Rondom de Toren - Editie 926

rondomdetoren

Het twee-wekelijks informatieblad Rondom de Toren van 16 juli 2015.

R T dRONDOMTerheijden & WagenbergDE TORENTweewekelijks informatieblad37e jaargang nr. 92616 juli 2015Oplage: 3650 stuks.


GEFELICITEERDGEFELICITEERD!Jan Tempelaars heeft uit handen van loco-burgemeesterJan- Willem Stoop de BronzenBever gekregen vanwege zijn grote verdienstenvoor Sportvereniging Voetbal Terheijden.Sinds zijn lidmaatschap (1-6-1991)heeft Jan zich als vrijwilliger verdienstelijk gemaaktop veel verschillende manieren: jeugdleider/ lid jeugdcommissie; lid / voorzitter seniorencommissie;bestuurslid (als voorzitter seniorencommissie);bestuurslid, portefeuille public relations; voorzitter, waarbij eenperiode zelfs voorzitter / secretaris.Jan, hartelijk gefeliciteerd met deze verdiende onderscheiding!EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGVOOR AD SNOERENHet is vrijdagavond 11 juli in de Kalkvliet in Terheijden.Een mooie zomeravond, de harmonievoert het Eindejaarsconcert uit voor ruim 175toehoorders. Niets wijst op een bijzonderegebeurtenis die avond. Dan, om 20.00 uur, betredenburgemeester Gert de Kok, voorzittersvan verschillende comités en “genodigden” hetgrasveld aan de Kalkvliet. Iedereen wordt stilen een beetje zenuwachtig. Wat is er aan dehand?De burgemeester begint, staande voor het voltallige orkest, aaneen toespraak. “Dames en heren, wat ik wil gaan zeggen heeftte maken met de Harmonie, maar ook vooral met een bijzondereman. Een man die het verdient om eens in het zonnetje teworden gezet. Vandaag, Ad Snoeren, is het jouw beurt.” Daarnavolgt een lange opsomming van activiteiten waar Ad bij betrokkenis of is geweest: De Harmonie Terheijden, VoetbalverenigingS.V.T., Oranjecomité, Sint Nicolaascomité, het sauwelen bij CarnavalsverenigingDe Schraansers. Dan zegt de Burgemeester:“Ad, het heeft Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexanderbehaagd U te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.’’dinerbonnen van de Harmonie voor Ad al teruggevonden? Diewas U toch kwijt???), kreeg Ad het woord (en later ook nog eensaan Rondom de Toren). En met een kort, zichtbaar ontroerden krachtig antwoord: “Ik ben zeer ontroerd, overdonderd, heelheel blij. Ik kan het eigenlijk nog niet begrijpen”, en het doorde Harmonie ingezette Wilhelmus kwam er een einde aan dezeheugelijke gebeurtenis.Ad, namens de redactie van Rondom de Toren gefeliciteerd metdeze terechte onderscheiding en geniet er, samen met je vrouw,nog lang van.Paul, namens Rondom de TorenAFSCHEIDAFSCHEID MENEER ANTON FRANKENOp dinsdag 14 juli hebben wij afscheid genomen van meneerAnton Franken. Meneer Anton is op onze Zonzeelschoolop 1 augustus 1974 zijn carrière begonnen. In eentijd waarin het krijtbord voor de klas nog een centrale rolvervulde en de computer in de klas nog ondenkbaar was.Anton heeft in die 41 jaar dat hij op onze school heeft gewerkt,al die ontwikkelingen meegemaakt. Hij heeft met zijn deskundigheid,zijn rust in de klas en zijn serieuze, bedachtzame handelenmeer dan 1000 kinderen begeleid in hun weg naar volwassenheid.Kinderen zaten graag bij meneer Anton in de klas.Vaak waren dat de leerlingen uit de middenbouw van de school.Anton heeft het hele proces naar de nieuwbouw van onzeschool meebeleefd. Hij heeft Terheijden zien groeien en daarheeft ook hij, door het geven van goed onderwijs aan zijn leerlingen,dik aan bijgedragen.U leest het goed: Ad Snoeren heeft een lintje!!! Een groot enlang applaus klinkt op als Ad de versierselen van deze onderscheidingkrijgt opgespeld. Vervolgens worden door de verschillendevoorzitters dankwoorden uitgesproken richting Ad, metveel grappige anekdotes. Na de bloemen voor zijn vrouw en veeldinerbonnen (Oh ja, voorzitter van de Harmonie, heeft U die2


Daarnaast had Anton meer dan gemiddeld aandacht voor zijnnieuwe collega’s en heeft hij als stage-coördinator veel studentenbegeleid. Als MR- en GMR-lid was Anton goed op dehoogte van de wet- en regelgeving en heeft hij, als lid van depersoneelsgeleding, in al die jaren nooit het belang van zijn collega’sop onze school en onze stichting uit het oog verloren.Wij wensen Anton een fantastische tijd toe. We weten dat hijerg naar dit moment heeft uitgekeken en hij heeft al wat plannenvoor de toekomst met ons gedeeld. We zijn er van overtuigddat hij zich in de vele pensioenjaren die zullen volgen, niet zalvervelen.Anton, bedankt en nog vele fijne jaren toegewenst.Team en leerlingen bs ZonzeelBASISSCHOOL ZONZEEL NEEMTAFSCHEID VAN JUFFROUW ANSOp donderdag 2 juli hebben de leerlingen van onze school kunnengenieten van het jaarlijkse juffenfeest. Op deze dag vierdenalle juffen van de school op dezelfde dag hun verjaardag. Dat isaltijd een erg gezellige dag, maar dit jaar had deze dag toch weleen heel speciaal “tintje”.Juffrouw Ans, die al vanaf 1998 op onze school werkt, heeft opdie dag officieel afscheid genomen van de kinderen op school.’s Middags kwam elke klas met een eigen bijdrage speciaal afscheidnemen van juffrouw Ans, die daar zichtbaar van genoot.Het was zowel voor de kinderen als voor juffrouw Ans elke keereen apart feestje.’s Avonds heeft het team bij een heerlijke barbecue op heel gezelligewijze het afscheid gevierd. Vanzelfsprekend kijk je danterug op haar onderwijscarrière die in Wagenberg op de HeiligHartschool is begonnen en dus op 1 mei op onze school isbeëindigd. Een onderwijscarrière van een heel erg leuke juf, eenbetrokken juf die altijd met optimisme, hard werken en een gezondedosis humor voor de klas heeft gestaan. Er ging geen dagvoorbij of we hoorden wel haar uitbundige schaterlach. Dat gaanwe zeker missen.Zoals juffrouw Ans zelf zei bij haar afscheid: “Je laat watlos, maar je krijgt ook weer de kans aan iets nieuws te beginnen.”Dat was precies de juffrouw Ans die we kenden.In alles kansen zien, goed weten te relativeren en altijdmet een optimistische blik de toekomst inkijken.We wensen juffrouw Ans een fantastische tijd toe, samen methaar man Thom, kinderen en kleinkind en we bedanken haarvoor haar goede werk op onze school. Grandioos!Na zo’n periode van hard werken verdien je het om nog tot inlengte van jaren te kunnen genieten van al die zaken die in hetverleden wellicht zijn blijven liggen. Het is je gegund.3


ZAKELIJK NIEUWSVAN DA NAAR D.I.O. / HEROPENING DRO-GISTERIJ RELINDE FIJNAUTOp 1 juli heeft drogisterij Relinde Fijnaut na een make-over feestelijkzijn deuren heropend. Drogisterij Relinde Fijnaut heeft zichaangesloten bij de D.I.O. drogisterijformule. De winkel zal vanaf nudan ook door het leven gaan als D.I.O. drogisterij Relinde FijnautVertrouwd en deskundigDrogisterij Relinde Fijnaut is in een nieuw hip jasje gestoken,maar uw drogist blijft uw vertrouwde drogist. Wij nemen, zoals ugewend bent, alle tijd voor u, maken graag een praatje, kennen uwwensen en behoeften en geven u altijd een deskundig advies. Allemedewerkers in de winkel zijn professioneel opgeleid en zijn vanalle laatste ontwikkelingen op de hoogte. Omdat bij de D.I.O. drogisterijiedereen uniek is, kunt u er dus van op aan dat D.I.O. drogisterijRelinde Fijnaut samen met u naar de beste oplossing zoekt.D.I.O. Beste ServicedrogisterijDe D.I.O. drogisterij is dit jaar niet voor niets wederom verkozentot Beste Servicedrogist van het land. Goede service ishèt speerpunt van de D.I.O. drogist. Deze persoonlijke, warmebenadering maakt de D.I.O. drogist echt anders. Maar D.I.O. letook op de kleintjes. Uw portemonnee vaart wel bij het uniekehuismerk Idyl, een product met de kwaliteit en de prijs zoalsiedereen het graag wil. U kunt bij de D.I.O. drogist ook terechtvoor groene, natuurlijke producten die eerlijk en met aandachtzijn gemaakt. Fun-artikelen en scherpe prijzen zorgen ervoordat u graag en vaak bij D.I.O. naar binnen loopt. Bij D.I.O. vindt ugewoon altijd wat u zoekt.Tot ziens in onze drogisterij en bedankt voor alle leuke reacties!UITGAANCONCERT HARMONIE OVU OP VAN DENELSENPLEINZoals ieder jaar verzorgt harmonie OVU op donderdagavond16 juli een afsluitend concert op het Van Den Elsenplein teWagenberg. Het is de opmaat naar de vakantieperiode waarinde leden hun instrumenten even wat rust kunnen geven.Dit jaar willen wij het concert graag extra onder uw aandachtbrengen. We kunnen ons er namelijk op verheugen, dat we mogenoptreden in de tuin van het Thomashuis. Eén van onze leden,Martien Scheepers, is samen met zijn vrouw Jolanda de zorgondernemervan het tehuis en hij bood ons deze mogelijkheidbelangeloos aan. Aan het jeugd- én harmonieorkest de taak om4


KAPELLENFESTIVALKapel De Blaoskaoken organiseertop 26 september 2015een kapellenfestival in café HetRoode Hert in Breda.Kapellen kunnen zich nog aanmeldenvia www.blaoskaoken.nl, maar om een muzikale avondte beleven bent u als gast ookvan harte welkom.DRIMMELEN GAAT NAAR LIERReis naar Lier - Sint-GummarusbedevaartOp zondag 11 oktober 2015 organiserenHarmonie OVU, de Vijf HeiligenParochie en Stichting BehoudGummaruskerk Wagenberg een reisnaar Lier in België. Hier kunt u de jubelvieringin de Sint-Gummaruskerken de jubeleditie van de Sint-Gummarusprocessiebijwonen.Waarom naar Lier?Door de jaren heen is er een bandopgebouwd met de geloofsgemeenschapvan de Gummarus in Wagenberg.Op de foto ziet u Wagenbergse mensen het beeld van ‘onze’Gummarus dragen in de processie.Voor wie is deze reis een must?Voor iedereen die deze festiviteiten niet wil missen. Ook alsu niet kerkelijk betrokken bent, is dit spektakel geweldig omte zien. Houdt u van traditie en wilt u een prachtige bourgondischestad zien, dan mag u dit niet voorbij laten gaan. Eenfeestdag met honderden mensenlangs de kant van de weg, brandendekaarsen voor de ramen vande huizen en de bewoners meteen glaasje bubbels op de stoep.En vele Belgische kroegjes meteven zoveel gezellige terrassen.Waar en wanneer?We vertrekken 11 oktober om7.45 uur vanuit Wagenberg. Om10.00 uur is er gelegenheid omde jubelviering bij te wonen in deSint Gummaruskerk van Lier. PastoorJos Demmers gaat mee voorin deze viering. De viering wordt gevolgd door de jubelprocessie.Daarna lunch op eigen gelegenheid. Kosten voor de busreis€ 17,50 per persoon.In de middag kunt u op eigen gelegenheid de stad verkennen,maar u kunt ook inschrijven voor een gezamenlijke activiteit.De bedevaartdag wordt om 16.45 uur afgesloten met Nederlandstaligevespers. Om 17.15 uur keren we huiswaarts.Aanmelden:1 Via www.naardekerk.nl, formulier Gummarusprocessie Lier.2 Via http://www.harmonie-ovu.nl, formulier GummarusprocessieLier.3 Een mail naar info@naardekerk.nl of naar info@harmonie-ovu.nl.8


4. Lever een briefje in op een van de parochiekantoren met daarinnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.Wilt u ook aangeven waar u aan mee wilt doen: Busreis € 17,50;Busreis inclusief boottocht over de Binnennete, zo zie je de pittoreskeplekjes en verrassende stadsgezichten van Lier € 22.-;Busreis inclusief stadswandeling met gids € 22,-.Bellen mag ook naar 0162-682303.VAKANTIECOLUMNBijna toch! Iedereen van harte gegund vanzelfsprekend. Voorvelen zit het er al op, leeftijdgebonden vroegboekingen vooral,hoewel er steeds vaker “jongelui” met jonge kinderen op decampings verschijnen, maar ook die gunnen we te profiterenvan de lente- of herfstkortingen.Wij mochten dit jaar genieten van de Italiaanse schoonheden.En die zijn er heel veel. Jaaah heren, natuurlijk de signorina`s,hoewel de moekes daar ook zeer prominent aanwezig zijn, ikbedoel ook de overdaad aan natuurschoon en de nog groterehoeveelheid cultuur en historische monumenten. Maar alla, ikhoef niet meer bij te beunen in de toeristische sector. Evenserieus dan maar.Wat heel erg opvalt is dat er in zowat alle dorpen en stedenheel veel vluchtelingen proberen te overleven. Allerlei prullariaaan de toeristen verpatsen lukt maar heel zelden. En toch maarblijven lachen, je zou ze een beter leven gunnen, maar blijkbaardenkt niet iedereen zo. Europa, een farce, gesteggel over deverdeling van deze stakkers over ons hele continent, schande.“Zoek het maar uit, Zuid-Europa”, nimby (niet in mijn....).Maar de mensen, Italianen. We zijn van ze gaan houden. Alleeneen vragende blik is al genoeg. Helpen signor? Even vijfkilometer voorrijden naar de camping? Geen probleem. En watvind je hier van? Ik mag graag elke dag een krantje scoren inde landstaal (honderd woorden geleerd). In Pisa de eerste debeste kiosk, maar helaas, no corriere de sport. Aspete signor,due minuti. En weg is hij op zijn vouwfietske. Ik roep hem nogna dat ik wel even oplet. Een klant komt een beetje loeren, ikhou hem goed in de gaten, als hij iets in zijn zakken steekt “lapik hem pootje”. Hij vertrekt met een grimas. Na zeven minutenkomt onze fietser terug, recht uit de giro zo te zien. Hijgendstopt hij de sportkrant in mijn handen. Ik vermoed dat hij hemthuis opgehaald heeft. Een euro dertig meneer. Mag twee euroook? (vuile krent). Het mag, maar dan moet ik wel een mooieplattegrond meenemen. Ik ben ontroerd. Waar vind je dit nog?Jazeker, Bella Italia.Geniet van je vakantie, waar dan ook.Merijn.SCHOLENSCHOOLREISJE VAN DE KLEUTERS VANDE ZONZEELOp dinsdag 23 juni was het eindelijk zover!De kleuters van de Zonzeel gingen op schoolreisnaar het indianendorp van OpperhoofdWitniehoe.Om 9.00 uur begon een speurtocht door dewijk, waar ze veel indianenvaders en -moederstegenkwamen. Ze deden daar spelletjesen versierden hun blaaspijp met tape, kralen,9


veertjes en leerden pijltjes te draaien.Om 11.00 uur verzameldenouders en kinderenbij het indianendorp aanHoofdstraat 161, waarOpperhoofd Witniehoehen al stond op te wachten.De kinderen kregenvuurwater bij de tipi enmochten blijven eten.`s Middags kwam indiaanKriebelneus eenworkshop indianenzangen -dans geven. De kinderenmochten daarnaoptreden voor hun familieen belangstellenden.Het was een heerlijkedag waar jong en oud zijnfantasie de vrije loop konlaten.OBS DE WINDHOEK HEEFT DE WIND INDE ZEILEN EN DE BLIK VOORUIT!Directeur Marc Embregts blikt terug op geslaagdeerste schooljaar.Aan het einde van het schooljaar, met devakantie in zicht, kijk ik trots terug op eenbijzonder schooljaar. Het was mijn eerstejaar als directeur van OBS De Windhoek. Ikheb lieve en unieke kinderen leren kennenen hun enthousiaste en meedenkende oudersen de betrokken en kundige collega’svan deze school in Terheijden. Het schooljaarkende veel hoogtepunten; ik zet er een aantal op een rijtje.Een goede startMaandag 25 augustuswas niet alleende eerste schooldagna de zomervakantievoor onze leerlingen,het was tevens mijneerste schooldagals directeur op DeWindhoek. Dankzijde hartelijke en warmeeerste kennismaking met de ouders en de kinderen, voeldeik me direct thuis op de school. Meteen in september volgdeneen aantal hoogtepunten van het schooljaar: de schoolreis, deviering van de Kleine Schans en de drukbezochte informatieavond.Lezen is de basis van lerenGoed leesonderwijs is een belangrijk speerpunt op De Windhoek.Lezen is immers de basis van leren, vinden wij. In samenwerkingmet Theek5 hebben we eenprachtige schoolbibliotheekgeopenddit schooljaar. Onzeleerlingen hebbennu een nog groterekeuze aan boeken.Ook besteedden weuitgebreid aandacht aan deKinderboekenweek, de nationalevoorleesdagen enhet voorleesontbijt.Samen met en voor elkaarVerbondenheid en samenzijn, behoren tot de pijlersvan openbaar onderwijs.Onze bovenbouwleerlingenlazen tijdens de vrijwilligersactie NLdoet voor aancliënten van Stichting SOVAK. Prachtig om te zien hoe positiefen prettig leerlingen en cliënten op elkaar reageerden.Onze Buitenspeeldag was een geslaagd feest voor alle kinderenen volwassenen uit Terheijden. Dankzij een subsidie van ‘Samenaan de slag’ konden wij een gevarieerd programma aanbieden.Een hoogtepunt waren de skate clinics van oud-wereldkampioenschaatsen en Deltalent-trainster Annamarie Thomas. Drukwas het onder andere bij de tafeltennis-clinics van T.I.O.S., bijhet pony rijden en het springkussen. De opbrengst gaat naar deStichting Vrienden van het Puzzelbad.Onderwijs maak je samenWe merken datonze inzet oponderwijskundigeontwikkelingenzijn vruchtenafwerpt. Zo staathet betekenisvolleren als eenhuis. En dooronze kleine groepenkrijgt iedereleerling de aandacht die het nodig heeft. Ook hebben we flinkestappen gezet met ons woordenschatonderwijs.Goede resultaten in de groepen waren het gevolg. Dit werdbevestigd doordat de Eindtoets PO ruim boven de door de onderwijsinspectiegestelde ondergrens ligt. Een resultaat om trotsop te zijn.Samen groeien‘Gras groeit niet door er aan te trekken maar juist door er aandachtaan te geven en goed te verzorgen.’ Deze uitspraak past bijDe Windhoek. Elke dag streven we ernaar om al onze leerlingende juiste aandacht te geven, zodat ze kunnen groeien. Daarnaastgroeien we ook als school, steeds meer ouders weten de wegte vinden naar De Windhoek voor een kennismakingsgesprek.De wind in de zeilen en blik vooruitKortom, we hebben de wind in de zeilen. Na de zomervakantiezitten onze leerlingen wederom in kleine groepen waardoorwe ieder kind optimaal kunnen begeleiden. Daarnaast gaan weverder inhoud geven aan onze nieuwe schoolplan. Een ambitieusplan waarin we ons verder willen ontwikkelen op onder anderewoordenschatonderwijs, ICT, lezen, en een sterke en stabielesociale emotionele ontwikkeling voor onze kinderen.We kijken met alle mensen die bij De Windhoek betrokken zijn-leerlingen, ouders en leerkrachten- terug op een prachtig jaar.Daar ben ik ontzettend trots op en het geeft weer volop energieom dit ook volgend schooljaar weer te realiseren.Tot ziens op De Windhoek!Marc Embregts10


Voor een avond culinair genieten!Nieuwe kaart!Vanaf woensdag 9 juli hebben we weer een nieuwekaart! De kaart is weer helemaal geupdatenaar het seizoen. Komt u snel proeven?Ook nieuw op deze kaart:menu voor maar 37,-!!Kiest u van de kaart een voor-, hoofd- en nagerecht meteen *, dan betaalt u slechts € 37,- voor het hele menu!*Probeer ook eens ons 2 gangen lunchmenu (€ 18,50).Elke openingsdag van 12.00 tot 16.00 uur!Tip!Noteer vast in uw agenda: van 27 augustus t/m 6 september:Restaurantweek! 3 gangen voor maar € 27,50!Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijdenwww.restaurantripasso.nl 076 - 593 129711


TEAM BASISSCHOOL ZONZEEL WORDTVERSTERKT MET NIEUWE, JONGELEERKRACHTENDoor het vertrek van twee leerkrachten die met pensioen zijngegaan, wordt het team van basisschool Zonzeel weer op vollesterkte gebracht door de komst van drie jonge leerkrachten.Juffrouw Karin Meeuwissen, die ookop onze school haar LIO stage heeft gelopenen dit schooljaar met veel succesheeft vervangen, gaat het komende jaar opmaandag en dinsdag groep 4 draaien. Opwoensdag, donderdag en vrijdag staat zevoor groep 1 en 2. Juffrouw Karin is bevoegdom gymlessen te geven Daarnaastis ze in het afgelopen jaar geslaagd voorde master-sen opleiding ZORG. Met haarkrijgen we dus een jonge, enthousiaste enkundige juf op onze school. Dat heeft zehet afgelopen jaar al laten zien.Juffrouw Femke de Been komt ons team op maandag endinsdag versterken. Zij gaat werken ingroep 1-2. Sinds 2003 is juffrouw Femkewerkzaam in het basisonderwijs. Het eerstejaar is ze ingevallen op verschillendebasisscholen binnen onze stichting SKOD.Vanaf 2004 tot op heden heeft ze met veelplezier en enthousiasme op basisschoolDen Duin in Made gewerkt. Ze heeft daarruim 9 jaar voor groep 1-2 gestaan en delaatste twee jaar in groep 3. Het jonge kindis haar passie! Ze geniet elke dag weervan hun spontaniteit en enthousiasme. Zevindt het prachtig om te zien hoe kinderen nieuwe dingen ontdekkenen leren. Juffrouw Femke kiest er nu voor om gebruikte maken van interne mobiliteit. Het is heel goed je blik eens teverruimen en we zijn als team blij met haar komst.Juffrouw Angela Heil die ons teamkomt versterken in de bovenbouw,heeft als onderwijsassistent al ruimeervaring in het onderwijs. Zij heeft inde jaren dat ze werkte als onderwijsassistentdoorgestudeerd en is tweejaar geleden geslaagd voor het mooievak van leerkracht basisonderwijs. Ookzij is bevoegd om gymlessen te gevenen heeft er voor gekozen om zich nogverder te bekwamen. Momenteel isjuffrouw Angela nog bezig met de opleiding “Kindercoach”. Zijheeft in de afgelopen jaar al veel ervaring opgedaan als leerkrachtop basisschool de Zeggewijzer.Juffrouw Karin, juffrouw Femke en juffrouw Angela, van hartewelkom op onze fijne school. We gaan er voor zorgen dat jullieje snel thuis zullen voelen en we zijn er van overtuigd dat wemet jullie komst de kwaliteit van onderwijs aan onze leerlingenop een goede wijze kunnen garanderen.Team basisschool Zonzeel.OBS DE WINDHOEK: VEEL AANDACHTVOOR IEDERE LEERLINGdankzij kleine klassenOp OBS De Windhoek zijn de klassen klein en overzichtelijk,waardoor leerlingen meer persoonlijke aandacht krijgen en er12


nog meer onderwijs opmaat kan worden geboden.Ook in het nieuweschooljaar zal de schoolzich daarop focussen. Hetwas ook het uitgangspunttijdens het invullen van deorganisatie van de schoolvoor schooljaar 2015-2016 de afgelopen weken.In het nieuwe schooljaar bestaan de klassen uit evenwichtige,kleine combinatiegroepen, waarin iedere leerling de aandachtkrijgt die hij nodig heeft.Kleine groepen dus veel aandacht voor ieder kindOmdat de school kleine klassen heeft, is de individuele aandachtvoor iedere leerling groot. De leerkracht kent zijn leerlingengoed. Hij heeft snel door als er iets is met een leerling. Omgekeerdbouwen de leerlingen makkelijk een vertrouwensbandop met de leerkracht. Dat dit ook ècht werkt, bleek ook afgelopenschooljaar weer. Daarom zullen in het schooljaar 2015-2016 onze klassen klein blijven. Onze leerlingen zijn verdeeldin evenwichtige groepen met combinaties van twee leerjaren,bijvoorbeeld groep 1-2.Talenten ontdekken en ontwikkelenIn het nieuwe schooljaarleggen we eenstevige basis vooronze leerlingen meteen groep 1-2, onzekleutergroep. Er isflink geïnvesteerd innieuwe kleuterontwikkelingsmaterialenom onze leerlingen in aanraking te latenkomen met cijfers en letters. Daarnaast stimuleren we de creativiteiten zelfstandigheid door ze op ook op die gebieden huntalenten te laten ontdekken en ontwikkelen. De ontwikkelingvan onze kleuters wordt goed gevolgd door onze kleuterleerkrachtenmiddels het observatie-instrument van de methodeKleuterplein.Lezen is de basis van lerenIn groep 3 is leren lezen een belangrijk speerpunt. Lezen is immersde basis van leren. Lezen is een vaardigheid die je in het dagelijksleven heel veel toepast. Door juist te investeren in sterkleesonderwijs geven we onze leerlingen een goede basis meeom hun basisschooltijd succesvol te doorlopen. In groep 4 en dedaarop volgende groepen blijven we het lezen onderhouden enverder ontwikkelen met de methode Estafette.Betekenisvol lerenDe lesstof (taal, spelling,woordenschat, begrijpendlezen en de zaakvakken)wordt in eenbetekenisvolle contextaangeboden. Daarvoorgebruiken we de methodeAlles-in-1. In de groepen5 tot en met 8 werkenonze leerlingen in blokken van vijf weken aan een thema.Door de lesstof binnen een thema aan te bieden gaat deze nogmeer leven voor kinderen. Daarnaast ontwikkelen ze ook nogverschillende andere vaardigheden zoals creatief denken, eenonderzoekende houding en samenwerken.Sterk en stabiel schoolbestuurDe Windhoek is een openbare basisschool. Dit houdt in dat13


ieders eigenheid, ongeacht herkomst, huidskleur of geloofsovertuigingwordt onderkend en gerespecteerd. De individualiteitvan het kind vormt het vertrekpunt voor ons onderwijs. Onzeschool maakt deeluit van een sterken stabiel schoolbestuur:StichtingOBO West-Brabant.Dat levertveel voordelenop zoals financiëlestabiliteit, deuitwisseling vanexpertise en eenefficiënt personeelsbeleid, terwijl de school haar eigen karakterbehoudt. Bij Stichting OBO zijn zeventien openbare basisscholenuit de regio aangesloten, waar in totaal 285 leerkrachtenwerkzaam zijn, die elke dag lesgeven aan ruim 3000 kinderen.Kom langs op De Windhoek!Kom eens langs voor een kennismaking met onze school.Bijvoorbeeld voor een oriënterend gesprek met directeurMarc Embregts, samen met je kind. Of draai een ochtend ofmiddag met je kind mee in de kleutergroep. Het is dé manierom De Windhoek te ervaren. Ook zijn ouders graag bereidom hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.Ook online is De Windhoek actief! Achtergrondinformatie overde school en het laatste nieuws staat op www.obsdewindhoek.nl en www.facebook.com/OBSDeWindhoekTot ziens op De Windhoek!SPORTVOETBALVERENIGING SV TERHEIJDENZOEKT SCHEIDSRECHTERSVoor het leiden van voetbalwedstrijden van onzeJunioren en Pupillen op zaterdagen zijn wij opzoek naar één of meerdere (club)scheidsrechters.Vind je het leuk om ‘te fluiten’ en ben je op zaterdagenin de gelegenheid, neem dan contact opmet secretarisjeugd@svterheijden.nl.HANDBALVERENIGING MIXED-UPFAMILIETOERNOOIZondag 5 juli heeft Mixed-Up haar tweedefamilietoernooi gehouden. Alle ledenvan Mixed-Up konden samen met hunfamilie, vriendje en/of vriendinnetje deelnemenaan het toernooi. Er hadden zich75 deelnemers aangemeld. Het toernooi werd wederom georganiseerdop Sportpark Heesterbosch te Wagenberg, waar wegebruik konden maken van de VCW-kantine.Na het welkom heten en een korte uitleg van het dagprogrammastarten we met een warming-up. De deelnemers werdenin twee groepen verdeeld. Elke groep kreeg 12 waterballonnen,welke moesten worden overgegooid. Hilarische momenten leverdedat op en uiteindelijk werd groep 2 verslagen, omdat hunballonnen het eerst stuk waren.Hierna werden de deelnemers verdeeld over acht teams, waarvande teamcaptain haar team moest begeleiden. De teams14


moesten vier handbalwedstrijden van 15 minuten spelen endeelnemen aan een sponzenloop en tienbal. Bij de sponzenloopmoest men in competitieverband in de snelste tijd een emmervullen met 7 liter water. Bij tienbal moest de bal binnen eenteam 10 keer worden overgespeeld zonder dat de bal op degrond viel of afgepakt werd door het andere team.Tijdens de lunchpauze konden de deelnemers een broodjehamburger, knakworst en/of kaas nuttigen. Sponsor JumboVan Meerendonk uit Terheijden had voor de kinderen een leukverrassingstasje met daarin een appel, chips, drinken en snoep.Door Ria Pals, het gezicht van Jumbo Terheijden, werden aanvoorzitter Peter Reniers 20 wedstrijdhandballen overhandigd.Hartelijk dank hiervoor.Vanwege het mooie zonnige weer hebben de deelnemers zichvoor, tijdens en na de wedstrijden op en rond het handbalveldkostelijk vermaakt met watergevechten.Omstreeks 16.15 uur waren de wedstrijden gespeeld en de uitslagenverwerkt tot een eindstand. De teams lagen allemaaldicht bij elkaar, waarvan vele gedeelde plaatsen. Uiteindelijkkwam de winnaar met een puntje verschil naar voren. Zij mochtenmet een medaille naar huis. Ter afsluiting is er als herinneringnog een groepsfoto gemaakt.Wij kunnen terugzien op een geslaagde dag en hopen dat iedereenvolgend jaar weer meedoet! We willen iedereen bedankenvoor hun aanwezigheid en met name Omroep Drimmelen voorde tv-opnames, Jumbo Terheijden voor haar sponsoring, VCWvoor het beschikbaar stellen van de kantine en de vele vrijwilligers.Bedankt en tot volgend jaar!Danielle Dikmans en Sanne van den Boer, ToernooiencommissieMixed-UpEERSTE HELFT 2015 VAN WILLEM TELLDe eerste zes maanden van 2015zitten er alweer op. Tijd om eenbalans op te maken. Het dieptepuntwas uiteraard het definitiefafscheid nemen van ons zeer gerespecteerdelid Leo van den Bogaert. Gelukkig hangen zijn vogelkooitjesnog bij ons in de kantine, zodat wij regelmatig nogaan hem mogen denken.Wij schieten met de kruisboog zowel binnen de OWB (OnderlingeWest-Brabantse Bond), zeg maar lokaal, als landelijk bij deNKB (Nederlandse Kruisboog Bond). Binnen de OWB hebbenwij dit jaar al 4 van de 6 wedstrijden geschoten. In elke wedstrijddienen de schutters 15 officiële schoten te lossen. De competitieis verdeeld in zes klassen, waaronder 1 jeugdcategorie (tot16 jaar). Hierin hebben wij sinds jaren weer een deelnemer, nl15


Bas van Tilburg uit Breda. Hij heeft in zijn debuutjaar al tweewedstrijden gewonnen en staat in de tussenstand nu tweede.Een geweldige prestatie van Bas.Binnen de OWB doen wij met twee viertallen mee en in beidecompetities staan wij boven aan. Met nog twee wedstrijden tegaan staan wij er goed voor, maar we moeten wel geconcentreerdblijven wat ook gelijk het mooie van de sport is. Als je derust en het vertrouwen hebt, dan haal je zeer veel voldoeninguit wedstrijden (interne en externe). De volwassencompetitie isverdeeld in volgorde van beste schutters: Ere, A, B, C en D.In de D-klasse staat Albert van Gool keurig tweede. HarmBouwmeester moet nog een wedstrijd inhalen maar ligt opschema om hoog te eindigen. In de C hebben wij geen vertegenwoordigers.In de B schieten Adriaan de Wijs en Miëlle Stoopen ze staan er beide heel goed voor. Miëlle leidt de B en Adriaanstaat tweede. Miëlle is aan haar eerste externe jaar bezig endoet het boven verwachting goed. Ze heeft zelfs al een keer 147geschoten. (Maximaal 150 punten mogelijk). In de A-klasse schietRemco van Bochove en hij staat momenteel vierde, waarbij dekanttekening geplaatst moet worden dat hij 1 puntje minderheeft geschoten als Miëlle. Dat is ook een strijd. In de hoogsteklasse schieten Dré Rutten en Cor Rombouts, waarbij Cor verboven de rest van de schutters uitsteekt. Hij staat eerste enheeft al tien punten meer dan nummer 2. Hij mist t.o.v. de roosgemiddeld tussen de 3 en 4 pijlen per wedstrijd. Dit vertaaltzich ook naar het landelijke niveau.De NKB organiseert buiten het Nederlands Kampioenschap, 4bondswedstrijden per jaar en in het weekend van 4 en 5 juli wasonze Cor de beste van heel het veld, terwijl dat heel de landelijketop aanwezig was. 1 misser met 4 keer het perfecte schot,of in het midden van de roos (=Moes). 1 perfect schot meerals nummer 2. Cor van harte gefeliciteerd. Afgelopen weekendis het Nederlands Kampioenschap gehouden in Zundert. Deuitslag volgt nog, maar Cor maakt in deze vorm gewoon kansom Nederlands beste te worden. Verder heeft hij ook aan deinterland Nederland–België mee gedaan, waar hij ook liet zienbij de beste van de Benelux te horen, met slechts 2 missers.Nederland heeft de interland in ieder geval gewonnen. Jack vanBekhoven (ja ja, onze oud-Terheijdenaar) was trouwens de besteNederlander met 2 perfecte series. Terwijl hij bij de laatstebondswedstrijd 2 missers t.o.v. de roos had. Indien u eens wiltkijken welke faciliteiten wij hebben en hoe wij hier mee omgaan,dan kunt u altijd vrijblijvend eens op onze openingstijden langskomen: vrijdags vanaf half 8 en zondag van 10 tot 12 uur (tijdensde bouwvak zijn wij gesloten). Wij zijn gevestigd a/d HogeVaartkant (achter de voetbal velden).Wij wensen een ieder vast een prettige vakantie en hopen datu binnenkort eens de gelegenheid heeft om langs te komen. Hetbestuur van Willem Tell, Terheijden.www.svwt.nl / info@svwt.nlESDO KAMPIOEN O.W.B.C. 2015Biljartvereniging ESDO is kampioen van de Wagenbergse biljartcompetitielibre voor teams geworden. Tijdens de prijsuitreikingin café de Harmonie in Terheijden werd het team gehuldigden in de bloemetjes gezet. De ploeg, die hun thuiswedstrijdenin café de Gouden Leeuw in Terheijden speelt, eindigdemet een voorsprong van 10.7 punten (Belgische telling) op ’tBielske uit Wagenbergde competitie.Het team speelde in devolgende samenstelling:Koos van Vugt, CeesDaamen, Toon Wouters,Bas Vervuren, RinusAckerman en Tomvan Gils.Voor de 4 e keer in delaatste 5 jaar wist hetteam het kampioenschapnaar zich toe tetrekken. Persoonlijke prijzen waren er voor Rinus Ackermanvan ESDO: hij speelde de kortste partij van de competitie in7 beurten. Jan Broeke van de Vriendschap en Eric Diepstratenvan BV Nicortiny wonnen de prijs voor de procentuele hoogsteserie van 53.8 %, Rinus Ackerman van ESDO kreeg de prijs voorde speler die procentueel het meest gestegen was met 23.6 %,en Koos van Vugt van ESDO verdiende de prijs voor de hoogsteserie van 36 caramboles.EINDSTAND Plaats Wedstr Punten1.ESDO Terheijden 56 562.42.’t Bielske Wagenberg 56 551.73.De Vriendschap 3 Wagenberg 56 548.54.BV Nicortiny Wagenberg 56 547.95.De Vriendschap 2 Wagenberg 56 527.26.Keus Genoeg Wagenberg 56 526.77.BV Maandag Terheijden 56 503.28.De Vriendschap 1 Wagenberg 56 489.8V.l.n.r. Rinus Ackerman-Cees Daamen-Toon Wouters-Tom van Gils en Koos van VugtDRIMMELS KAMPIOENSCHAP 2015Op zaterdag 4 juli heeft de 2 e ontmoeting van dit vistoernooiplaatsgevonden.Na de 1 ste wedstrijd van zaterdag 6 juni hebben al 2 vissers vanhsv S.I.O.G. een goede gooi gedaan om voor het kampioenschapin aanmerking te komen. Henk Kokke liet 948 cm noteren enJan van Meer kwam uit op 634 cm. Regelmatig is het stuivertjewisselen tussen deze beide visvirtuozen. Maar Walter van Meel(E.S.O.X.) 433 cm en Ben de Wijs (E.M.V. de Brasem) 324 cmtellen ook nog zeker mee voor de eindzege.Gestaag druppelden de deelnemers binnen bij café-restaurant16


42), Bert Schippers (42), Jacqueline van Hummel (38), Adam vanden Draaij (26). Sjaak van Steenderen, Jan Vos, Tommy van deZanden, Ben Rasenberg en Christian Weda zijn niet tot scoregekomen. De organisatie van het Drimmels Kampioenschap2015, bestaande uit leden van hsv De Sportvissers en kehsvG.I.V.U. feliciteert de kampioen 2015, Henk Kokke, maar ookJan van Meer en Walter van Meel met hun 2 e en 3 e plaats. EnHenk heeft bewezen dat hij niet alleen baarzen kan vangen: 13brasems in 3 uur. Het aantal gevangen stuks is in het voordeelvan Jan van Meer: 103 ten opzichte van de 100 van Henk.De organisatieDe Buren. Met dit warme weer hield de organisatie toch rekeningmet wat afmeldingen. In totaliteit zijn 7 deelnemers, omhen motiverende redenen, niet op komen dagen. Enkele hartpatiëntenkozen toch voor hun gezondheid. Henk Kokke wasdeze keer weer wat aan de late kant, hij was zijn jas vergeten!Na de loting om 13.00 uur in café De Buren vertrokken de 26opgekomen deelnemers weer richting het strijdveld: De Schans,een heel mooi maar wispelturig viswater. De ene dag vang je 40à 50 vissen en de dag daarop weet de vis de haak te omzeilen. Jezit dan wel ingespannen, maar toch ook ontspannen aan de waterkantte “genieten”. Een mooi zooike gevangen vis in het net komttoch weer beter over richting het thuisfront en collega-vissers.Onze controleur, Ben Kruizinga, liep regelmatig zijn rondjeSchans en hield een oogje in het zeil, maar ook de andere visserswaren op de hoogte van wat er elders al gevangen was.Jan van MeerOok dank aan alle deelnemers voor hun sportieve inzet tijdensdit evenement en aan de controleurs.Door voorzitter Leo van Geel werd aan de kampioen 2015 eenherinneringstrofee, een cadeaubon van de Fauna à € 75,- eneen welgevulde boodschappentas van de Jumbo overhandigd.Ook de als nummer 2 en 3 geplaatste vissers kregen een cadeaubonvan de Fauna (€ 50,- en € 25,-) en de boodschappentas.Alle deelnemers konden op volgorde de zeer goed gevuldeboodschappentas van de Jumbo ophalen.Ook wil de organisatie haar erkentelijkheid uitbrengen naar desponsoren: uit Terheijden: aannemersbedrijf Rasenberg Terheijden,autorijschool LesLips, café De Buren, FysiotherapieBousema & Van Kuijk, Jumbo Terheijden, kapsalon De Stoel,Walter van MeelDe vandaag gevangen vis werd als volgt genoteerd:Henk Kokke (636 cm), Jan van Gool (465), Jan van Meer (325),Walter van Meel (293), Corné van Gils (227), Willem Brughem(208), Leo van Geel (200), Jos van Gils (156), Ferdi Mertens(126), Dennis Dieduksman (121), Huub Romgens (100), Keesvan der Veeke (83), Joop van Kempen (74), Bernard de Wijs(67), Wim Mertens (57), Cees den Otter (52), Bert Schippers(39), Tiny van Geel (32), Rinus Havermans (23), Johan Baremans(11), Wim Fens (11), Anton Michielsen (11), Ben de Wijs (10).Adam van den Draaij, Piet Vermeulen, Jan Vos en Tommy vande Zanden wisten geen vis binnen te halen.Hierdoor werd de eindscore bepaald en deze is als volgt:Henk Kokke (1584 cm), Jan van Meer (959), Walter van Meel(726), Jan van Gool (484), Corné van Gils (384), Leo van Geel(347), Ben den Wijs (334), Willem Brughem (208), Cees den Otter(182), Jos van Gils (156), Kees van der Veeke (140), Johan Baremans(138), Dennis Dieduksman (138), Ferdi Mertens (126),Joop van Kempen (106), Wim Fens (105), Huub Romgens (100),Jeroen Kruizinga (71), Bernard de Wijs (67), Tiny van Geel (58),Wim Mertens (57), Frans Avontuur (54), Toon van Meer (53),Rinus Havermans (47), Piet Vermeulen (44), Anton Michielsenwinnaar Henk Kokkestichting De Zevende Hemel en TP Afbouw; uit Etten-Leur caféD’Ouwe Brug; uit Made aannemersbedrijf Maas en cafetaria deSchutter; Roger Dubbelman Keukens uit Breda en hengelsportFauna uit Raamsdonksveer. Zonder hun financiële bijdrage haddenwij het nooit zo kunnen verzorgen.Bij het afscheid nemen werd de werkgroep keer op keer bedanktvoor de goede organisatie en zeer zeker ook voor denogal zwaar uitgevallen boodschappentas.Werkgroep Drimmels Kampioenschap 201518


POSTDUIVEN LAURA VAN DONGENHOUDEN VORM VASTZaterdag 27 juni was het rustig op duivensportgebied. Er wasslechts 1 vlucht en wel vanuit het 430 kilometer zuidelijker gelegenFranse plaatsje Fontenay sur Eure. Het waren wederom deduiven van Laura van Dongen die de toon zetten. Op de eersteen tweede plaats werd verdiend in de Bergen te Terheijden. Deeerste duif vloog maar liefst 10 minuten vooruit op de rest. Opde foto is Laura met haar winnende doffer ‘de 75’ te zien.In het weekend van 4 juli was het de bedoeling dat het eenstuk drukker zou zijn. Maar liefst 3 vluchten stonden er op hetprogramma. De hittegolf gooide echter roet in het eten. Tweevluchten werden afgelast. De enige vlucht die doorgang wist tevinden was vanuit Bergerac (820 kilometer). Deze duiven werdenop vrijdag 3 juli om 10 uur gelost en op zaterdagmorgenwaren de eerste alweer gearriveerd in het Brabantse land. Deeerste prijs was voor de combinatie Frank Zwiers en Willie-Janvd Goorbergh. Deze combinatie weet dit jaar (en vorige jarentrouwens ook) geweldig te presteren op de verre vluchten. Eenmooie tweede plaats was er op deze vlucht voor Antoon deJong uit Wagenberg.Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand overzicht:Fontenay sur Eure 27 juni 2015 – 60 duiven in concours: 1, 219


Laura van Dongen, 3, 5, 8 Comb. Van Dongen, 4 Comb. Willemse-Dudok,6 Jaap Rasenberg, 7, 9 Cees Joosen, 10 Comb.Hanegraaf.Bergerac 3 juli 2015 – 31 duiven in concours: 1, 3, 8 Comb.Zwiers- Vd Goorbergh, 2 Toon de Jong, 4 Comb. Hanegraaf, 5, 6,7 Comb. Willemse-Dudok.Ook werd er een kleppet gemaakt. Nadat de kinderen creatiefwaren geweest, begonnen we met verschillende spelletjes waaronderflessenhandbal en Twister. Omdat het lekker weer wasDE VRIENDSCHAP 1 KAMPIOEN 3BANDENDe Vriendschap 1 uit Wagenberg is uitgerekend in het jaar datde club 50 jaar bestaat, kampioen geworden in de 1 e klasse 3banden van de regio West-Brabant.Het team bestaande uit de spelers Nico Broeders, Pieter Lodder,Ad van Es, Frank Horemans, Douwe Stellinga en Henk vanMeer werd op vrijdag 3 juli gehuldigd in het eigen clublokaal caféde Ruif in Wagenberg.De moyennes behaald door de spelers waren: Frank Horemans0.332, Nico Broeders 0.369, Ad van Es 0.389, Pieter Lodder0.478, Douwe Stellinga 0.507 en Henk van Meer 0.645.De hoogste serie was met 8 caramboles voor Douwe Stellinga.Eindstand 1 e klas 3 banden WBBR1.De Vriendschap 1 866.55 pnt2.Dos 1858.54 pnt3.DTZL 1822.46 pnt4.Dos 2817.52 pnt5.DPP 1783.88 pntDe bondsafgevaardigde Aad Rispens reikte de prijzen uit. Hetteam presenteerde zich deze avond in het nieuwe clubtenue datbij het 50-jarig bestaan was aangeschaft.Langs deze weg wil de Vriendschap John en Erica Prins, deuitbaters van café de Ruif, bedanken voor hun bijdrage hieraan.genoten de kinderen ook van de sproeiers op het voetbalvelden werd er limbo gedanst onder de tuinsproeier.Natuurlijk hoort er ook een wedstrijdje handbal bij, wat zekerleuk was in het donker. Toen het echt heel donker was hebbende kinderen met een zaklamp moeten zoeken naar de verschillendereflectors rondom het handbal en voetbalveld. Aan dereflectors hingen letters waarmee ze een zin moesten maken.Voordat ze gingen slapen gingen we nog een spelletje glow bowlendoen op het handbalveld. Er stonden flessen water metdaarin glowsticks waarbij je in het donker een mooi resultaatkrijgt. Met het tandenpoetsspel werden de tanden bij elkaar gepoetst,wat een hoop gegiechel opleverde. Uiteindelijk gingen deritsjes van de tentjes om 1 uur dicht waarbij ze met wat gekletsheel laat gingen slapen. Om half 8 in de ochtend kwamen deeerste kinderen al uit hun tent en om 8 uur werd de rest van dekinderen uit hun bed getrommeld om aan de ochtendgymnastiekmee te doen. Na het ontbijt en het opruimen van de tentkonden de kinderen zich voorbereiden op het familietoernooiwat aansluitend om half 11 begon. Het was een geslaagde activiteitwaarmee we met wat hulp het handbalseizoen leuk kondenafsluiten.Saskia en Inge van de activiteitencommissie Mixed-UpV.l.n.r. wedstrijdleider Aad Rispens en de spelers Henk van Meer - Ad van Es -Pieter Lodder Frank Horemans - Nico Broeders en Douwe Stellinga20AFSLUITINGSFEESTJE METOVERNACHTINGOp zaterdag 5 juli hebben wevoor de jeugd van handbalverenigingMixed-Up eenafsluitingsfeestje met overnachtinggeorganiseerd.Nadat alle tenten waren opgezetkon het avondprogrammabeginnen. Om de boel wat opte vrolijken hebben de kindereneerst verschillende shirtjes opgepimptdie ze de volgende dagbij het familietoernooi kondenaandoen. De kinderen haddende mooiste creaties verzonnen.HOCKEY MEIDEN D2 SCHRIJVEN WEERGESCHIEDENIS!MD2 van MHC-Made opnieuw verdiend Kampioen!Op 28 februari 2015 hebben de meiden vanMHC-D2 de eerste wedstrijd van het voorjaarseizoengewonnen met 5-1 van Raamsdonksveer.Daarna lukte het, wedstrijd na wedstrijd, om ermet de overwinning vandoor te gaan. Dit kwamzeker ook door de enthousiaste trainingen vanPeggy, de opzwepende coaching van Nick en dejuiste opstellingen van Anita. De meiden groei-Peggy


Wil jij deze zomer lekker zonnen op deze vrolijkeJokie handdoeken? Haal gauw een spaarkaart bijD.I.O.Bij besteding van elke € 2.50 krijg je een stempel enmet 10 stempels is je spaarkaart vol. Met bijbetalingvan € 4.- krijg je zo'n kleurrijke Jokie handdoek.Spaar ze alle drie!De actie loopt tot en met 15 augustus 2015. Op=op!Kijk voor de actievoorwaarden op www.diodrogist.nl22den iedere wedstrijd, omdat ze wisten dat ze opnieuw kampioenkonden worden. Zo kwamen er dit seizoen zelfs uitslagenals 13-2 en 11-0 voorbij.Al op 30 mei, tijdens de één nalaatste wedstrijd in Prinsenbeek,werden de meiden na een overwinningmet 12 doelpunten vóóren 0 tegen officieel kampioen. Erwerd gelijk daarna een kampioensfeestjegevierd. Ze werdengetrakteerd op kinder-champagne,kregen allemaal een mooieroos en gingen als klap op devuurpijl bij McDonalds lekkerlunchen.Op 6 juni werd de laatste wedstrijd,thuis in Made, in stijl gewonnenvan Breda met 9-0. Nuhadden ze dus al hun wedstrijdengewonnen, 10 op rij, met een doelsaldo van 82 doelpunten vóóren slechts 8 tegen. Reden genoeg om nog een keer te feesten!Er werd weer geproost en lekker gesnoept van taarten, muffinsen nog meer lekkers. Ook nu was er weer een knallende afsluitingvan deze mooie dag. Defrietkraam van Shirley kwam naarde club. Wat fantastisch was dat!En alsof het nog niet genoeg was,zijn de meiden ter afsluiting vandit geweldige seizoen met hethele team bij Cross Jumps trampolinePark in Breda geweest. Zehebben zich flink kunnen uitle-Nick en Anitaven! Jammer genoeg valt het team volgend seizoen uit elkaar engaan Peggy, Nick en Anita hun eigen weg. Maar wat hebben zeeen leuke, gezellige en sportieve tijd met elkaar gehad!Peggy, Nick en Anita, hartelijk dank namens alle meiden vanMD2 en hun trotse ouders!MD2 van links naar rechts: Rosalie, Sophie, Linde, Teuntje, Marieke, Dorien,Sarah, Noor, Bregje, Imke, Sterre, Aniek, Gwenyth en Lisa.VAN ALLES WATTERUGBLIK TRAAIERIE21 juni heeft u weer kunnen genieten van onze Traaierie. Hierophebben de lokale ondernemers zich weer van een goede kantlaten zien door een extra dag voor u klaar te staan en met speciale,extra aanbiedingen de markt op te fleuren. Hopelijk heeftu hier net zo veel plezier aan beleefd als wij!Ondanks het weer dat niet altijd mee heeft gezeten, hebbenwe naast de kraampjes ook kunnen genieten van onze lokalebekendheden van Dansschool Fuse, Gymnastiekvereniging Samenvoor Terheijden en Karatevereniging Shotokan. Muzikaalwas Terheijden vertegenwoordigd met kapellen Vur Ne Keeren Nootdkreet, was er een optreden van het Smartlappenkoor


en waren er mini-concerten van het opstap- en opleidingsorkestvan Harmonie Terheijden. Jongerenkoor Weekend, coverbandSundaynight Sunshine en de Bayerische Dorfkapelle hebben vanbuiten Terheijden hun muzikale klanken laten horen als zeerwelkome aanvulling.Tijdens de Traaierie is er door HeemkundekringDe Vlasselt ook weer het TraaisKampioenschap Sjoelen georganiseerd. Ditinmiddels befaamde evenement trok ookdit jaar weer veel deelnemers van allerleileeftijden aan, en er is hard gestreden voorde titel “Sjoelkampioen van Terheijden”.Om de strijd nóg spannender te maken,zijn de deelnemers in leeftijdscategorieënverdeeld. De winnaar van de jeugd is Dennisvan Kreij geworden met maar liefst 113punten! Op de foto kunnen jullie zien wieer gefeliciteerd mag worden, mocht je hemin het dorp tegenkomen. Iwan Daas heeftde andere wisselbeker in de wacht wetente slepen. Kom volgend jaar ook weer naarde Traaierie en probeer zelf deze felbegeerdewisselbeker in uw bezit te krijgen!Via deze weg willen wij iedereen bedankendie deze dag mede tot een succes heeft gemaakt.Heeft u tips of ideeën voor onze volgende Traaierie-edities? Wijhoren graag van u! Help dit evenement nog mooier maken, enstuur uw suggesties naar Traaierie-harmonieterheijden@hotmail.com.Organiserend comité TraaierieGENIET DE HELE ZOMER VAN E-BOOKSvan de bibliotheekIn de zomerperiode (juli,augustus, september) biedtBibliotheek Theek 5 een speciaalE-bookabonnement aanvoor slechts € 7,50. U krijgtdan drie maanden toegangtot duizenden e-books van de bibliotheken in Nederland. Uleest ze, in uw luie stoel of aan het zwembad, makkelijk op uwtablet, smartphone of e-reader. Regel het via www.theek5.nlVoordelenAls lid kunt u via www.bibliotheek.nl/ebooks gratis e-books lenenzoals romans, leesboeken (ook voor jeugd), informatieveboeken en Engelstalige romans. Geschikt voor de tablet, e-readeren smartphone. U kunt kiezen uit ruim 8.500 e-books. Nadrie maanden stopt het abonnement automatisch. Bekijk de actieop www.theek5.nlOMROEP DRIMMELEN“Altijd in de buurt”Omroep Drimmelen zendt beelden uitvan:42 ActueelKorte nieuwsflitsen van lopende actualiteitenvan en voor Drimmelen en omgevingwaarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezetworden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciëledoeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.23


Gemeente ActueelAnneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeenteDrimmelen, vertelt over wat er deze maand actueel is bij degemeente. Zij zal onder meer een toelichting geven op de inzamelingvan drankenkartons bij het plasticafval en de controle opblauwalgen in het zwemwater. Daarna is wethouder Mark vanOosterhout te gast en hij zal onder meer in gesprek gaan overde ontwikkelingen met betrekking tot de haven van Drimmelenen wat de gemeente doet om werkeloosheid te voorkomen.MarkregattaZaterdag 27 juniwerd voor de negendekeer de Markregattageroeid. De inTerheijden gevestigdeRoeivereniging Bredaorganiseert dit jaarlijksroei-evenementvoor veteranen. Hetis een wedstrijd over vijf kilometer van de brug over de A16 totaan het clubgebouw aan de Bredaseweg. Ruim 400 roeiers van29 roeiverenigingen uit België en Nederland namen dit jaar deel.Ook door het mooie weer werd het een zeer geslaagde dagmet spannende wedstrijden en verhitte roeiers.Meet & Match Gemeente DrimmelenVoor de derde keerorganiseerde degemeente Drimmeleneen Meet &Match-bijeenkomst.Deze vond plaats opvrijdag 26 juni in hetgemeentehuis. Iedereenwas opgeroepenom ideeën te komen ‘pitchen’ die de leefbaarheid en sociale betrokkenheidbevorderen. Burgemeester Gert de Kok opendede bijeenkomst en daarna hielden 22 inwoners, ondernemersen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een‘pitch’ van één minuut met een idee of initiatief. Vervolgens kondende toehoorders met deze mensen in gesprek om mee tedenken of mee te helpen. Op die manier kwamen ‘matches’ totstand. Tot slot verzorgde de Wilgenband uit Made een miniconcert.In onze uitzending ziet u een overzicht en korte samenvatting.Powerweekend MadeHet weekend van 19, 20 en21 juni was er één met veeldecibels en onstuimig motorengeweld.Op een reusachtigterrein in Made stredenvele enthousiaste deelnemersmet vaak gigantischetrekkers om de te behalenprijzen in de diverse klassen.Dit alles 3 dagen lang en met veel aandacht bekeken door eenfanatiek publiek, wat van al dit geweld met volle teugen genoot.Het weer was alleszins goed en zeker geen spelbreker. Volgendjaar gewoon weer doen!Huldiging Wereldkampioenen Karatevereniging TerheijdenWat deed de Harmonie Terheijden in Made? Er was daar eenjeugdkamp ter ere van het 30-jarig bestaan van de Shotokan KarateVereniging uit Terheijden. De aanwezige jeugd constateerdedat er een drumband voorbij kwam, maar het was de harmo-24


nie. Die kwam niet zomaar voorbij, maar kwam een serenadebrengen aan hun twee wereldkampioenen. Melissa Broekman enKevin Vervoort behaalden in het weekend van 21 juni drie wereldtitelstijdens de Wereldkampioenschappen van de W.J.K.A.in Vlissingen. Melissa in de onderdelen Asai ryu kata en Kumiteen Kevin in Asai ryu kata. Zij waren blij verrast met de serenadeen de vele felicitaties.FOTO VAN DE MAANDRIJBEWIJSKEURINGENSenioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilistendie voor verlenging van hun rijbewijs moeten wordengekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur van 20augustus in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Tarief: senioren€ 35,- en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.Van te voren dient een Eigen Verklaring te worden aangeschaft.Eventueel kunt u Regelzorg vragen om een Eigen Verklaringop te sturen. Voor vragen over het invullen van de EigenVerklaring kunt u contact opnemen met de medisch adviseurvan Regelzorg. Voor informatie en een afspraak belt u tijdenskantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van RegelzorgRijbewijskeuringen, telefoon 088 2323300. Zelf een datum plannenkan via www.regelzorg.nl.ROS DRIMMELENDe foto van de maand juli is gemaakt door Theo Litjens.In het programma van de maandjuli 2015 zijn de volgende onderwerpente zien:Susanne de Waard: Wij zijn tegast in café-zaal “Het Vermaak”in Raamsdonk. Susanne heeft eenlange tijd enkele zaken in Madegehad en wij kijken even terug in de tijd. We krijgen ook bijzonderegegevens over de historie van het pand waarin “HetVermaak” gehuisvest is.Melkveebedrijf Kamp: Net buiten de bebouwde kom vanRaamsdonk ligt het moderne melkveebedrijf Kamp van Arianen Wendy Kamp met 120 melkkoeien. Het bedrijf onderscheidtzich, omdat het op een duurzame manier met de veestapel25


omgaat. Dit blijkt uit de duurzaamheidsmonitor van veeverbeteringsorganisatieCRV en het bedrijf werd winnaar van deMVO-prijs Geertruidenberg.Marcel Maan: Is bestuurder van “Stichting Vrienden van hetPuzzelbad” in Terheijden. Hij is professioneel bierbrouwer(VOF-format) van het bier genaamd het “Traais Trippel”. Zijwillen graag deze activiteit onder de aandacht brengen en alleopbrengsten hiervan gaan in de kas van de stichting. De stichtingwil geld inzamelen voor materiaal, vrijwilligersactiviteiten enallerlei kleine uitgaven, die nodig zijn voor het onderhoud vanhet Puzzelbad.Hans Kuijpers: Het college van burgemeester en wethoudersheeft besloten dat de gemeente Drimmelen per 20 juli aanstaandestart met de inzameling van drankenkartons. Dit levert jaarlijkseen besparing op van € 36.000,- op de verwerkingskostenvan restafval. Inwoners van de gemeente Drimmelen die meedoen,betalen hierdoor een minder hoge afvalstoffenheffing, ookomdat ze minder restafval zullen aanbieden.Carbagerun 2015 zomereditie: We kijken eerst eventerug op de wintereditie van de Carbagerun van dit jaar.De zomereditie was van 6 t/m 10 juli. Ook nu weer hebbenze een leuke creatie gemaakt. Wij waren erbij tijdens hetplakken en wij spraken met Ron Laurijssens en Frie Snoek.Jeugdige sportkampioenen: Op vrijdag 19 juni huldigde degemeente Geertruidenberg haar jeugdige sportkampioenen tot16 jaar. 185 Jonge sporters ontvingen uit handen van wethoudersportzaken Jan van Lith een medaille met een certificaat.Diverse sporten waren vertegenwoordigd, o.a. synchroonschaatsen, voetbal, handbal en basketbal.Muziek: River Zydecoband uit Raamsdonk.Dit alles wordt gepresenteerd door Renske van Mook–Kuijpers& Guus Neefs.VRIJWILLIGERS GEVRAAGDStichting Welzijn en Ondersteuning(SWO) is een brede welzijnsinstellingvoor de gemeente Drimmelen. Het VIPis een centrale plaats waar vacatures envrijwilligers aan elkaar gekoppeld worden.Hieronder leest u er een paar. Er zijn ernog veel meer, in alle denkbare sectoren,van administratie tot zorg. Op de digitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/vip vind je een volledig overzicht. Heeft u interessein één van deze vacatures bel dan met 0162-451894 ofmail naar VIP@swodrimmelen.nl.Ondersteuner bij activiteiten met ouderen (3308)Voor doeners met een zorgzaam hart!Op maandag en woensdag zijn er in de huiskamers van deWijngaerd activiteiten, waar bewoners aan mee kunnen doen.Je helpt hier aan mee onder begeleiding van de verzorgende.Als vrijwilliger kun je extra aandacht geven aan de bewoner enmeehelpen de gezelligheid te vergroten.Community coach (429)Voor mensen die jongeren willen en kunnen coachen.De jongeren zijn leerlingen van het ROC tussen de 16 en 23 jaar.Als coach heb je vooral een luisterend oor; je bent een peetoomof peettante bij wie je even uit kunt blazen en op verhaal kuntkomen. Of een steun in de rug. Iemand die je helpt een stap temaken waar je van droomt, maar waar je zelf niet toe komt.Een communitycoach kan iedereen zijn die iets voor een anderwil betekenen.Een taalvrijwilliger (3302)Wil je de Nederlandse taal oefenen met een jongetje van 5 jaar(Achmed) tijdens de vakantie? Vooral veel voorlezen en praten.Omdat zijn ouders thuis weinig Nederlands (kunnen) praten, wilhij dit (zeker in de vakantie) wel blijven oefenen.Buurtbemiddelaar (519)Lijkt het je wat om mee te helpen om problemen en conflictentussen buren, inwoners en maatschappelijke organisaties opte lossen? Dit gebeurt door de onderlinge communicatie weerop gang te brengen. Door met elkaar in gesprek te gaan, rakenmensen weer met elkaar in verbinding. Bij BuurtbemiddelingDrimmelen zijn ze op zoek naar mensen die het team willenversterken.POLITIEKLIJST HARRY BAKKER STEUNT VOEDSEL-BANK, STICHTING LEERGELD EN DIEREN-BESCHERMINGTijdens de Raadsvergadering van 25 juni jongstleden was onderandere het bespreken van de Jaarstukken 2014 aan de orde. Wecontroleren op hoofdlijnen de financiën van het afgelopen jaaren checken onze successen.Zo heeft Lijst Harry Bakker op tijd kunnen voorkomen dat perafgelopen 1 januari de Hulp bij Huishouden afgeschaft zou worden.Wij hebben juist gezorgd voor een zachte landing door hette verzetten naar 1 juli 2015. Tevreden zijn wij over de financiëlevergoeding die we toegezegd hebben voor de Drimmelse basisschool‘t Klaverblad. Goed werk hebben wij geleverd om te zorgendat de zwembaden open blijven. Natuurlijk streeft Lijst HarryBakker naar ruimere openingstijden. Ons speerpunt tijdensafgelopen verkiezingen is om de hondenbelasting af te schaffen.Halvering hiervan is momenteel behaald. Nu de andere helft nog!Tijdens behandeling van de voorjaarsnota op 16 juli komt LijstHarry Bakker daarop terug en neemt de hondenkennel daarinmee. Het jaar 2014 heeft gezorgd voor een financiële meevaller,een positief saldo van 1,8 miljoen. Lijst Harry Bakker vindt datje dat dan ook mag delen met de minder bedeelden. Helaas zijner door de crisis toch een aantal mensen meer aangewezen opde Voedselbank. Ook Stichting Leergeld wordt veel vaker benaderdom schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit minimagezinnen een beter sociaal maatschappelijk leven op school endaarbuiten te geven. Niet alleen mensen, maar ook veel dierenzijn het slachtoffer van de crisis. Er is steeds meer opvang nodig,de Dierenbescherming draait overuren. Deze drie vrijwilligersorganisatiesdraagt Lijst Harry Bakker een zeer warm hart toeen er is dan ook een extra budget gevoteerd door een amendement(toevoeging/verandering op aangeboden raadsvoorstel) inte dienen. Dit amendement is met meerderheid door de Raadaangenomen. Lijst Harry Bakker vindt het belangrijk, dat diegenedie zich vrijwillig inzet voor een doelgroep waarbij het niet altijdzelf lukt, een hart onder de riem wordt gestoken! Dus Dierenbeschermingafdeling West- en Midden Brabant, VoedselbankOosterhout en Stichting Leergeld Oosterhout: het extra’skomt jullie kant op.Besteedt het goed.Lijst Harry Bakkerwenst jullie veel succes.Marjolein Dikmans,Femke Selders enLoes van ZwietenRaadsleden LijstHarry Bakker.26


Bij besteding van elke 10 euro aan boodschappen,ontvangt u een zegel. Met een volle spaarkaart van 10 zegels+ een bijbetaling van slechts € 9.99 ontvangt u eenSwizz hoofdkussen (t.w.v. € 29.95).Hoofdstraat 61 • TerheijdenDeze aktie loopt van 01-07-2015 t/m 11-08-2015.Volle spaarkaarten zijn in te leveren t/m 18-08-2015.27


LIJST HARRY BAKKER GEEFTDUIDELIJKHEID!Wat is een gemeenschappelijke regeling (WGR)?Een aantal bewoners vroeg ons ernaar. Wij proberen ueen beetje wegwijs te maken.“Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband/ overeenkomst tussen verschillende gemeentenwaarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdhedencentraal worden uitgevoerd. De Wet GemeenschappelijkeRegelingen (WGR) bepaalt dat de raden van de deelnemendegemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam,het bestuur van de bedrijfsvoering de organisatie onderscheidenlijkhet gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over deontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuurvoegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij deontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordtaangeboden.”Mooie omschrijving maar wat wordt er mee bedoeld? Een voorbeeld:Stel, u woont in een straat. U spreekt met uw buren af met elkaarde huizen te laten schilderen, dat is immers goedkoper. Hetbevalt goed, vervolgens besluit u met elkaar een Stichting op terichten om samen ook een tuinman te huren. Deze wordt betaalduit de gezamenlijke contributie. De Stichting functioneertperfect en zij besluit om tegenover uw huis een basketbalveldjeaan te leggen. Zelf vreest u overlast en u wilt niet mee doenmet dat laatste project van de Stichting. Dat is nou jammer,in de statuten van de Stichting staat dat het bestuur op eigenhoutje projecten kan kiezen en laten uitvoeren. De Stichting iseen gemeenschappelijke regeling geworden. U moet meedoenof u wilt of niet.De gemeente Drimmelen neemt deel aan de volgende gemeenschappelijkeregelingen:1. Regio West-Brabant 2. WAVA/!GO 3. Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant 4. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 6. RBLLeerplicht West-Brabant 7. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorsten Zevenbergen 8. Regionale Ambulance VoorzieningBrabant Midden-West-Noord 9. Parkschap Nationaal Park DeBiesboschIn de afgelopen raadsvergadering was Lijst Harry Bakker danook zeer kritisch over de aan ons voorgelegde ontwerpbegrotingen2016 van al deze gemeenschappelijke regelingen. Geendagelijkse kost, maar als raadslid heb je de verantwoordelijkheidhierover controle uit te oefenen.De besluiten worden genomen door het collectief en niet doorde gemeenteraad. Zijn die besluiten goed, is de begroting oporde? In principe niets aan de hand als het op één lijn zit met dewensen die onze gemeenteraad heeft! Bij de begroting van deOMWB (Omgevingsdienst Midden en West-Brabant) trok LijstHarry Bakker echter hard aan de bel. De financiële huishoudingvan de OMWB, die milieutaken voorons verricht, is verre van op orde. Tochmoeten wij daar ons akkoord op geven,wel schoorvoetend en tegenstribbelend.Volgend jaar komt Lijst Harry Bakker zekerhier op terug.Wilt u deze discussie eens beluisteren?Dat kan via de website van de gemeenteDrimmelen.Klik op besturen, dan op vergaderingengemeenteraad. Vervolgens is alles te beluisteren via delink digitale verslagen. Ik hoop u een beetje op weg te hebbengeholpen met deze moeilijke materie.Groetend, Hans de Groot, raadslid Lijst Harry BakkerGEMEENTEKINDEREN WAGENBERG KRIJGENSKATEVOORZIENINGHet college van burgemeester en wethouders heeft beslotendat de kinderen in Wagenberg een skatevoorziening krijgen.Eind september/begin oktober krijgt Wagenberg een ‘halfpipe’.Een halfpipe is een eenvoudige skatebaan die half zo breed is.Deze halfpipe wil de gemeente gaan plaatsen links voor sporthalDriedorp aan de Kerkstraat in Wagenberg. De skatevoorzieningis geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.Verzoek leerlingen basisschool de ElsenhofIn het voorjaar van 2013 ontving de gemeente een petitie vooreen skatevoorziening in Wagenberg. Deze petitie kwam vanleerlingen van basisschool de Elsenhof. Zij vonden dat er vooroudere kinderen en tieners in Wagenberg ook een speelgelegenheidmoest komen. De Dorpsraad Wagenberg liet wetendat ze het idee toejuicht en is op zoek gegaan naar sponsors.Woningstichting Volksbelang en een bedrijf uit Wagenberg hebbensamen een bedrag van € 750,- ter beschikking gesteld. Degemeente heeft met alle partijen overlegd om tot uitvoering vaneen skatevoorziening te komen.Sociale controle en toezichtEr is voor de plaats links voor sporthal Driedorp gekozen omdathier veel sociale controle en toezicht is. Vooral door voorbijgangersdie naar de voetbal gaan of de sporthal bezoeken. Doorde keuze voor deze locatie vindt er een concentratie plaats vanspeel- en sportmogelijkheden in het centrum van Wagenberg.Ook is de voorziening dichtbij basisschool De Elsenhof.Feestelijke officiële openingDe gemeente nodigt in het najaar de kinderen, bewoners en dedorpsraad uit voor een feestelijke officiële opening. Dan vierenwe een klein feestje ter ere van de plaatsing van de halfpipe metiedereen die eraan heeft meegewerkt.DRIMMELEN START PILOTLEERLINGENVERVOERWethouder Hans Kuijpers en regiodirecteurKees van der Wouwboden op 8 juli 2015 symbolisch deeerste OV-chipkaart aan, aan leerlingSven Buijs en zijn ouders. De gemeente Drimmelen start28


vanaf het nieuwe schooljaar met een pilot voor het vervoervan leerlingen naar het speciaal voortgezet onderwijs.De gemeente en Arriva bieden aan ouders en kinderen de mogelijkheidom te wennen aanhet reizen met het openbaarvervoer onder begeleiding, zonderextra kosten.De gemeente Drimmelen is deeerste gemeente in de regio die dit aanbiedt. De gemeenteheeft Arriva benaderd om iets extra’s voor deze groep specialekinderen te doen. Arriva werkt graag samen met de gemeenteom deze kinderen op een prettige manier van en naar hunschool in Breda of Oosterhout te vervoeren.Door de veranderingen in de zorg wordt de situatie voor leerlingendie naar het speciaal voortgezet onderwijs gaan vanafseptember anders. Zij krijgen alleen nog taxivervoer van deurtot deur aangeboden als dit medisch noodzakelijk is. Leerlingendie volgens een arts in staat zijn zelf te reizen, kunnen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Om van huis naar school tekomen is het soms nodig om over te stappen. Om deze leerlingenhieraan te laten wennen en zelf te leren met de bus tereizen, biedt de gemeente Drimmelen hen in samenwerkingmet Arriva een oplossing.De kinderen kunnen in het begin leren reizen onder begeleidingvan een ouder, familielid of ander vertrouwd persoon. Degemeente Drimmelen betaalt het abonnement van het kind.Arriva biedt de begeleider van het kind gratis reizen aan. Arrivabrengt alle chauffeurs op de hoogte en zorgt voor ondersteuningin de Arriva-store op station Breda als een kind dat nodigheeft. Ouders die meedoen aan de proef, krijgen ook nog eenopgeladen OV-chipkaart van de gemeente. Hiermee kunnen zeoefenen met het reizen met openbaar vervoer met hun kind,bijvoorbeeld in de vakantie.De pilot start in september voor ongeveer 10 kinderen uit degemeente Drimmelen. Als de pilot een succes is wil Arriva ditmogelijk ook aan andere gemeenten gaan aanbieden.29


GEMEENTENIEUWSACTUEELSociaal Wijzer DrimmelenZoekt u een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut of eeninstelling voor geestelijke gezondheidszorg? Kijk dan op www.SociaalWijzerDrimmelen.nl. Hier vindt u een handzaam overzichtvan zorgaanbieders in de regio. Organisaties die actief zijnop sociaal gebied in de gemeente Drimmelen en daarom ookwillen worden opgenomen in www.SociaalwijzerDrimmelen.nlkunnen contact opnemen via de Redactie, sociaalwijzerdrimmelen@wwz-drimmelen.nl.Hetzelfde geldt voor het melden vanmogelijk gewenste wijzigingen in de informatie.BEKENDMAKINGENIngekomen omgevingsvergunning-aanvragenTerheijden, Molenstraat 23 (4844 AL) (W-2015-0246): Het makenvan een dakopbouw.Terheijden, Vlierlaan 27 (4844 HN) (W-2015-0245): Het kappenvan een boom.Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedureWagenberg, (hoek) Dorpsstraat/Kerkstraat (W-2015-0238): Hetkappen van twee bomen (esdoorns) in het trottoir – MET HER-PLANTPLICHT van één boom.Wagenberg, Dorpsstraat 60-Kerkstraat 2, 4, 6 en 8 (W-2015-0238): Het bouwen van 3 patiowoningen en 2 appartementen.Terheijden, Vlierlaan (4844 HN) (W-2015-0245): Het kappen vaneen boom in de voortuin.KERKENOPEN HUIS OP VAKANTIEWOENSDAGENin Terheijdense kerkOnze eeuwenoude Terheijdense kerk is weer te bezichtigenonder welluidende orgelklanken. Dit jaar is de kerk van de H.Antonius Abt tijdens vier woensdagmiddagen in de zomervakantievan 13.30 uur tot 16.30 uur open voor publiek.Tijdens deze openstelling, nu al voor het 19 e jaar, zullen organistenuit de regio de orgels bespelen. Zij hebben hierbij de keuzeuit het Vermeulenorgel op het oksaal of het Romboutsorgel benedenin de kerk. Ook is er in de kerk een fototentoonstelling,georganiseerd door fotoclub Dinasa uit Wagenberg. Een kerkopenstellingdie u de gelegenheid biedt onze H. Antonius Abtkerkvan binnen eens goed te bekijken.De werkgroep Kerkopenstelling heeft daarnaast ook een aantalattributen tentoongesteld, die vroeger gebruikt werden in deliturgie. Maar ook kunt u fotoalbums inzien met foto’s uit hetvroegere Rijke Roomse verleden van Terheijden.De kerkopenstelling wordt afgesloten met een After Sunconcertop woensdagmiddag 12 augustus a.s.Hieronder ziet u welke organisten wanneer komen spelen:13.30 uur 14.30 uur 15.30 uur22 juli J. Horbach K. Lokate H.Laven29 juli N.Dubbeldam G.Vos P.v.Dongen05 aug. A.Colijn P.Loose J.v.Opdorp12 aug. Afsluitende After Sunconcert o.l.v. G. v.d.SchouwFIETSROUTE LANGS DE VIERPROTESTANTSE KERKEN VAN DE VIERKRINGOok deze zomer staan de deuren van de Protestantse Kerkenin de burgerlijke gemeente Drimmelen in de maanden juli enaugustus op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open voorhet publiek. Een fietsroute van 32 km door het polderlandschapvan de gemeente Drimmelen leidt u in de dorpen Terheijden,Lage Zwaluwe, Drimmelen en Made langs de Protestantse kerken.De vier kerken, behorende tot de Protestantse GefedereerdeGemeente De Vier Kring te Drimmelen, nodigen u uit binnente komen. Het thema dat wij voor deze openstelling hebbengekozen is: ‘Gluren bij de buren’. Van iedere kerk zijn prachtigefoto’s gemaakt. Weet u te achterhalen welke foto bij welke kerkhoort? Deelnameformulieren liggen in de vier deelnemendekerken. Een beschrijving van de fietsroute kunt u ook in de kerkkrijgen of downloaden via www.devierkring.nlIn Drimmelen is de kerk ook open op zondagmiddag van 13.00 -16.00 uur. In Made is de kerk geopend op 25 juli, 8 en 22 augustus.In Lage Zwaluwe is de kerk iedere zaterdagmiddag geopend.In Terheijden is de kerk vanaf 11 juli iedere zaterdagmiddag geopend.Dus pak uw fiets, kom binnen, kijk goed rond envul het deelnameformulier in!Uiteraard kunt u vanuit iedere gemeente starten.KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSEGEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERGZondag 19 juli 2015 10.00 uur: mw. L. van der Wel uit Breda.Diaconiecollecte: Amnesty plaatselijk. Locatie: het Witte Kerkje.Zondag 26 juli 2015 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte:DHAN. Locatie: het Witte Kerkje.VIJF HEILIGEN PAROCHIEGeloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijdene-mail: terheijden@naardekerk.nlDiensten door de week en in het weekend:Zaterdag 18 juli 19.00 uur: Eucharistieviering - Afsluiting seizoen.Voorganger pastoor J. Demmers - Dames- en Herenkoor.Maandag 20 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering inVerzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.Zaterdag 25 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangerpastoor J. Demmers - Vakantiekoor.Maandag 27 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering inVerzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.Openingstijden parochiekantoorHet parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopendop dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel.5931216. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contactopnemen met telefoonnummer 06-51490011.Je voelt je kwetsbaar, oud, ziek…….is de ziekenzalvingdan misschien iets voor u?In ons vorige artikel hebben we aangegeven dat er absoluut geenstervensgevaar hoeft te zijn om toch de ziekenzalving te ontvangen.Maar wat betekent het eigenlijk?Olie en wijnIn de Bijbel komen verschillende teksten voor die de betekenisen het geheim van de ziekenzalving laten oplichten. Een vandie teksten is de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lucas10,30-35). De Barmhartige Samaritaan ontfermt zich over eengewonde man door olie en wijn over zijn wonden te gieten. Deolie doet ons denken aan de olie die bestemd is voor de zieken-30


zalving en door de bisschop worden gezegend in de chrismamisop de woensdagavond in de Goede Week.De wijn is een teken van de liefde en genade van Christus. Diemogen wij ontvangen, omdat Hij zijn leven geeft voor ons. Devolle rijkdom hiervan komt tot uitdrukking in alle sacramentenvan de Kerk. De gewonde man uit het Bijbelverhaal wordt toevertrouwdaan een herbergier, opdat hij hem verder verzorgtzonder op de kosten te letten. Wie is die herbergier? Dat is deKerk, de christelijke gemeenschap, dat zijn wij.Zalven met olieEen andere tekst vinden we in het evangelie van Marcus, waarstaat dat de leerlingen van Jezus veel zieken zalven met olieen hen genezen (Marcus 6,13). Olijfolie is in de streken rondde Middellandse zee heel belangrijk. Reeds eeuwen voor Jezuswerd olie veel gebruikt als medicijn tegen alle mogelijke kwalenen ziekten. Men gebruikte de olie zowel inwendig als uitwendig.Het is dus niet vreemd dat aan olie de betekenis van ‘heiliging’werd toegekend. Heiliging betekent ‘heel’ worden, heel makenwat gebroken/verstoord is.In de Jacobusbrief (Jac. 5,14-15) lezen we: “Is iemand onder uziek? Laat hij de oudsten (priesters) van de gemeente roepen; zijmoeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalvenin de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke reddenen de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zalhet Hem vergeven worden.”Zalven met olie is dus een gebruik dat al bestaat in de tijd vande apostelen. De voorliefde van Jezus voor de zieken, de kwetsbarenen de mensen die lijden, leren de apostelen van Hem.Hij stelt hen in staat en geeft hen de opdracht om in zijn naamen volgens zijn hart voort te gaan met verlichting en vrede teschenken, juist door de speciale genade van dit sacrament.Alsnog aanmeldenMocht u na het lezen van deze overweging toch besluiten deelte willen nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving op zaterdag5 september in de H. Bernarduskerk in Made om 14.00uur, dan kunt u zich aanmelden via het parochiesecretariaat vande Vijf Heiligen Parochie, Kerkstraat 6 te Made: 0162-682303of info@naardekerk.nl. U bent van harte welkom!Vijf Heiligen Parochie, ZonnebloemIETS VERDER VAN DE TORENFESTIVALCAMPING OP BELCRUM BEACHBezoekers van buiten de stad die inBreda een evenement bezoeken enwillen overnachten, kunnen van 14augustus tot en met 27 septemberterecht op de festivalcamping vanBelcrum Beach.Achter het strand aan de Veilingkade wordt een stadscampingingericht waar gasten in tentjes, caravans en campers kunnenovernachten. Bezoekers van evenementen kunnen in deze periodeieder weekend van vrijdag tot en met zondag op de campingterecht.Er zijn ook kleine caravans, tentjes van fotopanelen en eenkunstzinnige tipi te huur. Speciaal voor de gelegenheid wordenvan hergebruikt materiaal douchecabines gemaakt. Bij het strandvan Belcrum Beach kunnen gasten een ontbijtje nuttigen. Er zijnfietsen te huur om van en naar het evenement te rijden.Evenementen die in deze periode plaatsvinden zijn onder andereBreda Barst en het Graphic Design Festival. Belcrum Beachligt aan de Veilingkade 12a in Breda. Een overnachting reserverenvoor de camping kan via www.festivalcampingbreda.nl.Uw postit gratis inRondom deToren?Mailliesbeth@rondomdetoren.nlTE KOOPSportieve Gazellejongensfiets in zeergoede staat.Voor leeftijd van 10 -12 jaar ongeveer,grootste kindermaat.€ 50,-Info: R. v. Oosterhout06 38380432 of076 5933634Rondom de Toren wordt bezorgd opdonderdag of vrijdag.Geen RdT in uw brievenbus?Mail liesbeth@rondomdetoren.nlof kwaliteit.roosendaal@axender.nlof bel 076 5932137.Graag postcode en huisnummer vermelden.------------------------------------------Dit is de laatste Rondom de Toren voor dezomervakantie. De volgende editie verschijntop donderdag 27 augustus.Kopij en advertenties hiervoor kunt uinleveren tot en met woensdag 19 augustus.Wij wensen u een heel fijne vakantietijd toe!31


GezondheidHuisartsenpost Oosterhout (0162) 43 50 00Tandarts (0162) 42 40 24Pastorale zorg (06) 51 49 00 11Bloedafname Terheijden Pastoriegebouw Hoofdstraat 2Ma. - Vr. 8.30 - 10.00 uurBloedafname Wagenberg Kruisgebouw Dorpsstraat 58aMa. en Do. 9.00 - 10.00 uurApotheek Terheijden (076) 593 43 00Apotheek WagenbergUitdeelpost geopend vanMa. - Vr. 8.15 - 10.00 uurThebe Thuiszorg 088 1173216www.thebe.nlThebe Thuiszorgwinkelinfo@thebe.nlUitleen Markstraat 4 TerheijdenMa. - Vr. 09.00-12.00 uurThuiszorg Surplus Zorg (076) 593 28 52www.surpluszorg.nlVitaal Thuiszorgwinkel (088) 0300500www.vitaal.nlHulpmiddelen UitleenpuntGeriafit (0162) 680234Gezondheid Kruisgebouw www.kruisgebouw.nlMaatschappelijk werk en (076) 593 12 22Sociaal Raadslieden Werk Pastoriegebouw Dorpsplein 1.MW Di. en Vr. 9.00 - 10.00 uurSRW Do. 9.30 - 12.00 uurSWO www.swodrimmelen.nl 0162 451894secretariaat@swodrimmelen.nlAlarmnummers - PolitiezakenAlarmnummer Algemeen 112Politie Midden- en West- (0900) 88 44Brabant Teamwww.politiemwb.nlWijkagentArjan van TrichtTerheijden Wagenberg (0900) 88 44Gemeente informatieGemeentehuis Park 1 - Made T 14 01 62www.drimmelen.nlWMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uurgemeente@drimmelen.nlMillieustraat Terheijden (076) 593 47 95OpeningstijdenMa. - Vr. 13.00 - 16.00 uurZa. 10.00 - 15.00 uurBereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uurOphalen afval Terheijden Groen: woensdag/Grijs: 29-7, 12-8, 26-8Wagenberg Groen: vrijdag/Grijs: 31-7, 14-8, 28-8Ophalen oud papier 01-08-2015Ophalen plastic afval Terheijden: 22-07, 19-08-2015Wagenberg: 24-07, 21-08-2015OverigeBibliotheek Terheijden:Di./Wo. 15.00 - 17.30 uurVr. 15.00 - 19.30 uurStichting Volksbelang: (0162) 67 98 00Website:Facebook:Inleveren kopij:Inleveren advertenties:Secretariaat:Bezorgklachten:Extra exemplaren:Drukkerij:Colofonwww.rondomdetoren.nlwww.facebook.com/Rondomdetoreninfo@rondomdetoren.nluiterlijk 19-08-15 (voor 17.00 uur).advertentie@rondomdetoren.nlT 06 53 89 20 35uiterlijk 19-08-15 (voor 17.00 uur)Weegbree 1 - 4844 HC TerheijdenTel. (076) 593 21 37kwaliteit.roosendaal@axender.nlliesbeth@rondomdetoren.nlTerheijden: Bibliotheek - ‘ToptiekskeWagenberg: Troefmarkt-Slager HermansGianotten Printed Media TilburgTHUIS aan het waterLounge- en zitplaatsen in de zon of overdekt.Drinken – Hapjes – BBQBij mooi weer zijn wij geopend, bij twijfel bel naar 076-5931600of kijk op onze Facebook pagina.“Ons Thuis” heeft geen vakantiesluiting.“Ons Thuis” – Bredaseweg 20 – Terheijden – 076-5931600 – www.cafeonsthuis.nl

More magazines by this user
Similar magazines