21.07.2015 Views

Toelichting ontwerp besluit - Gemeente Wijdemeren

Toelichting ontwerp besluit - Gemeente Wijdemeren

Toelichting ontwerp besluit - Gemeente Wijdemeren

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gemeente</strong> <strong>Wijdemeren</strong>WijzigingsplanNieuw Loosdrechtsedijk 84<strong>Toelichting</strong>, regels en analoge verbeeldingdecember 2012Kenmerk 1696-18-T02Projectnummer 1696-18


<strong>Toelichting</strong>


Inhoudsopgave1. Inleiding 12. Juridische aspecten 22.1. De locatie 22.2. Vigerend bestemmingsplan 22.3. Toepassing wijzigingsbevoegdheid 33. Juridische vormgeving 44. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 65. Water 7


11. InleidingHet perceel Nieuw Loosdrechtsedijk 84 heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemmingAgrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden, alsmede de nadere aanduiding “bouwvlak”.De huidige eigenaar is geen agrariër en zal deze agrarische functie ook niet uitoefenen.Nu op het perceel de agrarische functie niet meer uitgeoefend wordt is het handhaven van deagrarische bestemming niet langer doelmatig. Op verzoek van initiatiefnemer wordt met onderhavigwijzigingsplan de bestemming gewijzigd in een woonbestemming. Daarmee wordt de wegvrijgemaakt om de bestaande boerderij te verbouwen tot een woning.Afbeelding 1: Het perceel Nieuw Loosdrechtsedijk 84 vanaf de openbare weg.Ontwerpgemeente <strong>Wijdemeren</strong>- Wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84


22. Juridische aspecten2.1. De locatieDe locatie maakt onderdeel uit van het bebouwingslint van de Nieuw Loosdrechtsedijk. Het perceelNieuw Loosdrechtsedijk 84 is in de gemeente <strong>Wijdemeren</strong> kadastraal bekend onder sectieC, nummer 6634 (gedeeltelijk). Van oorsprong heeft de locatie een agrarische bestemming. Deagrarische bedrijfsvoering is inmiddels gestaakt. De woonfunctie was ook in de oude situatiereeds aanwezig (woonboerderij).2.2. Vigerend bestemmingsplanVoor het gebied vigeert het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noordoost dat op 29 mei 2008door de gemeenteraad is vastgesteld. Op 27 januari 2009 heeft het college van gedeputeerdestaten van de provincie Noord-Holland het bestemmingsplan vervolgens goedgekeurd. Tot slotis het plan op 1 december 2010 door de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden,met uitzondering van enkele onderdelen die voor het onderhavige wijzigingsplan nietvan belang zijn.Afbeelding 2: Het vigerend bestemmingsplan.De locatie heeft een bestemming "Agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden" (artikel14). Binnen de bestemming "Agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden" biedt lid 9Ontwerpgemeente <strong>Wijdemeren</strong>- Wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84


3de mogelijkheid de bestemming van de gronden te wijzigen conform artikel 3.6 Wro (voorheenartikel 11 WRO). Burgemeester en wethouders zijn, indien er sprake is van een algehele bedrijfsbeëindigingvan een ter plaatse gevestigd bedrijf bevoegd de bestemming van het betreffendeagrarische bouwvlak te wijzigen ten behoeve van de vervolgfuncties, waaronder wonen.2.3. Toepassing wijzigingsbevoegdheidAan de wijzigingsbevoegdheid van Burgemeester en wethouders worden in lid 10 van de bestemmingeen aantal voorwaarden gesteld. Ingevolge lid 10 dient in het wijzigingsplan te wordenbepaald dat er voor de in lid 9 genoemde functies (in dit geval wonen) geen nieuwe gebouwenmogen worden opgericht en dat de gebouwen, zoals aanwezig op het tijdstip waarophet in lid 9 genoemde gebruik een aanvang neemt, evenmin qua oppervlakte en hoogte mogenworden uitgebreid, behoudens voor zover daarvoor vrijstelling is verleend. Door de wetswijzigingendie sinds de vaststelling van het bestemmingsplan zijn doorgevoerd zal dit nu geschiedendoor middel van een afwijking bij een omgevingsvergunning.Na de bedoelde wijziging zal de bebouwingsoppervlakte van het hoofdgebouw gelijk blijven. Deoude bedrijfsruimten (de deel) zal worden verbouwd tot woonkamer en keuken. De daarbovengesitueerde kapverdieping zal worden verbouwd tot slaapkamers en sanitaire ruimten. Op hetachtererf wordt de bestaande bebouwing gedeeltelijk gesloopt. De oppervlakte van de thansaanwezige bebouwing zal derhalve enigszins worden gereduceerd. De bebouwing zal vannieuwe daken worden voorzien. De bestaande hooimijt wordt vanuit esthetisch oogpunt gehandhaafdom als carport dienst te doen.Op deze wijze wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt vangenoemde wijzigingsbevoegdheid.Buiten het nu voorliggende wijzigingsplan is aan de noordwestzijde (achter de perceelgrens vanhet perceel Nieuw Loosdrechtsedijk 76) een paardenbak gesitueerd. Deze bestaande paardenbakzal worden gehandhaafd ten behoeve van het hobbymatig houden van enkele paarden.Ontwerpgemeente <strong>Wijdemeren</strong>- Wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84


43. Juridische vormgevingAlgemeenOp 1 juli 2008 zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (en het Besluit ruimtelijke ordening) inwerking getreden. Daarnaast heeft het ministerie VROM het rapport Standaard VergelijkbareBestemmingsplannen 2008 (SVBP-2008) gepresenteerd. Deze standaard geeft aanbevelingenen richtlijnen voor de opzet van bestemmingsplannen. Op aan groot aantal punten wijkt dezestandaard af van de tot dan toe gebruikelijke vormgeving van bestemmingsplannen. Bij het opstellenvan deze standaard is overigens ook rekening gehouden met het Informatiemodel RuimtelijkeOrdening 2008 (IMRO-2008) en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2008 (PRBP-2008).De bestemmingen in het voorliggende wijzigingsplan passen binnen die standaard enwijken derhalve af van het bestemmingsplan Landelijk gebied Noordoost, dat nog op de oudeleest was geschoeid. Indien de nieuwe Standaarden 2012 beschikbaar komen voor het in procedurebrengen van dit wijzigingsplan, zullen deze worden toegepast.WijzigingsplanHet digitale wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84 is de verzameling geometrisch bepaaldeplanobjecten dat is vervat in een GML-bestand (NL.IMRO.1696.WP0100NLD842013-on01) metbijbehorende regels. Dit wijzigingsplan is via elektronische weg uitwisselbaar en raadpleegbaar.Het geeft de bestemming en de bebouwingsmogelijkheden van de gronden aan.Het digitale bestemmingsplan bestaat uit een GML-bestand met bijbehorende regels. De papierenplankaart (nu bekend als de analoge verbeelding van het voorliggende wijzigingsplan) isgetekend op een schaal 1:1.000 en omvat 1 kaartblad (genummerd 1696-22-P01). Het kaartbladgeeft de bestemming van de gronden aan. Waar nodig zijn aanduidingen op de kaart opgenomenwaarvan de betekenis in de regels wordt verklaard.PlansystematiekDe regels van het vigerende bestemmingsplan blijven onverminderd van toepassing op de in ditwijzigingsplan opgenomen gronden. Dat betekent dat voor de in dit plan opgenomen grondenexact dezelfde regels gelden als voor het omliggende gebied. Om het wijzigingsplan digitaal tekunnen aanleveren is het evenwel noodzakelijk een aantal regels toe te voegen. Deze hebbenonder meer betrekking op de naamgeving van het plan.Daarnaast wordt (vanwege de digitalisering) de betreffende bestemming in het wijzigingsplan(onverkort) herhaald. Het betreft de bestemming "Woondoeleinden" (artikel 3). Voor de digitaliseringis het van belang op te merken dat de naamgeving van de bestemmingen volgends deSVBP2008/2012 niet overeenkomt met de naamgeving van de bestemmingen uit het vigerendebestemmingsplan. In beginsel is dit slechts een "technisch" probleem dat samenhangt met dedigitalisering van een bestemmingsplan dat is opgesteld vóór de inwerkingtreding van de digitalestandaarden. In het digitaal raadpleegbare wijzigingsplan is dan ook sprake van een anderenaamgeving. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat men bij het digitale raadpleegbare wijzi-Ontwerpgemeente <strong>Wijdemeren</strong>- Wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84


5gingsplan op "Wonen" dient te klikken om de bestemming "Woondoeleinden" te kunnen raadplegen.De naamgeving is als volgt:Naamgeving bestemming bestemmingsplan(oud)WoondoeleindenNaamgeving bestemming wijzigingsplan(SVBP2008/2012)WonenRegelsDe regels van het voorliggende wijzigingsplan zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Dezehoofdstukken zijn:1. Inleidende regels;2. Bestemmingsregels;3. Algemene regels;4. Slotregels.In de inleidende regels vinden we de begripsbepalingen (naamgeving van het plan en de verhoudingtot het bestemmingsplan Landelijk gebied Noordoost).De bestemming "Woondoeleinden" (artikel 3) is in de bestemmingsregels opgenomen.De voorwaarden voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, zoals deze zijn opgenomen inartikel 14, lid 10 van het bestemmingsplan, zijn in de algemene regels van dit wijzigingsplanopgenomen onder de algemene bouwregels. Daar is ook een afwijkingsmogelijkheid opgenomendie gebaseerd is op artikel 14, lid 11 van de voorschriften van het bestemmingsplan.Ontwerpgemeente <strong>Wijdemeren</strong>- Wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84


64. Maatschappelijke uitvoerbaarheidTen aanzien van het voornemen toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid zal hetcollege hiervan kennisgegeven door middel van een publicatie in de lokale bladen en op degemeentelijke website. Met ingang van XXX zal het voornemen gedurende een termijn van 6weken ter visie gelegen. Binnen deze termijn kan eenieder een inspraakreactie indienen.Pm. Toevoegen reacties en beantwoording.Ontwerpgemeente <strong>Wijdemeren</strong>- Wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84


75. WaterSituatieIn het plangebied is geen waterkering en geen oppervlaktewater aanwezig.WaterbeheerderWaternet voert de waterbeheertaken uit namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi enVecht (AGV). In het algemeen verzoekt Waternet aandacht te besteden aan het afkoppelen vanhemelwater en het materiaalgebruik.Afkoppelen hemelwaterBij de verder uitwerking van dit wijzigingsplan tot een bouwplan zal het afkoppelen van regenwaterhet uitgangspunt zijn. Het schone hemelwater afkomstig van schone oppervlakken - zoalshet dak - zoveel mogelijk infiltreren in de bodem of worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.Dit komt ten goede aan de aanvulling van het grondwater, het vuilwaterriool wordt ontlast enhet oppervlaktewater wordt minder belast.MateriaalgebruikOm verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater en grondwater te voorkomenzal duurzaam bouwen als uitgangspunt worden nagestreefd. Dit houdt concreet in het voorkomenvan het gebruik van uitlogende materialen zoals lood, zink, koper, bitumineuze materialenen geïmpregneerd hout. Dit geldt voor de bouw- en de definitieve fase.Ontwerpgemeente <strong>Wijdemeren</strong>- Wijzigingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 84

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!