vhth nr.4-01.indd - van hart tot hart…

vanharttothart.org

vhth nr.4-01.indd - van hart tot hart…

Gerald Jampolsky en Diane CirincioneVertaling: Emilia van LeentZowel in zaken als in ons persoonlijk leven is erniets wat voor meer stress en verminderde productiviteitzorgt als relationele problemen. Onzegerichtheid op het vinden van fouten en hetveroordelen van onszelf en anderen veroorzaaktniet alleen stress, maar vormt ook een mogelijkgevaar voor onze gezondheid. De grieven die wevasthouden ten opzichte van iemand waarvanwe vinden dat die ons iets heeft aangedaan, ofde wrok die we met ons meedragen uit oude ennieuwe persoonlijke relaties, kunnen een belangrijkerol spelen in veel van de ziekten waarvoorwe medische behandeling zoeken.Als je een advertentie tegenkwam over eennieuw medicijn dat iedereen gegarandeerdzou bevrijden van boosheid, wrok, schulden schaamte, en ook van veel van dehoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid en andere kwalen dievaak worden veroorzaakt door onze emoties van boosheiden niet vergevende gedachten, en als je bovendienwerd verteld dat dit geneesmiddel geen bijwerkingenhad, dat het onmogelijk is om er een overdosis van teTien stappen naar geestelijke, fysieke en emotionele gezondheid1. Sta open voor de mogelijkheid dat jeovertuigingen omtrent vergevingkunnen veranderen.Herken dat vergeving een daad vankracht is, niet van zwakheid.2. Ben bereid om slachtofferschap telaten varen.Kies ervoor te geloven dat het vasthoudenvan wrok en niet-vergevendegedachten hetzelfde is als kiezen omte lijden. Hecht je niet aan zelfmedelijden.3. Herinner jezelf eraan dat je boosheiden oordelen het verleden niet kunnenveranderen, maar dat ze je wel kunnenschaden. Dat wat in het verledengebeurd is, kan je nu geen pijn doen,maar je gedachten over het verledenkunnen je enorm veel verdriet en pijnbezorgen. Herken dat alle emotionelepijn die je nu voelt alleen maar veroorzaaktwordt door je gedachten.4. Hecht belang aan het opgeven van alje oordelen, niet slechts enkele.Het is geen toeval dat de meestgelukkigen diegenen zijn die ervoorkiezen niet te oordelen, en die dewaarde van vergeving kennen.5. Herken dat het vasthouden aan boosheidje niet brengt wat je wezenlijkwilt. Stel jezelf de vraag: 'Brengt hetvasthouden aan boosheid me werkelijkvrede?' Woede en vrede, oordeelen geluk doen zich niet op hetzelfdemoment voor.6. Zie in dat zelfbestraffing geen waardeheeft. Zodra je werkelijk herkent datje boze, ongelukkig makende gedachtenover je verleden je leven vergiftigen,zul je vergeving toelaten en de betekenisvan liefde kennen.7. Ga ervan uit dat vergeving betekentdat je alle hoop op een beter verledenlaat varen! Accepteer je verleden, vergeefje verleden, en sta hoopvol tegenoverhet heden en de toekomst! Er isgeen wet die zegt dat je slachtoffervan het verleden moet blijven.8. Kies ervoor liever gelukkig te zijndan gelijk te hebben. Als we ermeestoppen te proberen anderen tebeheersen, en in plaats daarvan onzeaandacht richten op onze eigengedachten, dan geven we onszelf hetgeschenk van vrijheid en vrede.9. Geloof in je eigen kracht om tebepalen met welke gedachten je jedenken wil voeden. Het grootstegeschenk dat ons gegeven is, ismisschien wel de kracht om te kiezenvoor liefdevolle gedachten in plaatsvan gedachten van boosheid. Jedenken is geen vuilnisbak. Je denkenkan beïnvloed worden door de rommeldie je erin gooit. Behandel je denkenals een tuin, en dan zal deze zekerbloeien.10.Ben bereid om vrede tot je enige doelte maken, en ervan uit te gaan datvergeving de sleutel tot geluk is.Ongeacht de chaos om ons heenkunnen we vrede ervaren als dat onsenige doel is. Neem het besluit dat jeniet zult toestaan dat uiterlijkeomstandigheden of andere mensen jegeluk bepalen. Het zijn boosheid,oordelen en niet-vergevende gedachtendie ons doen lijden, en het loslatendaarvan brengt ons vreugde. Zoeenvoudig ligt het!De kracht van vergevingnemen en dat het gratis was, zou je het dan niet als dewiedeweerga in huis halen?Het eenvoudige besluit om te vergeven biedt dat allemaal,en nog veel meer. Door middel van bewuste vergevingzul je jezelf vredig voelen, gelukkig, vervuld, enzul je een levensvreugde ervaren die je voorstellingsvermogente boven gaat. Het is een gegeven dat hetvasthouden van wrok en niet vergevende gedachten isalsof je je denken volstopt met vergif. We zouden nooitbewust vergif innemen, maar wel gaan we rustig doormet het vasthouden van boosaardige, giftige gedachten.Onze emoties zijn van invloed op ons immuunsysteemen alle organen in ons lichaam. Het vasthouden van'aanvallende gedachten' en wrok is als het innemen vanvergif met daarbij de verwachting dat iemand anderseraan zal sterven!De brug naar liefde, vrede en gelukIn feite is het besluit om niet te vergeven in wezen eenbesluit om door te gaan met lijden. Waarom vindenveel mensen het dan zo moeilijk om te vergeven? Wijdenken dat dat is omdat we de functie en voordelenvan de beoefening ervan niet begrijpen. Het is essentieelom te beseffen, dat vergeving niet betekent datje een verschrikkelijke daad toelaat of goedkeurt. Hetbetekent niet dat de betrokken persoon niet verantwoordelijkis voor wat hij of zij gedaan heeft. Vergevinghoudt eenvoudigweg in dat we het besluit hebbengenomen om ons eigen denken te genezen door hetpijnlijke verleden los te laten, een verleden dat nietveranderd kan worden door onze boosheid en onzeoordelen.Enkele jaren geleden ontmoetten we een arts die onsvertelde, dat hij en zijn broer zo’n ruzie hadden, dat zemeer dan zeven jaar niet met elkaar hadden gesproken.Hij herkende uiteindelijk dat zijn niet vergevende enboze gedachten over zijn broer gewoon bij hem terugkwamen.Hij besloot niet langer vast te houden aanzijn pijnlijke verleden, belde zijn broer op, en nodigdehem uit de volgende ochtend samen te ontbijten. Hijhad geen idee hoe zijn broer zou reageren, en het bleefeen behoorlijke poos stil voordat hij akkoord ging.Twee uur lang ontbeten ze samen: alle vijandigheiduit het verleden loste op en ze gingen uit elkaar alsvrienden. Drie dagen later stierf zijn broer door eenauto-ongeluk.Vergeving is de brug naar liefde, vrede, geluk en welzijn.Ze staat ons toe vaarwel te zeggen tegen schuld,verwijt en schaamte. Ze zuivert het hart en de ziel, enbrengt ons in contact met wat heilig is. Door vergevingverbinden we ons met wat groter is dan onszelf, enworden de persoon die God bedoeld had.De bereidheid om het te willen is de sleutel tot vergeving.Hoe lang het duurt hangt af van je overtuigingen.Als je denkt dat het onmogelijk is, gebeurt het niet. Alsje denkt dat het jaren gaat duren, dan zal dat je ervaringworden. Maar als je bereid bent te geloven dat hetin een ogenblik kan gebeuren, dan is dat alles wat ernodig is. ●...vanhart6tothart...nr. 4 - november 2001 nr. 4 - november 2001...vanhart7tothart...


Nelly van RooijEr was eens een jongekoning met een nieuwkoninkrijk. Enthousiastbegon hij aan zijn taak.Dat hoefde hij niet alleen te doen.Hij werd daarbij aan de handgenomen door zijn ouders dieook koning en koningin waren,ieder over hun eigen koninkrijk.De koning groeide op en leerdeen leerde. Op een dag was hijvolwassen en mocht hij verderalleen heersen over zijn eigenkoninkrijk. Dat ging een tijdlanggoed en als het niet goed ging,praatte hij daar met niemand overen hoopte hij dat het niet op zouvallen. De koning werd geholpendoor twee hoofdadviseurs: deheren Angst en Liefde. Deze kregenhun informatie van een grotegroep helpers die zich de Emotiesnoemden. Waar zij hun informatievandaan haalden, had de koningzich nog nooit afgevraagd. Daarhad hij het veel te druk voor.Zo ging het een tijdlang door.Tot op een dag een belangrijkeonderdaan, meneer Ziel, aande deur klopte. Hij wilde graagmet de koning praten. 'Waardekoning,' zo sprak meneer Ziel,'het gaat niet zo goed met hetkoninkrijk. Hebt u dat nietgemerkt?' Hij keek de koningE E N S P R O O K J Evriendelijk aan. De koning bloosde.Als Ziel het lelijk tegen hemhad gezegd, had hij iets lelijksterug kunnen zeggen en hemwegsturen. Maar nu deze zo vriendelijk deed, voelde hijzich wat machteloos. Kon hij toegeven, dat hij zich allang zorgen maakte? Maar meneer Ziel zag ernaar uitdat hij het zou begrijpen. Hij was al oud, en zou hemmisschien zelfs wel kunnen helpen. Hij had vast al velekoningen meegemaakt...Het leek alsof meneer Ziel zijn gedachten kon raden.Hij ging op een makkelijke stoel tegenover de koningzitten en zei: 'Koning, ik kom niet om te mopperen,maar om te helpen. Ik heb eens rondgekeken en denkdat ik wel weet wat er aan de hand is.' De koning keekmeneer Ziel eens aan. 'Hoe weet u dat en waaromkomt u juist bij mij?' vroeg hij. 'Weet u koning, deboodschappen die uw adviseurs aan u doorgeven,komen van mij af,' begon Ziel. De koning was stomverbaasden viel neer in een stoel. 'Oké Ziel, ik benbenieuwd, vertel je verhaal maar,' zei hij toen.Meneer Ziel nam een slokje van zijn koffie en stak vanwal. 'Ik ben een soort uitkijkpost,' begon hij. 'Ik houdin de gaten wat er in de omgeving van ons koninkrijkgebeurt. En als er dan iets gebeurt, stuur ik boodschappersnaar u toe. Met een briefje. Die boodschapperszijn de Emoties. Ik stuur nooit één boodschapper. Ikbekijk iedere gebeurtenis zoals ik een diamant bekijk;ik zie al de verschillende facetten. En ieder facet krijgteen boodschapper en die stuur ik allemaal naar u toe.'De koning kreeg een kleur. Iedere gebeurtenis zoveelboodschappers? Hij zag er vaak maar één. Waar blevendie andere dan?Opnieuw leek het alsof Ziel zijn gedachten raadde,want hij vervolgde zijn verhaal. 'Het gebeurt echtersteeds vaker dat veel van deze boodschappers bij mijterugkomen. Ze hebben dan aan uw deur geklopt enDe koning en zijn EmotiesNiet goed, niet slechtMeneer Ziel glimlachte opnieuw. Hij nam de koningbij de hand en bracht hem naar een raam dat uitkeekop de kasteeltuin. Daar zaten de boodschappers lui instoelen onder de bomen. Samen kletsend en koffiedrinkend.Grapjes makend en vertellend, of gewoon alleenmaar lui te zijn. Ieder op zijn eigen manier. 'De boodschappersdoen hun werk. Niet meer en niet minder.Ze geven de boodschappen door die ik ervaar bij eensituatie. Het is aan u de taak om te reageren. Met alleswat u weet. Niet met slechts een klein beetje van deinformatie. En de manier waarop u reageert, zegt ietsover hoe dit koninkrijk in elkaar steekt. Of we vredeliehebbenzelfs om de hoek gekeken. Soms zijn ze totaan uw stoel gekomen. Maar steeds opnieuw werdenze teruggestuurd, omdat u het te druk had met anderedingen. Bovendien zag ik dan even later uw reactie opde gebeurtenis. Daaruit maakte ik op, dat u niet erggelukkig bent. U reageert vaak boos of trekt zich terug.Soms draait u als een bange kat om de hele zaak heen.Andere mensen reageren dan soms ook boos of op eenandere manier onprettig. Op zich maakt het me nietzoveel uit. Maar het doet me pijn als u niet gelukkigbent, want dat wil ik toch graag bereiken. Dat is mijntaak. Dat u gelukkig wordt, en steeds meer uitgroeit toteen goede koning. En dat lukt niet op deze manier.'Angst aan het werkDe koning haalde diep adem en zei: 'Maar ik heb nooitgeweten dat er meer boodschappers waren. Ik weet weldat Angst vaak heel snel binnenkomt. En die adviseertme dan met zo’n klem, dat ik verder niet meer kijk ofer nog iets na hem komt.' De Ziel glimlachte. 'Ach ja,Angst... Altijd een harde werker geweest. Was altijd alde eerste. Doet zo ontzettend zijn best om het goedte doen, en doet zijn taak ook bijzonder netjes. Het isjammer dat hij daarmee de anderen soms overstemt,maar dat is niet zijn schuld. Hij kan toch niet minderzijn best gaan doen, omdat de andere boodschappersniet zo hard roepen, of omdat u hen niet meer ziet?''Nee, natuurlijk niet,' beaamde de koning die stiekemeen beetje boos geworden was op Angst. Hij begreepnu, dat zoiets niet terecht was. Hij moest niet Angst deschuld geven, maar toegeven dat hij zelf niet beter hadopgelet... Ai, dat deed wel even pijn, maar het voeldepers?' 'Nee,’ antwoordde Ziel. Ik bekijk de situatieen stuur de boodschappers. De boodschappen zeggenalleen iets over wat ik zie, over mijn Emoties. Alsu die allemaal gehoord hebt, dan kunt u aan de handdaarvan uw reactie bepalen. Maar dan moet u ze welallemaal gehoord hebben. Kijk, ik stuur ook heel vaakNieuwsgierigheid mee. Maar die is niet zo snel, blijftmakkelijk ergens staan onderweg, omdat hij alles wilweten. Is meer zoals een klein kind. Huppelt en springt,neemt soms een omweg. Op zich prima, hij doet precieswat hij hoort te doen, maar het houdt wel in dathij later bij u aankomt. Dat u dan al in zak en as zit,omdat Angst er eerder was, daar kan hij niets aan doen.Dat is eigenlijk een voorbarige reactie van u, voor u allefacetten kent. Het zou het mooiste zijn als u rustig zoukunnen wachten tot alle boodschappen binnen zijn, datu ze dan allemaal naast elkaar op tafel legt, er goed naarkijkt en dan pas reageert.'Nadenkend zei de koning: 'Als ik een boodschap krijg,zegt die dus iets over wat er aan de hand is en dat wildan niet zeggen, dat IK me zo moet gaan voelen... Maarweet u, als ik de boodschap van Angst heb ontvangen,dan word ik zo angstig...' Glimlachend antwoorddemeneer Ziel: 'Dat hoeft niet. Het is de bedoeling dat dekoning er van bovenaf naar kijkt, niet dat hij het allemaalvoelt. Als u alles voelt dan hebt u geen leven meer,dan kunt u niet meer goed regeren. Het voelen doenandere onderdanen van uw koninkrijk wel, zoals Hart,Bloed en Zweet. Het is de bedoeling dat u als koningons leidt, dat u een beetje overzicht houdt door erboven te blijven zweven en alleen maar te kijken.' 'Maarhoe moet dat dan? Ik bedoel, passen die boodschappentegelijkertijd ook goed. Het was zo.Meneer Ziel had de worsteling gezien van de koningen glimlachte blij toen hij de uitkomst ervan zag. Dekoning was zich bewuster geworden van zijn gedrag, endat alleen al zou een verbetering geven. In gedachtenzag de koning Angst aan het werk. Zeer plichtsgetrouwen steeds met dezelfde boodschap: 'Pas op, er dreigtgevaar!' Tja, er dreigde altijd wel gevaar, maar misschienwas het grootste gevaar eigenlijk, dat hij niet verderkeek dan de eerste boodschapper. Hoe ging dat bijandere boodschappers? Als Liefde kwam, voelde hij zichblij en had hij wel oog voor wie er verder nog binnenkwamen.Van Liefde kwamen vaak heel veel boodschappers.En heel soms, realiseerde hij zich nu, kwamen erook meer van Angst.'Oké, Ziel,' sprak de koning. 'Ik heb blijkbaar niet goedopgelet, en ik wil die fout niet meer maken. Hoe kanik dat doen? Zijn er soms goede en slechte boodschapwelbij elkaar?Angst en nieuwsgierigheid of hoop,vechten die nietmet elkaar dan?' De koning had het moeilijk met aldeze nieuwe ideeën over zijn boodschappers.vend zijn of oorlogszuchtig. Of we snel aangebrand zijnof liefdevol.' Een diepe rimpel kwam in het voorhoofdvan de koning. Daarna keek hij Ziel aan en zei: 'Ikdenk dat we eigenlijk liefdevol zijn. Tenminste, dat zouik als koning het belangrijkste vinden. We zijn dat nietaldoor zo geweest, omdat ik me te snel liet leiden dooronvolledige informatie. Van nu af aan zal dat anderszijn.''Fijn' antwoordde Ziel en hij richtte zich op. 'Ik wistwel dat u er zo over zou denken. Ik verheug me op eenhechtere samenwerking, want eigenlijk willen we beidenhetzelfde. Vindt u het goed als ik zo af en toe bij uop bezoek blijf komen?''Waarde Ziel, ik beschouw je als mijn beste vriend,' antwoorddede koning en hij omhelsde meneer Ziel hartelijk.'En zeg alsjeblieft jij en jou tegen me.' Ernstigerging hij verder: 'Ik ben erg blij dat je gekomen bent endat je mijn ogen hebt geopend. Samen kunnen we onskoninkrijk gelukkig maken.'Even later stond de koning aan het raam. Hij zag hoeZiel zijn boodschappers om zich heen verzamelde enmet hen huiswaarts trok. Angst keek steeds behoedzaamom zich heen, Nieuwsgierigheid lette op van allesen nog wat, dwaalde af en sloot zich weer aan. Hoopvoelde aan iedere boomknop, aaide over iedere bloemknopen keek achter iedere grasspriet. Liefde zorgdeals een moederkloek dat iedereen bij de groep bleef.En Boosheid stampvoette erachter aan... Iedere Emotiehad zijn eigen manier van uiten en samen hadden zeplezier. Ze waren zoals ze waren. Niet goed, niet slecht.Boodschappers. En voortaan zou hij ze allemaal de aandachtgeven die ze verdienden. ●...vanhart8 nr. 4 - november 2001tothart...nr. 4 - november 2001...vanhart9tothart...


D E P R I N C I P E S VA N AT T I T U D I N A L H E A L I N G E N D E C U R S U SDe principes van Attitudinal Healing zijn ontleendaan Een cursus in wonderen. In dezerubriek willen we weergeven, hoe de principesvan AH functioneren binnen het gedachtegoedvan de Cursus.Marrigje Dijksma over principe 8.We kunnen er bewust voor kiezen vanbinnen vredig te zijn, wat er ook maarbuiten ons gebeurt‘Soms klopt dat,’ zo wordt vaak op dit principe gereageerd,‘maar lang niet altijd, was het maar waar’.Dan volgen er extreme voorbeelden (kindermoord,verkrachting, Hitler) als het ware om te bewijzen, datde theorie niet klopt. Er zijn echter ook voorbeeldenvan mensen, die innerlijk in vrede bleven onderomstandigheden die wij als gruwelijk bestempelen. Iknoem Etty Hillesum, Roberto Assagioli en vooral Jezusvan Nazareth. Lees er over in zijn bekende werk metautobiografische passages ‘Een Cursus in Wonderen’,bijvoorbeeld het begin van hoofdstuk 6. Hierin noemthij de kruisiging een extreem voorbeeld om ons teleren, dat je je nooit gekwetst, boos of aangevallenhoeft te voelen, ondanks de ogenschijnlijke intensiteitvan welke (gewelddadige) gebeurtenis dan ook. Wantondanks dat hij vervolgd, verloochend, gemartelden vermoord werd, bleef Jezus zich bewust van hetZoonschap, van de onsterfelijkheid van de geest en vanzijn opstanding in God. Hij bleef van binnen in vredeen dus kunnen wij dat in potentie ook, wat er ookmaar gebeurt. En wat er gebeurt, is voor ons gelukkigmeestal minder extreem.Een keuzeWij hebben de mogelijkheid om innerlijk in vrede teblijven en Jezus heeft ons als leermodel door de kruisiginghet voorbeeld gegeven. In deze wereld waarinwij leven waait ons niets aan, moet alles ontwikkelden geleerd worden. Dat het voor ons niet om vanzelfspre-kendheden,maar om processen gaat, wordtprachtig verwoord in de werkboekles ‘Ik kan kiezenalle gedachten die pijn doen te veranderen,’ waarinstaat: ‘Dit is de waarheid, die eerst alleen dient uitgesprokenen dan veelvuldig herhaald, om vervolgensonder veel voorbehoud maar gedeeltelijk als waar teworden aanvaard. Om daarna steeds serieuzer te wordenoverwogen en uiteindelijk als de waarheid aangenomen’(WdII.284.1:5-6).We zijn onderweg, we zijn in proces. Keur jezelf nietaf, als het je nù niet lukt om in vrede te zijn. Er komtaltijd een nieuwe kans om te leren. Christus blijft liefdevoltegen je zeggen: ‘Mijn broeder kies opnieuw’(T31.VIII.3:2).Het gaat dus om een keuze en als we nu alleen naarhet eerste deel van principe 8 kijken: ‘We kunnener bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn...’Het woordje ‘bewust’ is hier belangrijk. Als je je nietbewust bent van het feit, dat je een keus hebt, dan kunje helemaal niet kiezen. Leren de keuzemogelijkheid tezien, is dus een eerste belangrijke stap naar innerlijkevrede.Richtlijnen bij de stappen onderwegEen greep uit de rijkdom aan richtlijnen, die deCursus geeft:1. Je moet je eerst bewust worden, dat je überhaupteen keuze hèbt. Dat veronderstelt, dat je je gevoelenskent. Dat je je realiseert, dat je niet in vrede bent.Gevoelens als woede en angst ontkennen of onderdrukken,betekent in elk geval niet in vrede zijn. Zekoesteren of laten voortduren, eraan hechten, betekentook niet vredig zijn. Ze toestaan naar boven te komen,ze aan het licht brengen zonder verzet ertegen, maaktdat ze van je afgenomen kunnen worden, zodat je(weer) in vrede kunt zijn. ‘Er is een steek van pijn, eenknagend schuldgevoel en bovenal een verlies aan vrede.Dit ken je goed. Wanneer die zich voordoen....kies sneleen wonder ...’ (T23.IV.6:3-5).2. Goed, je kunt dus kiezen hoe je met je gevoelenswilt omgaan. Een stap verder is, dat je gaat beseffen datje alles wat je waarneemt, en dus ook wat je voelt, zelfkiest. ‘Waarneming is een keuze en geen feit. Maar vandeze keuze hangt veel meer af dan jij vooralsnog beseft.Want van de stem die jij verkiest te horen en van deM E T H A R T E N Z I E LDe cursus lezenEen aantal lezers vanvan hart tot hart…leest ook Een Cursus inWonderen. Met hart en ziel, gezien de ingezonden stukken die de redactiehierover bereiken. In deze rubriek stellen wij zulke leeservaringenmet of associaties naar aanleiding van de Cursus centraal.Klaas Vos over het volgen van zijn hart.Van trukendoos naar bouwdoosJe kunt Een Cursus inWonderen opvatten als trukendoos.Je probeert danalles te begrijpen en allesprecies zo te doen als voorgeschrevenstaat, ook al snap je het nieten ben je het er eigenlijk niet meeeens. Je vermoedt een achterliggendebedoeling, een toverformule. Detitel van het boek suggereert ookdat het een soort magisch handboekis, vol formules die altijd werken,mits goed toegepast. Ook het taalgebruiksuggereert dat: de uitkomststaat vast, zo wordt bij herhalinggesteld. Je bent bang dat de trucniet werkt als je het anders doet endat je dan het wonder misloopt.Ik ben daar mee gestopt. Toen ikalle tekst gelezen had en niet degeheime sleutel had gevonden, diealle mysteries van de tekst moestverklaren, toen kwam er iets vanontnuchtering over me. Ik beslootdat ik me alleen door mijn hart konlaten leiden en niet door een boek.Vanaf dat moment luister ik alleennaar wat resoneert in mijn hart,de rest laat ik liggen: ik hou eenheleboel blokjes over, maar er isook heel veel dat ik goed kangebruiken. Soms geef ik blokjes eenandere naam of een andere kleur.Soms geef ik een eigen vertalingaan de opdracht van de dag, somssla ik een opdracht over omdathet me oude koek lijkt. Vanaf datmoment voel ik me dichter bij deChristusvonk in mijn eigen hart,voel ik meer vrijheid, voel ik mijnindividuele opdracht beter.Ik heb wel eens de angst dat ikhet kind met het badwater weggooi.Maar dan denk ik: iedereenvist hier zijn eigen kindje uit. Datis geen verarming maar een verrijking.We hebben een kind nodigdat bij ons past. God heeft voor mijeen betekenis uit het verleden dieniet meer past. Bij broeders denk ikaan de Notariële Broederschap. Ikvoel me ook geen Zoon van God,maar er gebeurt iets in mijn hart alsik zeg: Jouw weg is mijn weg, Jouwkracht de mijne.Klaas Vosbeelden die jij verkiest te zien, is heel je geloof in watjij bent volkomen afhankelijk. Waarneming getuigtslechts hiervan en nooit van de werkelijkheid’ (T21.V.1:7-10). Dat waarneming een keuze is, is makkelijkerte begrijpen als je beseft, dat alle waarneming op interpretatieberust: ‘Toch kun je zonder interpretatie nietsgewaarworden, want wat je waarneemt is jouw interpretatie’(T11.VI.2:6) en ‘Weet dat je niet rechtstreeksop iets reageert, maar op jouw interpretatie daarvan. Jeinterpretatie wordt zodoende de rechtvaardiging voorje reactie' (T12.I.1:4-5) en ‘Het is wellicht nuttig teonthouden dat niemand kwaad kan worden op eenfeit. Het is altijd een interpretatie die aanleiding geefttot negatieve emoties, ongeacht hun ogenschijnlijkerechtvaardiging door wat feiten lijken te zijn (H17.4:1-2).3. Herinner je steeds, wanneer je je naar voelt: ‘Op zijnminst kan ik besluiten dat ik niet prettig vind wat iknu voel’ (T30.I.8:2). Verder kun je hopen, dat je ongelijkhebt in de waarneming die je kennelijk gekozenhebt en ‘Misschien is er een andere manier om hiernaarte kijken’ (T30.I.12:3), waarbij je hulp kunt vragen vande Heilige Geest.4. Om onder ogenschijnlijk moeilijke omstandighedenprincipe 8 te kunnen toepassen, lijkt het mij noodzakelijkin onsterfelijkheid te geloven en te weten, dat dedood niet bestaat. (Lees les 167: ‘Er is één leven, en datdeel ik met God’).SamenvattingAls we het moeilijk hebben, lijden we niet door defeiten, maar door onze interpretatie ervan. Het extremevoorbeeld van Jezus, die voortleeft ondanks dat zijnlichaam vermoord werd, helpt ons om ook consequentvoor de vrede van God te kiezen. Als je zelf bij jouwvoorbeelden gaat merken dat je voor een wonder kuntkiezen, is dat een stimulans om op deze weg door tegaan. Je bewust worden van de keuzemogelijkheid isbelangrijk: wil je echt innerlijke vrede of wil je ietsanders (gelijk hebben, strijd, lijden, noem maar op wathet ego allemaal kan willen)? In principe 8 wordt onsdé spirituele wet onderwezen: je gevoelens hangen nietaf van mensen of situaties. Ongeacht welke omstandighedendan ook: je bent vrij om je reacties erop te kiezen.Jij kiest hoe je over die omstandigheden denkt, watje erbij voelt en wat je ermee doet.Marrigje DijksmaVoor uitleg citaten: zie pagina 109 Aanhangsel van ECIW....vanhart10 nr. 4 - november 2001tothart...nr. 4 - november 2001...vanhart11tothart...


O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E ND ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O E K E N C D ’ S B O EEen instrument van vredeIn zijn boek Emissary of Lightbeschrijft James Twyman hoe hijop de Balkan werd onderwezendoor het geheime genootschap 'deAfgezanten van het Licht'. Hunboodschap kan worden samengevatin twee simpele waarheden. Deeerste is: Je bent klaar. Klaar omde angst, het lijden en de afgescheidenheidlos te laten en de realiteitvan de liefde te accepteren en teverspreiden. De tweede is: Je bentheilig. Je bent, zoals ieder ander,medeschepper met God.Het geheim van de geliefde discipel iseen vervolg op dit boek. Hierinkeert de schrijver terug naar deBalkan en ontmoet in MedjugorjeMaria, de moeder van Jezus. Zijherinnert hem aan de belofte dathij een instrument van vrede zouzijn, die hij haar als kind deed. Nuis de tijd gekomen om die beloftein te lossen. Maria vertelt hem datwe in de dageraad staan van dewereld van vrede en mededogen.Er is een nieuw tijdperk aangebroken,waarin de vrouwelijkekant van God steeds meer centraalzal komen te staan. 'Mededogen,Stel dat ik de kaper ben…Vervolg van pagina 5begrip en tolerantie zijn de padendie tot mij voeren. Dit is de poortwaar de mensheid voor staat. (…)Wanneer de mensheid in staat is dieverschuiving naar de vrouwelijkeenergie tot stand te brengen, zal devrede zich over de hele aarde verspreiden.’En James zal de behoedervan het vrouwelijke principe dienente zijn: 'Wees meedogend, ademvrede uit, onderwijs alleen liefde.'Maria wijst hem erop hoe Jezustoen hij aan het kruis hing, haar aande zorgen van de apostel Johannes,zijn geliefde discipel, heeft toevertrouwd.En James beseft hoe hij opdit moment samenvalt met dezegeliefde discipel. Hij ontmoet Mariain verschillende verschijningsvormentot het moment dat hij uiteindelijkbeseft, dat hij haar kan zien in iedereendie hij tegenkomt.In het boek worden vele wonderenbeschreven. Zo is er de schilderesJacqueline Ripstein, die een schilderijvan Maria maakt waarin buitengewonevibraties voelbaar zijn.Uiteindelijk laat James Twymanzich geheel door Maria leiden bijde opname van een nieuwe CDmet dezelfde titel als het boek.Maria zingt als het ware de muziekvoor; James speelt en zingt dewoorden en de muziek die Mariahem op dat moment doorgeeft:‘Het licht is in jou, open de poort, voeldat ik binnenkom. Jouw hart is hetmijne, ik eis jou op, Goddelijke Mens.Weet wie ik ben, nu ik bij je binnenkom.Want ik ben je Moeder, ik geef je alwat je nodig hebt. Om het Licht vanhet Goddelijke overal te verspreiden.’Ik heb het boek twee keer in éénadem uitgelezen. Sindsdien is hetaltijd bij me. Ik herken de uitspraakvan Maria, dat de wereld aan hetveranderen is in een richting vanmeer liefde en mededogen en ikvoel er veel bemoediging in. Hetinspireert me steeds weer om mijneigen aandeel in de schepping metenthousiasme te aanvaarden en uitte dragen.Marian van den BeukenJames F. Twyman, Het geheim vande geliefde discipel. Ankh-Hermes,Deventer 2000, f 35,-.James F. Twyman, The Order of theBeloved Disciple (CD).of hijzelf ook doet en zich geen zorgen maakt overde afloop voor zichzelf en anderen. In zo iemand zouik Liefde Zelf herkennen en ik zou niets anders meerkunnen, dan me daaraan overgeven. Het zou me totaalvan mijn vooropgezette doel, bijvoorbeeld het kapen,afbrengen. Zoals dat ook bij Jezus gebeurde en bijandere mensen die Liefde Zelf gestalte geven. Het zoume uitnodigen te kijken naar wat ik als doel in mijnleven heb gesteld en alles wat niet liefde als doel heeft,zou ik laten vallen en liefde als nieuw doel kiezen.Voor mij is het enorm aantrekkelijk om met die liefdegeconfronteerd te worden, als het inderdaad liefde isdie ik op dat moment wil ervaren. En daarmee realiseerik me, dat de beslissing over wat ik mijzelf enanderen wil onderwijzen, bij mij ligt. Als ik vrede wilervaren, is het aan mij om vrede te onderwijzen doorin vrede te leven, in elke situatie. Als ik liefde wil ervaren,kan ik niet anders dan mij daarmee verbinden endat in mijn leven tot uitdrukking brengen, waarmee ikhet tevens onderwijs. En daarin zal ik mijn eigen ervaringvan wat ik leef terugvinden.Een oefeningEen oefening die we op die dinsdagavond in de AHgroephebben gedaan is de volgende:Sluit je ogen en ga met je aandacht naar de meestvredige plek in jezelf. Neem daar de tijd voor die jenodig hebt.1. Kijk vanuit díe plek, waarom er een vliegtuig in jou,of in jouw natie is binnengevlogen en schrijf dat op.2. Kijk vervolgens vanuit die meest vredige plek, waaromjij dat als kaper gedaan hebt en schrijf dat op.3. Kijk vervolgens vanuit die meest vredige plek, hoe hetmet jou gaat als omgekomen werknemer of passagier enschrijf dat op.Deze oefening kan behulpzaam zijn bij het hervindenvan je innerlijke vrede over deze situatie of elke anderesituatie die je uit je evenwicht brengt. ●A C T I V I T E I T E N VA N H E T C E N T R U M V O O R AT T I T U D I N A L H E A L I N GWORKSHOPSAH is gericht op het helen vanonze innerlijke houding. In deworkshops kun je kennis makenmet AH en de wijze waarop AHvoor jezelf werkt. Zowel WorkshopI als II kan gevolgd worden als eeneerste kennismaking met AH.In AH Workshop I kijken wenaar het verleden en vertellen weover ervaringen van kort- of langergeleden. Onze 'pijnlijke' herinneringenuit het verleden houdenons vaak af van het ervaren vaninnerlijke vrede. Je hebt de gelegenheidte ontdekken, te zien en teerkennen wat je gevoelens zijn endie te delen. We werken met eenaantal principes en richtlijnen vanAH, die aansluiten bij hetgeen aande orde is.Za 16-zo 17 mrt 2002.CD lijstDe volgende CD's zijn te bestellen bijhet Centrum voor Attitudinal Healing.Prijzen exclusief portokosten.James TwymanEmissary of Light f 43,-May Peace Prevail On Earth f 42,-Ecclesia f 42,-Peter MakenaIn love, f 40,-Open to Grace, f 40,-Shaina NollSongs for the Inner Child, f 40,-Bread for the Journey f 40,-Wendi BlomDreams within Dreams, f 35,-Wild Roses / Beth and CindeVoices on the wind, f 40,-Steven WaltersSo many Blessings f 43,-Just this Moment f 43,-Prijzen onder voorbehoud i.v.m. dedollarkoers.In AH Workshop II loopt principe5, 'Nu is de enige tijd dieer is' als een rode draad door hetweekend. We richten onze aandachtop de huidige situatie, ophoe ons leven is op dit moment.Hebben we vrede met dat wat eris of voelen we verzet, opstandigheidof andere emoties die onsafhouden van het ervaren vaninnerlijke vrede? Hoe gelukkigben je nu? De principes van AHhelpen ons om ons te herinnerenaan wie we werkelijk zijn.Za 17-zo 18 nov 2001.Za 16-zo 17 nov 2002.De AH Workshops I en IIworden gehouden te Amersfoort;za 10-zo 16 uur.Kosten deelname:In 2001, ƒ350,- (Euro 158,82);In 2002, Euro 170 (ƒ374,63); incl.verblijf.FACILITATORTRAINING I,II EN IIIAan de hand van de principes enrichtlijnen van AH werken we aaneen innerlijke houding, die het onsmogelijk maakt onszelf en anderenvan dienst te zijn in het proces vanhet zoeken naar innerlijke vrede.Een AH-facilitator is iemand diegericht is op zijn eigen innerlijkeheelwording en bereid is vanuitliefde, met een open hart, naar eenander te luisteren, zonder oordeelof advies te geven.De trainingen zijn bedoeld voormensen die willen leven en werkenmet de principes van AH inhun dagelijks bestaan, in het gezin,op het werk. Verder voor mensendie een AH-groep willen opzettenen begeleiden, of die dat nu aldoen.In de trainingen worden verschillendevaardigheden, die samenhangenmet de AH-richtlijnengeoefend, zoals empathisch luisteren,bewustwording van je gevoelens,ze accepteren en ermee lerenomgaan, angst loslaten en door deogen van liefde kijken. Daarnaastkomen aspecten van het begeleidenvan een groep en specifiekegroepsproblemen aan de orde.Facilitatortraining IFaciliteren met een open hart.Vrij 13-zon 15 sept 2002.Facilitatortraining IILuisteren zonder te oordelen, zonderde wens de ander te willenveranderen.Vrij 10-zon 12 mei 2002.Facilitatortraining IIIDienstbaar zijn.Aspecten van dienstbaarheid in jerol als facilitator.Vrij 18-zon 20 okt 2002.Facilitatortraining I, II en IIIworden gehouden te Amersfoort;vrij 10-zon 16 uur.Kosten deelname incl. verblijf encursusmateriaal.In 2002 per training Euro 275(ƒ606,02).FACILITATOROEFENDAGZa 5 okt 2002,Hilversum, 10–16 uur, Euro 35(ƒ77,13).LANDELIJKEFACILITATORDAGVoor facilitators van groepen enallen die een facilitatortraininghebben gevolgd.Za 23 mrt 2002.Hilversum, 10.30-16 uur.Op basis van donatie.Voor informatie en opgave:Centrum voor Attitudinal Healing,Luipertstraat 12, 6237 NMMoorveld, tel/fax: 043-3647987;e-mail:AHjoyEls@hetnet.nl;Website: www.ahnl.orgDe activiteiten worden verzorgddoor Els Thissen....vanhart12tothart...nr. 4 - november 2001 nr. 4 - november 2001...vanhart13tothart...


AT T I T U D I N A L H E A L I N G G R O E P E NIn diverse plaatsen in Nederland komen AH groepen bijeen. Deze groepenwerken op basis van de principes en richtlijnen voor het werken in AHgroepen. Indien je belangstelling hebt om aan een groep deel te nemenkun je contact opnemen met een van de facilitators. Kosten van deelnamelopen uiteen van gratis tot maximaal ƒ15,- per bijeenkomst.GroningenGroningen:Godelieve Bos 050-5420233Haren (1):Marrigje Dijksma 050-5340729Haren (2):Henk Kamerling 050-5340729Onstwedde:Johan Maarsingh 0599-331722Ten Boer:Maatje Visbeen 050-3021940GelderlandApeldoornNicole Blaauw 055-5336916Doetinchem:Pieter Vegter 0575-465102Gorssel:Herman Kreike 0575-492864Hengelo:Pieter Vegter 0575-465102Lochem:Jan Helmus 0573-257927Nijmegen:Nanja 024-3224327FlevolandAlmere 1 :Erik Kluit 036-5452951Lelystad:Cees Bakker 0320-256355FrieslandIJlst:José van der Werf 0515-533183Oosterend (1) en (2) 7 :Willem & Jacqueline Feijten0515-332472Noord-HollandAmsterdam:Paulien Linnenbank 020-6820718Renée van der Vijgh 020-6473075Haarlem (1) 2 :Ineke Smit 023-5365417Haarlem (2):Ynze Keetlapper 023-5365417Heiloo:Marti Op de Weegh 072-5334398Hoofddorp:Jane Struiksma 023-5614347Santpoort-Noord:Robin Wennegers &Sandra van Altena 023-5382926Zuid-HollandDen Haag (1):Michelle Bauer 070-3542074Den Haag (2):Yvonne Scharis 070-3522379& Gemma Blaauw 070-5112410Den Haag (3):Annemarie van Unnik070-3467932Dordrecht:Heleen de Meijer 078-6317787Rotterdam:Mieke Borgdorff 010-2201520Streefkerk:Krystyna Bergsma 0184-684340Voorschoten:Else Sutorius 071-5611994Wassenaar 5 :Gemma Blaauw 070-5112410Zuid-Beyerland:Anna Eppinga 0186-662055UtrechtAmersfoort (1) en (2) 3 :Rozemarijn Ockhuysen033-4728602Eemnes:Loek Kattekamp 030-2721290& Wim van Ginkel 0343-431577Houten:Carla Glaudemans 030-6350269& Susan Plomp 030-6353041Nieuwegein:Anneke Renes: 030-6065319Vleuten:Antonet den Boer 030-2713197Soest 6 :Maria de Wilde 035-6026486Zeist:Etty de Graaf 030-6990028BrabantBreda:Jopie van Heeren &Henny van der Feer 076-5208377Eindhoven:Wil Oskam 040-2484452Tilburg (1):Anja Gussinko 013-5363784Vessem:Joyce Jansen-Willer 0497-515707Vlijmen:Marian van den Beuken& Anita Koster 073-5119156LimburgBerg en Terblijt:Riny Dijkman-Blom 043-6041816Maastricht 4 :Anja van Aarle 043-3647987& Gait WellingMoorveld:Anja van Aarle & Els Thissen043-3647987Roermond:Jeannette Manders 0475-341130Sittard:Beppie Cloo 046-4581597Venlo-Blerick:Jolanda Megens 06-17516018Weert:Gerrie van Gestel 0495-533232ZeelandDreischor (1) en (2):Trudy Huter 0111-401801Vlissingen:Ria Castenmiller 0118-639949 &Ellen Heystek 0118-418294Drenthe en Overijsselgeen groepenNederlandstalige groepen inhet buitenland:BELGIË:Ruimte voor innerlijke vrede:Beja Pingnet, Victor Nelisstraat 16,2900 Schoten, tel 03-6588287Brugge:Henk Content 050-352943Kessel-Lo:Antje Bex 016-250267Merelbeke:Rita Bero 09-2300730Schoten:Beja Pingnet 03-6588287Turnhout:Jef Stevens 014-415198NOORD-FRANKRIJKEsquéhéries (Aisne):Jos Visser (0033) 323970349OOST-SPANJEDenia (Alicante):Vazal Mai Mattheij(0034) 6265020751 Groep met als vast thema: Werkenaan werk2 Groep voor rouwverwerkingna het verlies van een naaste ofdierbare3 Groep voor mensen die gedurendeeen lange tijd ziek zijn4 Groep voor (ex)psychiatrischepatiënten i.s.m. Stichting In DeRooden Leeuw.5 Groep voor ouders van mensenmet psychiatrische klachten6 Groep voor ouders van kinderendie kort of lang geleden overledenzijn.7 Groep voor kinderen die eenouder, broertje of zusje verlorenhebben of kinderen die chronischziek zijn.N I E U W E A HG R O E P E NHaarlemYnze Keetlapper023-5365417Oosterend 7Willem & Jacqueline Feijten0515-3324472DordrechtHeleen de Meijer078-6317787I N T E R V I S I E -G R O E P E NVoor facilitators van AH- en/of Course-groepenAlgemene informatieCentrum voor AH043-3647987Limburg, MoorveldAnja van Aarle043-3647987BrabantHenny van der Feer076-5208377RandstadGemma Blaauw070-5112410-advertentie-Centrum voor Miracles-StudiesActiviteiten door Els ThissenTRAINING ‘COURSEGROEPEN BEGELEIDEN’Hoe doe je dat, een course-groep begeleiden? Zoek in deze training de voor jou beste manier.Za 9–zo 10 februari 2002, Amersfoort, za 10–zo 16 uur, EUR170, (ƒ374,63) incl. verblijfMEERDAAGSE INTENSIEVE WORKSHOPS ‘JIJ BENT HET OP WIE JE GEWACHT HEBT.’Op basis van Een Cursus in Wonderen, AH en The Work of Byron KatieDi 12-za 16 feb. 2002, Ossendrecht, di.19–za.16 uur, cursuskosten EUR185, verblijfskosten EUR180Vr 12-vr 19 juli 2002, Wehl (bij Doetinchem), vr.19–vr.10 uur, cususkosten EUR230, verblijfskosten EUR225Zo 11-zo 18 aug. 2002, Mölmeshof (bij Eisenach, Duitsland), zo.18-zo.11 uurcursuskosten EUR230, verblijfskosten EUR170, EUR240 of EUR303TRAINING ‘OMGAAN MET MENSEN MET PSYCHIATRISCHE KLACHTEN’Voor familieleden, werkers, hulpverleners en anderen die geïnteresseerd zijn.Za 15-zo 16 juni 2002, Amersfoort, za 10 – zo 16 uur, EUR158,82 (ƒ350,-) incl. verblijfLEZINGEN/MINI-WORKSHOPS/1-DAAGSE WORKSHOPSwoe 14 november, Maastricht, 20-22.30 uur, Boekhandel La Nouvel’Vie, 043-3215703, ƒ15,-za 1 december, Goes, 14-16.30 uur, Wijkcentrum De Spinne, 076-5208377, ƒ17,50zo 16 december, Moorveld bij Geulle, 10.30-12.30 uur, Kollekamp, Heerenstraat 77, ƒ10,-za 26 januari 2002, Middelburg, 14-16.30 uur, 076-5208377, ƒ17,50za 23 februari 2002, Venlo, Course-werkdag, 10-16.30 uur, ’t Groenewold, 077-3546689, EUR36,20INFO EN OPGAVECentrum voor Miracles-StudiesLuipertstraat 12, 6237 NM Moorveldtel/fax: 043-3647987, e-mail: AHjoyEls@hetnet.nl; website: www.ahnl.orgDe principes en richtlijnen van Attitudinal Healingstammen uit Een Cursus in Wonderen. Dit is deNederlandse vertaling van A Course in Miracles©, die in1976 in Amerika verscheen.In Nederland is de Stichting Miracles in Contact(MIC) actief om studenten en andere geïnteresseerdenin de Cursus met elkaar in contact te brengen eninformatie te geven over activiteiten rond de Cursus....van hart tot hart...Geef een abonnement kado op jaargang 2002!Door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een kaartje met uw naam en adresen de naam en het adres van degene voor wie het abonnement bestemd is.Zie pagina 2 colofon voor verdere gegevens.M I R A C L E S I N C O N TA C TMIC organiseert daartoe maandelijkse bijeenkomsten,workshops en lezingen. MIC geeft een Nieuwsbriefuit en beheert een boekenvoorraad, met de Cursus inverschillende talen, literatuur over de Cursus, enaudio- en videotapes. U wordt van harte uitgenodigdmeer informatie aan te vragen bij:MIC, Postbus 127, 8200 AC Lelystad,telefoon: 0320-284535; fax: 0320-284536....vanhart14tothart...nr. 4 - november 2001 nr. 4 - november 2001...vanhart15tothart...


De enige manier om vrede te ervaren,is om álles in liefde te bezienIllustratie: Annemarie van UnnikW W W. A H N L . O R GVoor informatie over workshops, trainingen, lezingen, het tijdschrift ...van hart tot hart... en voor aanmelding deelname aan activiteiten

More magazines by this user
Similar magazines