Rondom de Toren - Editie 925

rondomdetoren

Het twee-wekelijks informatieblad Rondom de Toren van 2 juli 2015.

R T dRONDOMTerheijden & WagenbergDE TORENTweewekelijks informatieblad37e jaargang nr. 9252 juli 2015Oplage: 3650 stuks.


AAN DE KEUKENTAFEL MET....ADRIANUS MARIA (AD) VAN DONGEN65 JAAR EN NU?Thuis aan de keukentafel spreek ik met Ad en Gerrie van Dongen.Reden daarvoor: Ad is 65 jaar geworden, gepensioneerden wat nu dan? Even de paspoorten van beiden: Ad, geborenop 31-5-1950 te Oosterhout/Rijen. Gerrie, geboren op 30-09-1949 in Terheijden. Samen getrouwd (44 jaar), hebben samen 2kinderen en 4 kleinkinderen.Ad, mijn eerste vraag: Ben jij nou een Rijenaar of een Traaienaar?Ad: “Ik ben een Traaienaar, ik woon er al 44 jaar, voel me erthuis, heb bij veel Terheijdense bedrijven gewerkt en ken ookdaardoor zeker 80% van de mensen hier. Dat Gerrie geborenen getogen is in Terheijden helpt daar wel bij natuurlijk.” Enjouw hobby’s Ad? En zonder maar even te twijfelen: “Duiven ensamen met Gerrie fietsen.” Op mijn vraag aan Gerrie hoe zij dieeerste hobby vindt, is ook het antwoord duidelijk: “Niets, ik gameer voor het dameskoor en het volksdansen.”Ad, ik zit hier in verband met je pensionering. Je gaf net aan datje bij veel regionale en Terheijdense bedrijven hebt gewerkt, zoals?Ad: “Ik heb gewerkt bij ondermeer Van Groesen, Transma(Wagenberg, Made), Hendriks (Oosterhout), Den Exter, Jan vanRiel, Karremans, onze dierenspeciaalzaak en uiteindelijk het AntoniusAbt (allemaal in Terheijden).Ad, dan nu het Antonius Abt, hoe ben je daar terecht gekomen?Ad: “Via een vriendin van Gerrie, zij nam mijn CV mee naar AngelaRokven van het Antonius Abt. Om een lang verhaal kort temaken, ik mocht vrij snel daarna beginnen. Ik wist daar in eersteinstantie niets van!”Je werkte daar als logistiek medewerker, maar dat was veel meerdan alleen maar het ontvangen van goederen (eten en drinken,medicijnen, incontinentieartikelen en nog veel meer (red.)), hetregelen van de vuilafvoer en het rondbrengen van het koude enwarme eten. Ad: “Ja, naast dit soort zaken was, en is nog steeds,er het menselijke aspect van het werk daar. Je moet begrijpen,ik ken veel van de bewoners persoonlijk, maar ook hun familiesen veel wat er zich binnen die relaties afspeelde. Ik was en beneen soort klankbord dat luisterde en ook antwoord gaf. Voormij ontzettend belangrijk en naar zeggen ook voor die mensen.”Ad, en nu 65 jaar, gepensioneerd en wat nu? “We zijn natuurlijkoppasopa en -oma, maar even belangrijk is: De druk is er nu af,niets moet, alles mag en als we ergens zin in hebben doen wedat. Daarnaast voel ik me ook nog wel deels verantwoordelijkvoor wat ik de afgelopen 7 jaar bij het Abt heb gedaan. Daarkunnen ze op me rekenen als het moet.”Goed Ad en Gerrie, bedankt voor de thee, de redactie vanRondom de Toren en ik wensen jou en de jouwen alle geluk engezondheid toe en ik weet zeker dat ik jou nog vaak op de fietszal zien op weg naar een leuke, ongedwongen klus.Paul ter Sluis, redactielid Rondom de Toren.UITGAANSTART KAARTVERKOOP‘A NIGHT AT VEGAS’Op woensdag 1 juli start de kaartverkoopvoor ‘A Night at Vegas’, het themaconcertvan Harmonie Terheijden. Reguliere ticketskosten € 15,- per stuk en zijn verkrijgbaarbij D.I.O. drogisterij Relinde Fijnaut, Café deHarmonie en de Cour in Terheijden en bijBakkerij Van Dongen in Wagenberg.Naast de reguliere tickets zijn er ook VIP-ticketsverkrijgbaar. De VIP-tickets kosten € 100,- per stuk. Ukrijgt daarmee een plaats aan een VIP-tafel voorin de zaal inclusiefchampagne! Natuurlijk kunt u deze tickets ook per tafel (5plaatsen) bestellen. Deze VIP-tickets zijn alleen te bestellen viamarsha@harmonieterheijden.nl.Op vrijdagavond 20, zaterdagavond21 en zondagmiddag 22november wordt De Cour omgebouwdtot een heus casino.Naast de hoofdartiest, Frank inPerson, gaat ook zangeres Ilonkavan Hooydonk haar medewerkingverlenen. We mogenalvast verklappen dat ze tijdens‘A Night at Vegas’ samen metHarmonie Terheijden onderandere de hit Jolene van DollyParton ten gehore zal brengen!We kennen Ilonka natuurlijkomdat ze een echte Traaise is.Daarnaast is ze bekend als zangeresvan de, inmiddels opgeheven,coverband SOC die in 2012 werd uitgeroepen tot ‘Bestecoverband van de Benelux’. Onlangs deed ze nog mee in de productieVluchtweg en inmiddels zingt ze regelmatig als invallerbij verschillende bands. Daarnaast is ze druk bezig met diversemuzikale projecten. Houdt u Rondom de Toren en onze websitewww.harmonieterheijden.nl in de gaten voor updates omtrenthet programma.JULES DE CORTE – PROGRAMMAin het Witte Kerkje van TerheijdenOp dinsdagmiddag 25 augustusom 14.00 uur zullenzanger Bert Tielemans en pianistKees van Zantwijk in hetWitte Kerkje in Terheijdenoptreden met hun programma“Hommage aan Jules deCorte”.Vooral de oudere generatie zalzich Jules de Corte nog herinnerenals de blinde zanger/pianistdie vele bijzondere luisterliederenheeft geschreven. Zijnbekendste nummer is natuurlijk“Ik zou wel eens willen weten……”. De teksten van Julesde Corte blijken onverminderd actueel. De liederen zijn vrolijk,melancholiek, scherp en liefdevol, poëtisch en geëngageerd. Bert2


Dat verdienteen bloemetje!Jumbo doet er alles aan om uw ideale supermarkt tezijn. Zo vinden wij dat u gegarandeerd zeven dagenlang moet kunnen genieten van een bos bloemen.Daarom hebben wij de unieke vaasgarantie. Staan debloemen minder dan een week, dan krijgt u van onsgratis een nieuw vergelijkbaar boeket. Jumbo gaatecht veel verder! Ontdek het zelf.Terheijden: Hoofdstraat 617


meer overtuigd geraakt van het belang om als gemeente Drimmelenaan te sluiten bij JOGG. In het belang van onze kinderen,jongeren en onze gezondheid.BESTEMMINGSPLANNENHet komt regelmatig voor dat de gemeenteraad beslist over eenwijziging bestemmingsplan. Voordat het te nemen besluit aande raad wordt voorgelegd gaat er een zorgvuldige procedureaan vooraf. Door deze werkwijze wordt recht gedaan aan deinitiatiefnemer maar ook aan de “buren” die geen onevenredigehinder mogen ondervinden van de (nieuwe) ontwikkelingen.Binnenkort komen er wederom enkele wijzigingen bestemmingsplanaan de orde. Een ervan is de verandering van de bestemmingkatholieke Kerk Hooge Zwaluwe. Het CDA vindt datdeze veranderingen passen binnen de kaders die gelden voordit gebied en hecht grote waarde aan wat de bewoners er vanvinden. Wanneer er zienswijzen worden ingediend door bewoners/betrokkenenworden die serieus genomen en getoetst o.a.in een hoorzitting. De beste oplossing is altijd dat indieners eninitiatiefnemer er samen uitkomen en er geen zienswijzen meermeeliften naar de raadsstukken. Dan weet je als politieke partijdat bij de ter inzage ligging van 6 weken na het besluit geennieuwe bezwaren worden ingediend.CDA Drimmelen.SCHOLEN2 GENERATIES BASISSCHOOL ZONZEELGENIETEN VAN LEUKE ACTIVITEITStudenten van het Vitalis College in Breda,vanuit de opleiding Sociaal CultureelWerk, hebben de opdracht gekregen omeen activiteit te organiseren voor kinderenen hun grootouders. Zij hebben daarvoorbasisschool Zonzeel benaderd en op donderdag 11 junihebben de kinderen van groep 6 en 7 samen met hun grootouderscupcakes gebakken.Het was mooi om te zien hoe goeder werd samengewerkt en hoe iedereendaarvan genoot. Op school, samenmet je opa en/of oma, samenwerkenaan hetzelfde doel. Dat is toch uniek.Wij willen de studenten die deze leukeactiviteit hebben georganiseerd, hartelijkdanken. Maar vooral willen we de opa’s en oma’s heel erg bedankenvoor het meewerken aan deze activiteit. Het was echtgenieten. Je kon ook aan de kinderen zien dat ze het heel apartvonden en dat was het ook.Het was voor veel opa’s en oma’s al jaren geleden dat ze op bezoekzijn geweest op een basisschool en ze keken dan ook hunogen uit bij alle nieuwe dingen die ze tegenkwamen. Digiborden,moderne methodes, computers in alle klassen, bijzonder licht,hoog meubilair.Maar het belangrijkste…... ze hebben met hun kleinkind een fantastischemiddag beleefd: Grandioos.KABOUTERPAD LOPEN IN DE LINIEHOFLeerlingen ontdekken kabouters met opdrachten inNatuurparkWat kom je tegen als je in eenNatuurpark het Kabouterpad8


gaat lopen? Daar waren deleerlingen van de groepen 1 en2 van basisschool De Zeggewijzereigenlijk wel nieuwsgierignaar. In de klas was er deafgelopen weken uitgebreid gesprokenover het thema ‘buitenspelen’. Wat kom je tegen als jebuiten speelt? Heel veel kleinebeestjes en diverse planten! Terafsluiting van het project stondop vrijdag 12 juni jl. een uitstapjenaar het natuurpark De Liniehof in Made op het programma.Een klein schoolreisjeVrijdagmorgen 12 juni stond er een bus klaar voor de leerlingen.Dat ze met allemaal op pad gingen met een bus werd volenthousiasme ontvangen, het was net een klein schoolreisje!Glimmende koppies achter de ramen en samen op pad naar hetNatuurpark De Liniehof in Made, het was een feestje!Dieren en planten in de natuurDe afgelopen weken was erin de klas veel gesproken overde natuur. Wat voor dierenvind je in de natuur? En hoekun je je het best gedragenin de natuur als je veel dierenwilt zien? De kinderen wistenhet precies! Zachtjes pratenis wel verstandig, want andersjaag je de dieren weg. En die‘missie’ lukte goed! Ze hebbenkikkers, slakken, wormen, libellen,sprinkhanen, schaatsenrijdertjes,bootsmannetjes (bozemannetjes zei een kleuter)gezien. En ook diverse planten,zoals boterbloem, berenklauw,paardenbloem, vingerhoedskruid, brandnetels, waterlelies enmadeliefjes.Kabouterpad gelopenHet pad dat de leerlingen volgden was het kabouterpad. Onderbegeleiding van een aantal vaders en moeders volgden ze ingroepen de route die de kabouters aangaven. Iedere kabouterhad een opdracht voor de leerlingen. Bijvoorbeeld: Ga op hetbruggetje staan en zie je welke beestjes er boven het water jagen?En wat weet je allemaal over slakken? Ze ontdekten dat alsje zachtjes water over een slak spuit, de slak uit zijn huisje komt.En zo waren er nog veel meer ontdekkingen!Na afloop werd iedereen getrakteerd op een toastje met honingen limonade. Voor de ouders stond een kopje koffie en theeklaar. Alles was perfect geregeld door Ankie Stoop van de MadeseNatuurvrienden. Hartelijk dank voor de gastvrijheid en deleerzame, gezellige ochtend!Voor al uwFEESTEN!RAADHUISSTRAAT 134844 AA TERHEIJDENT. 076-5931353 / F. 076-5934343Partycentrum, café - restaurantDe Gouden Leeuwwww.degoudenleeuwterheijden.nl9


ENGELSE LES VANAF GROEP 4 OP OBSDE WINDHOEKVroeg aanbieden van vreemde taal werpt vruchten af‘Please open your book on page 44.’ Zostart de Engelse les vandaag op openbarebasisschool De Windhoek. Jonge kinderenhebben het vermogen spelenderwijs eenvreemde taal op te pikken. Het is een kansdie we op OBS De Windhoek niet latenliggen. Daarom krijgen alle leerlingen vanafgroep 4 elke week Engelse les. En dat werpt zijn vruchten af.VreemdetalenonderwijsKinderen komen elke dag in aanraking met de Engelse taal, viatelevisie, internet, sociale media, computerspelletjes en gewoonop straat. Uit onderzoek blijkt echter dat alleen met dit buitenschoolsaanbod leerlingen de Engelse taal niet goed leren. Maarhet goed beheersen van de taal is wel belangrijk, aangezien Nederlanderssteeds vaker Engels nodig hebben op internet, aan detelefoon, op straat, op het werk en tijdens hun studie. Daarom ishet vroeg aanleren van Engels op de basisschool belangrijk. Zo’n17% van alle scholen begint in groep 1 tot en met 4 met vroegvreemdetalenonderwijs. De Windhoek is er één van.Jong geleerd is oud gedaanSinds enkele jaren krijgen de leerlingen van De Windhoek inTerheijden vanaf groep 4 Engelse les. De les maakt deel uit vande lesmethode en sluit daardoor naadloos aan bij de anderevakken. In de onderbouw luisteren we naar Engelse liedjes, doenwe woordspelletjes en oefenen we korte gesprekken. Op dezemanier maken de jongste leerlingen spelenderwijs kennis met detaal. Naarmate de leerjaren vorderen is er meer en meer aandachtvoor uitspraak, zinsbouw en grammatica. De leerkrachtspreekt tijdens de les zoveel mogelijk Engels en de leerlingenworden gestimuleerd in het Engels vragen te stellen en antwoordente geven.Gesprekken voeren in het EngelsAfgelopen week werd in groep 7 en 8 het thema “Familie” behandelden was het onderwerp van de Engelse les “De bruiloft”.‘Would you like to hand out the books?’ vraagt de leerkracht.De desbetreffende leerling antwoordt heel vanzelfsprekendmet ‘yes’ en start met het uitdelen van de boeken. De lesbegint met een oefening in uitspraak. De oefenwoorden hebbenbetrekking op een bruiloft. Woorden als wedding, groom, aunt,mother en bride zijn prima uit te spreken. Het woord photographerblijkt wat lastiger te zijn, maar ook dat lukt na een paarkeer oefenen. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag methet toepassen van de woorden. Dit wordt gedaan in korte gesprekkendie zij met elkaar voeren. Een schrijfoefening en eenopdracht op de computer zijn ook onderdeel van deze les. Enals je een woord niet weet, zoek je het gewoon even op in hetwoordenboek.Positief resultaatHet beleid van De Windhoek om al in de onderbouw de leerlingende Engelse taal te leren, werpt zijn vruchten af. De vanzelfsprekendheidwaarmee de leerlingen omgaan met de vreemdetaal is typerend. Ze zijn er zichtbaar mee vertrouwd. Eenfoutje maken mag en iedereen doet z’n uiterste best om zich inhet Engels uit te drukken. Leerlingen helpen elkaar bij het vindenvan de juiste woorden en genieten zichtbaar van de les.VOLOP GENIETEN VAN SPELLETJES ENACTIVITEITEN IN DE BUITENLUCHTBuitenspeeldag op OBS De Windhoek: feest voor heelTerheijdenDe sfeer was uiterst gezellig, de opkomst was hoog, de zonscheen en er werd enthousiast meegedaan aan de activiteitentijdens de Buitenspeeldag op openbare basisschool De Windhoekop 10 juni jongstleden. In alle opzichten was het een geslaagdemiddag voor alle aanwezige kinderen en volwassenen uitTerheijden. De opbrengst van de middag gaat naar de StichtingVrienden van het Puzzelbad.Feestelijke openingOm half 2 werd de Buitenspeeldaggeopend door wethouderHarry Bakker, Marc Embregts,directeur van De Windhoek, enLilian Lambrechts, coördinatorDorpsgericht Werken. HarryBakker overhandigde eencheque van € 375,-. De subsidieis onderdeel van de regeling ‘Samen aan de slag’. De GemeenteDrimmelen biedt inwoners die een activiteit organiseren hiermeefinanciële ondersteuning. De opening eindigde met dansendekinderen, enthousiast meebewegend op Kinderen voorKinderen. Het feest kon beginnen!Skaten met een wereldkampioenDe skate clinics van AnnamarieThomas, tweevoudig wereldkampioenschaatsen en Deltalenttrainer, vormden eensportief hoogtepunt. Samenmet Goof Huijben van ijs- enskeelerclub IJsco leerde zij dejonge skaters allerlei skatetechniekenop het schoolplein aan de Buntlaar. Met rode konenvan de inspanning namen de deelnemers trots hun diploma inontvangst. Wat hadden ze genoten!Breed aanbod van activiteitenNamens tafeltennisverenigingT.I.O.S. gaven Jan-Willem Stoop,wethouder van sport, en EdwinWiersma clinics. Daarnaast washet pony rijden erg populair.Op de straat, die was afgezetvoor verkeer, was de hindernisbaanen fancy fair. Er werdenzelfgemaakte sieraden, cupcakesen tweedehands spullen verkocht en er was een grabbelton.Bij hulpkrachten Mehmet en Michel, cliënten van SOVAK, kondenkinderen blikgooien.Kinderen konden uitleggen hoe hun ideale speelplaats eruitzietaan Lilian Lambregts en John Mandemakers, die de wensen inventariserennamens de gemeente.Op het schoolplein aan de Abtslaan vermaakten kinderen zich10


VISKER VOOR KEUKENSVoor een bijzondere en betaalbare keuken op maatKeukens Keukenapparatuur KeukenmontageBredaseweg 534844 CK TerheijdenT: (076) 593 49 49www.viskerkeukens.nlop het grote springkussen, in de zandbak, op het verkeerspleinen bij het rad van fortuin. Ze konden zich ook laten schminken.Op het plein werden drankjes, sapjes, smoothies, chips en cakeverkocht. De opbrengst is voor de Stichting Vrienden van hetPuzzelbad.AfsluitingAan het einde van de middagkwam iedereen samen op hetschoolplein voor de afsluiting.Veel leuke prijzen, gesponsorddoor Terheijdense bedrijven,werden weggegeven tijdensde loterij. Directeur Marc Embregtssloot de middag af metde woorden: ‘Soms heb je dagen dat alles meezit, en vandaagis zo’n dag.’ Inderdaad: alles klopte. De sfeer was geweldig, hetweer was perfect en er waren zoveel kinderen en volwassenenuit heel Terheijden!Hartelijk dankVeel dank aan iedereen die is langs geweest. Samen hebben we ereen fantastische dag van gemaakt! Wij zijn bijzonder trots, zoalswij met zijn allen deze Buitenspeeldag tot zo’n succes maakten.Alle hulpkrachten bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!Hartelijk dank aan schaatskampioen Annamarie Thomas enGoof Huijben en de andere begeleiders van activiteiten, zoalswethouder Jan-Willem Stoop en Edwin Wiersma, ClaudiaKas en haar hulptroepen en Ruud Verstraten van BoekhandelHet Verboden Rijk. Maar ook lof voor de leerlingen, dieactiviteiten organiseerden en begeleidden, de (groot)ouders,vrienden en buurtgenoten en natuurlijk Mehmet en Michel.Dank ook aan alle sponsoren: Bakkerij Jurgen van Dongen, Jumbo,Jumpservice Made, Rabobank Amerstreek, Tandenzorg, Tand-artspraktijk De Waard, DA Drogisterij Relinde Fijnaut, Tinckerbell,Liever Thuis, Jola Mode, Rijk Zwaan, De Biedermeier enToptiekske.Bijzondere dank aan Harry Bakker en Lilian Lambregts voor desubsidie en ondersteuning. Dankzij jullie bijdrage konden wezo’n mooi en gevarieerd programma aanbieden!Tot volgend jaar!Volgend jaar organiseren wij wederom de Buitenspeeldag in Terheijden.We zien jullie graag op woensdag 8 juni 2016 op DeWindhoek voor de volgende Buitenspeeldag!TRAAIERIETERUGBLIKInmiddels is de Traaierie al weerachter ons. Stichting BehoudAntonius Abt was aanwezigmet een kraam waarin wij vogelhuisjesverkochten, speciaalgemaakt voor onze Abt (ook te bestellen via ons e-mailadres).En ook hebben wij een aantal nieuwe “vrienden” gemaakt. Verderwas er in de kerk veel te doen: een expositie van amateurkunstenaars,een slide show van prachtige foto’s en eenaantal zangers en zangeressen heeft hun repertoire ten gehoregebracht. Kortom een leuke afwisselende middag in onze Abt.Antonius Abt DubbelHet Antonius Abt Dubbel is exclusief gebrouwendoor Puzzelaer en uitsluitend bij ons te koop. Flesinhoud 33cc: € 3,50 en 75cc: € 7,95 te bestellendoor een e-mail te sturen naar stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.11


OPROEPMULTIPLE SCLEROSE,aan de buitenkant zie je vaak niks17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan debuitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er dagelijkslast van. “Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”; een grootprobleem voor veel mensen met Multiple Sclerose. Waarom kanje soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van eenscootmobiel? Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingenen de andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen niette begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen enfamilieleden zich in tijdens de collecteweek van het NationaalMS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies,uitval aan armenen benen, en zetten zich in omMS een gezicht te geven. Ookheel veel mensen met MS doenmee met de collecteweek.Degenen die niet kunnen ofwillen collecteren hangen devlag uit tijdens de collecteweek.Echter, we kunnen ons gezichtnog lang niet bij alle huizen latenzien. We zoeken nog meermensen die MS een gezicht willengeven. Heb je 2 uurtjes detijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aanMS? Meld je aan als collectant en help mee. Kijk voor meerinformatie op www.nationaalmsfonds.nl.Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek(voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS),begeleiding en voorlichting.Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis(NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS Fonds is100 % afhankelijk van giften.VRIJWILLIGERS GEVRAAGDStichting Welzijn en Ondersteuning (SWO)is een brede welzijnsinstelling voor de gemeenteDrimmelen. Het VIP is een centraleplaats waar vacatures en vrijwilligersaan elkaar gekoppeld worden. Hieronderleest u enkele vacatures. Er zijn er nog veelmeer, in alle denkbare sectoren, van administratie tot zorg. Opde digitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/vip vind je eenvolledig overzicht. Heeft u interesse in één van deze vacatures,bel dan met 0162-451894 of mail naar VIP@swodrimmelen.nl.Een vrijetijdsmaatje (3247)Houd je van gezelligheid? Een jonge vrouw van 22 jaar die in eenhuis van Sovak woont, houdt heel erg van gezelligheid, van samenkletsen, sporten en koken. Je doet haar een enorm plezierdoor geregeld een keertje langs te komen.Kabelkrantmedewerker (3258)Een mooie vacature voor mensen die altijd op de hoogte zijnen willen zijn van de actualiteiten. Twee keer per dag wordt dekabelkrant voor bewoners en mensen van de aanleunwoningengeactualiseerd. Je kunt dit doen in hun studio of vanuit je eigenhuis.12


Chauffeur dagverzorging (3288)Voor chauffeurs die iets willen betekenen voor anderen. Je haaltmensen op en brengt ze naar de dagverzorging bij het woonzorgcentrumAntoniusabt en/of zorgboerderij Poolse Dreef.Hierdoor help je mee om mensen die zelfstandig wonen eenzinvolle en aangename dag te bezorgen.Consulent vrijwilligerswerk (3155)Ben je goed in gesprekken voeren en vind je het leuk om te bemiddelenen te begeleiden? Onze vrijwilligers komen bij mensenthuis voor een praatje, gezelschap en/of wat begeleiding. Consulentenkunnen hierin verschillende taken doen zoals secretarieel,doen van intakes, bemiddelingsgesprekken, begeleiden vanvrijwilligers.Buurtbemiddelaar (519)Vind je ook dat je als buur geen conflicten met elkaar moethebben en dat problemen besproken moeten worden? BuurtbemiddelingDrimmelen zoekt mensen die hier aan mee willenhelpen door te begeleiden en (mede) te zorgen voor een goedeonderlinge communicatie.INLOOPAVONDVAN ALLES WATWoningstichting Volksbelang, Oome Raamsdonk BV en DuraVermeer Bouw Rosmalen BV organiseren een inloopavond op6 juli 2015 in de Cour in Terheijden van 18:00 uur tot 19.30uur. U bent van harte welkom.Deze zomer starten we met de bouw in Terheijden op twee locaties.Wij willen u dan ook graag informeren over de start vande werkzaamheden op het Oranjeplein. Ook kunt u uw vragenstellen over de planvorming aan onze collega’s onder het genotvan een kopie koffie of thee.BrabantstraatOp deze locatie realiseertWoningstichting Volksbelang12 eengezinswoningen (koop).Deze koopwoningen zijn indecember 2014 allemaal verkocht.De woningen wordengebouwd door Dura Vermeer.De oplevering wordt verwacht in december 2015.MarkstraatOp deze locatie realiseert WoningstichtingVolksbelang 16huurwoningen voor diversedoelgroepen. Aan de Markkantzijdekomen 4 seniorenwoningen,op de hoek Markkanten Brabantstraat worden6 appartementen voor startersgerealiseerd en aan de Brabantstraat komen 2 benedenwoningenen 4 bovenwoningen voor starters. Deze woningen wordengebouwd door Oome Raamsdonk. Naar verwachting wordende woningen in het 3 e kwartaal 2016 opgeleverd. Om in aanmerkingte komen voor deze huurwoningen moet u ingeschrevenstaan als woningzoekende via www.woneninnoordbrabant.nl.Een aantal maanden na de start van de bouw worden de woningengeadverteerd op de website en kunt u reageren.LANDELIJKE OPEN IMKERIJDAGST. AMBROSIUSGILDEOp 11 juli a.s. is het landelijke open imkerijdag (www.bijenhouders.nl).Een prachtige gelegenheid dus voor u om van hetTeteringse St. Ambrosius bijenhoudersgilde hun 1 jaaroude, zelfgebouwde, gezamenlijke bijenstal te gaan bekijken. Ietsvoorbij Galgenstraat 12 in Teteringenhebben zij op een prachtigeplek, tegen de bosrand aanen uitkijkend over weilanden,een stal gecreëerd voor de ledenvan het gilde, maar vooralook voor geïnteresseerden dieook bijen zouden willen houden,maar daar in hun directeomgeving niet de kans voor hebben. De stal staat er ook voorde bijen op een fantastische plek. Eten volop in de nabijheid:paardenbloemen, acacia’s, lindebomen en een prachtig stuk metbloeiende akkerrandbloemen recht voor de neus. Dit komt debiodiversiteit, en dus ook de gezondheid van de bijen, ten goede.Het St. Ambrosiusgilde is opgericht op 22 oktober 1717. Inde aanloop naar het 300-jarig bestaan in 2017 bedachten de ledendat een gezamenlijke verenigingsstal een goede impuls zoukunnen zijn o.a. voor een groter aantal leden. Ook bedacht hetbestuur dat er vast mensen in de directe omgeving (Teteringen,Breda, Prinsenbeek, Terheijden, Den Hout, Oosterhout) zoudenkunnen zijn die graag bijen zouden willen houden, maar niet degelegenheid hebben. In een stad of buitenwijk gaat dat moeilijk.Hierbij wordt ze de gelegenheid geboden om dat wel tedoen. Voor meer informatie hierover: Jos Oprins 076-5931055.Tijdens de landelijke imkerijdag is ook de “DeOPRINSSTAL” te bezoeken tussen 10.00 en16.00 uur. Er wordt dan uitleg gegeven over debloemetjes en de bijtjes, kinderen kunnen kaarsjesmaken van was en zich aankleden als eenechte imker (camera’s meenemen!), er zijn honingkoekjes,er is een prijsvraag en natuurlijk is er ook heerlijke,verse en zeer gezonde honing te koop. Bent u geïnteresseerdin de wondere bijenwereld als kijker, luisteraar óf (beginnend)imker of wilt u uw (klein)kinderen hiermee kennis laten maken,dan moet u zeker 11 juli naar de bijenstal van St. Ambrosiusgaan! Zoals vermeld is het adres dichtbij de Galgenstraat12 in Teteringen. Van daaruit is de te volgen route en de parkeerplaatsuitgepijld. Het is een bijzonder gezicht om de “bezigebijen” van St. Ambrosius in hun prachtige omgeving van dichtbijte kunnen bezien. Vanzelfsprekend krijgt u hierbij perfecte uitlegvan de aanwezige imkers.13


ENGELEN EN WERELDKAMPIOENEN INDE COURZaterdag 20 juni warende Miss Beauty verkiezingenvan Noord-Brabanten Zeeland in de Cour inTerheijden. Het leek welof je in de hemel was belandvol met de mooisteengelen die je glimlachendwelkom heetten in eenbomvolle Hemelse Theaterzaal.Het was een geweldig mooie show die straalde vanaf hetbegin tot het eind. ‘s Middags de repetities en generale repetitiesen vanaf 20.00 uur een show die pijn deed aan de ogen, wateen schoonheden waren het. Na lang beraad van de jury warener de winnaressen, de bloemen en de talloze fotografen voor defotoshoot. En enkele goddelijke tranen van degenen die het netniet geworden waren. Voor mij hadden ze allemaal miss Brabantof Zeeland kunnen worden. Na de show, inmiddels in de vroegeuurtjes, zag ik iemand nog bezig met de bar te poetsen. Toen ikdichterbij kwam, zag ik dat het mijn vrouw Carla was: gelukkigwas er nog een engel in de Cour gebleven waarbij ik nog eenbiertje kon bestellen.De dag ernaIn de middag hoefde alleen de grote zaal nog geschuurd te wordenen leek er niets meer op dat er een missverkiezing hadplaats gevonden. Ik was net bezig om water in de schrobschuurmachinete gooien toen Jeroen Hoogveldt zijn spullen kwamophalen en wij het wel en wee van het afgelopen weekend bespraken.In alles leek het een gewone dag te gaan worden en25PieterBreughelstraat 12Postbus 1634940 AD RaamsdonksveerT 0162 51 80 98E info@marquart.nlI www.marquart.nlna een kwartier bijkletsen ging ik weer aan de slag en Jeroenwaarschijnlijk ook. Tot de volgende bezoeker zich aankondigde:of hij even wat spullen in de zaal mocht ophangen voor deavond? Mag wel, maar de zaal niet vuil maken Jan. Maar wat isde reden dat je de zaal gaat versieren? Nou, de reden is datmijn zoon Kevin en zijn vriendin Melissa wereldkampioen karatezijn geworden. Even viel er een stilte….. heb je de dag ervoorde hemel op bezoek gekregen en denk je: gekker kan het nietworden, bleek niets minder waar te zijn. Wereldkampioenen inen uit Terheijden, vergeten waren de engelen, vergeten was watJeroen en ik zojuist besproken hadden, vergeten mijn zwarehoofd na de nodige biertjes in het weekend: wereldkampioen,wereldkampioen, wereldkampioen! Trots was het gevoeldat me overviel. Dat was ik al toen ze zomaar eventjes Europeeskampioen werden maar de beste van de wereld, ja U leest hetgoed, wereldkampioen na jaren lang trainen in de Markstraat6 in de Cour Terheijden. Kevin en Melissa, namens het heleCour-team en in het bijzonder van Carla en Rini proficiat. Zoude Cour dan toch het voorportaal van de hemel zijn?Maar het gaat maar doorZaterdag en zondag 4 & 5 juli staan in teken van de dans. DansstudioJUMP heeft dan haar jaarlijks optreden met 6 voorstellingendie nagenoeg uitverkocht zijn. En of het al niet genoeg is:zondag 12 juli voor het eerst in het Courtheater DansschoolFUSE uit Terheijden welke in een recordtijd uitverkocht raakte.Proficiat Femke.VakantieHet is zo weer vakantie en dan gaan we genieten van anderedingen dan onze Cour-beslommeringen, effe niet in de hemel,effe geen bingo, effe geen muziek en dansevenementen, effe….?Als effe maar echt effe is, ik heb nou al heimwee.Bedankt voor een geweldig seizoen allemaal en fijne vakantiezovast. Rini en Carla, www.decour.nlWWW.RONDOMDETOREN.NL14


OMROEP DRIMMELEN“Altijd in de buurt”Omroep Drimmelen zendt beeldenuit van:42 ActueelKorte nieuwsflitsen van lopendeactualiteiten van en voor Drimmelenen omgeving waarbij actueleonderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u eennieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden?Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.Bezoek aan het crematorium in OosterhoutDit jaar werd in Oosterhouteen nieuw crematorium geopend.Wij vroegen ons afwat er allemaal speelt rondomeen crematie en waar de nabestaandenrekening mee moetenhouden. Om hierover meer teweten te komen brachten weeen bezoek aan het crematorium.In ons verslag wordt verteld wat de stappen zijn als eendierbare komt te overlijden en krijgt u een kijkje in verschillenderuimtes van dit pand.Jazz High SwallowHet was weer een feestelijkemiddag op 20 juni inHooge Zwaluwe. ToonArtorganiseerde daar op hetRaadpleintje voor de negendekeer een jazz-middag. De16-koppige bigband Djazzkefetuit Wagenberg liet met hun repertoire van jazz,swing en popmuziek de bezoekers swingen. Genoeg redenom al weer uit te kijken naar de volgende lustrumuitvoeringvan Jazz High Swallow. Maar nu natuurlijk eerst nagenietenmet de impressie die we van deze editie maakten.Terheijdense PaardendagDit jaar werd voor het eerstde Terheijdense Paardendaggehouden. Op 7 juni vertrokeen kleurige stoet aanspanningenen amazones vanaf deMunnikenhof voor een recreatieritvan 20 of 30 km door demooie omgeving. Wie weet ishiermee een nieuwe traditie geboren, want de reacties van dedeelnemers tijdens het afsluitende buffet waren heel enthousiast.Of zoals één van de deelnemers het verwoordde: “Ditsmaakt naar meer”.Puur GenietenIn het weekend van 6 en 7 juniwerd voor de tweede keer hetevenement Puur Genieten georganiseerdin Drimmelen. Ophet programma stond een combinatievan food en lifestyle enZoals het klokjethuis tikt,tikt het nergensJJaapRasenbergBouw.nlBouwen aan de toekomst“Samen metEllen ben ik eengoed team!”“Zorg is heel persoonlijk. Dankzij de kleineteams waar Thebe mee werkt, krijg ik altijdzorg van iemand die ik ken.”Ook in Wagenberg en Terheijden werktThebe met een buurtteam. Daarnaast kuntu bij Thebe terecht voor uitleenproductenen kunt u met vragen elke weekaankloppen bij het verpleegkundigspreekuur in het Kruisgebouw.Meer informatie? www.thebe.nl of bel 088- 117 32 16een activiteitenprogramma. Debezoekers konden deelnemenaan de kids-cupcake-workshopen aan allerlei sportieve activiteiten,zoals tobbedansen, cac-15


tus ringwerpen en spijkerbroek hangen. Maar gewoon gezelligrond wandelen en genieten van alles wat er te beleven en tebekijken was, viel bij veel bezoekers in de smaak. Omroep Drimmelenging een kijkje nemen en maakte een sfeerimpressie.Popkoor SwitchPopkoor Switch bestaat 5 jaar en neemt in dit jubileumjaar deelaan tal van activiteiten. Zo traden ze op tijdens Klundert Glundertop 30 mei, gaan ze binnenkort naar Ulvenhout en gaven zeop 29 april een concert in de Mayboom in Made dat druk werdbezocht. Een compilatie van een deel van hun repertoire kunt unu zien in de uitzending van omroep Drimmelen.LUSTRUMEDITIE DRIMMELENSEEENDAAGSE!Zondag 5 juli a.s. wordt de Drimmelense Eendaagse voor devijfde maal georganiseerd. Opnieuw wist de organisatie (vorigjaar opgegaan in een stichting) het evenement gratis te houden.Met dank aan diverse sponsors en subsidieverstrekkers mogendeelnemers dit jaar zelfs rekenen op iets extra feestelijks vanwegehet jubileum. Wat dat is, verklappen we niet. Starten kan tussen08.30 uur en 09.30 uur in een Drimmelense kern naar keuze:Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden, Drimmelendorp,Wagenberg. Er zijn gratis routeboekjes met een duidelijkeroute- beschrijving beschikbaar. Daarnaast is er, net alsvoorgaande jaren, weer een aantal (nieuwe) bijzonderheden inhet boekje opgenomen over zaken waar men langs wandelt. DeDrimmelense Eendaagse is een écht wandelevenement maarzeker ook een aanrader voor wie van natuur, cultuur en historiehoudt. De route is 30,5 km lang, EHBO is overal aanwezig.Inschrijven (niet verplicht) kan via drimmelense1daagse@kpnmail.nl. Meer info alsmede adressen van de zes startlocatiesvindt u op www.drimmelense1daagse.nl De startlocaties zijn:Café De Kroeg Havenkade 25 Drimmelen, Café De PolderpubKerkstraat 6 Lage Zwaluwe, De Zonzeel Poolsestraat 13 HoogeZwaluwe, Gemeenschapshuis Plexat Kerkstraat 22 Wagenberg,Café De Zevende Hemel Hoofdstraat 20 Terheijden en HetTrefpunt Raadhuisplein 1A Made.Namens de organisatie: graag tot zondag 5 juli.in de gelegenheid, neem dan contact op met secretarisjeugd@svterheijden.nl.VOETBALKAMP VOOR JEUGD S.V.TERHEIJDEN WEDEROM GROOT SUCCES!Vrijdagavond 19 juni rond de klok van 18.00 uur verzamelden,met toch wat gespannen gezichten, eenkleine honderd jeugdleden van s.v. Terheijden in deleeftijd van 6 tot 15 jaar zich op het parkeerterreinbij de Brandweerkazerne om te vertrekken naar eenkampeerboerderij in Loon op Zand voor het jaarlijkse voetbalkamp.Een traditie van al meer dan 25 jaar. En genoten hebbenze!De jonkies begonnen met een speurtocht in het bos en de ouderengingen eerst naar een zwemparadijs om na de gezamenlijkebarbeque en een quiz, de bedden op te gaan zoeken. Slapenwas er voorlopig nog niet bij. Het laatste kussengevecht werdpas beslist om ongeveer 05.00 uur.Met slaperige kopjes werd er de volgende ochtend ontbeten,waarna een spellencircuit begon wat met tussenpauzes tot ongeveer16.00 uur zou duren. Met name het laserschieten wasletterlijk een schot in de roos, maar ook de hindernisbaan, hetelkaar van een balk afmeppen en de diverse balspelen zorgdenvoor veel hilariteit. Na de gebruikelijke voetbalwedstrijdjes tegende begeleiding kwam de friteskar en werden in korte tijdde 120 aanwezigen voorzien van een frietje en ’n snack. Dekleintjes deden nog een bingo met voor iedereen een prijsjeom daarna wel te gaan slapen en toen werd de recreatieruimtedoor onze Jeugd Evenementen Commissie (die samen metde begeleiders weer kosten nog moeite hadden gespaard omook dit kamp weer te doen slagen) omgebouwd tot een heusCasino, wat zeer in de smaak viel bij de ouderen die ook gelijkweer klaarwakker waren en de vermoeidheid nog anderhalf uurvergaten. Maar toen was het toch ook voor hun de hoogste tijdSPORTVOETBALVERENIGING SV TERHEIJDENZOEKT SCHEIDSRECHTERSVoor het leiden van voetbalwedstrijden van onzeJunioren en Pupillen op zaterdagen zijn wij op zoeknaar één of meerdere (club)scheidsrechters.Vind je het leuk om ‘te fluiten’ en ben je op zaterdag16


om het bed op te zoeken wat ook zonder morren werd gedaan.Ook zondagochtend waren er nog wat spelletjes, waarna rond13.00 uur het kamp moe maar voldaan werd afgesloten en weop weg gingen naar Terheijden.Heel veel dank aan alle sponsors, de vereniging, de Jeugd EvenementenCommissie en de overige begeleiders, die het metz’n allen mogelijk hebben gemaakt dat ook dit kamp weer zo’nsucces werd.HET GERRIT VERWEIJMERENDRIEBANDENTOERNOOIin café de Zevende HemelOok dit jaar organiseert biljartvereniging de Zevende Hemelweer het “Gerrit Verweijmeren driebandentoernooi” in café deZevende Hemel. Het toernooi begint 25 september en wordtgespeeld op vrijdagavond, zaterdagmiddag en -avond en zondagmiddag.Er wordt weer gespeeld volgens het Belgisch pun-50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?Harmonie Terheijden (076) 593 2590info@harmonieterheijden.nl17


tentellingsysteem met een maximum van 30 beurten per partij.Het minimaal aantal te halen caramboles, afhankelijk van het gemiddelde,is 10. Het inschrijfgeld voor dit driebandentoernooibedraagt € 10,-. Het prijzengeld is afhankelijk van het aantaldeelnemers. Inschrijven kan t/m 11 september en de inschrijfformulierenkunt u afhalen en inleveren in café de Zevende Hemel,Hoofdstraat 20 in Terheijden of via www.biljartverenigingde7dehemel.nl.Voor informatie en inlichtingen: Jan Diepstraten,06-37475242.POSTDUIVEN COMBINATIE ZWIERS-VDGOORBERGH OP DREEFOp vrijdag 12 juni gingen om 14 uur de deuren voor de eersteMarathonvlucht van dit seizoen open. Dit gebeurde in het Zuid-Franse St. Vincent, ongeveer 1000 kilometer van Terheijdenen omstreken. Op zaterdagochtend vroeg werd de eerste duifin Nederland geklokt door Cor de Heide uit Made. Bij ons inde vereniging was het de Bredase combinatie Frank Zwiers enWillie-Jan vd Goorbergh die hun duiven als een trein naar huiskreeg. Ze spelen in de club prijzen 1 tot en met 6. Dit is nognooit vertoond op zo’n verre vlucht en ze hadden maar 10duiven mee gegeven! In Brabant tegen meer dan 2000 duivenbehalen ze prijzen 5, 12, 27, 74, etc. Grote klasse!De andere vlucht in het weekend van 13 juni werd gevlogenvanuit Sens (een kleine 400 kilometer). Op deze vlucht wist de73 van Laura van Dongenweer toe te slaan. Deze duifwon 4 weken geleden ookde vlucht vanuit Sens en nuwederom. Deze doffer krijgtdan ook de naam Mister Sens.20 juni was een weekendmet maar liefst 3duivenvluchten. De langstevlucht werd vervlogen vanuitBordeaux en daarop wasde prestatie van de Bredasecombinatie Zwiers- Vd Goorbergh weer fenomenaal. Met 8duiven mee wonnen ze alle 8 een prijs en te beginnen met goud,zilver en brons! Daarnaast in het Nationale spel prijs 7 tegenduizenden duiven. Toon de Jong uit Wagenberg wist ook goedte presteren met prijzen 4 en 7.Een andere, toch ook wel verre, vlucht werd vervlogen vanuitLa Souterraine wat ongeveer 650 kilometer is. Deze werden op6.45 u losgelaten en de eerst duif arriveerde in dezelfde minuutzowel bij Bas Vervuren als bij Marc en Arantxa Geleijns. Metenkele secondes wist de 770 van Bas zich als winnaar te kronen.650 kilometer gevlogen in iets meer dan 9 uur en dan is hetverschil tussen prijs 1 en 2 slechts een paar seconden!!De derde vlucht van dat weekend was vanuit Morlincourt,ongeveer 260 kilometer. Deze vlucht was een prooi voor Mr.Sens (zie foto) van Laura van Dongen. Deze blauwe doffer wonhiermee zijn derde 1 e prijs in een paar weken tijd!! Ook deandere drie duiven van Laura deden het uitstekend. Bij prijs 6had ze alle 4 haar duiven thuis, wat een toppers.Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten, zie onderstaandoverzicht:St. Vincent, 12 juni 2015 - 42 duiven in concours: 1 t/m 6 Comb.Zwiers- Vd Goorbergh, 7,10 Frans Sliedregt, 8 Comb. Willemse-Dudok, 9 Comb. Van Dongen.Sens, 13 juni 2015 - 83 duiven in concours: 1, 6, 7 Laura vanDongen, 2, 5 Jaap Rasenberg, 3 Hans Rasenberg, 4 Comb. VanDongen, 8, 9 Comb. Willemse-Dudok, 10 Marc en ArantxaGeleijns.Bordeaux, 19 juni 2015 - 74 duiven in concours: 1, 2, 3, 5, 8,9 Comb. Zwiers- Vd Goorbergh, 4, 7 Toon de Jong, 6 Comb.Willemse-Dudok, 10 Comb. Van Dongen.La Souterraine, 20 juni 2015 - 64 duiven in concours: 1, 4 BasVervuren, 2 Marc en Arantxa Geleijns, 3, 8 ,9 Comb. Van Dongen,5, 6, 10 Comb. Hanegraaf, 7 Comb. Willemse-Dudok.Morlincourt, 20 juni 2015 - 93 duiven in concours: 1, 2, 5, 6 Lauravan Dongen, 3, 4, 9 Comb. Willemse-Dudok, 7, 8 Comb. VanDongen, 10 Jaap Rasenberg.GEMEENTENIEUWSGEMEENTEACTUEELSportnota 2015-2020:Sport en bewegen verbindtDrimmelenDit voorjaar stelde de Raad de sportnota 2015-2020 vast. Daarmeeonderstreept de Raad het belang van sporten en bewegen:Zowel voor de gezondheid als om de sociale betrokkenheid vaninwoners te stimuleren. Zo wordt de komende periode onderandere ingezet op voortzetting van de inzet van buurtsportcoaches,het ontwikkelen van een fitheidstest voor ouderen en hetinzetten van het vrijwilligers-informatiepunt voor het wervenvan vrijwilligers bij sportverenigingen. Er wordt een bedrag van€ 25.000,- ingezet voor de realisatie van het beleid. De sportnotais te vinden op www.drimmelen.nl (>besturen>gemeentelijkeorganisatie> beleidsregels>maatschappelijke zorg en welzijn).Meelezen en reagerenHet college wil iedereen kennis laten nemen van het ontwerp-beleid.U kunt het ontwerp-beleid op het gemeentehuisinzien of via www.drimmelen.nl/wonen/ruimtelijke-plannen_3279/.Het staat onder het kopje ‘Overige plannen’ in delinkerkolom. U kunt reageren op het ontwerp-beleid tot enmet 17 juli 2015. Naar verwachting wordt het plan in het najaarvoorgelegd aan de Raad.BEKENDMAKINGENIngekomen omgevingsvergunning-aanvragenTerheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK) (W-2015-0240): Milieutoetsvan beperkte omvang voor het aantal wijzigingen binnenhet bedrijf.Wagenberg, (hoek) Kerkstraat/Dorpsstraat (W-2015-0238): Hetkappen van twee bomen.Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedureTerheijden, Bredaseweg (W-2015-208): Het kappen van drie bomenaan de Bredaseweg (2 bomen t.h.v. huisnr. 30) en Bergen (1boom t.h.v. huisnr. 1) – MET HERPLANTPLICHT van een boom.Wagenberg, (voor) Linnenwever 8 (4845 PG) (W-2015-208):Het kappen van twee bomen (Sierperen) in de verharding.DORPSGERICHT WERKENDorpsgericht werken gaat omhet bevorderen van leefbaarheid,veiligheid en sociale betrokkenheid.Hiervoor werktde coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties,politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen?Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 ofllambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter:@LilianDrimmelen.Workshop ‘waarnemen en beschrijven’Op 2 juli vindt in het politiebureau Geertruidenberg deworkshop ‘waarnemen en beschrijven’ plaats. De workshop is18


voor leden van Alert Drimmelen en de Vliegende Brigade. Aanvang19.00 uur. Deelnemers krijgen handreikingen over hetherkennen van verdachte situaties en hoe te handelen. PeterLeijtens van de politie doet dit aan de hand van concrete voorbeeldenen situaties. Zijn jarenlange ervaring bij de politie zorgtvoor herkenbare situaties. Aanmelden voor deze avond is verplicht.Dit kan via de coördinator Dorpsgericht werken.INZAMELING DRANKENKARTONSHet college van burgemeesteren wethouders heeft beslotendat de gemeente Drimmelenper 20 juli aanstaandestart met de inzameling vandrankenkartons. Als alle inwonersde drankenkartonsapart aanbieden, levert dit jaarlijkseen besparing van € 36.000,- op de verwerkingskosten vanrestafval. Inwoners van de gemeente Drimmelen die meedoenbetalen hierdoor een minder hoge afvalstoffenheffing, ook omdatze minder restafval zullen aanbieden.De drankenkartons kunnen in dezelfde zak worden aangebodenals het kunststofverpakkingsafval. Afvalinzamelaar Van Gansewinkelzamelt de zakken met kunststof- en drankenverpakkingenelke vier weken huis-aan-huis in. Zakken zijn gratis verkrijgbaarop de bekende punten, zoals supermarkten, het gemeentehuisen de milieustraat.In Duitsland en België worden de drankenkartons al voor respectievelijk71 en 81% gerecycled. Nederland loopt daarop nogver achter. De blauwgroene gemeente Drimmelen maakt hiermeeeen stap vooruit op weg naar een afvalloze gemeente in2040.Drankenkartons zijn uitstekend geschikt voor recycling. De papierverwerkendeindustrie kan het papier weer gebruiken. Hetkunststof en aluminium wordt teruggewonnen en verwerkt totgranulaat of ingezet als energiebron voor elektriciteitscentralesen cementovens.BBQ SERVICE ALL-INEen compleet verzorgde BBQ (gas of kolen)+ GRATIS THUISBEZORGD IN KOELBOXEN+ PORCELEINEN BORDEN EN RVS BESTEK+ DE BBQ EN AFWAS MAKEN WIJ SCHOON> Tot één dag van te voren bestellen> Bezorging iedere dag van 15 tot 500 personen> 500 gram vlees p.p, maak zelf uw keuze> Saté-, knofl ook-, zigeuner- en cocktailsaus> Huzaren-, aardappel-, rauwkost- pasta/slamixen fruitsalade> Stokbrood met kruidenboter, porceleinen bordenen RVS bestekDEN DEEL 4 | MADE | MAROS.NL/MADEBESTELLEN:> ( 06) 40 98 1 7 2 6> MADE@MAROS.NL> 0162 68 31 37> IN DE WINKEL50011. 80gr. p.p.GEMEENTE DRIMMELEN WINT SCHOUT& SCHEPENENRACE 2015De negende editie van de Schout & Schepenenrace op zaterdag13 juni 2015 is gewonnen door de gemeente Drimmelen. BurgemeesterGert de Kok en wethouder Harry Bakker ontvingenaan het eind van de dag de begeerde wisselbokaal. De Zeeuwsecommissaris der Koning Han Polman reikte de prijs uit. De ge-19


meente Drimmelen won de race ook in 2012.De Schout & Schepenen race vestigt de aandacht van diverseoverheidsinstanties in Zuidwest-Nederland op de watersport.Een paar jaar geleden werd een manifest ondertekend waarinverschillende organisaties beloofden het water(top)sportklimaatte verbeteren in de Zuidwestelijke Delta. De watersportin het gebied kent immers voor de toeristen en gasten geen gemeente-of provinciegrenzen. Daarom is samenwerking tussenalle betrokken bestuurders noodzakelijk om van het gebied detop-watersportlocatie te maken.’s Middags gingen alle gemeentebesturen op historische platbodemshet water op. De wedstrijd bestond dit jaar uit 18 deelnemendegemeenten, verdeeld over 20 historische platbodemszoals Hengsten, Schokkers, Boeiers, Zeeuwse Schouwen enHoogaarsen. De drie provincies Noord-Brabant, Zeeland enZuid-Holland voeren ieder op een eigen platbodem, maar buitenmededinging.In de wedstrijd op de Oosterschelde stuurde de Vlaamse schipperFrank Breugelmans met zijn bemanning en het team vande gemeente Drimmelen zijn Lemsteraak ’t Breugeltje naar deoverwinning. Het bestuur van de Schouten & Schepenenracezal in oktober de wisselbokaal op een bijzondere manier naarDrimmelen brengen.De zeilrace wordt jaarlijks georganiseerd vanuit Sint-Annaland.De maritieme gemeente Drimmelen is met haar jachthavens aande Biesbosch één van de medegastheren van het evenement.KERKENVIJF HEILIGEN PAROCHIEGeloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijdene-mail: terheijden@naardekerk.nlDiensten door de week en in het weekend.Zaterdag 4 juli 19.00 uur: Geen Dienst in H. AntoniusAbtkerk maar Woord- en Communieviering in VerzorgingshuisAntonius Abt met Diaconale Collecte. Voorganger past.werker H. Geppaart - Anthony Singers, afsluiting seizoen AST.Maandag 6 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering inVerzorgingshuis Antpnius Abt. Voorganger Dhr. P. van Gils.Zaterdag 11 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering.Voorganger Mevr. A. Schoenmakers - geen koor.Maandag 13 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering inVerzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.Openingstijden parochiekantoor:Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend opdinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216.U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum,een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzenenz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contactopnemen met telefoonnummer 06-51490011.Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingenin uw gezinssamenstelling:Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentesniet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onzeparochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnenuw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. wetenaan het Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR Terheijden; tel.076.5931216. Bij voorbaat dank.Doe je mee aan het vormsel project, maar heb je je nogniet opgegeven? Spirit-4-you!11 Jongens en meisjes hebben op 14 november van het vorig jaarhet sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in een feestelijkeviering in de H. Gummaruskerk in Wagenberg. Onmiddellijkna de zomervakantie (donderdag 3 september) gaat een nieuwegroep vormelingen zich voorbereiden. Jongens en meisjes die nuin groep 7 zitten, hebben eind mei via school een kleurrijke flyerontvangen. Op 9 juni was er een informatie-avond in het parochiekantoor,Kerkstraat 6 te Made. Deze avond was bestemdvoor ouders en vormelingen die zeker weten dat ze aan de voorbereidinggaan deelnemen, maar ook voor degenen die nog twijfelen.Misschien twijfelde jij ook, maar heb je toch wel interesse.Net als voorgaande jaren is de voorbereiding parochieel georganiseerd.Er zijn wel in elke parochiekern voorbereidingsactiviteiten.Heb je misschien geen flyer ontvangen, ben je niet opde informatieavond geweest, surf dan naar www.naardekerk.nl,klik ‘diensten’ aan en in het uitrolmenu ‘vormsel’. Daarinstaat informatie en hoe je je nog kunt opgeven.Werkgroep Vormsel VHP, Pastoraal team VHP.KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSEGEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERGZondag 5 juli 2015. Regiodienst van de Vier Kring, 10.00uur: mw. ds. J.W. Allewijn. Diaconiecollecte: Gezamenlijk project,de voedselbank. Locatie: Protestantse Kerk te Lage Zwaluwe,Kerkstraat 49.Zondag 12 juli 2015. 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte:Focus on Education. Locatie: het Witte Kerkje.IETS VERDER VAN DE TORENUITJE ZORGCENTRUM DE WIJNGAARDDinsdag 23 juni stond er weer een leuk uitje gepland met onzebewoners van zorgcentrum de Wijngaerd afdeling de Noorderplaat.De bedoeling was wandelen en picknicken in het bos, maar hetweer was te slecht dus zijn we naar de boerderij van de Rolerisuitgegaan. Om 11.00 uur stond de bus voor de deur en kondenwe met een grote groep op weg naar de boerderij.Daar aangekomen stond het personeel ons al op te wachten enwerden we heel enthousiast en heel vriendelijk ontvangen, ookstond de koffie en thee al klaar in de gezellige huiskamer.Na de koffie hebben we een bezoek gebracht aan de mooiebloemen en de moestuin en ook de dieren waren een bezoekjewaard. Ondertussen werden de tafels gedekt voor een overdektepicknick; deze is mede mogelijk gemaakt door de JUMBOuit Terheijden. Onze dank daarvoor.Na de lunch was het weer droog en konden we nog een keergenieten van de buitenlucht.Helaas ging de tijd te snel en moesten we met de bus weer terug20


naar Made, waar we ook nog verrast werden met een lekkerijsje. Ook daar onze dank voor.We hebben deze dag echt genoten en dit is mede door iedersaanwezigheid. Ik wil daarbij familie, vrijwilligers, personeel envooral het personeel van de zorgboerderij en de Jumbo Terheijdenheel erg voor deze dag bedanken.Ons volgende uitstapje is ook al gepland: we bezoeken op 22september Safaripark de Beekse Bergen.Anita Voermans.1 ste ADVENTURE-RACE BIESBOSCHCHALLENGE DOOR HET NATIONAALPARK DE BIESBOSCH EEN FEIT!Op zondag 6 september 2015klinkt het startschot van de 1 eBiesbosch Challenge adventure-race,het enige sportevenementin het Nationaal Park deBiesbosch (NP).Vanuit de haven van Drimmelen starten 250 deelnemers een6-8 uur durende race door dit prachtige natuurgebied. Dezeadventure-race is een non-stop race van ongeveer 75 km diete voet, tandem, kano en met mountainbike in teams wordt afgelegd.Zowel de doorgewinterde sporters als recreanten enbedrijven kunnen deelnemen.De start van de race is spectaculair: Onder begeleiding vanpatrouilleboten varen de deelnemers over de rivier De Amerop weg naar het NP.Met de kano varen zij door de ruige natuur van het NP.Het evenement wordt georganiseerd door ondernemers en gemeenteDrimmelen. Dit evenement draagt bij aan het behouden de beleving van NP De Biesbosch.Meer info & inschrijven: www.biesboschchallenge.nlSPIRITUELE AVONDIn Hotel ’t Trefpunt in Made is op maandagavond 6 juli van20:00 uur tot 22:30 uur een Bloemenséance door Mieke Verschuren.Mieke (helderziende, heldervoelende) doet waarnemingenaan de hand van bloemen. In een bloemenseance maakt Miekecontact met het hiernamaals. Via bloemen maakt ze contactmet jouw gidsen die op dat moment in jouw leven zijn. Ditzijn meestal personen die overleden zijn in je familie. Het kanook zijn dat gidsen uit vorige levens contact maken. Zij gevenboodschappen door. Dit kan een groet zijn of een advies metbetrekking tot een bepaalde situatie of een weergave hoe hetmet hem/haar gaat op dit moment. Vaak gaat het ook over ontwikkelingen(privé/werk) in de nabije toekomst. Tevens bestaatde mogelijkheid om een vraag te stellen.Meenemen: een bloem of een bosje bloemen en vervolgenskrijgt degene die een boodschap krijgt weer een nieuw bosjebloemen mee naar huis.Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A,4921 ZJ in Made. Entree: € 7,50 (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaatdank)Meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contactopnemen met Annie Fens 076-8871933, 06-53776005, of pere-mail: info@anniefens.nl / www.anniefens.nl.Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijdvoordoen! Het zijn openbare bijeenkomsten.(Het is niet gegarandeerd dat u op die avond een boodschapkrijgt, het zijn nl. openbare avonden en er kan slechts een aantalpersonen een boodschap krijgen. Het medium zal er natuurlijknaar streven om zoveel mogelijk personen een boodschap vanuit“gene zijde” te geven. Mocht u die avond geen boodschaphebben gekregen dan zal veel van wat er op de avond gezegdwordt, ook voor u van toepassing zijn. Een bepaalde groep mensenis niet voor niks die avond bij elkaar, “toeval bestaat niet”.Er kunnen geen rechten aan uitspraken van mediums en paragnostenworden ontleend. U heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheidof u iets of niets doet met wat er verteld wordt door demediums en paragnosten).ECHTPAAR UIT HELMOND BEHOUDTVOORLOPIG DE EERDER TOEGEKENDEHUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNINGOp 19 juni jl. heeft de voorzieningenrechtervan de rechtbank in ‘s-Hertogenboschuitspraak gedaan in een zaak diewas aangespannen door een echtpaar uitHelmond tegen de vermindering van hetaantal uren en de hoogte van de uurvergoeding op grond van denieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).De gemeente had bij het persoonsgebonden budget het aantaluren ondersteuning teruggebracht van 4½ naar 2 uur per weeken de uurvergoeding verlaagd. Deze ondersteuning zou voorhet echtpaar voldoende zijn om het resultaat te bereiken vaneen schoon en leefbaar huis. Voor het aantal uren was wel eenovergangsperiode toegekend, maar voor de verlaging van hetuurtarief niet.De rechter heeft zich niet uitgesproken over de vraag of eenlopende indicatie kan worden gewijzigd of ingetrokken, maarheeft wel bepaald dat de gemeente bij een beperking van deaanspraak een voldoende ruime overgangstermijn in acht moetnemen. Omdat dit niet was gebeurd, moet de gemeente, totdatop het bezwaar is beslist, de bestaande afspraken nakomen.Het echtpaar werd in deze zaak bijgestaan door mr. A. van ’tLaar, procesondersteuner bij KBO-Brabant. Hij wijst er op dat,zolang er nog een toekenning op grond van de oude Wmo vankracht is, het een gemeente niet vrijstaat deze ten nadele van debetrokkene in te trekken, tenzij de oorzaak ligt in de omstandighedenvan de cliënt.Een bezuinigingsopdracht of nieuwe beleidsinzichten zijn onvoldoendereden om een geldende indicatie in te trekken. Hetis kansrijk om hiertegen bezwaar en beroep in te stellen. Losdaarvan moeten cliënten een ruime overgangstermijn krijgenom zich op een nieuwe situatie in te stellen.Als leden van KBO-Brabant bij Wmo-zaken een beroep willendoen op mr. Van ‘t Laar, dan kan dat via Marieke Pette, beleidsmedewerkervan KBO-Brabant (per e-mail mpette@kbo-brabant.nlen telefonisch 073-6444066).22


SPONSORLOOP VOOR STICHTING‘DE OOSTERHOUTSE MANEGE’De crowdfundingactie van de afgelopen maandenwas een goed begin maar helaas is hetdoel, een nieuwe bodem voor de binnenbak,nog niet bereikt. Daarom organiseren we opzondag 19 juli een sponsorloop voor volwassenenen kinderen gecombineerd met leuke activiteiten metpony’s, spelletjes en allerlei andere dingen die met de manegeof paardrijden te maken hebben.Stoelendans op je pony??Vanaf 11.00 uur starten de activiteiten als ‘warming-up’ voorde sponsorloop. Het doorlopen van alle activiteiten duurt ongeveereen uur en deelname is mogelijk voor iedereen! Je kuntje laten schminken, op je paard of pony meedoen aan een doolhofspel,een workshop poetsen en zadelen, diverse oud-Hollandsespelletjes waaronder natuurlijk hoefijzer gooien en zelfseen stoelendans: Ben jij als eerste terug op je pony als de muziekstopt?SponsorloopDe sponsorloop is bedoeld om op een sportieve en leuke maniergeld in te zamelen. Het traject loopt door de manege zelfen over het terrein waarbij een aantal gekke obstakels genomenworden. Om 14.00 uur starten de kinderen met hun gesponsorderondjes en later deze middag starten de volwassenen. Geensporter? Geen nood! Loop (desnoods in je eigen tempo) mee,of moedig de door jou gesponsorde lopers aan! Er zijn leukeprijzen te winnen en ook bij slecht weer gaat de sponsorloopgewoon door (binnen).Doe ook mee met deze dag en schrijf je inInschrijven voor de activiteiten en sponsorloop kan vanaf nuboven in de kantine bij de Oosterhoutse Manege (Bredaseweg152, Oosterhout). Sponsorloopformulieren zijn aan de bar verkrijgbaarbij inschrijving. Tip: zorg voor een zo hoog mogelijksponsorbedrag per ronde of loop voor een vast bedrag! Natuurlijkmogen vriendjes en vriendinnetjes ook meedoen, iedereenis welkom! De activiteiten starten om 11.00 uur en desponsorloop start om 14.00 uur. Deelname aan de activiteitenin de ochtend kost € 5,-.Meer informatie kunt u vinden via de website www.deoosterhoutsemanege.nl,door een e-mail te sturen naar manege@online.nlof door tijdens de openingsuren te bellen met het telefoonnummer0162-454835. Het is ook nog steeds mogelijk omuw donatie rechtstreeks in te leveren via de speciale donatiepotin de kantine. We danken iedereen voor het steunen van dezeactie voor een nieuwe bodem bij ‘De Oosterhoutse Manege’.VRIJWILLIGERS HARD NODIG VOORANONIEM HULPGESPREKIn een tijd waarin het sociale netwerk steeds belangrijker wordt,kunnen of durven veel mensen hun verhaal niet in de eigen omgevingkwijt. Vrijwilligers van Sensoor bieden al meer dan 55jaar een luisterend oor, dag en nacht, per telefoon, chat of e-mail.Om de stijgende vraag naar dit anonieme mens-tot-mens contacthet hoofd te bieden, is Sensoor de campagne ‘Dus ik luister’gestart om nieuwe vrijwilligers te werven.Marije, goed getraind en begeleid door beroepskrachten vanSensoor, luistert al meer dan drie jaar naar heel verschillendeverhalen. Over eenzaamheid bijvoorbeeld: “Mensen vinden hetfijn een stem te horen, ze hebben soms dagenlang niemand gesproken.Ze bellen Sensoor want ze schamen zich, in deze tijdvol sociale netwerken, voor hun eenzaamheid. Door naar hente luisteren worden zij gezien in hun bestaan.” Schaamte speeltook een rol bij andere gespreksonderwerpen zoals psychischeproblemen, seksueel misbruik en zelfbeschadiging. “Sommigemensen hebben professionele hulp nodig maar durven ditniet te vragen. Bellen met Sensoor is dan een eerste stap, juistomdat het anoniem is”, vertelt Marije. ‘’Ik bied geruststelling enaanmoediging. Help hen op een andere manier naar zichzelf tekijken.’’ Eens per maand is Marije ‘s nachts aan de telefoon tevinden, in gesprek met mensen die de slaap niet kunnen vatten.‘’Al die voordeuren waarachter ik een kijkje mag nemen, datdoet iets met mij. Wat ik leer is om het positieve te zoeken, zelfsin de donkerste verhalen.’’Met de campagne ‘Dus ik luister’ zoekt Sensoor mensen die netals Marije vrijwilligerswerk willen doen waarbij ze in een persoonlijkcontact iets betekenen voor een ander. In de campagne staanvier vrijwilligers centraal met hun persoonlijke reden een luisterendoor te zijn bij Sensoor. Ook wil Sensoor aandacht vragenvoor het belang van écht luisteren, een openhartig gesprek metbekenden en onbekenden. Sensoor ziet als ideaal een maatschappijwaarin mensen met respect en aandacht met elkaar omgaan,waarin mensen zelfredzaam zijn en wanneer nodig steun vindenin het eigennetwerk.Ge-Als vrijwilliger luisterje naar mensen die heteven niet meer zienïntereszitten of simpelweg bijniemand hun verhaalseerdenkwijt kunnen of durven.kunnenMensen die behoeftehebben aan eenkijken opvertrouwelijk gesprek.Ik leer van levensverhalen www.sensoor.nl/Aan echte aandacht.Persoonlijk contact.Dag en nacht, anoniemdus ik luister vrijwillivia chat, mail of telefoon.gerswerk.Dit is de op een na laatste Rondom de Torenvoor de zomervakantie! sensoor.nl/vrijwilligerswerkKopij voor de laatsteECHTE AANDACHTeditie, die verschijnt op 16 juli, graag uiterlijkwoensdag 8 juli inleveren.De eerste RdT na de zomervakantie komtop donderdag 27 augustus uit.Rondom de Toren wordt bezorgd op donderdagof vrijdag.Geen RdT in uw brievenbus?Mail liesbeth@rondomdetoren.nlof kwaliteit.roosendaal@axender.nlof bel 076 5932137.Graag postcode en huisnummer vermelden.TE KOOP:Caravan: Hobby440SF de LuxeEasy; Bj. 2002.€ 6.500, incl grotevoortent etc.Info: J. Santbergen,06 25076356 of076 5932996Uw post itgratis in Rondomde Toren?Mail liesbeth@rondomdetoren.nl23

More magazines by this user
Similar magazines