Views
3 years ago

Rondom de Toren - Editie 925

Het twee-wekelijks informatieblad Rondom de Toren van 2 juli 2015.

meer overtuigd geraakt

meer overtuigd geraakt van het belang om als gemeente Drimmelenaan te sluiten bij JOGG. In het belang van onze kinderen,jongeren en onze gezondheid.BESTEMMINGSPLANNENHet komt regelmatig voor dat de gemeenteraad beslist over eenwijziging bestemmingsplan. Voordat het te nemen besluit aande raad wordt voorgelegd gaat er een zorgvuldige procedureaan vooraf. Door deze werkwijze wordt recht gedaan aan deinitiatiefnemer maar ook aan de “buren” die geen onevenredigehinder mogen ondervinden van de (nieuwe) ontwikkelingen.Binnenkort komen er wederom enkele wijzigingen bestemmingsplanaan de orde. Een ervan is de verandering van de bestemmingkatholieke Kerk Hooge Zwaluwe. Het CDA vindt datdeze veranderingen passen binnen de kaders die gelden voordit gebied en hecht grote waarde aan wat de bewoners er vanvinden. Wanneer er zienswijzen worden ingediend door bewoners/betrokkenenworden die serieus genomen en getoetst o.a.in een hoorzitting. De beste oplossing is altijd dat indieners eninitiatiefnemer er samen uitkomen en er geen zienswijzen meermeeliften naar de raadsstukken. Dan weet je als politieke partijdat bij de ter inzage ligging van 6 weken na het besluit geennieuwe bezwaren worden ingediend.CDA Drimmelen.SCHOLEN2 GENERATIES BASISSCHOOL ZONZEELGENIETEN VAN LEUKE ACTIVITEITStudenten van het Vitalis College in Breda,vanuit de opleiding Sociaal CultureelWerk, hebben de opdracht gekregen omeen activiteit te organiseren voor kinderenen hun grootouders. Zij hebben daarvoorbasisschool Zonzeel benaderd en op donderdag 11 junihebben de kinderen van groep 6 en 7 samen met hun grootouderscupcakes gebakken.Het was mooi om te zien hoe goeder werd samengewerkt en hoe iedereendaarvan genoot. Op school, samenmet je opa en/of oma, samenwerkenaan hetzelfde doel. Dat is toch uniek.Wij willen de studenten die deze leukeactiviteit hebben georganiseerd, hartelijkdanken. Maar vooral willen we de opa’s en oma’s heel erg bedankenvoor het meewerken aan deze activiteit. Het was echtgenieten. Je kon ook aan de kinderen zien dat ze het heel apartvonden en dat was het ook.Het was voor veel opa’s en oma’s al jaren geleden dat ze op bezoekzijn geweest op een basisschool en ze keken dan ook hunogen uit bij alle nieuwe dingen die ze tegenkwamen. Digiborden,moderne methodes, computers in alle klassen, bijzonder licht,hoog meubilair.Maar het belangrijkste…... ze hebben met hun kleinkind een fantastischemiddag beleefd: Grandioos.KABOUTERPAD LOPEN IN DE LINIEHOFLeerlingen ontdekken kabouters met opdrachten inNatuurparkWat kom je tegen als je in eenNatuurpark het Kabouterpad8

gaat lopen? Daar waren deleerlingen van de groepen 1 en2 van basisschool De Zeggewijzereigenlijk wel nieuwsgierignaar. In de klas was er deafgelopen weken uitgebreid gesprokenover het thema ‘buitenspelen’. Wat kom je tegen als jebuiten speelt? Heel veel kleinebeestjes en diverse planten! Terafsluiting van het project stondop vrijdag 12 juni jl. een uitstapjenaar het natuurpark De Liniehof in Made op het programma.Een klein schoolreisjeVrijdagmorgen 12 juni stond er een bus klaar voor de leerlingen.Dat ze met allemaal op pad gingen met een bus werd volenthousiasme ontvangen, het was net een klein schoolreisje!Glimmende koppies achter de ramen en samen op pad naar hetNatuurpark De Liniehof in Made, het was een feestje!Dieren en planten in de natuurDe afgelopen weken was erin de klas veel gesproken overde natuur. Wat voor dierenvind je in de natuur? En hoekun je je het best gedragenin de natuur als je veel dierenwilt zien? De kinderen wistenhet precies! Zachtjes pratenis wel verstandig, want andersjaag je de dieren weg. En die‘missie’ lukte goed! Ze hebbenkikkers, slakken, wormen, libellen,sprinkhanen, schaatsenrijdertjes,bootsmannetjes (bozemannetjes zei een kleuter)gezien. En ook diverse planten,zoals boterbloem, berenklauw,paardenbloem, vingerhoedskruid, brandnetels, waterlelies enmadeliefjes.Kabouterpad gelopenHet pad dat de leerlingen volgden was het kabouterpad. Onderbegeleiding van een aantal vaders en moeders volgden ze ingroepen de route die de kabouters aangaven. Iedere kabouterhad een opdracht voor de leerlingen. Bijvoorbeeld: Ga op hetbruggetje staan en zie je welke beestjes er boven het water jagen?En wat weet je allemaal over slakken? Ze ontdekten dat alsje zachtjes water over een slak spuit, de slak uit zijn huisje komt.En zo waren er nog veel meer ontdekkingen!Na afloop werd iedereen getrakteerd op een toastje met honingen limonade. Voor de ouders stond een kopje koffie en theeklaar. Alles was perfect geregeld door Ankie Stoop van de MadeseNatuurvrienden. Hartelijk dank voor de gastvrijheid en deleerzame, gezellige ochtend!Voor al uwFEESTEN!RAADHUISSTRAAT 134844 AA TERHEIJDENT. 076-5931353 / F. 076-5934343Partycentrum, café - restaurantDe Gouden Leeuwwww.degoudenleeuwterheijden.nl9

Rondom de Toren - Editie 926
Rondom de Toren - Editie 922
Rondom de Toren - Editie 923
Rondom de Toren - Editie 917
Rondom de Toren - Editie 924
Rondom de Toren - Editie 919
Rondom de Toren - Editie 920
Rondom de Toren - Editie 916
Rondom de Toren - Editie 921
Rondom de Toren - Editie 914
Rondom de Toren - Editie 915
Rondom de Toren - Editie 913
Rondom de Toren - Editie 918
nummer 75 2009 Toren Editie - De Oude Dorpskern
U kunt hier Haaksbergen Magazine gratis lezen - Gemeente ...
05. De Desselaar mei 2011 - Gemeente Dessel