Verplanttechnieken - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Verplanttechnieken - Nationale Bomenbank

BoomverplantingNATIONAB o o m v e r p l a n t12Productinformatie


VerplanttechniekenVerplanten van bomen is maatwerk. Voorelke boomsoort en grootte in combinatiemet zijn grondsoort, bereikbaarheid enoverige omgevingsfactoren geldt eenandere verplanttechniek.In de loop der jaren zijn verschillendetechnieken ontwikkeld waardoor er voorelke verplantbare boom een geschiktetechniek bestaat. Onderstaand vindt ueen overzicht van technieken die doorde Nationale Bomenbank gebruikt wordenin verschillende situaties:1VerplantmachineVoordeel van de verplant machine is datde kluit bij elkaar wordt gehouden. Dezetechniek is dus uitermate geschikt voorbomen met een open wortelgestel enop zandgrond. Nadeel is dat een kluitniet op maat gemaakt kan worden, degrootte van de schep is bepalend en nietde richting en de mate waarin de kluitontwikkeld is. Tevens is deze techniek niettoe te passen bij de aanwezigheid vankabels en leidingen.3algemeen toegepaste techniek voor hetverplanten van zeer grote bomen met eenstamomvang van ca. 200-300 cm. Beperkendefactor bij deze methode is de ruimtedie nodig is voor het aanbrengen van depallet onder de boom en de ruimte dienodig is voor transport.5Traditionele MethodeDit wil zeggen het gecontroleerd hijsenvan bomen met behulp van hijsbandenaan de stam. De voor delen vande traditionele methode is dat de kluitop maat gemaakt kan worden, kabelsen leidingen minder problemen gevenen de techniek relatief lage kosten metzich mee brengt. Deze techniek is zeergoed bruikbaar op plaatsen met eencompact wortelgestel en grondsoort.Lastiger wordt het bij bijvoorbeeld eenboomsoort met een open wortelgestelop zandgrond. De kluit kan dan uitelkaar vallen.2NewmanframeHierbij worden stalen balken op, en nylonbanden om de kluit aangebracht. Debanden worden vervolgens bij elkaar getrokkenzodat de kluit niet uit elkaar kanvallen. Deze techniek wordt toegepastals een verplant machine niet ingezet kanworden maar het toch nodig is om dekluit te fixeren. Ook hier weer in het gevalvan een open wortelgestel in combinatiemet zandgrond. De Nationale Bomenbankgebruikt deze methode alleenom de kluit te fixeren. Vervolgens wordtgecontroleerd aan de stam gehesen enniet aan de constructie op de kluit.4VersleeptechniekMet een lier wordt de boom versleept. Ookdeze techniek wordt toegepast bij zeer grotebomen. Een goede techniek zonder risicoals de boom in één lijn getransporteerd kanworden over een niet al te grote afstand.WaardeberekeningHet verplanten van bomen kan leiden totenorme kostenbesparingen. In de grafiekrechts treft u een voorbeeld berekening vanleveren en planten versus verplanten aan.Hieruit blijkt dat de besparing kan oplopentot meer dan t 4.000,00. Maar eigenlijk isdit nog niet alles. Want met het omzagenvan een bestaande boom in plaats vanverplanten gaat ook een investering vanjaren verloren!Kosten nieuw planten versus verplanten 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000Kosten nieuw plantenversus verplantenKosten nieuw planten versus verplanten 7.000 6.000 5.000 4.000NATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kPalletmethodeHierbij worden stalen balken onder dekluit aangebracht. Aan de ‘pallet’ wordtde boom opgehesen. In 1994 is dezetechniek door de Nationale Bomenbankontwikkeld en toegepast. Inmiddels een 2.000 1.000 0 3.000 2.000 1.000 040-50 40-50 50-60 50-60 60-70 60-70 70-80 80-90 90-100 90-100Stamomvang in cmin Kosten leveren en planten nieuwe boom instamomvang.Kosten leveren en planten nieuwe boom instamomvang. Kosten verplanten bestaande boom in stamomvang.Kosten verplanten bestaande boom in stamomvang.Nationale Bomenbank • (0184) 69 89 89 • www.nationalebomenbank.nl • info@nationalebomenbank.nl

More magazines by this user
Similar magazines