Het betrekken van en communiceren met ... - Biodiversity Skills

biodiversityskills.eu

Het betrekken van en communiceren met ... - Biodiversity Skills

Het betrekken van en communiceren met belanghebbendenPlannen voor de natuurWerken met actieplannen in de praktijk• die rechtstreeks betrokken zijn bij hetproces / de activiteit en die uitvoeringmoeten geven aan de praktische besluitenen acties in termen van planning enontwerp, en aan de daadwerkelijke implementatiein termen van bescherming,beheer, herstel of het creëren van habitatsen het daaraan gekoppelde werkmet soorten (zoals grondeigenaars en-beheerders, aannemers, natuurbeschermings-NGO’sen vrijwilligers);• die rechtstreeks de gevolgen ondervindenvan het plan of de activiteit, en erinvloed op kunnen uitoefenen, maar nietrechtstreeks betrokken zijn bij het werk(zoals eigenaars van naastgelegen land,omwonenden, jagers, vogelaars en recreatievegebruikers);• wiens toestemming, goedkeuring of(financiële) steun nodig is (zoals regionaleen gemeentelijke overheden,plaatselijke vertegenwoordigers vanministeries, overheidsinstanties enstaatsinstellingen);• die kunnen deelnemen aan de implementatievia inspanningen om de gemeenschapte mobiliseren of doordatzij een bepaald segment van de samenlevingvertegenwoordigen (zoals milieuorganisaties,gekozen ambtsdragers,vertegenwoordigers van de kamer vankoophandel, leden van een wijkadviesorgaanen religieuze leiders);• die misschien niet rechtstreeks betrokken zijn maar die in de positie verkeren om meningenvoor of tegen het plan of de activiteit te beïnvloeden (zoals plaatselijke beroemdheden,plaatselijke media, gekozen ambtsdragers, zakenmagnaten of vakbondsleiders, milieuorganisaties,vertegenwoordigers van de kamer van koophandel, leraren, leden van buurtverenigingenen religieuze leiders).Casus: Het publiek betrekken bij hetherstel van poelen met een hogenatuurwaarde (Nedersaksen, Duitsland)Kleine waterlichamen zijn voor de biodiversiteit zeer interessantegebieden omdat ze vele uiteenlopende kenmerken hebbenen overgangsgebieden vormen tussen water en land, waarde soorten van beide habitats bij elkaar kunnen komen. De afgelopendecennia zijn zulke gebieden drastisch in hoeveelheidafgenomen. Het landschap van Nedersaksen lijdt onder ditprobleem. Door de ruilverkaveling zijn er talloze (tijdelijke) waterlichamen(wilgenpoelen, kreken, enzovoort) teloorgegaanen hebben gespecialiseerde amfibieën bijgevolg kun habitatverloren. Daarentegen is er een grote hoeveelheid kunstmatigewaterlichamen in bebouwde gebieden (van tuinvijvertjestot hemelwateropvangbassins), die vanwege de grote diversiteitenorme mogelijkheden bieden voor soorten- en natuurbehoud.Dit project beoogt binnen de projectperiode van driejaar in Nedersaksen vijftig kleine waterlichamen te creëren ofte verbeteren. Tevens streeft het project ernaar 150 onbezoldigdevijveradviseurs op te leiden, wiens taak het zal zijn tuineigenarente adviseren bij problemen (bestaande literatuurover dit onderwerp is vaak ongeschikt en ontoereikend, omdatdeze hoofdzakelijk de meer algemene soorten betreft), helpenbij het inventariseren van tuinvijvers en de ‘inhoud’ ervan, entuineigenaren te informeren en voor te lichten. Over het algemeenis een nauwe samenspraak/betrokkenheid met alledeelnemers (bijvoorbeeld de onbezoldigde NABU-leden en dehuiseigenaren) belangrijk; dit geldt ook voor de besluitvormersvan de overheid.Met behulp van de belanghebbendenanalyse kunnen de verschillende belanghebbenden wordenonderscheiden naar hun vermogen om het proces (positief of negatief) te beïnvloeden en hunbelang bij de kwestie(s) waar het om draait. Hier kan de aanpak zich dan op concentreren. In debelanghebbendenanalyse wordt vastgesteld wie mogelijke partners zouden kunnen zijn en wat hunrol is tijdens specifieke, vaak kritieke stadia van de planning; bovendien wordt bepaald wie kan wordengeraadpleegd en moet worden geïnformeerd over de planning.In de meeste gevallen is een dergelijke benadering van drie eigenschappen die worden uitgezetin een eenvoudige tabel, voldoende om de doelgroepen en de belanghebbenden bij een plan of114

More magazines by this user
Similar magazines