ALLEGRO - ING Onderneming - ING Belgium

businessnews.ing.be

ALLEGRO - ING Onderneming - ING Belgium

# 201 Januari > maart 2013INGOndernemingALLEGRORudy Van Avermaet en Philippe Logé,OprichtersCloud computing:een krachtigboekhoudinstrumentMANAGEMENTBemiddeling: eendoeltreffendeconflictbeheersingsmethodeFINANCIERINGSyndicering:een toekomsttrendFISCALITEIT2012: het jaar vanalle gevarenSUCCESS STORYIn de wolken metuw boekhouding,dankzij Allegro


Inhoudstafel06 10 13 16 20 22news04 In het kortActualiteit van het kwartaalEen interessante of verrassende greep uit deeconomische actualiteit.Success Story06 AllegroBoekhouden gebeurt voortaan onlineDrie ambitieuze ondernemers willen deboekhoudsoftware revolutionair vernieuwen.10 ÈggoSucces: een kwestie van durfIn nauwelijks vijf jaar tijd is keukenbouwer Èggouitgegroeid tot referentie op de Belgische markt.Wat is zijn recept?Focus09 ING Lease BelgiumVolgende halte: autosalonLeasing van auto’s, motors en bestelwagens:tekst en uitleg.Tips & Tricks16 ZakenlevenBemiddeling staat voor water bij dewijn doenBemiddeling is een snelle, doeltreffendeen goedkope manier om burgerlijke enhandelsconflicten op te lossen.Tax & Finance20 VlinderakkoordEen jaar later: tijd om de balans opte makenWat te onthouden van het jaar 2012, nu debegroting 2013 nieuwe besparingen aankondigt?Event22 Corporate governanceOntbijtmeetings over deugdelijkbestuurDe vzw Guberna wil ondernemingen begeleidennaar een professioneler bestuur.19 InternetEen grondige facelift voor de INGBusiness SiteEen steeds interactievere portal in de schijnwerpers.ING at your side13 Syndicated FinanceMeerdere banken werken samen aaneen innovatieve financieringING aarzelt niet om te vernieuwen en daarmee tegemoette komen aan de behoeften van haar cliënten.Wilt u reageren op een bepaaldartikel of ons gewoon een vraagstellen? Stuur dan een mail naaring-onderneming@ing.be.RedactiecomiteS. de Launois, N. Ivacic, A. Van Brakel,L. Violon, F. WautersHoofdredacteurN. IvacicRedactieS. De Bremaeker, C. De Kock, F. Petitjean,P. Segaert, F. WautersEditingJ. Mariën, M. StaelensFoto’sAfschrift, L. Bazzoni, Getty Images,Fotolia, ING, iStockphoto, F. RaevensLayoutM. Bourgois, C. Harmignies©ING OndernemingReproductie is toegestaan, mitsbronvermelding. Alle rechtenvoorbehouden voor de reproductievan foto’s, de lay-out en de illustraties,die eigendom zijn van Elixis.ING Onderneming paraît égalementen français.ISSN-nummer: 1379-7123Contactpersoon INGN. IvasicSint-Michielswarande 60 - 1040 BrusselTel.: 02 547 38 85Fax: 02 547 62 92E-mail: natasa.ivasic@ing.beInternet: ing-onderneming.beGratis abonnementing-onderneming.beRealisatieElixis sprlRodenbachstraat 70 - 1190 BrusselE-mail: info@elixis.beVerantwoordelijke uitgeverInge Ampe - ING België nvSint-Michielswarande 601040 BrusselRPR BrusselBTW BE 0403.200.393BIC: BBRUBEBBIBAN: BE45 3109 1560 278902 INGOnderneming


Discipline endoorzettingsvermogenBeste lezersMet bijzonder veel plezier richt ik me voor het eerst tot u in ING Onderneming. Zoals uwellicht weet, heb ik de fakkel overgenomen van Luc Truyens als hoofd van de afdelingMidcorporates & Institutional ING Belgium. Ik maak trouwens van de gelegenheidgebruik om hem te feliciteren voor het uitstekende werk dat hij al die jaren heeftverricht in dienst van de bank en vooral van u.Voor mij is deze nieuwe functie vooral een terugkeer naar de bron. Ik heb namelijk meer dan15 jaar bij de BBL gewerkt en nadien voor ING Bank Belgium, waarna ik in 2007 aan de slag ging bijde verzekeringspool van ING Netherland. Ik ben ook zeer verheugd om opnieuw actief te mogen zijnin de Belgische kmo-wereld. Een sector waarin ING zich de belangrijkste bankpartner van het landmag noemen.Uiteraard is de economische situatie allesbehalve rooskleurig. We leven nu eenmaal inonzekere tijden, en ons land blijft wachten op economische beslissingen die de economie vande eurozone weer op gang kunnen trekken. Toch hebben heel wat Belgische ondernemingen zichdoeltreffend aangepast aan deze moeilijke context, tegelijk door een verhoogde kostenbeheersingen een expansie in landen die minder zwaar getroffen zijn door de crisis. ING van haar kant zetondertussen volop haar kerntaak voort: steun bieden aan ondernemingen. We blijven luisteren naaronze cliënten en onze expertise aanbieden om te zoeken naar vernieuwende oplossingen, zoals ukunt ontdekken op pagina 13.Daarnaast kondig ik u met trots aan dat 2013 een jaar van verandering wordt. Sinds jaren ijverenwe ervoor om voor de bedrijfswereld hetzelfde te doen als voor onze particuliere cliënten: eenuniversele directe bank zijn. In de toekomst zult u dus steeds meer beheersverrichtingen, kredietaanvragenen administratieve formaliteiten kunnen doen online. Een tijdwinst voor uzelf, maar ookvoor onze medewerkers, die op die manier meer tijd krijgen om naar u te luisteren en u te helpenals u daar nood aan hebt.Ondanks deze moeilijke tijden wens ik u en uw geliefden dan ook vol vertrouwen en sereniteiteen uitstekend 2013 toe. Moge het een gelukkig en succesvol jaar worden.Erik Van Den EyndenGeneral ManagerMidcorporates & Institutionals ING BelgiumMarket updateWilt u dagelijks op de hoogte blijven van de trends opde financiële markten?Surf naar businessnews.ing.be en registreer u gratisop onze publicaties.03


INGsiderREADING TIPSEEN NIEUW PORTAAL VOOR BUSINESSKLANTENDe website van ING heeft een nieuwe look gekregen.Meer details op pagina 19.ING VERKOZEN TOT 'BEST CASH MANAGEMENT BANK 2012'VAN OOST-EUROPAHet Britse magazine (Treasury Management International) heeft die onderscheidingtoegekend aan ING voor haar expertise en haar unieke netwerkin Oost-Europa.ING VERKOZEN TOT 'BEST PRIVATE BANK BELGIUM' 2012De bank ontving deze onderscheiding tijdens de uitreiking van de GlobalPrivate Banking Awards 2012, georganiseerd door twee magazines van degroep Financial Times.We kunnenwinnendoor Pieter TimmermansUitgeverij LannooISBN 978- 94-014 0328-3De nieuwe voorzitter vanhet Verbond van BelgischeOndernemingen geeft zijnvisie op de toekomst van dewesterse economieën en vanBelgië.EXPORTBuitenlandse handel overtrefthaar niveau van voor de crisisEen recente studie van ING toont aan dat deBelgische bedrijven hun exportactiviteitenhebben hernomen. Die hebben hun niveau vanvóór de crisis van 2008 zelfs overschreden. Wel ishet exportprofiel ondertussen veranderd.Internationalisering …Eerste vaststelling: ook al blijft de intra-Europesehandel in de meerderheid, met 57 % van deexport van de Belgische ondernemingen, tochis dit aandeel in 4 jaar tijd met 5 % gedaald. Denieuwe favoriete bestemmingen van de Belgischebedrijven? De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, Indiaen China) en Noord-Amerika. De exportstijgingnaar die landen bedraagt ongeveer 50 %. VolgensING-analisten zal die internationaliseringstrend nogniet zo gauw keren: de Belgische ondernemingenzullen voortaan groei zoeken waar ze te vinden is.… en terug naar het centrumvan de eurozoneDaarnaast heeft de eurocrisis de kaarten in deEuropese bestemmingen herschud. Zo richten deBelgische bedrijven zich vandaag meer tot hethart van de eurozone, ten koste van de rand. Demoeilijke situatie van Italië, Spanje, Griekenlanden Portugal is daar niet vreemd aan.Hoe dan ook, de heropleving van de export isuitstekend nieuws voor de Belgische economie, dienog altijd op zoek is naar nieuwe groeimarkten.Mob Rules :What the MafiaCan Teach theLegitimateBusinessmandoor Louis FerranteUitgeverij PortfolioHardcoverISBN 978-15 918 4398Een voormalige peetvader vande Amerikaanse maffia trektuit zijn crimineel verleden eenaantal managementlessen diealle eerlijke bedrijfsleiders tengoede kunnen komen.BEKRONINGING valt in de prijzen inCannesAfgelopen oktober won ING op het CorporateMedia and TV Awards Gala in Cannes een'Gouden Dolfijn' voor 'Matteo’s Madness', een filmdie ING Nederland en ING België bestelden bij hetcommunicatiebureau Zee. De film gaat over demoeilijkheid die familiale bedrijven ondervinden omde fakkel door te geven aan de volgende generatie.Trailer: http://www.zee.nu/voor_ing_matteo.htmlInfo: Caroline De Moor - caroline.de-moor@ing.beINTERNATIONAALGeen Btw-waarborgmeer bij invoerIn België konden bedrijven die goederen importeren,uitstel van betaling van Btw aanvragenop die invoer tot aan hun kwartaalaangifte. Omrecht te hebben op dat uitstel, moesten ze weleen waarborg betalen. Welnu, die waarborgis sinds 1 oktober 2012 afgeschaft. Alle reedsbetaalde waarborgen zullen vanaf 1 januari2013 door de Staat worden terugbetaald aande ondernemingen.Febelfinwaarschuwt voorphishingNu deze nieuwe vorm van bankoplichtingopnieuw toeneemt,heeft de Belgische Federatie vande Financiële Sector beslist ominformatie en didactische filmste publiceren om de bevolkingte sensibiliseren.http://www.febelfin.be/nl/safe-internetbanking05


SUCCESS STORYALLEGROBOEKHOUDEN GEBEURTVOORTAAN ONLINEPhilippe Logé, Rudy Van Avermaet enDusan Koutny zijn zo overtuigd van detoekomst van het online boekhouden, datze er begin maart de Allegro Holding voorhebben opgericht.OPGERICHT2012ACTIVITEITENSoftware voor offline enonline boekhoudenVESTIGINGENIn Boechout en LasneOMZET3,8 miljoen euroMEDEWERKERS25 in België10 in Tsjechiëwww.allegro-software.euAllegro is ontstaan uit het ideeom boekhoudprogramma’svoor de eerste keer met cloudcomputing te associëren.06 INGOnderneming


"Tegen 2020 doet 80 % van de kmo's zijnboekhouding online. Deze opportuniteitwillen wij niet laten liggen." Aan het woordis Philippe Logé. Samen met Rudy VanAvermaet en Dusan Koutny richtte hij inmaart 2012 de Allegro Holding op. Het trio heeftambitieuze plannen met hun vennootschap: binnenvijf jaar zou de holding een omzet van 6 miljoeneuro moeten draaien, en dat in de eerste plaatsdankzij hun nieuwe product 'Allegro', een vande eerste online boekhoudtoepassingen op deBelgische markt.CLOUD COMPUTINGHet online boekhoudprogramma past binnende evolutie naar 'cloud computing', een van debelangrijkste IT-trends van de laatste jaren. Voorde leken: gebruikers van 'cloud computing' hebbengenoeg aan een computer en een internetverbindingom bepaalde software te gebruiken en databij te houden. Alle informatie wordt bijgehoudenen verwerkt in de 'cloud'. "Je moet dus geenprogramma's meer op je computer installeren endie vervolgens regelmatig updaten, back-ups vangegevens worden bijgehouden in een beveiligdeomgeving in een datacenter ...", legt Rudy VanAvermaet uit. "Bovendien is het flexibeler werken:met een online boekhoudprogramma zoals Allegrokan je op om het even welke computer je aan- enverkoopfacturen ingeven. En bestanden hoef jeniet meer door te sturen naar de boekhouder.Die kan ze immers ook overal en op eender welkmoment raadplegen."DE TSJECHISCHE LINKAan de software voor Allegro is twee jaarlang gewerkt door een vijftiental programmeurs.De basis voor het product werd echter al in mei2008 gelegd. Rudy Van Avermaet, sinds 1984General Manager van Trias Business Solutions uitBoechout, trok naar Tsjechië om de mogelijkhedenvan een samenwerking af te toetsen met NewLinkMoravia. Het bedrijf van Dusan Koutny is gespecialiseerdin de ontwikkeling van webtoepassingen,en heeft sinds 2002 ook een vestiging in België."De bedoeling was samen een online toepassing teschrijven voor Eclips, een groep van ruim honderdkringloopcentra verdeeld over Europa", geeft RudyVan Avermaet aan. Tussen Trias Business Solutionsen NewLink Moravia groeide een uitstekende verstandhouding,en dat bracht Rudy Van Avermaeten Dusan Koutny op het idee om samen ook eenonline boekhoudapplicatie te ontwikkelen. TriasBusiness Solutions had immers al ruim 25 jaarervaring als reseller van boekhoudprogramma'saan boekhouders en fiduciaires in Vlaanderen.Maar ze kampten met een belangrijk praktischprobleem: hoe zouden ze hun product op groteschaal aan de man kunnen brengen en het zolevensvatbaar maken?DE DERDE MAN"Ik kende Rudy van bij mijn eerste passage bijPopsy Software, van 1992 tot 2002", herinnert PhilippeLogé zich. Popsy is een divisie van Systematuit het Waals-Brabantse Lasne die offline boekhoudprogramma'sverkoopt. "Tussen Rudy en mijJE HOEFT JEFACTURERNNIET MEERDOOR TESTURENNAAR DEBOEK-HOUDER.DIE KANZE ONLINERAAD-PLEGEN"Open en transparante gesprekken"Charlotte Pels werkt sinds juni 2011 voor ING. Zij is de Relationship Managervoor de Allegro Holding. "Tussen november 2011 en maart 2012 heb ik intensiefcontact gehad met Philippe, Rudy en Dusan. Onze samenwerking voorde financiering van Popsy is altijd zeer goed verlopen: open en transparantegesprekken, de wederzijdse verwachtingen duidelijk op tafel."CHARLOTTE PELSRelationship ManagerING BelgiumAssistentie van M&A-team"Bij de transactie was ook het departement M&A (Mergers & Acquisitions)betrokken. Zodra een transactie een bepaalde omvang heeft, helpen zij omeen gefundeerde kredietbeslissing te maken. Hun analyse zorgt ervoor dat decliënt het beste uit zijn transactie haalt. Het is immers voor een ondernemervaak de eerste – en enige – keer dat hij zijn onderneming verkoopt of koopt.Het M&A-team heeft daar uiteraard heel wat meer ervaring in."Contact onderhouden"Na die vijf intensieve maanden houden we uiteraard contact om te zien ofde verwachtingen worden ingelost. Rudy en Philippe sturen me bijvoorbeeldsteevast een mailtje als ze een grote klant hebben binnengehaald, of als zepersaandacht hebben gekregen. Omgekeerd ga ik enkele keren per jaar langsin Boechout om te zien of alles naar wens verloopt."07


SUCCESS STORYWie zijn onze drie ondernemers?Dusan Koutny is deGeneral Manager vanNewLink Moravia SRO, datook 23 % van de aandelenbezit. NewLink is eenTsjechisch bedrijf metvestigingen in Boskovice,Praag en Lokeren, enis gespecialiseerd inwebtoepassingen.Philippe Logé (54 %van de aandelen):manager van PopsySoftware van 1992 tot2002. Vervolgens bijIBM voor vijf jaar. Inoktober 2010 terug bijPopsy, en sinds 2012hoofdaandeelhoudervan Allegro Holding.Rudy Van Avermaet issinds 1984 zaak voerdervan Trias BusinessSolutions bvba, datvoor 23 % eigenaar isvan de holding. Triasis een softwarereseller, voornamelijkactief in Antwerpenen omgeving.© Foto's: Frédéric Raevens, V.R.heeft het altijd goed geklikt. Hij was mijn grootstereseller in Vlaanderen, en hij kende de softwarevan Popsy bijna beter dan wijzelf. In oktober 2010belandde ik opnieuw bij Popsy Software, en zokwamen we weer in contact." Systemat had ondertussenhaar infrastructuuractiviteit verkocht viaeen management buy-out. Op dat moment hieldhet nog de real estate en twee softwareafdelingenover, en koos het voor de nieuwe naam 'Softimat'.Philippe, Rudy en Dusan zagen hierin een opportuniteitom Popsy Software over te nemen.Voor het trio leek het de beste optie om op hunbeurt een management buy-out te organiseren.Het plan was om met hun drieën een holdingop te richten die de nv Popsy Software en zijnoffline producten en klanten zou overnemen. Denv zou een nieuwe naam krijgen, Allegro SoftwareBelgium nv, en tegelijk op korte termijn de onlineboekhoudsoftware Allegro lanceren.DE ENIGE BANK DIE ONS BEGREEP"Om de contracten en het netwerk vanresellers over te kopen, hadden we 3 miljoen euronodig", vertelt Philippe Logé. "Maar in de nasleepvan de bankencrisis – we schrijven najaar 2011 –was het niet eenvoudig om geld los te weken bijde banken." Tweede obstakel: IT-bedrijven hebbengeen al te beste reputatie bij de banken. Door degrote investeringen in hardware en stock zit veelgeld geblokkeerd. Bovendien liggen de winstmargesdoorgaans aan de lage kant. "Daartegenoverwisten we dat 85 % van onze contracten wordenafgesloten op de lange termijn: op 5, 10 tot zelfs15 jaar.Rudy Van Avermaet: "ING was de enige bankdie dat begreep. In tegenstelling tot de anderebanken, konden ze wel mensen vrijmaken omonze business tot in de puntjes te analyseren."Uiteindelijk werd 2 miljoen euro geleend bij ING,600.000 euro betrof een persoonlijke investeringvan Philippe Logé. De overige 400.000 euro werdgefinancierd via een 'vendor loan', zeg maar eenlening aan de verkoper, terug te betalen over zesjaar. In maart 2012 werd de holding opgericht,de overname afgerond en het product 'Allegro'gelanceerd.Tips van deondenemersWORD FINANCIEELEXPERT"Dat we alle vragenvan de bank over decijfers zelf kondenbeantwoorden, gafde bank vertrouwenen droeg bij tot desamenwerking."WERK IN TEAM"Alle drie wisten wezeer goed waar we aanbegonnen, en waarmeewe bezig waren."GELOOF IN WAT JEDOET"We wisten wat wekochten, we kenden debusiness en we wetenhoe de toekomst eruitziet. Vertrouwen ineigen kunnen is essentieelom anderen teovertuigen."ZO VEILIG ALS BANKIEREN VIAINTERNETVandaag is Allegro goed voor 5 % van de omzetvan de holding, en Popsy voor 95 %. Als allesgoed gaat, moeten die rollen binnen enkele jarenomgedraaid zijn naar 80 % voor Allegro en 20 %voor Popsy. "We vermoeden dat een kleine groepvan bedrijven liever offline zal blijven werken", geeftRudy Van Avermaet aan. "Doorgaans stelt die groepzich vragen over de veiligheid van de gegevens.Maar net als de banken hebben ook wij onzesoftware hermetisch afgesloten voor indringers: deeerste zes maanden hebben we enkel aan de veiligheidvan het product gewerkt. Het is bijvoorbeeldmogelijk om mensen enkel toegang te geven viaeen eID-lezer, een identiteitskaartlezer."GROEISTRATEGIEVoor zijn groei mikt Allegro voornamelijk opboekhoudkantoren en fiduciaires, en op kleinebedrijven met maximaal 10 medewerkers. "Dievormen de grootste markt. België alleen telt al385.000 kmo's. Als we op een dag 20.000 klantenhebben, zouden we heel tevreden zijn", aldusPhilippe Logé. Allegro moet daarbij de concurrentieaangaan met enkele andere toepassingen vooronline boekhouden, maar het vertrouwen in eigenkunnen is groot. Zo gebruikt Allegro geen externecomponenten zoals 'Flash' en werkt Allegro zowelop pc, Mac, iPad, smartphones … Er is dus maaréén versie voor alle besturingssystemen.Daarnaast richt Allegro de pijlen naar het buitenland.Allegro uitbreiden naar andere wetgevingen blijktniet zo moeilijk. De verschillende wetgevingen lijkenzeer goed op elkaar. De Belgische en Tsjechischeversies zijn ondertussen al klaar; de Nederlandse, dePoolse en Slovaakse volgen binnenkort.GEEN REVANCHE, WEL PLEZIERMAKENOoit was Popsy Software de nummer één opde Belgische markt voor boekhoudprogramma's,vandaag moet het vrede nemen met de vijfde plaats.Is Allegro Business Software dan een methode omrevanche te nemen? "Nee, helemaal niet. We willengewoon plezier maken!", lacht Philippe Logé.08 INGOnderneming


FOCUSING LEASE BELGIUMVOLGENDE HALTE:AUTOSALONIs uw wagenpark aan vernieuwing of uitbreiding toe? Tot eind februari profiteertu bij ING van nog interessantere voorwaarden voor het leasen van auto’s, moto’s ofbestelwagens.Van 11 tot 20 januari 2013 vindt het90ste Autosalon plaats. Zoals elk jaarpakt ING Lease Belgium uit met een speciaaltarief voor alle leasingcontractendie worden afgesloten voor eind februari.Maar wat houdt zo een leasingcontract precies in?WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DEFINANCIERING EN DE LEASING?Een financiering is vergelijkbaar met eengewone lening. Met het geld van de lening kooptu de wagen en wordt u dus de eigenaar ervan.De wagen wordt ingeschreven op uw naam en ubetaalt maandelijks een bedrag af.Bij leasing daarentegen koopt de leasingmaatschappijhet door u gekozen voertuig aan. Vervolgensverhuurt de leasingmaatschappij u de wagen voorde vooraf bepaalde duur van het contract en tegende overeengekomen huurprijs. Na afloop van hetcontract beschikt u over een aankoopoptie. De laatstejaren doen steeds meer bedrijven een beroep opleasing als alternatieve financieringsmethode naasthun bestaande klassieke kredietlijnen.WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LEA-SING?- Budgetvriendelijk. In het huidige economischeklimaat willen veel bedrijven hun financiëlereserves vrijwaren en hun werkkapitaal vrijhoudenvoor essentiële investeringen in hun productieproces.Leasing biedt het voordeel dat de kost vande auto 100 % wordt gefinancierd, dus inclusiefde Btw op de verkoopprijs. Bovendien hoeft u bijleasing geen voorschot te betalen van 10 tot 15 %van het aankoopbedrag.DIDIER ZEGHERSBusiness Development &Marketing ManagerING Lease BelgiumMeer weten?Geïnteresseerd ineen simulatie van eenleasingcontract metdit voordelige tarief?Neem dan contact opmet uw RelationshipManager bij ING.- Flexibel. Na afloop van het contract hebt u driemogelijkheden: ofwel licht u de aankoopoptie enwordt u eigenaar van het voertuig; ofwel draagtu deze aankoopoptie over aan een derde; ofwelverlengt u het leasingcontract.- Op maat. U bepaalt zelf het bedrag van de aankoopoptieen het betalingsplan van de huurgelden*.Dat plan kan bijvoorbeeld een progressieveof een degressieve evolutie hebben. U beslist ookzelf over het bedrag van de eerste huur*. Dat kanhoger zijn dan de rest van de huurgelden, zodat uhet bedrag van de financiering kunt drukken.- Soepel. Tot slot is het mogelijk om zelf de frequentiete kiezen waarmee u de huur wilt betalen.Dat kan bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal*.WELKE PRODUCTEN OP VLAK VANAUTOLEASING BIEDT ING AAN?Financiële leasing en Optilease. Tussen beidezit een boekhoudkundig verschil dat te makenheeft met de afgesproken prijs waaraan u dewagen kunt aankopen op het einde van de looptijd.Bij financiële leasing varieert de aankoopoptietussen 3 % en 15 %, bij Optilease bedraagt dezeminstens 16 % van de oorspronkelijke waarde vande auto.Optilease biedt het voordeel dat de geleasdevoertuigen niet op uw balans terechtkomen. Ditheeft een positieve impact op verschillende financiëleratio’s. Bovendien worden de huurgeldenbeschouwd als bedrijfskosten, wat interessant kanzijn voor winstgevende ondernemingen. Hierdoorkunnen de wagens sneller in de kosten wordenopgenomen dan via de normale afschrijvingsperiode,die vaak 4 tot 6 jaar bedraagt.© Foto’s: Getty Images* onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door ING Equipement Lease Belgium.09


SUCCESS STORYÈGGO EN EURO CENTERSUCCES: EENKWESTIE VAN DURFKeukeninstallateur Èggo is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een absolutetopper op de Belgische markt. De sleutels tot dit formidabele succes? Eenflinke dosis durf, de bereidheid om zichzelf in vraag te stellen en gemotiveerdemedewerkers.OPRICHTINGSJAAR1979ACTIVITEITENID QUIque at.EuroOptaturCenter:sumelektroketenconsequi Èggo: unt keukeninstallateurquamaut laborep LOCATIE ellaut mosapidio. zetel Isciet in ta Bois-de-Villers,consequaesvestigingen ma in Wallonië(Èggo en Euro Center) enin Brussel (Èggo)OMZET145 miljoen euro(90 miljoen voor Èggoen 55 miljoen voor EuroCenter)PERSONEEL476 medewerkers (van wieeen deel werkt voor beideentiteiten)www.eggo.bewww.eurocenter.be10 INGOnderneming


Wie is Frédéric Taminiaux?Frédéric Taminiaux, zoon vande stichter van Euro Center enÈggo, had zichzelf niet meteeneen carrière toegedicht in hetfamiliebedrijf. In 2007 studeerthij af als managementingenieuraan de Solvay Business Schoolof Economics and Management,en gaat hij aan de slag bij deConsulting divisie van Deloitte.Wanneer Èggo echter in eengroeicrisis belandt die nog verergertdoor de conjunctuuromslagals gevolg van de bankencrisis,beslist hij om zijn kennis tendienste te stellen van de onderneming."Aanvankelijk ging hetom een kortetermijnopdracht: ikhad vier maanden verlof zonderwedde genomen bij Deloitte enwas van plan om nadien weervoor deze firma te gaan werken."VAN TIJDELIJK NAARDEFINITIEF"Na die vier maanden vroeg ikeen verlenging aan van tweemaanden, omdat mijn werk nogniet af was. Toen de tijd echtergekomen was om terug te kerennaar Deloitte, vroegen veelmedewerkers mij om te blijven.Aangezien ik de smaak van hetondernemen te pakken had,ben ik daarop ingegaan,mee dankzij de fantastischesfeer in het bedrijf.En ik heb daar absoluutgeen spijt van. Maar alsik op een dag voel datik niet langer nuttig ofnodig ben, zal ik daarde nodige conclusiesuit trekken energens anders gaanwerken. Toch denkik niet dat dit zalgebeuren, inelk geval nietin de nabijetoekomst!"Een multidisciplinairteam werkte één jaarlang aan het concept vanonze verkooppunten.Het succes van Èggo mag dan al veelconcurrenten hebben verrast, het komtheus niet uit de lucht gevallen. Èggois het nieuwste project van PhilippeTaminiaux, oprichter van de Waalseelektroketen Euro Center. Het begint allemaal in1979 in Floreffe. "In dat jaar beslist mijn vader omzijn eerste winkel te openen op een vrij ongewoneplek: een straat midden in de bossen", verteltzijn zoon, Frédéric Taminiaux, Chief OperatingOfficer (COO) van Èggo. "Eén van zijn leveranciersmaakte hem de opmerking tijdens de openingsreceptie.Mijn vader knikte rustig van ja, waarnahij fijntjes repliceerde dat hij tenminste geenconcurrenten zou hebben. Dat wordt trouwens devestigingsstrategie van elke nieuwe zaak: meerafgelegen locaties in gebieden die echter welvoldoende bewoond zijn en waar er weinig concurrentieis."IN ÉÉN WEEKEND TERUGBETAALDPhilippe Taminiaux is verkoper in hart ennieren, en voelt dan ook als geen ander het potentieelaan van een nieuwe vestiging. Bewijs? "Bijde opening van het eerste Euro Center leende hij300.000 Belgische frank bij de bank. Hij investeerdedat bedrag tot de laatste frank in de promotievan het openingsweekend", vervolgt FrédéricTaminiaux. "Op maandag stapte hij de bank binnenmet het vereiste kapitaal in handen om zijn leningterug te betalen." Euro Center zet met de jarenhaar groei voort. Zo komt er gemiddeld elk jaar eennieuwe winkel bij. De firma heeft alleen vestigingenin Wallonië. "Onze noordelijkst gelegen winkel ligtin Waver", lacht Frédéric Taminiaux.ÈGGO: EEN GEDURFDE UITDAGINGIn 2006 begint Euro Center met de verkoopvan keukens. Algauw beseft Philippe Taminiauxdat keukens verkopen, die opgesteld staan in hetmidden van de elektrozaak, niet de beste manieris om een imago te creëren en je groeipotentieelmaximaal te benutten. Dus richt hij een teamop van 12 personen dat een afzonderlijke winkelmoet ontwerpen: een architect, een binnenhuisarchitect,een verlichtingsspecialiste, eenkleurenspecialist, een decoratrice, een styliste,reclamemensen en een extern marketingbureau.Het team beschikt over een termijn van één jaar.In maart 2007 openen de eerste vier Èggo winkelshun deuren. "Ons project was vanaf het begineen succes. Het is ongelofelijk om te zien welkeimpact de combinatie van een merk met eenorigineel winkelconcept kan hebben. Elke winkelis ontworpen volgens hetzelfde schema, en allesis uitgekiend, tot en met het kleinste schroefje. Dereclamecampagnes, de winkelaffiches: alles is totin de kleinste details gepland alvorens de eerstesteen wordt gelegd. Dat 'projectjaar' vol creatiefdenkwerk was duidelijk de sleutel tot het succesvan Èggo."GROEICRISISIn nauwelijks vier jaar tijd opent Èggo40 winkels in heel het land. In 2007 worden3.000 keukens verkocht, in 2011 zijn dat er al14.000. Al gauw kampt de keten echter met eenzware groeicrisis. "We openden onze winkels ineen razendsnel tempo, en Euro Center leverdedaarbij de nodige cash. Tussen de verkoop vaneen keuken en de levering, installatie en facturatie11


SUCCESS STORY© Foto's: Laetizia Bazzoniverlopen er echter zeven tot acht weken. Gevolg:het duurt zes tot zeven maanden voor een nieuwezaak kan beginnen te renderen. Dat legt eenenorme druk op onze liquiditeiten. We haddenniet verwacht dat we zoveel werkkapitaal zoudennodig hebben. Toen in 2008 de crisis uitbrak ende verkoop bij Euro Center begon te slabakken,droogde de financieringsbron waarop we rekendenom het vol te houden tot de nieuwe Èggo winkelszelfbedruipend werden, ineens op." In 2009 trapthet leidinggevende team op de groeirem, maar opdat moment staat de onderneming al aan de randvan de afgrond.DRASTISCHE BESPARINGENDaarop beslist Frédéric Taminiaux om hetfamiliebedrijf te versterken. "Aanvankelijk maaktedat zeker geen deel uit van mijn 'carrièreplanning',maar toen ik zag dat het bedrijf in gevaarwas, wilde ik absoluut de expertise inbrengen dieik had opgebouwd als consultant bij Deloitte",herinnert de jongeman zich. "Dus hebben we eendrastisch besparingsplan opgesteld. De spectaculairstemaatregelen waren de afschaffing vande verkooppremies en de overschakeling van hetvoltallige administratief personeel op 4/5. Toenwe die beslissing bekendmaakten, verwachtte ikbij manier van spreken om bekogeld te wordenmet tomaten. Ik was echter bijzonder aangenaamverrast door de reactie van onze medewerkers.Ze antwoordden ons gewoon: "Oké, wat kunnenwe nog meer doen om hetbedrijf te redden?" Wehebben dan een aantalPHILIPPE CREVITSDirecteur van hetBusiness CentreNamen-Luxemburg-Waals-BrabantING Belgiumteams opgericht om de kosten te drukken. Onzemethode was eenvoudig: elk team kreeg een lijnvan de resultatenrekening toevertrouwd, met alsopdracht het zoeken naar mogelijke besparingen."DE WEG NAAR HET SUCCES"Dankzij de inspanningen van de werknemers– velen bleven voltijds werken, maar kregen maareen 4/5-loon uitbetaald – werpen de besparingenhun vruchten af. Op advies van één van onzebankiers verlengden we het boekjaar van 12 tot21 maanden. In nauwelijks zes maanden tijdslaagden we erin om 3,5 miljoen euro te besparenen het boekjaar evenwichtig af te ronden. Hetjaar daarop voerden we opnieuw een voordeligpremiestelsel in, om het personeel te bedankenvoor hun inspanningen. Daarnaast verdubbeldenwe de premies van de verkopers. We keerden alonze medewerkers een winstdeling uit van 20 %,ongeveer 400.000 euro, als uitzonderlijke premie.Het jaar nadien herhaalden we die operatie."Vandaag knoopt Èggo opnieuw aan met succesen kent het weer groei. "We denken er zelfs aanom internationaal te gaan. Zo hebben we inSpanje contacten met een ervaren en gemotiveerdteam dat staat te springen om een eerstewinkel te openen. En ondanks de moeilijke economischesituatie van ons land gelooft onze minderheidsaandeelhouder– één van onze Duitseleveranciers – voldoende in ons om volledig borgte willen staan voor de terugbetaling van delening die we in Spanje hebben aangegaan voorde lancering." Èggo heeft dus haar laatste woordnog niet gezegd …ING financiert het nieuwe logistieke centrumHET NIEUWE GROTE PROJECT VAN ÈGGOEN EURO CENTER ZAL HET LICHT ZIENDANKZIJ INGZo zal een logistiek centrum de activiteiten groeperendie vandaag versnipperd zijn over drie sites. "Dat wasnoodzakelijk geworden door de indrukwekkende groeivan de voorbije jaren", vervolgt Frédéric Taminiaux.DE OPERATIE WERD GEFINANCIERD DOOR ING"We hebben alles zelf gefinancierd via een combinatievan vastgoedleasing en klassieke leningen", vultPhilippe Crevits aan, directeur van het Business CentreNamen-Luxemburg-Waals-Brabant van ING Belgium."Dankzij die operatie hebben we onze positie alsbedrijfsbank versterkt en zijn we uitgegroeid tot eenstrategische financiële partner. Uiteraard heeft dit ookonze banden verstevigd met het directieteam. Op diemanier hebben we een stevige partnerschaprelatieopgebouwd die in de toekomst alleen nog beter kanworden."Tips van eenondernemerLAAT UW FINANCIËLEMODELLEN VARENMijn vader heeft meeen essentiële lesgeleerd bij Èggo:als je in je projectengelooft, ga er vooren maak er werk van.Een beetje financiëlestriktheid is nodig,maar te veel met cijfersbezig zijn, verlamt deondernemingsgeest."MOTIVEER UW TEAMS"De menselijke factoris geen kwestie vanrekensommetjes: jekunt motivatie niet incijfers gieten. Je teamsmotiveren, is echterwel een belangrijkesuccesfactor. Elk jaargaan we samen metonze managers naarSenegal, voor een training-en incentivereis.Wel, ik garandeer u datzoiets voelbaar is in deomzet!"BLIJF ER PLEZIER AANBELEVEN"We lachen flink wat afin het bedrijf. Humoris bijzonder belangrijkvoor ons. Een ontspannenwerksfeer zorgtervoor dat iedereen's ochtends met plezieropstaat om naar hetwerk te gaan."12 INGOnderneming


ING AT YOUR SIDETe onthouden Bij syndicering worden verschillendebanken betrokkenbij een kredietverlening. Er verschijnen nieuwegesyndiceerdefinancieringsvormen. ING innoveert in dit domeinin samenwerking met haarcliënten.SYNDICATED FINANCEMEERDERE BANKENWERKEN SAMEN AANEENINNOVATIEVEFINANCIERINGOndanks de crisis breiden tal van Belgische bedrijven verder uit. Om tegemoet tekomen aan hun financieringsnoden, aarzelt ING niet om nieuwe initiatieven te nemenen samen te werken met andere banken.Sinds het begin van de crisis in 2008blijft de economische situatie moeilijk.Niettemin slagen tal van bedrijven erinte blijven groeien en hun activiteiten uitte breiden naar het buitenland. Snellegroei en expansie hebben echter ook iets gemeen:grotere nood aan financiering. Om hieraantegemoet te komen, moeten bedrijven en bankenvandaag creatief uit de hoek komen. Hun doel:nieuwe financieringsmethodes vinden die nauwaansluiten bij de zakenmodellen van het betrokkenbedrijf, en dit soms in samenwerking met anderebanken.FILIP INDIGNEChief CommercialOfficer LeaseING Lease BelgiumGROEI EN NOOD AAN KAPITAAL"De beste oplossing vinden voor een bedrijfdat een uitzonderlijke groei kent, vormt altijd eenuitdaging", verklaart Jan Wolfcarius, Head of EventFinance Belgium bij ING Commercial Banking."De nood aan financiering is vaak erg groot. Deklassieke oplossingen zoals een lening, zelfsmet het akkoord van een consortium waarin allebankiers van het bedrijf zetelen, zijn niet altijdmogelijk. Vaak omdat er op het moment vande lening niet voldoende garanties zijn om dekostprijs van de lening redelijk te houden. Onlangsbogen we ons nog over een dergelijke zaak.13


ING AT YOUR SIDEHet ging om de firma Sarens, een van de wereldleidersinzake 'heavy lift projects', met anderewoorden het vervoer en onderhoud van zwaregoederen: verhuur van kranen, kraanwerkenalsook engineering van kraan- en onderhoudswerken,van zwaar hijswerk en uitzonderlijkvervoer. Het bedrijf wou aanzienlijk investerenom zijn machinepark uit te breiden en internationaalte kunnen blijven groeien, het bedrag liepop tot bijna 725 miljoeneuro, bestaande schuldeninbegrepen."Dankzij syndicering wordenfinancieringsformulesals leasing en factoringbelangrijker.LATENTE MEERWAARDE GEBRUIKENHet te lenen bedrag was dus aanzienlijk.Dankzij een grondige analyse van de situatiebij Sarens slaagden de teams van ING erin omeen alternatieve oplossing te vinden gebaseerdop een klassieke leasing. "Als u de bouw vaneen kraan financiert met een klassieke leningop 7 tot 10 jaar, komt er onvermijdelijk eenmoment waarop de restwaarde van de kraanmeer bedraagt dan het openstaande saldo van delening", verklaart Filip Indigne, Chief CommercialOfficer Lease bij ING Lease Belgium. "Het bedrijfkan die meerwaarde echter niet gebruiken. Diemeerwaarde blijft met andere woorden latent enkan niet worden gebruikt om bijvoorbeeld nieuwekredieten te waarborgen. Met bijna 1.400 kranenbezit Sarens uiteraard een enorme latente meerwaarde."Twee obstakels stonden deze nieuwepiste echter in de weg: ten eerste, was en is hetbedrag van de financiering nog steeds erg hoog,en ten tweede bevinden de kranen zich zowatoveral in de wereld.EEN WELKOMEINTERNATIONALISERING"Daarom hebben we besloten om eencompleet innovatieve financieringsstructuur uitte werken: een globale gesyndiceerde leasing",vervolgt Filip Indigne. "Gesyndiceerd betekent datmeerdere banken samen instaan voor de financieringin kwestie. Wat het globale karakter vanhet contract betreft, kan Sarens overal ter wereldeen beroep doen op dezelfde leasingstructuur. Hetbedrijf heeft slechts één aanspreekpunt, ongeachtwaar ergens ter wereld het een nieuwe machinenodig heeft." Een flexibiliteit die perfect aansluitop de expansienoden van ons bedrijf, vertelt eenCommercial Finance: de groei verhoogt uw middelenCommercial Finance, vroeger'factoring' genoemd, is vandaageen erg gewild product. "Kortsamengevat, geeft het bedrijfzijn facturen aan zijn bank.In ruil ontvangt het bedrijfonmiddellijk een vooraf overeengekomenpercentage vanhet factuurbedrag, en het saldoop de vervaldatum", verklaartDidier Zeghers, BusinessDevelopment & MarketingManager bij ING LeaseBelgium & ING CommercialFinance BeLux. "Dit kan bovendienworden gecombineerd meteen kredietverzekering, maardat is niet verplicht. Dankzij dezefinanciering zijn een deel van deschuldvorderingen onmiddellijkverhandelbaar. Deze methodehoudt twee interessante voordelenin. Ten eerste, de kostprijs iserg competitief. Factoring wordtinderdaad gewaarborgd doorde schuldvorderingen van hetbedrijf, wat het risico verminderten ons toelaat een gunstigereintrestvoet toe te kennen."De activiteit staat in voor definanciering"Ten tweede, factoring is bijzondergeschikt voor bedrijvendie veel vlottende activabezitten in verhouding tot huneigen kapitaal, voor seizoensbedrijvenen vooral voorbedrijven in expansie", gaatonze gesprekspartner verder."Aan de hand van de facturatieontstaat een directe link tussende handelsactiviteiten van hetbedrijf en zijn mogelijkheidom over bijkomende liquiditeitente beschikken. Klantendie dit systeem gebruikenzijn doorgaans erg tevreden.We stellen vast dat ze er jaarna jaar opnieuw gebruik vanmaken."14 INGOnderneming


tevreden Wim Sarens, CEO van de groep. "Voortaanbeschikken wij over een flexibele en betrouwbarekredietstructuur waardoor we overal terwereld nieuwe zakelijke kansen kunnen grijpen",verduidelijkt hij. "Het bewijs? Onze portfolio isuitgebreid met strategische projecten in Australië,Latijns-Amerika, Canada, Afrika en Zuid-Oost-Azië."Jan Wolfcarius en Filip Indigne menen, van hunkant, dat ze nieuwe en bruikbare knowhow hebbenontwikkeld voor de klanten van ING. "Wij zijn ervanovertuigd dat de gesyndiceerde globale leasingook interessant is voor andere bedrijven die internationaalwillen uitbreiden."FACTORING OP INDUSTRIEEL NIVEAUGesyndiceerde leningen, iets wat al langerbestond voor klassieke financieringen, strekkenzich nog uit tot andere domeinen. En ook daarspeelt ING een pioniersrol op de Belgische markt.Zo werkte ING als eerste bank een structuurvan gesyndiceerde factoring uit voor een vanhaar klanten. "Factoring, dat tegenwoordig'Commercial Finance' heet, heeft zich al langontdaan van zijn onterechte negatieve imago enis nu een volwaardige financieringsmethode",vertelt Nicolas van Klinkenberg, Head of INGCommercial Finance BeLux. "Steeds meer klantendoen er trouwens een beroep op." Zo wilt eenklant van ING begin 2012 gebruikmaken van dezefinancieringsmethode. Maar, en hier ligt de echteuitdaging, de drie bankiers van de klant, waaronderING, moeten worden betrokken bij dezefinanciering. "Dit betekende met andere woordendat we een gesyndiceerde financieringsstructuurmoesten uitwerken gebaseerd op factoring", gaatonze gesprekspartner verder. "Dit was een absoluteprimeur voor België, en een uitdaging die INGniet uit de weg zou gaan."Event Finance :oplossingen op maatDat de afdeling EventFinance van INGbetrokken was bij deoplossing voor Sarens,was geen toeval. Dezeafdeling is namelijkgespecialiseerd in hetzoeken naar oplossingenop maat van grotebedrijven. "De termevent finance betekentdat wij tussenkomen bijbijzondere 'evenementen'in de levensloop van hetbedrijf. Dat kan een fusiezijn, of een acquisitie,maar evengoed gaanom bedrijven die volopuitbreiden en financieringzoeken voor hun verderegroei", vertelt JanWolfcarius, Head ofEvent Finance Belgiumbij ING CommercialBanking.Grondige analyseHet team van Event Financekomt tussen op vraag van deklantenbeheerders van INGwanneer zij een bijzonderenood ervaren bij een vanhun klanten. "Wij analyserende situatie van de klant,we bekijken het bedrijf, debalans, het businessplan voorde komende jaren, maar ookde potentiële kredietbronnenen het risicoprofiel vanhet bedrijf. Daarna stellenwe een gestructureerdefinancieringsoplossing voor,dat wil zeggen, een combinatievan verschillendefinancieringsmethodes, zoalseen kapitaalverhoging ofmeerdere langetermijnkredietoplossingen.Het gaattelkens om een oplossingop maat, aangepast aan denoden van de klant."EEN FLINKE DOSIS 'JURIDISCHEMOED'De uitdaging bestond er dus in om een innovatievestructuur uit te werken met:• Een gecentraliseerd systeem voor het beheer vaninkomende facturen en inningen, met bovendieneen transparante en efficiënte reporting naar deklant en alle partners van het consortium;• Een verdeling tussen de drie banken van definancieringslast en de terugbetalingen."De hele operatie vergde een goede dosis juridischemoed", herinnert Nicolas van Klinkenbergzich lachend. "Met de hulp van enkele externe consultantsmoesten onze juristen vertrekken van eenwit blad en komen tot een solide en evenwichtigakkoord waarin alle betrokken partijen zich kondenvinden. Zowel de juridische als de operationeleaspecten moesten van uitzonderlijke kwaliteit zijn,want we moesten niet enkel onze klant overtuigen,maar ook de twee andere banken. Onze teamswerkten onvermoeibaar door en zijn erin geslaagdeen voorstel uit te werken dat door alle betrokkenenwerd goedgekeurd."NICOLASVAN KLINKENBERGHead of ING CommercialFinance BeLuxEEN GROTERE BETROKKENHEIDVandaag wordt het systeem gebruikt enverwerkt het maandelijks duizenden facturengericht aan bijna 15.000 verschillende leveringsadressen.Zowel ING als de twee anderebanken zijn nu nauwer betrokken bij deze klant."Het beheer van een contract CommercialFinance brengt de bank veel dichter bij de klant.Omdat we de inkomende facturen beheren,houden we letterlijk de vinger aan de pols: wevolgen het bedrijf dagelijks en in real time. Onzeklant geniet dan weer van een financiering diemee evolueert met zijn activiteiten, en waarbijzijn voornaamste bankiers gelijkwaardig zijn",concludeert Nicolas van Klinkenberg. "Ik zie eenmooie toekomst voor een dergelijke gesyndiceerdefinanciering op maat, ik weet zeker datmeer bedrijven hierin geïnteresseerd zullen zijn.Dankzij het vertrouwen van onze klant en decreativiteit van onze partners hebben we hiereen pionierspositie verworven."© Foto's: Getty Images, V.R.15


TIPS & TRICKSHANDELSLEVENBEMIDDELINGSTAAT VOORWATER BIJTe ontoudenCommerciële bemiddelingwordt tot nutoe weinig gebruiktdoor ondernemingen. Bemiddeling is goedkoperdan een procesen vaak ook sneller.Bovendien ligt hetslaagpercentagetussen 85 en 90 %.Dankzij bemiddelingblijven de handelsrelatiesover hetalgemeen behouden.Wie zaken doet kan geconfronteerd worden met een conflict. Inplaats van meteen naar een rechtbank te stappen, kan bemiddelingvaak een doeltreffende oplossing bieden.De term 'bemiddeling' wekt bij sommigenonder ons een negatieve indruk en hoortniet meteen thuis in de harde zakenwereld."En toch zijn aan bemiddeling heel wat voordelenverbonden", zegt Joëlle Evenepoel, vanBECI, de Brusselse Kamer van Koophandel. "Wij hebben,samen met de beide Ordes van Advocaten van deBalie van Brussel, een tiental jaren geleden bMediationopgericht, een vzw die niet alleen bekend staatom haar opleidingen tot bemiddelaar, maar die ookeen actieve rol speelt in het promoten van bemiddeling.We zijn er altijd al van overtuigd geweestdat bemiddelen een zeer efficiënte en doeltreffendemanier is om met conflicten om te gaan. En dat isdan weer een teken van goed management."REFLEX"Bedrijfsleiders doen in geval van een conflictveel te snel beroep op de rechtbank", zegtEvenepoel. Terwijl men daar vaak vertrokken isvoor jaren van onzekerheid, zowel wat de duurals wat het resultaat betreft van die procedure."CEO's moeten inzien dat bemiddelen geen tekenvan zwakheid is. Met een beetje goede wil endoeltreffende communicatie kan de overgrotemeerderheid van de zaken die bij een handelsrechtbankbelanden, in der minne wordengeregeld. Ik vind het opvallend: de onderhandelingsreflexzit bij de meeste CEO's ingebakken,maar ze passen dit weinig of niet toe eens ze ineen conflict verwikkeld geraken. Onderhandelen16INGOnderneming


over een geschil lijkt misschien niet even evidentals het negotiëren van een zakendeal, maar uiteindelijkkomt het er wel op neer dat partijen zelfbeslissen wat de beste oplossing is om hun geschilop te lossen. Zij bepalen hoe ver ze willen gaan enbehouden de controle over het verdere verloop vande gesprekken. Ze kunnen verder onderhandelen,op ieder moment stoppen of 'water bij de wijn'doen. En ja, de oplossing kan er inderdaad ook inbestaan dat een einde wordt gemaakt aan eensamenwerking."OPEN EN BLOOTMartine Becker is Managing Partner vanPMR, Prevention Management Resolution, eenadviesbureau dat zakelijke klanten bijstaatin conflictbeheersing en tevens een opleidingscentrumdat erkend is door de FederaleEmoties kanaliserenBij een bemiddelingszaak hoort vaak een heel scala van emoties:boosheid, verdriet, woede, wraak … Die gevoelens kanaliserenen kunnen uiten, is vaak al een eerste stap in de richtingvan een oplossing. Het catharsiseffect van een bemiddelingmag dus niet worden onderschat. "Een van de eerste bemiddelingszakendie ik ooit deed, ging over de opvolging in een familiebedrijf",vertelt meester Patrick Kileste. "Een oom en zijn neeflagen in conflict over de opvolging van de vader van de neef.De ruzie duurde al meer dan tien jaar en de twee partijen sprakenal lang niet meer met elkaar. De situatie leek uitzichtloosen de voorzitter van de balie had voorgesteld om bemiddelingte proberen. Dat heeft uiteindelijk voor de doorbraak gezorgd:na nauwelijks twee maanden was er een akkoord tussen tweepartijen die jarenlang geen contact meer hadden gehad."JOËLLE EVENEPOELAlgemeen secretarisBECIDE WIJN DOENBemiddelingscommissie. Zij treedt zelf geregeldop als bemiddelaar. "Bemiddeling heeft heel watvoordelen in vergelijking met een rechtszaak.Zo heerst er complete vertrouwelijkheid. CEO'smoeten dus geen angst hebben om te sprekenover cijfers of patenten of andere bedrijfsgeheimen.Bemiddelen gaat ook zeer snel. Wanneer debetrokkenen het zelf snel willen afhandelen enhun agenda kunnen vrijmaken, is een dossier vaakop een of twee weken afgerond. Vergelijk dat eensmet een gerechtelijke procedure: daar ben je somsjaren bezig. Bemiddeling is zo vaak ook stukkengoedkoper dan een gerechtelijke procedure, zekerwat de kosten voor rechtsbijstand betreft."Meester Patrick Kileste van het Brusselseadvocatenkantoor B&K Partners, leidt regelmatigbemiddelingen als tussenpersoon. Ook hij beklemtoontde snelheid van de procedure als een van degrote voordelen van bemiddeling. "De kortste zaakdie ik ooit had, duurde welgeteld twee uur. Datging over een garagist die een conflict had metPATRICK KILESTEPartnerBuyle LegalMARTINE BECKERManaging PartnerPrevention ManagementResolution (PMR)een van zijn verkopers. Er liepen al drie gerechtelijkeprocedures, dus het leek lang te gaan duren,maar na een enkele vergadering, waarop iedereeneens goed zijn gedacht kon zeggen, was alles inkannen en kruiken.""Naast snelheid, is ook de persoonlijkebetrokkenheid van de partijen een voordeel",zegt Martine Becker. "De bedrijfsleiders zitten ookzelf aan tafel. Zij mogen uiteraard een advocaatof raadgever meebrengen (en vaak doen ze datook), maar zij moeten zelf ook aanwezig zijn. Enlast but not least: na een bemiddeling hebbende relaties vaak minder schade geleden dan naeen rechtszaak. Als twee partijen een gerechtelijkeprocedure achter de rug hebben, willen zevaak niks meer met elkaar te maken hebben.Bij een bemiddeling is dat toch veel minder hetgeval. Pas op, dat wil niet zeggen dat men na eenbemiddeling niet uit elkaar kan gaan. Het is zekergoed mogelijk dat na een bemiddelingsprocedurede wegen scheiden."SUCCESRATIO: 85 % TOT 90 %Bemiddeling kan in een brede waaier vanbedrijfsconflicten worden aangewend om specifiekesituaties te ontmijnen. Dat gaat van conflictentussen aandeelhouders over verwikkelingen inde overdracht van een familiale onderneming totstrubbelingen met leveranciers, zakenpartners,franchisehouders en klanten, tot problemen metpatenten en octrooien. "Wanneer alle partijen aantafel gemotiveerd zijn om tot een oplossing tekomen, bedraagt de succesratio 85 % tot 90 %",zegt Martine Becker. "Dat is gigantisch. Ook alkomen in de meeste gevallen diepgeworteldeemoties naar boven. Ja, ook in zuiver zakelijkedossiers. Dat is de aard van het beestje: veelbedrijfsleiders voelen zich vaak zeer persoonlijkbetrokken bij wat er met hun onderneming gebeurt.Niettemin doen zowat alle bedrijfsleiders diebemiddeling ooit hebben geprobeerd, er opnieuw17


TIPS & TRICKSHet belangrijkste voordeelvan bemiddeling is dat zede relatie tussen de partijenbehoudt.beroep op bij een nieuw conflict." Becker geeft eenvoorbeeld van een zaak die ze onlangs behandelde:"Een bedrijf kwam in conflict met een van zijnagentschappen omdat dat agentschap zelfstandigwilde werken en een deel van de klanten wouovernemen. Het agentschap redeneerde dat deklanten hen toebehoorde en het bedrijf sprak van'klantendiefstal'. Het water was dus diep en voorbereidingenwerden gemaakt om de zaak voor destrafrechtbank en de handelsrechtbank te brengen.Uiteindelijk werd aan de bemiddelingstafel eencompromis bereikt. Het bedrijf zei tegen zijn agent:"Als je de klanten wil, mag je ze hebben en mag jeje eigen zaak starten. Maar dan wel tegen betalingvan een vergoeding' En dat gebeurde ook: een openoorlog werd vermeden.""Hoewel er dus niet naar een rechtbank wordtgestapt, hebben advocaten toch een rol te spelen",zegt Joëlle Evenepoel. "Zij moeten zeker niet opzijworden gezet. Zij kennen het dossier meestal alshun broekzak en kunnen hun cliënt in de bemiddelingbijstaan en adviseren. Omdat ze zo goed op dehoogte zijn van de technische details, zijn ze ookgoed geplaatst om mee te oordelen of de voorgesteldeoplossing, een goede oplossing is."ONBEKEND IS ONBEMINDDesondanks wordt de bemiddelingsprocedurenog te vaak over het hoofd gezien door de advocatuur.Meester Kileste is een van de witte ravendie wel geregeld bemiddelingsprocedures doet. Hijziet verschillende redenen waarom bemiddelinggeen gemeengoed is onder advocaten. "Onbekendis onbemind", zegt hij. "Het principe en de inhoudvan bemiddeling zijn voor de meesten onbekenden worden dus ook niet toegepast. Daarnaastheeft het ook veel met opleiding te maken, denkik. Zeker de advocaten van mijn generatie hebbenin hun opleiding nooit over bemiddeling gehoord.Meestal wordt de advocaat ook bij de zaakVerhoogd slaagpercentagebetrokken omdat contracten bepalen dat er, ingeval van een conflict, een bemiddelingsproceduremoet worden opgestart. Niet omdat een advocaatzelf voorstelt om een bemiddeling te beginnen."Dat advocaten de bemiddeling geen warmhart toedragen omdat ze er niet genoeg aan verdienen,noemt Martine Becker 'een karikatuur'. "Datadvocaten de rechtsgang vertragen om zo meerte kunnen factureren aan hun cliënt, is in mijnervaring toch wel zeer uitzonderlijk. Dat werkt ookcontraproductief. Een advocaat zal proberen zijncliënt tevreden te stellen. Wanneer is hij tevreden?Als hij goed, goedkoop en snel is geholpen. Wel,die drie voorwaarden zijn door bemiddeling bijnaaltijd vervuld."BEMIDDELEN IS TEGELIJKGOEDKOPER EN SNELLERDAN EEN JURIDISCHEPROCEDURESLAGIn juni van dit jaar heeft bMediation een enquête gehoudenonder bemiddelaars over hun ervaringen met bemiddeling.Zowat 416 antwoorden werden geoogst, goed voor 50 % van allebemiddelaars in België. 39 % van alle bemiddelingen hebbente maken met familiale zaken. 32 % heeft betrekking op burgerlijkeen handelszaken, 17 % sociale zaken. 12 % is 'andere'. Inburgerlijke en handelszaken ligt het gemiddelde slaagpercentageboven 75 %, en duurt een bemiddeling gemiddeld 2 à3 sessies van vier uur.© Foto’s: Corbis, iStockphoto18INGOnderneming


FOCUSINTERNETEEN GRONDIGEFACELIFT VOORDE INGBUSINESS SITEOp 15 oktober lanceerde ING België haar nieuwe'Businessportal'. Belangrijkste doel van dezevernieuwingsoperatie: unieke toegang gevenaan businesscliënten en nieuwe onlinedienstenaanbieden aan ondernemers.De nieuwe bedrijfsportal brengt vandaagalle businesscliënten van ING samen:zelfstandigen en kleine ondernemingen,kmo’s, grote ondernemingen eninstitutionele cliënten. Veel meer danom een restyling gaat het hier om een ingrijpendeverandering om het de cliënten van ING Belgiëgemakkelijker te maken.WAT IS DE FILOSOFIE VAN DENIEUWE BUSINESSPORTAL?Hoofddoel van deze vernieuwing: alle informatievoor alle types businesscliënten samenbrengenop één portal en ons gamma onlinediensten uitbreiden,zonder de specifieke noden van elke cliëntuit het oog te verliezen. Zo hebben we voor elk typecliënt speciale dossiers opgemaakt die afgestemdzijn op hun behoeften en activiteits domeinen.De nieuwe site bevat ook een kredietaanvraagmoduledie met één klik opvraagbaar is vanaf destart pagina. Via een online vragenlijst wordt uonmiddellijk doorverwezen naar het krediet dat hetbest aansluit bij uw situatie. U hoeft alleen maaruw aanvraag te bevestigen, en een gesprekspartnervan ING België belt u op om het contract volledig inorde te brengen. Eenvoudig en doeltreffend.Verder beschikken we ook over een onlinebankgarantieaanvraagmodule die werkt volgensdezelfde filosofie, en hebben we de formaliteitenom een nieuwe rekening te openen vereenvoudigd.Kortom, vandaag kan alles online gebeurenen worden de bestaande volmachten gewoonovergeplaatst op de nieuwe rekening. Eenvoudig,doeltreffend en veel sneller! Bovendien kunt uvoortaan nog meer documenten rechtstreeksdownloaden vanop onze site, ook bijvoorbeeldattesten voor bedrijfsrevisoren.WAAROM DEZE NIEUWE DIENSTEN?We willen al het mogelijke doen om het onzecliënten gemakkelijker te maken, door hen de kanste bieden om zo veel mogelijk financiële beheersverrichtingenonline te doen. Tegelijk kunnen zeuiteraard op elk moment contact opnemen meteen gesprekspartner van ING België als ze grondigeradvies wensen.DAT ALLES BLIJFT 100 % VEILIG?Inderdaad: zodra de vertrouwelijkheid datvereist, wordt onze cliënt doorgestuurd naar debeveiligde omgeving van zijn Home’Bank Plus.Hij komt dan meteen op de pagina terecht diebeantwoordt aan zijn verzoek. De veiligheid is danook optimaal, zonder dat dit ten koste gaat vanhet gebruiksgemak.ZAL DEZE SITE DE KOMENDEMAANDEN NOG EVOLUEREN?Absoluut, want we willen onze cliënten zoveel mogelijk onlinediensten aanbieden. Wekunnen onze filosofie samenvatten in drie punten:gebruiksgemak, transparantie en rechtstreeksetoegang. Vandaar dat we ons online dienstenaanbodin 2013 verder willen uitbreiden.ROBRECHT DE DOOYOnline Sales ManagerDirect ChannelsING BelgiumU wilt er meerover weten?Surf dan snel naaring.be/businessom onze nieuwe portalte ontdekken.© Foto: iStockphoto19


TAX & FINANCEVLINDERAKKOORDEEN JAAR LATER,TIJD OM DE BALANSOP TE MAKENIn december 2011 kondigde de regering Di Rupo I al aan datze de fiscale druk wou verhogen. Nu de begroting 2013 opnieuwde duimschroeven aandraait, is het tijd om de balans op temaken van de maatregelen genomen in 2012."Sinds het aantreden van de nieuwe regeringmerken we inderdaad een belangrijke toenamevan de fiscale druk", bevestigt Thierry Afschrift,advocaat en professor fiscaal recht aan deUniversité Libre de Bruxelles. "Noch de roerendeinkomsten, noch de beroepsinkomsten blevengespaard. De lijst is lang en iedereen heeft de gevolgenvan de maatregelen gevoeld in de portemonnee."NADELEN VAN ALLE AARDEen van de spectaculairste initiatieven vandeze regering is wel de substantiële verhoging vande forfaitaire bedragen voor heel wat voordelenvan alle aard (VAA) die bedrijven kunnen toekennenaan hun medewerkers of bedrijfsleiders. "Hetbekendste voordeel van alle aard betreft uiteraardde bedrijfswagen", gaat Thierry Afschrift verder."De nieuwe berekeningsmethode heeft bovendienvoor heel wat chaos gezorgd, het heeft namelijkbijna zes maanden geduurd voor er enige duidelijkheidkwam over de nieuwe berekeningsmethode."Ondanks het aankondigingseffect zullen de gevolgenvan deze maatregel wellicht minder drastisch zijndan eerst gevreesd. "Belastingplichtigen die relatiefver van hun werkplek wonen, zullen de gevolgen vanhet VAA inderdaad kunnen neutraliseren", bevestigtde deskundige. "Door hun werkelijke onkosten aan tegeven, kunnen ze de kilometers die ze afleggen omvan en naar het werk te rijden effectief inbrengenals beroepskosten. Woont de belastingplichtige relatiefver van het werk, dan kan hij de gevolgen vande verhoging van het VAA ernstig beperken tot zelfshelemaal wegwerken. We kunnen ons bovendienvragen stellen bij deze paradox: met deze maatregelwou de regering de CO2-uitstoot verminderen,maar dit systeem bevoordeelt net mensen die langeafstanden afleggen en bestraft wie dichter bij hetwerk woont."DE FISCUS ALS BIG BROTHEREen andere wet, die in augustus laatstledenwerd goedgekeurd, kreeg weinig aandacht in demedia. Nochtans kan de fiscus dankzij deze weteen soort 'superdatabank' aanleggen met fiscalegegevens over elke belastingplichtige of elktype belastingplichtige. "Deze wet leidt tot tweeuitzonderingen op de wet tot bescherming vande persoonlijke levenssfeer die geldt voor andereEen boek over fiscaal misbruikThierry Afschrift geeft een boek uitbij Éditions Larcier, met de titel: Hetfiscaal misbruik. "Het is een uitersttechnisch boek waarin ik niet alleende notie 'fiscaal misbruik' analyseerzoals dit wordt bepaald door hetnieuwe artikel 340 van het Wetboekvan de Inkomstenbelasting, maar ookde manier waarop deze bepalingmoet worden geïnterpreteerd. Dezeinterpretatie is naar mijn mening veelbeperkter dan wat de regering in haarcommunicatie aangeeft. We zullen zienof de rechtspraak mij gelijk geeft."THIERRY AFSCHRIFTAdvocaat en professorfiscaal rechtULB20 INGOnderneming


databanken die in dit land worden aangelegd: deonmogelijkheid om de informatie te raadplegen ende onmogelijkheid om foutieve gegevens te latenrechtzetten", verklaart Thierry Afschrift. "Met dezewet kent de fiscus zichzelf nieuwe rechten toe,rechten die verdergaan dan wat een onderzoeksrechterkan bijvoorbeeld. Wanneer een onderzoeksrechtereen dossier opent, moet hij het dossier overmakenaan de beschuldigde. Als de fiscus een belastingcontroleuitvoert daarentegen, mag de fiscus dedocumenten op basis waarvan een controle wordtuitgevoerd voortaan geheimhouden. Deze 'BigBrother'-wet leidt tot een onevenwicht tussen derechten van de belastingplichtige en die van defiscus, en lijkt me dan ook in strijd met de Grondwet.De Ligue des Contribuables heeft trouwens eenklacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof en deEuropese Commissie." Wordt ongetwijfeld vervolgd.MISBRUIK IN DE ANTIMISBRUIKBEPA-LING?Een maatregel die wel heel wat inkt heeft doenvloeien, is de zogeheten antimisbruikbepaling vanstaatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez."Dit artikel vervangt het vroegere artikel 344 vanhet Wetboek van de Inkomstenbelasting (WIB 92),dat al een stap in dezelfde richting was: de fiscusde mogelijkheid geven om constructies te weigerenwaarbij de belastingplichtige, volkomen legaal, zijnhandelingen op de voor hem gunstigste maniervoorstelt", verklaart onze gesprekspartner. "De eerderslecht opgestelde wet leidde tot twee uiteenlopende2012 was fiscaalgezien een zeerbewogen jaar.interpretaties: een eerste interpretatie gaat ervan uitdat de fiscus voortaan elke voor haar onaanvaardbareconstructie kan weigeren en belastingplichtigenkan belasten op de voor hen minst gunstige manier.De tweede interpretatie stelt dat de fiscus slechtsde antimisbruikbepaling kan inroepen in situatieswaarbij de wetgever klaar en duidelijk de bedoelinghad om iets te belasten, en dat niet heeft gedaan.Naar mijn mening moet de tweede interpretatieworden gevolgd, zoals ik trouwens in mijn boek verduidelijk(zie kadertekst). Vanuit dit standpunt is deantimisbruikbepaling trouwens veel gunstiger voorde belastingplichtige dan de voormalige herzieningvan artikel 344."EN IN DE PRAKTIJK?"In werkelijkheid", vervolgt Thierry Afschrift,"denk ik dat de wetgever eerst en vooral de belastingplichtigenschrik wou aanjagen zodat ze devolkomen wettelijke manieren om de fiscale drukte verlichten, niet zouden gebruiken. De wetgevergebruikt hiervoor echter een slecht opgestelde enverwarrende wet: de werkelijke draagkracht zal pasduidelijk worden na enkele jaren van rechtspraak. Enaangezien rechters nu al een halve eeuw weerstandbieden tegen deze pogingen van de fiscusom zich het recht toe te eigenen om in de plaatsvan de wetgever te beslissen over wat kan en watniet, denk ik dat de rechtspraak zal evolueren naarde strikte interpretatie van de antimisbruikbepaling."Maar wat moet de belastingplichtige doenin afwachting? Niet langer werk maken van fiscaleoptimalisatie? "Zeker niet, wel integendeel. Hijmoet voorzichtig zijn en zichzelf beschermen. Zo ishet beter om een niet-fiscale reden te hebben vooreen bepaalde constructie nog voor de eigenlijkeuitvoering ervan. Bijvoorbeeld, in het geval van eengesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbijde bedrijfsleider de naakte eigendom verwerft en devennootschap het vruchtgebruik, bestaat er duidelijkeen economische reden: de vennootschap kanbeduidend meer lenen en tegen betere voorwaardenomdat de vennootschap over meer middelenbeschikt dan de bedrijfsleider."DE WETGEVER WOU EERST ENVOORAL DE BELASTING-PLICHTIGEN SCHRIK AANJAGENEEN NIEUW RONDJE BESPAREN?Wat staat ons nog te wachten op het vlak vandeze legislatuur? Op het moment waarop we ditschrijven, buigt de regering Di Rupo I zich over debegroting voor 2013. Om de doelstellingen te halendie de Europese Commissie ons land oplegt inzakeevenwicht van de overheidsfinanciën, moet deregering 3,5 miljard euro vinden. De kans op nieuwefiscale maatregelen is dus erg groot.© Foto's: Fotolia21


EVENTgratis ontbijtmeeting overdeugdelijk bestuur2012 – 2013regionale zetels van ingCOrpOrAte gOvernAnCeONTBIJTMEETINGSOVER DEUGDELIJKBESTUURConcrete verhalen en debatten met collega-bestuurders over 'corporategovernance': met haar ontbijtmeetings wil de vzw gubernA ambitieuze bedrijvenhelpen professionaliseren.Praktischmeer info over deontbijtmeetings opwww.guberna.be.Om de hoek van het Station Brussel-Centraal,in de Ravensteinstraat,bevindt zich het kantoor van GUBERNA,Instituut voor bestuurders. Deze nogrelatief onbekende vzw heeft tweedoelstellingen: bestuurders ondersteunen en'deugdelijk bestuur' promoten. Om die 'corporategovernance' in de praktijk om te zetten, biedt devzw praktisch advies aan. Het Instituut organiseertechter ook heel wat evenementen. Zo vonden erhet voorbije jaar verschillende ontbijtmeetingsplaats over deugdelijk bestuur, telkens voor 50 tot70 bedrijfsleiders en aandeelhouders.Ondernemers AAn het wOOrdLange, theoretische uiteenzettingen over'corporate governance' om 8 uur 's morgens, dat ismisschien wat veel gevraagd van een drukbezetteondernemer? "Inderdaad", glimlacht prof. LutgartVan den Berghe, directrice van GUBERNA. "Voordeugdelijk bestuur bestaat er uiteraard een stevigconceptueel raamwerk (zie kader, red.). Maar kleinerebedrijven willen geen 'corporate governance'omdat dat zo 'moet', wel omdat ze in de dagelijksepraktijk zien dat het helpt om te groeien, om eenbedrijf te verkopen, om hun familiale ondernemingover te dragen aan de volgende generatie … Deverhalen van collega's spreken meer aan dan deresultaten van wetenschappelijk onderzoek." Opde ontbijtmeetings staan daarom de getuigenissenvan bedrijfsleiders en bestuurders centraal:waarom en hoe ze deugdelijk bestuur hebbentoegepast, en welke hinderpalen ze op hun weghebben gevonden. Zo kwamen al Joost Desmet(CEO Desotec), Ludo en Wim Sarens (Sarens), enYves Noël en Hubert Bosten (NMC Group) aan bod.22 INGOnderneming


Aha-erlebnisNa de presentatie van het bedrijf kunnen deelnemersook zelf aan het woord komen. Ervarenen minder ervaren bestuurders en bedrijfsleidersdebatteren onder leiding van moderators vanGUBERNA, ING, Ernst & Young en GIMV. "Die uitwisselingvan ideeën levert de ondernemers nog meerinteressante denkpistes op. Wat zou er met mijnbedrijf moeten gebeuren en hoe? Welke problemenkan ik verwachten? Bestuurders herkennenzich vaak in de ervaringen van anderen, en merkendat hun strategische keuzes ook relevant zijn voorzichzelf. We mikken op een aha-erlebnis", aldusLutgart Van den Berghe.Verhalen over'corporate governance'spreken meer aan dande wetenschappelijketheorieOp zoek naar 'mature' bedrijvenVoor deze ontbijtmeetings heeft GUBERNAopzettelijk geen grote marketingcampagneopgezet. "We willen de ontbijtmeetings kleinschalighouden", zegt Sibylle du Bus de Warnaffe,Development Manager bij GUBERNA. "De bijeenkomstenduren maar twee uur, en dat maakthet al niet evident om iedereen aan het woordte laten. Bovendien zoeken we een specifiekondernemingsprofiel: eerder besloten, doorgaansfamiliale bedrijven, maar met een zekere maturiteiten 'readyness'. Met dat laatste bedoelenwe een sterke interesse om te professionaliserenen 'corporate governance' toe te passen.Bijvoorbeeld omdat ze weten dat deugdelijkbestuur nodig is om hun markt uit te breiden, ofom extern kapitaal of extern management aante trekken. De meeste deelnemers hebben dusal een mentale bereidheid om verantwoordingaf te leggen aan een Raad van Advies of aaneen Raad van Bestuur. Ze staan dus open voorexterne, nieuwe ideeën. Voor andere bedrijvenzijn de ontbijtmeetings eerder het moment omhun inzichten over het nut van deugdelijk bestuurbij te stellen, dankzij de positieve ervaringen vancollega's."Materiële ondersteuningMaar het blijkt niet zo eenvoudig om die'mature' bedrijven te vinden. "We vissen ineen vijver van 100.000 Belgische kmo's. Hunopenheid voor externe ideeën is uiteraard nietmeetbaar. Gelukkig helpen onze partners (ING,Ernst & Young en GIMV) die ondernemingenPrincipes van deugdelijk bestuurte vinden. Hun steun is ontzettend belangrijk",geeft Lutgart Van den Berghe aan. "ING levertenerzijds de materiële ondersteuning – deontbijtmeetings gaan door in regionale zetelsvan ING. Maar dankzij haar grote expertise uithet veld weet ING ook wie van haar cliënteninteresse heeft voor 'corporate governance',en kan zij die vervolgens uitnodigen. OokErnst & Young, GIMV en GUBERNA zelf hebbeneen breed netwerk aan potentieel geïnteresseerdebedrijven. Opvallend daarbij is dat hetzelden om dezelfde personen gaat, de inbrengvan de vier partners is bijzonder complementair.En hoewel de meeste bedrijven door ons wordenuitgenodigd, kunnen ze zich uiteraard ook zelfaanmelden bij GUBERNA."Pool van bedrijven ontwikkelenDe ontbijtmeetings krijgen overigens nog eenvervolg in de vorm van 'uitwisselingsplatformen'of 'X-change platformen'. De meetings zijn eenmiddel om bedrijven te selecteren die zich ineen vergelijkbare fase op weg naar 'corporategovernance' bevinden, en die op geregelde tijdstippenervaringen en kennis willen uitwisselen.Het is ook de bedoeling om een soort peterschaptot stand te brengen. In Nederlandstalig Belgiëstarten de eerste uitwisselingsplatformen inhet voorjaar van 2013, aan Franstaligezijde vonden er in 2012 al een aantalplaats, met de steun van de SRIW(Société Régionale d'Investissementde Wallonie S.A.) en vande UWE (Union Wallonne desEntreprises).Er bestaan twee 'Codes Buysse': een wettelijk verankerde Codevoor Beursgenoteerde Ondernemingen en een Code Buysse voorniet-beursgenoteerde bedrijven. Volgens die laatste betekent deugdelijkbestuur dat de onderneming:steunt op een visie en een missie, die geëxpliciteerd worden;een oordeelkundig beroep doet op externen;tijdig structuren instelt, inzonderheid een actieve raad van bestuur;een performant (senior) management heeft;kan steunen op betrokken aandeelhouders;kan bogen op een naadloze samenwerking en wisselwerkingtussen de raad van bestuur, het management en deaandeelhouders.©Foto's: V.R., iStockphoto23

More magazines by this user
Similar magazines