Methode 'Ploffen' - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Methode 'Ploffen' - Nationale Bomenbank

B oMethode ‘Ploffen’N6 Productinformatie


Algemene informatiemethode ‘Ploffen’Veel bomen in de stad hebben eengroeiplaatsprobleem. Dit uit zich in eenmatig tot slechte conditie van de boom.Vaak komt dit doordat de boom in deomgeving niet genoeg voeding kanhalen of omdat er in de omgeving vande wortels niet genoeg zuurstofuitwisselingplaats kan vinden.iWanneer de boom zijn voeding- en vochtbehoefteniet op een natuurlijke wijze krijgt,gaan de wortels onder de verharding opzoek naar water in condensvorm en denodige zuurstof. De boom komt daardoortoch op een éénvoudige manier aanwater en zuurstof. De wortel onder deverharding krijgt daarmee een belangrijkefunctie en ontwikkelt een extreme diktegroei.Hierdoor ontstaat wortelopdruk.Inbrengen vanvoedingsstoffenDe civiele medewerker die dit probleemprobeert op te lossen, hakt meestal dewortel af om de verharding weer op zijnplaats te leggen. Na een jaar ontwikkelenzich op dezelfde plaats meerdere wortels,die de functie van de afgehakte wortelovernemen. Door de krachtige groei, is inkorte tijd het probleem in verergerde vormweer terug.Om het probleem op te lossen, moeteen alternatief voor de wortels wordengezocht. Dit kan door meer en kwalitatiefbetere doorwortelbare ruimte te creëren.Hiervoor heeft Nationale Bomenbankmethoden ontwikkeld waaronder hetpneumatisch losbreken van de bodem,het zogenaamde ‘ploffen’. Hierbij wordenstorende lagen in de bodem doorbroken.Voordeel van deze methode zijn de lagekosten, omdat er volstaan wordt met hetopnemen en herstraten van kleine oppervlakten.Na het breken van de verdichtingkunnen zowel vloeibare als vaste voedingsstoffenin de bodem worden geïnjecteerd.Door middel van deze methode wordt oprelatief éénvoudige wijze het bodemlevenin de bodem voor een periode van 3-5 jaarverbeterd.NATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kWerkwijzeMet behulp van luchtdruk wordt een hollelans in de bodem bij de boom gebracht.Waneer de gewenste diepte is bereikt,wordt vanuit een compressieketel eenhoeveelheid lucht onder hoge druk uitde openingen van de holle lans geperst.Daardoor wordt de verdichte grond losgescheurden ontstaan er luchtkanalen inde bodem. Het resultaat is:• Een betere lucht- en waterhuishouding• Doorwortelbare ruimte wordt vergroot• Storende lagen worden doorbroken enverdichte gronden worden losgeploft• Stagnerend grondwater wordt gemakkelijkerafgevoerdNa het ‘ploffen’ kunnen vaste of vloeibarebodemverbeteraars en voedingsstoffen terstimulering van het bodemleven via dezelfdelans in de bodem worden geïnjecteerd.Deze methode wordt vaak toegepast incombinatie met het aanbrengen vanvoedingspijlers, waardoor een totaleverbetering en vergroting van de doorwortelbareruimte wordt bereikt.Voorwaarde:Een succesvolle groeiplaatsverbeteringbegint met het in kaart brengen van deproblematiek en bodemgesteldheid en hetmaken van een plan van aanpak op basisvan de uit het groeiplaatsonderzoek verkregengegevens.Losbreken van debodemNationale Bomenbank • (0184) 69 89 89 • www.nationalebomenbank.nl • info@nationalebomenbank.nl

More magazines by this user
Similar magazines