Views
2 years ago

Rondom de Toren - Editie 925

Het twee-wekelijks informatieblad Rondom de Toren van 2 juli 2015.

naar

naar Made, waar we ook nog verrast werden met een lekkerijsje. Ook daar onze dank voor.We hebben deze dag echt genoten en dit is mede door iedersaanwezigheid. Ik wil daarbij familie, vrijwilligers, personeel envooral het personeel van de zorgboerderij en de Jumbo Terheijdenheel erg voor deze dag bedanken.Ons volgende uitstapje is ook al gepland: we bezoeken op 22september Safaripark de Beekse Bergen.Anita Voermans.1 ste ADVENTURE-RACE BIESBOSCHCHALLENGE DOOR HET NATIONAALPARK DE BIESBOSCH EEN FEIT!Op zondag 6 september 2015klinkt het startschot van de 1 eBiesbosch Challenge adventure-race,het enige sportevenementin het Nationaal Park deBiesbosch (NP).Vanuit de haven van Drimmelen starten 250 deelnemers een6-8 uur durende race door dit prachtige natuurgebied. Dezeadventure-race is een non-stop race van ongeveer 75 km diete voet, tandem, kano en met mountainbike in teams wordt afgelegd.Zowel de doorgewinterde sporters als recreanten enbedrijven kunnen deelnemen.De start van de race is spectaculair: Onder begeleiding vanpatrouilleboten varen de deelnemers over de rivier De Amerop weg naar het NP.Met de kano varen zij door de ruige natuur van het NP.Het evenement wordt georganiseerd door ondernemers en gemeenteDrimmelen. Dit evenement draagt bij aan het behouden de beleving van NP De Biesbosch.Meer info & inschrijven: www.biesboschchallenge.nlSPIRITUELE AVONDIn Hotel ’t Trefpunt in Made is op maandagavond 6 juli van20:00 uur tot 22:30 uur een Bloemenséance door Mieke Verschuren.Mieke (helderziende, heldervoelende) doet waarnemingenaan de hand van bloemen. In een bloemenseance maakt Miekecontact met het hiernamaals. Via bloemen maakt ze contactmet jouw gidsen die op dat moment in jouw leven zijn. Ditzijn meestal personen die overleden zijn in je familie. Het kanook zijn dat gidsen uit vorige levens contact maken. Zij gevenboodschappen door. Dit kan een groet zijn of een advies metbetrekking tot een bepaalde situatie of een weergave hoe hetmet hem/haar gaat op dit moment. Vaak gaat het ook over ontwikkelingen(privé/werk) in de nabije toekomst. Tevens bestaatde mogelijkheid om een vraag te stellen.Meenemen: een bloem of een bosje bloemen en vervolgenskrijgt degene die een boodschap krijgt weer een nieuw bosjebloemen mee naar huis.Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A,4921 ZJ in Made. Entree: € 7,50 (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaatdank)Meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contactopnemen met Annie Fens 076-8871933, 06-53776005, of pere-mail: info@anniefens.nl / www.anniefens.nl.Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijdvoordoen! Het zijn openbare bijeenkomsten.(Het is niet gegarandeerd dat u op die avond een boodschapkrijgt, het zijn nl. openbare avonden en er kan slechts een aantalpersonen een boodschap krijgen. Het medium zal er natuurlijknaar streven om zoveel mogelijk personen een boodschap vanuit“gene zijde” te geven. Mocht u die avond geen boodschaphebben gekregen dan zal veel van wat er op de avond gezegdwordt, ook voor u van toepassing zijn. Een bepaalde groep mensenis niet voor niks die avond bij elkaar, “toeval bestaat niet”.Er kunnen geen rechten aan uitspraken van mediums en paragnostenworden ontleend. U heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheidof u iets of niets doet met wat er verteld wordt door demediums en paragnosten).ECHTPAAR UIT HELMOND BEHOUDTVOORLOPIG DE EERDER TOEGEKENDEHUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNINGOp 19 juni jl. heeft de voorzieningenrechtervan de rechtbank in ‘s-Hertogenboschuitspraak gedaan in een zaak diewas aangespannen door een echtpaar uitHelmond tegen de vermindering van hetaantal uren en de hoogte van de uurvergoeding op grond van denieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).De gemeente had bij het persoonsgebonden budget het aantaluren ondersteuning teruggebracht van 4½ naar 2 uur per weeken de uurvergoeding verlaagd. Deze ondersteuning zou voorhet echtpaar voldoende zijn om het resultaat te bereiken vaneen schoon en leefbaar huis. Voor het aantal uren was wel eenovergangsperiode toegekend, maar voor de verlaging van hetuurtarief niet.De rechter heeft zich niet uitgesproken over de vraag of eenlopende indicatie kan worden gewijzigd of ingetrokken, maarheeft wel bepaald dat de gemeente bij een beperking van deaanspraak een voldoende ruime overgangstermijn in acht moetnemen. Omdat dit niet was gebeurd, moet de gemeente, totdatop het bezwaar is beslist, de bestaande afspraken nakomen.Het echtpaar werd in deze zaak bijgestaan door mr. A. van ’tLaar, procesondersteuner bij KBO-Brabant. Hij wijst er op dat,zolang er nog een toekenning op grond van de oude Wmo vankracht is, het een gemeente niet vrijstaat deze ten nadele van debetrokkene in te trekken, tenzij de oorzaak ligt in de omstandighedenvan de cliënt.Een bezuinigingsopdracht of nieuwe beleidsinzichten zijn onvoldoendereden om een geldende indicatie in te trekken. Hetis kansrijk om hiertegen bezwaar en beroep in te stellen. Losdaarvan moeten cliënten een ruime overgangstermijn krijgenom zich op een nieuwe situatie in te stellen.Als leden van KBO-Brabant bij Wmo-zaken een beroep willendoen op mr. Van ‘t Laar, dan kan dat via Marieke Pette, beleidsmedewerkervan KBO-Brabant (per e-mail mpette@kbo-brabant.nlen telefonisch 073-6444066).22

SPONSORLOOP VOOR STICHTING‘DE OOSTERHOUTSE MANEGE’De crowdfundingactie van de afgelopen maandenwas een goed begin maar helaas is hetdoel, een nieuwe bodem voor de binnenbak,nog niet bereikt. Daarom organiseren we opzondag 19 juli een sponsorloop voor volwassenenen kinderen gecombineerd met leuke activiteiten metpony’s, spelletjes en allerlei andere dingen die met de manegeof paardrijden te maken hebben.Stoelendans op je pony??Vanaf 11.00 uur starten de activiteiten als ‘warming-up’ voorde sponsorloop. Het doorlopen van alle activiteiten duurt ongeveereen uur en deelname is mogelijk voor iedereen! Je kuntje laten schminken, op je paard of pony meedoen aan een doolhofspel,een workshop poetsen en zadelen, diverse oud-Hollandsespelletjes waaronder natuurlijk hoefijzer gooien en zelfseen stoelendans: Ben jij als eerste terug op je pony als de muziekstopt?SponsorloopDe sponsorloop is bedoeld om op een sportieve en leuke maniergeld in te zamelen. Het traject loopt door de manege zelfen over het terrein waarbij een aantal gekke obstakels genomenworden. Om 14.00 uur starten de kinderen met hun gesponsorderondjes en later deze middag starten de volwassenen. Geensporter? Geen nood! Loop (desnoods in je eigen tempo) mee,of moedig de door jou gesponsorde lopers aan! Er zijn leukeprijzen te winnen en ook bij slecht weer gaat de sponsorloopgewoon door (binnen).Doe ook mee met deze dag en schrijf je inInschrijven voor de activiteiten en sponsorloop kan vanaf nuboven in de kantine bij de Oosterhoutse Manege (Bredaseweg152, Oosterhout). Sponsorloopformulieren zijn aan de bar verkrijgbaarbij inschrijving. Tip: zorg voor een zo hoog mogelijksponsorbedrag per ronde of loop voor een vast bedrag! Natuurlijkmogen vriendjes en vriendinnetjes ook meedoen, iedereenis welkom! De activiteiten starten om 11.00 uur en desponsorloop start om 14.00 uur. Deelname aan de activiteitenin de ochtend kost € 5,-.Meer informatie kunt u vinden via de website www.deoosterhoutsemanege.nl,door een e-mail te sturen naar manege@online.nlof door tijdens de openingsuren te bellen met het telefoonnummer0162-454835. Het is ook nog steeds mogelijk omuw donatie rechtstreeks in te leveren via de speciale donatiepotin de kantine. We danken iedereen voor het steunen van dezeactie voor een nieuwe bodem bij ‘De Oosterhoutse Manege’.VRIJWILLIGERS HARD NODIG VOORANONIEM HULPGESPREKIn een tijd waarin het sociale netwerk steeds belangrijker wordt,kunnen of durven veel mensen hun verhaal niet in de eigen omgevingkwijt. Vrijwilligers van Sensoor bieden al meer dan 55jaar een luisterend oor, dag en nacht, per telefoon, chat of e-mail.Om de stijgende vraag naar dit anonieme mens-tot-mens contacthet hoofd te bieden, is Sensoor de campagne ‘Dus ik luister’gestart om nieuwe vrijwilligers te werven.Marije, goed getraind en begeleid door beroepskrachten vanSensoor, luistert al meer dan drie jaar naar heel verschillendeverhalen. Over eenzaamheid bijvoorbeeld: “Mensen vinden hetfijn een stem te horen, ze hebben soms dagenlang niemand gesproken.Ze bellen Sensoor want ze schamen zich, in deze tijdvol sociale netwerken, voor hun eenzaamheid. Door naar hente luisteren worden zij gezien in hun bestaan.” Schaamte speeltook een rol bij andere gespreksonderwerpen zoals psychischeproblemen, seksueel misbruik en zelfbeschadiging. “Sommigemensen hebben professionele hulp nodig maar durven ditniet te vragen. Bellen met Sensoor is dan een eerste stap, juistomdat het anoniem is”, vertelt Marije. ‘’Ik bied geruststelling enaanmoediging. Help hen op een andere manier naar zichzelf tekijken.’’ Eens per maand is Marije ‘s nachts aan de telefoon tevinden, in gesprek met mensen die de slaap niet kunnen vatten.‘’Al die voordeuren waarachter ik een kijkje mag nemen, datdoet iets met mij. Wat ik leer is om het positieve te zoeken, zelfsin de donkerste verhalen.’’Met de campagne ‘Dus ik luister’ zoekt Sensoor mensen die netals Marije vrijwilligerswerk willen doen waarbij ze in een persoonlijkcontact iets betekenen voor een ander. In de campagne staanvier vrijwilligers centraal met hun persoonlijke reden een luisterendoor te zijn bij Sensoor. Ook wil Sensoor aandacht vragenvoor het belang van écht luisteren, een openhartig gesprek metbekenden en onbekenden. Sensoor ziet als ideaal een maatschappijwaarin mensen met respect en aandacht met elkaar omgaan,waarin mensen zelfredzaam zijn en wanneer nodig steun vindenin het eigennetwerk.Ge-Als vrijwilliger luisterje naar mensen die heteven niet meer zienïntereszitten of simpelweg bijniemand hun verhaalseerdenkwijt kunnen of durven.kunnenMensen die behoeftehebben aan eenkijken opvertrouwelijk gesprek.Ik leer van levensverhalen www.sensoor.nl/Aan echte aandacht.Persoonlijk contact.Dag en nacht, anoniemdus ik luister vrijwillivia chat, mail of telefoon.gerswerk.Dit is de op een na laatste Rondom de Torenvoor de zomervakantie! sensoor.nl/vrijwilligerswerkKopij voor de laatsteECHTE AANDACHTeditie, die verschijnt op 16 juli, graag uiterlijkwoensdag 8 juli inleveren.De eerste RdT na de zomervakantie komtop donderdag 27 augustus uit.Rondom de Toren wordt bezorgd op donderdagof vrijdag.Geen RdT in uw brievenbus?Mail liesbeth@rondomdetoren.nlof kwaliteit.roosendaal@axender.nlof bel 076 5932137.Graag postcode en huisnummer vermelden.TE KOOP:Caravan: Hobby440SF de LuxeEasy; Bj. 2002.€ 6.500, incl grotevoortent etc.Info: J. Santbergen,06 25076356 of076 5932996Uw post itgratis in Rondomde Toren?Mail liesbeth@rondomdetoren.nl23

Rondom de Toren - Editie 926
Rondom de Toren - Editie 922
Rondom de Toren - Editie 923
Rondom de Toren - Editie 917
Rondom de Toren - Editie 916
Rondom de Toren - Editie 920
Rondom de Toren - Editie 921
Rondom de Toren - Editie 924
Rondom de Toren - Editie 919
Rondom de Toren - Editie 913
Rondom de Toren - Editie 915
Rondom de Toren - Editie 914
Rondom de Toren - Editie 918
nummer 75 2009 Toren Editie - De Oude Dorpskern
seizoen 2007/2008 nummer 2 - Rondom Voetbal
Juli 2015 - Sonrise Special
Infokrant juli-augustus 2010 - Gemeente Herent