19.01.2016 Views

Ontwerp D | Inside Outside, BEL Architecten, Landschaap en Witteveen+Bos (NL + BE)

Ontwerp D | Inside Outside, BEL Architecten, Landschaap en Witteveen+Bos (NL + BE). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

Ontwerp D | Inside Outside, BEL Architecten, Landschaap en Witteveen+Bos (NL + BE). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET ZUIDERVELD VAN ANTWERPEN<br />

We stell<strong>en</strong> voor de gigantische ruimte met één krachtig gebaar in te richt<strong>en</strong>: in één beweging. E<strong>en</strong> geste die de grootsheid van de plek versterkt! E<strong>en</strong> inrichting met allure op maat van de<br />

buurt <strong>en</strong> van de metropool Antwerp<strong>en</strong>!<br />

Het plan is opgebouwd uit 4 complem<strong>en</strong>taire onderdel<strong>en</strong> reik<strong>en</strong>d van de Scheldestraat tot de Van der Sweepstraat:<br />

1. C<strong>en</strong>traal het “op<strong>en</strong> veld”: e<strong>en</strong> uitnodig<strong>en</strong>d grasveld van 800 m x 42 m waarvan het gebruik grot<strong>en</strong>deels vrij is. E<strong>en</strong> plek om te spel<strong>en</strong>, zonn<strong>en</strong>, picknick<strong>en</strong>,… ;<br />

2. Aan weerszijd<strong>en</strong> over de volledige l<strong>en</strong>gte e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ereuze “wandelboulevard” van 20 m breed met e<strong>en</strong> dubbele rij platan<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> plek om te wandel<strong>en</strong>, flaner<strong>en</strong>,… om elkaar te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<br />

ontmoet<strong>en</strong>;<br />

3. Er rond e<strong>en</strong> geanimeerde “stedelijke rand”: aan de gevels e<strong>en</strong> voetpad van 8 m breed om te kuier<strong>en</strong> <strong>en</strong> te winkel<strong>en</strong>, voorzi<strong>en</strong> van ruime terrass<strong>en</strong>; daarnaast e<strong>en</strong> fietsstraat van 4 m breed<br />

toegankelijk voor traag lokaal autoverkeer (bewoners, bezoekers, levering<strong>en</strong>,…) voorzi<strong>en</strong> van <strong>en</strong>kele parkeerplaats<strong>en</strong>.<br />

4. Verspreid over het veld e<strong>en</strong> reeks cirkelvormige pleintjes <strong>en</strong> tuin<strong>en</strong> met het gevraagde “sport <strong>en</strong> spel”-programma <strong>en</strong> meer. Deze cirkels zijn geconc<strong>en</strong>treerd bij de uiteind<strong>en</strong> zodat de<br />

midd<strong>en</strong>-zone vrij blijft. De perman<strong>en</strong>te installaties nem<strong>en</strong> slechts beperkte ruimte in beslag zodat er veel plaats over blijft voor het organiser<strong>en</strong> van tijdelijke ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, manifestaties<br />

of activiteit<strong>en</strong>.<br />

We stell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uiterst e<strong>en</strong>voudig <strong>en</strong> realistisch ontwerp met bijzonder veel gro<strong>en</strong> voor!<br />

A EEN RUIME STEDELIJKE RAND<br />

In de ruimte tuss<strong>en</strong> het gro<strong>en</strong> plein <strong>en</strong> de gevels voorzi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> ruim voetpad voor de shoppers, extra plaats<br />

voor uitstalling<strong>en</strong> van de winkels <strong>en</strong> terrass<strong>en</strong> voor de cafeetjes <strong>en</strong> restaurants. Door de verlichting aan de<br />

gevels wordt de ruimte van het Zuiderveld als geheel b<strong>en</strong>adrukt.<br />

E<strong>en</strong> fietsstraat geeft prioriteit aan de fietsers <strong>en</strong> lokaal verkeer, met ernaast <strong>en</strong>kele parkeerplaats<strong>en</strong>.<br />

B BOULEVARD MET PLATANEN<br />

De historische monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (de <strong>en</strong>trepôts, ateliers,…) aan de Vlaamse <strong>en</strong> Waalse Kaai rond het Zuiderveld<br />

creër<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijzondere sfeer op de lange brede voetpad<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> sfeer apart aan deze van het “op<strong>en</strong>” veld.<br />

Het fraaie bestratingspatroon, de breedte <strong>en</strong> l<strong>en</strong>gte van deze rondomlop<strong>en</strong>de wandel boulevard creëert<br />

grootstedelijkheid op klassieke wijze.<br />

C EEN ZACHT EN STERK GRASVELD<br />

Om activiteit<strong>en</strong> klein <strong>en</strong> groot, zo divers <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>d van aard als kan, mogelijk te mak<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

zee van plaats met e<strong>en</strong> sterk <strong>en</strong> draagkrachtig grasveld. Deze “pélouse” is de <strong>en</strong>e dag rustig leeg <strong>en</strong> de andere<br />

dag bruis<strong>en</strong>d van het lev<strong>en</strong>. Door te kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> park creër<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> plek binn<strong>en</strong> de stad waarvan de<br />

verschijning mee varieert met de seizo<strong>en</strong><strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ruimte die heel het jaar interessant <strong>en</strong> toegankelijk is voor<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

WATERGORDIJN<br />

In de avond wordt word<strong>en</strong> op het cirkelvormig watergordijn voor<br />

het Fotomuseum wissel<strong>en</strong>d foto’s uit de collectie geprojecteerd.<br />

TERRAS CIRKEL<br />

Bestaande terrass<strong>en</strong> word<strong>en</strong> omlijst met cirkelvormige<br />

hag<strong>en</strong> voor meer geborg<strong>en</strong>heid...<br />

ZONNEDEK<br />

E<strong>en</strong> uitvergrote soepkom wordt ingericht als zonnedek: lichtjes verzonk<strong>en</strong><br />

in het gras zodat je ge<strong>en</strong> wind voelt…<br />

TENT<br />

Voor als het reg<strong>en</strong>t…<br />

SCHAATSPISTE<br />

Er is ook plaats voor tijdelijke cirkels: s Zomers e<strong>en</strong> ondiepe waterfilm in de<br />

winter e<strong>en</strong> ronde schaatsbaan.<br />

SPEAKERS CORNER<br />

Rond e<strong>en</strong> cirkelvormig podium wordt gefilosofeerd, gedebatteerd<br />

<strong>en</strong> gediscussieerd over de grote maatschappelijke kwesties.<br />

VOOR IEDEREEN<br />

PANNA COURT<br />

E<strong>en</strong> rond voetbalveld voor alle cultur<strong>en</strong> van<br />

sporters.<br />

CAFÉ KIOSK<br />

E<strong>en</strong> café kiosk met terras in de vista biedt<br />

de kans ev<strong>en</strong> te verpoz<strong>en</strong>, de krant te<br />

lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van het uitzicht!<br />

In <strong>en</strong> rond het grasveld word<strong>en</strong> het gevraagde programma voor sport- <strong>en</strong> spel (zoals de<br />

13.000m2 speeltuin<strong>en</strong>; met meer dan 20 speeltoestell<strong>en</strong>, voetbal <strong>en</strong> basketbalveld<strong>en</strong>,<br />

pannaveld, etc) ruimschoots gefaciliteerd. We snijd<strong>en</strong> cirkelvormige plekk<strong>en</strong> klein <strong>en</strong> groot uit<br />

de glooiing van het terrein. De vorm maakt er intieme ruimt<strong>en</strong> van die geborg<strong>en</strong>heid bied<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> die het geme<strong>en</strong>schapsgevoel b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong>. De rand<strong>en</strong> word<strong>en</strong> natuurlijke zitbank<strong>en</strong>,<br />

trap/tribunes, klimwand<strong>en</strong> of skatehelling.<br />

Het ruime veld met de versterkte grasveld plus de gefaciliteerde cirkels bied<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uiterst<br />

flexibele strategie voor all het gew<strong>en</strong>ste programma <strong>en</strong> veel meer.<br />

GROENE CIRKELS<br />

Twee cikels zijn tuin<strong>en</strong> - e<strong>en</strong> rijke bloem<strong>en</strong>tuin à la Piet Oudolf <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> Bom<strong>en</strong>cirkel met hoge populier<strong>en</strong> - met refer<strong>en</strong>ties aan de <strong>en</strong>ige<br />

bom<strong>en</strong> in het vroegere dok.<br />

HONDENREN<br />

Op het zirandje bij het ronde hond<strong>en</strong>r<strong>en</strong> ontmoet<strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong>liefhebbers mekaar…<br />

WATERVLAK/PLEIN<br />

E<strong>en</strong> ondiep maar verfriss<strong>en</strong>d watervlak als ploeterbad voor alle kinder<strong>en</strong>! Voorzi<strong>en</strong> van<br />

eb- <strong>en</strong> vloedfunctie, mini-fontein<strong>en</strong> <strong>en</strong> sprinklers!<br />

PERGOLA<br />

E<strong>en</strong> pergola met rode roz<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> theehuis<br />

voor de romantische ziel<strong>en</strong>.<br />

VERZONKEN TUIN<br />

Op de bodem van de parkeergarage groeit e<strong>en</strong> boom langzaamaan<br />

omhoog. Van bov<strong>en</strong> af schroeft e<strong>en</strong> spiraal van hellingban<strong>en</strong> zich<br />

omlaag, eerst tot aan de fiets<strong>en</strong>stalling<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan verder naar de<br />

garage. Het gro<strong>en</strong> schept uitzicht binn<strong>en</strong> de ondergrondse wereld.<br />

MULTIFUNCTIONEEL SPORTPLEIN<br />

E<strong>en</strong> grote sportcirkel uitgerust met skatebowl, basket-/voetbalveld, buit<strong>en</strong>fitness <strong>en</strong><br />

petanquebaan. E<strong>en</strong> kleine tribune voor de kijklustig<strong>en</strong> is voorzi<strong>en</strong>.<br />

PING PONG<br />

Verplicht te installer<strong>en</strong>!<br />

SPINNENWEB<br />

De topper van het park! Lekker klimm<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> mals vall<strong>en</strong>…<br />

SCHAAKZONE<br />

Eén terras wordt uitgerust met vaste<br />

backgammon, schaak- <strong>en</strong> dambord<strong>en</strong>.<br />

MUSEUMPAD<br />

Vier verharde doorstek<strong>en</strong> door het park: twee binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lus tuss<strong>en</strong> voor het MHKA.<br />

De ring verbindt de musea’s aan weerszijd<strong>en</strong> van het Zuiderveld. Langs het pad stroomt e<strong>en</strong> watertje in het rond.<br />

SPEELTERREIN/TUIN<br />

E<strong>en</strong> reusachtige speeltuin is de aantrekkingspool van het park. In de rand<strong>en</strong> zijn<br />

klimwand<strong>en</strong>, glijban<strong>en</strong>, zitjes <strong>en</strong> tribunes geïntegreerd, waardoor er veel ruimte<br />

blijft voor beweging tuss<strong>en</strong>door <strong>en</strong> romdom.<br />

OPEN PROGRAMMA<br />

WATERPOORT-CONCERT JAZZ SUMMER FOODTRUCK FESTIVAL<br />

ART ZUID TENTOONSTELLING VINTAGE MARKT ZOMERSE ZUIDERVELDBAR<strong>BE</strong>CUE<br />

IJSPISTE<br />

OLDTIMER PARADE - STRAATCORSO<br />

SCHOOL-/CLUBFEEST<br />

OP HET STERKE GRASVELD, OP DE BOULEVARD, OP DE RIJWEG, OP DE STOEP, IN DE CIRKELS EN IN ALLE MICROPLEKKEN is ruimte voor de verschill<strong>en</strong>dste soort<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> feest<strong>en</strong>. Door voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> vooral op de bestrate gebied<strong>en</strong> te plaats<strong>en</strong> kan het gras word<strong>en</strong> gespaard maar in principe is de opbouw sterk g<strong>en</strong>oeg om grote<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan te kunn<strong>en</strong>. In andere sted<strong>en</strong> zijn er inmiddels veel positieve ervaring<strong>en</strong> met het organiser<strong>en</strong> van ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op grasveld<strong>en</strong>.


0 10m 20m 50m<br />

ALLURE<br />

GROEN PLEIN WANDELBOULEVARD EEN LEVENDIGE STEDELIJKE RAND TRANSPARANTIE VAN GEVEL TOT GEVEL EEN MULTIFUNCTIONELE PÉLOUSE REFERENTIES NAAR GESCHIEDENIS WATERELEMENTEN AANGENAME PARKEERGARAGES<br />

N<br />

KOP VAN ZUID<br />

VERZONKEN TUIN<br />

PARKING STEENDOK<br />

HOF VAN <strong>BE</strong>ROEP<br />

INGANG PARKING KOOLDOK<br />

ZUIDERPERSHUIS<br />

VERZONKEN TUIN SCHELDEPLEIN<br />

SCHELDEPLEIN<br />

Kom<strong>en</strong>d vanuit het c<strong>en</strong>trum op<strong>en</strong>t de bom<strong>en</strong>rij zich: e<strong>en</strong> majestueus zicht naar Nieuw Zuid ontrolt zich. Het “Scheldeplein” wordt de kop<br />

van het project. Op het driehoeksplein komt meer ruimte voor verblijf <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>. Hier b<strong>en</strong> je al deel van het “Zuiderveld-gebeur<strong>en</strong>”.<br />

ZUIDERPERSHUISTERRAS<br />

Rond e<strong>en</strong> cirkelvormig podium voor het Culturele C<strong>en</strong>trum Zuiderpershuis wordt gefilosofeerd, gedebatteerd <strong>en</strong> gediscuteerd over de<br />

grote maatschappelijke kwesties <strong>en</strong> de laatste performance.<br />

WATERGORDIJN FOTOMUSEUM<br />

Voor het fotomuseum toont e<strong>en</strong> fijn gordijn van water verschill<strong>en</strong>de foto-projecties van het Foto Museum. Deze tijdelijke “kamer” in het<br />

plein ontlokt onverwachte gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>… <strong>en</strong> ontmoeting<strong>en</strong>.<br />

WATERPOORTPLEIN<br />

In aansluiting aan de gezellige pleintjes van Het Zuid is de ruimte rondom het Waterpoort maximaal gebruikt om plaats te bied<strong>en</strong> aan<br />

gezellige terrasjes. Het Waterpoort zelf is ook de plaats waar m<strong>en</strong> de Zuiderveld-Concierge vindt. Bij hem/haar kan m<strong>en</strong> terecht met alle<br />

vrag<strong>en</strong> over het geschied<strong>en</strong>is of voor het organiser<strong>en</strong> van activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> feestjes op het Zuiderveld.<br />

ART DISTRICT<br />

Tuss<strong>en</strong> het Fotomuseum <strong>en</strong> het MHKA creër<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> brede zone die ruimte geeft aan culturele ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> lange, lage luifel verbindt de musea met elkaar <strong>en</strong> schept mogelijkhed<strong>en</strong> voor meer publieke pres<strong>en</strong>taties. Bij de Wap<strong>en</strong>straat, in het<br />

verl<strong>en</strong>gde van de Museumstraat gaat de luifel om de hoek <strong>en</strong> wordt het begin van e<strong>en</strong> mogelijke nieuwe fiets-/voetbrug over de Schelde.<br />

KUNSTLUIFEL<br />

In de bredere zone ter hoogte van het voormalige Schippersdok plaats<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> langgerekte Miesiaanse luifel. De statige “kunstluifel” verbindt<br />

het MHKA met het Fotomuseum. De statige luifel geeft e<strong>en</strong> gezicht aan het Art District. Er onder voorzi<strong>en</strong> we <strong>en</strong>kele boek<strong>en</strong>stall<strong>en</strong>,<br />

kiosk<strong>en</strong>,… <strong>en</strong> vitrines voor de musea. Het elem<strong>en</strong>t trekt de sfeer van in de Kloosterstraat/Riemstraat verder tot aan Nieuw Zuid!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!