viel ik op de glans in zijn ogen als hij naarmij keek. Wij waren collega’s. Hij hield van Rena enwas verliefd op mij. Erg moeilijk voor ons alledrie. In deperiode dat wij gingen samenwonen, vertelde hij veelover Rena. Zij had nogal wat doorgemaakt en ik voeldeme er vreselijk over, dat ik daar bovenop haar man hadafgepakt. Veel verdriet, maar schuld - nee. Ik kan nietvoelen dat het er is. Schuldenaren moeten boeten zegt deBijbel. Maar waar is het bewijs? Het bestaat toch niet datGod, die ons eerst schiep zoals wij zijn, vervolgens uiteen laatje een lijst met 10 dingen haalt die niet mogen?Dat had ik als kind al bedacht. Vanaf het begin heb ikgeprobeerd Edwin vrij te laten. Rena kwam steeds dichterbijen de ontmoetingen met haar waren niet onprettig.Na verloop van tijd kreeg zij ook weer een vriend. Alser dingen waren waarmee ze worstelde, kon zij die goedbespreken met Edwin. Ik zei haar dat zij altijd welkomwas. Het contact en de vertrouwelijkheid groeiden. Zijbleef weleens eten en we begonnen gezamenlijk dingente ondernemen. Tijdens mijn zwangerschap masseerdezij me weleens in het kuuroord waar ze werkt. Bood meook een klysma aan. Haha - en zonder boze bedoelingenhoor! Bloot op tafel liggen bij de ex van je man was weleven wennen de eerste keer. Laat trouwens duidelijkzijn dat wij geen verlichte hotemetoten zijn. Ik weet datRena en Edwin een speciale band hebben met elkaar endaar heb ik in moeten groeien. Als zij elkaar bij binnenkomstknuffelden, deed ik in mijn hoofd weleens hetwerkblad van Byron Katie. “Ik kom tekort. Is dat waar?”Hun liefde voor elkaar schaadt mij niet - en hun relatieis mijn zaak niet. Daar hoef ik me niet mee te bemoeien.Ik houd van beiden en heb een goede relatie met hunzoon Brendon. Het is ook handig dat we opvoedkundigezaken rondom hem samen kunnen bespreken. Ik ben gewoongelukkig, en probeer wat op me afkomt met liefdete benaderen; met vergeving te kijken naar dingen vananderen en mijzelf die beter hadden gekund. Ik heb veelrespect voor Rena en ben dankbaar voor haar aandeelin mijn leven. Haar manier van doen heeft mij zóveelopgeleverd: onder meer een open relatie met haar zoon- en het feit dat ik me vrij kan voelen. Over haar oudeleven ligt geen spoor van negativiteit. Om mij heen zieJaloezie accepteren – en laten gaanik dat vaak zo anders bij mensen die uit elkaar gaan. Dehaat. Tranen springen me ervan in de ogen. En wij zittengewoon met z’n drieën op het bankje voor ons huis meteen biertje in de hand. Dat is zo waardevol!’Rena Kampers (1969) woont samen met haar partner Bart inZonnemaire. Met Andrea en Edwin deelt ze het co-ouderschapover Brendon. Zij werkt in een kuuroord en is daarnaast bezigmet het opzetten van een eigen massagepraktijk (r_kampers@hotmail.com).‘De zwangerschap verliep normaal. Maar met 37 wekenmoest vanwege een acuut gezondheidsprobleem, de babyin allerijl gehaald worden. Na de bevalling raakte ik ineen coma die vier weken duurde. Ik heb het ervaren alsopgesloten zitten in een beangstigende droom. Op enigmoment was er in die toestand een draaikolkachtige spiraal.Er doorheen zag ik mezelf liggen op dat ziekenhuisbed.Ik was zo uitgeput van het vechten, dat ik beslootme eraan over te geven. Terwijl ik verwachtte met dekolk te worden meegevoerd het leven uit, gebeurde hetomgekeerde. Ik werd wakker en deed mijn ogen open.Wazig zag ik het beeld van Edwin die naast het bedstond. En ik weet nog dat ik schrok van mijn handen;ik vond ze eng en onwezenlijk. Er volgde een tijd vanopnieuw beginnen. Ik moest weer leren eten, denken,praten en lopen. Veel last had ik ook van angstaanvallen,had straat- en eigenlijk van-alles-vrees. Dan belde ikEdwin die me geruststelde. En nog ben ik weleens bang.Het leven is zo kwetsbaar, je hebt niets in de hand. Eenreden dat ik niet haatdragend wil zijn, is dat ik me realiseerhoe kort het kan zijn. Ik wil mijn tijd niet verspillenaan negativiteit. Voor de bevalling was ik secretaresse opeen verkoopafdeling. We waren er zó prestatiegericht.Erna ben ik gaan werken in een kuuroord. Steeds als ikBrendon naar school bracht, kwam ik er langs. En hetwas alsof ik ernaar toe getrokken werd. Op een dag realiseerdeik me dat ik niets te verliezen had en ben er gaanvragen om een baan. Ik ben er begonnen als schoonmaakster,maar men zag meer in mij en ik mocht cursussenvolgen. Nu geef ik er darmspoelingen, pakkingen enmassage. Vaak hoor ik dat ik energetische handen heb.Mensen nemen me ook makkelijk in vertrouwen. Ik staer ook open voor.’Gemakkelijk vergeven‘Edwin en ik hadden een goed huwelijk. Maar na debevalling was ik zo met mezelf bezig dat ik weinig aandachthad voor hem. In die tijd kwam bij hem Andrea inbeeld. Hoewel ik in het begin haatgevoelens had richtingAndrea, heb ik het hem niet lang kwalijk genomen.Toen ik weer mijn eigen stekje had, kreeg ik meer rusten kon ik mijn eigen leven gaan oppakken. Het leverdeme mogelijkheden en ervaringen op, die ik anders hadmoeten missen. Een tweede jeugd en een nieuw bestaan.De bijna-dood-ervaring heeft mijn leven wel veranderd.Ik maak me niet meer snel druk over dingen. Ik vergeefmensen ook gemakkelijk. Het leven loopt toch zoals hetlopen moet. Ik vind het leven nu ook meer de moeitewaard. En dat masseren is ook zulk mooi werk. Gedachtelooslaat ik mijn handen leiden. Zij weten waar zemoeten gaan. Fijne collega’s heb ik ook. We staan echtvoor elkaar klaar en dat merken de gasten die er komen.Het is er ook zo’n heerlijk rustgevende plek.In de tijd dat ik in een dip zat, had ik nog veel contactmet Edwin. Andrea zei tegen hem: “Joh, laat haar hiereen wijntje doen”. Ik heb er heel wat dagen gezeten enAndrea heeft dat altijd toegestaan. We geven elkaar devrijheid en vertrouwen elkaar. Als Brendon bij Andrea opschoot kruipt ben ik weleens jaloers, maar op de dagen dathij bij haar is, is het logisch dat hij naar haar toetrekt. Ikaccepteer dat die jaloezie er even is - en laat het dan gaan.En als dingen blijven hangen spreek ik ze uit. Andrea enik kunnen alles delen en we kunnen lachen met elkaar. Zijoordeelt er niet over als er bij mij dingen mis gaan. Datvind ik fijn. Ze is ook zo betrokken bij Brendon. Die wilhet liefst dat wij met z’n allen in één huis gaan wonen. Ikwoon nu sinds kort samen, maar wat er ook gebeurt... bijAndrea en Edwin kan ik altijd terecht.’Annemarie van Unnik16...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 17


D E P R I N C I P E S O E F E N E NFocus opliefdeIn deze rubriek nodigt Els Thissen uit om onssamen met haar wat meer in de principes vanAttitudinal Healing te verdiepen. Bij ieder principedat zij bespreekt, geeft zij ook een oefening.Principe 10We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaatsvan op fragmentenAls ik mensen vraag hoe het voelt om te geloven in eenoordeel over anderen of zichzelf, dan geven ze altijdeenzelfde antwoord, namelijk dat het een gevoel van beklemming,boosheid, benauwdheid en/of stress teweegbrengt. Als ik daarna vraag: ‘Wie zou je zijn en hoe zouje leven als je dat oordeel niet had?’ geven ze ook hetzelfdeantwoord, iets als: ‘Dan zou ik vrij en blij zijn eneen enorme ruimte ervaren’.Wat hieruit blijkt is dat we door het hebben van oordelenhet besef van eenheid en vrijheid verliezen en datinruilen voor een beklemmende en beperkende ervaring.Dus een focus op een klein afgesplitst deel van het geheelgeeft ons een totaal andere ervaring van het leven.De Cursus zegt dat wat je aandacht geeft vermeerdert.Geef je liefde aandacht, dan zal die zich in je ervaringuitbreiden. In wezen breidt liefde zich natuurlijk niet uit,want liefde is totaal compleet. Maar doordat je focus opliefde ligt, zal de ervaring van liefde zich in jouw waarnemingen in jouw leven uitbreiden.Dat effect is evenzeer van toepassing bij het je focussenop iets anders dan liefde. De Cursus noemt wat geenliefde is, angst. Dus als ik met een op angst gebaseerdeblik de wereld inkijk, dan zal het effect zijn dat deze blikmeer angst oproept. En angstige gedachten geven meeen allesbehalve rustig en vredig gevoel.Hoe dat er letterlijk kan uitzien, kun je soms opmerkenbij mensen met een bovenmatige angst, zoals bijvoorbeeldsmet- of pleinvrees, en die daarom situaties uit deweg gaan. Totdat men soms de voordeur voor niemandmeer open doet en er 10 keer of meer per dag gedouchtwordt. De leefwereld wordt kleiner, terwijl in de buitenwereldniets is veranderd.In feite is dat extreme voorbeeld niet veel anders dan watzich in ons afspeelt wanneer we ons niet op liefde richten.Misschien gaan we niet letterlijk de straat niet meerop. Maar het kan zijn dat we het hart gesloten houdenomdat we ons onveilig voelen en zo verbinding metanderen uit de weg gaan.Ruimte om ‘alles’ er te laten zijnAls we fragmenteren, pikken we een klein stukje van onsleven eruit, wat we vervolgens groter en groter maken,totdat we daarbuiten niets anders meer zien kunnen. Werichten ons dan geheel op dat ene stuk van ons leven,waar we onze eisen, verwachtingen en oordeel over desituatie in brengen. Daardoor missen we, in elk geval tijdelijk,de triljoenen mogelijkheden die de kosmos altijdvoor ons in petto heeft.Fragmenteren gebeurt dus door het focussen op één deelvan het leven in het bijzonder. Je zou kunnen denkendat ‘niet fragmenteren’ betekent ‘alles’ in de gaten houden.Maar het is eerder andersom. Door niets ‘speciaal’in de gaten te houden is er ruimte om ‘alles’ er te latenzijn. En juist in die ruimte bevinden zich al die mogelijkheden.Als ik mezelf niet beperk door het hebben vanspecifieke verwachtingen, heb ik een bredere blik en staik open voor alle mogelijkheden.Susan Trout verwoordt dit als volgt in haar boek To seedifferently:‘Als we ons op het leven als geheel richten herkennenwe fragmenten, maar we identificeren ons daar nietmee. We identificeren ons met het geheel, hetgeen eenspiritueel perspectief is. “Het leven als geheel” bevat defragmenten, maar valt niet samen met de fragmenten. Jerichten op het leven als geheel betekentvoorbijzien aan de verschijningen.Het betekent “Heelheid” zien in dedualiteit, “Eenheid” in diversiteit.’Zodra we stoppen met oordelen ontstaater voor onszelf en anderen eenruimte waarin we ons vrijelijk kunnenbewegen. Zo is elke verplichting diewe op de ander leggen, een verplichtingdie we ook op onszelf leggen. Enelk ‘vrij zijn’ dat we een ander geveneen ‘vrij zijn’ dat we onszelf gunnen.Een oordeel of verwachting haalt onsweg uit het NU. En juist daarin kunnenwe eenheid, ruimte, vrijheid envrede ervaren. Dat ontgaat ons totaalals we met onze aandacht in het verledenof in de toekomst zitten.En het werkt nu eenmaal zo dat weEenheid alleen ervaren in het NU,evenals heelheid. En heelheid, hetwoord zegt het al, is héél en nietgefragmenteerd. Willen we ons concentrerenop het leven als geheel, danis het bij uitstek behulpzaam om onsbewust te zijn van het NU.En het NU ervaren we, door er oordeelloos in te staan.En telkens als er weer een oordeel opkomt, kun je jezelfvragen: wie zou ik zijn, hoe zou ik leven, als ik dat oordeelniet kon geloven? En dat antwoord kennen we alvan anderen: ‘Dan zou ik vrij en blij zijn en een enormeruimte ervaren.’Oefening1) Schrijf voor jezelf op:- Welk item, welke situatie, gebeurtenis of persoontrekt (soms) totaal mijn aandacht?-Wat zijn de dingen, wie zijn de mensen die ikdaardoor totaal uit het oog verlies, terwijl ze tocheen belangrijke rol in mijn leven spelen en/of ergewoon zijn voor mij?- Wat zijn mijn wezenlijke verlangens die ik daardoortotaal uit het oog verlies?Constateer het slechts. Je hoeft er geen oordeel over tehebben. Je hoeft er niets aan te veranderen. Wees hetje gewoon bewust. En het kan zo zijn dat je op gronddaarvan andere beslissingen neemt in sommige situatiesen/of kiest om je op eenheid te richten. En wat je ookdoet, herinner je je: Er is geen schuld.2) Begin een dankbaarheidsschriftNeem elke dag (bijvoorbeeld ’s ochtends) een paarmomenten de tijd om je aandacht naar binnen te kerenen je te realiseren waar je werkelijk dankbaar voor bent.En schrijf dan minimaal één en liefst drie dingen op dieOordelen brengt steeds gevangenschap, omdat hetsegmenten van de werkelijkheid volgens de wisselvalligemaatstaven van het verlangen afscheidt(T3.VI.11:4).Alhoewel je het Zoonschap slechts als één geheel kunt liefhebben,kun je het toch als versplinterd waarnemen(T7.VI.1:1).Je kunt een illusie over iemand anders niet instandhoudenzonder die ook over jezelf in stand te houden. Hieraan valtniet te ontkomen, omdat het onmogelijk is de denkgeest tefragmenteren. Fragmenteren betekent in stukken breken,maar de denkgeest kan niet aanvallen of aangevallen worden(T7.VIII.4:1-3).En toch ligt hier een tegenstrijdigheid, in die zin dat dewoorden een beperkte werkelijkheid veronderstellen, eengedeeltelijke waarheid, een segment van het universum dattot waarheid is gemaakt(T26.III.3:3).Je leeft aan de hand van symbolen. Je hebt namen bedachtvoor alles wat jij ziet. Elk ding wordt een afzonderlijke entiteit,die jij identificeert met behulp van zijn eigen naam.Daarmee houw je het uit de eenheid los. Daarmee markeerje zijn bijzondere kenmerken en zonder je het van anderedingen af door de ruimte eromheen te benadrukken. Dezeruimte zet jij tussen alle dingen die je elk van een anderenaam voorziet, alle gebeurtenissen die je uitdrukt in termenvan plaats en tijd, alle lichamen die je met een naam begroet(WdI.184.1).dan bij je opkomen. Vergeet vooral niet de - in jouwogen- kleine dingen op te schrijven. Lees, nadat je eentot drie nieuwe dingen hebt opgeschreven, altijd op eenrustige en aandachtige manier de hele daaraan voorafgaandepagina door. Ervaar of je de dingen die je leestkunt ontvangen.Els Thissen18...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 19


L E Z E R S , V A N H A R T T O T H A R TWie zijn onze lezers? De redactievanvan hart tot hart…wil ze graag beter leren kennenen… aan u voorstellen.Gera Wolswijk (1962) woont inUtrecht en werkt als gastvrouwbij een vergadercentrum.Zeven dagen zuigenC O L U M NIk hoef niets te doen‘In een kloosterweekend te Echt, met monniken die zovan een bierflesetiket afgelopen leken, maakte ik kennismet Attitudinal Healing en raakte erdoor gegrepen. Ookhoorde ik van het bestaan vanvan hart tot hart... Watme erin aanspreekt is de herkenning in de verhalen, deuitleg van de AH-principes en de humor.Spiritualiteit is voor mij een manier van leven. Nu is deenige tijd die er is is een principe dat ik veel toepas. Eenprincipe als De kern van mijn wezen is liefde kan ik nietaltijd ervaren of zien bij een ander. Bijvoorbeeld alsiemand boos is, merk ik mijn oordeel erover en probeerdie boosheid vervolgens te benoemen als feit: die meneerpraat. Blijft mijn oordeel aanwezig dan ga ik dieperkijken wat me zo raakt. Van nature ben ik een helper enraadgever, maar in de AH-groep ontdekte ik dat dat nietnodig is. Luisteren is vaak al voldoende. In de stilte zie jede ander bij eigen antwoorden komen. Dat ben ik ookbuiten de groep gaan toepassen. Jaarlijks doe ik meerdaagsestilteretraites. Daardoor begonnen mijn verhalenover de dingen te verdwijnen en het brengt me dichterbij mijn kern, die liefde is. Soms lijkt het gebrek aanverhalen weleens een sta in de weg bij contacten, maarik kan niet anders meer. Als iemand iets vraagt over hetverleden is het alsof dat geblokt is. Wel kan ik uren pratenover bewustwording. Ondanks dat, ervaart men mijnaanwezigheid tegenwoordig veelal als een rustpunt.’Door God op het matje geroepen‘Mijn spirituele weg begon op mijn 33e toen er een fonteinvan emoties loskwam waarover ik veel moest praten.Ik las van Louise Hay tot Jampolsky. Met hem kwamAH in zicht en daarmee het leren luisteren zonder oordeel.Voorheen praatte ik over alles en was zeer stellig inmijn beweringen. “Wat, ben jij jaloers? Wat egoïstisch!”Om dan in dezelfde week die gevoelens bij mezelf teontdekken. Het was alsof ik door God op het matjegeroepen werd. Wat ik anderen verweet zag ik mezelfsteeds doen. Niet leuk, wel leerzaam. Mijn donkere kantenin de AH-groep naar buiten brengen, werkte helend.Ik leerde dat ze er mogen zijn.Toen mijn moeder een beroerte kreeg, was het deuitdaging niet in angst te schieten. En dat gebeurde ookniet. Rustig kon ik aanwezig zijn, zonder verdriet teonderdrukken. Een bijzondere periode. Door anderente vragen naar wat zij ervaarden, leerden wij als gezinalsnog over gevoelens te praten. De veiligheid, mij aangebodenin de AH-groepen, heeft me zoveel meer opencontacten opgeleverd. Je leerde ook irritaties uitspreken,wat contacten intenser maakte. Ik vind het leven tegenwoordigecht leuk en heb geen grote dingen meer nodigom het naar mijn zin te hebben. Een warme ontmoetingervaar ik echt in het moment en dat is geweldig.Sinds kort werk ik als vrijwilliger bij een hospice. Ikkwam er al mijn angsten tegen, want ik wilde het goeddoen. Maar je kunt er weinig anders dan luisteren metje hart en zijn wie je bent. En afstemmen op wat nodigis in een bepaalde situatie met een van de gasten. Eenglaasje water? Een massage? En soms heb je zulke mooie,pure gesprekken. Een stervende hoeft geen schijn meerop te houden. Het is een voorrecht daar te mogen werken.Ik ben blij met de spirituele weg die ik ga, maar drie jaargeleden was er een periode waarin ik mij voelde afglijdennaar een afgescheidenheid van de wereld - en apathie. IkWij hebben echte knutselkinderen. Dit keer ontdektEva dat wanneer je rijst in een ballon doet en die daarnaopblaast - er allerlei extra mogelijkheden ontstaan. Jekunt de ballon dan neerzetten bijvoorbeeld, of hem alseen soort sambabal gebruiken. Er zit een goed geluid in.‘Zorg je er wel voor dattie niet knalt?’ vraag ik. ‘Anderskan ik echt zeven dagen stofzuigen.’ ‘Ja mam.’Even later hoor ik een enorme knal. Echt overal ligt rijst.‘Sorry mam.’ De kinderen kijken mij onderzoekend aan.‘Nou ja…,’ zeg ik, ‘ik moest toch nog stofzuigen. Maareerst ga ik nu even een meditatie-oefening doen, wantdat is er vanochtend nog niet van gekomen. Niet naarboven komen graag. Als je iets van me wilt, bewaar jedat maar totdat ik weer beneden ben’. Boven lees ik eenles uit Een Cursus in Wonderen en begin de meditatie.Ik hoor Iris de trap oplopen. De kamerdeur zoeft open- en ze zegt: ‘Mama, jij moet een knoop in de ballondoen, dat kan ik niet’. Ik reageer niet, in de hoop datze vertrekt. ‘Doe nou mam!’ Wederom reageer ik niet.werkte gewoon, zong in een band en in een koor en alsik thuis was dacht ik: is dit het nou? Iemand zei: “Wat jijbeschrijft, heb ik gelezen in een boek van Hans Stolp. Hijbeschrijft het als de donkere nacht van de ziel. En het iseen moment van enorme groei”. Na vier maanden was hetover en ineens was er die vertrouwensbasis, een Godsbesef.En dat - tot op de dag van vandaag. Voor iedereen wens ikzo’n blijvend houvast. Je kunt het alleen hebben in jezelf,want in de wereld kan het alle kanten opgaan. Het is eenenorme steun, waar ik ook ga. Tegenwoordig laat ik hetleven naar me toe komen in plaats van het te vormen naarmijn wil. Hierdoor merk ik overduidelijk… ik hoef nietste doen, er wordt voor mij gezorgd.’Annemarie van UnnikZij springt op het bed. ‘Mam, als jij een knoop in deballon doet - ga ik naar beneden.’ Dat klinkt als chantage.Maar ook als een aanlokkelijk vooruitzicht. Ik steekmijn handen naar voren en krijg er een ballon in, die ikmet gesloten ogen van een knoop voorzie. Iris begint ergelijk hard mee te schudden. ‘Leuk geluid hè mam?’KNAL!Het klinkt alsof er een fragmentatiebom ontploft. Ikhoor de rijst alle kanten opschieten.‘Sorry mam.’Attitudinal Healing, principe 8:‘We kunnen er bewust voor kiezenvan binnen vredig te zijn,wat er ook maar buiten ons gebeurt.’jij zet de koffieik maak asperges schoonAnnemarie van Unnikwat is ons leven wonderlijk gewoonwat zijn wij wonderlijk gelukkigAnita Koster20...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 21


S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B OB O E K B E S P R E K I N GB O E K B E S P R E K I N GJe kunt je leven veranderen, je hebt hetallemaal zelf in de hand!Ik ben een fan van Gillian McKeithen ik vind haar streng. Vooral als ikvergeet dat het haar vak is om strengte zijn en dat streng zijn haar zaak is.En dat het mijn zaak is of ik me daarwel of niet aan stoor. Ik houd vanMcKeith, omdat ik in sneltreinvaartvia haar boekjes allerlei weetjes oppikover wat wel of niet gezond zouzijn, en omdat ze nooit twijfelt. Haarideeën over eten zijn duidelijk.Het ultieme gezondheidsplan is haarderde boek en bestaat uit vier hoofdstukken.McKeith noemt dat 4 niveaus.Nivo 1: Word wakker. Hierin nodigtze je om te beginnen uit om eeneetdagboek bij te houden, echt elkekruimel. Volgens haar eet je vaakonbewust en ze wil dat je bewustergaat eten. Wat stop ik de hele dag inmijn mond? In het eetdagboek noteerje ook je lichaamsbeweging, slaappatroonen je emotionele toestand.Verder wil ze dat je snapt wat je eeten welk effect dat op je heeft. Zenodigt je uit om anders te gaan etenen ze heeft daar een stappenplan voorbedacht. En ik haat stappenplannen.McKeith gaat ervan uit dat je deschepper bent van je eigen bestemmingen daarom raad ze je aan om jeideale uiterlijk, alle rondingen op dejuiste plek, te tekenen. Elke maandweer opnieuw, dan zouden je wensgedachtenmeer worden omgezetin acties die het gewenste resultaatzouden kunnen hebben. Bij mij komtdan omhoog: ‘En als dat niet lukt, ishet dan je eigen schuld, dikke bult?’In Nivo 2 is een eetplan voor 28dagen opgenomen. Als je dit planvolgt, val je geheid af en voel je jezelfeen stuk gezonder en fitter. Nivo3 is een detoxplan. Gezond eten enontgiften. Je mag het detoxplan nietgebruiken als vervanger van het gezondeeten, zegt ze waarschuwend.Ik zou niet weten waarom je dat nietmag doen! Ze bedoelt natuurlijk datHet moet gemakkelijk zijnHet kleine, handzame Voedings- enreceptenboekje van Gillian McKeithkun je overal mee naartoe nemenen dus altijd bij je hebben. Handigbij de supermarkt als je denkt: ‘Watzal ik nu weer eens eten’. McKeithvindt het belangrijk dat je gevarieerden gezond eet. Het lijkt wel ofze de hele mensheid aan het gezondeeten wil krijgen. In ieder gevalmaakt ze het de lezer erg makkelijk,door precies aan te geven welkeproducten je wel of niet mag etenen kort te noemen waar bepaaldeproducten goed voor zijn. Somsis het boekje voor mij te bondig.Bijvoorbeeld sinaasappelen: bronvan bioflavonoïden. Nou daar klapperenmijn oren van en het zegt meniets. Verder geeft ze een lijstje vanwat je kunt eten om een bepaaldlichamelijk ongemak te verhelpen.En natuurlijk ook recepten.Als voorproefje heb ik het volgenderecept voor u uitgezocht.Citroenmousse (4 personen)4 citroenen4 rijpe avocado’s, ontpit, geschild engepureerdze het zelf niet mag doen!Nivo 4 is een leven lang slank, hieringeeft ze de 90/10 regel. Je mag 10%junken en je moet 90% gezondeten. Voorheen gaf ze de 80/20regel. Hier is ze snel van afgestapt,sommige van haar cliënten gingenuitrekenen hoeveel 20% junk vanelke maaltijd is en hielden zich danaan de 80/20 regel. Dat was nietde bedoeling! Daar werd ze verdrietigvan en dat is niet wat ze wil.McKeith eindigt in haar slotwoordmet de legendarische woorden ‘Jekunt je leven veranderen, je hebt hetallemaal zelf in de hand!’Ach, mevrouw McKeith, daar kanik zo verdrietig van worden. Heb ikhet allemaal zelf in de hand? Ik denkdat er soms dingen zijn of gebeurenwaar ik niets over te zeggen heb.Soms eet het een appel en soms eenkoekje…Anja van AarleDr. Gillian McKeith. Het ultiemegezondheidsplan. De Kern,Amsterdam, 2006. 17,50Sap van ½ citroenSap van ½ sinaasappel250 gr ontpitte dadels2 eetlepels esdoornsiroop (ahornsiroop)Geraspte schil van 1 citroenSnijd met een scherp mes de schil vaneen van de citroenen zonder het onderliggendewit.Halveer de geschilde citroen en verwijderde pitjes.Doe hetzelfde met de overige 3 citroenen.Schep alle ingrediënten, behalve degeraspte citroenschil, in een blender ofkeukenmachine en laat draaien tot eenglad mengsel is verkregen.Schep de mousse in dessertschaaltjes enzet ze 2 uur in de koelkast.Doreen Virtue is spiritueel psycholooguit een familie met een langelijn van mediamieke mensen. Zijwerkt met engelen, elementwezensen opgestegen meesters in haar boekenen workshops. Ze heeft psychologiegestudeerd en verschillendepsychologische klinieken gesticht,die zijn gespecialiseerd in vrouwenzaken.Een dertigtal boeken overengelen, chakra´s, nieuwetijdskinderen,gezondheid en voeding staan ophaar naam.Veel van de blokkades en problemendie ons belemmeren in ons leven,stelt Virtue in Healing met engelen,kunnen opgeheven worden doordaar gewoon bewust voor te kiezen.‘We zijn met dank aan onze engelenBestrooi de mousse voor het serveren metde geraspte citroenschil.Het lijkt me dat het onderliggendewit van de citroenen ook moetworden verwijderd.Het valt me op dat er veel foutenin het boekje staan. Misschien ishet iets te gemakkelijk of te snelvertaald?Anja van AarleDr. Gillian McKeith. Voedingsenreceptenboekje. De Kern,Amsterdam, 2006.5,-Je bedoelingen scheppenje ervaringenaltijd in staat tot meer dan we denken.’Zij geeft in dit boek buitengewoonpraktische inzichten en adviezenom die stap te zetten, zodat westeeds meer het goddelijke in onszelfkunnen toelaten. Daar worden wijin ondersteund door de engelen diealtijd in onze nabijheid zijn. Zij leertje om zonder tussenkomst van wiedan ook, zelf contact te maken metje engelen en geeft voorbeelden uitde praktijk, waarin engelen te hulpschoten in moeilijke situaties.Waarom wordt onze aardbol de laatstetijd door zo veel engelen omgeven?Deels omdat we gebeden hebben omhemelse bijstand en deels omdat Goden de engelen weten dat het tijd is datwe onszelf genezen, ons leven op ordebrengen en onze wereld helen.De genezende kracht van de engelenkent geen grenzen. Je hoeft slechtseen paar stappen te zetten om de engelende kans te geven je te helpen:1. Vraag.2. Geef je probleem uit handen.3. Vertrouw op God.4. Volg Gods aanwijzingen op.Een heel mooie passage is de volgende:‘Je bedoelingen scheppen jeervaringen is een van de favorieteuitdrukkingen van de engelen. Watze bedoelen, is dat de verwachtingendie diep in ons hart en ons hoofdleven, het script schrijven voor defilm die we beleven en die we “hetleven” noemen. Als je je voordat jeeen situatie in stapt, afvraagt wat jewerkelijk verwacht dat er zal gebeuren,zul je de grootste paragnost terwereld worden. Dat komt doordat jeverwachtingen letterlijk voorspellenwat je zal overkomen.’Ik zal de eerste keer dat ik echtdurfde te vertrouwen op de liefdevollebegeleiding van de engelen nietsnel vergeten. Ik moest mijn scriptieverdedigen in een volle zaal met onbekendenen kon daar een prijs meeverdienen. Mijn eerste reactie was:‘Dat kan ik niet, dat durf ik niet,daar ben ik veel te verlegen voor enstel je voor dat ik moeilijke vragenkrijg. Dus dat doe ik niet!’ Uiteindelijkbesloot ik het toch te doenen ik vroeg engel Michael om mijte helpen. Onderweg naar het hotelwaar ik mijn presentatie zou houden,werd ik steeds rustiger, durfde los telaten en kreeg vertrouwen. Gedurendede hele presentatie stondMichael letterlijk naast me en hieldmijn hand vast. Ik kreeg vleugels enhield een prima presentatie! De eersteprijs heb ik niet gekregen maarvoor mezelf had ik goud verdiend.Virtue helpt je op een praktischemanier om de engelen toe te laten inje leven. Het boek is helder geschrevenen gemakkelijk leesbaar. De velevoorbeelden maken het heel toegankelijk.De diversiteit in besprokenonderwerpen zorgt ervoor datiedereen wel in één of meer hoofdstukkenherkenning vindt. Dus neemcontact op met je engelen en verwachtwonderen!Marianne SchoffeleersDoreen Virtue. Healing met Engelen;wonderen creëren genezing vinden.De Boekerij, Amsterdam, 2007.17,95VHTH, jrg.3 nr. 2Religie zal de vorm vangroepswerk aannemen:met andere woorden,een vorm van waarachtigebroederschap van de geest.White EagleB O E K B E S P R E K I N G22...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 23


S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B OB O E K B E S P R E K I N GB O E K B E S P R E K I N GBeter zien zonder brilToen het boek Beter zien zonder briltijdens een redactievergaderingter recensie werd aangebodensprong ik bijna uit mijn stoel vanhebberigheid. Want sinds enige tijdomring ik mij met brillen en vindik het behoorlijk oncomfortabelsteeds op zoek te moeten naar zo’nding om scherp te kunnen zien.De gangbare westerse opvattingis dat aan focusproblemen niets tedoen valt, zegt het boek. De auteurdenkt daar echter totaal anders over- en spreekt uit ervaring. Hij heeftzijn bril met sterke glazen voorgoedaan de wilgen kunnen hangenna het toepassen van de herzienemethode van de Amerikaanseoogchirurg dr. W.H. Bates (1885-1922). Het schijnt dat bij 75% vande mensen die de methode toepassenhet gezichtsvermogen veel beterwordt.Het boek bestaat uit twee delen enwat testkaarten. Het eerste gedeeltebehandelt het proces en de visueleHet hart kent geen oordeelVan weerstand naar aanvaarding vanRegine Herbig is een boekje in deAnkertjesserie, dat precies op hetgoede moment in de brievenbus viel.Kort daarvoor was ik van de fietsgevallen op mijn schouder en ik hadbehoorlijke pijn. Een operatie volgde,wat mijn bewegingsvrijheid ernstiginperkte en ik had alle tijd om telezen. In de schriftelijke instructie vande fysiotherapeut voor na de operatiestond dat ik ‘een beetje mocht lezen’(hahaha…) en dit kleine boekje pasteprecies in het beeld dat ik van dieinstructie kreeg.Herbig schrijft dit boekje aan de handvan voornamelijk gebeurtenissen inhaar eigen leven. Ze beschrijft haarstrijd in het dagelijks leven met diverseongemakken, waaronder ook fysieke.En ze beschrijft wat haar heeft geholpenen nog helpt om de strijd te staken.Ze begint het boekje met het noemenvan een ongeval dat ze had enwaardoor ze geopereerd werd aanstoornissen, dat is voor de liefhebber.Het gaat om het tweede deelmet de praktische oefeningen.Behalve kijkoefeningen worden erook visualisaties aangeboden, wantbij kijken via het geestesoog reagerenogen op dezelfde manier. Naeen week of zes van heropvoedingmoeten er bij de ogen al tekenenvan verbetering optreden.Of ik nu brilloos lees? Nee. En datzegt niets over dit boek! Het zegtiets over mijn inzet. Dagelijks mijnogen een half uur trainen en dat bijvoorkeur twee jaar lang..? Ik houdhet boek op ooghoogte pakklaar inde kast en wacht op betere tijden- of slechtere ogen.Annemarie van UnnikJonathan Barnes. Beter zien zonderbril. De Driehoek, 2006. 16,50haar voet. U snap het al… ik zatmeteen op het figuurlijke puntje vanmijn stoel. Ze beschrijft hoe ze zichverzet tegen de pijn en dat ze zichzo beperkt voelt in haar bewegingsvrijheid.Hoe ze zich identificeertmet haar ongemak, wat een enormemoeheid teweeg brengt. Ze besteedtruime aandacht aan de weerstand dietelkens weer in allerlei vormen dekop opsteekt tegen wat nu eenmaalzo is en aan de manier waarop je diekunt herkennen, tegemoet tredenen ontmantelen, om uiteindelijk tebuigen voor wat er is.Herbig: ‘Ik heb ervaren dat hetconflict pas verdwijnt als ik in mijnhart zit. Het hart kent geen oordeelen zo kan het alles verwelkomen watnaar boven komt. Vanuit het hartvan de oceaan, de onvoorwaardelijkeliefde, is aanvaarding en overgavemogelijk’.In het boekje zijn op verschillendeplaatsen geleide meditaties opgenomenom je vanje houding tenopzichte vanbijvoorbeeldje emotiesbewust teworden. Omje bijvoorbeeldte realiserendat je niet jeemoties bent.Wat mij betreft hoeft u niet eerst vanuw fiets te vallen of de computer telaten crashen om dit boekje te gaanlezen. Dat kan ook goed zonder aldeze ongemakken.Els ThissenRegine Herbig. Van weerstand naaraanvaarding; omgaan met pijnlijkeervaringen. Ankertjesserie 316.Ankh-Hermes, Deventer, 2007. 96blz., 4,95Bach remediesMarjola Kruyt geeft in De 38 Bachremedies en hun transformerende kwaliteiteneen duidelijke handleiding hoe deBach remedies te gebruiken in dezetijd. De inhoud getuigt van grondigonderzoek, waarbij het wel of nietwerken van de remedies van tal vanfactoren afhangt. Hiervan wordt in ditboek een realistisch beeld gegeven,mét de nodige handvatten.Het belang van de juiste volgordevan toepassing van de remedieswordt goed onderbouwd.De remedies zijn opgedeeld in zevengroepen. Er wordt door Kruyt schematischgewerkt met twee hoofdgroepen:I. Remedies die het afvoeren vanemoties, het aarden en loslatenbevorderen.De groepen 1 t/m 3 zijnremedies die de relatie metonszelf helpen verbeteren, zodatwe onze eigen waarheid durvente vertolken.II.Remedies die losmaken, dieoude niet verwerkte emoties aande oppervlakte laten komen.De groepen 4 t/m 7 zijnremedies die onbewuste dingenen patronen zichtbaar maken.Door de inzichten blijken devooronderstellingen diezogenaamde houvast bodenillusies te zijn.In dit boek worden niet slechts deMultidimensionale energiepatronenIk was verrast in de inleiding van Hologrammenvan liefde en kracht van WilkaZelders een verwijzing naar Een Cursusin Wonderen aan te treffen, wat maaktedat ik meteen op het puntje van mijnstoel ging zitten om de inhoud van hetboek tot me te nemen.In het boek zijn 30 afbeeldingenopgenomen van energiepatronen vanmensen. Zelders noemt dat ‘afbeeldingenvan hun wezensenergie’. Iedereenheeft een heel eigen multidimensionaalenergiepatroon, dat is opgebouwd uiteen combinatie van mogelijkheden endat precies geschikt is voor de plaatsen het moment van leven. Zelders:twee polen onderkend, ‘slecht’ verandertin ‘goed’, maar iedere remediewordt beschreven met de kenmerkenvan de dualiteit én de transformerendewaarde. Dit gebeurt op een overzichtelijkemanier, waarbij de basis van dedriehoek wordt gevormd door de begrippenvan aardse dualiteit, en de topdie van de getransformeerde waardevormt. Het inzicht in de getransformeerdewaarde kan men internaliserenmet behulp van de remedies.Ik ben enthousiast over het boek.Op een Bach-opleiding in Venlo ishet een verplicht werk en dat begrijpik heel goed!Riëtte JanssenMarjola Kruyt. De 38 Bach remediesen hun transformerende kwaliteiten.Uitgegeven in eigen beheer. 154blz. A4 formaat. 23,50. Bestellen:020-6470630‘Jouw allersterkste resonantie is die metdit persoonlijke veld van coherenteenergie, jouw eigen energiehologram.En hoe meer je ermee resoneert, hoemeer je ermee in balans bent, des temeer innerlijke vrede je zult ervaren.En dit zal ook door de mensen om jeheen worden gevoeld, wat hen vervolgensweer uitdaagt om hun eigeninnerlijke resonantie te vinden.’De afbeeldingen hebben een naam,zoals ‘Het oog van de vreugde’,‘DNA-veranderaar’, ‘Zingekind’ en‘Een bron van licht’, en bevattengeometrische figuren en overlopendekleurenpatronen. Dat alles insoms felle en soms pastel kleuren.Zelders is, naast haar healings- encoachingswerk, grafisch vormgeveren maakt, naar ik meen te zien,gebruik van de computer om deafbeeldingen te maken. Dat levertpatronen op die zich in absoluteprecisie herhalen of in elkaaroverlopen. En soms zijn er opeenssymmetrische patronen, waarachtereen wolken- en waterlandschap opduikt,met schilpadden in het water.Naast de afbeeldingen en een kortetoelichting daarop wordt er ooktelkens een boodschap gegevenvoor de persoon bij wie de afbeeldinghoort. De tekst bij ‘Levendigeordening’ begint bijvoorbeeld met‘Zie dit Licht aan dat schijnt in dezewereld om de harten en het begripvan velen te verlichten’.De afbeeldingen kun je als inspiratiebrongebruiken of als helend beeld,zegt Zelders. En dat kan ik me goedvoorstellen. Als je mandala’s waardeert,dan zal dat beslist ook geldenvoor de afbeeldingen in dit boek.Vooral als je de tijd neemt ze goed inje op te nemen.Els ThissenWilka Zelders. Hologrammen vanliefde en kracht; afbeeldingen vanpersoonlijke energiepatronen. Ankh-Hermes, Deventer, 2007. 60 blz.,19,50B O E K B E S P R E K I N G B O E K B E S P R E K I N G24...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 25


S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B O E K E N C D ‘ S F I L M S B OB O E K B E S P R E K I N GB O E K B E S P R E K I N G‘Huil niet. Lach!’ zegt Meher BabaDe ziel, Boek met alle antwoordenvan Carol Bolt is een mooi uitgegevenboek. Het is bijna vierkanten behoorlijk dik. Dat betekent dathet aantal spreuken dat in het boekis opgenomen, groot is. Als je hetopenslaat zie je op de rechterpaginaeen uitspraak. Op de linkerpaginastaat de naam van degene van wiede spreuk of uitspraak stamt. Deuitspraken, gezegden of zinnen diezijn opgenomen, stammen uit allerleiLeef de liefdeWanneer je door ware liefde gedrevenwordt, zoek je in relaties het beste voorde ander.Wanneer je geen ware liefde kent, zoekje in relaties slechts het beste voor jezelf.Hans Stolp heeft het in Relaties:een straf of een zegen? over allerleirelaties, ook die met overledenen,engelen en familie. Die laatstegroep verliest volgens hem aankracht om plaats te maken voorvriendschappen. Dit omdat we onsmeer gaan thuis voelen bij relatieswaar het gaat om zielsverwantschap.Het hoofdbestanddeel vande tekst vormt het onderwerppartnerrelaties - en die beschrijft hijo.a. aan de hand van chakra’s en dehistorie. In onze tijd gaan we desprong maken van ego naar hogerzelf, zo schrijft hij. Een stap diedoor allerlei tradities schijnt te zijnvoorspeld. Een relatie kan een leerschoolzijn voor het beteugelen vanhet ego en biedt enorme kansenom in liefdeskracht te groeien, danwel om te kwetsen en vernietigen.Het schijnt dat aartsengel Michaelin deze tijd een leidende geestelijkekracht is met een grote uitwerkingbronnen, bekend en onbekend. Iknoem er een aantal: Lao-Tse, BenjaminRowe, een Afrikaans gezegde,de Bijbel, Bhagavad-Gita, de Upanishads,de profeet Mohammed, enz.Bolt heeft geprobeerd om spreukenuit zoveel mogelijk verschillendetradities op te nemen.Voorin het boek geeft ze een gebruiksaanwijzing:‘Houd het boekgesloten in je handen en concentreerje op je vraag. Stel je vraag (in stilteof hardop) zodanig dat hij open is,bijvoorbeeld: “Hoe moet ik omgaanmet deze situatie?” of “Wat doe ikmet…?” Terwijl je je concentreertlaat je je duim van achter naar voorlangs de pagina’s ritsen. Op hetmoment dat goed aanvoelt, stop jeen sla je het boek open op de paginawaar je duim op rust. Daar staat jeantwoord. Herhaal dit net zo vaakals je vragen hebt’.Ik gun u graag een aantal citaten:• ‘Zichzelf overwonnen te hebbenis beter dan alle anderen te overwinnen.Dhammapada, Canto VIII• Maak alleen daar een brug waarwater is. Afrikaans gezegde• Breng je leven door met hen vanwie je kunt leren. Baltasar Gracián• Aan de vrucht wordt de boomgekend. Mattheüs 12:33• Zet je hart in om je lichaam teregeren. Het Egyptische Boek derDoden• Soms komt je glimlach voort uitvreugde, maar soms is vreugde hetgevolg van je glimlach. ThichNhat Hanh’Geïnteresseerd in méér van dezewijsheden? Vragen waar je op dezemanier licht op wilt werpen? Opzoek naar een mooi cadeautje?Kopen dit boek!Els ThissenCarol Bolt. De Ziel, Boek met alleantwoorden. Meulenhoff Boekerijbv. Amsterdam, 2007. 14,90op onze relaties. Zijn kracht leidttot openheid, het verborgene komtaan het licht. Oude tegenstellingenkomen tot leven om uiteindelijkopgelost te worden. Want alleenwat aan het licht komt, kangenezen. Michael wijst de wegvan buiten naar binnen, naar hetweten-van-het-hart.Het boek bevat handreikingen terverbetering van relaties. Eén ervanis: ‘Beloof elkaar geen trouw totaan de dood, maar trouw zolang deliefde levend is’. Het boek eindigtmet de aansporing: ‘Leef de liefde’.Annemarie van UnnikHans Stolp. Relaties: een straf ofeen zegen? Ankh-Hermes,Deventer, 2007. 14,50.ABONNEMENT!Gun uzelf een abonnementdoor het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2009 en gelijktijdige overmaking van:• Nederland: 16 of meer op postgiro 8905507• Overige landen: 22 of meer op IBAN: NL10INGB0008905507 / BIC: INGBNL2A / Shared Costs / Bank: ING,Tesselschadestraat 1, 8913 HA Leeuwardent.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2009.Als u een abonnement neemt worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden.Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.Gun je geliefde een abonnement!Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een kaartjeHartdenkenU weet misschien al dat ik van deboekjes van White Eagle houd. OokIntuïtie en inwijding is een mooi boekje.En ook hier gebeurt het weer datik het boekje lees en met de bestewil van de wereld niet kan navertellenwat er precies in staat. Terwijl alsik lees, de woorden alsmaar bij meresoneren. Ik heb besloten me hiergeen zorgen om te maken en de besprekingte schrijven met het boekjebij de hand.Wat me opvalt in de tekst is datmet uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is.White Eagle een geheel anderemanier van spreken en een anderewoordkeus heeft dan Een Cursusin Wonderen. En toch ervaar ikdat nooit als probleem. Kennelijkresoneert de Cursus op een bepaaldniveau en doen de woorden vanWhite Eagle dat ook.Dit boekje gaat, zoals de titel al aangeeft,over intuïtie en inwijding.In deel I wordt verteld wat intuïtiewel en niet is. Er wordt gesprokenover de aard van waarheid en deaard van intuïtie. We worden uitgenodigdom de innerlijke Christus teverwezenlijken. ‘Het antwoord opde problemen van iedere ziel is omzich over te geven aan de Wil vanGod. “Uw Wil geschiede, O God!”’Dat klinkt me bekend in de oren.De Cursus zou zeggen: Uw Wil ismijn wil.Deel II gaat over het ontwikkelenvan de intuïtie. Daarvoor is het vanbelang om te leren vertrouwen tehebben. White Eagle spreekt in ditdeel over hartdenken en nodigt onsuit het hart open te stellen. Hij zegtdat het niet aankomt op intellectuelevaardigheden, maar op wat weweten in het hart. Hierna een drietalcitaten die daar iets meer over zeggen.‘Het hart kan als een steen zijn.Dit hoeft niet te betekenen dat zeonvriendelijk of wreed zijn. Het hartvan een intellectueel kan soms doodzijn, een hart dat nog nooit tot levenis gekomen. Dit kun je zien wanneerhij of zij wordt getroffen dooreen groot verdriet en daar niet meeom weet te gaan… Wanneer hetgaat om belangrijke levenservaringen- geboorte, ziekte, vreugde, leven,dood - kan het intellect, het denken,nergens een verklaring voor ofeen antwoord op geven… Wanneeriemands ziel zich kenbaar gaat makenbegint tegelijkertijd het denkenin het hart te functioneren. Hethartdenken ontwikkelt zich zodraje leert om te zijn, in plaats van tedenken dat je er bent.’Als deze citaten u aanspreken dandenk ik: lezen dit boek!Els ThissenWhite Eagle. Intuïtie en inwijding.Ankh-Hermes, Deventer, 2007.156 blz., 12,50B O E K B E S P R E K I N G26...van hart tot hart...nr. 2 - mei 2009nr. 2 - mei 2009 ...van hart tot hart... 27


Er valt niets te vrezen. (WdI.48)W W W . E L S T H I S S E N . N L / W W W . A H N L . O R G

More magazines by this user
Similar magazines