Eéntoppig boomgarantzand 'Rotterdam' (pdf) - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Eéntoppig boomgarantzand 'Rotterdam' (pdf) - Nationale Bomenbank

Eéntoppig boomgarantzand‘Rotterdam’NAB o o3 Productinformatie


Algemene informatieééntoppig boomgarantzand‘Rotterdam’In het hedendaagse stadsontwerp vormteen duurzaam bomenbeheer een steedsgrotere uitdaging voor de stedenbouwkundigenen groenbeheerders. Door deintensieve bebouwing en de toenamevan de verkeersintensiteit wordt ook deondergronds beschikbare ruimte waarineen boom zich op een gezonde ennatuurlijke wijze kan ontwikkelen steedsverder beperkt. Eéntoppig boomgarantzand‘Rotterdam’ zorgt voor afdoendedoorwortelbareruimte onder voet- enfietspaden.Een definitie van de term ‘straatbomen’is moeilijk te geven. Logisch omdat eenboom van nature niet in een straatgroeit. Een boom heeft in de bestratingmet invloeden te maken die in de natuurniet voorkomen. Deze onnatuurlijk invloedenspelen de boom zowel bovengrondsals ondergronds parten. Aan de bovengrondseinvloeden als temperatuur,zonnestraling, wind en vochttoevoer isweinig te doen. Voor de ondergrondseen oppervlakkige invloeden zijn echterverschillende verbeteringen denkbaar.Een boom heeft ondergronds verschillendelevensbehoeften. In mate vanbelangrijkheid lopen deze parallel metdie van de mens:• Zuurstof• Water• VoedingsstoffenIn een straat heeft een boom een geringedoorwortelbare ruimte, deze ruimteis vaak ook nog sterk verdicht en aan deoppervlakte afgedicht, zodat indringingvan water in hoge mate wordt beperkt.Door de geringe doorwortelbare ruimtezijn tevens de voedingsvoorraden voorde boom snel uitgeput.Een medium dat speciaal door ons isontwikkeld en aan bovenstaande eisenvoldoet draagt de naam EéntoppigBoomgarantzand ‘Rotterdam’.Zanddeeltjes haken in elkaarNATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kTechnischespecificaties• Stabiel bewortelingsmedium voorbomen speciaal geschikt voor toepassingin groeiplaatsen onder verharding metlichte belasting zoals voet- en fietspaden• Voldoet aan het bouwstoffenbesluit• Is gefabriceerd onder RAG keurmerk• Maximaal gehalte organische stof 5 %Chemische eisen:Ph-KCL : 5,0-7,5 (EN 13027)Koolzure kalk (CaCO3) : < 2 g/100g droge stofChloride: < 210 mg/l substraat(EN 13652)Arseen (As) : < 15 mg/kg droge stofCadmium (Cd) : < 1 mg/kg droge stofChroom (Cr) : < 50 mg/kg droge stofKoper (Cu) : < 60 mg/kg droge stofKwik (Hg): < 0,3 mg/kg droge stofLood (Pb): < 100 mg/kg droge stofNikkel (Ni): < 20 mg/kg droge stofZink (Zn): < 200 mg/kg droge stofVoedingsgehalte:Fosfaat (P-Al) : 30-60 mg/100g droge stofKalium (1:5 CAT) : 120-300 mg/liter substraatMagnesium (1:5 CAT) : 120-360 mg/liter substraatStikstof: 80-160 g/kg droge stofFysische eisen:Droge stofgehalte: > 80% gewichtsprocenten(EN 13041)Stabiliteit (respiratie*): < 5 (*verbruik mmolO2 per kg O.S. per uur)Granulaire en organische stof indeling:Grofheid (M50) : > 400Eentoppigheid (D60/D10) : < 3Organische stof : 4-5%Lutum : 1-4%Organische stof + Lutum : 5-8%Fytosanitaire eis:Onkruidscore :

More magazines by this user
Similar magazines