Jongeren en onwellevendheid - Crioc

crioc.be

Jongeren en onwellevendheid - Crioc

s t u d i eJongeren en onwellevendheidJongeren en onwellevendheidOIVO, februari 2011


Agenda1. Doelstellingen2. Methodologie3. Storend onbeleefd gedrag4. De meest frequente daden van onwellevendheid5. De meest uitgevoerde daden van onwellevendheid6. Daden van onwellevendheid die toenemen7. Onwellevendheid en afval8. Onwellevendheid en de beschadiging van goederen9. Onwellevendheid en publiek eigendom10. Onwellevendheid en respect voor anderen11. Onwellevendheid en lawaaihinder12. Onwellevendheid en mobiliteit13. Perceptie van goed burgerlijk gedrag14. Conclusies2


Doelstellingen• De percepties van de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar begrijpen als het om (on)wellevendheidgaat.• Vaststellen welke gedragingen hen storen, waar ze zelf getuige van geweest zijn en wat hunpersoonlijke houding is.• Hun percepties van de evolutie van onbeleefd gedrag evalueren.3


Methodologie• Kwantitatieve studie• Deze kwantitatieve interviews, telefonisch afgenomen van mensen van 18 à 29 jaar in België,werden gehaald uit een studie over 679 personen.• Field : 2011• Aselecte gelaagde gecorrigeerde steekproef.• De resultaten hebben de gepaste statistische verwerkingen (c 2 , Student en normale wet)ondergaan.• De totale foutmarge op de steekproef bedraagt 9,7%.• Enkel de betekenisvolle resultaten worden voorgesteld. Elk gegeven werd echter geanalyseerd infunctie van het geslacht, de grootte en samenstelling van het gezin, het type woonomgeving, desociale groep, het beroep, hoofdverantwoordelijke voor de aankopen (HVA) of niet.4


Storend onbeleefd gedragEen dier zijn gevoeg latendoen op een publiekeplaats en het niet opruimen92%‣ Klassering van storend onbeleefd gedragBrievenbussen kapotmakenTegen iemand opbotsen enzich niet verontschuldigenRuiten bekrassenEen gebouw bekladdenAfval op publieke plaatsachterlatenRijden onder invloed91%90%88%87%86%84%• Onder de daden van onwellevendheid die de meesteconsumenten storen, vinden we in de top drie: dierlijkeuitwerpselen op een openbare plaats laten liggen (92%), optwee het vernielen van brievenbussen (91%) en op drie zichniet verontschuldigen nadat men tegen iemand opgebotst is(90%).• Bijna 9 op de 10 consumenten doen hun beklag over hetbekrassen van ruiten (88%) of het bekladden van een gebouw(87%). 86% stoort zich aan het achterlaten van afval op eenopenbare plaats.• Op de 7 de en 8 ste plaats vinden we rijden onder invloed (84%)en huishoudelijk afval in open lucht verbranden (83%).Huishoud-afval in openlucht verbranden83%Basis: respondenten5


Storend onbeleefd gedrag‣ Klassering van storend onbeleefd gedragIemand die dienst bewijstniet bedanken79%Publieke plaats bevuilenRijden in groenzones / opspeelterreinenBij ontmoeting iemand nietgroeten77%77%77%• Het niet bedanken van iemand die je een dienst bewijst is eengedrag dat bijna 8 op de 10 jonge consumenten stoort (79%).• Op de 10 de plaats staan ex aequo (77%) het bevuilen van eenpublieke plaats, het rijden in groenzones en op speelterreinen,iemand bij een ontmoeting niet begroeten en ten slotte dedeur niet openhouden voor de volgende bij het binnengaan ineen publieke ruimte.• Parkeren op een gehandicaptenplaats staat met 74% maar opde 16de plaats in de klassering, op een totaal van 29geëvalueerde gedragingen.Deur niet openhouden77%Basis: respondenten6


De meest voorkomende daden van onwellevendheidAfval op openbare plaatsachterlatenTegen iemand opbotsenzonder te verontschuldigenOp straat spuwenUitwerpselen van huisdierniet opruimenRijden onder invloedGebouw beschadigenGraffiti/tags spuitenEigen stoep nietschoonmakenIemand die dienst bewijstniet bedankenBij ontmoeting nietbegroeten98%96%80%80%78%76%76%74%74%74%‣ Top 10 van de meest vastgestelde daden vanonwellevendheid.• Bijna alle geïnterviewde consumenten hebben bij leeftijdsgenoteneen of ander slecht burgerlijk gedrag vastgesteld.• Meer dan 9 op de 10 consumenten hebben al gezien dat er afvalachtergelaten werd op openbare plaatsen en dat bepaalde mensenzich niet verontschuldigden nadat ze tegen iemand opgebotstwaren (respectievelijk 98% en 96%).• Acht respondenten op tien hebenne iemand zien spuwen op straatof dierlijke uitwerpselen zien liggen op trottoirs. Iets minderconsumenten hebben bestuurders die eigenlijk niet meer in staatwaren om te rijden (78%), beschadigde gebouwen (76%) oftags/graffiti op muren gezien (76%).• 74%, ten slotte, zegt dat ze niet-schoongemaakte trottoirs,diensten zonder bedankje en ontmoetingen zonder begroetinghebben gezien.Basis: respondenten7


De meest uitgevoerde daden van onwellevendheidDubbel parkerenRijden met muziek keihardRadar meldenVoeten op zitting inopenbaar vervoerLawaai maken om buren teergerenAfval niet correct sorterenOp trottoir parkerenWildplassenOp gehandicapten-plaatsparkerenTrottoir niet schoonmaken42%39%34%33%32%31%31%31%29%29%‣ Top 10 van de daden van onwellevendheid die deconsumenten zelf uitvoeren• Minder dan de helft van de consumenten zeggen dat ze zichbezondigen aan slecht burgerlijk gedrag. 42% geeft toe dat ze aleens dubbel geparkeerd hebben, terwijl iets minder dan 4 op de 10jongeren (39%) toegeven dat ze al hebben rondgereden met luidemuziek.• 1 op de 3 zegt dat hij/zij in het openbaar vervoer al eens de voetenop de bank gelegd heeft. Er wordt minder talrijk (32%) toegegevendat er al eens onnodig lawaai gemaakt werd dat de buren ergerde.Minder dan 1 op de 3 consumenten (31%) geeft toe afval nietaltijd correct te sorteren, dubbel te parkeren of aan wildplassen tedoen.• Minder dan 1 op de 3 jongeren van 18-29 jaar (29%) zei al op eengehandicaptenplaats geparkeerd te hebben en het eigen trottoirniet schoon te maken.Basis: respondenten8


De daden van onwellevendheid die toenemenOpenbare ruimte vervuilenIemand die dienst bewijstniet bedankenAfval achterlaten opopenbare plaatsStoep niet schoonmakenUitwerpselen van huisdierniet opruimenTegen iemand aan lopenzonder excusesOnder invloed rijdenOp gehandicapten-plaatsparkerenGebouw bekladdenDubbel parkeren55%54%54%52%52%49%49%49%48%46%‣ Top 10 van de daden van onwellevendheid die vakervoorkomen (perceptie)• Vooral het vervuilen van de openbare ruimte komt volgens de jongeconsumenten (55%) vaker voor. Iets minder denken dat anderehoudingen zoals iemand die een dienst bewijst niet bedanken (54%) ofsluikstorten (54%), ook meer voorkomen.• Meer dan 1 op de 2 respondenten (52%) ziet een toename van slechtonderhouden trottoirs en van baasjes die de uitwerpselen van hunhuisdier niet opruimen.• Minder dan de helft van de geïnterviewden (49%) dachten dat ervandaag de dag meer mensen waren die zich niet excuseren nadat zetegen iemand opbotsen, die onder invloed reden of die opgehandicaptenplaatsen parkeerden.• Meer dan 4 op de 10 zijn van mening dat gebouwen nu vaker besmeurdworden (48%) en dat er vaker auto's dubbel parkeren (46%).Basis: respondenten9


Onwellevendheid en afval‣ Storen volgende gedragingen u?Afval op openbare plaats achterlatenHuishoudelijk afval in open lucht verbrandenVuilnisbakken op verkeer moment buitenzettenAfval verkeerd sorteren65%64%86%83%• Meer dan de helft van de jonge consumentenstoren zich aan slecht burgerlijk gedrag metbetrekking tot het afval.• Meer dan 8 op de 10 storen zich aan afval datop een openbare plaats achtergelaten wordt(86%) of aan het verbranden vanhuishoudelijk afval in open lucht (83%).• Meer dan 2 op de 3 jongeren ergeren zich ookaan vuilnisbakken die op het verkeerdemoment buitengezet worden (65%) en aanslecht gesorteerd afval.Basis: respondenten10


Onwellevendheid en afvalAfval opopenbareplaatsachterlatenHuishoudelijkafval in openluchtverbrandenVuilnisbakkenop verkeerdmomentbuitenzettenAfval verkeerdsorteren31%21%23%21%86%83%65%64%‣ Vergelijking tussen gedrag dat deconsumenten stoort en gedrag dat ze zelfvertonen• Aangaande het gedrag ten overstaan van afvalblijven de jonge consumenten relatief trouw aanhun opvattingen: ze doen zelf geen dingen waarze zich aan storen bij anderen.• Er is een kleine afwijking voor het achterlatenvan afval op een openbare plaats en hetverbranden van huishoudelijk afval in openlucht, waar er consumenten zelf dingen doendie ze bij anderen afkeuren.Doe ikStoort meBasis: respondenten.11


Onwellevendheid en afval98%‣ Afval op openbare plaats achterlaten86%23%54%• Quasi alle jonge consumenten van 18 à 29 jaar(98%) hebben al afval zien achterlaten op eenopenbare plaats.• Bijna 9 op de 10 (86%) storen zich aan zulkgedrag, maar bijna 1 op de 4 (23%) geeft toehet zelf al gedaan te hebben.• Meer dan 1 op de 2 jongeren (54%) vindt dater vaker afval op openbare plaatsen gedumptwordt dan vroeger.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten12


Verschillen volgens profiel• Franstaligen zijn optimistischer dan het gemiddelde van de geïnterviewde consumenten over de evolutievan slecht burgerlijk gedrag. Zo vindt maar 32% (-26%) dat er op vandaag meer afval gedumpt wordt.• Anderzijds zijn leden van gezinnen met jonge kinderen pessimistischer: bijna 3 op de 4 onder hen (72%;+18%) denken dat dit gedrag alsmaar meer voorkomt.13


Onwellevendheid en afval‣ Huishoudelijk afval in open lucht verbranden83%71%21%34%• Huishoudelijk afval in open lucht verbranden isgedrag dat in theorie meer dan 8 op de 10 jongeconsumenten (83%) verwerpen, terwijl meer dan 7op de 10 (71%) het zelf al meegemaakt hebben.• Iets minder dan 1 op de 5 (21%) geeft toe dat hij/zijdit zelf al minstens één keer zelf gedaan heeft.• Meer dan 1 op de 3 respondenten (34%) vindt datdit fenomeen toeneemt.• Zij die niet de hoofdverantwoordelijken voor deaankopen zijn, hebben vaker dan het gemiddelde(60%; +26%) bevestigend geantwoord op de vraag"Wordt dit meer gedaan dan vroeger?".Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten14


Onwellevendheid en afval‣ Vuilnisbakken op verkeerd moment buitenzetten65%63%37%21%Het stoort Vastgesteld Doen het zelf Evolutie• Bijna 2 op de 3 (65%) consumenten van 18 à 29jaar zijn tegen het feit dat vuilnisbakken op deverkeerde dagen worden buitengezet. Iets minder(63%) stellen dat gedrag nochtans in hundagelijks leven vast.• Iets meer dan 1 op de 5 consumenten (21%)geeft toe dat hij/zij de vuilniszakken op hetverkeerde moment buitenzet.• Bijna 2 op de 5 jongeren (37%) denken dat opvandaag meer en meer mensen zich niet houdenaan de ophaaldagen voor het buitenzetten vanhun vuilniszakken.Basis: respondenten15


Onwellevendheid en afval‣ Afval verkeerd sorteren64%72%31%33%• Bijna 2 op de 3 consumenten (64%) storenzich eraan als afval slecht gesorteerd wordt,terwijl meer dan 7 op de 10 (72%) dat gedragzelf al gezien hebben.• Bijna 1 op de 3 consumenten (31%) geeft toedat hij/zij het afval niet altijd heel nauwgezetsorteert.• 1 op de 3 respondenten vindt dat er mindergoed gesorteerd wordt dan vroeger.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten16


Onwellevendheid en beschadiging van goederen‣ Stoort dit gedrag u?Stoort88%87%91%• De meeste consumenten zeggen dat gedrag alshet kapotmaken van brievenbussen (91%), hetbekrassen van ruiten (88%) of hetbeschadigen van gebouwen (87%) hen stoort.• Meer dan 2 op de 3 geïnterviewden ergert zichaan graffiti en tags (67%).67%Graffiti of tagsRuiten bekrassenGebouw beschadigenBrievenbussen kapotmakenBasis: respondenten17


Onwellevendheid en beschadiging van goederenGraffiti en tagsaanbrengen22%67%‣ Vergelijking tussen gedrag dat stoort en watconsumenten zelf doenRuitenbekrassen11%88%• Ook hier is het gedrag van de geïnterviewdeconsumenten logisch: hoe meer er een gedragstorend vinden, hoe minder het zelf doen.Gebouwbeschadigen11%87%Brievenbussenkapotmaken10%91%Doe ikStoort meBasis: respondenten.18


Onwellevendheid en beschadiging van goederen91%‣ Brievenbussen kapotmaken70%10%34%• Meer dan 9 op de 10 consumenten (91%) storen zichaan mensen die brievenbussen beschadigen, ook al zijner maar 7 op de 10 die dat in de praktijk al zelf gezienhebben.• Slechts 1 op de 10 jongeren van 18 tot 29 jaar zegt dathij dit al ooit gedaan heeft.• Meer dan 1 op de 3 geïnterviewden (34%) denkt dat hetopzettelijk kapotmaken van brievenbussen meer voorvaltdan vroeger.• Alle Franstalige respondenten en consumenten zonderberoep stoorden zich aan het opzettelijk vernielen vanbrievenbussen (+9%).Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten19


Onwellevendheid en beschadiging van goederen88%‣ Ruiten bekrassen68%11%44%• Bijna 9 op de 10 (88%) jongeren van 18 tot 29jaar zeggen dat het opzettelijk bekrassen vanruiten hen stoort. In de praktijk hebben ietsmeer dan 2 op de 3 consumenten (68%) alzulke beschadigingen gezien.• Iets meer dan 1 op de 10 consumenten (11%)zegt zelf al ruiten bekrast te hebben.• Minder dan de helft van de jongegeïnterviewden (44%) vindt dat dit fenomeenvandaag de dag meer voorkomt.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten20


Onwellevendheid en beschadiging van goederen‣ Een gebouw beschadigen87%76%11%48%• Bijna 9 op de 10 jonge consumenten (87%)storen zich aan het opzettelijk beschadigen vangebouwen. 76% heeft zelf al de gevolgen van zulkgedrag gezien.• Nauwelijks meer dan 1 op de 10 consumenten(11%) heeft gezegd zelf al minstens één keer eengebouw beschadigd te hebben.• Bijna de helft van de respondenten (48%) vindtdat je vandaag de dag meer beschadigdegebouwen ziet.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten21


Onwellevendheid en beschadiging van goederen‣ Graffiti of tags op muren aanbrengen67%76%22%32%• Iets meer dan 2 op de 3 consumenten (67%) stoortzich aan graffiti en tags op muren.• Terwijl meer dan 3 op de 4 (76%) zegt het zelf algezien te hebben, geeft bijna 1 op de 4 (22%) aanzelf ooit al een muur getagd te hebben.• Minder dan 1 op de 3 jongeren (32%) vindt datmuren taggen meer voorkomt dan vroeger.• Franstaligen storen zich meer dan het gemiddeldeaan graffiti en tags op muren (83%; +16%).Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten22


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimte‣ Stoort zulk gedrag u?Voeten op zitting in openbaar vervoerWildplassenPublieke ruimte vervuilen92%77%75%73%69%69%Stoep niet schoonmakenSpuwen op straatUitwerpselen huisdier niet opruimen• Een meerderheid van de consumenten stoort zich aangedragingen die de netheid van publieke plaatsen in hetgedrang brengen, in het bijzonder wanneer het gaat omdierenuitwerpselen die door de baasjes niet opgeruimdworden (92%).• Voor meer dan 7 op de 10 respondenten is het vervuilenvan de openbare ruimte (77%), spuwen op straat (75%)of wildplassen (73%) storend.• 69% van de jonge consumenten vindt dat het eigentrottoir niet onderhouden, bijvoorbeeld als hetgesneeuwd heeft, of in het openbaar vervoer je voetenop de bank leggen gedrag is dat stoort.Basis: respondenten23


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimteUitwerpselen huisdier niet opruimen13%92%‣ Vergelijking tussen gedrag dat stoort en watconsumenten zelf doenPublieke ruimte vervuilenSpuwen op straatWildplassen25%26%31%77%75%73%• Op het vlak van onwellevendheid en de netheidvan openbare ruimte vertonen de jongeren van18 à 29 jaar een coherent gedrag. Hun dadenzijn immers omgekeerd evenredig met hunmening over het onderwerp.Stoep niet schoonmaken29%69%Voeten op zitting33%69%Doe ikStoort meBasis: respondenten.24


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimte92%80%52%13%Het stoort Vastgesteld Doen het zelf Evolutie‣ Uitwerpselen van huisdier op publieke plaatsniet opruimen• Het niet opruimen van dierenuitwerpselen op eenopenbare plaats stoort consumenten van 18 tot 29 jaarhet meeste (92%). Nochtans hebben maar 4 op de 5 datzelf al gezien.• Meer dan 1 op de 10 consumenten (13%) geeft toe zelfdeel uit te maken van die mensen die de uitwerpselenvan hun huisdier niet opruimen.• Meer dan de helft van de geïnterviewden denkt dat ditgedrag meer en meer voorkomt.• Ook op dit punt onderscheiden Franstaligen van 18 tot29 jaar zich van de andere jonge consumenten, in diezin dat maar iets meer dan 27% (-25%) van mening zijndat dit gedrag meer voorkomt dan vroeger.Basis: respondenten25


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimte‣ Openbare ruimte vervuilen77%69%55%25%Het stoort Vastgesteld Doen het zelf Evolutie• Bijna 8 op de 10 consumenten (77%) vindenhet vervuilen van een publieke ruimte storend.• Bijna 7 op de 10 (69%) hebben al zelf devervuiling van een openbare ruimtevastgesteld.• 1 op de 4 respondenten zei dat hij/zij zelf alpublieke ruimte vervuild had.• Meer dan de helft van de consumenten vindtdat dit gedrag vandaag de dag meer courantvoorkomt.Basis: respondenten26


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimte‣ Spuwen op straat75%80%26%37%• De meeste jonge consumenten (80%) hebbenal iemand op straat zien spuwen, maar slechts3 op de 4 stoort zich aan zulk gedrag.• Iets meer dan 1 op de 4 geeft toe het zelf algedaan te hebben.• Bijna 4 op de 10 consumenten (37%) vindendat je vaker mensen op straat ziet spuwen danvroeger.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten27


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimte‣ Wildplassen73%68%31%44%• Bijna 3 op de 4 consumenten (73%) vindenwildplassen storend.• Bijna 7 op de 10 (68%) hebben zulk gedrag of degevolgen ervan al zelf gezien, terwijl bijna 1 op de 3jongeren (31%) toegeeft dat zelf al gedaan tehebben.• Meer dan 4 op de 10 respondenten (44%) denkendat wildplassen tegenwoordige vaker gedaan wordt.• Weinig verrassend zeggen jonge vrouwen minder vaakdan het gemiddelde dat ze zelf al hebbenwildgeplast.Stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten28


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimte‣ Stoep niet schoonmaken69%74%29%52%• De stoep niet schoonmaken vinden 69% van degeïnterviewde jongeren storend. Ze zijn nochtans met meer(74%) die dat fenomeen al zelf gezien hebben.• Minder dan 1 op de 3 jonge consumenten (29%) geeft toezich zelf niet te ontfermen over de properheid van hun stoep.• Iets meer dan de helft van de respondenten (52%) vindt dathet schoonmaken van stoep minder vaak voorkomt danvroeger.• We zien ook hier het Franstalige optimisme aangezienslechts 30% (-22%) vindt alsmaar minder mensen hunstoep schoonmaken. Aan de andere kant vinden leden vangezinnen met kinderen onder de 12 jaar dat deze laksheidalsmaar meer voorkomt (72%; +20%).Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten29


Onwellevendheid en de netheid van openbare ruimte‣ Voeten op de bank leggen in openbaar vervoer69%67%33%43%• Bijna 7 op de 10 jongeren van 18-29 jaar (69%)storen zich aan het feit dat iemand zijn voeten op dezitting legt in het openbaar vervoer, terwijl 67% datal zelf gezien hebben.• 1 op de 3 consumenten zegt dat zelf al minstens éénkeer gedaan te hebben.• Meer dan 4 op de 10 consumenten (43%) vinden datzulk gedrag vandaag de dag vaker voorkomt danvroeger.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten30


Verschillen volgens profiel• Franstaligen en Nederlandstaligen hebben een verschillende houding tegenover het laten rusten van jebenen op de zitbank in openbaar vervoer: Franstalige jongeren keuren het vaker dan gemiddelde af(90%; +21%). Jonge Vlamingen zien dat anders, want onder hen stoort slechts 1 op de 2 zich aan ditgedrag (-19%).• Franstaligen zien minder talrijk een toename van deze praktijk (20%; -23%) en ze geven ook mindertalrijk aan (15%; -18%) zelf al ooit eens hun voeten op de zitting gelegd te hebben in het openbaarvervoer.31


Onwellevendheid en respect voor mensen‣ Stoort zulk gedrag u?Stoort90%79%77%77%Tegen iemand opbotsen en geen excuses aanbiedenIemand die een dienst bewezen heeft niet bedankenBij ontmoeting iemand niet begroetenPublieke plaats betreden en deur niet open houden voor wie volgt• 9 op de 10 jonge consumenten zijn geschoktdoor mensen die tegen iemand anders aanlopen zonder zich te verontschuldigen.• Bijna 8 op de 10 keuren het af als iemand dieeen dienst bewezen heeft niet bedankt wordt(79%), terwijl meer dan 3 op de 4consumenten er zich aan storen als iemandhet nalaat te begroeten bij een ontmoeting(77%) of de deur niet openhoudt voor wieachterkomt (77%).Basis: respondenten32


Onwellevendheid en respect voor mensenTegen iemandbotsen en geenexcuses aanbieden26%90%‣ Vergelijking tussen gedrag dat storendgevonden wordt en wat consumenten zelf doenIemand die eendienst bewezenheeft nietbedankenIemand bijontmoeting nietbegroeten31%29%79%77%• Het gedrag van de jongeren ten overstaan vande anderen is behoorlijk logisch: over hetalgemeen doen ze niet aan anderen wat henzelf stoort, al kunnen we enkele uitzonderingenvermoeden (zoals vergeten te excuserenwanneer je tegen iemand aan loopt).Publieke ruimtebinnengaan endeur niet openhouden voor wiedaarna komt33%77%Doe ikStoort meBasis: respondenten.33


Onwellevendheid en respect voor mensen90%96%17%49%‣ Tegen iemand botsen en geen excusesaanbieden• Tegen iemand botsen en geen excuses aanbieden iséén van de minst geliefde onbeleefde gedragingen. 9op de 10 jonge consumenten vinden dat inderdaadstorend.• Nog meer (96%) hebben het zelfs al aan den lijveondervonden.• Iets minder dan 1 op de 5 respondenten (17%) geefttoe niet altijd pardon gezegd te hebben na eenbotsing.• Bijna de helft van de consumenten (49%) denkt datde gewoonte van zich te verontschuldigen na eenbotsing steeds minder voorkomt.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten34


Verschillen volgens profiel• De grote meerderheid van de jonge geïnterviewden zegden geschokt te zijn door dit gedrag. Franstaligenen jonge consumenten zonder beroep storen zich nog maar eens meer dan gemiddeld aan dit gedrag; aldeze respondenten gaven aan deze houding storend te vinden.35


Onwellevendheid en respect voor mensen79%74%54%18%Het stoort Vastgesteld Doen het zelf Evolutie‣ Iemand die je een dienst bewezen heeft nietbedanken• Bijna 8 op de 10 jongeren (79%) zijn van oordeel datiemand die je een dienst bewezen heeft nietbedanken storend gedrag is. Bijna 3 op de 4 (74%)werden al zelf met een dergelijke situatiegeconfronteerd.• Bijna 1 op de 5 (18%) geeft toe niet altijd dankjewelte hebben gezegd aan iemand die hem/haar eendienst bewezen had.• Meer dan de helft van de consumenten van 18-29jaar (54%) vindt dat het niet bedanken van iemanddie een dienst bewezen heeft in stijgende lijnevolueert.Basis: respondenten36


Verschillen volgens profiel• Jonge vrouwen en werklozen van 18 tot 29 jaar (met respectievelijk 75%; +21% en 74%; +20%)denken dat dit gedrag vandaag de dag meer voorkomt.• Aan de andere kant ziet slechts minder dan 1 op de 3 Franstaligen een toename van deze houding (28%;-26%).37


Onwellevendheid en respect voor mensen‣ Iemand bij ontmoeting niet begroeten77%74%15%38%• Meer dan 3 op de 4 consumenten (77%) storenzich aan het feit dat iemand bij een ontmoetingniet begroet wordt, terwijl bijna 3 op de 4 (74%)dat al echt meegemaakt hebben.• Meer dan 1 op de 10 jongeren van 18-29 jaar(15%) zegt al nagelaten te hebben iemand bijeen ontmoeting te begroeten.• Minder dan 4 op de 10 consumenten (38%)vinden dat iemand bij een ontmoeting nietbegroeten vandaag de dag vaker voorkomt.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten38


Verschillen volgens profiel• In Vlaanderen vinden bijna 6 op de 10 consumenten (59%; +21%) dat hoe langer hoe meer mensennalaten de personen die ze ontmoeten te begroeten. Leden van gezinnen met kinderen onder de 12 jaarzijn diezelfde mening toegedaan (met 61%; +23%).• Franstalige jonge consumenten zijn van de tegenovergestelde mening aangezien minder dan 1 op de 10van hen (7%; -31%) die indruk deelt.39


Onwellevendheid en respect voor mensen‣ De deur van een publieke plaats niet openhouden voor iemand die na je komt77%69%21%43%• Bijna 8 op de 10 consumenten (77%) storen zich aanmensen die bij het binnengaan in een publieke plaats dedeur niet open houden voor de persoon die na hen komt.• Bijna 7 op de 10 respondenten (69%) hebben zulk gedrag almeegemaakt, terwijl 21% van de jonge consumententoegeven zich er zelf aan te bezondigen.• Meer dan 2 op de 5 consumenten (43%) vinden dat wevandaag de dag vaker zien dat iemand de deur nietopenhoudt voor de volgende.• 93% van de Franstaligen (+16%) vinden dat gedragstorend.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten40


Onwellevendheid en lawaaihinder‣ Stoort zulk gedrag u?Het stoort52%57%66%67%Zoveel alcohol drinken op openbare weg dat men andere mensen begint lastig tevallenLawaai maken om buren te pestenTelefoneren tijdens voorstellingTelefoneren tijdens vergaderingRondrijden met muziek heel luid68%• 2 op de 3 consumenten (of meer) vinden datzoveel alcohol drinken op de openbare weg datmen andere mensen begint lastig te vallen(68%), onnodig lawaai maken, wat de buren teergert (67%) en telefoneren tijdens eenvoorstelling (66%) storende gedragingen zijn.• Meer dan de helft van de geïnterviewdenstoren zich aan mensen die bellen tijdens eenvergadering (57%) of die rondrijden met ergluide muziek (52%).Basis: respondenten41


Onwellevendheid en lawaaihinderZoveel alcoholdrinken op openbareweg dat het storendwordt25%68%‣ Vergelijking tussen gedrag dat consumentenstoort en wat ze zelf doenLawaai maken omburen te pestenTelefoneren tijdensvoorstelling26%31%66%75%• Jonge consumenten houden in hun eigenhandelswijze rekening met gedrag dat henstoort.Telefoneren tijdensvergadering29%57%Rondrijden metmuziek heel luid33%52%Doe ikStoort meBasis: respondenten42


Onwellevendheid en lawaaihinder‣ Op de openbare weg zoveel alcohol drinken dathet storend wordt68%68%36%23%Het stoort Vastgesteld Doen het zelf Evolutie• Meer dan 2 op de 3 jonge consumenten (68%)vinden dat zoveel alcohol drinken op deopenbare weg dat het storend wordt, irritant is.Evenveel respondenten (68%) waren al getuigevan zulk gedrag.• Bijna 1 op de 4 consumenten van 18 à 29 jaar(23%) geeft toe al dronken geweest te zijn opde openbare weg en voor storing in de wijk tehebben gezorgd.• Meer dan 1 op de 3 consumenten (36%) vindtdat zulke situaties meer en meer voorkomen.Basis: respondenten43


Onwellevendheid en lawaaihinder‣ Onnodig lawaai maken om de buren te pesten75%67%38%32%Het stoort Vastgesteld Doen het zelf Evolutie• Meer dan 2 op de 3 consumenten (67%) storen zich aanhet feit dat er lawaai gemaakt wordt om de buren tepesten.• Terwijl 3 op de 4 jongeren zulk gedrag al in het echtmeegemaakt hebben, geeft bijna 1 op de 3 (32%) toeeen gelijkaardige situatie uitgelokt te hebben.• Bijna 4 op de 10 geïnterviewden (38%) vinden dat ditalsmaar meer voorkomt.• Ook hier verschillen de Nederlandstalige en deFranstalige jongeren van mening. Meer dan de helft(58%; +20%) van de Nederlandstaligen zien ditgedrag toenemen, maar slechts minder dan 1 op de 5(15%) van de Franstaligen is het daarmee eens.Basis: respondenten44


Onwellevendheid en lawaaihinder‣ Telefoneren tijdens een voorstelling66%69%27%28%• 2 op de 3 jonge consumenten ergeren zich wanneeriemand in het publiek opbelt of opgebeld wordttijdens een voorstelling. Iets meer van degeïnterviewden hebben al zelf zulk gedrag gezien.• Meer dan 1 op de 4 (27%) erkent zelf al het voorwerpvan kritiek op zulk een houding te hebben uitgemaakt.• Bijna 3 op de 10 consumenten (28%) denken datzulk gedrag toeneemt.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten45


Onwellevendheid en lawaaihinder‣ Telefoneren tijdens een vergadering57%61%26%32%• Meer dan de helft van de jonge consumenten (57%)beschouwen telefoneren tijdens een vergadering alsstorend voor de anderen.• Bijna 2 op de 3 respondenten (61%) waren al getuigevan zulk gedrag en meer dan 1 op de 4 (26%) geefttoe zelf al getelefoneerd te hebben in vollevergadering.• Bijna 2 op de 3 consumenten (32%) zijn van meningdat zulk gedrag meer voorkomt dan vroeger.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten46


Onwellevendheid en lawaaihinder‣ Rondrijden met erg luide muziek52%71%39%23%• Meer dan de helft van de geïnterviewde jongeconsumenten (52%) zeggen zich te storen aanpersonen die rondrijden met erg luide muziek.• Meer dan 7 op de 10 respondenten van 18-29 jaarzijn al getuige geweest van zulk gedrag, terwijlbijna 4 op de 10 jongeren (39%) toegeven zelf alte hebben rondgereden met keiharde muziek.• Bijna 1 op de 4 consumenten (23%) denken datdit gedrag nu meer voorkomt dan vroeger.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten47


Onwellevendheid en mobiliteit‣ Stoort zulk gedrag u?84%Het stoortRijden onder invloed43%64%63%Met motorvoertuig in groenzone of op speelplein rijdenZonder toelating op plaats voor gehandicapten parkerenZonder toelating op trottoir parkerenDubbel parkerenSnelheidscontrole melden77% • Meer dan 8 op de 10 consumenten storen zich aan mensen74%die rijden onder invloed (84%). Vooral werkloze jongeren inhet bijzonder de jongeren zonder beroep (97%; +13%).Terwijl minder dan 8 op de 10 het erg vinden als er met eenmotorvoertuig gereden wordt in een groenzone of opspeelpleinen (77%) of als mensen onterecht op eengehandicaptenplaats gaan parkeren (74%).• Bijna 2 op de 3 geïnterviewden vinden parkeren op hettrottoir (64%) of dubbel parkeren (63%) storend.• Minder dan de helft van de jongeren vindt dat eensnelheidscontrole melden misplaatst gedrag is (43%).Basis: respondenten48


Onwellevendheid en mobiliteitRijden onder invloed24%84%‣ Vergelijking tussen gedrag dat storendgevonden wordt en wat consumenten zelf doenMet motorvoertuig in groenzone/opspeelplein rijdenOnterecht op plaats voorgehandicapten parkeren29%9%77%74%• Op het vlak van mobiliteit vertonen de jongeconsumenten gedragingen die over hetalgemeen stroken met hun opvattingen.Zonder toelating op trottoir parkeren31%64%Dubbel parkeren42%63%Snelheidscontrole melden34%43%Doe ikStoort meBasis: respondenten49


Onwellevendheid en mobiliteit‣ Rijden onder invloed84%78%24%49%• Meer dan 8 op de 10 consumenten (84%) vindenrijden onder invloed storend.• Bijna 8 op de 10 jongeren (78%) hebben trouwens alzelf bestuurders gezien die achter het stuur kropenonder invloed. En bijna 1 op de 4 (24%) erkent datzelf al gedaan te hebben.• Bijna de helft van de respondenten (49%) denkt datvandaag de dag alsmaar meer bestuurders onderinvloed de weg opgaan.• Jonge werklozen zeggen minder vaak dan gemiddeld(8%; -16%) dat ze al gereden hebben onder invloed.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten50


Onwellevendheid en mobiliteit77%68%‣ Met motorvoertuig rijden in een groenzone of opeen speelplein9%42%• Met een motorvoertuig in een groenzone of op eenspeelplein rijden stoort meer dan 3 op de 4consumenten (77%). Een kleiner aandeel (68%)hebben al zelf zulk gedrag of de gevolgen ervan(bijvoorbeeld bandensporen) gezien.• Minder dan 1 op de 10 jongeren (9%) erkent zelf meteen motorvoertuig in een groenzone of op eenspeelplein gereden te hebben.• Meer dan 2 op de 5 consumenten (42%) denkennochtans dat zulk gedrag toeneemt.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten51


Onwellevendheid en mobiliteit‣ Onterecht op een plaats voor gehandicaptenparkeren74%73%29%49%• Minder dan 3 op de 4 jonge consumenten (74%)vinden dat onterecht op een plaats voorgehandicapten parkeren storend is. Iets minder(73%) hebben zelf al zulk gedrag gezien.• Bijna 3 op de 10 jongeren (29%) geven toe zelf al opeen plaats voor gehandicapten te hebbengeparkeerd.• Bijna de helft van de geïnterviewden (49%) denkt datdit gedrag de laatste jaren toegenomen is.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten52


Onwellevendheid en mobiliteit‣ Zonder toelating op het trottoir parkeren64%71%31%41%• Bijna 2 op de 3 consumenten (64%) vindenauto's die zonder toelating op een trottoirparkeren storend.• Meer dan 7 op de 10 (71%) hebben al zulkgedrag gezien, terwijl bijna 1 op de 3 (31%)toegeeft dat zelf al gedaan te hebben.• Meer dan 2 op de 5 consumenten (41%) stellenvast dat bestuurders meer dan vroeger de neiginghebben om op het trottoir te parkeren.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten53


Onwellevendheid en mobiliteit‣ Dubbel parkeren63%71%42%46%• Bijna 2 op de 3 jongeren van 18 tot 29 jaar (63%)keuren dubbel parkeren af.• Meer dan 7 op de 10 consumenten (71%) zijn zelf algetuige geweest van dergelijk gedrag.• Meer dan 2 op de 5 respondenten (42%) zeggen datze soms zelf dubbel parkeren.• Bijna 1 op de 2 consumenten (46%) schat datdubbel parkeren nu meer voorkomt dan vroeger.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten54


Onwellevendheid en mobiliteit‣ Een snelheidscontrole op de weg melden43%61%34 33%• Minder dan de helft van de geïnterviewden (43%)vinden het melden van een radarcontrole op de wegstorend.• Minder dan 2 op de 3 consumenten (61%) hebbenzelf al dergelijk gedrag vastgesteld, terwijl meer dan1 op de 3 (34%) erkent zelf al eens een radargemeld te hebben.• 1 op de 3 jongeren denkt dat mensen nu vaker deopstelling van radarcontroles melden dan vroeger.• Iets meer dan 1 op de 10 Franstaligen (13%; -20%)is van mening dat zulk gedrag toeneemt.Het stoort Vastgesteld Doen het zelf EvolutieBasis: respondenten55


Perceptie van goed burgerlijk gedrag‣ Goed burgerlijk gedrag is volgens u…Respectvol gedrag57%Een betere maniervan samenleven33%• Bijna 3 op de 5 jonge consumenten vinden dat goedburgerlijk gedrag synoniem is van respectvol gedragnaar anderen toe (57%), terwijl 1 op de 3 daarineen manier ziet om beter samen te leven.• Anderzijds is 1 op de 10 respondenten van meningdat goed burgerlijk gedrag nutteloos is.Nutteloos10%Basis: respondenten56


Conclusie• Slecht burgerlijk gedrag stoort de grote meerderheid van de jonge consumenten van 18 tot 29 jaar, maargemiddeld één op de drie doet er zelf aan mee. Enkel het melden van radarcontroles op de weg wordtgetolereerd. De andere onderzochte gedragingen worden door tot meer dan negen op de tienconsumenten afgekeurd. Paradox: de jongeren zijn ook misnoegd over gedrag dat ze zelf niet ervarenhebben, zoals het niet opruimen van hondenpoep op de stoep.• Gedrag dat rechtstreeks te maken heeft met de houding tegenover anderen stoort jongeren het meest.• Dat wijst er ongetwijfeld op dat samenleven niet gemakkelijk is of op een mechanisme van zelfbehoud.• Zo wordt het niet opruimen van hondenpoep of de vernieling van brievenbussen, wat op hen zou kunnenslaan, sterker gestigmatiseerd en komen die gedragingen uit de studie naar voren als dingen die zij nietdoen en die ze dus ook niet kunnen accepteren van anderen. Anderzijds belangt parkeren op eengehandicaptenplaats hen niet rechtstreeks aan en zodoende wordt dat gedrag minder als storendbeschouwd. Dezelfde logica gaat op voor het dubbel parkeren, een gedrag dat ze zelf wel vertonen enniet verwerpen.57


Conclusie• Bijna de hele bestudeerde steekproef is al getuige geweest van slecht burgerlijk gedrag of van degevolgen ervan, een gedrag dat aan anderen toegeschreven wordt.• Want minder dan de helft van de jonge consumenten geeft toe dat ze zich zelf al minstens eenmaal aanzo’n onbeleefd gedrag hebben bezondigd. Franstaligen hebben de neiging gemakkelijker geschokt te zijndoor een gedrag en minder talrijk aan te geven het zelf al gedaan te hebben.• De meeste ondervraagde consumenten vinden dat goed burgerlijk gedrag een houding is met eerbied ofeen middel is om beter in groep te leven. Ondanks alles denkt één op de tien jongeren echter dat goedburgerlijk gedrag nutteloos is.58


AuteursEve Hanson, Marc VandercammenVerantwoordelijke uitgever :Marc VandercammenOIVOStichting van openbaar nut - ON 417541646Paapsemlaan 20 - 1070 BRUSSELTel. 02/547.06.11 - Fax. 02/547.06.01www.oivo.beUitgave 2011Catalogusreferentie – 510-11D 2011-2492-20©OIVOPrijs : 59 €Overnames voor niet-commerciële doeleinden toegelaten mits bronvermelding59

More magazines by this user
Similar magazines