Views
3 years ago

Rondom de Toren - Editie 925

Het twee-wekelijks informatieblad Rondom de Toren van 2 juli 2015.

ENGELSE LES VANAF GROEP

ENGELSE LES VANAF GROEP 4 OP OBSDE WINDHOEKVroeg aanbieden van vreemde taal werpt vruchten af‘Please open your book on page 44.’ Zostart de Engelse les vandaag op openbarebasisschool De Windhoek. Jonge kinderenhebben het vermogen spelenderwijs eenvreemde taal op te pikken. Het is een kansdie we op OBS De Windhoek niet latenliggen. Daarom krijgen alle leerlingen vanafgroep 4 elke week Engelse les. En dat werpt zijn vruchten af.VreemdetalenonderwijsKinderen komen elke dag in aanraking met de Engelse taal, viatelevisie, internet, sociale media, computerspelletjes en gewoonop straat. Uit onderzoek blijkt echter dat alleen met dit buitenschoolsaanbod leerlingen de Engelse taal niet goed leren. Maarhet goed beheersen van de taal is wel belangrijk, aangezien Nederlanderssteeds vaker Engels nodig hebben op internet, aan detelefoon, op straat, op het werk en tijdens hun studie. Daarom ishet vroeg aanleren van Engels op de basisschool belangrijk. Zo’n17% van alle scholen begint in groep 1 tot en met 4 met vroegvreemdetalenonderwijs. De Windhoek is er één van.Jong geleerd is oud gedaanSinds enkele jaren krijgen de leerlingen van De Windhoek inTerheijden vanaf groep 4 Engelse les. De les maakt deel uit vande lesmethode en sluit daardoor naadloos aan bij de anderevakken. In de onderbouw luisteren we naar Engelse liedjes, doenwe woordspelletjes en oefenen we korte gesprekken. Op dezemanier maken de jongste leerlingen spelenderwijs kennis met detaal. Naarmate de leerjaren vorderen is er meer en meer aandachtvoor uitspraak, zinsbouw en grammatica. De leerkrachtspreekt tijdens de les zoveel mogelijk Engels en de leerlingenworden gestimuleerd in het Engels vragen te stellen en antwoordente geven.Gesprekken voeren in het EngelsAfgelopen week werd in groep 7 en 8 het thema “Familie” behandelden was het onderwerp van de Engelse les “De bruiloft”.‘Would you like to hand out the books?’ vraagt de leerkracht.De desbetreffende leerling antwoordt heel vanzelfsprekendmet ‘yes’ en start met het uitdelen van de boeken. De lesbegint met een oefening in uitspraak. De oefenwoorden hebbenbetrekking op een bruiloft. Woorden als wedding, groom, aunt,mother en bride zijn prima uit te spreken. Het woord photographerblijkt wat lastiger te zijn, maar ook dat lukt na een paarkeer oefenen. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag methet toepassen van de woorden. Dit wordt gedaan in korte gesprekkendie zij met elkaar voeren. Een schrijfoefening en eenopdracht op de computer zijn ook onderdeel van deze les. Enals je een woord niet weet, zoek je het gewoon even op in hetwoordenboek.Positief resultaatHet beleid van De Windhoek om al in de onderbouw de leerlingende Engelse taal te leren, werpt zijn vruchten af. De vanzelfsprekendheidwaarmee de leerlingen omgaan met de vreemdetaal is typerend. Ze zijn er zichtbaar mee vertrouwd. Eenfoutje maken mag en iedereen doet z’n uiterste best om zich inhet Engels uit te drukken. Leerlingen helpen elkaar bij het vindenvan de juiste woorden en genieten zichtbaar van de les.VOLOP GENIETEN VAN SPELLETJES ENACTIVITEITEN IN DE BUITENLUCHTBuitenspeeldag op OBS De Windhoek: feest voor heelTerheijdenDe sfeer was uiterst gezellig, de opkomst was hoog, de zonscheen en er werd enthousiast meegedaan aan de activiteitentijdens de Buitenspeeldag op openbare basisschool De Windhoekop 10 juni jongstleden. In alle opzichten was het een geslaagdemiddag voor alle aanwezige kinderen en volwassenen uitTerheijden. De opbrengst van de middag gaat naar de StichtingVrienden van het Puzzelbad.Feestelijke openingOm half 2 werd de Buitenspeeldaggeopend door wethouderHarry Bakker, Marc Embregts,directeur van De Windhoek, enLilian Lambrechts, coördinatorDorpsgericht Werken. HarryBakker overhandigde eencheque van € 375,-. De subsidieis onderdeel van de regeling ‘Samen aan de slag’. De GemeenteDrimmelen biedt inwoners die een activiteit organiseren hiermeefinanciële ondersteuning. De opening eindigde met dansendekinderen, enthousiast meebewegend op Kinderen voorKinderen. Het feest kon beginnen!Skaten met een wereldkampioenDe skate clinics van AnnamarieThomas, tweevoudig wereldkampioenschaatsen en Deltalenttrainer, vormden eensportief hoogtepunt. Samenmet Goof Huijben van ijs- enskeelerclub IJsco leerde zij dejonge skaters allerlei skatetechniekenop het schoolplein aan de Buntlaar. Met rode konenvan de inspanning namen de deelnemers trots hun diploma inontvangst. Wat hadden ze genoten!Breed aanbod van activiteitenNamens tafeltennisverenigingT.I.O.S. gaven Jan-Willem Stoop,wethouder van sport, en EdwinWiersma clinics. Daarnaast washet pony rijden erg populair.Op de straat, die was afgezetvoor verkeer, was de hindernisbaanen fancy fair. Er werdenzelfgemaakte sieraden, cupcakesen tweedehands spullen verkocht en er was een grabbelton.Bij hulpkrachten Mehmet en Michel, cliënten van SOVAK, kondenkinderen blikgooien.Kinderen konden uitleggen hoe hun ideale speelplaats eruitzietaan Lilian Lambregts en John Mandemakers, die de wensen inventariserennamens de gemeente.Op het schoolplein aan de Abtslaan vermaakten kinderen zich10

VISKER VOOR KEUKENSVoor een bijzondere en betaalbare keuken op maatKeukens Keukenapparatuur KeukenmontageBredaseweg 534844 CK TerheijdenT: (076) 593 49 49www.viskerkeukens.nlop het grote springkussen, in de zandbak, op het verkeerspleinen bij het rad van fortuin. Ze konden zich ook laten schminken.Op het plein werden drankjes, sapjes, smoothies, chips en cakeverkocht. De opbrengst is voor de Stichting Vrienden van hetPuzzelbad.AfsluitingAan het einde van de middagkwam iedereen samen op hetschoolplein voor de afsluiting.Veel leuke prijzen, gesponsorddoor Terheijdense bedrijven,werden weggegeven tijdensde loterij. Directeur Marc Embregtssloot de middag af metde woorden: ‘Soms heb je dagen dat alles meezit, en vandaagis zo’n dag.’ Inderdaad: alles klopte. De sfeer was geweldig, hetweer was perfect en er waren zoveel kinderen en volwassenenuit heel Terheijden!Hartelijk dankVeel dank aan iedereen die is langs geweest. Samen hebben we ereen fantastische dag van gemaakt! Wij zijn bijzonder trots, zoalswij met zijn allen deze Buitenspeeldag tot zo’n succes maakten.Alle hulpkrachten bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!Hartelijk dank aan schaatskampioen Annamarie Thomas enGoof Huijben en de andere begeleiders van activiteiten, zoalswethouder Jan-Willem Stoop en Edwin Wiersma, ClaudiaKas en haar hulptroepen en Ruud Verstraten van BoekhandelHet Verboden Rijk. Maar ook lof voor de leerlingen, dieactiviteiten organiseerden en begeleidden, de (groot)ouders,vrienden en buurtgenoten en natuurlijk Mehmet en Michel.Dank ook aan alle sponsoren: Bakkerij Jurgen van Dongen, Jumbo,Jumpservice Made, Rabobank Amerstreek, Tandenzorg, Tand-artspraktijk De Waard, DA Drogisterij Relinde Fijnaut, Tinckerbell,Liever Thuis, Jola Mode, Rijk Zwaan, De Biedermeier enToptiekske.Bijzondere dank aan Harry Bakker en Lilian Lambregts voor desubsidie en ondersteuning. Dankzij jullie bijdrage konden wezo’n mooi en gevarieerd programma aanbieden!Tot volgend jaar!Volgend jaar organiseren wij wederom de Buitenspeeldag in Terheijden.We zien jullie graag op woensdag 8 juni 2016 op DeWindhoek voor de volgende Buitenspeeldag!TRAAIERIETERUGBLIKInmiddels is de Traaierie al weerachter ons. Stichting BehoudAntonius Abt was aanwezigmet een kraam waarin wij vogelhuisjesverkochten, speciaalgemaakt voor onze Abt (ook te bestellen via ons e-mailadres).En ook hebben wij een aantal nieuwe “vrienden” gemaakt. Verderwas er in de kerk veel te doen: een expositie van amateurkunstenaars,een slide show van prachtige foto’s en eenaantal zangers en zangeressen heeft hun repertoire ten gehoregebracht. Kortom een leuke afwisselende middag in onze Abt.Antonius Abt DubbelHet Antonius Abt Dubbel is exclusief gebrouwendoor Puzzelaer en uitsluitend bij ons te koop. Flesinhoud 33cc: € 3,50 en 75cc: € 7,95 te bestellendoor een e-mail te sturen naar stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.11

Rondom de Toren - Editie 926
Rondom de Toren - Editie 922
Rondom de Toren - Editie 920
Rondom de Toren - Editie 916
Rondom de Toren - Editie 924
Rondom de Toren - Editie 919
Rondom de Toren - Editie 923
Rondom de Toren - Editie 917
Rondom de Toren - Editie 914
Rondom de Toren - Editie 921
Rondom de Toren - Editie 918
Rondom de Toren - Editie 915
Rondom de Toren - Editie 913
seizoen 2007/2008 nummer 2 - Rondom Voetbal
Juli 2015 - Sonrise Special
Nummer 2 juli 2011 - Woningbedrijf Velsen
Klik hier voor 13e editie juli 2009 - Indo Privé
Kop d'r Veur van juli 2009 - Hortusbuurt
Infokrant juli-augustus 2010 - Gemeente Herent
2 - De Wijkwebsite voor Nijmegen-Oost