Brochure van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid

crioc.be

Brochure van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid

TO E PA S S I N G E NT E C H N I S C HG E Z O N D H E I D& V E I L I G H E I DR E G L E M E N T E R I N GMobiele communicatie functioneert door middel vanradiogolven die deel uitmaken van een breder geheel: hetspectrum van elektromagnetische golven (zie onderstaandschema). Vele andere toepassingen zijn eveneens mogelijkvia deze golven. Denk maar aan communicatie voor hulpenveiligheidsdiensten zoals ziekenwagens en politie, straalverbindingen,satellietcommunicatie, telegeleid speelgoed, ...Antennes voor mobiele communicatie werken net zoals deradio- en televisiezenders via de transmissie van elektromagnetischegolven. Het meest specifieke verschil is hettweerichtingsverkeer bij de mobiele telefonie: van GSM-toestelnaar antenne en omgekeerd. Er is wel degelijk een directverband tussen de kwaliteit van de communicatieverbinding,de afstand tot de antenne en het uitgezonden vermogenvan de antennes. Het aantalcommunicaties per antenne isimmers beperkt.Concreet: hoe meer antennes,hoe beter het bereik vanhet netwerk, hoe groter hetaantal mogelijke simultanecommunicaties en de kwaliteitervan. Ook het vermogen datZoals uit de toepassingen van het elektromagnetisch spectrumblijkt, wordt iedereen de hele dag door blootgesteld aanelektromagnetische golven (ook wel straling genoemd) vannatuurlijke en kunstmatige oorsprong. Een veel voorkomendevraag bij het plaatsen van antennes in een woongebied gaatover de invloed van de straling op de gezondheid van jongen oud. Hoewel elektromagnetische golven in de meesteomstandigheden ongevaarlijk zijn, kunnen zij negatieveeffecten hebben boven bepaalde grenzen. De Wereldgezondheidsorganisatieen de Europese Unie onderschrijven officieelde internationale aanbevelingen opgesteld op basis van dehuidige stand van het wetenschappelijk onderzoek. Bij nalevingvan deze aanbevelingen blijft men binnen de veiligheidsmargewaar reeds een veiligheidsfactor 50 ingebouwd is.Belgische regelgeving 4 keer strenger dan deinternationale aanbevelingen!Buiten de eerder vermelde Belgische wetgeving die deelektromagnetische velden van de GSM-zendmastenreglementeert, zijn er ook andere aspecten van het GSMgebruikgeregeld:• Niet-handenvrij bellen tijdens het besturen van eenwagen is gevaarlijk en wordt beboet.• Ziekenhuizen verbieden het gebruik van een GSM inbepaalde afdelingen of zelfs in het hele ziekenhuis.Dit omwille van het risico op het verstoren vanelektronische apparatuur.•Om dezelfde reden moet je GSM ook vollediguitgeschakeld blijven op het vliegtuig gedurendede ganse vlucht. Computer en andere elektronischeapparatuur mogen eventueel gebruikt worden tijdensHet grote verschil tussen ioniserende en niet-ioniserende stralingis het risico voor levende organismen. Zelfs bij kortstondigeblootstelling aan ioniserende stralen kunnen levende organismenwordt uitgezonden tussen degsm-toestellen en de antenneszal hierdoor verminderen.Het zichtbare gevolg van ditprincipe is een toename vanhet aantal antennes in onzeomgeving.De blootstelling van hetmenselijk lichaam aan de straling van een gsm-toestel ligt inhet algemeen hoger dan de blootstelling aan de straling vanantennes omdat de afstand tussen de stralingsbron en hetBelgië legt uit extra voorzorg, in afwachting van bijkomendewetenschappelijke resultaten, een limiet op voor de stralingafkomstig van zendmasten die nog 4 maal strenger is dan deinternationale aanbevelingen. Dit betekent dat de Belgischeblootstellingsnorm een veiligheidsfactor 200 toepast voor allefrequenties binnen het toepassingsgebied (zie het koninklijkbesluit van 10 augustus 2005).Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie(BIPT) verzekert, als overheidsinstantie, in de praktijk decontrole op de naleving van de Belgische norm.de vlucht maar niet tijdens het opstijgen en landen endit zolang het signaal "gordels vast" aanstaat.• De plaatsing van antennes is onderhevig aanspecifieke reglementeringen van ruimtelijke ordeningen leefmilieu.•Voor elke zendmast wordt een technisch dossier aanhet BIPT overgemaakt (zie : www.sites.bipt.be).Informeer je over reglementering enwetenschappelijk onderzoek inzake gezondheid enmobiele communicatie op www.infogsm.beernstig beschadigd of zelfs vernietigd worden.menselijk lichaam kleiner is.


Voor informatie omtrent ruimtelijke ordening en bouwvergunningenin uw gemeente, raadpleeg uw gemeente.E N K E L E T I P SVoor technische informatie, raadpleeg het Belgisch InstituutTelecommunicatie is alomtegenwoordig en om diversevoor Postdiensten en Telecommunicatie BIPT, Astro-toren,redenen in het dagelijks leven ingeburgerd geraakt. De• Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat telefoneren meteen GSM een risico inhoudt voor de gezondheid. Als u hierovertoch twijfels heeft, wordt aangeraden om voor uzelf en/of vooruw kinderen een oortje te gebruiken en de beltijd te beperken.Het gebruik van een handenvrije kit of een oortje laat u toeuw activiteiten met twee handen uit te voeren, zoals bvb. bijhet besturen van een wagen. Koptelefoons zijn uiteraard tevermijden bij het rijden.•De fabrikanten van hartstimulators raden aan om uw GSMtoestelniet te bewaren in het borstzakje van een hemd of inde binnenzak of borstzakje van een jas.•Respecteer in een vliegtuig de aanwijzingen van hetboordpersoneel inzake het gebruik van uw GSM. Deze kunnenverschillen naargelang de luchtvaartmaatschappij of het soortvliegtuig.•Volg de instructies in ziekenhuizen om uw GSM niet tegebruiken in de zones waar machines zijn opgesteld dieelektronisch gevoelig zijn.•In verband met de wellevendheid wordt aangeraden uw stemniet te verheffen bij het telefoneren in openbare plaatsen omde personen die zich in uw nabijheid bevinden niet te storen.•Telefoneer niet in de bioscoop of tijdens een voorstelling. Als utoch bereikbaar wil blijven raden wij u aan uw telefoon in hetprofiel “stil” of in de trilfunctie te plaatsen. U kan in dit gevaleventueel een SMS verzenden.•Accessoires die worden verkocht om GSM-emissie vanradiogolven te verminderen (bvb. onder de vorm van eenvlindertje, bloempje of kettinkje) hebben hun nut niet bewezen.Ze hebben meestal geen enkel effect op de emissie. Soms zijnze er zelfs de oorzaak van dat het toestel minder efficiëntwerkt (minder goede ontvangst), zodat er meer straling nodigis om de communicatie tot stand te brengen.Sterrenkundelaan 14 bus 21 te 1210 Brussel.Fax: 02 226 88 77www.bipt.beVoor informatie omtrent niet-ioniserende straling, contacteerde Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid vande Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10 te1060 Brussel.Tel. : 02 524 95 26info_environment@health.fgov.bewww.health.fgov.beVoor algemene informatie, raadpleeg het Centraal meldpuntvoor productenTel. : 02 277 75 55info.consumentenproducten@economie.fgov.bewww.economie.fgov.beDeze folder is een initiatief van de Commissie voor de Veiligheid vande Consumenten en de Programmatorische federale OverheidsdienstConsumentenzaken in samenwerking met Test Aankoop en het OnderzoeksenInformatiecentrum van de Verbruikersorganisaties OIVO.V.U.: Dina Brackman, Kunstlaan 7, 1210 BrusselU HEBT 101 ANTWOORDEN OP AL UWGSM-VRAGEN ONTVANGENwww.infogsm.belaatste jaren is het meest voor de hand liggende voorbeeldhiervan de GSM.Iedereen, zowel bedrijven, overheden als particulieren,maakt er in toenemende mate gebruik van. Vastetelefoonlijnen zijn minder en minder ‘in’ en iedereen wilof moet overal bereikbaar zijn.In de media lees, hoor en zie je dan weer allerhandeberichten verschijnen over alles wat met GSM en stralingte maken heeft. Heeft deze straling een invloed op onzegezondheid? Welke voorzorgen neemt België?Deze folder wil één en ander duidelijk maken en objectieveinformatie verstrekken.Voor meer uitleg SURF NAAR www.infogsm.be

More magazines by this user
Similar magazines