06.12.2012 Views

Familiejubileum sv 's-Graveland - Historische Kring In de Gloriosa

Familiejubileum sv 's-Graveland - Historische Kring In de Gloriosa

Familiejubileum sv 's-Graveland - Historische Kring In de Gloriosa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Familiejubileum</strong> <strong>sv</strong> <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

• Sportvereniging <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> is het nieuwe jaar op<br />

bijzon<strong>de</strong>re wijze begonnen. <strong>In</strong> <strong>de</strong> kantine op het<br />

sportpark Berestein zijn va<strong>de</strong>r en zoon Brandsen gisteren<br />

in het zonnetje gezet. Samen hebben zij <strong>de</strong><br />

vereniging precies een eeuw lang hun beste krachten<br />

gegeven. Oud-bestuurslid Henk Brandsen heeft<br />

<strong>de</strong> voetbalclub niet min<strong>de</strong>r dan zestig jaar trouw gediend.<br />

Het leeftijd<strong>sv</strong>erschil van ruim 25 jaar in aanmerking<br />

genomen doet zoon Harry met veertig jaar<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

overigens nauwelijks voor hem on<strong>de</strong>r. De huldiging<br />

lijkt vooralsnog niet <strong>de</strong> voorbo<strong>de</strong> van <strong>de</strong> afsluiting<br />

van een tijdperk. Brandsen sr., inmid<strong>de</strong>ls achterin<br />

<strong>de</strong> zeventig, is niet van plan zijn bijna dagelijks bijdrage<br />

aan het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> vel<strong>de</strong>n te staken.<br />

Na zijn actieve voetbaljaren in het eerste elftal is<br />

Harry actief in <strong>de</strong> begeleiding en opleiding van <strong>de</strong><br />

jeugd.


B en w willen jeugdsoos behou<strong>de</strong>n<br />

Bestuurscrisis Pluto<br />

verrast <strong>de</strong> gemeente<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND - Het <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se<br />

gemeentebestuur is<br />

volledig verrast door <strong>de</strong> bestuurscrisis<br />

en daaruit voortvloeien<strong>de</strong><br />

dreigen<strong>de</strong> opheffing<br />

van <strong>de</strong> jeugdsoos Pluto. Wethou<strong>de</strong>r<br />

jeugdzaken D. 't Hoen voorziet<br />

dat <strong>de</strong> soos op z'n minst enige<br />

tijd zal moeten sluiten, als<br />

niet tijdig een nieuw bestuur<br />

opstaat. „Maar dat er een jeugdsoos<br />

moet blijven, staat voor<br />

ons wel vast", aldus <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r<br />

vanmorgen.<br />

Het college van b en w is wel benieuwd<br />

naar <strong>de</strong> achtergron<strong>de</strong>n<br />

van het besluit van <strong>de</strong> drie bestuursle<strong>de</strong>n<br />

om zich niet langer<br />

beschikbaar te stellen. .„Na het<br />

laatste -gesprek had ik <strong>de</strong> indruk<br />

dat zij een goed vertrouwen had- w<br />

<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> toekomst", zegt wethou<strong>de</strong>r<br />

't Hoen.<br />

Hij bevestigt een verschil van<br />

inzicht met het Pluto-bestuur<strong>de</strong>r<br />

over <strong>de</strong> rol die <strong>de</strong> jeugdsoos <strong>de</strong><br />

laatste jaren heeft gespeeld bij <strong>de</strong><br />

opvang van <strong>de</strong> jeugd in <strong>de</strong> gemeente.<br />

„Maar dat hoeft toch<br />

"keen re<strong>de</strong>n te zijn er zo plotseling<br />

- ".'en:' , zon,dt~drkliging mee'bp I<br />

te hou<strong>de</strong>n. Die opvang is <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n<br />

dat we 10.000 gul<strong>de</strong>n subsidie geven.<br />

Dat is niet alleen voor <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

tussetD- <strong>de</strong> zes en veertien<br />

jaar. Er zwerft nu een groep van<br />

een stuk of-veertig jongeren tussen<br />

<strong>de</strong> zestien en 22 door het<br />

dorp, die normaal gesproken in<br />

Pluto thuishoort."<br />

Wat <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r echter het<br />

. - leest dwars zit, is dat het--<strong>de</strong> af-<br />

gelopen dagen niet mogelijk ij .<br />

gebleken tot een gesprek met Pluto<br />

te komen. „Ik dacht dat wij gisteravond<br />

een afspraak met <strong>de</strong> drie<br />

had<strong>de</strong>n. Maar er kwam niemand<br />

opdagen. Maar ik wil toch nog<br />

wel het één en an<strong>de</strong>r van ze weten.<br />

Bijvoorbeeld op het gebied<br />

van <strong>de</strong> financiën hebben we nog<br />

lang niet alles van ze binnen."<br />

't Hoen verwacht dat <strong>de</strong> jeugdsoos<br />

na het aftre<strong>de</strong>n van het bestuur<br />

enige tijd zal moeten wor<strong>de</strong>n<br />

gesloten. „<strong>In</strong> <strong>de</strong> tussentijd<br />

kunnen wij dan kijken hoe we<br />

ver<strong>de</strong>r moeten. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> jongeren<br />

in het dorp zijn ongetwijfeld wel<br />

genoeg verstandige jongens en<br />

meisjes, die met steun van <strong>de</strong> gemeente'<br />

het - liejtuur van <strong>de</strong> soos<br />

aankunnen." -


Dit is <strong>de</strong> dag, die <strong>de</strong> Heer heeft gemaakt.<br />

Lieve Jan,<br />

M.S. heeft jouw halve leven bepaald<br />

veel vreug<strong>de</strong> voor je voeten weggehaald.<br />

Jouw strijd is nu gestre<strong>de</strong>n,<br />

maar wij putten kracht uit een<br />

mooi verle<strong>de</strong>n.<br />

Loes<br />

Na op indrukwekken<strong>de</strong> wijze afscheid<br />

genomen te hebben van ons allemaal, is<br />

temid<strong>de</strong>n van zijn familie gestorven mijn<br />

allerliefste man, onze lieve va<strong>de</strong>r en opa<br />

JAN KRIJNEN<br />

echtgenoot van Loes Schaapher<strong>de</strong>r<br />

Hij is 61 jaar gewor<strong>de</strong>n.<br />

Laren:<br />

Loes<br />

Kortenhoef:<br />

Maria en Pim,<br />

Janneke, Nikki, <strong>In</strong>ge, Pauline<br />

Laren:<br />

Joep<br />

Orlando (U.S.A.):<br />

Gijs en Carin<br />

Zijn trouwe vriend Binkie<br />

en ver<strong>de</strong>re familie<br />

31 <strong>de</strong>cember 1993.<br />

<strong>In</strong>slag 38,<br />

1251 TW Laren (N.-H.).<br />

Maandag 3 januari a.s. zal er om 19.00<br />

uur een Avondwake wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> St. Jansbasiliek te Laren. Gelegenheid<br />

tot condoleren en afscheidnemen na <strong>de</strong><br />

Avondwake in <strong>de</strong> kerk, alwaar Jan is<br />

opgebaard.<br />

De Eucharistieviering zal wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

op dinsdag 4 januari om 13.00 uur in<br />

voornoem<strong>de</strong> kerk.<br />

Daarna leggen we hem te ruste op het<br />

St. Janskerkhof.


De jaarwisseling is niet alleen een<br />

gezellig oliebollenfeest, waarop<br />

vuurwerk wordt afgestoken en<br />

champagne gedronken. Het is<br />

veel meer dan dat, zo blijkt als je<br />

.die nacht <strong>de</strong> politiescanner aanzet<br />

.en een paar uurtjes :n <strong>de</strong> regio<br />

rondrijdt. De meldingen van inbraken,<br />

vernielingen, vechtpartijen<br />

en mensen die naar een bijl,<br />

geweer of mes grijpen om an<strong>de</strong>ren<br />

naar het leven te staan, zijn<br />

niet van <strong>de</strong> lucht.<br />

Re or-<br />

age<br />

door Martin<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren<br />

Vijf voor<br />

twaalf op <strong>de</strong><br />

torenklok<br />

van <strong>de</strong> Hilversumse<br />

St.<br />

Vitus. De hemel<br />

kleurt<br />

diep donkerblauw,<br />

<strong>de</strong><br />

maan werpt<br />

een spookachtigschijn-<br />

sel over <strong>de</strong> verstil<strong>de</strong> stad met<br />

haar spiegelen<strong>de</strong> asfaltstraten.<br />

Geen verkeer, geen mensen, niemand,<br />

niets. De scanner zwijgt.<br />

Enkel het nerveuze rumoer van<br />

materieel en manschappen op<br />

het felverlichte achterterrein<br />

van politiebureau Hilversum,<br />

. verraadt dat er wat staat te gebeuren.<br />

Even over twaalven is het nog<br />

steeds stil. „Het duurt even voor<br />

ze naar buiten komen," zegt Leon,<br />

.<strong>de</strong> fotograaf die voor <strong>de</strong> tien<strong>de</strong><br />

keer <strong>de</strong> jaarwisseling in beeld<br />

brengt. Even later stroomt een<br />

vrolijk volk massaal naar buiten.<br />

Met oliebollen en glazen bier, wijn<br />

en champagne lopen bewoners in<br />

<strong>de</strong> straten van <strong>de</strong> wijk Over het<br />

Spoor met <strong>de</strong> beste wensen naar<br />

elkaar toe, of kijken vanuit <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>uropening hoe het vuurwerkspektakel<br />

zich voor het tuinhek<br />

Voltrekt.<br />

De rijbaan staat in een mum<br />

van tijd vol met vuurspuwen<strong>de</strong><br />

potten en flessen. waaruit pijlen<br />

sissend omhoogschieten. De tien-<br />

of hon<strong>de</strong>rdduizend klappers zijn<br />

een ware rage. Menigeen heeft<br />

een meterslange rits knallers als<br />

een reusachtige slang om nek en<br />

lijf gedrapeerd en loopt nonchalant<br />

met bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> sigaret of sigaar<br />

naar <strong>de</strong> plek vanwaar zodra<br />

minutenlang een oorverdovend<br />

geknal zal klinken.<br />

We vor<strong>de</strong>ren stapvoets en slalommen<br />

met grote omzichtigheid<br />

om potten en flessen. Nu en dan<br />

wordt verstoord <strong>de</strong> auto ingekeken.<br />

Het zijn bezeten blikken. Je<br />

voelt je een onwelkome pottekijker.<br />

Dit rij<strong>de</strong>n heeft iets van een<br />

rondje Jurassic Park. Nu niet gevuld<br />

met prehistorische sauriërs,<br />

maar met mensenvolk, dat van<br />

het ene op het an<strong>de</strong>re moment in<br />

een onbedwingbare drift lonten<br />

vlam wil laten vatten.<br />

Op <strong>de</strong> hoek Orionlaan-Rigelstraat<br />

wordt om half één een met<br />

hout volgestouw<strong>de</strong> sloopauto en<br />

caravan het plantsoen opgere<strong>de</strong>n.<br />

Er wor<strong>de</strong>n pallets opgegooid, er<br />

gaan twee jerrycans benzine over<br />

en vervolgens gaat <strong>de</strong> vlam erin<br />

als er een strijker in wordt gegooid_<br />

<strong>In</strong> een mum van tijd staan<br />

auto en caravan in lichterlaaie en<br />

strijkt een oranje gloed over hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

gezichten.<br />

Jochie<br />

Op <strong>de</strong> Eemnesserweg staat ook<br />

een auto in brand. „Mooi hé," zegt<br />

een jochie van veertien trots. „Is<br />

van mij en m'n broertje. Die auto<br />

heeft m'n va<strong>de</strong>r voor ons gehaald."<br />

De scanner is geen moment<br />

stil. „Bakkerstraat, vechtpartij.<br />

is geweer gebruikt. Kan<br />

even iemand afzakken naar Ottenhome.<br />

Daar loopt een man met<br />

een bijl te zwaaien. Er is iemand<br />

iiiao een mes gestoken..." Zo ratelt<br />

het maar door op wat algemeen<br />

wordt beschouwd als <strong>de</strong> gezelligste<br />

nacht van het jaar.<br />

Een rondje Bussum om kwart<br />

voor één leert, dat het er hier vrij<br />

rustig aan toegaat. Jongens met<br />

sporttassen vol vuurwerk trekken<br />

door <strong>de</strong> zijstraten van <strong>de</strong><br />

Laar<strong>de</strong>r- en Huizerweg. De scanner<br />

meldt dat er een auto en een<br />

caravan in brand staan op <strong>de</strong><br />

Smidsbrug in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>. De<br />

brandweer wordt opgeroepen om<br />

te blussen, omdat het asfalt wegsmelt.<br />

Maar blussen is hier gemakkelijker<br />

gezegd dan gedaan.<br />

Als <strong>de</strong> brandweer arriveert,<br />

klinkt een enorm boegeroep en<br />

smijten tientallen boze omstan<strong>de</strong>rs<br />

bran<strong>de</strong>nd vuurwerk richting<br />

bluswagen.<br />

De brandweerlie<strong>de</strong>n, uitgerust<br />

met oordoppen en veiligheidsbril,


trekken zich wijselijk terug. Een<br />

bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> auto op <strong>de</strong> Smidsbrug<br />

is traditie. Dat laat <strong>de</strong> hechte club<br />

feestvier<strong>de</strong>rs uit het dorp zich<br />

niet zomaar even afnemen door<br />

spuitgasten en politie. Bij het <strong>de</strong><br />

brug oprij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> in brand te<br />

steken sloopauto, poog<strong>de</strong> <strong>de</strong> politie<br />

<strong>de</strong>ze auto nog klem te rij<strong>de</strong>n.<br />

Maar dat mislukte en leid<strong>de</strong> er<br />

volgens diverse omstan<strong>de</strong>rs toe<br />

dat <strong>de</strong> politiewagen zware scha<strong>de</strong><br />

opliep en ook bijna vlam vatte.<br />

We rij<strong>de</strong>n naar ziekenhuis Hilversum.<br />

Via <strong>de</strong> scanner wordt gemeld<br />

dat er bij C&A een telefooncel<br />

wordt opgeblazen en dat er op<br />

<strong>de</strong> Schoolstraat bouwmaterialen<br />

zijn gestolen, die op het marktterrein<br />

in brand wor<strong>de</strong>n gestoken.<br />

<strong>In</strong> het ziekenhuis wordt een jongen<br />

uit <strong>de</strong> Zwaluwstraat aan zijn<br />

verbran<strong>de</strong> hand geholpen. Met<br />

een flinke slok op is hij over een<br />

bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> auto gelopen en er<br />

vanaf gevallen.<br />

De portofoon meldt dat bij <strong>de</strong><br />

ontruiming van <strong>de</strong> Smidsbrug op<br />

<strong>de</strong> politie is ingere<strong>de</strong>n. De Mobiele<br />

Eenheid wordt gevraagd naar <strong>de</strong><br />

Hon<strong>de</strong>nbrug te gaan. Daar woedt<br />

een flinke fik mid<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> weg.<br />

De politie bezet <strong>de</strong> brug. Een<br />

buurtbewoner staat met zijn<br />

dochter te kijken. Het is hier volgens<br />

hem elk jaar bal. Deze keer<br />

valt het mee. De politie heeft een<br />

makkie. 'Er zijn te weinig jongelui<br />

om het <strong>de</strong> ME moeilijk te maken.<br />

De jongens blijven op afstand<br />

staan schreeuwen en gooien<br />

met vuurwerk naar <strong>de</strong> mannen<br />

met <strong>de</strong> lange latten.<br />

Richting Weesp wor<strong>de</strong>n we op<br />

<strong>de</strong> Loodijk bijna van <strong>de</strong> weg gere<strong>de</strong>n<br />

door een slingeren<strong>de</strong> automobilist.<br />

Op <strong>de</strong> Nijhofstraat bij het<br />

jeugdhonk The One ligt een jongen<br />

met bebloed gezicht in <strong>de</strong><br />

mod<strong>de</strong>r. Er hangt een dreigen<strong>de</strong><br />

sfeer in het groepje jongelui, dat<br />

zich buiten rond het slachtoffer<br />

ophoudt. Allemaal hebben ze te<br />

veel gedronken. Een fototoestel<br />

roept hier al agressie op.<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> vesting van Naar<strong>de</strong>n is<br />

het beter toeven. <strong>In</strong> <strong>de</strong> JPS-studio<br />

wordt een feest gegeven met twee<br />

bands, oliebollen en een tafel vol<br />

hapjes. En even ver<strong>de</strong>rop hossen<br />

zo'n <strong>de</strong>rtig mensen vrolijk zingend<br />

door <strong>de</strong> Jan Massenstraat.<br />

Dan gaat <strong>de</strong> piep van <strong>de</strong> sema-<br />

• foon. Uitslaan<strong>de</strong> brand in Soest.<br />

De scanner meldt dat een man op<br />

<strong>de</strong> Groest voorbijgangers met gas<br />

in het gezicht spuit en dat er in<br />

een woning aan <strong>de</strong> Marconistraat<br />

ruzie is tussen va<strong>de</strong>r en zoon...<br />

En toch,' <strong>de</strong> nacht zou in vergelijking<br />

met voorgaan<strong>de</strong> jaren rustig<br />

zijn verlopen.<br />

v s,<br />

FOTO'S. TZN KASTERMANS<br />

• Op <strong>de</strong> Smidsbrug in <strong>'s</strong>-Gravelend ging traditiegetrouw een auto in<br />

vlammen op.


†<br />

Bedroefd geven wij u kennis dat na een<br />

kortstondige ziekte onverwacht van ons<br />

is heengegaan, tijdig voorzien van het<br />

H. Sacrament van <strong>de</strong> Zieken, onze zorgzame<br />

va<strong>de</strong>r, schoonva<strong>de</strong>r en opa<br />

JOHANNES MARINUS BEZEMER<br />

weduwnaar van<br />

Jacoba Cornelia van <strong>de</strong>r Gun<br />

in <strong>de</strong> leeftijd van 72 jaar.<br />

Amsterdam:<br />

Coby en Bert, Bianca, Wendy<br />

Kortenhoef:<br />

Marja en Hans, Sabrina, Dennis<br />

Almere: -<br />

Lidy en Leo, Chantal, Nicole<br />

Ankeveen, 28 <strong>de</strong>cember 1993.<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

Kikkerbeet 9,<br />

1241 VG Kortenhoef.<br />

Zondag 2 januari 1994 om 1910 uur Avondwake<br />

in <strong>de</strong> Parochiekerk van <strong>de</strong> H. Martinus,<br />

Stichts End 21 te Ankeveen, waarna<br />

gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen.<br />

De H. Mis ten Uitvaart zal geb.ou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n<br />

maandag 3 januari om 11.00 uur in<br />

bovengenoem<strong>de</strong> kerk. De crematie zal<br />

aansluitend plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n om 13.00 uur in<br />

aula I van het crematorium "Daelwijck",<br />

Floridadreef 7 te Utrecht/Noord (Overvecht).<br />

Tevens gelegenheid tot condcleren, na <strong>de</strong><br />

plechtigheid, in <strong>de</strong> ontvangkamer van het<br />

crematorium.<br />

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,<br />

gelieve <strong>de</strong>ze advertentie als<br />

zodanig te beschouwen.


Geen vestiging hin<strong>de</strong>rlijke bedrijven<br />

Nieuwe kans verkoop<br />

van Ankeveense werf<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Het gebed<br />

zon<strong>de</strong>r end, waarin <strong>de</strong> verkoop<br />

van <strong>de</strong> voormalige Ankeveense<br />

gemeentewerf verzeild is geraakt,<br />

lijkt alsnog een goe<strong>de</strong> afloop<br />

te krijgen.<br />

Het college van b en w meent<br />

een <strong>de</strong>finitieve oplossing te hebben<br />

gevon<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> steeds terugkeren<strong>de</strong><br />

problemen over <strong>de</strong><br />

verkoop bij inschrijving van het<br />

nog geen vierhon<strong>de</strong>rd vierkante<br />

meter grote stukje grond aan <strong>de</strong><br />

Van Breelaan. Dat heeft tot gevolg<br />

dat het plan morgen voor <strong>de</strong><br />

zoveelste keer op <strong>de</strong> agenda staat<br />

van <strong>de</strong> raadscommissie voor algemene<br />

en bestuurlijke aangelegenhe<strong>de</strong>n.<br />

Het terrein moet minstens<br />

60.000 gul<strong>de</strong>n opbrengen. Het<br />

college stelt nu voor om <strong>de</strong> verkoopvoorwaar<strong>de</strong>n<br />

zo te wijzigen<br />

dat op het terrein door <strong>de</strong> nieuwe<br />

eigenaar een bedrijf kan wor<strong>de</strong>n<br />

gevestigd dat niet milieuonvrien<strong>de</strong>lijk<br />

of -hin<strong>de</strong>rlijk is.<br />

Na een reorganisatie van ge-<br />

meentewerken, werd <strong>de</strong> Ankeveense<br />

gemeentewerf in 1992 buiten<br />

gebruik gesteld. De aanvankelijke<br />

verkoopplannen van <strong>de</strong> gemeente<br />

stuitten op verzet van <strong>de</strong><br />

omwonen<strong>de</strong>n. Deze vrees<strong>de</strong>n overlast<br />

toen bleek dat <strong>de</strong> enige gegadig<strong>de</strong><br />

het Ankeveense taxibedrijf<br />

Souverijn was.<br />

Kort daarop meld<strong>de</strong>n zich nog<br />

enkele belangstellen<strong>de</strong>n voor het<br />

terrein. Knelpunt is dat het terrein<br />

in het bestemmingsplan te<br />

boek staat met <strong>de</strong> toevoeging 'bijzon<strong>de</strong>re<br />

bestemmingen'. Dat betekent<br />

dat voor <strong>de</strong> vestiging van<br />

een bedrijf een wijziging van het<br />

bestemmingsplan nodig is.<br />

„Afhankelijk van <strong>de</strong> wensen van<br />

<strong>de</strong> koper, bestaat <strong>de</strong> bereidheid<br />

om mee te werken aan een wijziging<br />

van het bestemmingsplan.<br />

Mits kan wor<strong>de</strong>n voldaan aan <strong>de</strong><br />

milieu-eisen", luidt nu het voorstel<br />

van het college.


Hilariteit op nieuwjaarsreceptie<br />

• De lotgevallen van het Oranjecomité, <strong>de</strong> aanvaringen<br />

tussen Co <strong>de</strong> Kloet en burgemeester Kozijn, <strong>de</strong><br />

belangenverstrengeling van wethou<strong>de</strong>r Torsing.<br />

Dat, en nog veel meer, kwam gisteravond uitgebreid<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> nieuwjaarsreceptie van <strong>de</strong> gemeente<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>. Voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> achtereenvolgen<strong>de</strong><br />

keer lieten Thoma<strong>sv</strong>aer (Joop Glijn) en Pieternel<br />

(Marjan Meesen) na het handjes schud<strong>de</strong>n het<br />

politieke wel en wee van het afgelopen jaar <strong>de</strong> revue<br />

passeren. Soms leid<strong>de</strong> dat tot grote hilariteit. Bij-<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

voorbeeld toen 'Hoogkozijne' werd gelanceerd als<br />

naam voor het te vernieuwen winkelcentrum De<br />

Meenthof<br />

Het was overigens niet alleen politiek wat <strong>de</strong> klok<br />

sloeg in dorpshuis De Dobber. Aan <strong>de</strong> muren van <strong>de</strong><br />

grote zaal waren <strong>de</strong> kunstwerken te zien, die <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

maan<strong>de</strong>n <strong>de</strong> busabri<strong>'s</strong> in <strong>de</strong> gemeente zullen<br />

sieren. De portretten van Flip Hamers wor<strong>de</strong>n opgevolgd<br />

door een aantal kleurige landschappen van <strong>In</strong>grid<br />

Jansen.


Dorp in<br />

Roemenië<br />

bedankt<br />

Kortenhoef<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

KORTENHOEF - Het Roemeense dorp Viisoara heeft <strong>de</strong> inwoners<br />

van Kortenhoef en het Kortenhoefse Roemenië Comité bedankt voor<br />

<strong>de</strong> hulp bij het herstellen van <strong>de</strong> dotpssehool. „Alles wat u persoonlijk<br />

en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re mensen uit uw gemeente hebben gedaan, is bekend<br />

bij alle inwoners van ons dorp. U bent voor <strong>de</strong> dorpskin<strong>de</strong>ren<br />

een soort fee, die tussen hen in is gevallen en geluk en hoop in hun<br />

levens brengt", aldus een brief van burgemeester Tatar Mihai.<br />

Het Roemenië Comitë is twee<br />

jaar gele<strong>de</strong>n opgericht door Hans<br />

Kastermans, nadat hij tij<strong>de</strong>ns een<br />

vakantie in Roemenië in Viisoara<br />

terecht was gekomen. Hij kwam<br />

in contact met on<strong>de</strong>rwijzeres Ho-<br />

°. rina Prorumb en on<strong>de</strong>kte dat <strong>de</strong><br />

dorpsschool wegens gebrek aan<br />

on<strong>de</strong>rhoud op het punt stond te<br />

wor<strong>de</strong>n gesloten.<br />

„Er zit nu een nieuw dak op <strong>de</strong><br />

school, er zijn nieuwe goten, <strong>de</strong><br />

lokalen zijn van binnen opnieuw<br />

gestucadoord en toen wij in okto-<br />

' ber aankwamen met een vracht-<br />

; wagen vol schoolmeubilair was<br />

net <strong>de</strong> timmerman bezig met nieu-<br />

" we kozijnen voor <strong>de</strong> ramen. En<br />

. dat voor nog geen 20.000 D-<br />

: mark", zegt Kastermans trots.<br />

De brief uit Viisoara is een<br />

dankbetuiging op het Kortenhoefse<br />

transport van het afgelopen na-<br />

, jaar. Met zijn vriend Stok van <strong>de</strong>n<br />

Burg als bijrij<strong>de</strong>r reed Kaster-<br />

;• mans in een door garage Willem<br />

Neef gratis ter beschikking gestel<strong>de</strong><br />

vrachtwagen naar Roe-<br />

- menië.<br />

Eigenlijk alleen maar omdat hij<br />

bij toeval <strong>de</strong> hand kon leggen op<br />

een grote hoeveelheid afgedankt<br />

schoomeubilair. Maar toen hij<br />

toch op weg ging, werd dat en<br />

passant nog aangevuld met extraatjes<br />

als gymnastiektoestellen,<br />

- kleding, en pennen, potlo<strong>de</strong>n en<br />

schriften.<br />

„Zon<strong>de</strong>r uw hulp zou <strong>de</strong> school<br />

nu zijn gesloten", erkent burgemeester<br />

Mihai, „Nu hebben wij<br />

een controlecommissie van het<br />

ministerie van on<strong>de</strong>rwijs en twee<br />

doktoren op <strong>de</strong> school, om <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n<br />

te bekijken waarin<br />

<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren leren. Zij vragen mij<br />

hun felicitaties door te geven voor<br />

alles wat u voor <strong>de</strong> school heeft<br />

gedaan."<br />

Kastermans relativeert zijn inbreng.<br />

„Ik heb eigenlijk alleen<br />

maar wat geld ingezameld. De<br />

mensen daar hebben <strong>de</strong> school zelf<br />

gerepareerd. Daar heb ik geen<br />

hand voor uitgestoken. Mater helemaal<br />

klaar is het nog niet_ De verwarming<br />

moet nog gedaan wor<strong>de</strong>n<br />

en vooral <strong>de</strong> vloeren. Misschien<br />

dat we daarvoor weer geld<br />

gaan inzamelen, in <strong>de</strong> loop van<br />

het voorjaar. 0 ja, het gironummer<br />

is 1366655 ten name van Scola<br />

Viisoara."<br />

...


<strong>In</strong> alle rust naar een nieuw leven.<br />

He<strong>de</strong>n is vredig ingeslapen onze lieve<br />

moe<strong>de</strong>r, grootmoe<strong>de</strong>r en overgrootmoe<strong>de</strong>r,<br />

onze dierbare zuster, schoonzuster en<br />

tante<br />

JANTJE HENDRIKA VOS-BOLLEBAKKER<br />

weduwe van Cornelis Th. A. Vos<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 85 jaar.<br />

Hilversum:<br />

Doortje Leeuwenkamp-Vos<br />

Bert Leeuwenkamp<br />

Elbert en Natasja<br />

Marieke en Harmen<br />

Femke<br />

Wilfred<br />

Hilversum:<br />

Diny Vos<br />

Michiel<br />

Giessenburg:<br />

Cees Vos<br />

Wijna Vos-Brandwijk<br />

Chris<br />

Quido<br />

Kortenhoef:<br />

Johan Vos<br />

Geertje Vos-Vonk<br />

Florentijn<br />

Soest:<br />

Willem van Baak<br />

Boris en Ida<br />

en ver<strong>de</strong>re familie<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>, 4 januari 1994.<br />

Huize „Brugchelen".<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

C. L. Vos, Kerkweg 5,<br />

3381 KJ Giessenburg.<br />

Riek is overgebracht naar het uitvaartcentrum<br />

van <strong>de</strong> Gooische Uitvaartverzorging<br />

„Den Hull" aan <strong>de</strong> Utrechtseweg 11 te Hilversum.<br />

De crematieplechtigheid zal plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n<br />

op vrijdag 7 januari om 15.00 uur in aula 2<br />

van het crematorium „Daelwijck" aan <strong>de</strong><br />

Floridadreef 7 te Utrecht-Noord (Overvecht),<br />

waarna er gelegenheid is <strong>de</strong> familie<br />

te condoleren.


Buitenplaats vrij toegankelijk<br />

Boekesteyn krijgt<br />

Engels aanzicht<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - De Vereniging<br />

Natuurmonumenten start<br />

binnen enkele weken <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> vorig jaar aangekochte<br />

buitenplaats Boekesteyn<br />

in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>. Het landgoed,<br />

dat ge<strong>de</strong>eltelijk voor rolstoelers<br />

toegankelijk zal zijn,<br />

wordt ingericht in <strong>de</strong> Engelse<br />

landschapsstijl.<br />

Het is echter volgens Natuurmonumenten<br />

nu al <strong>de</strong> moeite<br />

waard een kijkje te nemen op het<br />

landgoed. Verras-en<strong>de</strong> doorkijkjes,<br />

een groot contrast tussen <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> boomgroepen en<br />

uitgestrekte weilan<strong>de</strong>n moeten<br />

het resultaat zijn van <strong>de</strong> nieuwe<br />

aanleg. Graafmachines gaan vijvers<br />

en sloten graven. De kassen,<br />

die nu nog overeind staan, wor<strong>de</strong>n<br />

gesloopt en om het toekomstige<br />

bezoekerscentrum komt een<br />

tuin met een eikenbos. Daarachter<br />

komt een nat ge<strong>de</strong>elte met planten<br />

die ook in <strong>de</strong> Vechtplassen zijn te<br />

vin<strong>de</strong>n.<br />

Om een goed beeld te krijgen<br />

van <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ring die het landschap<br />

on<strong>de</strong>rgaat, is <strong>de</strong> buitenplaats<br />

volgens Natuurmonumenten<br />

nu al een bezoek waard. Vijf<br />

informatiepaneeltjes met uitleg<br />

over <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ringen wor<strong>de</strong>n begin<br />

volgen<strong>de</strong> week op verschillen<strong>de</strong><br />

plekken op het landgoed geplaatst.<br />

Boekesteyn is <strong>de</strong> enige<br />

buitenplaats van Natuurmonumenten<br />

die voor ie<strong>de</strong>reen vrij toegankelijk<br />

is.<br />

Logo<br />

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten<br />

verhuist 'in het<br />

begin van <strong>de</strong> zomer, als <strong>de</strong> - werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

zijn afgerond, van het<br />

Corversbos te Hilversum naar<br />

Boekesteyn. De vereniging is toe<br />

aan een ruimer on<strong>de</strong>rkomen. Vorig<br />

jaar bezochten 90.000 bezoekers<br />

het centrum in het Corversbos.<br />

Alle <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se buitenplaatsen<br />

van <strong>de</strong> vereniging Natuurmonumenten<br />

hebben intussen<br />

een nieuw gezicht gekregen.<br />

Vanwege <strong>de</strong> nieuwe huisstijl van<br />

<strong>de</strong> vereniging zijn blauw-gele terreinbor<strong>de</strong>n<br />

met het nieuwe - logo<br />

geplaatst. De bor<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />

loop van enkele jaren door het<br />

hele land neergezet, maar <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

is hiermee het eerst verfraaid.


Boswachter Jansen (88)<br />

van Gooilust overle<strong>de</strong>n<br />

'S-GRAVELAND - Jan Dirk<br />

Jansen, tussen 1939 en en 1970<br />

voor <strong>de</strong> Vereniging Natuurmonumenten<br />

eerst boswachter van<br />

landgoed Gooilust in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

en later hoofdboswachter,<br />

is maandag overle<strong>de</strong>n.<br />

Jansen is 88 jaar oud gewor<strong>de</strong>n.<br />

Zijn va<strong>de</strong>r was tuinman van het<br />

kasteel Sterkenburg. Na <strong>de</strong> lagere<br />

school werkte <strong>de</strong> jonge Jansen<br />

eerst enige tijd op <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij<br />

van zijn oom, maar keer<strong>de</strong> weer<br />

terug naar Doorn om tuinwerk te<br />

verrichten op het landgoed van<br />

kasteel Beukenro<strong>de</strong>.<br />

Toen <strong>de</strong> eigenaar van het kasteel<br />

overleed, nam Jansen ontslag.<br />

<strong>In</strong> 1939 solliciteer<strong>de</strong> hij naar <strong>de</strong><br />

baan van boswachter bij <strong>de</strong> Vereniging<br />

tot behoud van Natuurmonumenten<br />

en werd aangenomen<br />

voor Gooilust. Aan <strong>de</strong> oorlogsjaren<br />

bewaar<strong>de</strong> Jansen slechte<br />

herinneringen. De bevolking<br />

zaag<strong>de</strong> om brandhout te vergaren<br />

grote <strong>de</strong>len van het Corversbos<br />

plat. Ook door zware stormen<br />

werd veel van het bos vernield. <strong>In</strong><br />

1946 werd on<strong>de</strong>r leiding van Jansen<br />

begonnen met het opknappen<br />

van dit gebied. Het on<strong>de</strong>rhoud<br />

van <strong>de</strong> bossen liet na <strong>de</strong> oorlogsjaren<br />

weinig te wensen over.<br />

Bij <strong>de</strong> viering van het zestigjarig<br />

bestaan van Natuurmonumenten<br />

in 1966 in Krasnapolsky in<br />

Amsterdam kreeg Jansen <strong>de</strong> eremedaille<br />

in zilver, verbon<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>de</strong> Or<strong>de</strong> van Oranje-Nassau. Na<br />

zijn pensionering op 1 januari<br />

1971 bleef Jansen in een huis tegenover<br />

Gooilust wonen. Hij toon<strong>de</strong><br />

zich nog erg betrokken bij <strong>de</strong><br />

vereniging en kon ein<strong>de</strong>loos verhalen<br />

vertellen over 'zijn' landgoed<br />

en over <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>. Jansen<br />

wordt zaterdag begraven op <strong>de</strong> Algemene<br />

Begraafplaats van <strong>de</strong>ze<br />

gemeente.


<strong>In</strong> <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> en Ne<strong>de</strong>rhorst<br />

Forumgesprek over<br />

veiligheid verkeer<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND, NEDER-<br />

HORST DEN BERG - Een vrijliggelid<br />

fietspad langs het Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> en snelheidremmen<strong>de</strong><br />

maatregelen op<br />

<strong>de</strong> Randweg, Nieuwe Overmeerseweg,<br />

Dammerweg en Nieuwe<br />

Dammerweg in Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n<br />

Berg.<br />

Met die goe<strong>de</strong> wensen gaat <strong>de</strong><br />

Veilig Verkeeraf<strong>de</strong>ling <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>/Ne<strong>de</strong>rhorst<br />

<strong>de</strong>n Berg het<br />

nieuwe jaar in.<br />

De verlangens komen aan <strong>de</strong><br />

or<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> forumdiscussie die<br />

VVN op respectievelijk 17 en 25<br />

januari houdt in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> en<br />

Ne<strong>de</strong>rhorst.<br />

De woordvoer<strong>de</strong>rs voor verkeer<br />

en vervoer van <strong>de</strong> verscrnillen<strong>de</strong><br />

gemeenteraadsfracties vormen samen<br />

het <strong>de</strong>skundige forum, dat<br />

wordt 'gecompleteerd duo - r een<br />

vertegenwoordiger van Veilig<br />

Verkeer Ne<strong>de</strong>rland. Dat leeft tot<br />

gevolg dat <strong>de</strong> twee plaatselijke<br />

verkeersactiegroepen geen zitting<br />

hebben in het <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se forum,<br />

dat voorts vijf politici zal tellen.<br />

Het forum van Ne<strong>de</strong>rhorst zal<br />

slechts drie raadsle<strong>de</strong>n tellen.<br />

Om <strong>de</strong> discussie op te starten<br />

heeft VVN vijf algemene stellingen<br />

ge<strong>de</strong>poneerd, aangevuld met<br />

<strong>de</strong> al genoem<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> wensen. Zo<br />

zou VVN voor <strong>de</strong> gemeente onmisbaar<br />

zijn bij het oplossen van<br />

verkeersproblemen, is verbetering<br />

van <strong>de</strong> verkeersmentaliteit een<br />

overheidstaak, aggressief rijgedrag<br />

me<strong>de</strong> te wijten aan <strong>de</strong> vele<br />

ge- en verbo<strong>de</strong>n, horen woonwijken<br />

het domein te zijn van voetgangers<br />

en fietsers en moet gezien<br />

het aantal ongevallen met alcohol<br />

het drankgebruik in sportkantines<br />

wor<strong>de</strong>n teruggedron- 1<br />

gen.<br />

De forumle<strong>de</strong>n mogen tot aan<br />

<strong>de</strong> koffiepauze hun licht laten<br />

schijnen over <strong>de</strong> stellingen. Het is<br />

<strong>de</strong> bedoeling dat tij<strong>de</strong>ns het twee<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> bijeenkomst met <strong>de</strong><br />

belangstellen<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> zaal van<br />

gedachten wordt gewisseld over<br />

concrete knelpunten op het gebied<br />

van verkeer<strong>sv</strong>eiligheid.<br />

<strong>In</strong> <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> vindt het evenement<br />

plaats in het Kortenhoefse<br />

dorpshuis De Dobber. in winkelcentrum<br />

De Meenthof. De voorzitter<br />

van <strong>de</strong> avond is <strong>de</strong> Bergse burgemeester<br />

J. Goudberg. Zijn <strong>'s</strong>-<br />

<strong>Graveland</strong>se collega W. J. Kozijn<br />

leidt een week later in restaurant<br />

De Herberg aan <strong>de</strong> Vreelandseweg<br />

<strong>de</strong> bijeenkomst in Ne<strong>de</strong>rhorst.<br />

Bei<strong>de</strong> discussieavon<strong>de</strong>n beginnen<br />

om acht uur.


FOTO TON KASTERMANS<br />

• De vroegere brandweergarage wordt het geschiedkundige centrum<br />

van <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>. Nu is hij nog bij <strong>de</strong> politie in gebruik als opslagplaats.


<strong>Historische</strong> kring blij met on<strong>de</strong>rkomen<br />

<strong>Gloriosa</strong> heeft<br />

geld nodig voor<br />

brandweerkazerne<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - De <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se historische kring <strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong><br />

gaat een grote inzamel- en be<strong>de</strong>lactie starten om <strong>de</strong> verhuizing<br />

naar <strong>de</strong> voormalige brandweerkazerne aan <strong>de</strong> Kerklaan te bekostigen.<br />

Het geld is nodig om het ou<strong>de</strong> gebouw aan te passen aan<br />

<strong>de</strong> eisen voor het bewaren van een vooral uit papier bestaan<strong>de</strong> collectie.<br />

Als eerste stap beslissen <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong> week over een<br />

verhoging van <strong>de</strong> contributie van vijftien naar twintig gul<strong>de</strong>n.<br />

„Het is een prachtig gebouw en<br />

_ik zou eigenlijk in <strong>de</strong> gemeente<br />

geen mooiere plek weten. Maar<br />

het gaat wel gauw 40.000 gul<strong>de</strong>n<br />

kosten om het voor onze vereni-<br />

ging geschikt te maken. Er is<br />

heel veel achterstallig on<strong>de</strong>rhoud<br />

en bovendien moet er klimatologisch<br />

veel gebeuren. <strong>In</strong> verband<br />

met onze collectie van ou<strong>de</strong> docu-<br />

Steun bedrijfsleven<br />

De financiële hoop van <strong>In</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Gloriosa</strong> is behalve op een toeloop<br />

van, nieuwe le<strong>de</strong>n vooral gericht<br />

op steun uit het bedrijfsleven. Op<br />

een aannemer die als vrijwillige<br />

uitvoer<strong>de</strong>r het toezicht houdt, iemand<br />

die een stukje metselt of het<br />

dak timmert, een tegelzetter die<br />

<strong>de</strong> wc en het keukentje afmaakt<br />

én <strong>de</strong>rgelijke.<br />

Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n: „Het kan alleen<br />

als we erg veel zelf doen en steun<br />

krijgen uit het dorp. An<strong>de</strong>rs<br />

wordt het voor ons te duur. We<br />

willen als actie ook certificaten<br />

gaat uitgeven. Van 25, vijftig en<br />

hon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n, die we op zijn<br />

vroegst na twee jaar uitloten. Het<br />

wordt tenslotte ook iets van het<br />

dorp. Het bewaren van <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis<br />

is toch iets wat ie<strong>de</strong>reen<br />

aangaat?"<br />

menten en stukken is een bijna<br />

constante temperatuur nodig", aldus<br />

voorzitter Clementa van <strong>de</strong>r<br />

Vel<strong>de</strong>n.<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong> kan <strong>de</strong> kazerne.<br />

die nu nog bij <strong>de</strong> politie in gebruik<br />

is als opslagruimte, voor<br />

het luttele bedrag van 30.000 gul<strong>de</strong>n<br />

kopen van <strong>de</strong> gemeente. Daar<br />

blijft het overigens niet bij. Omdat<br />

er zo veel aan het gebouw<br />

schort, doet <strong>de</strong> gemeente er ook<br />

nog eens een extra subsidie van<br />

25.000 gul<strong>de</strong>n bij. Dat heeft <strong>de</strong><br />

raadscommissie voor financiën<br />

<strong>de</strong>ze week unaniem besloten.<br />

Van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong>n: „Dat mag ook<br />

wel, met zoveel achterstallig on<strong>de</strong>rhoud.<br />

Het dak moet wor<strong>de</strong>n<br />

gedaan, <strong>de</strong> goten zijn rot, <strong>de</strong> elektriciteit<br />

moet vernieuwd. En dan<br />

moet <strong>de</strong> voorgevel dicht wor<strong>de</strong>n<br />

gemaakt. Die grote <strong>de</strong>ur hebben<br />

wij niet nodig en bovendien tocht<br />

het verschrikkelijk. En dan hebben<br />

wij natuurlijk sanitair nodig<br />

en een klein keuken voor <strong>de</strong> koffie."


Je was een man om op te bouwen<br />

Met een woord waarop<br />

je kon vertrouwen<br />

Achter je ligt een leven<br />

van werken en plicht<br />

En dat juist bepaal<strong>de</strong> je eigen gezicht<br />

Eenvoudig, eerlijk en trouw was je.<br />

He<strong>de</strong>n is van ons heengegaan mijn lieve<br />

man, onze dierbare broer, zwager en oom<br />

JAN DIRK JANSEN<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 88 jaar.<br />

M. W. H. Jansen-Boekschooten<br />

J. J. Westbroek-Jansen<br />

M. A. R. van <strong>de</strong>n Bom-Jansen<br />

R. Ruissenaars-Jansen<br />

D. Jansen<br />

K. Otten<br />

N. Otten-Boekschooten<br />

L. Boekschooten-Kummel<br />

W. C. Boekschooten<br />

C. Boekschooten-Luctenaar<br />

J. Boekschooten<br />

nichten en neven<br />

3 januari 1994.<br />

Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 114,<br />

1243 KK <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>.<br />

Geen bloemen.<br />

Mijn man is opgebaard ten huize van <strong>de</strong><br />

familie Pelsma aan het Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 53 te<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>. Aldaar gelegenheid tot condoléancebezoek<br />

op vrijdag 7 januari a.s.<br />

van 18.00 uur tot 20.00 uur.<br />

De begrafenis zal plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n zaterdag<br />

8 januari tegen 11.00 uur op <strong>de</strong> Algemene<br />

Begraafplaats aan <strong>de</strong> Beresteinseweg te<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren direct<br />

na <strong>de</strong> begrafenis op <strong>de</strong> begraafplaats.


Heel verdrietig hebben wij geheel<br />

onverwacht afscheid moeten nemen<br />

van onze allerliefste<br />

ROBERT JAN JELTES<br />

weduwnaar van M. A. J. B. Kamerling<br />

Hongkong<br />

5 september 1927<br />

Ter Aar<br />

4 januari 1994<br />

Het is een grote steun te weten dat hij van<br />

een fantastisch leven heeft genoten.<br />

Ter Aar:<br />

G. B. van Mourik Broekman<br />

Amsterdam:<br />

R. J. Jeltes<br />

H. M. Jeltes-Davis<br />

Jennifer, Lisette, Elisabeth<br />

Whangerei:<br />

M. A. McRae-Jeltes<br />

A. M. McRae<br />

Anna, Megan<br />

Toronto:<br />

A. M. McLaughlin-Jeltes<br />

T. F. J. McLaughlin<br />

Dirk, Evert, Lucas<br />

Amsterdam:<br />

J. M. Jeltes<br />

R. C. Jeltes-Rickcord<br />

Ankeveen:<br />

C. H. Jeltes<br />

Vancouver:<br />

F. R. Jeltes<br />

Bussum<br />

I. G. Jeltes<br />

Alphen aan <strong>de</strong>n Rijn:<br />

A. L. Braams<br />

Bou<strong>de</strong>wijn<br />

Utrecht:<br />

T. W. Braams<br />

Ter Aar:<br />

Y. H. Braams<br />

De crematie heeft in familiekring plaatsgevon<strong>de</strong>n<br />

Ter Aar, 10 januari 19,94.<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

E. B. van Mourik Broekman,<br />

Geerweg 7,<br />

2461 TS Ter Aar.


Volksraadpleging tij<strong>de</strong>ns verkiezingen<br />

Dorpsbelangen<br />

wil referendum<br />

gemeentewerf<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND, ANKEVEEN - Via een initiatief-voorstel, dat eind<br />

<strong>de</strong>ze maand in <strong>de</strong> raad aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komt, stelt <strong>de</strong> <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se<br />

fractie Dorpsbelangen voor over <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> Ankeveense gemeentewerf<br />

een referendum te hou<strong>de</strong>n. Dorpsbelangen vindt da* <strong>de</strong><br />

mening van <strong>de</strong> inwoners van Ankeveen doorslaggevend noort te<br />

zijn voor <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gemeentewerf, en niet <strong>de</strong> opvattingen<br />

van het college van b en w of die van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> gemeenteraad.<br />

„De fractie is van mening dat<br />

het een goed i<strong>de</strong>e is om op 2<br />

maart, tegelijk met <strong>de</strong> gemeenteraad<strong>sv</strong>erkiezingen<br />

in het Ankeveense<br />

stembureau een volksraadleging<br />

te hou<strong>de</strong>n. Daar kunnen<br />

e stemgerechtig<strong>de</strong> inwoners van<br />

nkeveen zich dan uitspreken",<br />

ldus het initiatiefvoorstel dat<br />

orpsbelangen gisteren via buremeester<br />

W. Kozijn heeft ingeiend.<br />

Dorpsbelangen zegt via het refeendum<br />

te willen voorkomen dat<br />

e raad met een minimale meererheid<br />

(1 stem) een besluit neemt<br />

ver <strong>de</strong> procedure voor <strong>de</strong> veroop<br />

van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gemeentewerf.<br />

et college is in beginsel voortan<strong>de</strong>r<br />

van verkoop aan het taxientrale<br />

Souverijn, maar dat plan<br />

houdt <strong>de</strong> gemoe<strong>de</strong>ren in Ankeveen<br />

<strong>de</strong>rmate bezig dat er <strong>de</strong> afgelopen<br />

an<strong>de</strong>rhalf jaar geen politieke<br />

meer<strong>de</strong>rheid voor te vin<strong>de</strong>n<br />

was.<br />

Die lijkt er nu wel te komen. De<br />

coalitiepartijen VVD en CDA, samen<br />

goed voor zeven van <strong>de</strong> <strong>de</strong>rtien<br />

raadszetels, steunen het college-voorstel<br />

om <strong>de</strong> werf bij openbare<br />

inschrijving te verkopen. Voorwaar<strong>de</strong><br />

daarbij is dat het bedrijf<br />

dat zich er vestigt geen of nauwelijks<br />

overlast veroorzaakt.<br />

Het college heeft verschillen<strong>de</strong><br />

malen gewaarschuwd dat Souverijn<br />

heeft laten weten waarschijnlijk<br />

genoodzaakt te zullen <strong>de</strong> gemeente<br />

te verlaten, als zij niet <strong>de</strong><br />

beschikking krijgt over extra<br />

ruimte in Ankeveen.<br />

Dorpshelanwen vindt dat te ver<br />

gaan: „Het uitein<strong>de</strong>lijke gebruik<br />

van het terrein is voor <strong>de</strong> dichtbevolkte<br />

kern van Ankeveen van<br />

grote betekenis. Herinricht;— aa<br />

renovatie hebben b G, gebied toi<br />

een aantrek woonomge-<br />

ving gemaakt.<br />

Op een hoorzitting gaven <strong>de</strong> in<br />

groten getale opgekomen aanwezigen<br />

unanienm te kennen niet te<br />

voelen voor bedrijfsmatige activiteiten<br />

en zeker afwijzend te staan<br />

tegenover uitbreiding van <strong>de</strong> actviteiten<br />

van <strong>de</strong> taxicentrale."<br />

<strong>In</strong> het voorstel laat Dorpsbelangen<br />

zich niet uit over <strong>de</strong> formulering<br />

van <strong>de</strong> vraag die aan <strong>de</strong> Ankeveners<br />

zou moeten wor<strong>de</strong>n voorgelegd.<br />

Dat is een zaak die in<br />

twee<strong>de</strong> instantie kan wor<strong>de</strong>n geregeld.


Bedroefd geven wij kennis dat he<strong>de</strong>n,<br />

leeftijd van 84 jaar, is heengegaan mij,<br />

man, onze va<strong>de</strong>r, schoonva<strong>de</strong>r en grobtkrá.<br />

BINNERT ANNE PHILIP<br />

BARON VAN HARINXMA THOE SLOOTEk<br />

oud-reserve eerste luitenant <strong>de</strong>r Hiiii.h.Y.thl f * •<br />

oud-burgemeester van Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n-Berg<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> Ankeveen<br />

2 <strong>de</strong>cember 1906 10 januari 1991<br />

Ankeveen: W. H. van Harinxma thoe Slooten-<br />

Mangelaar Meertens<br />

Ambt-Del<strong>de</strong>n: C. M. van Beijma thoe Kingma-.<br />

van Harinxma thoe Slooten<br />

C. L. van Beijma thoe Kingma<br />

Julius<br />

Epe: A. M. Campagne-van Harinxma<br />

thoe Slooten<br />

W. S. J. Campagne<br />

Har<strong>de</strong>garijp: D. J. A. van Harinxma thoe<br />

Slooten<br />

L. D. van Harinxma thoe Slooten<br />

-Buiter<br />

Willemijn<br />

Binnert<br />

Wassenaar: 0. E. van <strong>de</strong>r Feltz<br />

Christiaan<br />

Amsterdam: F. 0. van <strong>de</strong>r Feltz<br />

Lon<strong>de</strong>n: E. W. A. M. Campagne<br />

Lon<strong>de</strong>n: F. W. van <strong>de</strong>r Feltz<br />

Lei<strong>de</strong>n: C. L. van Beijma thoe Kingma<br />

Stichts End 80,<br />

1244 PR Ankeveen.<br />

De overle<strong>de</strong>ne is overgebracht naar <strong>de</strong> rouwkamer<br />

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te<br />

Hilversum, alwaar geen bezoek.<br />

De rouwdienst wordt geleid door ds. P. S.<br />

van Walbeek en zal wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n op<br />

don<strong>de</strong>rdag 17 januari om 12.00 uur in <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlands Hervorm<strong>de</strong> Kerk te Langbroek<br />

(bij Doorn), waarna bijzetting in het familiegraf<br />

zal plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> begraafplaats<br />

gelegen naast <strong>de</strong> kerk.<br />

Gelegenheid tot condoleren na <strong>de</strong> bijzetting<br />

in het Hervormd Centrum aan <strong>de</strong> Brink 10 te<br />

Langbroek (bij Doorn).<br />

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van<br />

het overlij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> heer<br />

B. A. PIL BARON VAN HARINXMA<br />

TROF SLOOTEN<br />

burgemeester van <strong>de</strong> gemeente<br />

Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg van 1939-1972.<br />

Met respect <strong>de</strong>nken wij aan <strong>de</strong> 32 jaren,<br />

waarin hij <strong>de</strong> belangen ván onze gemeente<br />

heeft gediend.<br />

Burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs<br />

van Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg<br />

<strong>de</strong> burgemeester<br />

J. Goudberg<br />

<strong>de</strong> secretaris<br />

J. E Jansen<br />

Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg, 11 januari 1991.


†<br />

Na een leven van zorg en toewijding<br />

voor allen die hem lief waren, is vechtend<br />

voor zijn leven toch nog onverwacht<br />

voor altijd ingeslapen mijn innig gelief<strong>de</strong><br />

man, onze onvergetelijke pa en opa<br />

FRANS NAGEL<br />

weduwnaar van<br />

Cornelia W. Meulenkamp<br />

echtgenoot van Regiena J. Post<br />

in <strong>de</strong> leeftijd van 71 jaar.<br />

R. J. Nagel-Post<br />

Marjan en Richard, Henk, Thijs<br />

Tineke -<br />

Elly en Peter, Larissa<br />

Frans en Yvonne<br />

8 januari 1994,<br />

Zui<strong>de</strong>reind 118,<br />

1243 KL <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>.<br />

Mijn man is opgebaard in het Uitvaartcentrum<br />

,Dekker & Zn.' aan <strong>de</strong> Van Riebeeckweg<br />

45 te Hilversum. Gelegenheid<br />

tot condoleren en afscheidnemen woensdag<br />

12 januari van 19.30 tot 20.00 uur.<br />

•De H.Mis ten Uitvaart zal gehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n<br />

don<strong>de</strong>rdag 13 januari om 11.00 uur in<br />

<strong>de</strong> Parochiekerk van <strong>de</strong> H. Antonius van<br />

Padua aan <strong>de</strong> Kerklaan te Kortenhoef,<br />

waarna <strong>de</strong> begrafenis zal plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n<br />

op het R.K. Kerkhof aldaar.<br />

Tevens gelegenheid to . t condoleren direct<br />

na <strong>de</strong> begrafenis op het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 17<br />

te <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>.


<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>s wethou<strong>de</strong>r 't Hoen:<br />

Vrachtverkeer bron<br />

van verkeersoverlast<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Het vrachtverkeer,<br />

en dan in het bijzon<strong>de</strong>r<br />

een zandtransportbedrijf uit Ve<strong>de</strong>rhorst<br />

<strong>de</strong>n Berg en een afvalcontainerbedrijf,<br />

veroorzaakt <strong>de</strong><br />

meeste verkeersoverlast op het<br />

Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> in <strong>'s</strong>-<br />

<strong>Graveland</strong>. Dat heeft wethou<strong>de</strong>r<br />

D. 't Hoen gisteravond bekendgemaakt<br />

op <strong>de</strong> hoorzitting over<br />

verkeersremmen<strong>de</strong> maatregelen<br />

op het Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>.<br />

't Hoen verklaar<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> hin<strong>de</strong>r<br />

niet alleen het gevolg is van<br />

het feit dat het om grote en zware<br />

auto<strong>'s</strong> gaat. Het overgrote <strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> vrachtwagens rijdt te<br />

hard, in tegenstelling tot <strong>de</strong> personenauto<strong>'s</strong><br />

en omdat ze zich bewust<br />

niets aantrekken van <strong>de</strong> verkeersdrempels,<br />

veroorzaken zij<br />

veel meer geluis- en trillingshin-<br />

<strong>de</strong>r dan noodzakelijk: - ;;De bedrijven<br />

weigeren hun chauffeurs te<br />

vragen rekening met <strong>de</strong> drempels<br />

te hou<strong>de</strong>n."<br />

De hoorzitting richtte zich op<br />

het drempelexperiment, dat het<br />

afgelopen halfjaar heeft plaatsgevon<strong>de</strong>n<br />

op het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>. De<br />

ruim <strong>de</strong>rtig insprekers op <strong>de</strong><br />

hoorzitting lieten overigens wei-<br />

nig twijfel bestaan over hun ervaringen.<br />

De plaatsing van drempels,<br />

al zijn het <strong>de</strong> rubberen Gumatec-tegels,<br />

werd unaniem afgewezen.<br />

Daarbij was een sleutelrol weggelegd<br />

voor <strong>de</strong> ervaringen van H.<br />

Steur en haar me<strong>de</strong>bewoonster<br />

van Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 287. Uit on<strong>de</strong>rzoek<br />

bleek dat <strong>de</strong> voor hun <strong>de</strong>ur<br />

geplaatste proefdrempel een dui<strong>de</strong>lijke<br />

toename van trillingen<br />

veroorzaakte. Dat heeft het college<br />

overigens al doen besluiten <strong>de</strong><br />

drempel te verwij<strong>de</strong>ren.<br />

Niet alleen uit <strong>de</strong> waarnemingen<br />

van <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n, maar<br />

ook uit <strong>de</strong> metingen, waar het experiment<br />

mee is gepaard, kwam<br />

omonstotelijk vast te staan dat<br />

het vrachtverkeer <strong>de</strong> grote boosdoener'<br />

is. De vrachtwagenchauffeurs<br />

rij<strong>de</strong>n niet alleen gemid<strong>de</strong>ld<br />

vier kilometer har<strong>de</strong>r<br />

dan personenauto<strong>'s</strong>, maar blijven<br />

ook mid<strong>de</strong>nop <strong>de</strong> weg rij<strong>de</strong>n,<br />

waardoor ze <strong>de</strong> drempels met volle<br />

vaart op het hoogste punt 'nemen'.<br />

Nieuw<br />

Verschillen<strong>de</strong> bewoners lieten<br />

weten uit te zien naar nieuwe<br />

voorstellen om <strong>de</strong> verkeersoverlast<br />

en -drukte min of meer binnen<br />

<strong>de</strong> perken te hou<strong>de</strong>n. Wethou<strong>de</strong>r<br />

D. 't Hoen (VVD) liet echter<br />

weten dat van <strong>de</strong> gemeente<br />

geen nieuwe initiatieven meer te<br />

verwachten zijn, als het plan voor<br />

<strong>de</strong> plaatsing van zeventien Gumatec-drempels<br />

op Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

ook door <strong>de</strong> verkeerscommissie<br />

wordt afgeblazen.


Geen taboe<br />

meer op<br />

' westelijke<br />

randweg'<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Er is een<br />

kans dat <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> op termijn<br />

wordt verlost van <strong>de</strong><br />

verkeersproblemen op het<br />

Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>. Provincie<br />

en rijk staan niet meer<br />

bij voorbaat afwijzend tegenover<br />

<strong>de</strong> eventuele aanleg van<br />

een westelijke randweg als<br />

vervanger van <strong>de</strong> kwetsbare<br />

dorpsweg.<br />

Dat heeft 0. <strong>de</strong> Wildt, consulent<br />

verkeer<strong>sv</strong>eiligheid van<br />

rijkswaterstaat gisteravond<br />

verklaard tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> hoorzitting<br />

over <strong>de</strong> verkeersdrempels<br />

op Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>. De<br />

Wildt waarschuw<strong>de</strong> overigens<br />

dat zolang die vervangen<strong>de</strong><br />

weg er niet is. Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

hun functie van doorgaan<strong>de</strong><br />

weg zullen moeten hou<strong>de</strong>n.<br />

<strong>In</strong>clusief <strong>de</strong> daardoor veroorzaakte<br />

hin<strong>de</strong>r.<br />

De westelijke randweg zou <strong>de</strong><br />

Loodijk en <strong>de</strong> Vreelandseweg<br />

met elkaar moeten verbin<strong>de</strong>n<br />

en buiten <strong>de</strong> dorpskern Kortenhoef<br />

om door <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

en Ankeveense pol<strong>de</strong>rs moeten<br />

lopen. Twintig jaar gele<strong>de</strong>n<br />

stond <strong>de</strong> weg hoog genoteerd<br />

in het streekplan Gooi- en<br />

Vechtstreek. On<strong>de</strong>r druk van<br />

on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> natuurbeschermingsorganisaties<br />

en <strong>de</strong> gemeente<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> verdween<br />

<strong>de</strong> weg toen van <strong>de</strong> kaart.


Extra controle voor 'risicogroep'<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> gaat<br />

beter letten op<br />

grote bedrijven<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - De gemeente <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> gaat beter letten op<br />

<strong>de</strong> activiteiten van een klein aantal grote bedrijven. Het college van<br />

b en w heeft besloten om negentien van <strong>de</strong> in totaal ruim tweehon<strong>de</strong>rd<br />

bedrijven in <strong>de</strong> gemeente afhankelijk van <strong>de</strong> aard en <strong>de</strong> 'risicogevoeligheid'<br />

één, twee of zelfs vier maal per jaar te controleren.<br />

Het gaat om het naleven van <strong>de</strong><br />

voorschriften en <strong>de</strong> regels op het<br />

gebied van <strong>de</strong> ruimtelijke or<strong>de</strong>ning<br />

en het milieu.<br />

Burgemeester W. J. Kozijn: „We<br />

blijven natuurlijk geïnteresseerd<br />

in kiprenhokjes en allerlei an<strong>de</strong>re<br />

bouwsels die zon<strong>de</strong>r vergunning<br />

of toestemming wor<strong>de</strong>n neergezet.<br />

Maar <strong>de</strong> belangstelling gaat<br />

toch vooral uit naar <strong>de</strong> grotere en<br />

meer ingrijpen<strong>de</strong> zaken bij een be-<br />

paal<strong>de</strong> groep bedrijven."<br />

Besloten is <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemingen<br />

in <strong>de</strong> gemeente in een aantal gevarenklassen<br />

in te <strong>de</strong>len.. op<br />

grond van <strong>de</strong> ervaringen van <strong>de</strong><br />

afgelopen jaren. De bedrijven die<br />

in klasse 1 terecht komen, kunnen<br />

elk kwartaal een bezoek van<br />

<strong>de</strong> gemeente verwachten.<br />

<strong>In</strong> klasse 2 komt bouw- en woningtoezicht<br />

of <strong>de</strong> milieudienst<br />

eens per half jaar en in klasse 3<br />

blijft het bij een jaarlijkse inspectie.<br />

<strong>In</strong> klasse 1 zijn vijf bedrijven<br />

geplaatst, zes bedrijven zitten in<br />

klasse 2 terwijl er acht in klasse 3<br />

terecht zijn gekomen.<br />

De afgelopen jaren stuitte <strong>de</strong> gemeente<br />

bij inspecties en toevallige<br />

bezoeken herhaal<strong>de</strong>lijk op meer<br />

en min<strong>de</strong>r grove overtredingen.<br />

Zon<strong>de</strong>r het toezicht op <strong>de</strong> woonwijken<br />

te verwaarlozen wil b en w<br />

<strong>de</strong> pakkans vergroten van bedrijven<br />

waarvan bekend is dat zij geneigd<br />

zijn hun eigen gang te<br />

gaan.


Wijnproeven<br />

op cursus in<br />

Kortenhoef<br />

KORTENHOEF - <strong>In</strong> dorpshuis<br />

De Dobber in Hortenhoef start<br />

dinsdag een cursus 'Meer weten<br />

van wijn'. Dit is een wijnproefcursus<br />

van zes lessen op dinsdagavon<strong>de</strong>n.<br />

De bijeenkomsten<br />

duren van acht tot tien uur.<br />

Verschillen<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re cursussen<br />

gaan woensdag van start. Deze<br />

zijn georganiseerd door Cursusproject<br />

De Drie Dorpen. Op <strong>de</strong><br />

woensdagavon<strong>de</strong>n vin<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cursussen<br />

tekenen/schil<strong>de</strong>ren, naaien,<br />

patchworken/quilten en <strong>de</strong><br />

workshop 'lampekappen maken'<br />

plaats. Deze cursussen beslaan<br />

acht avon<strong>de</strong>n en duren van acht<br />

uur tot half elf. Ze zijn zowel voor<br />

beginners als voor gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

georganiseerd.<br />

Maandagavond wordt van acht<br />

uur tot half tien een informatiebijeenkomst<br />

gehou<strong>de</strong>n. Voor inschrijving<br />

of voor een brxhure<br />

met gegevens kan ie<strong>de</strong>re belangstellen<strong>de</strong><br />

langskomen in De Dobber.<br />

Opgave kan ook telefonisch:<br />

035-563791.


Veemarkt van<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

valt op 7 mei<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> is<br />

dit jaar het toneel van <strong>de</strong><br />

twaalf<strong>de</strong> <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se veemarkt.<br />

De nostalgische bra<strong>de</strong>rie<br />

valt dit keer op 7 mei. Dat<br />

heeft <strong>de</strong> Stichting Festiviteiten<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> (SFG) meege<strong>de</strong>eld.<br />

Vorig jaar heeft het er even<br />

naar uitgezien dat <strong>de</strong> tot een<br />

Goois evenement uitgegroei<strong>de</strong><br />

markt zou verdwijnen. <strong>In</strong> verband<br />

met ruimtegebrek voorzag<br />

<strong>de</strong> SFG vertraging in <strong>de</strong><br />

voorbereidingen, waardoor het<br />

vlekkeloos verlopen van <strong>de</strong><br />

markt in gevaar kwam.<br />

Dit keer zijn op dat gebied<br />

geen problemen te verwachten.<br />

De veemarkt is een aantrekkelijke<br />

mengvorm van een tentoonstelling<br />

van koeien, paar<strong>de</strong>n<br />

en kleinvee van <strong>de</strong> plaatselijke<br />

boeren en een bra<strong>de</strong>rie.<br />

Een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> netto opbrengst<br />

wordt traditiegetrouw<br />

bestemd voor een goed doel.


Nieuwe Dobber bij voorkeur naast sporthal<br />

VVD wil liever<br />

geen dorpshuis<br />

in De Meenthof<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Een nieuw dorpshuis De Dobber zou bij voorkeur<br />

een plaats moeten krijgen naast sporthal De Fuik aan <strong>de</strong> Zuidsingel<br />

en niet in het winkelcentrum De Meenthof. Dat heeft <strong>de</strong> <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se<br />

VVD, die samen met het CDA in <strong>de</strong> raad een meer<strong>de</strong>rheid<br />

heeft, vastgelegd in het verkiezingsprogramma 1994.<br />

Het i<strong>de</strong>e bena<strong>de</strong>rt een ou<strong>de</strong>,<br />

nooit vervul<strong>de</strong> VVD-wens voor<br />

een multifunctioneel centrum<br />

waar zowel sport als culturele activiteiten<br />

een plaats zou<strong>de</strong>n kunnen<br />

vin<strong>de</strong>n.<br />

Een keihar<strong>de</strong> eis is het overigens<br />

niet. „De VVD wil in samenspraak<br />

met het bestuur van De<br />

Dobber on<strong>de</strong>rzoeken of <strong>de</strong> voor <strong>de</strong><br />

nieuwe Dobber te bouwen ruimten<br />

aanpalend en in samenhang met<br />

<strong>de</strong> nieuwe sporthal De Fuik gerealiseerd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n", hou<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> liberalen een slag om <strong>de</strong> arm.<br />

Die slag om <strong>de</strong> arm geldt ook<br />

voor <strong>de</strong> vernieuwing van winkelcentrum<br />

De Meenthof, waar De<br />

Dobber nu staat en volgens <strong>de</strong><br />

ontwerpplannen ook blijft. De<br />

VVD is weliswaar positief over <strong>de</strong><br />

plannen met De Meenthof, maar<br />

met het nadrukkelijke mits van<br />

een 'uitgebalanceerd winkelaanbod,<br />

dat voldoen<strong>de</strong> ruimte laat<br />

voor het overige bestand in <strong>de</strong> gemeente'.<br />

<strong>In</strong> het algemeen gaat <strong>de</strong> VVD <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> vier jaar in met grote financiële<br />

zorgen. „Tenein<strong>de</strong> het<br />

voorzieningenniveau in stand te<br />

kunnen hou<strong>de</strong>n, zal een creatief<br />

en vooral doelmatig bestuur gevoerd<br />

moeten wor<strong>de</strong>n. Er zal<br />

daarbij kritisch gekeken moeten<br />

wor<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> grote investeringen",<br />

is <strong>de</strong> beleidslijn, waarin verhogingen<br />

van gemeentelijke ta-<br />

rieven en belastingen niet wor<strong>de</strong>n<br />

uitgesloten.<br />

<strong>In</strong> financieel opzicht <strong>de</strong>nkt <strong>de</strong><br />

VVD on<strong>de</strong>r meer aan een an<strong>de</strong>re<br />

bena<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> sociaal-culturele<br />

subsidies: „Subsidies mogen<br />

niet langer als een verworven<br />

recht wor<strong>de</strong>n beschouwd. Op basis<br />

van een jaarlijkse evaluatie<br />

dienen het nut en kle noodzaak<br />

van subsidies te wor<strong>de</strong>n afgewogen."<br />

,<br />

Meer wensen<br />

Daarnaast heeft <strong>de</strong> partij nog<br />

tal an<strong>de</strong>re wensen. Dat betreft bijvoorbeeld<br />

uitbreiding van <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ropvang,<br />

inperken van het<br />

schoolzwemmen, vroegtijdige<br />

raadpleging van <strong>de</strong> burgers bij<br />

grote projecten en <strong>de</strong> instelling<br />

van een jaarlijkse milieuprijs. •<br />

Ten aanzien van het verkeer<br />

wordt een lans gebroken voor<br />

meer 30-km-zones en een fietspad<br />

langs het Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>.<br />

Ook wordt gepleit voor een<br />

westelijke randweg, ter vervanging<br />

van Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>,<br />

maar tegelijk zegt <strong>de</strong> VVD dat<br />

<strong>de</strong>rgelijke plannen met grote<br />

zorgvuldigheid en met respect<br />

voor natuur en milieu dienen te<br />

wor<strong>de</strong>n ontwikkeld.


(Van onze verslaggeefster<br />

Simone Stevens)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Op initiatief<br />

an het VVD-raadslid Els van<br />

all-Kruijt is een nieuw Oranjeomité<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>/Kortenhoef<br />

gevormd. Het nieuwe comité<br />

ield don<strong>de</strong>rdagavond zijn eerste<br />

verga<strong>de</strong>ring. Van Hall heeft<br />

it gistermiddag bekend geaakt.<br />

De gemeente <strong>'s</strong>-Graveand<br />

had sinds een half jaar<br />

geen Oranjecomité meer, omdat<br />

et vorige bestuur niet akkoord<br />

ging met <strong>de</strong> verleen<strong>de</strong> subsidie.<br />

Sinds <strong>de</strong> mislukte lijmpogingen<br />

van het college van burgemeester<br />

n wethou<strong>de</strong>rs, zegt Van Hall bezig<br />

te zijn geweest om mensen ertoe<br />

te bewegen een nieuw comité<br />

te vormen. „Want als ik hoor dat<br />

we geen Koninginnedag krijgen,<br />

Glijn noemt „politieke signatuur verwerpelijk"<br />

Raadslid VVD begint<br />

nieuw Oranjecomité<br />

ben ik <strong>de</strong> eerste die <strong>de</strong> schou<strong>de</strong>rs<br />

eron<strong>de</strong>r wil zetten om te proberen<br />

toch iets van <strong>de</strong> grond te krijgen",<br />

zegt Van Hall. Maar in <strong>de</strong>cember<br />

was er nog steeds geen<br />

nieuwe organisatie opgestaan.<br />

Ook <strong>de</strong> inspanningen van wethou<strong>de</strong>r<br />

D. 't Hoen mochten niet<br />

baten.<br />

Vervolgens is het raadslid eens<br />

goed om zich heen gaan kijken<br />

naar „mensen die actief zijn of lijken".<br />

Samen met het CDA-raads-<br />

lid Jan van Corteveen is uitein<strong>de</strong>lijk<br />

een groep 'actievelingen' -<br />

<strong>de</strong>els „autochtoon en <strong>de</strong>els import"<br />

- verzameld: Sarina van <strong>de</strong><br />

vel<strong>de</strong>n, Jan Wolters (bei<strong>de</strong> uit het<br />

on<strong>de</strong>rwijs), Gerda Kooij (uit<br />

jeugd- en jongerenwerk), Sanne<br />

<strong>de</strong> Graaff (zestienjarige VWOscholiere)<br />

en Jan van <strong>de</strong>n Broeck<br />

(CDA). De le<strong>de</strong>n, on<strong>de</strong>r wie <strong>de</strong> bestuursfuncties<br />

nog niet zijn ver<strong>de</strong>eld,<br />

komen over drie weken<br />

weer bij elkaar om te verga<strong>de</strong>ren.<br />

Van Hall zegt <strong>de</strong> (beschikbare)<br />

subsidie van 91.000 gul<strong>de</strong>n te<br />

hebben aangevraagd. Het raadslid<br />

heeft hierover een brief naar het<br />

college gestuurd.<br />

Joop Glijn, bestuurslid van het<br />

vorig jaar afgetre<strong>de</strong>n Oranjecomité,<br />

reageert in eerste instantie<br />

verrast - „Ik wens ze veel succes" -<br />

maar na enige be<strong>de</strong>nktijd ook erg<br />

teleurgesteld. „Nu is gebeurd<br />

waar ik al bang voor was", zegt<br />

hij, „namelijk dat het een Oranjecomité<br />

wordt met een dui<strong>de</strong>lijk<br />

politieke signatuur. Want <strong>de</strong>ze<br />

personen - Jan van Corteveen, Jan<br />

van <strong>de</strong>n Broeck en Els van Hall -<br />

staan alledrie heel hoog op <strong>de</strong> verkiezingslijst.<br />

Ik vind dit verwerpelijk.<br />

Daar zou <strong>de</strong> bevolking eikenlijk<br />

'nee' tegen moeten zeggen.<br />

Ik betreur het erg."


Ondanks restwaar<strong>de</strong> van een miljoen<br />

Antoniusschool<br />

krijgt mogelijk<br />

een nieuw gebouw<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - De Kortenhoefse St. Antoniusschool krijgt wellicht<br />

een nieuw gebouw. On<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n is dat voor<br />

zowel <strong>de</strong> school als <strong>de</strong> gemeente <strong>de</strong> minst kostbare uitweg uit <strong>de</strong><br />

problemen, die voortvloeien uit het gedaal<strong>de</strong> leerlingental en <strong>de</strong><br />

slechte staat waarin <strong>de</strong> achttien jaar ou<strong>de</strong> aanbouw van <strong>de</strong> school<br />

zich bevindt. Sluiting van <strong>de</strong> aanbouw kost <strong>de</strong> gemeente namelijk<br />

een miljoen en betekent sluiting van <strong>de</strong> twee Kortenhoefse peuterspeelzalen.<br />

Het hangt voorlopig af van <strong>de</strong><br />

uitkomsten van een on<strong>de</strong>rzoek<br />

dat een extern adviesbureau instelt<br />

naar <strong>de</strong> kwestie en van <strong>de</strong> opstelling<br />

van het ministerie van<br />

on<strong>de</strong>rwijs. Het afgelopen jaar zijn<br />

<strong>de</strong> gemeente en <strong>de</strong> school er niet<br />

in geslaagd een gezamelijke uitweg<br />

te vin<strong>de</strong>n. De ruim 180 leerlingen<br />

tellen<strong>de</strong> school heeft<br />

slechts zeven van <strong>de</strong> elf lokalen<br />

nodig.<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> overtallige vier lokalen<br />

zijn al geruime tijd <strong>de</strong> <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se<br />

historische kring <strong>In</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Gloriosa</strong> en <strong>de</strong> twee peuterspeelzalen<br />

011eke Bolleke en Het Overstapje<br />

on<strong>de</strong>rgebracht. Voor <strong>de</strong><br />

peuterspelen is nog al:ernatief<br />

on<strong>de</strong>rdak voor han<strong>de</strong>n. De historische<br />

kring verhuist in <strong>de</strong> loop<br />

van het jaar naar <strong>de</strong> onlangs aangekochte<br />

ou<strong>de</strong> brandwe garage<br />

aan <strong>de</strong> Kerklaan.<br />

Als gevolg van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsfinanciering<br />

moet <strong>de</strong> school steeds<br />

meer geld op <strong>de</strong> verhuur<strong>de</strong> lokalen<br />

toeleggen. Daarom wil <strong>de</strong><br />

school zich terugtrekken in het<br />

ou<strong>de</strong> gebouw, dat dateert uit 1929<br />

met een aanbouw van 1961. De<br />

vier jongste lokalen zou<strong>de</strong>n dan<br />

wor<strong>de</strong>n afgestoten. Omda: mogelijk<br />

te maken is <strong>de</strong> peuterspeelzalen<br />

formeel <strong>de</strong> huur al opgezegd.<br />

Dat heeft echter tot gevolg dat<br />

<strong>de</strong> financiële problemen wor<strong>de</strong>n<br />

verschoven van <strong>de</strong> school naar <strong>de</strong><br />

gemeente. Dan vervalt namelijk<br />

<strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwij<strong>sv</strong>ergoeding<br />

voor <strong>de</strong> lokalen, terwijl <strong>de</strong><br />

gemeente verplicht is het gebouw<br />

met nog een schuld van een miljoen,<br />

over te nemen.<br />

Dat heeft <strong>de</strong> gemeente trachten<br />

af te hou<strong>de</strong>n. Want naast het<br />

overnemen van <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong><br />

van een miljoen gaat het in goe<strong>de</strong><br />

staat brengen van <strong>de</strong> lokalen naar<br />

schatting ook nog eens een half<br />

miljoen kosten. En zelfs dan blijft<br />

het een kostbaar en moeilijk te<br />

on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n gebouw.<br />

Burgemeester W. J. Kozijn:<br />

„Onze hoop is daarom gevestigd<br />

op het adviesbureau. Wij <strong>de</strong>nken<br />

dat er een oplossing mogelijk is<br />

door sloop van <strong>de</strong> hele school en<br />

bouw van een kleinere. Maar dat<br />

kan alleen als het ministerie van<br />

on<strong>de</strong>rwijs meewerkt, door <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

vergoeding te laten doorlopen.<br />

Of dat lukt, durf ik nu niet<br />

te zeggen."


HUIZEN - Het gewest Gooi en<br />

Vechtstreek zal <strong>de</strong> gemeente <strong>'s</strong>-<br />

<strong>Graveland</strong> geen poot uitdraaien<br />

bij het doorberekenen van <strong>de</strong><br />

kosten die het maakt bij het verrichten<br />

van diensten voor <strong>'s</strong>-<br />

<strong>Graveland</strong>. Dat was <strong>de</strong> unanieme<br />

mening van <strong>de</strong> portefeuillehou<strong>de</strong>rs<br />

en gewestraadsle<strong>de</strong>n<br />

tij<strong>de</strong>ns een commissieverga<strong>de</strong>ring<br />

gisteravond.<br />

Ter bespreking was een voorstel<br />

van het dagelijks bestuur voor<br />

het doorberekenen aan <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

van <strong>de</strong> kosten die het gewest<br />

maakt bij <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>ling van woningcontingenten.<br />

Het d.b. vond<br />

dat <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> niet alleen <strong>de</strong> directe<br />

kosten, maar ook <strong>de</strong> kosten<br />

Gewest draait<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

geen poot uit<br />

van het bestuursapparaat van het<br />

gewest zou moeten bealen. Dat<br />

zou neerkomen op ruim tien gul<strong>de</strong>n<br />

per inwoner.<br />

Op <strong>de</strong> achtergrond van dit<br />

standpunt speelt een rol, dat <strong>'s</strong>-<br />

<strong>Graveland</strong> geen lid w - 11 zijn van<br />

het gewest, maar wel van sommige<br />

diensten gebruik maakt. Een<br />

procedure tegen een door <strong>de</strong> provincie<br />

verplicht gesteld lidmaat-<br />

schap werd door <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> gewonnen.<br />

Daarna gingen in het<br />

gewest stemmen op om <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

voortaan <strong>de</strong> kosten van het<br />

bestuursapparaat in rekening te<br />

brengen.<br />

De commissie was het daarmee<br />

gisteravond niet eens, in elk geval<br />

niet waar het gaat om <strong>de</strong> woningcontingenten.<br />

De woningbouw in<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> mag niet lij<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r<br />

een geschil tussen het gewest<br />

en <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>, was <strong>de</strong> teneur.<br />

Gesteld werd, dat het gewest<br />

slechts <strong>de</strong> daadwerkelijke kosten<br />

die met <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> woningcontingenten<br />

zijn verbon<strong>de</strong>n,<br />

in rekening moet brengen. Dit bedrag<br />

komt ergens uit tussen nul<br />

en negen gul<strong>de</strong>n per inwoner.


Belangstelling<br />

voor 'bevers'<br />

in Kortenhoef<br />

KORTENHOEF - De Scoutinggroep<br />

Klaas Toxopeus in Kortenhoef<br />

is gestart met <strong>de</strong> 'bevers',<br />

een groep voor vijfjarige kin<strong>de</strong>ren.<br />

Volgens <strong>de</strong> scouting is er veel<br />

belangstelling voor <strong>de</strong>ze nieuwe<br />

speltak met activiteiten voor zowel<br />

jongens als meisjes. De kin<strong>de</strong>ren<br />

komen op woensdagmidag van<br />

twee uur tot half vier bij elkaar in<br />

<strong>de</strong> voormalige school aan het<br />

Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>.<br />

Daar, in hun huis 'Hotsjietonia',<br />

kunnen <strong>de</strong> vijf- en zesjarigen hun<br />

creativiteit <strong>de</strong> vrije loop laten.<br />

De Klaas Toxopeusgroep is een<br />

waterseoutinggroep met in totaal<br />

meer dan hon<strong>de</strong>rd le<strong>de</strong>n. Behalve<br />

<strong>de</strong> bevers. telt <strong>de</strong>ze groep nog vier<br />

an<strong>de</strong>re leeftijdscategorieën. De<br />

scouts van elf jaar en ou<strong>de</strong>r maken<br />

gebruik van groepshuis De<br />

Kwakel in Kortenhoef.


(Van onze verslaggeefster)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Goe<strong>de</strong> Raad<br />

'94 is <strong>de</strong> titel van het programma<br />

1994-1998 van D66, af<strong>de</strong>ling<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>. Ook <strong>de</strong>ze af<strong>de</strong>ling<br />

volgt <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke standpunten<br />

van een gekozen burgemeester<br />

en het hou<strong>de</strong>n van referenda.<br />

D66 noemt <strong>de</strong> herinrichting van<br />

<strong>de</strong> Meenthof en een eventuele<br />

sloop van dorpshuis De Dobber<br />

aan <strong>de</strong> Meenthof als mogelijke<br />

aanleiding voor het hou<strong>de</strong>n van<br />

een volksstemming in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>.<br />

Ook vin<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocraten dat<br />

raadsle<strong>de</strong>n zeer terughou<strong>de</strong>nd<br />

moeten zijn wanneer het gaat om<br />

nevenfuncties. Een eventuele ne-<br />

Programma D66 <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>:<br />

'Referendum over<br />

sloop De Dobber'<br />

venfunctie moet volgens hen altijd<br />

openbaar wor<strong>de</strong>n gemaakt.<br />

Ook memoreert het program <strong>de</strong><br />

actiegroepen die <strong>de</strong> afgelopen<br />

raadsperio<strong>de</strong> ontston<strong>de</strong>n, zoals <strong>de</strong><br />

stichting Bescherm <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

en haar Bewoners, <strong>de</strong> stichting<br />

Groenhovén, <strong>de</strong> actiegroepen<br />

rond <strong>de</strong> stoplichten op <strong>de</strong> Klapbrug<br />

en <strong>de</strong> actiegroep die het Ankeveensepad<br />

wil afsluiten. „Zoiets<br />

gebeurt niet zomaar", vindt D66.<br />

„Dat gebeurt alleen als Burgers<br />

het gevoel hebben dat hun klachten<br />

en wensen niet gehoord en<br />

niet serieus genomen wor<strong>de</strong>n<br />

door het gemeentebestuur." De af<strong>de</strong>ling<br />

pleit dan ook voor inspraak<br />

en openheid.<br />

Ook zou <strong>de</strong> projectontwikkeling<br />

in <strong>de</strong> gemeente <strong>de</strong> afgelopen twintig<br />

jaar te versplinterd ván karakter<br />

•zijn geweest. Er von<strong>de</strong>n - zo<br />

meent D66 - ad hoc ontwikkelingen<br />

plaats zon<strong>de</strong>r dat er een dui<strong>de</strong>lijke<br />

lange termijn visie en stategie<br />

aan ten grondslag lag. Als<br />

voorbeeld noemt <strong>de</strong> partij De<br />

Meenthof, die nooit echt goed<br />

heeft gefunctioneerd, De Dobber,<br />

waarvan het voortbestaan ter discussie<br />

staat en het op <strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong><br />

plaats bouwen van een (te kleine)<br />

sporthal.


Angst na<br />

nieuwe brand<br />

in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - De angst on<strong>de</strong>r<br />

inwoners van <strong>de</strong> gemeente<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> is ver<strong>de</strong>r toegenomen<br />

nadat zich gisteravond opnieuw<br />

een geval van vermoe<strong>de</strong>lijke<br />

brandstichting heeft voorgedaan.<br />

Nadat in het weekein<strong>de</strong> op verschillen<strong>de</strong><br />

plaatsen on<strong>de</strong>r meer<br />

twee hooibergeh waren aangestoken,<br />

moest <strong>de</strong> brandweer gisteren<br />

uitrukken voor een brand in het<br />

bedrijf De Hoeve Antiek aan <strong>de</strong><br />

Cannenburgerweg bij Ankeveen.<br />

Isolatiemateriaal dat in het bedrijf<br />

lag vanwege een verbouwing, is<br />

waarschijnlijk aangestoken. Het<br />

smeulen<strong>de</strong> materiaal werd op tijd<br />

geblust, zodat een echte brand kon<br />

wor<strong>de</strong>n voorkomen.


FOTOTON KASTERMANS<br />

• B. van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> schuur waar zaterdagnacht „geen onbeken<strong>de</strong>n" zijn, omdat ze naar zijn zeggen<br />

brand werd gesticht. Hij vermoedt dat <strong>de</strong> da<strong>de</strong>rs min of meer wisten waar ze moesten zijn.<br />

Kortenhoevers kruipen door het oog van <strong>de</strong> naald


ik slaap een meter<br />

naast die hooiberg"<br />

Op vijf plaatsen is zaterdagnacht in Kortenhoef brand gesticht. Daarbij<br />

is één hooiberg aan <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk verloren gegaan. .De brandweer<br />

wist een brand in een an<strong>de</strong>re hooiberg te blussen. Tevens werd<br />

een vuur in een schuur met schapen en twee koeien geblust. Bij een<br />

woonhuis is gepoogd een schuur met enkele hooibalen in brand te steken.<br />

Ook is geprobeerd een manege met zestien paar<strong>de</strong>n in vlammen te<br />

laten opgaan en zijn <strong>de</strong> verkeerslichten aan het eind van <strong>de</strong> dijk compleet<br />

vernield. Uit <strong>de</strong> verhalen van <strong>de</strong> betrokkenen blijkt zonneklaar<br />

dat het in alle gevallen toeval is geweest, dat aan <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

en <strong>de</strong> Kwakel geen slachtoffers zijn gevallen. „Dit had geweldige gevolgen<br />

kunnen hebben," aldus burgemeester W.J. Kozijn. Een reportage.<br />

Repor-<br />

tage<br />

door Martin<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren<br />

Eigenaar H.<br />

Kruis van <strong>de</strong><br />

manege St.<br />

Hubertushof<br />

mag zijn han<strong>de</strong>ndichtknijpen.<br />

Aan<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur van<br />

één van <strong>de</strong><br />

acht paar<strong>de</strong>boxen<br />

is zaterdagnacht<br />

een bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> tas met poetsmid<strong>de</strong>len<br />

en kunststof beenbeschermers<br />

gehangen. Vuur<strong>de</strong>eltjes<br />

vielen op <strong>de</strong> grond en een<br />

rubberen mat smolt <strong>de</strong>els. Voor<br />

hetzelf<strong>de</strong> geld waren <strong>de</strong> vlammen<br />

over <strong>de</strong> lage box<strong>de</strong>ur in het<br />

hooi geslagen. „Dan was <strong>de</strong> hele<br />

boel hier in een mum van tijd afgebrand.<br />

Hier staan acht paar<strong>de</strong>n<br />

en aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant staan<br />

er_ ook nog eens acht," aldus<br />

Kruis.<br />

Hij beseft ter<strong>de</strong>ge hoe genadig<br />

hij ervan af is gekomen. Ook al<br />

omdat het vuur won<strong>de</strong>r boven<br />

won<strong>de</strong>r tijdig door agenten is ont<strong>de</strong>kt.<br />

„Och man, het is puur geluk<br />

geweest. Voor hetzelf<strong>de</strong> geld gooien<br />

ze een lucifertje over <strong>de</strong> box<strong>de</strong>ur<br />

in het hooi. En die <strong>de</strong>ur<br />

waaraan die bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> tas hing,<br />

is bovendien gelukkig van hardhout.<br />

Een paar an<strong>de</strong>re box<strong>de</strong>uren<br />

zijn van vuren. Dat hout staat zo<br />

in <strong>de</strong> fik."<br />

„Als het hier gaat bran<strong>de</strong>n, is <strong>de</strong><br />

toestand niet te overzien. Je moet<br />

er niet aan <strong>de</strong>nken. Een kennis<br />

van me heeft het meegemaakt dat<br />

z'n paar<strong>de</strong>n zijn verbrand. Verschrikkelijk,<br />

die kadavers. Dit is<br />

een gestoor<strong>de</strong> geweest. Ik hoop<br />

maar dat ze 'm pakken. Zo'n idioot<br />

is tot alles in staat." Kruis<br />

zegt dat hij zo snel mogelijk voorzorgsmaatregelen<br />

gaat nemen.<br />

„Ik koop een intercom, zodat ik<br />

kan horen wat hier gebeurt en zet<br />

een automatische lamp op het gebouw.<br />

Bovendien neem ik een valse<br />

hond, die overdag in <strong>de</strong> kennel<br />

gaat en <strong>'s</strong> nachts <strong>de</strong> stallen in."<br />

Bij agrariër Gerard van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n<br />

heeft <strong>de</strong> brandweer diezelf<strong>de</strong><br />

nacht <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> hooiberg met<br />

grepen en hooivorken leeggetrokken<br />

en over het weiland verspreid.<br />

Een aantal buurtbewoners<br />

staat gistermiddag bij Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> dam. Het gesprekson<strong>de</strong>rwerp<br />

laat zich ra<strong>de</strong>n.<br />

Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n, die net van zijn<br />

verzekeringsagent terug is, vertát<br />

dat een bewoner van <strong>de</strong> dijk<br />

het vuur bij hem heeft gezien,<br />

toen <strong>de</strong>ze omstreeks half vier<br />

langsreed. De passeren<strong>de</strong> man is<br />

gestopt en heeft tevergeefs op <strong>de</strong><br />

ramen staan bonken en direct<br />

daarna <strong>de</strong> overbuurman gealarmeerd.<br />

De laatste kreeg Van <strong>de</strong><br />

Vel<strong>de</strong>n wel uit zijn bed_<br />

Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n, al in <strong>de</strong> zeventig,<br />

kan er inmid<strong>de</strong>ls om lachen.<br />

Maar hij wijst er met <strong>de</strong> buurtbewoners<br />

op dat het ook heel an<strong>de</strong>rs<br />

had kunnen aflopen. Als het die<br />

avond niet had geregend, maar<br />

wel flink had gewaaid. dan was<br />

zijn boer<strong>de</strong>rij mogelik in vlammen<br />

opgegaan. „En ik slaap een<br />

meter naa-qt die hooiberg."<br />

De heer Kolman, wonend aan <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re kant van het Kanaal, zegt<br />

„bang" te wor<strong>de</strong>n van wat hij ziet.<br />

„De zweep moeten ze over zulke<br />

lui halen. Maar ze pakken ze op<br />

en ze staan toch zo weer op<br />

straat."<br />

Agrariër in ruste K. Boom<br />

prijst zichzelf eveneens gelukkig<br />

dat er geen wind was en dat het<br />

die avond heeft geregend. Zij<br />

boer<strong>de</strong>rij en stallen zijn één brok<br />

hout en hooi. „Ik werd wakker<br />

van <strong>de</strong> brandweerwagen. Ik zeg:<br />

'er is brand' en tegelijkertijd zie ik<br />

ze bij mij <strong>de</strong> slangen over <strong>de</strong> brug<br />

heen rollen." Boom en zijn vrouw<br />

begrijpen er niets van. „Dit soort<br />

dingen heeft toch geen zin of inhoud.<br />

Ze hebben er zelf helemaal<br />

geen schik van, want ze kunnen<br />

er niet bij gaan staan kijken. Het<br />

is geen kin<strong>de</strong>rspel meer.<br />

Met een beetje wind en knap<br />

weer kan je dat on<strong>de</strong>r moordzaken<br />

zetten. Verschrikkelijk." De<br />

brand in zijn hooischuur is volgens<br />

hem gesignaleerd door een<br />

brandweerman, die zich naar <strong>de</strong><br />

kazerne spoed<strong>de</strong> om het vuur bij<br />

Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n te blussen.<br />

Even ver<strong>de</strong>rop <strong>de</strong> dijk is bij <strong>de</strong><br />

agrariër J. van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n ook<br />

brand gesticht. Dat gebeur<strong>de</strong> in<br />

een schuur achter het huis, waarin<br />

twee koeien en een aantal schapen<br />

zijn on<strong>de</strong>rgebracht. Ook hier:<br />

bewoners van in <strong>de</strong> zeventig.<br />

Zoon B. van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n vermoedt<br />

dat <strong>de</strong> da<strong>de</strong>rs „geen onbeken<strong>de</strong>n"<br />

zijn, omdat ze naar zijn zeggen<br />

min of meer wisten waar ze moesten<br />

zijn.<br />

Voor een an<strong>de</strong>r huis langs <strong>de</strong><br />

dijk is een stuk plastic, dat een<br />

stapel stenen af<strong>de</strong>kt, in brand gestoken.<br />

En mevrouw Buma constateer<strong>de</strong><br />

gistermorgen dat ook<br />

achter haar huis is gepoogd een<br />

schuurtje met hooi in brand te<br />

steken. De kunststof dakgoot is<br />

<strong>de</strong>els weggebrand. „Daar heeft<br />

waarschijnlijk water in gestaan,<br />

zodat het vuur niet is aangeslagen.<br />

Ik ben er dus nog genadig van<br />

afgekomen," zegt ze.


ONRUST NA BRANDEN IN KORTENHOEF<br />

(Van onze verslaggever<br />

Martin Vlaan<strong>de</strong>ren)<br />

KORTENHOEF - Hoewel <strong>de</strong> politie<br />

in verband met <strong>de</strong> brandstichtingen<br />

in Kortenhoef nog<br />

geen da<strong>de</strong>r(s) heeft aangehou<strong>de</strong>n,<br />

heeft een buurton<strong>de</strong>rzoek<br />

wel 'enkele serieuze tips' opgeleverd.<br />

Burgemeester W. J. Kozijn<br />

van <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> heeft dit<br />

vanmorgen gezegd. De bran<strong>de</strong>n<br />

waren op <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

het gesprek van <strong>de</strong> dag en hebben<br />

voor veel onrust bij <strong>de</strong> bewoners<br />

gezorgd.<br />

Gistermorgen ont<strong>de</strong>kte bewoonster<br />

mevrouw Buma van <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

dat ook is gepoogd<br />

een schuur met balen stro achter<br />

haar woning in brand te steken.<br />

Een <strong>de</strong>el van een plastic regenpijp<br />

was weggesmolten en geblakerd.<br />

Dat <strong>de</strong> schuur geen vlam vatte,<br />

komt waarschijnlijk door het water<br />

in <strong>de</strong> regenpijp.<br />

De twee eigenaars van <strong>de</strong> in<br />

brand gestoken hooibergen zeggen<br />

dat <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n zeer waarschijnlijk<br />

veel ernstiger gevolgen<br />

Wanneer weer?"<br />

FOTO:TON KASTERMANS<br />

• De brandweer heeft <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

hooiberg van G. van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n<br />

met grepen en hooivorken leeggehaald.<br />

had<strong>de</strong>n gehad als er meer wind<br />

had gestaan en het die avond niet<br />

had geregend. „En ze hebben <strong>de</strong><br />

hooiberg bij mij gelukkig aan <strong>de</strong><br />

natte kant aangestoken. Als ze <strong>de</strong><br />

hooiberg aan <strong>de</strong> kant van het huis<br />

had<strong>de</strong>n aangestoken, waren we<br />

<strong>de</strong> sigaar geweest," zegt agrariër<br />

K. Boom.<br />

Burgemeester Kozijn bezocht in<br />

<strong>de</strong> nacht van zaterdag op zondag<br />

<strong>de</strong> plaatsen waar <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n waren<br />

gesticht en zegt dat <strong>de</strong> beginnen<strong>de</strong><br />

vuren 'geweldige gevolgen'<br />

had<strong>de</strong>n kunnen hebben. „De stal<br />

met een stuk of tien koeien bij <strong>de</strong><br />

familie Boom lag op een meter afstand<br />

van <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> hooiberg.<br />

Het is iemand geweest die niet<br />

goed bij zijn hoofd is, of het gaat ;<br />

om jongeren die zich <strong>de</strong> 'gevolgen<br />

van wat ze doen niet realiseren."<br />

Het is volgens <strong>de</strong> burgemeester<br />

een geluk dat <strong>de</strong> politie „zo snel<br />

ter plaatse was". Ook prijst hij<br />

zich gelukkig met <strong>de</strong> aanwezigheid<br />

van 24 van <strong>de</strong> 27 brandweerlie<strong>de</strong>n.<br />

Kozijn zegt dat <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n<br />

en vernieling van <strong>de</strong> verkeerslichten<br />

tot <strong>de</strong> nodige onrust hebben<br />

geleid. „De vraag is wanneer er<br />

weer zoiets gebeurt." De burgemeester<br />

vermoedt dat het om baldadigheid<br />

gaat, gezien het spoor<br />

van vernielingen. Tevens <strong>de</strong>nkt<br />

hij dat het niet om onbeken<strong>de</strong>n<br />

gaat. „An<strong>de</strong>rs weet men <strong>de</strong> stal bij<br />

Jan van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n niet te vin<strong>de</strong>n."


He<strong>de</strong>n bereikte ons het bericht dat ons<br />

oud- en erelid, <strong>de</strong> heer<br />

is overle<strong>de</strong>n.<br />

A. VAN GROEN<br />

Wij ge<strong>de</strong>nken Item niet eerbied en dankbaarheid.<br />

Le<strong>de</strong>n, diri~ en bestuur<br />

Chr. Mannenkoor 'Crescendo'<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>.<br />

Voor uw blijken van <strong>de</strong>elneming en .<br />

me<strong>de</strong>leven beloond na het overlij<strong>de</strong>n<br />

van mijn lieve Man, onze va<strong>de</strong>r, schoonva<strong>de</strong>r<br />

en grootva<strong>de</strong>r<br />

ADRIAAN VAN GROEN<br />

betuigen wij eeveid<strong>de</strong>rmize welgemeen<strong>de</strong><br />

dank.<br />

H. A. van Groen-Bruijn<br />

kin<strong>de</strong>ren en kleinkin<strong>de</strong>ren<br />

Kortenhoef, maart 1994.<br />

1<br />

Bedroefd, maar met een gevoel van<br />

grote dankbaarheid dat wij hem zo lang<br />

mochten behou<strong>de</strong>n, geven wij kennis<br />

van het overlij<strong>de</strong>n van mijn innig<br />

gelief<strong>de</strong> man, onze goe<strong>de</strong> va<strong>de</strong>r,<br />

schoonva<strong>de</strong>r en fijne opa<br />

ADRIAAN VAN GROEN<br />

31 januari 1912 18 januari 1994<br />

Kortenhoef: H. A. van Groen-Bruijn<br />

Kortenhoef: Frans en Metty<br />

Marco, Robert<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>: Ad<br />

Voorburg: Henk en Marijke<br />

Wouter, Willemijn,<br />

Marlies, Annemarie<br />

Bussum: Jan en Loes<br />

Bianca, Wesley.<br />

Anton Smeerdijkgaar4e030,<br />

1241 KV Kortenhoef<br />

Mijrx' , man, onze va<strong>de</strong>r en opa is overgebracht<br />

naar <strong>de</strong> rouwkamer „Van<br />

Vuure", Melkpad 21a te Hilversum,<br />

alwaar geen bezoelg<br />

De dienst van Woord en Gebed zal wor<strong>de</strong>n<br />

gehou<strong>de</strong>n op vrijdag 21 januari a.s.<br />

om 14.00 uur in <strong>de</strong> Ned. Hervorm<strong>de</strong> kerk<br />

aan het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> te <strong>'s</strong>-Gravelend,<br />

waarna aansluitend om 15.30 uur <strong>de</strong> crematieplechtigheid<br />

zal plaats vin<strong>de</strong>n in<br />

het crematorium „Den en Rust" aan <strong>de</strong><br />

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.<br />

Na afloop van <strong>de</strong> plechtigheid is er gelegenheid<br />

tot condoleren in <strong>de</strong> ontvangkamer<br />

van hef crematorium.


Politiek moet over<br />

referendum beslissen"<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Het initiatief-voorstel<br />

van Dorpsbelangen<br />

om <strong>de</strong> inwoners van Ankeveen<br />

via een referendum te laten bepalen<br />

wat er met <strong>de</strong> voormalige<br />

gemeentewerf moet gebeuren,<br />

wordt zon<strong>de</strong>r toelichting van b<br />

en w aan <strong>de</strong> raad voorgelegd.<br />

. Burgemeester W. J. Kozijn heeft<br />

laten weten dat het college van<br />

b en w is niet van plan er tijd in<br />

te steken, zolang er geen dui<strong>de</strong>lijk<br />

signaal van <strong>de</strong> 'politiek'<br />

komt.<br />

„Op zich is het een leuk i<strong>de</strong>e.<br />

Maar er zitten nog wel een heleboel<br />

haken en ogen aan. Het college<br />

heeft na uitgebreid overleg besloten<br />

het oor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> raad af<br />

te wachten, voor we <strong>de</strong> secretarie<br />

om een ambtelijk advies vragen.<br />

Het gemeentelijk apparaat is toch<br />

. al zo zwaar belast", aldus <strong>de</strong> burgemeester.<br />

_<br />

Dorpsbelangen heeft het voorstel<br />

voor een volksraadpleging<br />

over <strong>de</strong> Ankeveense gemeentewerf<br />

maandag bij het college ge<strong>de</strong>poneerd.<br />

Het i<strong>de</strong>e is tegelijk<br />

met <strong>de</strong> gemeenteraad<strong>sv</strong>erkiezingen<br />

van 2 maart <strong>de</strong> kiezers van<br />

het Ankeveense stembureau te<br />

vragen wat er met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> werf<br />

moet gebeuren. B en w willen het<br />

terrein bij openbare inschrijving<br />

verkopen. Bei<strong>de</strong> voorstellen wor<strong>de</strong>n<br />

eind <strong>de</strong>ze maand aan <strong>de</strong> raad<br />

voorgelegd.<br />

Burgemeester Kozijn betwijfelt<br />

overigens of het referendum op zo<br />

korte termijn praktisch uitvoerbaar<br />

is. „Zelfs als <strong>de</strong> raad ermee<br />

instemt, zal het nog knap moelijk<br />

wor<strong>de</strong>n om het allemaal op tijd te<br />

regelen. Dorpsbelangen heeft wel<br />

een voorstel ingediend, maar er is<br />

geen uitwerking bij. Ik weet niet<br />

of dan allemaal binnen een paar<br />

weken lukt. Want meer tijd is er<br />

niet tussen <strong>de</strong> raad<strong>sv</strong>erga<strong>de</strong>ring<br />

en <strong>de</strong> verkiezingen."<br />

Kozijn noemt als moeilijke on<strong>de</strong>rwerpen<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke<br />

formulering van <strong>de</strong><br />

vraag die aan <strong>de</strong> Ankeveners<br />

wordt voorgelegd. Dorpsbelangen<br />

vindt dat een zaak van <strong>de</strong> gemeenteraad.<br />

Daarnaast moet wor<strong>de</strong>n<br />

vastgesteld vanaf welke opkomst<br />

er sprake is van een geldig referendum.<br />

Ook is niet dui<strong>de</strong>lijk of<br />

niet ook an<strong>de</strong>re inwoners van <strong>de</strong><br />

gemeente zich over <strong>de</strong> kwestie<br />

zou<strong>de</strong>n moeten uitspreken.<br />

Kozijn: „Op het stembureau Ankeveen<br />

komen alleen <strong>de</strong> bewoners<br />

van <strong>de</strong> kern Ankeveen. Ik vraag<br />

me dan af waarom <strong>de</strong> bewoners<br />

van <strong>de</strong> Frans Fennishof er wel<br />

over mogen meestemmen en bijvoorbeeld<br />

<strong>de</strong> bewoners van <strong>de</strong> Herenweg<br />

of <strong>de</strong> Harinxmahof niet.<br />

Zij wonen ook in Ankeveen en<br />

hebben evenveel of even weinig<br />

last van <strong>de</strong> wat er met <strong>de</strong> gemeentewerf<br />

gebeurt."


Brandstichters<br />

KORTENHOEF — Onbeken<strong>de</strong>n<br />

hebben in <strong>de</strong> nacht<br />

van zaterdag op zondag bij<br />

boer<strong>de</strong>rijen en een manege<br />

brand gesticht. Hierbij is<br />

on<strong>de</strong>r meer een hooiberg<br />

aan <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk in<br />

vlammen opgegaan. Ver<strong>de</strong>r<br />

heeft brand gewoed in een<br />

schuur achter een boer<strong>de</strong>rij<br />

aan <strong>de</strong> dijk.<br />

Het ging om in totaal vier<br />

bran<strong>de</strong>n, die gesticht zijn<br />

tussen drie en vier uur <strong>'s</strong><br />

nachts, Burgemeester Kozijn<br />

is in <strong>de</strong> nacht zelf op <strong>de</strong><br />

hoogte gèsteld van <strong>de</strong><br />

brandstichtingen.<br />

<strong>In</strong> diezelf<strong>de</strong> nacht zijn alle<br />

verkeerslichten op <strong>de</strong> kruising<br />

Vreelandseweg, Kortenhoefsedijk<br />

vernield. De<br />

politie sluit het niet uit, dat<br />

<strong>de</strong> brandstichters <strong>de</strong>bet zijn<br />

aan <strong>de</strong>ze vernielingen.<br />

Bij <strong>de</strong> Antiekhoeve aan <strong>de</strong><br />

Cannenburgerweg in Ankeveen<br />

heeft dinsdagvond<br />

rond acht uur brand gewoed.<br />

Ook dit is vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

het werk van brandstichters.


Op verzoek burgemeester na bran<strong>de</strong>n<br />

Voorlopig meer<br />

politietoezicht<br />

in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

4 *~§.„.<br />

%,„<br />

•<br />

• De brand in De Hoeve Antiek was snel gedoofd, maar zorg<strong>de</strong> wel voor heel wat scha<strong>de</strong> en rommel.<br />

A.<br />


(Van onze verslaggever Martin Vlaan<strong>de</strong>ren)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - De politie gaat naar aanleiding van <strong>de</strong> recente<br />

brandstichtingen in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> voorlopig meer surveilleren in<br />

<strong>de</strong>ze gemeente.<br />

Dit is besloten na overleg met<br />

burgemeester W. J. Kozijn, die<br />

hierom had verzocht, nadat dinsdagavond<br />

opnieuw brand was gesticht<br />

in zijn gemeente. De burgemeester<br />

heeft dat gisteren gezegd.<br />

Tips<br />

De politie heeft nog geen verdachten<br />

aangehou<strong>de</strong>n en trekt<br />

momenteel diverse tips na. Kozijn<br />

zegt persoonlijk geen relatie te<br />

leggen tussen <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n die in<br />

<strong>de</strong> nacht van zaterdag op zondag<br />

zijn gesticht en <strong>de</strong> brand die dinsdagavond<br />

werd aangestoken in<br />

het bedrijfspand aan <strong>de</strong> Cannenburgerweg.<br />

„Ik heb gevoelsmatig het i<strong>de</strong>e<br />

dat we <strong>de</strong> da<strong>de</strong>r of da<strong>de</strong>rs van gis- .<br />

teravond ergens an<strong>de</strong>rs moeten<br />

zoeken. Een hek doorknippen en<br />

met spiritus werken is naar mijn<br />

mening wat an<strong>de</strong>rs dan hooibergen<br />

in brand steken en verkeerslichten<br />

vernielen. <strong>In</strong> het laatste<br />

geval <strong>de</strong>nk ik eer<strong>de</strong>r aan brooddronken<br />

jongelui die van verveling<br />

niet weten wat ze moeten<br />

doen."<br />

„De laatste brand lijkt me meer<br />

het werk van volwassenen. Daarmee<br />

wil ik overigens niets afdoen<br />

aan <strong>de</strong> ernst van <strong>de</strong> eerste brandstichtingen.<br />

Wel kan ik zeggen,<br />

dat als <strong>de</strong> laatste brand was doorgegaan<br />

<strong>de</strong> gevolgen niet te overzien<br />

waren geweest. Het vuur is<br />

aangestoken in een gigantisch<br />

grote hal met veel hout en op zol<strong>de</strong>r<br />

zo'n tweehon<strong>de</strong>rdvijftig stoelen.<br />

Bovendien stond er een flinke<br />

wind."<br />

Korpsavond<br />

Eigenaar B. Oskam van De Hoeve<br />

Antiek, het bedrijf waar <strong>de</strong><br />

laatste brand werd gesticht, prijst<br />

zich gelukkig dat het vuur in zijn<br />

bedrijfspand snel werd geconstateerd<br />

en dat <strong>de</strong> brandweer vlot ter<br />

plaatse was. Hij heeft op <strong>de</strong> avond<br />

van <strong>de</strong> brand nog alle openingen<br />

in het in aanbouw zijn<strong>de</strong> pand laten<br />

afdichten, zodat niemand er<br />

na <strong>de</strong> werkdag in kan.<br />

Dat <strong>de</strong> brandweer zeer snel ter<br />

plaatse was, komt volgens burgemeester<br />

Kozijn me<strong>de</strong> doordat het<br />

korpsavond was en alle brandweerlie<strong>de</strong>n<br />

zich op het moment<br />

van <strong>de</strong> brandmelding in <strong>de</strong> kazerne<br />

bevon<strong>de</strong>n.


Bewijzen brandstichting<br />

liggen nog in <strong>de</strong> tuin<br />

KORTENHOEF - Een luciferdoosje<br />

en een handschoen liggen<br />

al vanaf maandagmorgen<br />

in <strong>de</strong> tuin van <strong>de</strong> familie Van<br />

<strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

in Kortenhoef. Dit is bij<br />

een huis waar in het weekein<strong>de</strong><br />

een van <strong>de</strong> vier bran<strong>de</strong>n in<br />

Kortenhoef werd gesticht. <strong>In</strong><br />

een schuurwan <strong>de</strong> achterkant<br />

van het huis vatten enkele<br />

hooibalen vlam.<br />

Misschien belangrijk bewijsmateriaal,<br />

zo meen<strong>de</strong> mevrouw<br />

Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>n en lichtte maandagmorgen<br />

<strong>de</strong> politie in over <strong>de</strong><br />

voorwerpen in haar<br />

Woensdag echter ging het gerucht<br />

door Kortenhoef dat het<br />

inmid<strong>de</strong>ls beroem<strong>de</strong> doosje en <strong>de</strong><br />

handschoen nog steeds in <strong>de</strong><br />

tuin zou<strong>de</strong>n liggen.<br />

Wethou<strong>de</strong>r D. H. 't Hoen van<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> besloot actie te on<strong>de</strong>rnemen<br />

en nam contact op<br />

met burgemeester W. J. Kozijn.<br />

Deze schakel<strong>de</strong> opnieuw <strong>de</strong> politie<br />

in. Vanmorgen om kwart<br />

voor tien as <strong>de</strong>ze echter nog<br />

steeds nie: ter plaatse. 't Hoen<br />

kwam wel zelf poolshoogte nemen<br />

en bevestig<strong>de</strong> dat het luciferdoosje<br />

en <strong>de</strong> handschoen nog<br />

in <strong>de</strong> tuin Lagen. „Het wordt tijd<br />

dat ze•die sneurneuzen bij <strong>de</strong> politie<br />

eens <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> kant opzetten",<br />

aldus <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r.<br />

H. Ottjes, woordvoer<strong>de</strong>r van<br />

<strong>de</strong> politie. verklaar<strong>de</strong> vanmorgen<br />

dat <strong>de</strong> technische recherche<br />

<strong>de</strong>ze week al drie keer op het betreffen<strong>de</strong><br />

adres aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur is<br />

geweest. „Maar <strong>de</strong> bewoners waren<br />

op da: moment niet thuis.<br />

En dan gaan wij geen <strong>de</strong>uren intrappen<br />

o= ons toch toegang te<br />

verschaffen. Ik vind het trouwens<br />

triest dat een wethou<strong>de</strong>r<br />

zich niet eerst zelf overtuigt van<br />

hoe <strong>de</strong>ze zaak in elkaar zit, maar<br />

meteen een krant inschakelt."<br />

Ottjes maakte dui<strong>de</strong>lijk dat <strong>de</strong><br />

technische recherche vanmorgen<br />

voor <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> maal naar <strong>de</strong><br />

Kortenhoefse dijk is afgereisd,<br />

om het lu.r.iferdoosje en <strong>de</strong> handschoen<br />

alsnog op te halén.


Bedroefd, maar met een gevoel van<br />

grote dankbaarheid dat wij hem zo lang<br />

mochten behou<strong>de</strong>n, geven wij kennis<br />

van het overlij<strong>de</strong>n van mijn innig<br />

gelief<strong>de</strong> man, onze goe<strong>de</strong> va<strong>de</strong>r,<br />

schoonva<strong>de</strong>r en fijne opa<br />

ADRIAAN VAN GROEN<br />

31 januari 1912 - 18 januari 1994<br />

Kortenhoef H. A. van Groen-Bruijn<br />

Kortenhoeh Frans en Metty<br />

Marco, Robert<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>i: Ad<br />

Voorburg Henk en Marijke<br />

Wouter, Willemijn,<br />

Marlies, Annemarie<br />

Bussum: Jan en Loes<br />

Bianca, Wesley.<br />

Anton Smeerdijkcaar<strong>de</strong> 30,<br />

1241 KV Kortenhcef.<br />

Mijn man, onze va<strong>de</strong>r en opa is overgebracht<br />

naar <strong>de</strong> rouwkamer „Van<br />

Vuure", Melkpad 21a te Hilversum,<br />

alwaar geen bezoek.<br />

De dienst van Woord en Gebed zal wor<strong>de</strong>n<br />

gehou<strong>de</strong>n op vrijdag 21 januari a.s.<br />

om 14.00 uur in <strong>de</strong> Ned. Hervorm<strong>de</strong> kerk<br />

aan het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> te <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>,<br />

waarna aansluitend om 15.30 uur <strong>de</strong> crematieplechtigheid<br />

zal plaats vin<strong>de</strong>n in<br />

het crematorium „Den en Rust" aan <strong>de</strong><br />

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.<br />

Na afloop van <strong>de</strong> plechtigheid is er gelegenheid<br />

tot condoleren in <strong>de</strong> ontvangkamer<br />

van het crematorium.


„Niet dat ik chagrijnig ben, maar ik kan<br />

het allemaal niet zo best meer volgen”.<br />

Vredig is in zijn slaap overlé<strong>de</strong>n<br />

JAN BIEL<br />

weduwnaar van Neeltje Snoey<br />

Onstwed<strong>de</strong>, Weesp,<br />

8 juli 1913 20 januari 1994<br />

Kortenhoef:<br />

Popko Biel<br />

Wilma Biel-Velzeboer<br />

Lenneke<br />

Papendrecht:<br />

Nel Jansma-Biel<br />

Wessel Jansma<br />

Rutger<br />

San<strong>de</strong>r<br />

Tiel: Sonja Reuser-Biel<br />

Henk Reuser<br />

Klaas<br />

Herman<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>:<br />

Jan Biel<br />

Petra Biel-van Leuveren<br />

Mark<br />

Kim<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

P. Biel,<br />

Rozenhof 10,<br />

1241 XE Kortenhoef.<br />

De begrafenis zal plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n op<br />

woensdag 26 januari om 11.00 uur op <strong>de</strong><br />

Algemene _Begraafplaats aan <strong>de</strong> Beresteinseweg<br />

te <strong>'s</strong>-Gravelend.


Actie van Taxicentrale Souverijn<br />

Gratis taxi naar<br />

het politiek café<br />

ANKEVEEN - Ook Ankeveners<br />

met vervoersproblemen kunnen<br />

vanavond het politiek café over<br />

het lot van <strong>de</strong> Ankeveense gemeentewerf<br />

bijwonen. Taxibedrijf<br />

Souverijn, één van <strong>de</strong> belangrijkste<br />

gegadig<strong>de</strong>n voor het<br />

terrein, stelt ter gelegenheid<br />

van <strong>de</strong> bijeenkomst een busdienst<br />

in, die <strong>de</strong> bezoekers ophaalt<br />

en weer naar huis brengt.<br />

„U hoeft alleen maar even<br />

563000 te bellen. Komt allen - , aldus<br />

<strong>de</strong> oproep van Souverijn. die<br />

het afgelopen weekend huis-aanhuis<br />

is verspreid in het dorp. Het<br />

initiatief voor het politiek café,<br />

dat wordt gehou<strong>de</strong>n in Het Wapen<br />

van Ankeveen, komt van Dorpsbelangen.<br />

De verkoop van <strong>de</strong> vroegere<br />

Ankeveense gemeentewerf<br />

houdt <strong>de</strong> gemoe<strong>de</strong>ren in Anke-<br />

veen al bijna an<strong>de</strong>rhalf jaar bezig.<br />

Dorpsbelangen ver<strong>de</strong>digt don<strong>de</strong>rdag<br />

in <strong>de</strong> gemeenteraad een voorstel<br />

om niet <strong>de</strong> raad maar <strong>de</strong> Ankeveense<br />

bevolking via een referendum<br />

<strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> gemeentewerf<br />

te laten bepalen.<br />

Niet alle Ankeveners hebben<br />

overigens haast met <strong>de</strong> verkoop<br />

van <strong>de</strong> gemeentewerf. Oud-raadslid<br />

W. Hilhorst meent dat daar helemaal<br />

geen re<strong>de</strong>n voor is: „Het is<br />

toch van <strong>de</strong> gekke dat <strong>de</strong> gemeente<br />

in <strong>de</strong>ze buurt activiteiten wil laten<br />

ontwikkelen die strijdig zijn<br />

met een woonerf. Een woonerf, '<br />

waar <strong>de</strong> bewoners erg blij mee<br />

zijn. En waarom moet dit stukje<br />

Ankeveen, dat <strong>de</strong> gemeente geen<br />

cent meer kost, verkocht wor<strong>de</strong>n.<br />

Let wel, als het straks verkocht is,<br />

kan men niet meer terug."


Geloof, hoop en lief<strong>de</strong>,<br />

daarvan is <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> <strong>de</strong> grootste<br />

Onverwacht hebben wij afscheid moeten<br />

nemen van mijn innig gelief<strong>de</strong> man, onze<br />

innig gelief<strong>de</strong> va<strong>de</strong>r en opa<br />

CORNELIS ZUIDERVAART<br />

Dankbaar was hij voor vijfentachgg goe<strong>de</strong><br />

jaren.<br />

Vreeland:<br />

C. Zui<strong>de</strong>rvaart-Ligterink<br />

Blaricum:<br />

Willem en Margreet<br />

Cathérine<br />

Céline<br />

Vreeland:<br />

Ton f en Saapke<br />

Judith en René<br />

Ton-Mathijs<br />

Loenersloot:<br />

Cees en <strong>In</strong>a<br />

Cees-Jan en Patricia<br />

Paul en Lisa<br />

Weesp:<br />

Ellen en Folkert<br />

Tanja en Albert<br />

Kortenhoef:<br />

Piet en Mary<br />

Jeroen<br />

Mark<br />

Bilthoven:<br />

Bert en Mieke<br />

Jelle<br />

Hilversum:<br />

Lia en Gerard<br />

Sittard:<br />

Harry en Gerda<br />

23 januari 1994.<br />

Vossenlaan 8,<br />

3633 AN Vreeland.<br />

De overle<strong>de</strong>ne is opgebaard in <strong>de</strong> Hervorm<strong>de</strong><br />

kerk te Vreeland.<br />

Gelegenheid tot condoléance-bezoek<br />

aldaar woensdag 26 januari van 19.30-<br />

20.00 uur. De rouwdienst zal wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

don<strong>de</strong>rdag 27 januari om 11.00<br />

uur in <strong>de</strong> Hervorm<strong>de</strong> Kerk te Vreeland,<br />

waarna aansluitend <strong>de</strong> teraar<strong>de</strong>bestelling<br />

zal plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> Algemene<br />

Begraafplaats te Vreeland.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren, na<br />

<strong>de</strong> teraar<strong>de</strong>bestelling, in het Dorpshuis<br />

te Vreeland.


Dorpsbelangen tegen <strong>'s</strong>ancties' t Hoen<br />

phalen hui<strong>sv</strong>uil<br />

in <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong><br />

kan goedkoper<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Het <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se hui<strong>sv</strong>uiltarief is onnodig<br />

hoog, vindt <strong>de</strong> raadsfractie van Dorpsbelangen. <strong>In</strong> het tarief zou<strong>de</strong>n<br />

een aantal oneigenlijke kosten zijn verwerkt. Dat schijft <strong>de</strong> fractie<br />

aan het college van b en w, in reactie op uitlatingen van wethou<strong>de</strong>r<br />

D. H. 't Hoen dat sancties zou<strong>de</strong>n moeten wor<strong>de</strong>n overwogen voor<br />

mensen die zich onvoldoen<strong>de</strong> hou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> scheiding van hui<strong>sv</strong>uil.<br />

„Het lijkt ons wat simplistisch<br />

om storingen in het schei<strong>de</strong>n van<br />

afval op <strong>de</strong>ze wijze af te doen.<br />

Voor een hoog tarief moeten mensen<br />

veel han<strong>de</strong>lingen verrichten,<br />

zon<strong>de</strong>r dat daar in directe zin iets<br />

tegenover staat", Dat is op zichzelf<br />

geen aantrekkelijk uitgangspunt".<br />

aldus Dorpsbelangen.<br />

Naast <strong>de</strong> hoogte van het tarief,<br />

volgens Dorpsbelangen 7eroorzaakt<br />

doordat <strong>de</strong> loonkosten van<br />

<strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling openbare werken erin<br />

zijn on<strong>de</strong>rgebracht, heeft <strong>de</strong> fractie<br />

kritiek op <strong>de</strong> wijze waarop <strong>de</strong><br />

hui<strong>sv</strong>uiltarieven zijn saengesteld:<br />

„Uit een rapport dat opdracht<br />

van het ministerie van<br />

vrom is opgesteld, blijkt dat er<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn het goed<br />

schei<strong>de</strong>n van afval te belonen. Wij<br />

ra<strong>de</strong>n het college aan dit rapport<br />

te lezen. Beter dan te dreigen met<br />

sancties is het eens goed na te<br />

<strong>de</strong>nken over een metho<strong>de</strong> om het<br />

gestel<strong>de</strong> doel op een vrien<strong>de</strong>lijke<br />

manier te bereiken."<br />

De kwestie volgt op <strong>de</strong> controleactie<br />

die wethou<strong>de</strong>r 't Hoen twee<br />

weken gele<strong>de</strong>n liet hou<strong>de</strong>n. Daarbij<br />

kwam aan het licht dat nog<br />

geen 40 procent van <strong>de</strong> inwoners<br />

zich houdt aan <strong>de</strong> voorgeschreven<br />

scheiding van hui<strong>sv</strong>uil in gft-af-•<br />

val, papier, glas en het zogenaam<strong>de</strong><br />

restafval.<br />

<strong>In</strong> een toelichting reken<strong>de</strong> 't<br />

Hoen voor dat slordig omspringen<br />

met <strong>de</strong> afvalscheiding onvermij<strong>de</strong>lijk<br />

leidt tot in feite onnodige<br />

verhoging van het ophaaltarief.


FOTO: TON KASTERMANS<br />

De belangstellen<strong>de</strong>n voor het politieke café over <strong>de</strong> Ankeveense gemeentewerf kwamen goed beslagen ten ijs.


'Bestaan<strong>de</strong> hin<strong>de</strong>r mag niet toenemen'<br />

Ankeveners laten<br />

bezwaren varen<br />

tegen Souverijn<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

ANKEVEEN - Als er har<strong>de</strong> garanties komen dat <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> hin<strong>de</strong>r<br />

niet toeneemt, dan hebben <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n geen overwegen<strong>de</strong><br />

bezwaren tegen een eventuele verkoop van <strong>de</strong> voormalige gemeentewerf<br />

aan taxibedrijf Souverijn. Die conclusie kon gisteravond<br />

wor<strong>de</strong>n getrokken uit <strong>de</strong> opstelling van <strong>de</strong> directe belanghebben<strong>de</strong>n<br />

tij<strong>de</strong>ns het politiek café dat was gewijd aan <strong>de</strong> kwestie 'gemeentewerf.<br />

Het politiek café, uitgeschreven men, wil ik die toezegging best<br />

door Dorpsbelangen, mocht zich doen", zei <strong>de</strong> heer Souverijn op<br />

verheugen in een grote belang- uitnodiging van wethou<strong>de</strong>r D. 't<br />

stelling. De zaal van het Regt- Hoen. Al eer<strong>de</strong>r bezwoer hij <strong>de</strong><br />

huys zat vol, en niet alleen maar Ankeveners dat zij niet hoef<strong>de</strong>n te<br />

met vertegenwoordigers en aan- vrezen voor uitbreiding van het<br />

hangers van <strong>de</strong> politieke partijen. taxibedrijf: „Het is groot genoeg,<br />

Nieuwe feiten en standpunten zoals het nu is."<br />

kwamen in feite niet naar voren. Naast <strong>de</strong> kennelijke verzoening<br />

Met uitzon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> enkeler tussen Souverijn en <strong>de</strong> buurtbemalen<br />

door Souverijn herhaal<strong>de</strong> toners trokken twee zaken <strong>de</strong><br />

toezegging dat aankoop van <strong>de</strong><br />

gemeentewerf niet hoeft te lei<strong>de</strong>n<br />

tot een an<strong>de</strong>re aan- of afrij route<br />

voor <strong>de</strong> taxi<strong>'s</strong>.<br />

„Als ik daarmee een groot aan-<br />

tal bezwaarschriften kan voorko-<br />

aandacht. De eerste was het ontbreken<br />

van een vertegenwoordiger<br />

van het CDA, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> <strong>de</strong> geringe<br />

belangstelling van <strong>de</strong> Ankeveners<br />

voor <strong>de</strong> door Dorpsbelangen<br />

voorgestel<strong>de</strong> volksraadpleging<br />

over <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> gemeentewerf.<br />

Toen gesprekslei<strong>de</strong>r W. van <strong>de</strong>n<br />

Brink het CDA, als grootste<br />

raadsfractie aanbood <strong>de</strong> discussie<br />

over <strong>de</strong> gemeentewerf te openen,<br />

bleef het stil. Ook wethou<strong>de</strong>r G.<br />

Torsing bleef op zijn stoel zitten:<br />

„Ik ben wel lid van <strong>de</strong> fractie,<br />

maar vanavond vertegenwoordig<br />

ik hier alleen het college van b en<br />

w." Van <strong>de</strong>n Brink voorspel<strong>de</strong> dat<br />

<strong>de</strong> gevolgen niet zou<strong>de</strong>n uitblijven<br />

voor nieuwe, nota bene Anke-<br />

veense CDA-lijsttrekker J. Beemsterboer.<br />

Het referendum, zoals Dorpsbelangen<br />

dat bepleit, sloeg niet aan.<br />

Geen van <strong>de</strong> politieke woordvoer<strong>de</strong>rs<br />

sprak zich er over uit. En<br />

D66-lijsttrekker B. Jungmann<br />

liet weten het voorstel niet te kunnen<br />

aanbevelen. „Zoiets moet.<br />

goed geregeld wor<strong>de</strong>n in een veror<strong>de</strong>ning.<br />

En ik vraag me af of je<br />

een zaak als <strong>de</strong>ze wel alleen door<br />

Ankeveen kan laten bepalen."<br />

„Onzin, je regelt zo'n referen-<br />

dum in een half uur" sputter<strong>de</strong> C.<br />

<strong>de</strong> Kloet (Dorpsbelangen) tegen.<br />

Tevergeefs, naar het lijkt. Want<br />

in <strong>de</strong> discussie tussen Souverijn<br />

en <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n ging het over<br />

hin<strong>de</strong>r en drukte en werd het referendum<br />

niet meer aangercerd.


Politie tij<strong>de</strong>lijk on<strong>de</strong>rgedoken<br />

• De <strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong>se politie zit al ruim an<strong>de</strong>rhalve<br />

week min of meer on<strong>de</strong>rgedoken in het gemeentehuis.<br />

Het ou<strong>de</strong> bureau is nu eigendom van kin<strong>de</strong>rdagverblijf<br />

De (B)engeltjes terwijl het toekomstige<br />

noodbureau naast <strong>de</strong> brandweerkazerne nog niet<br />

klaar is. <strong>In</strong> afwachting van <strong>de</strong> ingebruikname van<br />

<strong>de</strong> kantoorcabine aan <strong>de</strong> Eglaan - volgens plan half<br />

februari - houdt <strong>de</strong> politie van maandag tot en met<br />

vrijdag tussen negen en twaalf uur zitting in het gemeentehuis.<br />

Veel aanspraak heeft <strong>de</strong> agent-in-bur-<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

ger op het gemeentehuis overigens niet. Doordat er<br />

om <strong>de</strong> één of an<strong>de</strong>re re<strong>de</strong>n geen ruchtbaarheid is gegeven<br />

aan <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke verlini7ino - naar het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>,<br />

weet niemand waar hij <strong>de</strong> politie moet zoeken.<br />

<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> had als gevolg van <strong>de</strong> vorming van <strong>de</strong><br />

regiopolitie toch al het gevoel dat <strong>de</strong> politie <strong>de</strong> gemeente<br />

had verlaten. Als <strong>de</strong> noodbehuizing klaar is,<br />

is <strong>de</strong> politie net als vroeger op werkdagen weer van<br />

negen tot vijf uur aanspreekbaar. Of dat zo ook<br />

blijft, hangt vooral af van <strong>de</strong> drukte op het bureau.


<strong>'s</strong>-<strong>Graveland</strong> krijgt ongelijk van Heei-ma<br />

Bouwvereniging<br />

mag doorgaan met<br />

verkoop woningen<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

<strong>'s</strong>-GRAVELAND - Woningbouwvereniging Volkshui<strong>sv</strong>esting uit <strong>'s</strong>-<br />

<strong>Graveland</strong> mag doorgaan met <strong>de</strong> verkoop van een <strong>de</strong>el van haar woningbezit.<br />

Staatssecretaris E. Heerma van VROM heeft het bezwaarschrift<br />

van <strong>de</strong> gemeente tegen <strong>de</strong> verkoopplannen verworpen.<br />

Burgemeester Kozijn kon nog geen commentaar geven op het gisteren<br />

genomen besluit, dat vandaag op het gemeentehuis arriveer<strong>de</strong>.<br />

Volgen<strong>de</strong> week woensdag volgt overleg met <strong>de</strong> raadscommissie bestuurlijke<br />

aangelegenhe<strong>de</strong>n.<br />

Administrateur J. van <strong>de</strong>n<br />

Bosch van <strong>de</strong> bouwvereniging<br />

verklaar<strong>de</strong> opgelucht te zijn met<br />

<strong>de</strong> uitspraak van <strong>de</strong> staatssecretaris.<br />

„Vooral met <strong>de</strong> zinsne<strong>de</strong> dat<br />

ons besluit in het belang is van<br />

zowel <strong>de</strong> volkshui<strong>sv</strong>esting in <strong>de</strong><br />

gemeente als van <strong>de</strong> financiële gezondheid<br />

van <strong>de</strong> corporatie", aldus<br />

Van <strong>de</strong>n Bosch. Hij verwacht<br />

dat dankzij <strong>de</strong>ze uitspraak het tot<br />

nu toe eenzijdige woningbezit van<br />

<strong>de</strong> bouwvereniging op <strong>de</strong>n duur<br />

beter kan wor<strong>de</strong>n aangepast aan<br />

<strong>de</strong> vraag.<br />

Om dat te bereiken besloot <strong>de</strong><br />

bouwvereniging drie maan<strong>de</strong>n<br />

gele<strong>de</strong>n omstreeks tachtig duur<strong>de</strong>re<br />

huurwoningen tegen negentig<br />

procent van <strong>de</strong> taxatieprijs<br />

aan <strong>de</strong> bewoners aan te bie<strong>de</strong>n.<br />

Het doel daarvan was <strong>de</strong> slagvaardigheid<br />

te vergroten met een algemene<br />

reserve van zo'n zeven miljoen<br />

gul<strong>de</strong>n.<br />

Vooruitlopend op <strong>de</strong> uitspraak<br />

van <strong>de</strong> staatssecretaris heeft <strong>de</strong><br />

vereniging tot nu toe , met zo'n<br />

<strong>de</strong>rtig huur<strong>de</strong>rs een voorlopige<br />

koopovereenkomst gesloten. Met<br />

een tiental gegadig<strong>de</strong>n wordt nog<br />

gesproken.<br />

De gemeenteraad nieen<strong>de</strong> dat <strong>de</strong><br />

noodzaak voor <strong>de</strong> verkoop• sterk<br />

werd overdreven. Bovendien zou<br />

het verdwijnen van een vijftig woningen<br />

uit <strong>de</strong> plaatselijke sociale<br />

huurmarkt tot problemen lei<strong>de</strong>n<br />

omdat er nauwelijks nog bouwlocaties<br />

binnen <strong>de</strong> gemeente zijn.<br />

Daarnaast klaag<strong>de</strong> <strong>de</strong> gemeente<br />

dat het besluit tot verkoop, in<br />

strijd met een bestaan<strong>de</strong> afspraken,<br />

buiten het vaste on<strong>de</strong>rlinge<br />

overleg is genomen.<br />

De uitspraak werd gisteravond<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

aangekaart door F.<br />

Staal (PvdA/GL). Hij vroeg het college<br />

volgen<strong>de</strong> week aan te geven<br />

wat <strong>de</strong> gevolgen van <strong>de</strong> uitspraak<br />

zijn en welke beroepsmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

'nog open staan. C. <strong>de</strong> Kloet<br />

(Dorpsbelangen) stel<strong>de</strong> vast dat <strong>de</strong><br />

staatssecretaris in zijn afweging<br />

alle door <strong>de</strong> gemeente tegen <strong>de</strong><br />

verkoop aangevoer<strong>de</strong> argumenten<br />

heeft afgewezen.


Plotseling ben je van ons weggegaan.<br />

We kon<strong>de</strong>n je eigenlijk geen van allen nog<br />

missen.<br />

Altijd heb je met veel lief<strong>de</strong> en wijsheid voor ons<br />

klaargestaan.<br />

Je blijft voorgoed in ons hart gesloten.<br />

Diep bedroefd <strong>de</strong>len wij me<strong>de</strong> dat plotseling uit ons<br />

mid<strong>de</strong>n is weggenomen onze lieve moe<strong>de</strong>r, schoonmoe<strong>de</strong>r<br />

en fijne oma<br />

UILKJEN BIERHORST-VAN DER VEEN<br />

weduwe van<br />

HENDRIKUS JAN BIERHORST<br />

4 januari 1916 27 januari 1994<br />

Kortenhoef: B. Bierhorst<br />

E. M. Bierhorst-Hilhorst<br />

Almere: Jorgen en Joke<br />

Hilversum: Jacqueline<br />

Blaricum: N. <strong>de</strong> Boer-Bierhorst<br />

C. N. <strong>de</strong> Boer<br />

Amsterdam: Rudo en Kathelij ne<br />

Huizen (N.-H.): Remco en Marcella<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

A. W. van Voor<strong>de</strong>nlaan 3,<br />

1241 AN Kortenhoef<br />

Onze moe<strong>de</strong>r en oma is opgebaard in <strong>de</strong> rouwkamer<br />

„Van Vuure" aan <strong>de</strong> Gen. <strong>de</strong> la Reylaan 2 te<br />

Bussum.<br />

Aldaar gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen<br />

op maandag 31 januari a.s. van 19.00 tot 19.30<br />

uur.<br />

De crematie-plechtigheid zal plaat<strong>sv</strong>in<strong>de</strong>n op dinsdag<br />

1 februari om 12.00 uur in <strong>de</strong> aula van het<br />

crematorium „Den en Rust" aan <strong>de</strong> Frans Halslaan<br />

27 te Bilthoven.<br />

Tevens gelegenheid tot condoléance, direct na <strong>de</strong><br />

plechtigheid in <strong>de</strong> ontvangkamer van het crematorium.


Kortenhoever verongelukt op Al<br />

• Bij een ongeval op <strong>de</strong> Al ter hoogte van Naar<strong>de</strong>n is<br />

gistermorgen <strong>de</strong> 27-jarige P. L. Heins uit Kortenhoef<br />

om het leven gekomen. Het slachtoffer reed in<br />

<strong>de</strong> richting Amsterdam en raakte in een flauwe<br />

bocht door nog onbeken<strong>de</strong> oorzaak tussen <strong>de</strong> vangrail<br />

en <strong>de</strong> eerste palen van <strong>de</strong> carpoolstrook. De auto<br />

klapte op <strong>de</strong> vangrail en vloog door <strong>de</strong> lucht, om uit-<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

ein<strong>de</strong>lijk tot stilstand te komen tegen een verkeerspaal.<br />

Het slachtoffer werd uit <strong>de</strong> auto geslingerd en<br />

kwam enkele meters naast <strong>de</strong> auto terecht. Hij was<br />

cp slag dood. Het ongeluk moet hebben plaatsgevon<strong>de</strong>n<br />

tussen vier en acht uur. De totaal verwrongen<br />

auto werd om acht uur door een passant ont<strong>de</strong>kt. Er<br />

was in elk geval geen alcohol in het spel.


Antiekbeurs<br />

trekt 1500<br />

bezoekers<br />

KORTENHOEF - De organisatie<br />

van <strong>de</strong> traditionele antiekbeurs<br />

in Kortenhoef is zeer tevre<strong>de</strong>n<br />

met het hoge aantal van<br />

zo'n vijftienhon<strong>de</strong>rd bezoekers<br />

dat dit weekein<strong>de</strong> weer <strong>de</strong> weg<br />

naar dorpshuis De Dobber wist<br />

te vin<strong>de</strong>n.<br />

De opbrengt van circa 4.500 gul<strong>de</strong>n<br />

- het aantal bezoekers maal <strong>de</strong><br />

toegangsprijs van drie gul<strong>de</strong>n -<br />

komt weer geheel ten goe<strong>de</strong> aan<br />

<strong>de</strong> feestavond die jaarlijks in <strong>de</strong><br />

KRO-studio in Hilversum wordt<br />

gehou<strong>de</strong>n voor verstan<strong>de</strong>lijk gehandicapten<br />

in het Gooi.<br />

Volgens organisator J. Soek waren<br />

ook <strong>de</strong> standhou<strong>de</strong>rs zeer tevre<strong>de</strong>n<br />

over <strong>de</strong> verkoop op <strong>de</strong> antiekbeurs,<br />

die vrijdagavond begon<br />

en gistermiddag werd afgesloten.<br />

Soek <strong>de</strong>nkt dat het succes van <strong>de</strong><br />

beurs is te danken aan <strong>de</strong> naamsbekendheid<br />

die <strong>de</strong> afgelopen circa<br />

25 jaar is opgebouwd door het evenement,<br />

dat in oktober weer wordt<br />

gehou<strong>de</strong>n.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!