Bomen leveren (pdf) - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Bomen leveren (pdf) - Nationale Bomenbank

Leveren en plantenNB9Productinformatie


Algemene informatieleveren en plantenDe Nationale Bomenbank richt zich op hettotale pakket van boomverzorgingsactiviteiten.Eén van die activiteiten is het leverenen planten van kwekerijbomen. Daarbijgaat de Nationale Bomenbank verder dananderen. Want vanuit gedegen onderzoeknaar de plantlocatie wordt een plan vanaanpak gemaakt. Dit plan omhelst het heleproject van groeiplaatsverbetering, leveren,planten, nazorg en eventuele garantie. Allesmet eigen mensen en middelen.Vanuit een gedegen onderzoek naar deplantlocatie wordt een plan van aanpakgemaakt voor groeiplaatsverbetering,Materiaalleveren en planten van bomen, nazorgen garantie. Alles met eigen mensen enmiddelen. Expertise in de verschillendeonderdelen van het proces en selectievan topkwekers in binnen- en buitenlandmaakt uw plantproject tot een succes.NATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kiDe Nationale Bomenbank maakt gebruikvan haar contacten in de boomkwekerijwerelden selecteert top kwekers inbinnen- en buitenland voor de inkoop vanlaanbomen. Per project kan deze selectieverschillend zijn. Daarnaast beschikt deNationale Bomenbank ook zelf over eeneigen laanbomenkwekerij met zwarebomen vanaf 20 tot 140 cm. stamomvang.Deze bomen worden uitsluitend biologischgekweekt. Per 21 januari 2008 beschikt zijover het Skal-certificaat en kan zij bomenleveren met EKO-productcertificaat.Afhankelijk van het project worden debomen samen met de klant uitgezocht engemerkt op de kwekerij zodat eenkwalitatieve afstemming over het materiaalvroegtijdig plaatsvindt.NazorgEen goede nazorg is essentieel in hetproces van het aanslaan van een boom.Nationale Bomenbank raad u een periodeaan van minimaal 3 jaar. Water geven iséén van de onderdelen van de nazorg.Snoeibegeleiding, toedienen van voedingen controle van zuurstofhuishouding zijn netzo belangrijk. Uit eigen onderzoek blijkt dat10% van de uitval veroorzaakt wordt doorwerkzaamheden bij de bomen na aanplant.Voldoende reden dus om nazorg uitte voeren. Dit wordt bij de NationaleBomenbank uitgevoerd door de afdelingonderzoek en advies. De resultaten van uwspecifieke project kunt u bekijken via onzewebsite. (zie ook productblad 10)PlantenHet planten van de bomen gebeurduitsluitend door eigen medewerkers enmet de grootst mogelijke zorg. NationaleBomenbank is specialist in het plantenvan ‘grote’ bomen. Het planten van debomen vindt plaats onder de criteria vanGroenkeur BRL boomverzorging. Dit wilniet zeggen dat er geen ruimte is vooreen eigen filosofie. Nationale Bomenbankvindt de belangrijkste aandachtspunten:• Laat vroegtijdig de toekomstigegroeiplaats door een deskundigebeoordelen (voorzorg).• Zorg vervolgens voor een optimalegroeiplaats door maatgerichteverbetering.• Zorg voor verwijdering van het jute enterugvouwen van het gaas in het plantgaten laat de kluit en omliggendegrond goed op elkaar aansluiten omdirecte doorgroei te waarborgen.• Plant de bomen nooit te diep.• Probeer de bomen zo laag mogelijk teverankeren om de boom te stimulerenin wortelgroei en stabiliteit.• Zorg altijd voor een beluchtings- en eenbewateringssysteem ten behoeve vanhet optimaal aanslaan van de bomen.• De bomen altijd snoeien.• Zorg voor begeleiding van de bomenin de aanslagfase (nazorg).PlantgatverbeteringDe kwaliteit van de groeiplaats is de grootstesuccesfactor voor de aanplant van laanbomen.Uit eigen onderzoek is geblekendat 40 % van de uitval van bomen wordtveroorzaakt door een slechte ondergrondsegroeiplaats.De medewerkers van de NationaleBomenbank bezitten de expertise om plantgatverbeteringsuccesvol uit te voeren meteigen middelen. Denk hierbij aan het stimulerenvan het bodemleven of uitwisselen metbomengrond, ééntoppig boomgarantzandof boomsubstraat RiWi of het aanbrengenvan Permavoid ‘Sandwich constructie’ ofTreebox HP.(zie hiervoor ook de productbladen 1 t/m 5)GarantieOp voorwaarde van uitvoering of goedkeuringvan bovenstaande, kunt u kiezenvoor garantie op de bomen gedurendede nazorgperiode.Standaard is dit 3 jaar.Nationale Bomenbank • (0184) 69 89 89 • www.nationalebomenbank.nl • info@nationalebomenbank.nl

More magazines by this user
Similar magazines