BouwMAPazine HERENTALS 2015-2016

imagazines

BOUW

MAPAZINE

voor bouwers & verbouwers

Herentals - Olen - Westerlo - Herselt - Herenthout - Grobbendonk - Vorselaar - Lille

Provincie Antwerpen

2015-2016


Uw specialist in zonwering,

automatische sectionale poorten,

rolluiken en tuinhekkens

STRUCTURELE

ZONWERING

DOEKZONWERING

Aarschotsesteenweg 200b • 2230 Herselt

tel. 016 56 88 00 • fax 016 56 29 87

info@mevac.be • www.mevac.be

mevac_210x295_0611.indd 1 31/05/11 14:14

Aarschotsesteenweg 200 B • 2230 Herselt • Tel. 016 56.88.00 • info@mevac.be • www.mevac.be


VOORWOORD

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven

geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste

plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel

zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor

wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief van de wetgever. Om in België hun

beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs.

De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven.

Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening

van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel

en van het beroep van architect.

Op www.architect.be, de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, vindt u informatie voor de architect én de bouwheer

waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen met hun contactgegevens.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad

COLOFON

Bouwmapazine Provincie Antwerpen 2015-2016

Verantwoordelijke uitgever:

BouwMAPazine

Herentals - Olen - Westerlo - Herselt - Herenthout - Grobbendonk - Vorselaar - Lille

www.i-magazines.be

Redactie:

Orde van Architecten - Vlaamse Raad

Koningsstraat 144, B-1000 Brussel

www.architect.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Bergstraat 30-34, B-1000 Brussel

www.notaris.be

Wonen Vlaanderen

Koning Albert II-Laan 19 bus 40, B-1210 Brussel

www.vlaanderen.be

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle beelden

gebruikt in dit BouwMAPazine werden door onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden ‘vrij van rechten’ te zijn aangeboden aan de uitgever.

BouwMAPazine aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet ‘vrij van rechten’ zijn. De adverteerder is verantwoordelijk voor de

door hem ingezonden tekst, foto’s en logo’s. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te

vinden zijn in dit BouwMAPazine. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten of onvolledigheden in de

inhoud van dit BouwMAPazine.

i-magazines.be 3


INHOUD

DIENSTEN

RUWBOUW

AFWERKING

INTERIEUR

TUIN

FINANCIEEL PLAN


i-magazines.be

DIENSTEN


Gebundelde expertise onder 1 dak..

Ontdek de voordelen voor je (ver)bouwproject:.

www.vanechelpoel.com/onder-1-dak.

Stabiliteit

Energie en

duurzaamheid

Veiligheid

Technieken

EEn ToTaalaanpak!

Jouw advies- en bouwpartner voor:

• stabiliteitsstudie

• EPB-verslaggeving, hernieuwbare

energiebronnen en

duurzame energiesystemen,

luchtdichtheidsmetingen

• veiligheidscoördinatie

• technische installaties, verwarming,

koeling, airconditioning

1 AAnsPrEEkPunT

voor Jouw ProJEcT

vind jij nauwkeurigheid ook zo belangrijk? Als advies- en

ingenieursbureau gaan we prat op het uitwerken van intelligente,

esthetische en duurzame oplossingen voor je bouwproject.

Concreet? Onze 4 specialisatiedomeinen zijn stabiliteit,

energie en duurzaamheid, veiligheid en innovatieve

technieken. Alles onder 1 dak. Makkelijk voor jou, toch?

VOOr wElkE BOuwPrOjECtEn?

nieuwbouw, verbouwing en renovatie. Zowel particuliere

woningen als grotere bouwprojecten: openbare gebouwen,

verkavelingen, bedrijfs- en winkelpanden.

Jouw specialist in:

Stabiliteit

Energie en duurzaamheid Veiligheid Technieken

ADVIES- En InGEnIEURSbUREAU

Studiebureau Van Echelpoel bvba I Poederleese weg 35A I 2275 Lille

Tel. +32 14 41 08 90 I Fax +32 14 46 06 90 I www.vanechelpoel.com I info@vanechelpoel.com


DE ARCHITECT

TEKENEND VOOR UW TOEKOMST

BOUWEN MET EEN ARCHITECT

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis

maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt.

Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere

leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal

vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het

is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in

voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel

en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die

overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw

vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht

voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die

uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

Deze brochure heeft tot doel u inzicht bij te brengen in de opdracht

van de architect bij het bouwproces en u te informeren over de rol

die de architect kan vervullen bij het vertalen van uw wensen naar

de werkelijkheid van het bouwen of verbouwen.

TIP

Vermindering van de btw

Voor bepaalde renovatie-, verbouwings-, herstellings- en

onderhoudswerken aan gebouwen ouder dan 5 jaar die voornamelijk

of uitsluitend gebruikt worden als privé-woning kunt u een verlaagd

btw-tarief genieten van 6% in plaats van 21%. Het verlaagd tarief

geldt voor de volledige factuur, materialen én uitgevoerd werk,

van diensten geleverd door algemene aannemers, metselaars,

stukadoors, loodgieters enz. Soms zijn tijdelijk bijkomende fiscale

gunstmaatregelen van toepassing. Wegens de vele en soms plotse

wijzigingen in zo’n regeling is het raadzaam altijd de actuele toestand

na te gaan. Uw architect kan u daar in bijstaan.

In sommige gevallen geniet u het 6%-tarief ook voor noodzakelijke

afbraakwerken. Ook de levering en plaatsing van vaste installaties

zoals centrale verwarming, elektrische installatie, gootstenen,

bergkasten en rolluiken enz. komen in aanmerking. Een bijkomende

voorwaarde is dat de werken gefactureerd moeten worden aan de

eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Op het ereloon van de architect geldt steeds wettelijk het btw-tarief

van 21%.

UW ARCHITECT KIEZEN

De snelste en eenvoudigste manier om een architect te vinden is

de telefoongids raadplegen of surfen op het internet. De kans dat u

langs die weg de architect van uw dromen vindt wordt echter groter

als u grondiger te werk gaat.

Informeer bij familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en vaklui

naar hun ervaringen met hun architect. Ga woningen bekijken die

door hem of haar ontworpen zijn. Doorblader tijdschriften en andere

publicaties, zoek naar woningen die u bevallen. Hou uw ogen open

als u de baan op gaat en bel eventueel aan als u een woning ziet

die u bevalt om de naam van de architect te vragen. De meeste

bouwheren zijn blij met een positieve belangstelling en zullen u

graag meer vertellen over hun bouwavontuur. Zij kunnen u zeggen

hoe de samenwerking met hun architect verlopen is en hoe hij te

werk gaat. U kunt ook deelnemen aan initiatieven ter promotie van

kwaliteitsvolle architectuur zoals “Mijn Huis, Mijn Architect” en “De

Vlaamse Renovatiedag”.

Een andere vraag die u zich moet stellen is of u met een groot

architectenbureau of met een individueel werkende architect aan

de slag wil. Grotere bureaus kunnen bijvoorbeeld zelf instaan voor

een ingenieursstudie, wat interessant is als u kiest voor een meer

complexe constructie. Met een individuele architect hebt u meer

kans op persoonlijk contact en een persoonlijke service. Kiezen voor

een architect uit de streek kan ook voordelen hebben. Hij of zij kent

de regio, de ondergrond, plaatselijke vaklui, de stedenbouwkundige

dienst en plaatselijke reglementen, en hij kan makkelijker en vaker

de bouwplaats bezoeken.

Een goede vertrouwensrelatie is alleszins de beste garantie voor

een geslaagd project. Neem daarom de nodige tijd om de architect

te kiezen die het best bij u en uw project past. De lijst van bij de

Orde ingeschreven architecten is beschikbaar op de website van de

Orde van Architecten, www.architect.be.

EEN EERSTE GESPREK

Een verkennend gesprek met een architect kan makkelijk twee

uren vergen. Meestal is dat vrijblijvend, dus zonder één van de

partijen verder te verbinden. Maar dit is geen regel, zodat u het best

van bij de aanvang de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties

aankaart. Een eerste gesprek is een goede manier om kennis te

maken en standpunten toe te lichten en te vergelijken. De architect

kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties

tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij

vragen over uw wensen en huidige en toekomstige verwachtingen.

De architect informeert ook over een mogelijke fasering van het

project. Na de toewijzing van de opdracht kan de architect daar dan

verder op in gaan.

Geef uw architect zoveel mogelijk informatie. Hoe duidelijker u uw

leefgewoonten en verwachtingen meedeelt, hoe beter de architect

later zijn voorontwerp volgens uw wensen kan opmaken. Zelfs

kleine details in de architectenopdracht kunnen van belang zijn om

van uw toekomstige huis uw thuis te maken.

Het kan gebeuren dat u na een eerste gesprek met twijfels blijft.

In dat geval staat het u vrij een andere architect te raadplegen.

Maak wel duidelijke afspraken over de manier waarop de eerste

bespreking wordt beëindigd. Als u meent uw geschikte architect

gevonden te hebben, kunt u hem of haar een opdracht geven.

DIENSTEN

i-magazines.be 9


Tip

Een architect kunt u niet vroeg genoeg inschakelen.

Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die

misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van

een bouwterrein of een bestaand gebouw. Sommige architecten

rekenen zo’n eerste contact niet aan. Anderen vragen een uurloon

of een vast bedrag. Aarzel niet daarover vooraf duidelijke afspraken

te vragen.

HET CONTRACT MET DE ARCHITECT

Voor u de architect belast met een volledige opdracht kunt u een

overeenkomst sluiten voor een haalbaarheidsonderzoek, al dan

niet met een voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige

mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een

ontwerpvoorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn, vastgelegd

in een precontract en later uitbreidbaar naar een contract voor een

volledige opdracht.

De architect gaat dan in die fase al na of uw wensen budgettair en

stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Bestaat er een kans dat uw

dromen niet realistisch zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel

nutteloze kosten en tijdverlies besparen.

Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, legt u de

samenwerking met de architect vast in een contract. Dit contract

wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op

het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst

voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en

bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk

en ondubbelzinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig

mogelijk op.

Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een

overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke

situatie. Naast de algemene zaken, zoals de volledige identiteit van

beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project,

staat in het contract vermeld welke taken u van de architect mag

verwachten, welk honorarium hij hiervoor aanrekent en welke de

betalingsmodaliteiten zijn.

In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking

stelt. Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag

zijn inbegrepen. Een van de taken van de architect houdt in dat

hij uw budget onder controle moet houden. In grote lijnen kunnen

we stellen dat de architect een drastische overschrijding van het

voorziene budget moet signaleren zodra hij dit vermoedt. De

mogelijke overschrijding van het budget is uiteraard makkelijker te

voorzien bij een nieuwbouw dan bij een verbouwing waar sneller

onvoorziene situaties kunnen voorkomen.

Als de architect een mogelijke overschrijding van een voorzien

budget gesignaleerd heeft en de plannen eventueel moeten worden

gewijzigd of het budget aangepast, kan desgevallend een wijziging

van de architectenovereenkomst worden overwogen.

HET ERELOON

Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om

achteraf discussie te vermijden maakt u daarover het best van in

het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan

de architect moet over het ereloon onderhandeld worden, rekening

houdend met de taken en de omvang van de opdracht. Een vrije

onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht

is de regel. Wel is de architect wettelijk verplicht minstens de

stedenbouwkundige aanvraag op te maken en controle uit te

oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden.

Het ereloon kan op verschillende manieren bepaald worden. Het

kan berekend worden als percentage van de waarde van het

uitgevoerde werk; het kan een forfaitair bedrag zijn; er kan een

uurvergoeding overeengekomen worden; u kunt een combinatie

van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een

duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke

diensten hij contractueel levert en aanrekent.

De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen

en zoals in het contract wordt opgenomen. De hiernavolgende

verdeling is een mogelijkheid:

• een overeengekomen voorschot, eventueel voor voorafgaande

prestaties, opmeting en dergelijke,

• 20% bij het overhandigen van het definitief voorontwerp,

• 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de

stedenbouwkundige vergunning,

• 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier voor de

aannemers,

• 30% naarmate de werken vorderen,

• het saldo bij de voorlopige oplevering.

HET TAKENPAKKET VAN DE ARCHITECT

De rol van de architect is niet beperkt tot het tekenen van

bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken maar

omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces

op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht.

De architect is uw vertrouwenspersoon die uw wensen omzet in

werkelijkheid. Hij regelt in de praktijk uw vergunningsaanvraag,

vraagt de offertes van de aannemers op en vergelijkt de offertes.

Dit betekent echter niet dat hij ook onderhandelt over de offertes.

De architect controleert de kwaliteit van de uitgevoerde

werkzaamheden, ziet de facturen (vorderingsstaten) van de

aannemers na, eventueel op specifieke vraag, en levert bijstand bij

de oplevering van het werk.

HET VOORONTWERP

Een ontwerp is zelden meteen raak. Dikwijls moet een idee enige tijd

bezinken of rijpen, zowel bij u als bij de architect. Daarom maakt de

architect eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening

houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein

10 i-magazines.be

DIENSTEN


en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een

voorontwerp dat u een duidelijk beeld geeft van uw toekomstige

woning.

Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang. Het

vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus de tijd om

het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan

uw verwachtingen is dit het geschikte moment om bij te sturen.

Wíjzigingen doorvoeren tijdens latere fases van het bouwproces kan

de werken vertragen en de kosten doen oplopen.

Zolang de belangrijkste projectgegevens, zoals de locatie en het

programma niet wijzigen, kunnen aanpassingen binnen de opdracht

leiden tot verschillende voorontwerpen, in de praktijk veelal beperkt

tot maximum drie. De architect werkt de laatste, in samenspraak

goedgekeurde versie uit en vult die aan met een beschrijving van de

materialen en een eerste (of aangepaste) raming van de bouwkost.

Als u een maquette van het voorontwerp wenst, mag de architect

voor deze prestatie een bijkomende vergoeding aanrekenen.

In die fase beschikt u het best al over een onderzoek naar de

bodemstabiliteit en een correcte opmeting en uittekening van

het perceel of de bestaande toestand van een gebouw. Dit kan

problemen in een latere fase vermijden.

DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE

VERGUNNING

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp stelt de architect het

dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Het dossier

voor de aanvraag omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële

formulieren, in het vereiste aantal exemplaren door de bouwheer

ondertekend; een situatieplan in de gemeente; een correct

inplantingplan dat uw woning situeert op het terrein en eventueel

ten opzichte van aanpalende constructies; de grondplannen,

doorsneden en geveltekeningen; de vereiste foto’s van het terrein

of de bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van

de nutsvoorzieningen; de nodige informatie over bouwmaterialen

en -technieken. U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke

overheid die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken

overmaakt aan de betrokken diensten: Ruimte en Erfgoed

Vlaanderen, de administratie van Wegen en Verkeer, Aminal,

Natuur en Bos, Monumentenzorg, de brandweer, de administratie

van het Kadaster enz. Bij het afgeven levert de gemeente verplicht

een ontvangstbewijs af. De termijn waarbinnen de gemeente moet

beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag ligt wettelijk vast.

HET UITVOERINGSDOSSIER

Wanneer u de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen,

maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat

niet alleen de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende

detailtekeningen maar ook een bestek (of lastenboek of technische

DIENSTEN

beschrijving) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde

opmetingstaat. Dit laatste is geen wettelijk verplicht document

maar wel zeer bruikbaar voor prijsaanvragen waarover in detail kan

overeengekomen worden bij het opmaken van het contract.

Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van

de partijen voor de uitvoering en omvat onder andere contractuele

bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de

kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, enz.

De technische beschrijving, ook gekend als bijzonder bestek,

omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de

aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking

van de materialen. Eventuele detailtekeningen kunnen bepaalde

constructie-elementen verduidelijken. Ze geven een beter

inzicht in de uitvoering van de ruwbouw en de afwerking. Het

aantal detailtekeningen is afhankelijk van de moeilijkheid van het

project. In de opmetingstaat of beschrijvende opmeting staan de

hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden. Aan de hand

van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een nauwkeurige

en gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op

aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle

eenheidsprijzen.

Eventueel samen met u controleert de architect of de offertes van

de aannemers volledig zijn en of zij beantwoorden aan de plannen

en de bestekken. Hij adviseert u over de beste keuze, rekening

houdend met prijs en kwaliteit maar ook met de vakbekwaamheid,

referenties en kredietwaardigheid van de aannemer.

De meeste architecten stellen aannemers voor waarmee ze eerder

al samenwerkten. Ze kennen de vakbekwaamheid en de werkwijze

van deze aannemers. Eventuele problemen kunnen op een meer

vriendschappelijke manier sneller opgelost worden. Let er wel

op dat de architect op elk moment geacht wordt uw belangen te

verdedigen en dus onafhankelijk van de aannemer moet zijn. U kunt

de lijst met door de architect voorgestelde aannemers eventueel

aanvullen met anderen die degelijk werk geleverd hebben bij familie

of vrienden.

De architect kan altijd de nodige bijstand verlenen bij de

aanbesteding, dit is bij het afsluiten van een overeenkomst voor de

aanneming of het contract met de aannemer.

TIP

GEEN PROBLEMEN MET DE BTW

Bloed- en aanverwanten tot de tweede graad (ouders, grootouders,

broers en zussen) mogen op de bouwplaats een handje toesteken

zonder het risico te lopen van zwartwerk beticht te worden. Op hun

kosteloze hulp en op eigen werk hoeft u geen btw te betalen, tenzij zij

zelf het beroep van aannemer uitoefenen.

Om achteraf problemen te vermijden laat u de btw-controleur voor

aanvang van het werk per aangetekend schrijven weten welke

werken u zelf wil uitvoeren en wie u daarbij zal helpen. Noteer

gedurende de werken dagelijks de begin- en einddatum van

het eigen werk en de naam van de personen die gratis hebben

geholpen.

i-magazines.be 11


Dit verslag krijgt meer gewicht als u het laat ondertekenen door een

officiële of bevoorrechte

getuige zoals de wijkagent, de gemeentesecretaris of de

burgemeester.

Als administratieve verplichting moet u de beëindiging van het werk

aan het kadaster meedelen en moet u gedurende vijf jaar zorgvuldig

alle facturen en leveringsbewijzen bewaren van materialen en

gereedschappen die u voor eigen gebruik hebt gekocht.

CONTROLE OP DE BOUWPLAATS

Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken

echt van start gaan. De architect is wettelijk verplicht uitgevoerde

werken te controleren. Dit betekent dat hij geregeld de uitgevoerde

werken van de aannemer inspecteert, zijn aandacht vestigt

op eventuele uitvoeringsfouten en samen met hem eventuele

problemen voorkomt en deze desnoods oplost. De architect

controleert ook het tijdschema van de werken indien daarover bij

de aanbesteding met de aannemer(s) afspraken zijn gemaakt. Hij

gaat ook na of de materialen overeenstemmen met de vereisten

van het lastenboek en adviseert bij de planning van de verschillende

aannemingen. Indien de architect dit nuttig acht, kan hij alles

vastleggen in een werfverslag met vermelding van datum en uur

van de werfbezoeken, een bondige commentaar op de uitgevoerde

werken, de vorderingen van het werk, eventueel uitzonderlijke

weersomstandigheden en de periodes waarin geen werken werden

uitgevoerd en de genomen beslissingen.

Wanneer de architect niet beantwoordt aan de verwachtingen die

geformuleerd zijn in de architectenovereenkomst, kunt u hem voor

gebeurlijke gebreken verantwoordelijk stellen. Wijs hem bij een

gebrekkige uitvoering van zijn taak schriftelijk op zijn controleplicht.

DE BOUWPLAATS BEGELEIDEN TOT DE OPLEVERING

Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke

loten opgesplitste aanneming beëindigd zijn, kunnen ze worden

opgeleverd. De aannemer moet om de oplevering verzoeken.

Als de wet-Breyne van toepassing is of als dit contractueel zo is

bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen, een voorlopige en

een definitieve oplevering.

De aannemer kan de voorlopige oplevering vragen zodra hij

oordeelt dat hij de aanneming beëindigd heeft of dat normale

bewoning mogelijk is. Samen met uw architect gaat u na of alle

werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen.

Wanneer prijsaanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken

niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat

moment kritisch doorgelicht. Van de oplevering wordt een procesverbaal

opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen. Als er

geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering

voorwaardelijk zijn of compleet geweigerd worden.

Voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle eventuele

gebreken die u vaststelt binnen een op dat moment vast te stellen

termijn moet herstellen, eventueel op straffe van een daaraan

gekoppelde waarborgsom.

Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud betrekt, kan dat

beschouwd worden als een onvoorwaardelijke stilzwijgende

aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Na verloop van een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één jaar na de

voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering. De definitieve

oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste

bezoek aan de woning waarbij nog eventuele onvolkomenheden

en gebreken die tijdens dat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen

worden vastgesteld en verholpen.

TIP

DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, EEN BIJKOMENDE PARTIJ

IN DE BOUW

Om het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen te verminderen

kwam er onder de Europese regelgeving een wet tot stand die voor

nagenoeg alle bouwwerkzaamheden de aanstelling verplicht van

een veiligheidscoördinator.

In principe moet de architect de veiligheidscoördinator aanstellen

voor werven kleiner dan 500m² en dat al in de fase van

het ontwerp. De bouwheer moet wel de vergoeding van de

veiligheidscoördinator betalen. Hiertoe wordt voor alle partijen

een bijzondere aanstellingsovereenkomst opgemaakt. Mits een

bijkomende opleiding en kwalificatie kan uw architect zelf de taak

van veiligheidscoördinator op zich nemen, maar dit is niet aan te

raden op zijn eigen werf om conflictsituaties te vermijden tussen het

bouwbudget en het strikt noodzakelijk veiligheidsbudget.

De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die de

veiligheid moeten bevorderen, zowel bij het ontwerp als tijdens

de uitvoering en het gebruik van en eventuele toekomstige

werkzaamheden aan het gebouw. Het postinterventiedossier (PID)

is een noodzakelijk document bij een eventuele latere verkoop.

De architect verstrekt u hierover ten gepaste tijde alle nodige

inlichtingen.

TIP

DE E(NERGIE)P(RESTATIE)B(INNENKLIMAAT)-

VERSLAGGEVER: EEN NIEUWE PARTNER IN DE BOUW

Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds

2006 ook in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende

maatregelen. Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen namelijk een

EPB-decreet van kracht dat deze maatregelen vastlegt. Dit decreet

verplicht de bouwheer onder andere tot het aanstellen van een

EPB-verslaggever die een EPB-aangifte moet opmaken.

De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de

woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De

aangifte gebeurt online door de verslaggever. Dit resulteert in het

energieprestatiecertificaat dat de energetische kwaliteiten van de

nieuwe woning aangeeft. Hierdoor kunnen nieuwe woningen op

hun energiezuinigheid met elkaar vergeleken worden en kunnen

gunstiger gebouwen een hogere waarde en eventueel fiscale of

andere voordelen genieten.

12 i-magazines.be

DIENSTEN


De verslaggever moet houder zijn van het diploma van burgerlijk

ingenieur, ingenieur-architect, architect, industrieel ingenieur,

bio-ingenieur of technisch ingenieur of beschikken over een

gelijkwaardige kwalificatie. Uw architect kan dus mits een

afzonderlijke vergoeding eventueel zelf de taak van EPBverslaggever

op zich nemen.

De aanstelling van de verslaggever moet in principe ten laatste

acht dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Op dat

ogenblik moet de verslaggever namelijk de startverklaring indienen.

Aan te raden is dat de verslaggever al een tijd vroeger wordt

aangesteld zodat hij al in de fase van het ontwerp een berekening

van de woning op het vlak van EPB kan maken.

De verslaggever reikt samen met de aangifte van de EPB het

energieprestatiecertificaat uit voor de woning. Ook over deze materie

verstrekt uw architect u op het juiste moment alle noodzakelijke of

nuttige informatie.

DE VRIJE KEUZE VAN ARCHITECT

Geregeld leest of hoort u dat de vrije keuze van architect ontzettend

belangrijk is. Waarom is dat zo?

Bouwen of ingrijpend renoveren is een complexe aangelegenheid.

Uw woning moet esthetisch en technisch afgestemd zijn op uw

voorkeuren en behoeften. De kostprijs moet passen binnen uw

financiële mogelijkheden. De uitvoering moet correct gebeuren. Alle

bijkomende voorwaarden moeten vervuld zijn: stedenbouwkundige

vergunning, as built-attest, energieprestatie en binnenklimaat,

veiligheidscoördinatie, diverse normen en voorschriften, bijvoorbeeld

met betrekking tot de akoestiek of de brandveiligheid.

Voor dit ingewikkelde traject kunt u terugvallen op één

vertrouwenspersoon: uw architect. Hij ontwerpt voor u een

woning die u in alle opzichten (esthetisch, technisch, financieel,

ruimtelijk) past als een maatpak. Hij geeft u advies en informatie

over technische kwesties. Hij begeleidt u bij de vergelijking

van de aannemersoffertes en de keuze van de aannemers. Hij

wijst in de meeste gevallen een veiligheidscoördinator en EPB

verslaggever aan. Hij stelt het dossier voor de bouwaanvraag

samen. Hij controleert of de werken worden uitgevoerd zoals

het hoort. Van zijn controlebezoeken aan de bouwplaats stelt hij

werfverslagen op waarin alle belangrijke ontwikkelingen (fouten,

vertragingen, meerwerken) zijn gedocumenteerd. Hij waarschuwt u

als het gevaar rijst dat u bepaalde voorschriften of reglementeringen

(bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zou respecteren. Hij staat u

bij tijdens de oplevering, zodat u niet alleen moet optornen tegen de

aannemer. Hij verwittigt u als het prijskaartje dreigt te ontsporen.

Afhankelijk van de afspraken die u met uw architect maakt, kan

zijn dienstverlening nog veel ruimer zijn. Hij kan bijvoorbeeld de

financiële, technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van uw

plannen nagaan. Is een bepaalde koopwoning wel geschikt om er

uw woonprogramma in te realiseren binnen het vooropgestelde

DIENSTEN

i-magazines.be 13


udget? Past de woning die u in gedachten hebt wel op het

bouwterrein dat u wil kopen?

Met behulp van een maquette of een 3D-tekening kan hij u

ruimtelijk inzicht bieden in de woning die u zal krijgen. Zo kan hij

u helpen bij nog tal van andere zaken, zoals de overname van een

gemene muur, het opmaken van de contracten met aannemers of

andere bouwpartners, de coördinatie van de werken, de controle

van de facturen en tussentijdse afrekeningen.

Bij dit alles respecteert uw architect een heleboel regels die wettelijk

of via zijn beroepsplichtenleer (de zogenaamde deontologie) zijn

bepaald. De Orde van Architecten legt deze deontologie vast en

controleert of ze wordt nageleefd. Zo beschermt de Orde zowel

de consument (ú dus) als de architect die zijn taak correct uitvoert.

Bovendien is de architect als enige bouwpartner wettelijk verplicht

om zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Hij is

dus, kort samengevat, uw garantie op een geslaagd bouwproces.

Meteen begrijpt u waarom de vrije keuze van de architect zo belangrijk

is. Het stelt u als bouwheer in staat om zich te beschermen tegen

malafide bouwpartners en om de beste prijs/kwaliteit te krijgen.

KUNT U UW ARCHITECT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN ZELF

KIEZEN?

Over deze vraag bestaan nogal wat misverstanden die soms in de

hand worden gewerkt door bepaalde spelers op de bouwmarkt.

Een eerste misverstand heeft betrekking op sleutel-op-de-deur

bouwen. Ook als u kiest voor deze oplossing, kunt u wel degelijk

vrij uw architect kiezen. Meer zelfs, dit is ten stelligste aan te

raden. Verkopers van een sleutelklaar te bouwen woning kaarten

hun klanten soms een architect aan die ogenschijnlijk slechts een

peulschil kost. Eventueel halen ze als reden voor die lage kostprijs

het argument aan dat werfcontroles toch niet nodig zijn.

Verleidelijk, maar … Wie zal uw belangen verdedigen? Wie zal

kritisch toekijken op de uitvoering van de werken? Een aannemer

die zichzelf controleert: hoe goedgelovig kunnen we zijn? Wie zal bij

de oplevering gepast uitkijken naar fouten die nog moeten worden

hersteld? Bent u er zeker van dat u op het einde van de rit financieel

beter af bent? Dat u een optimale prijs/kwaliteit krijgt?

Soms wordt kopers met zachte dwang de architect opgedrongen

die de voorschriften voor een verkaveling heeft opgesteld of die een

zogenaamd masterplan voor een groep van meerdere woningen

heeft gemaakt. Maar ook in die gevallen bent u niet verplicht om

met deze architect in zee te gaan. U kunt ook dan zelf en in alle

vrijheid uw architect kiezen.

Er is slechts een geval waarin de vrije keuze van de architect niet

haalbaar is: als u een nieuw te bouwen appartement of woning

koopt. Dat is ook begrijpelijk. De verkoper treedt op dat ogenblik

op als bouwheer en sluit de architectuurovereenkomst met de

architect. In zo’n geval bent u koper en geen bouwheer. In geval

u een casco appartement of woning koopt kan u voor de verdere

afwerking vrij uw eigen architect kiezen.

VOOR ALLE

ENERGIEVRAGEN

EPB-verslaggeving voor nieuwbouw,

verbouwingen en renovatie van:

woningen

appartementen

kantoren

scholen

industrie

andere bestemmingen

EPC (Energieprestatiecertificaten)

voor verkoop en verhuur van:

woningen

appartementen

Advies in voorontwerpfase

Energie-audit van woningen

EPC voor publieke gebouwen

Wim Callaerts

wim@callaerts.com

Sperwerlaan 22

2280 Grobbendonk

0487/58.45.40

www.callaerts.com

14 i-magazines.be

DIENSTEN


SAMENGEVAT: WAT IS BELANGRIJK VOOR U?

De keuze van architect bepaalt in sterke mate het verdere verloop

van uw bouwproces. Maak er dus werk van. Peil of het persoonlijk

klikt, of u op dezelfde golflengte zit, of de architect begrijpt waar u

naartoe wil, of hij uw wensen kan invullen.

Maak een goede schriftelijke overeenkomst op met uw architect. Leg

daarin een correcte vergoeding vast. Beknibbelen op bijvoorbeeld

de werfcontrole is een slecht idee, en dat om meerdere redenen.

Omdat uw architect wettelijk verplicht is de werken te controleren,

zal de onderlinge verstandhouding er onder lijden. De werken laten

uitvoeren zonder controle door de architect kan u achteraf ook zuur

opbreken. U riskeert een strafrechtelijke boete. De werken kunnen

worden stilgelegd. Bij uitvoeringsfouten kunt u zelf mee opdraaien

voor de schade die u daardoor lijdt.

Mits een goede keuze en een deugdelijke overeenkomst haalt u

met uw architect een pertinente meerwaarde in huis voor uw bouwof

renovatieplannen. Hij zorgt dat u de beste kwaliteit krijgt voor uw

budget. Daarbij kijkt hij verder dan vandaag, want uw woning moet

ook morgen blijven voldoen aan de wijzigende behoeften van u en uw

gezin. Hij houdt rekening met de toegankelijkheid van uw woning.

Hij zorgt dat ze aanpasbaar is aan nieuwe omstandigheden, zoals

gezinsuitbreiding, een inwonend familielid of een tijdelijk of blijvend

probleem van mobiliteit. Hij gaat na hoe hij toekomstige kosten voor

bijvoorbeeld onderhoud of energieverbruik kan beperken.

U ZIET: BEWUST KIEZEN VOOR EEN ARCHITECT IS KIEZEN

VOOR KWALITATIEF BOUWEN EN WONEN.

WAT ALS HET EVEN MIS GAAT?

De meeste bouwheren kijken tevreden terug op de realisatie

van het huis van hun dromen. Toch kunnen tijdens het bouwen

altijd problemen, vergissingen en teleurstellingen opduiken. Als

bouwheer bent u daartegen beschermd door de wetgeving en

door een goede communicatie en dito overeenkomsten met de

betrokken bouwpartners.

WAT ALS ER JAREN NA HET BOUWPROJECT

TEKORTKOMINGEN OPDUIKEN?

Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering

meedelen. Vanaf de voorlopige oplevering is de architect wel nog

tien jaar aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten in het

ontwerp. Hij blijft gedurende die periode ook aansprakelijk voor

fouten in de controle op de werken. De aannemer van zijn kant

is tien jaar aansprakelijk voor de uitvoering van het werk en voor

voorheen onzichtbare gebreken in de materialen en de verwerking

van die materialen. Eventueel krijgen de architect en de aannemer

de aansprakelijkheid onderling verdeeld opgelegd.

De tienjarige aansprakelijkheid dekt niet alles. Ze geldt enkel als de

fouten niet zichtbaar waren bij de oplevering of als ze uitdrukkelijk

vermeld werden in het proces-verbaal van de oplevering. In principe

dekt ze enkel fouten die de algemene veiligheid van de woning

of van belangrijke delen ervan in gevaar brengen. Fouten in de

afwerking hebben meestal niet dergelijke verreikende gevolgen en

vallen daardoor grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid.

DIENSTEN

WAT ALS IK HET CONTRACT MET DE ARCHITECT WIL

VERBREKEN?

Als de voorontwerpen totaal niet beantwoorden aan uw

verwachtingen, kunt u de samenwerking met de architect beter

al in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde

prestaties.

Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het

contract, dan moet u naast de geleverde prestaties mogelijk ook

een schadevergoeding voor eenzijdige contractbreuk betalen.

OPGELET: als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase,

bijvoorbeeld na het verkrijgen van de bouwvergunning of tijdens

de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere

opvolging van het bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige

vergunning noodzakelijk is, steeds een andere architect aanstellen.

Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij

de werkwijze van uw architect kunt u de Orde van Architecten

daarvan op de hoogte brengen. De Orde heeft in het kader van

de architectenopdrachten als taken onder meer het bijhouden van

de lijst van de ingeschreven architecten en het bewaken van de

deontologie van het beroep. De Orde behandelt eventuele klachten

op een discrete en objectieve manier.

STAP IK NAAR DE RECHTBANK ALS IK NIET TEVREDEN BEN

OVER MIJN BOUWPARTNERS?

Om lange en dure juridische procedures te voorkomen, bestaat de

Verzoeningscommissie Bouw. Deze commissie is samengesteld uit

vertegenwoordigers van de aannemers- en architectenfederaties en

van de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

De verzoeningscommissie kan bij een ernstig onderling conflict

worden geraadpleegd als dit contractueel werd vastgelegd of als de

partijen hiermee instemmen.

De commissie fungeert niet als rechtbank. Bij eventuele geschillen

stelt ze een deskundige aan (een architect, aannemer of ingenieur)

die het probleem ter plekke bestudeert. Op basis van dit bezoek

formuleert hij een voorstel tot verzoening.

Kunnen de partijen zich niet vinden in dit voorstel, dan schrijft de

deskundige een verslag. Dit verslag is bindend wat de technische

oorzaken van het schadegeval betreft en kan dienen als basis voor

een mogelijke rechtszaak. Maar in heel wat gevallen kunt u beter

trachten om het probleem in onderling overleg op te lossen.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad

i-magazines.be 15


Architectenbureau Annelies Paulussen bvba

is voornamelijk gespecialiseerd in mooi

afgewerkte nieuwbouwwoningen in

hedendaagse stijl.

Het bureau staat in voor de bouwplannen,

maar ook voor de praktische begeleiding

doorheen het ganse bouwproces

en voor de controle van de uitgevoerde

werken.

ONTWERP OP MAAT

Op basis van de terreinkarakteristieken ,

het gedetailleerd bouwprogramma en het

budget van de bouwheer wordt een

exclusief ontwerp op maat gemaakt.

Er wordt vooral functioneel ontworpen,

van binnenuit. De buitenkant groeit hier als

het ware rond.

Bij het ontwerpproces is er veel aandacht

voor ruimtelijkheid en lichtinval.

architectuur

& interieur

16 i-magazines.be

DIENSTEN


www.anneliespaulussen.be

BEGELEIDING BIJ HET BOUWPROCES

In nauwe samenwerking met een

studiebureau wordt het uitvoeringsdossier

volledig uitgewerkt.

INTEGRATIE VAN INTERIEUR

Van bij het ontwerp wordt

veel aandacht besteed aan de

binneninrichting, zowel op

vlak van verlichting,

als op vlak van geïntegreerd

meubelontwerp.

Architectenbureau

Annelies Paulussen

doet hiervoor beroep

op diverse partners.

www.ontwerpburojo.be

www.brotec.be

Het architectenbureau zorgt tevens voor de

prijsaanvragen aan aannemers naar keuze,

vergelijkt de prijsoffertes en geeft advies.

Op die manier kan de beste kwaliteit

verkregen worden, tegen een eerlijke prijs.

Tijdens de werf worden technische

controles uitgevoerd op de werken en

wordt de planning goed opgevolgd.

BUDGETOPVOLGING

Reeds van bij het voorontwerp wordt een

volledige, gedetaillleerde budgetraming

gemaakt, die in de loop van het verdere

bouwproces continu opgevolgd wordt.

CONTACTGEGEVENS

Architectenbureau Annelies Paulussen bvba

Bolwerkstraat 60

2200 Herentals

0478 69 61 20

info@anneliespaulussen.be

www.anneliespaulussen.be

DIENSTEN

i-magazines.be 17


M-Photography

M-Photography

M-Photography

M-Photography

Wie

Valerie Willems ir.architect bvba is een jong architectenbureau gevestigd te Grobbendonk.

Valerie Willems studeerde in 2006 met grote onderscheiding af als Burgerlijk Ingenieur-Architect aan het departement ASRO van

de Katholieke Universiteit te Leuven.

Na een 4-tal jaar gewerkt te hebben op een architectenbureau te Antwerpen startte ze haar eigen zaak.

M-Photography

18 i-magazines.be

DIENSTEN


M-Photography M-Photography M-Photography

Visie

Eikenlei 41 - 2280 Grobbendonk

T. 0474 209 324

info@v2v-architect.be

www.v2v-architect.be

Een goed ontwerp kan maar tot stand komen door middel van dialoog.

Dialoog met de opdrachtgever, maar ook met de omgeving, het terrein of

het bestaande gebouw als het om een renovatie- of verbouwingsproject

gaat. Daar die dialoog telkens anders is, zal ook elk project een grote

eigenheid vertonen.

Naast een grote eigenheid zijn ook een goede organisatie, duurzaam

materiaalgebruik en energiezuinig bouwen kenmerken die telkens

terugkomen bij een goed ontwerp.

M-Photography


Wim Dams studeerde in 1993 af als architect aan

het PHAI te Hasselt.

Het bureau bestaat uit twee personen, waardoor er een rechtstreeks en

persoonlijk contact met de bouwheer mogelijk is. Vanaf het prille begin van

het creatieve proces wordt de bouwheer nauw betrokken bij het hele proces.

Het is de enige manier om creativiteit te koppelen aan functionaliteit, en ook de

ideeën, wensen en noden van de bouwheer te verwerken in de plannen. Het

voorontwerp wordt meermaals met de bouwheer besproken en geëvalueerd om

zo tot een definitief plan te komen.

Functionaliteit van de woning, harmonie met de omgeving, nauwe samenwerking

met de bouwheer en kostenbewaking zijn de voornaamste pijlers van onze

werkwijze.

Het architectenbureau richt zich op kwalitatieve architectuur, zowel modern als

landelijk.

Architectuur Wim Dams bvba ontwerpt particuliere woningen (nieuwbouw en

renovaties), appartementen en groepswoningen (sociale huisvesting).

22 i-magazines.be

DIENSTEN


Architectuur Wim Dams bvba

Olenseweg 215

2260 Westerlo

Tel 014/ 54 66 86

Gsm 0495/ 79 27 97

architectwim.dams@skynet.be

www.architectwimdams.be


Jan Crauwels, afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Architect in 1986 aan de KULeuven.

Ik werk van na mijn stage als zelfstandig architect eerst in Lier en de laatste 14 jaar in Herenthout en grote omstreken tot in de ganse

provincie Antwerpen.

Laat ik me even voorstellen aan de hand van de principes dewelke ik hanteer bij het plan- en bouwproces :

Er zijn 3 principes waar ik veel belang aan hecht :

Overleg tussen de bouwpartners : er zijn steeds een aantal partijen tijdens dit proces : de eigenaar-opdrachtgevers, de aannemeruitvoerder,

de EPBverslaggever, de veiligheidscoordinator, eventueel verschillende ingenieurs en de architect.

Tussen deze verschillende mensen is het noodzakelijk om vooraf overleg te plegen en zodoende goede afspraken te maken : ik

probeer dan ook zo te vermijden dat er later problemen ontstaan of dat er onenigheid komt tussen de verschillende bouwpartners.

Daarenboven is het ook nodig dat van bij de eerste contacten goede duidelijke overeenkomsten gemaakt worden met de

opdrachtgever wat betreft de te verwachten taken en verplichtingen.

Immers, goede afspraken maken goede vrienden.

De stabiliteit van het geheel : dit heeft veel te maken met mijn opleiding als burgerlijk ingenieur architect : De stabiliteit van het

gebouw vanuit de fundering is letterlijk en figuurlijk de basis waarop al de rest steunt en hierop mag niet bespaard worden.

24 i-magazines.be

DIENSTEN


Een goede doorgedreven isolatie in combinatie met een ventilatie : dit raad ik mijn klanten al bijna 30 jaar aan en ongeacht de

verplichtingen die nu volgens de EPB-regelgeving zijn opgelegd, heeft dit steeds een zeer belangrijke rol gespeeld.

Hierbij worden de wettelijke EPB-normen zonder problemen bereikt en zijn lage energiewoningen geen uitzondering en kan ook

een BEN-project gerealiseerd worden.

In de bijgevoegde foto’s kan men zien dat alle mogelijke bouwstijlen en projecten mogelijk zijn : nieuwbouw en verbouwing, van

groot tot klein, van traditioneel tot moderner : de wensen van de klant worden in de mate

van het mogelijke zo goed mogelijk gerealiseerd : per slot van rekening is

het hun woning en dient de realisatie uw wensen, smaak enz uit te stralen

met natuurlijk ook inbreng van de architect.

JAN CRAUWELS

Wiekevorstsesteenweg 50

2270 HERENTHOUT

T 014 72 88 98

M 0473 83 59 53

jan.crauwels@telenet.be

DIENSTEN

i-magazines.be 25


Anja Vissers architectenburo

Het architectenbureau creëert een meerwaarde door een combinatie van architectuur en interieurontwerp. Wij hebben voor beide

disciplines mensen binnen het architectenburo. Ikzelf heb zowel een opleiding in de interieurarchitectuur als architectuur achter

de rug. Dat laat toe om veel beter in te spelen op een bouwproject wat doorgaans leidt tot meer efficiëntie. Doordat architect en

interieurarchitect samenwerken, kunnen we doorheen heel het project immers voortdurend de visies op elkaar aftoetsen. We zijn er

dan ook van overtuigd dat architectuur en interieurarchitectuur in een coherente wisselwerking elkaar versterken.

Wij zijn geen puur architectenbureau dat maar één facet

van het bouwverhaal behandelt. We ontwerpen geen lege

dozen maar totaalprojecten die van begin tot einde worden

opgevolgd. Er zijn geen twee dezelfde ontwerpen want elk

project is volledig op maat van de bouwheer gerealiseerd.

Wat wel hetzelfde is, is de werkmethode die als een rode

draad doorheen het bureau loopt.

We luisteren naar de klant en aan de hand van de

wensen en de behoeften wordt een ontwerp gemaakt.

Het resultaat is een woning met een persoonlijkheid,

gebaseerd op de persoonlijkheid van de bewoners. Van

bij het begin start ook reeds een uitgebreide studie van

de interieurarchitectuur. De interieurarchitect is van bij het

begin betrokken in het bouwproces. Alles moet van meet

af aan voorzien zijn voor het integreren van de verlichting,

de open haard, of de gordijnen die openschuiven en

verdwijnen achter constructies. Het volledige concept

wordt ook doorgetrokken naar de buitenruimte zodat

materialen en zichten doorlopen en een eenheid vormen.

BVBA ARCHITECTENBURO ANJA VISSERS

MEIVUURSTRAAT 26 - B-2200 HERENTALS - TEL/FAX 014 55 23 10

info@architectenburo-anja-vissers.be - btw: be 0885.982.855 - www.architectenburo-anja-vissers.be

26 i-magazines.be

DIENSTEN


Architectuur heeft een rechtstreekse invloed op de levenskwaliteit

en omvat een complex creatief proces dat esthetiek, harmonie,

comfort en duurzaamheid op een zo optimaal mogelijke manier dient

te verenigen. Het is een niet te onderschatten evenwichtsoefening

die je als architectenburo in overleg met de klant telkens weer tot

een goed einde moet brengen. Daar moet je dan bovendien ook

je typische stempel als (interieur)architect op drukken. Je moet

met andere woorden steeds voor een stukje je eigen identiteit als

architectenbureau in het project leggen.

De huiststijl moet een perfecte match vormen met de wensen van

de klant. Al die factoren naadloos in mekaar laten overgaan, blijft

telkens opnieuw een uitdaging.

Onze projecten kenmerken zich door ruimtelijkheid. We werken

steevast met sobere volumes voorzien van rechte belijningen, grote

raampartijen met veel lichtinval en natuurlijke materialen. Kortom

een minimalistische invulling met een warme toets door het juiste

materiaalgebruik in combinatie met strakke volumes vormen de

signatuur van Architectenburo Anja Vissers. Ik hou van de kracht van

eenvoud die kan uitgaan van een ongecompliceerd architecturaal

ontwerp.

Het architectenbureau wordt gekenmerkt door een uitgesproken

visie op duurzame materialen en een uitgepuurde vormgeving.

Doorgedreven minimalistische interieurs waarin functionaliteit en

comfort hoog in het vaandel wordt gedragen.

Belangrijk is hoe ruimtes zich tov elkaar verhouden en hoe je

een logische en dus optimale circulatie kan krijgen doorheen het

interieur.

Een goede circulatie zorgt ervoor dat het interieur als rustgevend

wordt ervaren.

Als daar bovenop nog een uitgepuurde belijning aan wordt

toegevoegd dan laat een woning helemaal een logische indruk na.

Dat zijn dingen waar we met het bureau toch het verschil willen

maken.

De schoonheid van een gebouw moet voortkomen uit harmonieuze

proporties en perfect uitgevoerde details.

Vanzelfsprekend is een goede voorbereiding essentieel om

dergelijke finesses om te zetten in realiteit en ook aan de uitvoering

moet bijzondere aandacht besteed worden.

Ook al is de architectuur volledig uitgepuurd, ze is toch niet louter

functioneel. Licht en textuur zijn zeer belangrijke elementen.

Vaak vind je in onze woningen watervlakken, patio’s en ramen op

onverwachte plaatsen (bv. bandraam op vloer)

Licht is belangrijk, het is de brandstof van ons bestaan.

Een sterk uitgepuurde architectuur. Dit streven naar volmaaktheid

vergt een maniakale aandacht voor elk detail.

We gaan zeer ver in het detailleren van plannen, dit geeft dat

het ontwerpproces en de uitvoeringsplannen opmaken zeer

arbeidsintensief zijn. We tekenen ca. 40 – 50 details per woning om

zo een bepaald doel te bereiken. Zo moeten bijvoorbeeld bepaalde

lijnen samen komen in 1 punt. Gebeurt dat niet dan is alles uit

evenwicht want alles is op elkaar afgestemd.

Eenvoud is een teken van perfectie.

De zuivere lijnvoering bezorgt de ruimte rust en sereniteit.

Het is de bedoeling op die manier een tijdloze uitstraling te geven

aan het exterieur en het interieur.

Energiebewust bouwen:

o Reeds 15 jaar geleden werd onze eigen woning met

architectenbureau reeds voorzien van energiezuinige technieken.

Zo werd het gebouw zeer goed geïsoleerd, werd een

ventilatiesysteem voorzien, werd regenwater hergebruikt, werden

PV panelen en een zonneboiler voorzien en de verwarming

gebeurt met een geothermische warmtepomp. We zijn dus reeds

vele jaren bezig als energiebewuste architect.

o Ook hebben we reeds enkele bewoonde BEN-woningen

gerealiseerd.


Voorstelling Architectenbureau Stefan Cassiers

Velen onder ons dromen van een eigen huis of appartement. Dat geeft zekerheid: het is een dak boven het hoofd van uw dierbaren,

of een spaarpot voor later… Maar af en toe zijn de zaken ingewikkelder dan dat…

EEN BOUWOVERTREDING! WAT NU?

Soms is een gebouw niet uitgevoerd volgens de oorspronkelijke

bouwvergunning. Het is bijvoorbeeld langer, breder of hoger dan

eerst aangevraagd, of werd in andere materialen opgetrokken.

Misschien wordt het voor iets anders gebruikt dan oorspronkelijk

vergund: een bedrijfshal als residentiële woning bijvoorbeeld, of

een huis met twee appartementen in een zone of verkaveling voor

eengezinswoningen.

Men spreekt van een bouwovertreding, wanneer de uitvoering van

de vergunde plannen of het gebruik van (delen van) het gebouw

strijdig is met de vergunning of de wetgeving ter zake, of wanneer

een bestaand gebouw zonder voorafgaande vergunning verbouwd

of zelfs herbouwd wordt of van functie verandert. Het kan zijn dat U

dat als eigenaar zelf gedaan hebt, en dat de gemeente U vriendelijk

aanmaant om U in regel te stellen. Maar het kan ook dat U een

Proces Verbaal in de bus krijgt, voor een bouwmisdrijf waar U geen

weet van heeft...

Zelfs als U deze toestand niet zelf gecreëerd hebt, dan nog kan de

overheid U vervolgen! Trouwens: ook als U zelf werken wil laten

uitvoeren, of het gebouw verkopen wil, kan de gemeente vragen

dat U de situatie oplost. Ook al staat het er al heel lang... Potentiële

kopers worden door een bouwovertreding terecht afgeschrikt en

haken af. Ofwel drukken ze Uw vraagprijs naar beneden. Laat het

zo ver niet komen ! Wij bestuderen de situatie, overleggen met

de overheid, zoeken samen met U een consensus en stellen een

aanvraag tot regularisatievergunning op. Deze brengt het gebouw

administratief-juridisch weer in regel, laat het pand zijn waarde

behouden en haalt U uit de zorgen.

Bent U als koper geïnteresseerd in een pand met bouwovertreding?

Laat U dan tijdig door ons adviseren en vermijd onaangename

avonturen!

BUITEN DE WOONZONE? GEEN PROBLEEM!

Misschien droomt U van een woning in het groen? Bent U

paardenliefhebber en zoekt U ruimte voor Uw dieren? Wil U eindelijk

eens de rust die U verdient?

Alhoewel we veel dossiers hebben die gesitueerd zijn in de

woonzone, is meer dan de helft van ons werk erbuiten gelegen. Wij

hebben veel ervaring in het verbouwen en herbouwen van woningen

in agrarisch of in natuur- en bosgebied. Voor zonevreemde woningen

geldt een zeer specifieke wetgeving, waarbij volume, uitzicht en

aantal woongelegenheden een belangrijke rol spelen. Wie zich aan

die wetgeving houdt, kan véél realiseren. Wie de wet overtreedt,

krijgt problemen.

Laat U dus voor de aankoop goed adviseren! Bent U al de trotse

eigenaar van een zonevreemde woning, die aangepast moet

worden? Laat ons er dan samen iets prachtigs van maken, binnen

uw budget, binnen de wet en naar hedendaagse comforteisen.

EEN DRIEHOEK VAN VRAGEN

Bij het uitwerken van élk dossier vertrekt architect Stefan Cassiers

met zijn team steeds vanuit de 3 vragen die elk bouwheer zich moet

stellen: wat mag ik, wat kan ik, en wat wil ik ?

Wat mag ik, staat daarbij voor : welke reglementeringen gelden er

voor mijn perceel, hoe diep, hoog of breed mag ik bouwen, welke

dakhelling en welke materialen mag ik gebruiken? Welke delen van

het oude gebouw mag ik nog herstellen of hergebruiken ?

Wat kan ik, gaat over centen: hoeveel geld heb ik ter beschikking,

hoeveel kan ik lenen, wat wil ik investeren? Wat heb ik voor mijn

project over ?

Wat wil ik, is het verhaal van dromen en verlangens: hoeveel ruimte

wil ik (onder de vorm van leef-, slaap- en badkamers), welk comfort

vind ik noodzakelijk, hoe duurzaam en energiezuinig wil ik het

gebouw hebben, welk aanzien creëer ik ermee ? Ook schoonheid

speelt hier een rol : hoe wil ik dat het er uitziet, wat vind ik mooi ?

Binnen de driehoek, gevormd door de antwoorden op deze drie

vragen, ontwerpen wij Uw gebouw. We gebruiken daarbij zowel

ambachtelijke schetsen en voorontwerpen als 3D-perspectieven en

uitgewerkte architectuurplannen: dat maakt het voor U duidelijker

om te kiezen. Een goed project verenigt op een harmonieuze manier

deze drie aspecten, waarbij het resultaat méér is dan de som van

de afzonderlijke delen.

Woning RD te B: regularisatie van de eerste verbouwing maakte de herbouw van de schuur en de uitbreiding met een lichte woonruimte

mogelijk

28 i-magazines.be

DIENSTEN


WIE ZIJN WIJ?

Architect Stefan Cassiers (foto) studeerde architectuur en

ruimtelijke planning, werkte op diverse bureaus in binnen- en

buitenland en is sinds 1984 zelfstandig architect. In die ruim

30-jarige beroepspraktijk werden heel veel eengezinswoningen,

maar ook appartementsgebouwen, een gemeentehuis, een

rusthuis en serviceflats, winkels en bedrijfshallen ontworpen,

gebouwd en/of verbouwd. Als architect-expert is hij opgenomen

in de lijst van gerechtsdeskundigen voor de Rechtbank van 1e

Aanleg van Mechelen. Hij is ook voorzitter van de Gemeentelijke

Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de

gemeente Herenthout.

Sinds de jaren 90 –onder invloed van een steeds strenger

wordende wetgeving - is hij vertrouwd met de problematiek

van zonevreemde woningen en bouwovertredingen. Daarbij

is zijn aanpak steeds geweest –vanuit een gedegen kennis

van de stedenbouwkundige wetgeving en in overleg met de

gemeentelijke, provinciale en gewestelijke administratiesom

oplossingen te vinden die de belangen van de eigenaar/

bouwheer zo goed mogelijk verdedigen en beschermen.

Uiteraard moet dit gebeuren binnen de wettelijke en juridische

regelgeving ter zake. Om die uitdagingen aan te pakken werkt

hij samen met advocaten, architecten, landmeters, raadgevend

ingenieurs en bouwkundig tekenaars. En met goed resultaat…

Woning DH te S: de stoffige granen- en zadenwinkel van

grootvader werd een strakke woning in agrarisch gebied

www.stefancassiers.be

www.zonevreemd.be

www.bouwovertreding.be

Of contacteer ons rechtstreeks:

Architectenbureau Stefan Cassiers,

Bergen 9 • 2270 Herenthout,

T 014/50.14.47 • F 014/50.14.67


i-magazines.be

RUWBOUW


PROFESSIONELE GROND EN AFBRAAKWERKEN

Met een georganiseerde aanpak en een uitgebreid machinepark levert een gespecialiseerde aannemer professioneel werk bij het

bouwrijp maken van terreinen, het uitgraven van bouwputten, rioleringswerken, opruimingswerken, loonwerk, bodemsanering en

andere specifieke werken.

Zoals het uitgraven van opritten, parkeerterreinen, rioleringen, ...

ze kunnen u helpen met het omploegen van akkers, bemesten van

velden, oogsten van allerlei gewassen, ze zorgen voor de afgraving

en vervoer van de verontreinigde grond, kunnen u ook van dienst

zijn met het uitgraven van funderingen, draineringswerken, af- en

aanvoer van grond, verwijderen van begroeiingen, enz.

DETAILAFBRAAK OF TOTAAL AFBRAAKWERKEN?

Aannemers in sloop- of afbraakwerken zijn gespecialiseerde

bedrijven voor totaal afbraakwerken, het ontmantelen van gebouwen

(gebouwen opnieuw in ruwbouw brengen), afbraak van daken, ruwe

afbraak met behoud van gevel en constructie.

BODEMSANERING

Een gespecialiseerde aannemer kan zorgen voor de afgraving

en vervoer van verontreinigende grond. Let op dat het afgraven

gebeurt onder de meest strikte veiligheidsnormen.

Bij deze afbraakbedrijven kan je ook terecht voor moeilijke en

uitputtende sloopwerken van binnen afwerkingen als voorbereiding

op renovatie:

• uitbreken van vloeren, tussenvloeren en plafonds

• uitbreken van keukens en badkamers

• uitbreken van ramen, deuren en dorpels

• afbraak van garages, veranda’s en tuinhuizen

• verwijderen van struiken, gewassen en bomen

• ontmantelen en verwijderen van zware installaties

• verwijderen van facades en isolatie

ZOEK JE EEN AANNEMER GROND- EN AFBRAAKWERKEN?

Doe een beroep op een gespecialiseerd aannemersbedrijf in je

omgeving.

grondwerken ǀ rioleringswerken

omgevingswerken

Aquavie bvba ǀ Kerkhoflei 80 ǀ 2980 Zoersel

0499 53 86 01 ǀ info@aquatec.be ǀ www.aquatec.be

32 i-magazines.be

RUWBOUW


PEETERMANS BOUWWERKEN

Ons bedrijf is reeds 20 jaar gespecialiseerd in betonwerken.

Een gespecialiseerde prestatie gekoppeld aan een flexibele

samenwerking zal ook u aanspreken.

Doordat onze kelders ter plaatse worden gegoten in

gewapend beton zijn de wanden veel sterker dan traditioneel

gemetste kelders en is de waterdichtheid gegarandeerd. Alle

vormen en afmetingen zijn mogelijk.

Een driedubbele waterdichting is onze standaard, waardoor wij

zonder problemen kunnen garant staan tijdens de 10-jarige

aansprakelijkheid. Uiteraard laten wij ook na het verstrijken

van deze periode onze klanten niet in de steek.

Het aspect veiligheid en milieuvriendelijkheid staat bij ons ook

hoog aangeschreven.

Bouwwerken Peetermans NV

Limberg 25 • 2230 Herselt

Tel. 014 / 54 04 24 • Fax 014 / 54 45 81

info@peetermans-beton.be

www.peetermans-beton.be

RUWBOUW

i-magazines.be 33


In 2004 is ETIB nv

gestart met het bouwen

van woningen in beton.

Reeds vele jaren is

ETIB nv marktleider in

het bouwen van kelders

in gewapend waterdicht

beton.

De opgedane kennis,

ervaring en het streven

naar vernieuwing liggen

aan de basis van deze

nieuwe bouwtechniek.

Intussen zijn er meer

dan 200 referenties van

onze woningen te

bezichtigen.

KELDER IN BETON

De kelder wordt uitgevoerd in ter plaatse gegoten beton en

krijgt een garantieattest op waterdichtheid van 10 jaar.

Aangezien de kelder meer als leefruimte, bureel en

ontspanningsruimte wordt gebruikt, moet deze voldoen aan

hoge eisen en is het een optie om deze volledig te isoleren.

BOVENBOUW (basis afwerking of beton afwerking)

PLAT DAK

• Hellingschape

• Isolatie in PIR ; dikte min. 20 cm

• Dampremmende laag uit polyethyleenfolie

• Dichtingsbaan in PVC of EPDM

• Opstanden, dakranden, afvoerbuizen

• Grindbelasting

BUITENSCHRIJNWERK

• In ALU driekamerprooel met thermische onderbreking

• Arduinen dorpels onder buitendeuren en ramen tot op

pas 0.00 m

• Verlengde aluminium dorpels onder andere ramen

• Drievoudige beglazing Ug 0,60 W/m²K


BASIS AFWERKING

De holle betonwanden voor het gelijkvloers en de

verdieping worden in de fabriek geproduceerd en

op de werf met alle deskundigheid gemonteerd.

Alle uitsparingen voor ramen en leidingen,

wachtbuizen en potjes voor elektriciteit zijn reeds

voorzien in de wanden.

Na de montage worden de wanden met beton

gevuld. De wanden zijn ‘glad’, waardoor er geen

bepleisteringswerken nodig zijn. De tussenvloeren

worden uitgevoerd met gladde

breedvloerplaten, waarop beton wordt gestort.

De ruwbouw van een gemiddelde woning is

volledig klaar na 15 werkdagen.

AFWERKING GEVELS

• Onderaan keramische tegels als plint

• Gevelisolatie PS; dikte min. 20 cm

• Textielglasweefsel en ondergrondlaag

• Siliconenbepleistering

• Andere gevelafwerkingen zijn mogelijk;

zoals bv. houten beplanking,

vezelcementbeplating, zink, aluminium,

steenstrips,...

De gevels worden opgebouwd met holle

wandelementen, waarvan zowel de buitenzijden als

de binnenzijden in betonuitzicht blijven.

Standaard wordt 15 cm PIR isolatie voorzien. De

isolatie wordt tussen de betonplaten geplaatst die

verbonden zijn met thermisch onderbroken

afstandhouders. Na de montage worden de wanden

met beton gevuld.

De tussenvloeren worden eveneens uitgevoerd met

gladde breedvloerplaten, waarop beton wordt

gestort.

Door constructiebeperkingen staan wij bouwheer en

architect graag bij tijdens ontwerpfase.

Combinatie van de basisafwerking met beton

afwerking is ook mogelijk.

BETON AFWERKING

DUURZAAM BOUWEN IN BETON

info@concretehouse.be | www.concretehouse.be


FREEMAC Chape-, Isolatie- en Purwerkzaamheden

Freemac in Oostmalle is van vele markten thuis: wij zijn gespecialiseerd in Chapewerken, op waterbasis gedragen Pur-isolatiewerken,

in Thermische en Akoestische isolatie, en als laatste werken wij ook met Isolatiemortels.

Onze Pur staat voor Polyurethaan, een op waterbasis gedragen schuimisolatie. Deze kan voor veel oppervlakken gebruikt worden:

daken, vloeren, kelders, verluchtingen, bedrijfsgebouwen enz.

Waarom kiezen voor onze op waterbasis gedragen Pur:

• Uw energiefactuur zal gevoelig lager zijn, aangezien een Purvloer

tot 20 procent beter isoleert.

• Bovendien zorgt Pur voor een gelijkmatige temperatuur in de

ruimte, omdat het de hele vloer enkele graden warmer maakt.

• Pur houdt vocht tegen, zodat het klimaat in de ruimte gezonder

wordt. En vocht is tevens een grote vijand voor het verwarmen

van een ruimte, dus m.b.v. Pur heb je minder energie nodig om

de ruimte te verwarmen.

• Pur is naadloos en kan op oneffen ondergrond geplaatst worden.

• Pur kan met eventueel beperkte diktes, toch nog een goede

isolatiewaarde behalen.

• En als laatste, maar zeker niet de minst belangrijke; onze

op waterbasis gedragen Pur is vrij van milieuonvriendelijke

gefluoreerde broeikasgassen! Dus geen aanwezigheid van

HFC, HCFC, COV of andere milieuonvriendelijke gassen! Door

afwezigheid van deze gassen is het ook niet mogelijk dat deze

achteraf ontsnappen en tot verlies leiden van de druksterkte.

Uit labotesten is gebleken dat bij gas gedragen polyurethaan

tussen de 5% tot 9% reductie kan ontstaan, terwijl dit bij

water gedragen polyurethaan op lange termijn maximum 1%

is. Uit deze labotesten is ook geconstateerd dat de water

gedragen polyurethaan zijn thermische waarde blijft behouden in

tegenstelling van de gas gedragen polyurethaan.

Freemac is gespecialiseerd in thermische en akoestische isolatie.

Dit zijn heel nuttige ingrepen. Niet alleen omdat ze uw wooncomfort

gevoelig verhogen, maar ook omdat ze de energiefactuur doen

verlagen.

Thermische isolatie

Is het tijdens de zomer te warm of in de winter te koud, wilt u

dat uw buitenmuren onaangename temperaturen buitenhouden?

Reken op Freemac voor doorgedreven thermische isolatie met de

beste producten.

Akoestische isolatie

Vervelend geluid afweren? Bijvoorbeeld van auto’s, treinen of

buren? Wij plaatsen isolatie die zowel akoestisch als thermisch

prima beschermt.

Isolatiemortel

Verder werken wij met Isololatiemortel; Door gecontroleerd EPSkorreltjes

te mengen met cement, water en speciale additieven wordt

een ultra-licht en thermisch goed isolerend beton gecreëerd: ISOMIX.

Deze isolatiemortel wordt vloeibaar aangebracht op vloeren om

leidingen mee uit vullen (Floormix) of op platte daken om een

helling te maken (Roefmix).

FREEMAC

Chape-, Isolatie- en

Purwerkzaamheden

Freemac bvba

Hoogstraatsebaan 182 • 2390 Malle

Tel 03 3117465 • GSM 0497 507465

info@freemac-bvba.be

www.freemac-bvba.be

36 i-magazines.be

RUWBOUW


BETON, WAT IS HET EN HOE WERKT HET?

DRUKKRACHT

Beton kan grote drukkrachten weerstaan, maar is niet goed

bestand tegen trekkracht, omdat het een korrelige structuur heeft.

De korrels (doorgaans grind en zand) worden bijeengehouden door

cement - de ‘lijm’ in het materiaal. De lijmsterkte van het cement

bepaalt in feite de trekkracht van het beton. Bij een te grote

trekkracht vormen zich scheuren in het materiaal.

Als er zich eenmaal een scheur gevormd heeft, gaat het van kwaad

tot erger, doordat de trekkracht zich rond de scheur concentreert –

daar is de balk dan immers op zijn smalst; de trekspanning ( kracht

per eenheid oppervlakte ) wordt steeds hoger. Het gevolg is het

bezwijken van de constructie.

Omdat staal goed trekkrachten kan opnemen, worden op de

plaatsen waar trekkrachten optreden stalen staven in het beton

opgenomen; de wapening. Wanneer de druk te hoog wordt en het

beton kan bezwijken, zal op die plaatsen drukwapening worden

aangebracht.

De trekkracht van beton wordt praktisch gelijk aan 0 genomen. Dit

heeft tot gevolg dat er, behalve in constructie-onderdelen die puur

in druk belast worden (zoals kolommen), bijna altijd wapening zal

zitten in een betonnen structuur.

In dergelijke structuren is scheurvorming in de zone met

trekspanningen normaal en duidt niet op het falen van de structuur,

mits de scheurwijdte niet te groot is (maximum zo’n 0.3mm).

TREKKRACHT

Als een betonnen balk of plaat op buiging belast wordt, ontstaan

plaatselijk trekkrachten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een

betonnen balk die op twee steunpunten rust. Door het eigen

gewicht en eventueel andere belasting zal de balk in het midden

doorbuigen. Daardoor treden aan de onderkant van de balk

trekkrachten op en aan de bovenkant drukkrachten. Als een balk

of plaat doorloopt over meerdere steunpunten, of aan het uiteinde

is ingeklemd, treedt rond die steunpunten of inklemmingen aan de

bovenkant trek op en aan de onderkant druk.

Het draagvermogen van de betonnen structuur neemt hierdoor niet

af, het staal neemt immers de trekspanning op, niet het beton.

MILIEUKLASSEN

Niet elke soort beton is geschikt voor elke omgeving. Als beton

bijvoorbeeld aan weer en wind wordt blootgesteld, moeten er

hogere eisen aan worden gesteld en voor bouwwerken die met

zeewater of strooizout in aanraking komen nog hogere. Daartoe

wordt beton ingedeeld in verschillende ‘beton milieuklassen’.

EEN AANNEMER IN INDUSTRIËLE BETONVLOEREN

Een aannemer in industriële betonvloeren. Deze kan zowel in woningen als in bedrijven en zowel binnen als buiten industriële

betonvloeren plaatsen. Bovendien is beton verkrijgbaar in alle denkbare kleuren, wat de keuzemogelijkheden groot maakt.

WAT IS EEN INDUSTRIËLE BETONVLOER PRECIES?

Betonvloer die door bepaalde machinale en handmatige bewerkingen

een zeer glad en effen uitzicht krijgen.

Deze noemt men eveneens “gepolierde vloeren”.

DE VELE VOORDELEN VAN EEN INDUSTRIËLE BETONVLOER

• gemakkelijk in onderhoud

• stofvrij

• ruime keuze in zowel opbouw als uitzicht

• er bestaan diverse soorten wapening

• men kan het naargelang de toepassing ruw,

antislip tot zeer glad afwerken

• in verschillende kleuren

• er is eveneens de mogelijkheid om de vloer in tegelvorm te

zagen en de voegen op te vullen met een elastische kit.

Dit gaat zowel over hangars of bedrijfshallen, maar ook over

gepolierde beton voor kelders van woningen of appartementen,

terrassen, opritten tot interieurbeton in huizen, lofts en zelfs

keukentabletten.

Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van de gepolierde of

gepolijste betonvloer, kan deze worden voorzien van traditionele

RUWBOUW

wapening, staalvezelwapening of kunststof/fiberwapening. De

drukvastheid waarin de gepolijste of gepolierde betonvloer gemaakt

wordt, is afhankelijk van de uiteindelijke bestemming.

Het storten van een betonvloer gebeurt in hoofdzaak met behulp

van een betonpomp. Na spreiding van het mengsel wordt het beton

manueel en mbv. een laser op de juiste hoogte gebracht. Dit kan

zowel horizontaal als onder een helling zijn.

MONOLIET AFWERKEN VAN BETONVLOEREN (OOK WEL

“VLINDEREN” OF “POLIEREN” GENOEMD)

Met deze manier van afwerken kan bij uw gepolierde of gepolijste

betonvloer een dicht en duurzaam glad oppervlak worden verkregen:

bij monolietvloeren wordt in één arbeidsgang na het storten en

verdichten, het oppervlak van de betonvloeren met stalen spanen

mechanisch geschuurd en afgepleisterd.

Er wordt dus geen afwerklaag of dekvloer toegepast. De gepolijste

of gepolierde betonvloer en het vloeroppervlak vormen zo één

monoliet geheel.

Deze wijze van afwerken heet daarom “monoliet afwerken”.

i-magazines.be 37


Vloerisolatie, chape- en vloerafwerking,

Nijverheidsstraat 8

2381 Ravels (Weelde)

T 014 883 445

tom@gt-foam.be

ISOLATIE

gespoten pur-hardschuim

VLOEREN

nieuwbouw en renovatie

WWW.GT-FOAM.BE

DIENSTEN


Chape • Tegelwerken • Isolatie • Vloeren

Natuursteen • Laminaat • Parket

Badkamer renovatie

...perfecte samenwerking... Van Lommel Ludo

Bvba Van lommel

Boskant 32

2275 Lille

014 88 11 10


NIEUWE VLAAMSE DAKISOLATIENORM VANAF 1 JANUARI 2015

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse Dakisolatienorm in het leven geroepen, welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn.

Stapsgewijs zal het ontbreken van (of een tekort aan) dakisolatie zwaarder doorwegen in de evaluatie van de woningkwaliteit.

Vanaf 2020 zal een woning zelfs ongeschikt verklaard kunnen worden op basis van het ontbreken van dakisolatie, waardoor deze

woning niet meer verhuurd mag worden. Het is aan te raden om nu reeds in te spelen op deze nieuwe norm door nu te isoleren.

Subsidies en fiscale voordelen kunnen nu nog verkregen worden, maar zullen in de loop van de jaren sterk afnemen.

Hieronder verduidelijken we wanneer deze norm van toepassing is, hoe de dakisolatie geëvalueerd zal worden (wie doet dat,

hoeveel dakisolatie moet er minstens zijn, hoe wordt er gestraft,…). Tot slot gaan we na welke subsidies en fiscale voordelen er

momenteel zijn en hoe deze in de tijd zullen evolueren. Via enkele nuttige links onderaan vindt u meer informatie.

TOEPASSING

De Vlaamse Dakisolatienorm zal gelden voor alle zelfstandige

woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. Dat wil zeggen:

eengezinswoningen, studio’s en appartementen die verhuurd

worden of bewoond worden door de eigenaar. Met andere

woorden: alle woongelegenheden in Vlaanderen. Uitzondering:

studentenkamers en leegstaande woningen.

De praktijk zal echter uitwijzen dat woningen die verhuurd worden

én waar de wooninspectie moet langskomen, m.a.w. woningen

waar de woonkwaliteit zeer sterk betwijfeld wordt, zullen getoetst

worden aan de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat heeft het VEA, d.i.

het Vlaams Energieagentschap, informeel bevestigd.

CONTROLE

Het VEA is nog op zoek naar een manier waarop de Vlaamse

Dakisolatienorm zal gecontroleerd worden. Momenteel zijn

er al twee partijen die dakisolatie controleren, namelijk de

energiedeskundige en de wooninspecteur. De energiedeskundige

komt ter plaatse wanneer een woning te koop of te huur wordt

gesteld voor het opstellen van het energieprestatiecertificaat (EPC).

De wooninspecteur wordt opgeroepen indien de woning van zeer

dubieuze kwaliteit is.

Er wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen ter

controle van de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat betekent dat er

vanaf 1 januari 2015 alleen strafpunten worden toegekend als:

• het Energieprestatiecertificaat (EPC) een feitelijk vastgestelde

R-waarde vermeldt dat lager is dan 0,75 m²K/W. Er wordt geen

rekening gehouden met ‘dakisolatie onbekend’.

Wie zijn wij?

• Met een zeer ruime ervaring in de bouw en met een grote motivatie voor goed

werk, is mijn bedrijf gegroeid tot een kleine KMO.

• Ik werk met mensen uit eigen streek en volg dagelijks de werken zelf op.

Wat doen wij?

• Bouwen en verbouwen van gezinswoningen en appartementen.

• Meewerken van eigenaars is mogelijk.

• Plaatsen van bekistingen en beton.

• Van tradioneel metsen, dunbedmortel tot lijmen van gevelsteen.

• Plaatsen van regen en septische putten, infiltratie systemen en zuiveringsstations.

Waarom kiezen voor ons?

• Omdat bouwen aan jullie droom onze passie is.

• Met een luisterend oor voor de wensen van de bouwheer.

• Professioneel advies.

Vispluk 8a,

2290 Vorselaar

Tel: 0474/67.92.34

dimitri.paepen@telenet.be

40 i-magazines.be

RUWBOUW


• uit feitelijke vaststellingen van de technische onderzoeker

woningkwaliteit blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is.

De technische onderzoeker woningkwaliteit zal dit alleen zelf

beoordelen als het EPC niet beschikbaar is of als het EPC enkel

een default-waarde vermeldt.

• Waarschijnlijk om reden dat de energiedeskundige en de

wooninspecteur momenteel de enige kanalen zijn voor controle

van de dakisolatienorm, geeft het VEA informeel mee dat deze

norm zich in de praktijk zal beperken tot huurwoningen waar de

wooninspectie is moeten langsgaan.

Bovendien mogen beide partijen geen destructief onderzoek doen

om de aanwezigheid van dakisolatie te constateren. Als met andere

woorden een dak volledig afgewerkt is en nergens de dakconstructie

nog geïnspecteerd kan worden, zal de aanwezigheid van dakisolatie

als ‘onbekend’ opgevat worden en dus geen problemen geven in de

evaluatie van de woningkwaliteit.

VOLDOENDE ISOLATIE

De Vlaamse Dakisolatienorm evalueert een dak als ‘voldoende

geïsoleerd’ indien de R-waarde van de isolatie, m.a.w. de

warmteweerstand, groter is dan 0,75m²K/W. Naargelang het type

materiaal, komt deze R-waarde overeen met een dikte van 3 à 4cm,

zie onderstaande tabel.

De warmteweerstand of R-waarde van een materiaal, uitgedrukt in

m²K/W, is afhankelijk van zijn dikte d, uitgedrukt in m, en van zijn

isolatiewaarde, uitgedrukt in W/mK: R=d/

Met andere woorden: hoe groter de dikte van een isolatielaag, hoe

hoger de warmteweerstand. Hoe hoger de isolatiewaarde van het

materiaal (slechter dus), hoe lager de weerstand tegen warmtedoorgang.

Materialen waarvan de isolatiewaarde (dit is de-waarde) hoger is

dan 0,10 W/mK, worden niet als ‘isolatiemateriaal’ beschouwd.

Wanneer een zolder onverwarmd en onbewoond is, zal de zoldervloer

als ‘dak’ beschouwd worden.

STRAFPUNTENSYSTEEM

In 2001 werd de Vlaamse Wooninspectie opgericht. Deze instantie

kijkt erop toe dat alle woningen aan een minimale kwaliteitsvereiste

voldoen en zorgen, indien nodig, voor strafrechtelijke handhaving.

Zij werken volgens bepaalde prioriteiten, zodat de meest extreme

gevallen zullen worden aangepakt.

Deze wooninspectie zal in zijn technisch verslag notie maken van het

feit of er dakisolatie aanwezig of niet. Het zal nog niet meespelen

in de totale evaluatie van de woning. Vanaf 2015 zal dakisolatie

wel opgenomen worden in de het technisch verslag en dus wél

doorwegen op de evaluatie van de woningkwaliteit.

De wooninspectie werkt voor de evaluatie van een woning volgens

een strafpuntensysteem. Elk item dat representatief is voor de

woningkwaliteit krijgt een bepaalde quotatie. Vanaf 15 strafpunten

wordt een woning ongeschikt verklaard, waardoor ze niet meer

verhuurd zal kunnen worden.

Terzijde: ‘ongeschikt’ is minder streng dan ‘onbewoonbaar’, waarbij

de bewoners meteen de woning moeten verlaten en de eigenaar

strenger vervolgd zal worden.

Bron: vlaanderen.be

info@jevanechelpoel-bouw.be

RUWBOUW

i-magazines.be 41


PREMIES VOOR NIEUWBOUW

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Dan vraagt u zich misschien af of er premies of voordelen zijn waarvan u kan

genieten. Een ‘nieuwbouwpremie’ bestaat niet, maar wie een extra inspanning levert om energiezuining te bouwen kan wel genieten

van een aantal voordelen.

PREMIES EN VERMINDERINGEN VOOR ENERGIEZUINIGE

NIEUWBOUWWONINGEN

Wanneer u een nieuwe woning wilt bouwen, dan moet die woning

energiezuinig zijn en minimum aan de wettelijke energienorm (E-peil)

voldoen. Beantwoordt het toegekende E-peil van uw woning aan de

norm, dan krijgt u automatisch een vermindering van de onroerende

voorheffing. Bouwt u nog zuiniger dan de norm. Dan kan u bij uw

netbeheerder een premie aanvragen.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een

energiezuinige nieuwbouwwoning

• Enkel voor nieuwbouw

• Ook voor tweede verblijf

Wanneer uw woning aan de wettelijke norm voldoet krijgt u

automatisch een vermindering toegekend.

E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

• Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Wanneer het energieverbruik van uw nieuwbouwwoning aanzienlijk

lager is dan de wettelijke norm, dan kan u bij uw netbeheerder een

premie aanvragen.

PREMIES VOOR EEN WARMTEPOMP EN ZONNEBOILER

Wanneer u een nieuwe woning bouwt kan u overwegen om een

warmtepomp te plaatsen. Dit is een milieuvriendelijk alternatief voor

een klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de

grond, het water of de lucht. De netbeheerders geven een premie

voor het plaatsten van een warmtepomp. Maar informeer zeker ook

eens bij uw gemeente of provincie. Misschien geven zij ook nog

extra premies.

Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp in woningen

of appartementen

Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een

warmtepomp, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd

aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag

uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler in woningen

of appartementen

Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een

zonneboiler, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd

aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag

uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

www.bouwopmaat.be

Bouw Op Maat BVBA is een geregistreerde

(02 10 10) aannemer met als specialisatie

ruwbouwwerken.

Onze jarenlange ervaring in de bouwsector

en continue bijscholing op vlak van energienormering

en andere sectorspecifieke

nieuwigheden garanderen U de meest

hoogstaande kwaliteit van uitvoering tegen

een scherpe prijs.

Wenst U onze referenties te bekomen of heeft

U interesse in een offerte voor uw nieuwbouwof

renovatieproject?

Contacteer ons dan vrijblijvend:

Bouw Op Maat BVBA

Vierselsebaan 16 • 2280 Grobbendonk

M: +32 (0) 488 14 60 66 • F: +32 (0) 14 71 52 36

E: info@bouwopmaat.be

Gecertifieerd door de Bouwunie als

“energiebewuste aannemer”: www.vinduwaannemer.be

42 i-magazines.be

RUWBOUW


BELASTINGVERMINDERING VOOR INBRAAK- EN

BRANDPREVENTIE

Gaat u een nieuwe woning bouwen? Beveilig uw woning dan goed

tegen brand en inbraak. U kan een deel van de kosten in mindering

brengen van uw belastingen.

Belastingvermindering voor beveiligen van woningen

• Vermindering tot 760 euro

Voor een hele lijst van investeringen voor de preventie van brand

en inbraak kan u een belastingvermindering krijgen van 30% op

de gemaakte kosten.

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

Voor de bouw van uw woning bent uw waarschijnlijk een hypothecaire

lening aangegaan. Maar wat als u plots onvrijwillig werkloos wordt?

WEBSITES

www.premiezoeker.be

www.energiesparen.be

Verzekering gewaarborgd wonen

• Gratis

Wanneer u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt, dan

betaalt de verzekering gewaarborgd wonen tijdelijk een deel van

uw lening af. De Vlaamse overheid biedt deze verzekering gratis

aan aan wie werkt en een hypothcaire lening heeft afgesloten.

Nieuwbouw • renovaties •

verbouwingen • herstellingswerken •

van afbraak tot volledige afwerking in

overleg met bouwheer en architect •

ruim 110 jaar ervaring

Langenheuvel 80

2288 Bouwel

tel. 014 51 56 68

gsm 0495 43 39 76

fax 014 71 33 18

torfs.vandenbergh@telenet.be

RUWBOUW

i-magazines.be 43


BOUWBEDRIJF HENS STAN & CO BVBA

Bouwwerken Hens Stan & Co BVBA is opgericht in 1996 door Stan Hens. Hij is begonnen met het bouwen van kleine eengezinswoningen

en is uitgegroeid tot een familiebedrijf dat uiteenlopende projecten aankan. Gaande van het bouwen van kleine tot grote eengezinswoningen,

bouwen van appartementen, uitvoeren van kleine en grote verbouwingen en karweiwerken. Dit samen met een team van gemotiveerde

en ervaren vaklui.

Binnenweg 10, 2288 Bouwel

Tom Hens en Herman Hens nemen de dagelijkse leiding op de

werf voor hun rekening. Zij staan erop dat alles met de grootste

nauwkeurigheid en zorg voor een kwalitatieve uitvoering gebeurt.

Door de jaren heen is de bouwtechniek sterk geëvolueerd. Wij

vinden het als bedrijf belangrijk om hierin mee te groeien.

Zo kunnen wij onze klanten een ruime keuze bieden gaande

van traditionele metselwerken, lijmen en metselwerken met

dunbedmortel.

Vlotte communicatie, ervaring, kwaliteitsvolle realisatie zijn de

troeven waar wij garant voor staan.

Wij maken gratis en geheel vrijblijvend onze beste offerte voor u op.

Voor contact kan u steeds terecht op ons volgend emailadres:

hens_stan@hotmail.com, vast nummer: 014/51.62.30 en gsm

nummer: 0476/25.03.73

Om u nog een beter beeld te geven van ons bedrijf bezoek zeker

onze facebookpagina.

44 i-magazines.be

RUWBOUW


ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (EPB) VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan,

moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en

Binnenklimaat’.

VOOR NIEUWBOUW GELDEN ER EPB-EISEN OP VLAK VAN:

• thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het

gebouw), U- en R-waarden.

• energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming,

minimumaandeel hernieuwbare energie.

• binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op

oververhitting.

VOORWAARDEN

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle

werkzaamheden aan gebouwen:

• die kaderen in een vergund geheel waarvoor een

stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een

melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 (dus ook op

de niet-vergunningsplichtige werken die samen met de

vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd)

• én die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen,

werken, sporten, logeren, verzorgd worden, inkopen doen, hun

vrije tijd doorbrengen, ...

Dat kunnen dus zowel woningen als niet-woningen zijn.

De EPB-eisen (externe website) zijn niet voor alle gebouwen

dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is

afhankelijk van de:

• bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er

andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw,

ziekenhuis, horeca, winkels, ...)

• aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen

dan bijvoorbeeld voor renovatie)

• datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige

vergunning.

PROCEDURE

Tijdens het bouwproces moeten er een aantal stappen gevolgd

worden. Er zijn verplichtingen voor de aangifteplichtige (externe

website) (bouwheer of opdrachtgever van het bouwproject), voor de

architect en voor de verslaggever.

VÓÓR DE WERKEN

• Vóór de start van de werkzaamheden moet u als aangifteplichtige

een verslaggever aanstellen. Die verslaggever kan de

ontwerpende architect van het gebouw zijn, maar ook een

andere architect of ingenieur.

• Vóór de start van de werken moet de verslaggever een

voorafberekening maken om te controleren of er met de

vooropgestelde maatregelen aan de EPB-eisen voldaan zal

worden. De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de

startverklaring) op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de

offertes, ...

Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de

overheid. Die voorafberekening moet als startverklaring voor

aanvang van de werken elektronisch ingediend worden bij het

Vlaams Energieagentschap (VEA). Als de voorafberekening

toont dat op basis van het ontwerp de eisen niet behaald

worden, maakt de verslaggever één voorstel op waarmee

de eisen wel worden behaald. Het staat de aangifteplichtige

vrij om dat voorstel uit te voeren en bepaalde materialen en

installaties al dan niet bij te sturen om aan de eisen te voldoen.

De elektronische startverklaring vermeldt de startdatum van het

werk en is ook het bewijs van aanstelling van de verslaggever.

TIJDENS DE WERKEN

• Tijdens het uitvoeren van de werken worden alle zaken die de

thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat

van het gebouw beïnvloeden nauwkeurig bijgehouden. In deze

fase behoudt de aangifteplichtige de vrijheid om bepaalde

materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect

merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie)

de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat

melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

NA DE WERKEN

• U moet als aangifteplichtige aantonen dat het gebouw in orde

is met de energieprestatieregelgeving en voldoet aan de EPBeisen.

De verslaggever maakt daarvoor een berekening (de EPBaangifte)

op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,

... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de

overheid. Deze EPB-aangifte moet tijdig ingediend worden bij

het Vlaams Energieagentschap.

• Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap

is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte

energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw af. Dat certificaat

bestaat alleen voor gebouwen waarvoor een E-peil-eis geldt

(dus voor nieuwbouw en niet voor verbouwingen).

BOETE

De aangifteplichtige kan een administratieve boete (externe

website) krijgen als

• de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend

• de epb-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend (na aanmaningsbrief)

• als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de

overtreding, hoe hoger de boete.Ook de verslaggever kan een

boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt

met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

WEBSITES

• EPB - Energieprestatieregelgeving voor bouwers

www.energiesparen.be

Bron: vlaanderen.be

RUWBOUW

i-magazines.be 45


DE RENOVATIEPREMIE WIJZIGT VANAF 1 NOVEMBER 2014

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen:

u krijgt dezelfde premie, enkel later.

WAT VERANDERT ER?

• De Vlaamse renovatiepremie wordt een belasting vermindering

die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet

uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw

premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij

uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u

dan in 3 schijven toegekend.

• De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze

belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt

aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie.

Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt

uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014.

• Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer

van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een

overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen

aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan

in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Vaak gestelde vragen:

Hoe wordt een aanvraag voor de renovatiepremie, ingediend

voor 1 november, behandeld?

Alle aanvragen ingediend voor 1 november 2014 worden behandeld

als aanvragen voor een renovatiepremie, die als een eenmalige

premie zal worden uitbetaald.

De juiste aanvraagdatum wordt bepaald door de poststempel van

de zending of de datum van afgifte in één van onze provinciale

diensten. Om zeker te zijn van een tijdige aanvraag - dus vóór

1 november 2014 - kunt u best de aanvraag per aangetekende

zending versturen en het afgestempelde bewijs van verzending te

bewaren tot Wonen Vlaanderen de ontvangst van uw aanvraag

bevestigt.

Kan men vanaf 1 november al een nieuwe aanvraag voor de

renovatiepremie doen voor het fiscale voordeel?

Na 31 oktober kunt u geen geldige aanvraag meer doen. U zult

moeten wachten op de nieuwe regeling om een nieuwe aanvraag

te doen.

U kunt wel uw e-mailadres opgeven. Wonen Vlaanderen zal u dan

tijdig informeren over het nieuwe systeem.

46 i-magazines.be

RUWBOUW


Wat doet Wonen Vlaanderen met de aanvragen voor de

renovatiepremie die na 1 november toekomen?

Aanvragen vanaf 1 november worden teruggestuurd met de nodige

informatie over de wijziging van de regeling. De aanvrager kan

op de website van Wonen Vlaanderen zijn e-mailadres opgeven

zodat Wonen Vlaanderen hem tijdig kan meedelen wanneer hij een

nieuwe aanvraag kan doen.

Welk inkomensjaar hanteert men vanaf 1 november 2014

voor de aanvragen van de renovatiepremie?

De Vlaamse regering wil iedereen die nu in aanmerking komt voor

een renovatiepremie het fiscale voordeel toekennen, ook al kan

hij in de tussenperiode geen aanvraag indienen. Aangezien men

het fiscale voordeel pas medio 2015 kan aanvragen, komen er

maatregelen om de overgang tussen beide systemen te regelen.

Komen mensen die geen belastingen betalen ook in

aanmerking voor een fiscaal voordeel?

Ja, de nieuwe regeling is een belastingkrediet. Als u geen

belastingen betaalt, wordt het voordeel u uitbetaald.

Wat indien beide partners feitelijk samenwonen en een

afzonderlijke aangifte in de personenbelasting doen?

De praktische modaliteiten voor dergelijke aanvragen moet de

Vlaamse regering nog uitwerken.

In de persmededeling van 03-10-2014 stelt minister Homans

het volgende: “Het systeem wordt nu grondig hervormd. De

tegemoetkoming zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van

een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie

jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere

‘terugbetalingsschijven’. Een uitzondering daarop geldt als de

woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.” Wat bedoelt

de minister hier met de uitzondering voor sociale verhuurkantoren

(SVK’s)?

Verhuurders die hun woning verhuren aan een SVK vallen niet

onder de bewoningsplicht, zij moeten hun woning gedurende een

periode van 9 jaar verhuren aan een SVK.

Kan men het fiscale voordeel terugvorderen als de woning

wordt verkocht in de periode van de 3 jaar waarin dit fiscale

voordeel geldt?

Over de eventuele terugvordering van al uitbetaalde fiscale

voordelen is nog niets geregeld. De Vlaamse regering onderzoekt

dit momenteel.

Wat indien een SVK een overeenkomst heeft met de eigenaar

om de werken zelf uit te voeren en te prefinancieren?

Onder de huidige regelgeving wordt de premie uitbetaald aan de

aanvrager-eigenaar of rechtstreeks aan het SVK als de eigenaar

hierover een overeenkomst heeft afgesloten met het SVK. De

renovatiepremie wordt onder de nieuwe regeling een fiscaal

voordeel, zodat het voordeel altijd rechtstreeks toekomt aan de

eigenaar. Het staat partijen uiteraard vrij hier onderling een regeling

over te treffen.

Ik heb een contract met een aannemer die de werken in

november/december uitvoert. Wat moet ik doen?

Zolang de nieuwe regeling nog niet geldt - dat is pas voor medio

2015 - kan men op geen enkele manier een aanvraag indienen. In

dat geval is het dus aangewezen alle facturen van de uitgevoerde

werken bij te houden tot de nieuwe regeling er is. Ondertussen kan

ALGEMENE DAK- EN ZINKWERKEN

Wij voeren dakwerken uit over heel België

pannen, tegelpannen, kunststof leien,

natuur leien, hanggoten, afvoerbuizen,

platte daken met roofing, isolatie werken

en zinkwerken zoals staande naad,

zink cassettes in allerlei vormen.

Dakwerken Herremans Kid BVBA

Vlimmersebaan 136 unit 15

2275 Lille

Tel 014/883599 • Fax 014/651298

Email: Info@dakwerkenherremanskid.be

Website: www.dakwerkenherremanskid.be

RUWBOUW

i-magazines.be 47


www.architect.be


men wel zijn e-mailadres op de website van Wonen Vlaanderen

opgeven, zodat men een bericht krijgt wanneer een nieuwe

aanvraag mogelijk is.

Ik ben met mijn werken begonnen in september en ze duren

tot het eind van het jaar. Komt een deel ervan in aanmerking

als ik nog de aanvraag doe voor 1 november?

Ja, als u de aanvraag doet voor 1 november voor de werken die

werden uitgevoerd en gefactureerd voor 1 november voor een

totaal bedrag van minstens 10.000 euro.

Let wel: U kan voor dezelfde woning maar één maal per 10

jaar een aanvraag doen. Voor de facturen vanaf 1 november

zal u dus niet meer kunnen genieten van de renovatiepremie/

belastingvermindering. U kan er ook voor opteren alle facturen bij

te houden en uw aanvraag in te dienen onder de nieuwe regeling.

Gemeenten geven vaak aanvullende premies op de

renovatiepremie. Krijgen zij nog lijsten van de recht hebbenden?

De aanvragen zullen ook onder de nieuwe regeling ingediend

worden bij Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal dus ook

onder de nieuwe regeling lijsten van de rechthebbenden kunnen

overmaken aan de gemeenten.

Hoe werkt het systeem van de belastingvermindering?

Vanaf welk bedrag op het aanslagbiljet wordt de

belastingvermindering berekend: is dat op dezelfde wijze

als de woonbonus?

De belastingvermindering is op jaarbasis 1/3 van het door het

agentschap berekende bedrag, ongeacht de grootte van dat bedrag.

Aangezien het globale belastingvoordeel maximaal E10.000 is, is

het maximale fiscale voordeel op jaarbasis E3.333.

Kan men zelf kiezen over de spreiding over drie jaar, of is

de maximale vermindering per jaar beperkt tot een bepaald

bedrag?

Men kan niet kiezen. Het globaal berekende voordeel wordt door

drie gedeeld. Dat bedrag zal elk jaar in mindering gaan van de

belastingen.

Als men geen of weinig belastingen betaalt de fiscus het volledige

bedrag of het saldo terug via een belastingkrediet.

Ik heb reeds een renovatiepremie gekregen: kan ik opnieuw

een beroep doen op de belastingvermindering?

Net als bij de renovatiepremie kan men geen belastingvermindering

of belastingkrediet krijgen als men de voorbije tien jaar al een

renovatiepremie heeft gekregen.

Opgelet: als u nog voor 1 november 2014 een aanvraag indient

die wordt goedgekeurd, komt u volgend jaar dus niet meer in

aanmerking voor een belastingvermindering.

De vorige eigenaar van mijn woning heeft al een

renovatiepremie gekregen. Kan ik aanspraak maken op een

belastingvermindering?

Net zoals bij de renovatiepremie kunt u ook geen belastingvermindering

krijgen als er voor uw woning reeds een renovatiepremie

werd verleend in de voorbije tien jaar, ook al was dit dan aan de

vorige eigenaar.

Bron: wonenvlaanderen.be

Bergen 21

2270 Herenthout

Tel. en fax: 014 70 34 60

van.de.poel1@telenet.be

RUWBOUW

i-magazines.be 49


DAKCONSTRUCTIE

Een dakconstructie is een samenstelling van balken van hout, staal, gewapend beton of voorgespannen beton, platen van gewapend

beton of andere materialen, zonder de dakbedekking, die samen sterk genoeg zijn om alle belastingen zoals eigen gewicht, sneeuw,

wind te kunnen dragen, zonder dat de constructie bezwijkt.

EISEN

Prestaties die van een dak geëist worden, anders dan de

constructieve, zijn onder meer:

• bestand tegen weersinvloeden zoals regen, (stuif)sneeuw en wind;

• beperking van warmte-overdracht (isolatie) of het omgekeerde;

• weerstand tegen belasting van vocht en waterdamp vanuit de

onderliggende ruimte;

• weerstand tegen geluidsbelasting van buiten;

• beperking van de brandgevaarlijkheid van het dak;

• esthetische waarde van de constructie, met name bij ziende

kappen.

DAKVORM

Een dakvorm is afhankelijk van de toe te passen dakbedekking, de

vorm van de plattegrond van de te overkappen ruimte, het gebruik

van de ruimte vlak onder de kap en de gestelde esthetische eisen.

Grofweg zijn twee dakvormen te onderscheiden: hellende en platte

daken. Binnen de hellende daken komen meerdere vormen voor,

die ook samengesteld kunnen zijn.

LESSENAARSDAK

Een lessenaarsdak is een dakvorm die bestaat uit slechts één

dakvlak of dakschild, dat onder een zekere helling is aangebracht.

Het is daarmee naast het platte dak de eenvoudigste afdichting van

een gebouw. Er is slechts aan de laagste zijde een dakgoot nodig

om het hemelwater op te vangen en af te voeren via het riool.

ZADELDAK

Een zadeldak bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste hellende

dakschilden boven twee evenwijdige muren, de andere muren

worden tot onder of even boven de dakschilden opgetrokken. Dit

type dak is, vanwege zijn eenvoud, het meest voorkomende type

dak in Nederland en België, met name in de traditionele bouw.

Minder algemeen zijn kerktorens met een zadeldak, de

zadeldaktorens.

Een zadeldak, met dakpannen gedekt, wordt opgebouwd uit

onder andere:

• spanten met gordingen;

• het dakbeschot;

• de pannenlatten op tengels voor de dakpannen.

WOLFSDAK

Een wolfsdak of wolfdak is een zadeldak, met twee afgeschuinde

vlakken aan de korte zijden. Deze afgeschuinde vlakken worden

ook wel wolfseinden of wolfeinden genoemd. De helling van

deze uiteinden is vaak steiler dan die van de aangrenzende grote

dakvlakken. Het werkwoord afwolven wat afschuinen van het einde

van een zadeldak is, ligt hier aan ten grondslag.[1]

Omdat de uiteinden van een wolfsdak in het oog vallen, werden

deze vaak versierd met een piron.

Reeds 2x uitverkozen tot de renovatiespecialist!

Nieuwbouw • Daken • Renovatie

Klinkerwerken • Rioleringswerken

Hoevestraat 20

2280 Grobbendonk

België

+32 494 11 83 09

pavel.horemans@outlook.com

50 i-magazines.be

RUWBOUW


DAKWERKEN VAN LOY LUC

“Niets beloven wat je niet kan waarmaken”: dat is het adagio van

Luc Van Loy, de drijvende kracht achter Van Loy Luc bvba.

De creativiteit van een ontwerp krijgt pas zijn echte waarde wanneer

het vakkundig wordt gerealiseerd.

Wij zijn een bedrijf dat reeds 25 jaar gespecialiseerd is in alles wat

met “dak” te maken heeft.

Van dakgoten, dakbedekking, timmerwerken tot het volledige

concept, kan u bij ons terecht.

Voor uw nieuwbouwproject alsook voor de renovatie van uw dak.

Pannen, leien, zinken dakbedekking, platte daken in roofing of

rubber het kan allemaal. Ook gevelbekleding in zink, volkern, hout

etc. kan door ons verzorgd worden.

Kortom, uw volledige dak van A tot Z, wordt door ons gerealiseerd.

Om onze klanten helemaal van het nodige wooncomfort te laten

genieten zorgen wij eveneens voor CV instalatie’s, sanitaire

installaties en ventilatie systemen.

Elk project is voor Van Loy Luc bvba een persoonlijke uitdaging,

maar verdient diepgang tot in het kleinste detail. Het is Van Loy

Luc bvba zijn doel om uw ogen te laten afdwalen naar een liefdevol

resultaat en begrippen als soliditeit, geborgenheid en afscherming

van het privé-leven te creëren.

Er worden enkel kwaliteitsproducten gebruikt en geven garantie op

de uitgevoerde werken. Gevraagd naar het recept van dit succes,

luidt het antwoord heel eenvoudig : men moet als bedrijf goed

weten wat renoveren, bouwen en verbouwen betekend en perfectie

aanvoelen als een tweede natuur.

Het is alom bekend dat de Belg geboren wordt met een baksteen

in de maag. Het is daarom van kapitaal belang om ondersteuning

te bieden met een aantal teams van ervaren mensen die allerlei

werken aankunnen, van bijgebouwen tot een volledige woning,

uiteraard voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Want kwaliteit hoeft niet gekoppeld te worden aan de omvang van

het project. Klein is evenmin synoniem van banaal en wij hebben

geleerd om creatief om te gaan met gestelde beperkingen.

Ook met een vrij beperkt budget kunnen we kwaliteit bieden, dat

is precies waar wij ons als specialist door onderscheiden. Een

belangrijke stelling is dat “mooi” niet meer hoeft te kosten dan

“lelijk” of doordeweeks.

Een goede uitvoering staat of valt met de vakmensen die voor de

uiteindelijke realisatie instaan, Van Loy Luc bvba gaat dan ook veel

verder dan het strikte werk.

VAN LOY LUC DAKWERKEN

CV instalatie’s, sanitaire installaties

en ventilatie systemen.

Olenseweg 85 • 2260 Westerlo

T. en F 014 26 43 90

lucvanloy@telenet.be

RUWBOUW

i-magazines.be 51


VERVECKEN WILFRIED BVBA

SCHRIJN-, DAK- EN TIMMERWERKEN

Wie zijn wij?

• Ik heb een levenslange ervaring in de bouw en een grote

motivatie voor goed werk

• Ik werk met mensen uit eigen streek en help dagelijks op de

werven

Wat doen wij?

• Schrijnwerken

• Timmerwerken

• Dakbedekking en isolatie

• Veranda’s

• Ramen en deuren in hout , alu en pvc

• Poorten en tuinhuisjes

• Binnenafwerking: trappen, binnendeuren, kasten

Waarom kiezen voor ons?

• Omdat bouwen aan jullie droom onze passie is.

• Met een luisterend oor voor de wensen van de bouwheer

• Professioneel advies

• Snelle service na verkoop

• Reparaties worden spoedig opgevolgd

• Gratis prijsofferte

Vervecken Wilfried bvba

Stuyktstraat 2

2430 Eindhout (Laakdal)

Gsm: 0475/95 21 75

info@verveckenwilfried.be

• Schrijnwerken

• Timmerwerken

• Dakbedekking en isolatie

• Veranda’s

• Ramen en deuren in hout,

alu en pvc

• Poorten en tuinhuisjes

• Binnenafwerking:

trappen, binnendeuren,

kasten

RUWBOUW

i-magazines.be 53


i-magazines.be

AFWERKING


A.D BVBA ALGEMENE BINNEN EN BUITENSCHRIJNWERKERIJ

A.Dbvba opgericht door zaakvoerder Aubroeck Dominic en gegroeid tot algemene schrijnwerkerij met eigen werkhuis en toonzaal

te Laakdal.

Wij werken zowel in onderaanneming als ook voor particulieren.

Nadat u ons contacteert komen wij graag ter plaatsen voor de

opmetingen en bespreking van uw opdracht. Hierna leveren wij

vrijblijvend advies en een gedetailleerde prijsopgave.

Na goedkeuring van de offerte kunnen wij overgaan tot uitvoering.

Alle plaatsingen en afwerkingen gebeuren door ons eigen team van

gekwalificeerde werknemers.

Als u kiest voor AD dan kiest u voor:

• reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• een topteam waaronder meewerkende patron en

gekwalificeerde werknemers

• steeds up to date met de nieuwe producten

• echte vakmanschap

GEVELBEKLEDING:

U kan bij ons terecht voor allerlei soorten gevelbekleding o.a

werken we met volgende materialen: rockpannel,eternit,deceunin

ck,red ceder

DAKWERKEN:

Ook zijn we gespecialliseerd in dakwerken wij leveren EN plaatsen

ook dakspanten.

Afgewerkt met de nodige spanstukken,trekkers,bandijzer enz..

Als ook het onderdak van verschillende merken.

Ook al de bijhorigheden zoals dakkappels,veluxramen en

bekledingswerken behoren tot ons gamma.

BINNENSCHRIJNWERK

(ramen,deuren,trappen,parket,plafonds,kasten,..)

U kan bij ons naar u wens u trappen en deuren laten maken.

ook zijn wij erkende plaatser voor brandwerende deuren dit met

attest.

Inbouwkasten kan op maat gemaakt worden.

HOUTSKELETBOUW

ADbvba is gespecialiseerd in het fabriceren en plaatsen van

houtskeletbouw.

Dit naar u wensen en de huidige verplichte normen inzake

winddichtheid uitgevoerd.

Binnenkant kan afgewerkt worden naar keuze

Buitenkant werken we af met het door u gekozen plaatmateriaal of

bekledingsmateriaal waaronder bv red ceder of thermowood

BIJGEBOUWEN/CARPOORTS

kan volgens u wensen uitgevoerd worden zowel in eiken hout als

gelamineerd hout.

Bezoek ons op www.adbvba.be

56 i-magazines.be

AFWERKING


PREMIES VOOR RAMEN (GLAS EN SCHRIJNWERK)

In uw woning kan veel warmte verloren gaan via de ramen.

Door enkele beglazing of gewoon dubbel glas te vervangen door

hoogrendementsglas, kan u heel wat energie besparen. U kan

alleen het glas zelf vervangen, maar soms is het beter om ook

het schrijnwerk en dus het volledige raam te vervangen. U kan de

terugverdientijd van een investering in hoogrendementsbeglazing

berekenen via de energiewinstcalculators.

Investeert u in hoogrendementsbeglazing in een bestaande woning

of appartement (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari

2006)? Dan kan u in aanmerking komen voor deze premies van uw

netbeheerder:

• Als u de werken laat uitvoeren door een aannemer, kan u een

Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas krijgen

van :

o 12 euro per m² (U-waarde van het glas is maximaal 1,1) bij

de vervanging van enkel glas

o 15 euro per m² (U-waarde van het glas is maximaal 0,8) bij

de vervanging van enkel of dubbel glas.

• Als u ook het schrijnwerk laat vervangen (de volledige ramen,

dus niet alleen het glas) én de muren laat isoleren waarin die

ramen zitten, krijgt u vanaf 2014 een hogere premie voor de

ramen (48 of 60 euro per m²) met de Combinatiepremie van de

netbeheerder voor gelijktijdige investering in raamvervanging en

muurisolatie.

Als u zowel het glas als het schrijnwerk vervangt in een woning

die minstens 25 jaar oud is, kan uw investering in aanmerking

komen voor de renovatiepremie. Deze premie is afhankelijk van uw

inkomenssituatie. Daarnaast moet u voor minstens 10.000 euro

(exclusief btw) aan facturen kunnen voorleggen uit één of meer van

de acht vastgelegde categorieën van verbouwingswerken.

Voor kleinere investeringen kan un in aanmerking komen voor de

verbeteringspremie, als u zowel het glas als het schrijnwerk van uw

ramen vervangt en uw woning minstens 25 jaar oud is. Of u deze

premie krijgt, hangt af van uw inkomenssituatie.

Sommigen gemeenten en provincies geven ook premies voor de

plaatsing van hoogrendementsglas. Met ‘Zoek uw subsidie’ op

energiesparen.be (externe website) krijgt u een handig overzicht

van alle premies waarvoor u in aanmerking komt.

PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR

HOOGRENDEMENTSGLAS (IN EEN BESTAANDE WONING

OF APPARTEMENT)

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing

laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van

uw netbeheerder. Het kan gaan om de vervanging van enkel of

dubbel glas. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

Als u in 2014 muurisolatie laat plaatsen én de volledige ramen in die

muren vervangt (door ramen met hoogrendementsglas), dan is de

Combinatiepremie interessanter: de premie voor raamvervanging is

in die combinatiepremie vier keer zo hoog als in deze premie voor

hoogrendementsglas.

Voorwaarden

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) is

bepalend voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie.

Voor een eindfactuur van 2014, gelden de voorwaarden en

bedragen van 2014.

Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.

Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk

12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn,

groepeert u die het best in één aanvraag.

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of

woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden

aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.

Als u een eindfactuur hebt vanaf 1-1-2014, dan geldt de premie

ook voor woningen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór

1-1-2006 maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.

Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige

verbouwingen die aan de E-peil-eisen moeten voldoen, komen niet

in aanmerking. Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door

een aannemer. Enkel glas moet vervangen worden door nieuw

hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K.

Dubbel glas moet vervangen worden door nieuw hoogrendementsglas

met een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K.

De U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer.

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels

komen ook in aanmerking als er voldaan wordt aan de overige eisen.

Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht

van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het

materiaal moet voldoen.

PROCEDURE

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet

bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie

online aan op de website van uw netbeheerder www.infrax.be of

www.eandis.be. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt

met het jaar van de factuurdatum. De premie aanvragen met

aanvraagformulier. Download het aanvraagformulier van uw

netbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met

het jaar van de eindfactuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten

naar uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk 12

maanden na de datum op uw laatste factuur. Alleen facturen (ook

voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in

aanmerking. Onderstaande documenten moet u zeker toevoegen.

Kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of

pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing,

met daarop vermelding van: merk, type en U-waarde van het glas

en het aantal m².

Attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.

Als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van

beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur

waarop het sociaal tarief vermeld staat. Als de netbeheerder uw

aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het

bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. De premies

kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een

bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens

ontbreken.

AFWERKING

i-magazines.be 57


LIJST VAN WERKEN DIE VOOR DE VERBETERINGSPREMIE IN

AANMERKING KOMEN

De verbeteringspremie kan toegekend worden als:

1. verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning

2. de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen.

1. Dakwerken (premie 1.250 euro)

• herstellen of vernieuwen van onderdelen van het dak (plat of

hellend): de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de

randaansluitingen, de dak(vlak)ramen (velux), de schouw.

• Dakisolatie wordt alleen nog gesubsidieerd als ook werken aan

het dak worden uitgevoerd.

Niet: werken aan afdaken en aan verandadaken.

Daken: facturen voor maximum 15.000 euro

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de

woning:

• het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging

ervan door draagkrachtige vloeren, balkenlagen of gebinten

• de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en

insecten

• de vernieuwing van de waterdichte bedekking

• de aanleg van een groendak

• het aanbrengen of de vernieuwing van de hulpstukken en

toebehoren om het hemelwater af te voeren

• het aanbrengen of de vernieuwing van dakdoorbrekingen, zoals

dak(vlak)ramen (velux), koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten

(afdaken), en verandadaken, dakisolatie.

2. Buitenschrijnwerk (premie 1.250 euro)

• het vernieuwen van bestaande ramen (het raamkader),

buitendeuren en rolluiken als er gelijk met deze werken ook

dubbele beglazing wordt aangebracht.

• nieuwe rolluiken worden alleen gesubsidieerd als ook de ramen

vervangen worden.

• de kosten voor de afwerking (binnen en buiten) komen in

aanmerking

Niet: vervangen of plaatsen van veranda’s (motor plaatsen op

rolluiken komt in aanmerking voor aanpassingspremie).

3. Gevelwerkzaamheden (premie 1.500 euro)

• het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen

• het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering

• het aanbrengen van een gevel-isolatie (meestal opvullen van

bestaande spouwen)

• het vernieuwen van het voegwerk van de woning, al dan niet met

gevelreiniging.

4. Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en

buitenmuren (premie 750 euro)

• door een onderkapping

• door het plaatsen van een waterkerende laag

• door injectie of diffusie van waterdichtende middelen

• herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

komen ook in aanmerking.

58 i-magazines.be

AFWERKING


5. Plaatsen of aanpassen van een sanitaire installatie

(premie 750 euro)

• vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van een bestaande

badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet

aanwezig was. (badkamer is ruimte met minstens een bad of

douche en 1 of 2 wastafels).

• vernieuwing van het toilet of installatie van een toilet als dat nog

niet aanwezig was.

• samen met werken aan badkamer of toilet komen ook volgende

kosten in aanmerking:

o alle leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer

en -afvoer in openbaar rioleringsnet

o de leidingen en toestellen voor productie van warm

sanitair water (bv zonneboiler)

o de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in

badkamer en toilet.

Niet: tweede badkamer of toilet (komen wel

in aanmerking voor aanpassingspremie).

6. Vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van de elektrische

huisinstallatie (premie 750 euro)

• alle elementen die de woning van stroom en telecommunicatie

voorzien (leidingen, elektriciteitskasten, verdelers, relais, ...)

• ook de kosten van de aansluiting en de plaatsing van de

meetinstallatie voor elektriciteit en de kosten van de keuring.

Let op: De installatie moet conform zijn met het Algemeen

Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en moet

aangetoond worden met een attest van een erkend

keuringsorgaan.

Niet: verbruikstoestellen zoals verlichting, lusters, lampen, spots,

wasmachine, telefoon, fornuis, frigo,..

7. om de risico’s op co-intoxicatie te verhelpen

• Plaatsen van 1 waterverwarmingstoestel op gas (warm watergeiser)

voor de productie van sanitair warm water. Alleen een

gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte,

komt in aanmerking (premie 250 euro).

• Plaatsen van maximaal 3 individuele verwarmingstoestellen op

gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte of vervangen

van een bestaande cv-ketel door een hoogrendementsverwarmingsketel

(condensatieketel) op gas (label HR+ of HR

Top) of stookolie (label Optimaz of Optimaz Elite)

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

250 euro).

• Installatie van of omschakeling naar centrale verwarming (cv). Het

betreft de levering en plaatsing van een centrale warmteproductieeenheid

met verdeling naar verwarmingslichamen (radiatoren) in

alle woon-, kook-, en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

1000 euro).

• Bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een schouw

of rookkanaal.

De schouwen moeten beantwoorden aan de veiligheidsnormen

voor het afvoeren van verbrandingsgassen.

Ook kosten voor dakdoorbreking en buitendakse schouwkoppen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking komen

indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie 500 euro).

DESIGN

GLAS MAAKT JE INTERIEUR

www.martens-glas.be

Douches

Balustrades

Deuren

Keuken achterwanden

Toonzaal Turnhout - Steenweg op Antwerpen 99, 2300 Turnhout

Toonzaal Antwerpen - Bisschoppenhoflaan 605, 2100 Deurne

Toonzaal Meer - Riyadhstraat 28 zone D7, 2321 Meer

Toonzaal Breda - Neerloopweg 13, 4814RS Breda

AFWERKING

i-magazines.be 59


GlasProjecten

met klasse voor jouw interieur

Glas schept ruimte, vergroot je interieur. Heel belangrijk nu we vandaag compacter bouwen

om energie te besparen en ons bouwbudget te beperken. Pglas is topspeler in de Kempen

voor het plaatsen van creatieve glasprojecten met stijl.

Witte glazen spatwand

in de keuken.

Onderhoudsvriendelijk

én een frisse look.

Glas is de toekomst. Hoezo? In een kleinere

woning deel je de ruimtes best doordacht

in. Glas maakt je woning of kantoor optisch

groter en laat natuurlijk licht doordringen.

Met glas in je interieur bouw je duurzaam

en onderhoudsvriendelijk. Tijdloos en met

net dat tikkeltje meer luxe en stijl.

Pglas helpt je om creatieve glasoplossingen

te zoeken. Op jouw maat. De toepassingen

zijn talrijk, de effecten enorm. Van glazen

deuren tot glazen vloeren, meubels, balustrades.

In alle soorten en kleuren. Kortom,

glas is jouw toekomst.

Tot in de puntjes

Kies je voor Pglas, dan krijg je naadloos afgewerkte

glasproducten. Met er bovenop:

advies en tips van de ambitieuze zaakvoerders

Peter Van Bouwel en Ruth Renders. Als

interieurvormgeefster laat Ruth je de oneindige

mogelijkheden van glas ontdekken.

Vakman Peter komt jouw glas plaatsen.

Topkwaliteit met een vleugje originaliteit.

Exact wat je interieur nodig heeft.

www.pglas.be:

• Inspiratie voor jouw glasproject.

• Schrijf in voor onze nieuwsbrief en

ontvang weetjes over glas en interessante

acties.

Welkom in onze toonzaal.


GLAZEN DEUREN

VOLGLAZEN DRAAI- EN SCHUIFDEUREN. EEN EYECATCHER,

ZOWEL IN EEN KLASSIEK ALS MODERN INTERIEUR. SPELEN

MET LICHT EN RUIMTE. TWEE RUIMTES IN JE WONING OF

KANTOOR OMTOVEREN TOT ÉÉN GROTER MOOI GEHEEL?

DAT KAN PERFECT MET EEN GLAZEN SCHUIFDEUR OF

-WAND.

DOUCHEWANDEN

COMFORTABEL DOUCHEN? GLAS GEEFT JE BADKAMER

EEN MODERNE, LUXUEUZE EN RUIMTELIJKE TOETS. DE

COMBINATIE VAN GLAS EN LICHT ZORGT VOOR VERRASSEN-

DE KLEUREFFECTEN. PLASTIC ONDERHOUDSINTENSIEVE

DOUCHEGORDIJNEN RUIMEN PLAATS VOOR GLAZEN

DOUCHEDEUREN EN -WANDEN. GENIETEN IN STIJL.

VLOEREN

LAAT HET DAGLICHT ONGEDWONGEN SPELEN IN JE

WONING OF KANTOOR. MET EEN GLAZEN VLOER CREËER

JE EEN OPEN VOLUME. HEB LEF EN TOON BIJVOORBEELD

JE WIJNKELDER ONDER EEN GLAZEN VLOER. INGEWERKTE

LICHTLIJNEN ZORGEN OP EEN STRAKKE, VERWONDERLIJKE

MANIER VOOR DE JUISTE SFEER IN JE WOONST.

BALUSTRADES

JE VIDE, TERRAS, OVERLOOP OF TRAP VEILIG EN MOOI

AFSCHERMEN? EEN GLAZEN BALUSTRADE OF LEUNING

IS EEN HELDERE EN TRENDY OPLOSSING. EEN MAXIMALE

DOORKIJK TILT JE WONING NET DAT TRAPJE HOGER.

TRANSPARANT OF IN KLEUR, NETJES AFGEWERKT OP OF

INGEWERKT IN DE VLOER.

OPENINGSUREN: zo & ma gesloten di-wo-do 11u tot 18u vr 11u tot 16u za 11u tot 16u

Nieuwstraat 28 2460 Tielen

GSM 0496 57 76 31 pglas.tielen

douchewanden vloeren balustrades gelakt glas

glazen deuren

www.pglas.be info@pglas.be


REYNAERS STELT VOOR…

WESTALU, REYNAERS PARTNER IN WESTERLO

Wie in de Kempen op zoek is naar vakkundig advies en juiste

oplossingen met betrekking tot aluminium ramen en deuren kan

terecht bij de firma Westalu.

Als Reynaers Partner staat Westalu immers garant voor een

grondige kennis en praktijkgerichte ervaring in het bouwproject voor

aluminium ramen en deuren.

Niet zomaar Reynaers Partner

“Het label Reynaers Partner dat ons door Reynaers Aluminium werd

toegekend betekent veel meer dan alleen maar een sticker aan de

deur,” zegt zaakvoerder Ken Thys. “Die erkenning wijst op een

nauwe samenwerking tussen een absolute topspeler in aluminium

profielen enerzijds en de aluminium specialist anderzijds die borg

staat voor een correcte constructie en plaatsing van aluminium

ramen en deuren.”

De firma Westalu vindt haar oorsprong drie generaties terug.

Eerst was er grootvaders bedrijf Hout + Bouw pvba (Louis Thys,

alias de witte van Teske), algemene aannemer in schrijnwerken.

In 1990 richtte zoon Leo Thys de firma WESTALU ( Westelse

aluminiumwerken) op en begon met het vervaardigen van aluminium

ramen. In 2000 werd de derde generatie, met kleinzoon Ken Thys

als medewerker, in de zaak betrokken. Door toedoen van zijn

jarenlange ervaring heeft hij ondertussen het roer als zaakvoerder

overgenomen.

Ken Thys: “We trachten zoveel mogelijk “rond de kerktoren” te

werken zodat wij steeds kort op de bal kunnen spelen en een

snelle service kunnen bieden, maar werven die verder afgelegen

zijn schrikken ons natuurlijk niet af. We richten ons vooral op het

produceren en plaatsen van Reynaers aluminium ramen en deuren.

Ook aanhorigheden zoals vliegenramen, rolluiken en zonnewering

maken deel uit van ons aanbod.

Advies als startpunt

De consument zoekt naar zekerheid en onberispelijke vakkundigheid

in het volledige bouw- of renovatieproces. In beide gevallen, maar

zeker wat betreft de groeiende renovatiemarkt, geldt de vereiste om

zich te kunnen richten tot polyvalente en flexibele vakmensen die

een alles omvattende service bieden. Westalu is zo’n professioneel

aanspreekpunt.

“Alles begint met advies,” legt Ken Thys uit. “Mensen hebben

nood aan duidelijkheid en samenhang. Daarom is onze adviserende

rol, nog voor het project van start gaat, van cruciaal belang. Wij

ontvangen graag onze potentiële klanten in onze nieuwe vestiging

te Westerlo voor een uitvoerig gesprek. Het feit dat wij een relatief

klein bedrijf zijn maakt dat wij veel aandacht kunnen besteden aan

het contact met de klant. Van de bespreking van de offerte tot

de eindoplevering van de werken wordt het dossier door eenzelfde

persoon opgevolgd. Hij zorgt ervoor dat hij zich altijd voor de klant

beschikbaar maakt.”

Kaaibeeksedijk 12A

2260 Westerlo

014/54 90 73 - 014 54 90 20

info@westalu.be

www.westalu.be

62 i-magazines.be

AFWERKING


BENEENS ALUCON

ALUMINIUM: ALLEEN MAAR TROEVEN

Waarom kiezen tussen functionaliteit of esthetiek als je ook beide

kan hebben? Met aluminium kies je voor een maximale stevigheid

met eindeloze designmogelijkheden. Wat ook je ontwerp is, we

vinden een oplossing. Out of the box? Geen probleem, onze

ramen, deuren en gevelsystemen kunnen met gebogen profielen

geproduceerd worden in bijna elke maat en ook met driedubbel

glas. Aluminium is veelzijdig als een kameleon. We laten je kiezen

uit meer dan 450 kleuren – wanneer je wil zelfs in bi-color zodat de

binnenkant beter past bij je interieur. Welke bouwstijl je ook kiest,

je vindt jouw keuze in onze verschillende soorten profielen die zich

perfect lenen voor bijvoorbeeld een functionele, renaissance of

steel look.

Overtuig je van de superieure eigenschappen van aluminium op het

vlak van kwaliteit en comfort, isolatiewaarden en duurzaamheid:

COMFORT

Laat je niets wijsmaken. Aluminium mag dan wel duurzaam zijn,

het is niet noodzakelijk duurder. Doordat de onderhoudskosten

minimaal zijn en door de uiterst lange levensduur (langer dan pvc!) is

aluminium schrijnwerk een goede investering in de waardevastheid

van uw eigendom. En we zijn er ook gerust in. Zelfs bij zeer intensief

gebruik blijven alle technische componenten waardoor het raam of

de deur bediend worden probleemloos functioneren. Daarom krijg

je standaard tien jaar garantie op het aluminium en vijf jaar op de

lak en accessoires in plaats van de wettelijke twee jaar. Bouwen

en verbouwen zijn de belangrijkste financiële uitgaven in je leven.

Daarom moet je goed nadenken. Wij helpen je graag en vergelijken

objectief en open met andere materialen. Want we zijn zeker van

ons stuk!

KWALITEIT DIE BLIJFT

Onze aluminium ramen gaan lang mee: ze zijn in de echte zin van

het woord “duurzaam”. Je hebt er amper onderhoud aan. Met wat

water en een zachte zeep reinig je je raam in een handomdraai.

Het aluminium zal stralen als nieuw. Je hoeft ook geen budget te

voorzien voor periodiek onderhoud – laat staat dat je zelf moet gaan

verven om de kosten te drukken.

Zeg maar vaarwel tegen die verfborstels en verfpotten. Of je

nu kiest voor gelakte of geanodiseerde aluminium ramen, de

materiaalkwaliteit is steeds inbegrepen, want in tegenstelling tot

PVC-ramen lijdt aluminium niet onder de UV-straling. Corrosie en

rot krijgt bij aluminium ramen geen schijn van kans.

LAKKEN OF ANODISEREN

We kunnen je ramen lakken of anodiseren – aan jou de keuze.

Het belangrijkste verschil is van esthetische aard. Bij lakken is de

oppervlakte van het aluminium bedekt met een bovenste laklaag,

Bij anodisatie ontstaat een gecontroleerde oxidelaag en blijft de

originele oppervlaktestructuur van aluminium behouden waardoor

het een meer “natuurlijke” feel krijgt.

Wanneer je in sterk verstedelijkte of kustgebieden woont, hebben

je ramen extra bescherming nodig tegen ongunstige invloed van de

buitenlucht. In dat geval combineren we beide technieken voor een

optimaal resultaat. We staan je graag bij met advies.

Aluminium

ramen en deuren

zonnewering

outdoor

renovatie

nieuwbouw

utiliteitsbouw

CW50 on wood

Beneens Alucon • Stadsestraat 43d • 2250 Olen • T: 014 26 70 26

info@beneens.be • www.beneensalucon.be

AFWERKING

i-magazines.be 63


ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (EPB) VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan,

moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en

Binnenklimaat’.

VOOR NIEUWBOUW GELDEN ER EPB-EISEN OP VLAK VAN:

• thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het

gebouw), U- en R-waarden.

• energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming,

minimumaandeel hernieuwbare energie.

• binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op

oververhitting.

VOORWAARDEN

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle

werkzaamheden aan gebouwen:

• die kaderen in een vergund geheel waarvoor een

stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een

melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 (dus ook op

de niet-vergunningsplichtige werken die samen met de

vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd)

• én die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen,

werken, sporten, logeren, verzorgd worden, inkopen doen, hun

vrije tijd doorbrengen, ...

Dat kunnen dus zowel woningen als niet-woningen zijn.

De EPB-eisen (externe website) zijn niet voor alle gebouwen

dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is

afhankelijk van de:

• bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er

andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw,

ziekenhuis, horeca, winkels, ...)

• aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen

dan bijvoorbeeld voor renovatie)

• datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige

vergunning.

PROCEDURE

Tijdens het bouwproces moeten er een aantal stappen gevolgd

worden. Er zijn verplichtingen voor de aangifteplichtige (externe

website) (bouwheer of opdrachtgever van het bouwproject), voor de

architect en voor de verslaggever.

VÓÓR DE WERKEN

• Vóór de start van de werkzaamheden moet u als aangifteplichtige

Aluminiumwerken

J. VERMEIREN b.v.b.a.

Bovenpad 11C

2280 Grobbendonk

Tel: 014 51 41 67

Fax: 014 51 41 47

64 i-magazines.be

AFWERKING


een verslaggever aanstellen. Die verslaggever kan de

ontwerpende architect van het gebouw zijn, maar ook een

andere architect of ingenieur.

• Vóór de start van de werken moet de verslaggever een

voorafberekening maken om te controleren of er met de

vooropgestelde maatregelen aan de EPB-eisen voldaan zal

worden. De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de

startverklaring) op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de

offertes, ...

Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de

overheid. Die voorafberekening moet als startverklaring voor

aanvang van de werken elektronisch ingediend worden bij het

Vlaams Energieagentschap (VEA). Als de voorafberekening

toont dat op basis van het ontwerp de eisen niet behaald

worden, maakt de verslaggever één voorstel op waarmee

de eisen wel worden behaald. Het staat de aangifteplichtige

vrij om dat voorstel uit te voeren en bepaalde materialen en

installaties al dan niet bij te sturen om aan de eisen te voldoen.

De elektronische startverklaring vermeldt de startdatum van het

werk en is ook het bewijs van aanstelling van de verslaggever.

TIJDENS DE WERKEN

• Tijdens het uitvoeren van de werken worden alle zaken die de

thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat

van het gebouw beïnvloeden nauwkeurig bijgehouden. In deze

fase behoudt de aangifteplichtige de vrijheid om bepaalde

materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect

merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie)

de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat

melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

NA DE WERKEN

• U moet als aangifteplichtige aantonen dat het gebouw in orde

is met de energieprestatieregelgeving en voldoet aan de EPBeisen.

De verslaggever maakt daarvoor een berekening (de EPBaangifte)

op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,

... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de

overheid. Deze EPB-aangifte moet tijdig ingediend worden bij

het Vlaams Energieagentschap.

• Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap

is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte

energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw af. Dat certificaat

bestaat alleen voor gebouwen waarvoor een E-peil-eis geldt

(dus voor nieuwbouw en niet voor verbouwingen).

BOETE

De aangifteplichtige kan een administratieve boete (externe

website) krijgen als

• de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend

• de epb-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend (na aanmaningsbrief)

• als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de

overtreding, hoe hoger de boete.Ook de verslaggever kan een

boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt

met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

WEBSITES

• EPB - Energieprestatieregelgeving voor bouwers

www.energiesparen.be

Bron: vlaanderen.be

Johan Somers

GARANTIE

GEEN VERPLAATSINGSKOSTEN

uw veelzijdig vakman voor alle klussen

GOED EN BETROUWBAAR

badkamer renovatie - keuken renovatie - zolder renovatie

schrijn- & timmerwerken - vloer- & tegelwerken - gyproc-werken -

dakramen - binnendeuren - installatiewerken - kleine verbouwingen

- laminaat & parket - behangen & schilderen - en nog veel meer

AFWERKING

Somers & Co BVBA

Volkensvoortstraat 8

3201 Langdorp

Telefoon 013 55 00 25

GSM 0478 56 78 25

j.somers@klussenier.be

www.klussenier.be

i-magazines.be 65


STEENTAPIJT

Steentapijt (ook wel stone carpet of korrelvloer genoemd) is een kunsthars vloer die is samengesteld uit miljoenen verlijmde, kleine

steentjes die vermengd zijn met kunstharsen zoals polyurethaan- of epoxyharsen. De dikte van de korrels of steentjes varieert

meestal tussen de 2 en de 5 millimeter. Dit is vooral van belang voor het uitzicht van de vloer want hoe kleiner de korrels zijn, hoe

homogener de vloer zal ogen.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK STEENTAPIJT

Steentapijt is een decoratieve en naadloze vloerafwerking met een

warme en natuurlijke uitstraling. Deze vloer past in alle interieurs

en kan op bijna alle stevige en droge ondergronden worden

aangebracht. Dankzij de luchtige structuur die toestaat dat de vloer

sneller opwarmt, behoort een combinatie met vloerverwarming ook

zeker tot de mogelijkheden.

Zowel nieuwbouwers als renoveerders kunnen beroep doen op deze

vloermethode. Meestal wordt de vloer binnen geplaatst, maar in

specifieke situaties kan het ook perfect buiten tot zijn recht komen.

Deze unieke vloer vergt weinig onderhoud en is te verkrijgen in

allerhande kleurcombinaties, groottes en dessins.

OPEN OF GESLOTEN STRUCTUREN VERKRIJGBAAR

Je kunt de vloer verkrijgen met een open of een gesloten structuur.

Terwijl je in het eerste geval eerder een strak uitziende vloer bekomt

(waarin al het vuil als het ware onzichtbaar wordt opgenomen),

worden bij een gesloten structuur de ruimtes tussen de steentjes

vaak opgevuld met een glanzend of mat vulmiddel.

Zo kies je in natte ruimtes omwille van hygiënische redenen

waarschijnlijk best voor een gesloten structuur. Anderzijds zullen

natte voetafdrukken in een open structuur niet aftekenen, terwijl ze

dat in een gesloten structuur uiteraard wel zullen doen.

PLAATSING EN ONDERHOUD VLOEREN MET STEENKORRELS

De plaatsing van een vloer in steentapijt laat je best over aan

een specialist ter zake. Een goede plaatsing garandeert je

immers voor een langere duur een feilloze vloer. Bij de plaatsing

van een steentapijt op een grote oppervlakte moeten trouwens

uitzettingsvoegen worden voorzien. Steentapijten vloeren zijn

gemakkelijk te onderhouden.

Doordat het stof tussen de poriën blijft zitten, valt het minder hard

op dan bij een gewoon tapijt. Af en toe eens stofzuigen is echter

wel vereist. Op geregelde tijdstippen maak je best de vloer ook

eens schoon met een schrobborstel en een waterzuiger (vooral in

vochtige ruimtes).

Als de vloer in contact komt met een vloeistofvlek, reinig je die best

zo snel mogelijk met een waterzuiger.

Accent Vloeren

Nonnenstraat 1a

2560 Nijlen

T. 014 50 66 77

GSM. 0496 23 91 06

info@accentvloeren.be

www.accentvloeren.be

Steentapijt • Gietvloeren • Troffelvloer

66 i-magazines.be

AFWERKING


VLOEREN

Je kunt tegels in een standaard patroon recht naast elkaar aanbrengen, maar er zijn nog veel meer legpatronen die je kunt toepassen.

Met legpatronen kun je een ruimte groter laten lijken en kun je diepte geven aan een vertrek. Een overzicht van vaakgebuikte

legpatronen met voorbeelden vind je hier.

DIAGONAAL VERBAND

Dit patroon is uitermate geschikt indien je een ruimte breder wil laten

lijken. Op de foto zijn de wandtegels aan de bovenzijde diagonaal

aangebracht. Let op de wijze waarop de tegels op de aansluitende

muren netjes op elkaar aansluiten.

HALFSTEENSVERBAND (METSELVERBAND)

Het halfsteensverband is een van de meest toegepaste

tegelpatronen en eenvoudig zelf toe te passen. Door je tegels te

schranken net zoals bakstenen krijg je een levendig interieur lopen

de lijnen van de voegen in slechts één richting gelijk. Dit legpatroon

wordt voornamelijk toegepast bij keramische parket en langwerpige

tegels. Keper-, elleboog- of visgraatverband.

VISGRAATVERBAND

Het visgraatverband vind je voornamelijk terug bij houten vloeren en

terrassen in klinkers. Bij tegels worden ze minder vaak toegepast

maar het is wel perfect mogelijk. Er moet dan wel gebruik gemaakt

worden van lange smalle tegels om het legpatroon te doen slagen.

WILDVERBAND / ROMEINS PATROON

Bij een wildverband worden tegels van verschillend formaat gebruikt

die in een bepaald patroon worden gelegd. Er zijn meerdere soorten

wildverbandpatronen en ze worden vaak toegepast in landelijke

woningen. Het wildverband legpatroon vergt meer denkwerk en

afval maar zorgt wel voor een unieke uitstraling in je interieur.

DAMBORDPATROON

Het dambordpatroon heeft eigenlijk geen uniek legpatroon maar

is door zijn schakering in kleuren wel visueel te onderscheiden van

een standaard vloer. Door tegels in verschillende kleuren af te laten

wisselen krijg je een leuk effect zoals je kan zien op een dambord of

schaakbord. Het dambordpatroon wordt vaak toegepast met witte

en zwarte tegels maar ook andere combinaties zijn perfect mogelijk!

EFFECT VAN LEGPATRONEN OP HET RUIMTEGEVOEL

Gaat het om een kleine ruimte? Kies dan voor wat grotere tegels

en pas kleine voegen toe. De vloer- of wand lijkt dan één geheel en

oogt ruimtelijker. Gebruik een licht gekleurde tegel.

LEGPATROON IN BLOKVERBAND

Bij een blokverband worden er meerdere stenen (twee tot vier)

gebruikt die samen één blok vormen. De blokken worden vervolgens

in verschillende patronen gelegd. Dit legpatroon wordt voornamelijk

gebruikt bij klinkers.

Wil je een ruimte breder laten lijken? Gebruik dan een diagonaal

patroon (diagonaalverband).

Vloertegels kun je laten doorlopen op de wand. Dit heeft een

ruimtelijk effect. Je kunt er ook voor kiezen om de plint dezelfde

kleur als de vloer te geven.

Vloer- & tegelwerken Ali

Kardinaalswijk 22

2290 Vorselaar

Ali 0496 77 30 97

Ann 0498 21 68 52

ann.eelen@telenet.be

AFWERKING

i-magazines.be 67


www.architect.be

www.vlaanderen.be

www.premiezoeker.be


WERKEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE RENOVATIEPREMIE

FUNDERINGEN EN MUREN

(facturen voor maximum 15.000 euro)

De gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de buitenen

binnenmuren en de funderingen:

• ondergrondse werkzaamheden om de bestaande funderingen te

verbeteren, de ingegraven constructies waterdicht te maken en

kelderzwam te bestrijden

• de afbraak en de wederopbouw van muren, en van dragende of

steunende elementen in die muren, zoals balken, kolommen en

lateien

• de behandeling van de muren tegen optrekkend vocht door

middel van onderkapping, plaatsing van een waterkerende laag

of injectie van waterdichtmakende producten

• de vernieuwing van het voegwerk, al dan niet gecombineerd met

gevelreiniging

• de behandeling van de muren tegen (huis)zwam

• het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op

de binnenmuren of plafonds of aan de binnenkant van de

buitenmuren (ook gyproc)

• het waterdicht maken van gevels door het aanbrengen van een

gevelbekleding of -bepleistering aan de buitenzijde.

Komen niet in aanmerking: vaste plafonds, wandtegels aan de

binnenmuren, isolatie.

DRAAGVLOEREN

(facturen voor maximum 15.000 euro)

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren

(structureel dragend gedeelte van vloer, nl balkenlaag of gewelflaag)

boven de kelder en tussen de verdiepingen:

het afbreken van bestaande draagvloeren en de vervanging ervan

door draagkrachtige elementen de behandeling van de draagvloeren

tegen (huis)zwam en insecten.

Komt niet in aanmerking: het vernieuwen van de dekvloeren (bestaat

uit de lagen die op de draagvloer liggen, zoals chape en bedekking).

VERVANGING VAN EEN BINNENTRAP

(facturen voor maximum 3.750 euro)

Het vervangen of plaatsen van een veilige trap met het oog op een

veilige verbinding met een woonverdieping.

Ook het vervangen van een keldertrap of een vaste trap naar de

zolder komt in aanmerking

Bron: vlaanderen.be

Schoetersstraat 106 • 2270 Herenthout • T. 014 50 68 16

AFWERKING

i-magazines.be 69


VGFLOORINGS bvba

Waarom een gietvloer van VGfloorings bvba?

Vloeren zijn een belangrijk onderdeel voor het bepalen van een interieur

Door onze meer dan 10 jaar lange ervaring, de hoge afwerkingsgraad, de know-how

en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding hebben wij ons kunnen profileren als

een vaste waarde in de particuliere sector voor het plaatsen van pu-gietvloeren.

Hiernaast hebben wij ook tal van samenwerkingen met architecten.

Een pu-gietvloer van VGfloorings is een “semi-flexibele” gietvloer met een sterk

karakter.

Deze gietvloer wordt standaard afgewerkt met 2 licht gestructureerde pu-toplagen

van de hoogste kwaliteit. Dit “orange peel”-effect bevordert de kras- en slijtvastheid

van Uw gietvloer.

De voornaamste eigenschappen van onze pu-gietvloeren zijn:

- Strakke uitstraling - Naadloos

- Hoge kras- en slijtweerstand - UV-resistent

- Elastisch: Combineerbaar met vloerverwarming

Een pu-gietvloer van VGfloorings heeft een systeemopbouw van 5 lagen en kan zowel

op beton, chape, tegels en houten ondergronden geplaatst worden.

Hierdoor en door zijn geringe laagdikte, 3 à 4mm, zijn onze gietvloeren geschikt

voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.


Gietvloeren van VGfloorings zijn er in volgende uitvoeringen:

- Industrial - Domestic_S

- Domestic - Basic

Een gietvloer van VGfloorings is onmisbaar in een hedendaags/modern interieur.

Niet alleen door zijn strakke uitstraling, maar vooral voor de eindeloze mogelijkheden,

verschillende kleuren, hygiëne en het zeer gemakkelijke onderhoud.

Het VGfloorings-kleurenpallet zorgt ervoor dat U een gietvloer kan kiezen welke

perfect aansluit bij het interieur van Uw woning.

Zowel qua gewicht, plaatsingstechniek en eigenschappen zijn onze gietvloeren

geschikt voor zowel:

- Privéwoningen - Horeca

- Kantoren - Polyvalente ruimtes

- Showrooms - …

Naast onze gietvloeren zijn we bij VGfloorings ook gespecialiseerd in het plaatsen van

douchewanden. Zo creeërt U een volledig naadloze en waterdichte cel en behoren

beschimmelde voegen definitief tot het verleden.

Dacht U echter aan een trapbekleding, spatwand of wastafel?

Ook hier hebben wij pasklare oplossingen voor.

Meer info?

Aarzel dan zeker niet ons te contacteren op onderstaande contactgegevens.

VGfloorings bvba

Gammersstraat 8

B-2350 Vosselaar

+32 499 718 707

info@vgfloorings.be

www.vgfloorings.be

the floor that fits your interior!


BINNENBEPLEISTERING = KANTELPUNT

Onze firma

Binnenbepleistering = kantelpunt

BVBA Karel Van Dijck & Zn is een gezonde

en dynamische familie-onderneming, stoelend

op meer dan 30 jaar ervaring. Met de nodige

mechanische uitrusting en omringd door de

beste professionele materialen en partners

In het volledige bouwproces is het uitvoeren van de binnenbepleistering

voeren wij de ons toevertrouwde werken perfect

het kantelpunt tussen ruwbouw-fase en afwerkings-fase. Het

uit, gaande van landelijke stijl tot superstrakke

belang van een keurig en accuraat uitgevoerde binnenbepleistering

kan

interieurs.

hierbij niet genoeg

De vakmannen

onderstreept worden.

die na

Bij

ons

het realiseren

komen

van

uw

(schilders,

droomhuis is

binnenschrijnwerkers,

de keuze van de beste materialen

vloerders,…)

belangrijk maar

de kunnen keuze van hierdoor de vakman veel die de makkelijker desbetreffende en werken aangenamer

werken. nog wel veel Zowel belangrijker… muren als plafonds

uitvoert is

misschien krijgen

bij ons een perfect glad en egaal eindresultaat,

steeds met respect voor en bescherming van

ONZE de andere FIRMA reeds uitgevoerde werken. Alle

werken gebeuren altijd in het beste overleg met

BVBA bouwheer/-vrouw Karel Van Dijck & Zn en is architect(e), een gezonde en dynamische zowel voor familieonderneming,

tijdens stoelend werkzaamheden. op meer dan 30 jaar Onze ervaring. jarenlange Met de nodige

als

mechanische samenwerking uitrusting met en zeer omringd gereputeerde door beste professionele architecten

zijn daarvan het mooiste bewijs. Hierdoor

hebben wij door de jaren heen een groot bestand

van prachtige referenties kunnen opbouwen

waar wij zeer trots op zijn.

In het volledige bouwproces is het uitvoeren

van de binnenbepleistering het kantelpunt

tussen ruwbouw-fase en afwerkings-fase. Het

belang van een keurig en accuraat uitgevoerde

materialen binnenbepleistering partners voeren kan wij de hierbij ons toevertrouwde niet genoeg werken

onderstreept perfect uit, gaande worden. van landelijke Bij het stijl tot realiseren superstrakke van interieurs. uw

droomhuis De vakmannen is die de na ons keuze komen van (schilders, beste binnenschrijnwerkers,

materialen

belangrijk vloerders,…) maar kunnen de hierdoor keuze veel van makkelijker de vakman en aangenamer die

de werken. desbetreffende werken uitvoert is misschien

nog wel veel belangrijker…

Zowel muren als plafonds krijgen bij ons een perfect glad en egaal

eindresultaat, steeds met respect voor en bescherming van de

andere reeds uitgevoerde werken. Alle werken gebeuren altijd in

het beste overleg met bouwheer/-vrouw en architect(e), zowel voor

als tijdens de werkzaamheden. Onze jarenlange samenwerking

met zeer gereputeerde architecten zijn daarvan het mooiste bewijs.

Hierdoor hebben wij door de jaren heen een groot bestand van

prachtige referenties kunnen opbouwen waar wij zeer trots op zijn.

Kievitdreef 17

2390 Oostmalle

BVBA Karel Van Dijck & Zn

BEZETTINGSWERKEN

BVBA Karel Van Dijck & Zn

0477 43 97 11

info@bvbavandijck.be

72 i-magazines.be

AFWERKING


PLAFONNERINGSWERKEN PASCAL MOLS

GYPROC ALS DESKUNDIGE OPLOSSING

Pascal Mols

Wand- en plafondbekleding met gyprocwerken als deskundige

oplossing voor uw interieurafwerking en renovatiewerken.

Gyprocplaten zijn een snel afwerkingsproduct om wanden en

plafonds te bekleden en bieden de mogelijkheid om direct isolatie

te plaatsen. Ze zijn zijn verkrijgbaar in verschillende diktes en zijn

ideaal voor schuine en valse plafonds en voor uitvoeringen van niet

dragende scheidingswanden. Daarnaast heb je ook decoratieve

gyprocplaten.

Gyprocwerken (-platen) zijn de perfecte basis om snel en

gemakkelijk plafonds te verven of om andere decoratieve bekleding

op aan te brengen.

PROFESSIONEEL PLEISTERWERK EN PLAFONNEERWERKEN

Binnenpleisters bestaan op basis van gips, zijn meestal kant-enklaar,

en worden met water ter plaatse aangemaakt. De stukadoor

kan de gipsmortel met de hand of met een spuitinstallatie snel en

eenvoudig aanbrengen op muren en plafonds.

Met professionele pleisterwerken krijgen muren en plafonds een

vlak en egaal uitzicht en kunnen ze later geverfd of behangen

worden.

Gipsplaten zijn duurder dan nat pleisterwerk maar ze zijn ideaal voor

schuine en valse plafonds en voor uitvoeringen van niet dragende

scheidingswanden.

U kunt er de beste meubels in zetten en het meest high tech

apparatuur installeren, maar muren die slecht zijn afgewerkt blijven

de kwaliteit van uw huis naar beneden halen. Daarom is het goed

te bezinnen eer ge begint. Zet nu dus al de juiste stap in de goede

richting naar het lang leven van uw huis en contacteer Pascal

Mols, het afwerkingsbedrijf bij uitstek.

Pascal Mols bouwt op een ervaring van 30 jaar van vader op zoon

en heeft al veel projecten tot een goed eind gebracht. Perfectie

en preciesie gaan bij hun hand in hand. Zij het pleisterwerken, het

plaatsen van gipsplaten of het installeren van een vals plafond,

Pascal Mols zorgt ervoor dat de kwaliteit van de afwerking hoog is

en dat u tevreden blijft.

Met de pleisterwerken wordt de basis gelegd voor de verdere

afwerking van muren en plafonds, het is dus belangrijk dat deze

zorgvuldig worden uitgevoerd. En een vlak egaal uitzicht werkt later

veel makkelijker éénmaal als u aan het verven en/of behangen

gaat.

Gipsplaten zijn dan weer ideaal om valse plafonds, voorzetwanden

of scheidingsmuren te creëren, en het zijn nu net die valse

plafonds waar Pascal Mols in gespecialiseerd is. Bij de decoratie

en vormgeving van uw huis wordt het plafond vaak vergeten, er

wordt niet bij stilgestaan dat ook dit deel een meerwaarde kan

geven aan uw huis, zeker als er bijvoorbeeld gewerkt wordt met

sfeerverlichting.

AFWERKING

i-magazines.be 73


CONDENSATIEKETEL IN 2015 VERPLICHT

WAT IS ER ZO SPECIAAL AAN EEN CONDENSATIEKETEL?

Dit type ketel recupereert de warmte uit de rookgassen die vrijkomen

bij de verbranding van stookolie of aardgas. Daardoor haalt hij een

hoger rendement dan een klassiek model. Voor jou vertaalt zich dat

in een lagere verwarmingsfactuur.

WAAROM VERPLICHT?

Dat hoger rendement betekent ook dat een condensatieketel

milieuvriendelijker is. En daar is het Europa om te doen. Deze

verplichting is namelijk opgenomen in de Europese wetgeving

Ecodesign. Het doel? Ons energieverbruik laten dalen.

KLINKT GOED…OF NIET?

Zeker. Maar een condensatieketel voert zijn rookgassen op een

andere manier af dan een klassieke ketel. Daarvoor heeft hij ook

een ander type schouw nodig. Want een goede afvoer is belangrijk

voor de veiligheid van iedereen in het gebouw én voor de levensduur

van je ketel.

WAT IS DAN HET PROBLEEM?

In een appartement is er één gemeenschappelijke schoorsteen -

van het type shunt - voor álle ketels. En die is vaak voorzien op

een oudere generatie cv-ketels type B. Met andere woorden: niet

geschikt voor de moderne condensatieketels type C.

HOE LOS JE DAT OP?

Een gespecialiseerde firma renoveert jouw bestaande schouw tot

eentje die compatibel is met de modernste verwarmingsketels.

Renoveren? Dat betekent kappen en breken…

Toch niet! Het grootste deel van de werken gebeurt op het dak. De

installateurs moeten maar één keer bij in het appartement zijn: voor

een muurboring naar het schouwkanaal. Zo beperken ze de hinder

voor jou en andere bewoners tot het minimum.

VOORKOM SCHOORSTEENPROBLEMEN

Welke problemen kunnen zich voordoen?

Bruine vlekken op binnenmuren, natte schouwen of vochtvlekken,

slechte trek, rook, stank of gebarsten schouwen zijn maar enkele

van de mogelijke schouwproblemen.

Het allerergste dat kan voorkomen, is natuurlijk een schouwbrand.

Voorkomen is beter dan genezen

Een jaarlijkse reiniging van uw schoorsteen kan enkele van deze

problemen voorkomen of op zijn minst op tijd signaleren.

Een vervuilde schouw betekent immers een gevaar voor u en uw

gezin!

Bron: vlaanderen.be

3 de generatie

0477/60 62 00 - info@frigonoel.be

74 i-magazines.be

AFWERKING


PREMIES VOOR EEN WARMTEPOMP

• Bouwadvies voor duurzaam en ecologisch bouwen.

Een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie

is een warmtepomp (externe website). Een

warmtepomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht

met behulp van een compressor.

• Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt een premie van de

netbeheerder voor een warmtepomp krijgen. U moet de werken

dan wel laten uitvoeren door een aannemer. Zowel elektrische

warmtepompen als gaswarmtepompen komen in aanmerking.

• Mogelijk geven uw gemeente of provincie een premie voor

de installatie van een warmtepomp. Via ‘Zoek uw subsidie’

op energiesparen.be (externe website) kunt u nakijken welke

premies er in uw gemeente gegeven worden.

Sinds 2012 komen warmtepompen niet meer in aanmerking

voor een fiscaal voordeel van de federale overheid.

PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR EEN WARMTEPOMP

IN WONINGEN OF APPARTEMENTEN

• Bouwadvies voor duurzaam en ecologisch bouwen.

Als u in een woning een warmtepomp laat plaatsen door een

aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw

netbeheerder.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de

klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de

grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden.

Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw

elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

VOORWAARDEN

• De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) is

bepalend voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie.

Voor een eindfactuur van 2013 gelden dus de voorwaarden,

bedragen en maxima van 2013.

Voor een eindfactuur van 2014, gelden de voorwaarden,

bedragen en maxima van 2014.

Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de

eindfactuur.

• Is de datum op uw eindfactuur uiterlijk 31-12-2013?

Dan geldt de premie alleen voor woningen, wooneenheden

of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006

werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Herbouw en

uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen

die aan de E-peileisen moeten voldoen, komt niet in aanmerking.

• Hebt u een eindfactuur met een datum vanaf 1-1-2014?

Dan geldt de premie voor alle woningen, wooneenheden of

woongebouwen in het Vlaamse gewest die uiterlijk op 31-12-

2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor

de bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31-12-2013.

• Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen

uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere

facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag. Facturen

(ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om

in aanmerking te komen.

• De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp

(of een nieuwe gaswarmtepomp) voor verwarming van een

ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor

een warmtepompboiler (die alleen dient om sanitair water te

warmen).

De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor zwembadverwarming

(ook niet gedeeltelijk) en ook niet voor actieve

koeling.

• Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen en factureren.

• Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een

overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen

waaraan de warmtepomp moet voldoen.

PROCEDURE

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet

bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie

online aan op de website van uw netbeheerder Infrax (externe

website) of Eandis (externe website). Kies de premie van het jaar

dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

• Download het aanvraagformulier van uw netbeheerder. Kies

het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de

eindfactuurdatum.

o Eandis (externe website)

o Infrax (externe website)

• Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten

naar uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk

12 maanden na de datum op uw laatste factuur. Voeg de

onderstaande documenten zeker toe.

o Kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon,

kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en

plaatsing van de warmtepomp, met daarop vermelding

van: merk en type, het compressorvermogen (of het

geïnstalleerd gasvermogen), de COP en de datum waarop

de warmtepomp werd geïnstalleerd.

o Attest (met alle nodige verklaringen) dat de aannemer heeft

ingevuld en ondertekend.Kopie van het rapport van de

technische controle door het installatiebedrijf.

o Kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.

o Als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook attest van beschermde

klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop

het sociaal tarief vermeld staat.

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht

met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie

wordt gestort. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag

worden uitbetaald.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een

bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens

ontbreken.

BEDRAG

De berekening van de premie voor een elektrische warmtepomp

verschilt van de berekening voor een gaswarmtepomp. Op het

aanvraagformulier van uw netbeheerder kunt u zien hoe de premie

berekend wordt.

De premie is maximaal 1.700 euro en is afhankelijk van het type

warmtepomp, de COP en het vermogen van de pomp.

Liet u de warmtepomp plaatsen ter vervanging van een bestaande

elektrische weerstandsverwarming (in een gebouw dat al vóór 1

januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met

toepassing van uitsluitend nachttarief)? Dan verdubbelen de hoogte

en het maximum van de premie.

Bron vlaanderen.be

AFWERKING

i-magazines.be 75


U kan bij Aventi terecht van A tot Z voor een volledig

energieconcept met betrekking tot:

Warmtepomp

Ventilatie

Airconditioning

Zonnepanelen

Zonneboiler

U zal verstelt staan wat er komt kijken bij een ontwerp

van een goede installatie.

Hierbij is het ontwerp van het allergrootste belang naar

een succesvolle installatie.

Wij verwelkomen u graag op onze burelen om alles in

detail toe te lichten en uw project met succes te realiseren.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie

betreffende een van deze producten.

Aventi

Vlimmersebaan 136/4 • 2275 Wechelderzande

T 03 311 81 58


Aventi biedt u als erkend installatiebedrijf een totaalservice in HVAC kortweg verwarming,

ventilatie en airconditioning. Dit zowel in de particuliere als in de commerciële sector.

U zal merken dat bij Aventi veel aandacht wordt

besteed aan duurzame energie.

Bijkomend staat kwaliteitszorg centraal in het beleid van Aventi Gezien het overaanbod van producten,

heeft Aventi met de grootste zorg een ruime selectie van degelijke en economisch

verantwoorde producten geselecteerd.

Dankzij dit aanbod kunnen wij in elk concept uw meest specifieke wensen waarmaken.

In samenspraak met u en uw architect wordt een analyse gemaakt om onze HVAC toepassingen

optimaal in uw project in te passen.

Dit in een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Aventi wil meer zijn dan een toevallige installateur & leverancier.


UW PARTNER VOOR DE BENELUX

Zaakvoerder kris Walpot

De firma Waltech “Partner in brandstofinstallaties” is een onderneming die reeds 5 jaar een vast begrip is in

de totaalinrichting van brandstofinstallaties en werkplaatsen in de hele Benelux.

Kwaliteit in producten en afwerking is het handelsmerk van ons bedrijf. Wij zijn bovendien in het bezit van het

VCA* certificaat.

Met de Vlarem wetgeving als leidraad in Vlaanderen en in al onze activiteiten streeft Waltech steeds naar de

beste uitvoering van uw installatie.

Van advies tot ontwerp, eventuele afbraak en sanering, tot en met de volledige bouw en oplevering treedt

Waltech op als uw partner en dit zowel voor de Particuliere opslag als voor de industriële installaties. Ook voor

aanpassingen, onderhoud, keuringen, herstellingen en reinigingen kan u bij ons terecht.

Naast de totaalinrichting van uw projecten kan u bij ons bovendien een assortiment aan producten vinden

die gerelateerd zijn aan de petrochemische industrie en dit zowel voor de privésector en de industrie sector.

Zo hebben wij in ons breed gamma ook mobiele tanks, filtersystemen, pompen, beheersystemen, regenwater-

en mazouttanks, waterzuiveringen, olie-afscheiders, compressoren, noodstroomgeneratoren, reinigingsmachines,

etc.

U kan steeds bij ons terecht voor gratis advies en een vrijblijvend bestek.


LIJST VAN WERKEN DIE VOOR DE VERBETERINGSPREMIE

IN AANMERKING KOMEN

De verbeteringspremie kan toegekend worden als:

1. verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning

2. de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen.

1. Dakwerken (premie 1.250 euro)

• herstellen of vernieuwen van onderdelen van het dak (plat of

hellend): de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de

randaansluitingen, de dak(vlak)ramen (velux), de schouw.

• Dakisolatie wordt alleen nog gesubsidieerd als ook werken aan

het dak worden uitgevoerd.

Niet: werken aan afdaken en aan verandadaken.

Daken: facturen voor maximum 15.000 euro

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de

woning:

• het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging

ervan door draagkrachtige vloeren, balkenlagen of gebinten

• de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en

insecten

• de vernieuwing van de waterdichte bedekking

• de aanleg van een groendak

• het aanbrengen of de vernieuwing van de hulpstukken en

toebehoren om het hemelwater af te voeren

• het aanbrengen of de vernieuwing van dakdoorbrekingen, zoals

dak(vlak)ramen (velux), koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten

(afdaken), en verandadaken, dakisolatie.

2. Buitenschrijnwerk (premie 1.250 euro)

• het vernieuwen van bestaande ramen (het raamkader),

buitendeuren en rolluiken als er gelijk met deze werken ook

dubbele beglazing wordt aangebracht.

• nieuwe rolluiken worden alleen gesubsidieerd als ook de ramen

vervangen worden.

• de kosten voor de afwerking (binnen en buiten) komen in

aanmerking

Niet: vervangen of plaatsen van veranda’s (motor plaatsen op

rolluiken komt in aanmerking voor aanpassingspremie).

3. Gevelwerkzaamheden (premie 1.500 euro)

• het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen

• het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering

• het aanbrengen van een gevel-isolatie (meestal opvullen van

bestaande spouwen)

• het vernieuwen van het voegwerk van de woning, al dan niet met

gevelreiniging.

4. Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en

buitenmuren (premie 750 euro)

• door een onderkapping

• door het plaatsen van een waterkerende laag

• door injectie of diffusie van waterdichtende middelen

• herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

komen ook in aanmerking.

AFWERKING

5. Plaatsen of aanpassen van een sanitaire installatie

(premie 750 euro)

• vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van een bestaande

badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet

aanwezig was. (badkamer is ruimte met minstens een bad of

douche en 1 of 2 wastafels).

• vernieuwing van het toilet of installatie van een toilet als dat nog

niet aanwezig was.

• samen met werken aan badkamer of toilet komen ook volgende

kosten in aanmerking:

o alle leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer

en -afvoer in openbaar rioleringsnet

o de leidingen en toestellen voor productie van warm

sanitair water (bv zonneboiler)

o de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in

badkamer en toilet.

Niet: tweede badkamer of toilet (komen wel

in aanmerking voor aanpassingspremie).

6. Vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van de elektrische

huisinstallatie (premie 750 euro)

• alle elementen die de woning van stroom en telecommunicatie

voorzien (leidingen, elektriciteitskasten, verdelers, relais, ...)

• ook de kosten van de aansluiting en de plaatsing van de

meetinstallatie voor elektriciteit en de kosten van de keuring.

Let op: De installatie moet conform zijn met het Algemeen

Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en moet

aangetoond worden met een attest van een erkend

keuringsorgaan.

Niet: verbruikstoestellen zoals verlichting, lusters, lampen, spots,

wasmachine, telefoon, fornuis, frigo,..

7. om de risico’s op co-intoxicatie te verhelpen

• Plaatsen van 1 waterverwarmingstoestel op gas (warm watergeiser)

voor de productie van sanitair warm water. Alleen een

gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte,

komt in aanmerking (premie 250 euro).

• Plaatsen van maximaal 3 individuele verwarmingstoestellen op

gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte of vervangen

van een bestaande cv-ketel door een hoogrendementsverwarmingsketel

(condensatieketel) op gas (label HR+ of HR

Top) of stookolie (label Optimaz of Optimaz Elite)

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

250 euro).

• Installatie van of omschakeling naar centrale verwarming (cv). Het

betreft de levering en plaatsing van een centrale warmteproductieeenheid

met verdeling naar verwarmingslichamen (radiatoren) in

alle woon-, kook-, en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

1000 euro).

• Bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een schouw

of rookkanaal.

De schouwen moeten beantwoorden aan de veiligheidsnormen

voor het afvoeren van verbrandingsgassen.

Ook kosten voor dakdoorbreking en buitendakse schouwkoppen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking komen

indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie 500 euro).

i-magazines.be 79


GEBROEDERS BOECKX BVBA

Het familiebedrijf GEBROEDERS BOECKX BVBA uit Herselt blikt terug op ruim 38 jaar ervaring in duurzame verwarmings- en

sanitaire oplossingen. Wat ooit begon als een klein familiebedrijf groeide uit tot een onderneming met 14 medewerkers. Doorheen

de jaren bleven de familiale waarden van de familie Boeckx steeds behouden: vakmanschap volgens de regels van de kunst,

kwaliteitsproducten, respect en uitmuntende dienstverlening. Deze kernwaarden zorgden voor de uitbouw van een ijzersterke

reputatie in de Kempen en ver daarbuiten.

Onze activiteiten:

• Duurzame verwarmingsinstallaties voor nieuwbouw & renovatie

• Condensatietechniek gas/mazout

• Sanitair

• Warmtepompen

• Zonne-energie

• Vloerverwarming/radiatoren

• Dienst na verkoop

Bij GEBROEDERS BOECKX BVBA gaan traditie en innovatie hand

in hand: een rijke combinatie van 38 jaar expertise en de nieuwste

trends in de branche. We zijn exclusief Viessmann installateur en

bieden zo fabriekswaarborgen en garantie op hoog kwaliteitsvolle

dienstverlening en producten.

Ons personeel is opgeleid volgens de nieuwste technologieën

en moderne wetgevingen. Tevens zijn wij CERGA-installateur en

beschikken wij over een RESCERT-certificaat voor de installatie van

hernieuwbare energie - warmtepompen.

Zo bieden wij milieuvriendelijke installaties in perfecte harmonie

met uw woning. De medewerkers van onze eigen onderhoud – en

servicedienst zorgen voor een optimale werking van uw installaties.

Bij eventuele storingen van uw verwarmingsinstallatie staan onze

techniekers ook buiten de werkdagen voor u klaar. We denken

graag met u mee om uw woning van een aangenaam binnenklimaat

te voorzien. Door gepersonaliseerde warmteverliesberekeningen

kunnen wij u de zuinigste oplossing aanbieden op maat van uw

budget.

Project: Immo Sucri – Herselt

U heeft een nieuw project?

Wij werken graag een passend voorstel uit. Vraag vrijblijvend uw

offerte aan via info@boeckx.eu of 014/54 60 08.

Uw partner voor

energiebesparende

oplossingen sinds 1977

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Duurzame verwarmingsinstallaties voor nieuwbouw & renovatie

Condensatietechniek gas/mazout

Sanitair

Warmtepompen

Zonne-energie

Vloerverwarming/radiatoren

Onderhoud & herstellingen

Gebroeders Boeckx

Limberg 2A O14/54 6O O8 - info@boeckx.eu - www.boeckx.eu

223O HERSELT

80 i-magazines.be

AFWERKING


OOSTVOGELS bvba

Oostvogels BVBA is een dynamisch bedrijf uit Herentals. Wij zijn

gespecialiseerd in alle regeneratieve technieken, warmtepompen,

sanitaire installaties, verwarmings en ventilatiesystemen.

Tevens verzorgen wij ook al uw sanitaire werken gaande van kleine

herstelling tot volledige badkamer renovatie. Verder kan u bij ons

terecht voor nieuwbouw en renovatie, alle herstellingen en onderhoud

van cv ketels aardgas en mazoutgetookt, warmtepompen, airco,

machinaal ontstoppen en camera onderzoek. Kortom uw complete

partner voor HVAC

Centrale verwarming • Vloerverwarming

Sanitair en ontstoppingen

Lange Eerselsstraat 55

2200 Herentals

T: +32(0)14 21 55 68

F: +32(0)14 21 55 69

info@bvba-oostvogels.be

www.bvba-oostvogels.be

AFWERKING

i-magazines.be 81


CENTRALE VERWARMING

CV-KETELS

Cv-ketels zijn gemaakt van gietijzer of plaatstaal. Kwalitatief zijn die

materialen aan elkaar gewaagd. Ketels van gietijzer zijn zwaarder

en warmen trager op, maar houden de warmte langer vast. Boilers

voor sanitair warm water zijn vervaardigd uit roestvrij staal.

VERMOGEN

De architect en de installateur bepalen welk vermogen je nodig

hebt. Om een zuinige verwarming te koppelen aan een degelijk

warmtecomfort, kan je kiezen voor een ketel die het vermogen laat

variëren afhankelijk van de vraag.

PLAATSING

De stookplaats of opstellingruimte van de ketel (kelder, garage,

zolder) moet altijd vorstvrij zijn. De kelder en zolder zijn hoe langer

hoe meer de uitverkoren plaats. Controleer voor vloerketels of ze

niet te zwaar zijn voor plaatsing op zolder.

Ook een ketel op propaangas mag je in de kelder installeren, op

voorwaarde dat je in een detectiesysteem voorziet. Ketels met een

vermogen tot 35 kW mag je in een bergplaats installeren, maar niet

in een leefruimte.

Ketels van 35 tot 70 kW moeten in een stookplaats waar geen

andere zaken staan.

Voor ketels van meer dan 70 kW heb je een aparte stookruimte

nodig.

ENERGIEZUINIGE KETELS: WAT EN WAAROM?

• De nieuwe generatie ketels halen een veel hoger rendement dan

hun voorgangers. Daardoor verbruiken ze veel minder energie en

zijn ze minder vervuilend.

• Behalve de energiezuinige ketels op stookolie of aardgas zijn er

ook cv-ketels die werken op biomassa zoals pellets, een soort

korrels gemaakt van houtafval.

• Let zeker ook op de labels van de ketels. Voor stookolieketels

met een hoog rendement, is er het Optimaz-label. Optimaz Elite

is enkel weggelegd voor condensatieketels op stookolie. Voor

aardgasketels is er het HR+-label en voor condensatieketels op

gas het HR TOP-label.

WAAROM INVESTEREN IN EEN ZUINIGE KETEL?

• De prestaties van een cv-ketel verminderen al na 15 jaar.

Installaties van 20 jaar en ouder zijn ware energievreters.

• Lagere stookkosten.

• Dankzij het hoog rendement heb je minder energie nodig om

je woning op temperatuur te brengen. Er komen ook minder

rookgassen vrij, wat het milieu ten goede komt.

• Snelle terugverdientijd.

VAN DEN BOGAERT • Sanitair • Gas • Verwarming

Erkende brandertechnicus G1 en G2 • Meer dan 20 jaar ervaring

Pallieterdreef 55 • 2280 Grobbendonk • Tel. 0477 44 92 55 • van.den.bogaert.dirk@telenet.be

82 i-magazines.be

AFWERKING


CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR

Gemiddeld geef je 50 tot 70% van je energiekosten uit aan het

verwarmen van je woning. De meest gekende verwarmingstoestellen

zijn radiatoren, vloer- en wandverwarming, convectoren en

luchtverwarming.

De meest gebruikte energiebronnen bij de centrale verwarming

zijn stookolie, aardgas en elektriciteit. Zonnewarmte en windkracht

kunnen overwogen worden als alternatieve of bijkomende ener giebron.

Door de hoge gas- en olieprijzen stijgt ook de vraag naar pelletkachels

en pelletketels. Het zijn kachels waarin houtpellets verbrand

worden.

Doordat houtpellets gemaakt worden van afvalhout, is de

milieubelasting zeer gering en de verbranding ervan is CO2-neutraal.

Bij de keuze van de centrale verwarming dienen we rekening te

houden met de energieprestatieregelgeving. De eisen die bij

de energieprestatieregelgeving horen, worden de ‘EPB-eisen’

genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

Een kwalitief hoogstaande verwarmingsketel, een goede isolatie

en ventilatie van je woning, zorgen voor aangename warmte en

beperken de energiekosten.

Bovendien kan je rekenen op financiële steun als je energie besparende

investeringen doet.

SUBSIDIES

Alle informatie over EPB, premies en belastingsvoordelen op

www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be

nieuwbouw

renovatie

zonneboiler

warmtepompen

www.gcstechnics.be

Hofstede 1 • 2360 Oud-Turnhout

T: 0497/61.09.03 • E: info@gcstechnics.be

AFWERKING

i-magazines.be 83


ELEKTRO TEURFS

Wie is Elektro Teurfs:

Elektro Teurfs is een éénmanszaak van Gerry Teurfs opgericht in

2010.

Ik sta garant voor alle elektriciteitswerken van klein tot groot Reeds

20 jaar ervaring op gebied van elektrische installaties Ook domotica,

parlefonie, videofonie, camerabewaking en alarminstallaties.

Renovatie:

U kan bij ons terecht voor de volledige elektrische renovatie van uw

woning of appartement .

Ook kleine aanpassingen behoren tot de mogelijkheden.

Ook verzorgen wij installaties zoals domotica, alarm en camerabewaking

zowel voor particulieren als bedrijven.

Nieuwbouw:

U kan bij ons terecht voor de volledige installatie in nieuwbouw

woningen appartementen of kleine industriële bouwwerken.

Ook indien u wenst te renoveren kan u een beroep doen op ons.

Voor deze installaties werken wij steeds met kwalitatieve materialen

van bekende merken zoals Niko, Bticino, Legrand, Vynckier ea.

Een goede raad is om samen met je elektriciteitsplan ook een

verlichtingsplan op te stellen. Wacht daar niet mee tot na de

ruwbouwwerken. Anders ben je beperkt in je keuzemogelijkheden

bij de renovatiewerken van een bestaand pand zijn deze opties al

meer beperkt.

Een lichtplan kan u ook helpen om de woning op een prettige manier

te verlichten en toch aan energiebesparing te denken. Met de juiste

lampen op de juiste plekken toe te passen, kunt u met minder

lampen en dus minder energie beter licht een ideale verlichting

creëren. Ook het gemakkelijk uitschakelen van de lampen indien

geen licht nodig is, wordt bekeken.

Ook verzorgen wij installaties zoals domotica, camerabewaking

en alarminstallaties voor nieuwbouw als renovaties zowel voor

particulieren als bedrijven.

84 i-magazines.be

AFWERKING


VERTROUW OP OPEN COMMUNICATIE

Bedrijf of particulier? De juiste elektronica maken uw omgeving

aangenamer en veiliger. Toch als u een ervaren elektricien kiest, die

u op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Zo geniet u snel van

de gemakken die elektriciteit voorziet. .

• algemeen elektriciteitswerk

• domotica of huisautomatisering

• verlichting

• horeca verlichting

• horecaliften

• dossierliften

• toegangscontrole en camerabewaking

• alarmen en brandveiligheid

• video- en parlofonen

• atabekabeling (bijv. wifi,bedrijfsnetwerken)

• heattracing (op temperatuur houden van waterleiding,

productieprocessen, opritverwarming en elektrische verwarming)

UW VOORKEURSBEHANDELING: STIPT OP AFSPRAKEN

En ook na de klus rekent u op uw elektricien voor onderhoud. En

wees gerust, een professionele vakman komt alle afspraken na.

Want dankzij de industriële klanten is hij al langer een professionele

aanpak én communicatie gewoon. Daardoor krijgt u als particulier

ook een voorkeursbehandeling.

Meer comfort thuis of op het werk dankzij elektrische systemen?

Vraag altijd naar een offerte.

‘Geniet van meer veiligheid en comfort

Nieuwbouw, renovatie of onderhoud’

Elektriciteitswerken,

domotica,

nieuwbouw,

verbouwingen,

projecten,....

VERREET-ELEK • Osseweg 12, 2240 Zandhoven

AFWERKING

i-magazines.be 85


De totaaloplossing voor

al uw interieurwensen!

www.bouve.be

www.frako.be

www.officer.be

ZOERSEL

Rodendijk 60

Tel.+32 3 311 77 33

WEELDE

Welvaartstraat 8

Tel.+32 14 65 59 62

OUD-TURNHOUT

Neringstraat 10

Tel.+32 14 45 05 01

ZOERSEL

Rodendijk 60Y

Zoersel

Tel.+32 3 322 79 98


WELKOM BIJ BENELUX KEUKENS

Een nieuwe keuken kopen doet U niet iedere dag. Het is een grote

uitgave.

Omdat U bij Benelux Keukens altijd terecht kunt voor uw keuken op

maat,kunt U voor ieder budget uw droomkeuken realiseren.

Breng daarom zeker eens een bezoekje aan onze showroom, je zult

verrast zijn over de vele mogelijkheden die Benelux Keukens kan

bieden, zowel qua kleurkeuzes als op vlak van werkbladmaterialen.

Desgewenst komen wij ook aan huis na afspraak.

Benelux keukens biedt alle nieuwigheden aan betreffende uw

keuze inzake werkbladen.

Kunststof, composiet, graniet, keramiek en zelfs Dekton

behoren tot de mogelijkheden.

Keramiek en Dekton werkbladen bieden U 100 % garantie tegen

vlekken en krassen en zijn compleet hittebestendig.

Bij samenwerking wordt er eerst opgemeten bij U thuis om

verrassingen te voorkomen.

Na opmeting wordt er terug een afspraak gemaakt in de showroom

om alles nog eens te bespreken in detail, zelfs wijzigingen kunnen

dan nog gedaan worden in opstelling of materiaalkeuzes.

Technische plan wordt uiteraard ook voorzien zodat het hele project

van start kan gaan.

Een levertijd van 8 - 12 weken is nodig zodat men in blijde

verwachting kan uitkijken naar de nieuwe keuken.

Als men bij Benelux keukens een nieuwe keuken voorziet, dan heb

je 2 jaar de tijd om de keuken af te nemen aan de overeengekomen

prijs, dus super voordelig en geen zorgen over prijsstijgingen in de

toekomst.

Alvast veel succes en tot weldra !!!

Bezoek zeker ook onze website voor verdere info.

www.beneluxkeukens.com

Openingsuren:

09:30-18:00u ma-di

09:30-18:00u do-vr-za

13:00-18:00u zo

woensdag gesloten

Benelux Keukens

Kerkstraat 1 B1 • 2560 Nijlen

Tel:03/321 49 81 • Email: info@beneluxkeukens.com

AFWERKING

Ruime parking voorzien aan de winkel

i-magazines.be 87


WELKE ELEMENTEN VORMEN EEN MODERNE KEUKEN?

Bij een moderne keuken denken we automatisch aan strakke, witte kasten met een functioneel kookeiland. Geen plaats of ruimte

voor rondslingerende potjes en versieringen. Moderne keukens zijn clean en hygiënisch. Kortom een moderne keuken is een

comfortabele leefkeuken met geïntegreerde snufjes.

HET KOOKEILAND

Bij een moderne keuken wordt er meestal gekozen voor een strak

kookeiland met geïntegreerde spoelbakken en kookplaat. Het

kookeiland is de blikvanger van je keuken dus bepaalt grotendeels

het interieur. De afwerking van het kookeiland, meer bepaald het

werkblad zal ervoor zorgen dat het eindresultaat een moderne

keuken is. Opties voor de afwerking zijn Corian, Dekton, glas, inox,

composiet of beton.

WERKBLADEN VOOR EEN MODERNE KEUKEN

Een volledig witte keuken oogt strak en past perfect binnen een

modern interieur. Wil je een naadloze keuken waarbij het werkblad,

de spatwand en de spoelbakken in elkaar opgaan, kan je kiezen

voor het materiaal Corian. Het is een veelzijdig materiaal dat ook

kan gebruikt worden voor je keukenkasten. Op die manier krijg je

een spierwitte keuken waarbij alles aanvoelt als één geheel.

Inox zorgt niet alleen voor een moderne look maar voegt ook een

industrieel sfeertje toe aan het geheel. Roestvrij staal maakt je

keuken heel onderhoudsvriendelijk. Een composiet werkblad past

in elk type keuken dus is ook een optie voor een modern interieur.

Door haar unieke samenstelling kan je kiezen tussen verschillende

kleuren en afwerkingslagen.

De opties voor een modern werkblad zijn eindeloos. In principe kan

je met elk materiaal je keuken een hedendaagse look geven. De

populairste materialen naast Corian, composiet en inox zijn glas,

dekton en beton. Al deze materialen geven op hun eigen manier iets

moderns aan de keuken.

KEUKENKASTEN

De keukenkasten in een moderne keuken zijn meestal vlak en

greeploos. Door het gebruik van nieuwe technieken zoals softmotion

en tip-on zijn keukengrepen volledig overbodig. Soft-motion

voorkomt beschadiging aan kasten, deuren en lades doordat ze

worden afgeremd wanneer iemand ze sluit. De tip-on zorgt ervoor

dat je met een kleine duw de kasten of schuiven kan openen. Wil

je het iets minder technisch kan je ook opteren voor een greeplijst.

Hierdoor ontstaat er ruimte tussen de keukenkast en het werkblad.

De strakke lijnen van de keuken worden op deze manier niet

onderbroken.

INBOUW TOESTELLEN

De strakke look mag niet onderbroken worden door de spoelbakken

of de technische apparaten zoals de oven en de microgolf. Je kiest

best voor een inbouwspoelbak, eventueel uit het zelfde materiaal

als het werkblad. Hierdoor creëer je nog beter een geheel. Als je

de keuken op maat laat maken, kan je ruimtes voorzien waarin de

toestellen kunnen verdwijnen.

88 i-magazines.be

AFWERKING


KEUKEN

Een keuken is een ruimte of plaats in een gebouw waarin mensen

hun voedsel bereiden of laten bereiden.

Als het vertrek ook wordt gebruikt om de bereide maaltijd tot zich te

nemen spreekt men wel van eetkeuken. Dan is er naast ruimte voor

de keukenkastjes, het aanrecht en de apparatuur ook plaats voor

een eettafel met stoelen eromheen.

In veel moderne woningen zijn de zithoek, eethoek en keuken

geïntegreerd in een zodanig ingedeelde ruimte, dat de verschillende

afdelingen onderling met elkaar in open verbinding staan. Deze

zijn dus voor alle bewoners (en eventuele gasten) van het huis vrij

toegankelijk, zonder een deur te hoeven gebruiken.

De plaats waar buitenshuis eten wordt bereid, zoals in de tuin, wordt

meestal niet als keuken beschouwd. Een keuken op een schip heet

kombuis.

KOOKKUNST

Kookkunst is de kunst om voedsel en dranken te bereiden, waarbij

de nadruk ligt op de smaak. Dit gaat daarmee verder dan koken om

slechts te voorzien in de voedselbehoefte. Er zijn naast koken nog

vele kooktechnieken en ingrediënten die met elkaar kunnen worden

gecombineerd tot diverse gerechten en keukens.

GESCHIEDENIS

Koken, evenals andere bereidingswijzen van voedsel, had in

prehistorische tijden als doel de tijd dat voedsel bewaard kon worden

te vergroten. Smaakverbetering werd al snel een tweede doel.

In de tijd van de Grieken ontstond koken als kunst. De Romeinen

namen dit van de Griekse beschaving over en met de invoer van

een grote diversiteit aan producten uit alle delen van het rijk kwam

de kookkunst tot bloei. Na de ondergang van het Romeinse Rijk, in

demiddeleeuwen, lag de nadruk op het bereiden en eten van vlees

en drinken van bier. Pas in de renaissance kwam er weer meer

aandacht voor een gevarieerdere en verfijndere kookkunst.

In de twintigste eeuw kwam de nadruk sterk op behoud van

natuurlijke smaak, vitaminen en mineralen te liggen. De Franse kok

Auguste Escoffier speelde hierin een grote rol. Ook kwam er meer

aandacht voor het terugdringen van de hoeveelheid koolhydraten,

vetten ensuikers in voedsel. Het belang van de verbrandingswaarde

van tijdens de maaltijden opgediende spijzen, uitgedrukt in calorie of

joule, nam in de meeste westerse landen af door de veranderingen

in arbeidsomstandigheden en de sterk vergrote hoeveelheid

voedingswaar. De trends volgden elkaar daarna snel op: eerst was

het versieren van het bord belangrijker dan wat men bereidde (en

de hoeveelheid die werd opgediend). In de jaren negentig van de

20e eeuw waren Mediterraan koken, fusion (een mengsel van de

Aziatische en Westerse keuken) en ‘stapelen’ (het stapelen van

ingrediënten tot een torentje) in de mode. Daarnaast bleef er een

grote vraag naar gevarieerd, traditioneel en natuurlijk koken. Deze

eeuw rukt het gemaksvoedsel op dat vaak al voorgekookt is en

snel tot maaltijd kan worden verwerkt. De term kookkunst is hier

nauwelijks aan de orde.

Veel Europese landen hebben de invloeden van de oude koloniën

verwerkt in hun keuken. Zo is in het Verenigd Koninkrijk de invloed

van de Indiase en de Pakistaanse keuken groot, in Nederland de

Indische en Surinaamse keuken.

AFWERKING

HOOFDMAALTIJD

Een maaltijd/diner kan uit een aantal gangen bestaan die men als

programma afwerkt. Het totaal heet menu.

Bij thuisbereiding kan een uitgebreide maaltijd bijvoorbeeld bestaan

uit soep, daarna een hoofdmaaltijd in de vorm van een vleesofvisgerecht

en daarna een nagerecht. In een luxe restaurant

bestaat een gastronomisch menu soms uit zeven gangen of meer.

Vooraf kan men een aperitief nemen, een wel of niet alcoholisch

drankje met een klein (hartig) hapje.

Voorgerecht: soep, bouillon, hors d’oeuvre of cocktail

Hoofdgerecht: ovenschotel, barbecue, groente,

vleesgerechten, visgerechten, wildgerechten, kipgerechten,

gevogelte,pastagerechten, rijstschotel, fondue, pannenkoek,

raclette, maaltijdsalade, stamppot of een vegetarisch gerecht

Sorbet: een gerecht -meestal op basis van ijs en fruit- tussen de

gangen door om de eetlust te stimuleren en de maag te laten rusten.

Bijgerecht: salade of compote

Nagerecht: een vaak zoet gerecht om de maaltijd af te sluiten; pap,

ijs, pudding, kaas of fruit.

MIDDAGMAALTIJD

Ook de middagmaaltijd wordt beïnvloed door zowel externe als

persoonsgebonden factoren. In Vlaanderen en Nederland wordt er

‘s middags meestal koud gegeten, zodat er ‘s avonds met het gezin

genoten kan worden van de warme maaltijd. Meestal houdt men

het ‘s middags bij een soepje met enkele boterhammen of een

salade. Ongehuwden en zakenlui durven regelmatig ‘s middags op

restaurant te gaan, waar dan een warme maaltijd wordt genuttigd.

HAUTE CUISINE

Haute cuisine (Frans voor “verfijnde kookkunst”) is een term uit

de Franse keuken, die verwijst naar een meergangendiner van

verschillende kleine, vaak exclusieve gerechten. Deze worden

traditioneel geserveerd in grotere restaurants en luxere hotels.

De term haute cuisine stamt uit de 15e eeuw en werd geïntroduceerd

door Italiaanse koks en Catharina de’ Medici. Zij gebruikten de

term voor de gerechten waarmee ze de aristocratie kennis wilden

laten maken met de Italiaanse keuken. In de 17e eeuw werd de

term steeds gangbaarder, toen er duidelijk een verandering kwam

in de manier van koken. Maaltijden veranderden langzaam van de

standaard gerechten naar lichtere en gevarieerdere maaltijden,

waaraan extra dingen zoals kruiden en sauzen werden toegevoegd

en er werd aangedrongen op het gebruik van verse ingrediënten.

Onder andere kok en schrijver François Pierre La Varenne hield zich

bezig met deze nieuwe vorm van koken. In de 19e eeuw publiceerde

Marie-Antoine Carême eveneens een kookboek over haute cuisine.

Auguste Escoffier speelde een belangrijke rol bij het moderniseren

van haute cuisine begin 20e eeuw. Zijn vorm van haute cuisine

kwam bekend te staan als cuisine classique. In de jaren 60 ontstond

nog een variant, nouvelle cuisine, waarbij de gerechten werden

vereenvoudigd en ook presentatie een rol speelt.

i-magazines.be 89


i-magazines.be

INTERIEUR


OP ZOEK NAAR IETS APART!

Een mooi interieur is iets heel persoonlijks, dus waarom zou je het

niet zelf aanpakken met een beetje hulp van ons ?

Een interieur moet klasse en allure uitstralen maar belangrijkst van

al is dat u tot rust kan komen!

Een warme plek in de winter en een aangename frisse sfeer in de

zomer dat is waar wij voor zorgen.

Een combinatie van strakke lijnen aangevuld met warme accenten

en tal van prachtige details zorgen voor pit in uw interieur.

Of u nu geinspireerd bent door een strakke villa , een herenhuis of

oude hoeve ... al uw verwachtingen worden vervuld.

Wij bij Chic & Cosy helpen bijna met de volledige aankleding :

• meubelen

• decoratie

• textiel

• bed-en badlinnen

• verlichting

• verf (Flamant)

• behang (Arte)

• laminaat (Balterio)

Ook kunnen wij u een leuk extraatje aanbieden wat betreft onze

zitmeubelen en lampenkappen ..,nl. MAATWERK!

Wat houdt dit nu juist in ?

ZITMEUBELEN

De klant kiest uit een rijke variatie aan modellen in zeer

uiteenlopende stijlen. Houtsoorten,stoffen,...de keuze is enorm.

Vervolgens worden de maten bepaald : breedte ,diepte maar ook

zithoogte en andere details die het verschil maken,zowel visueel als

voor wat het comfort betreft!

LAMPENKAPPEN

Ruime keuze aan stoffen,vormen en maten.

Het komt er dus op neer dat elk stuk een meerwaarde wordt voor

uw interieur!

U kan altijd vrijblijvend bij ons terecht met vragen of voor het

opmaken van een offerte telefonisch of via mail.

Wij streven steeds naar een tevreden klant!

Lierseweg 92

2200 herentals

014/21.25.00

info@chic-cosy.be

www.chic-cosy.be

Openingsuren:

maandag tot vrijdag

10 - 12 u / 13 u 30 - 18 u

zaterdag

10 - 18 u

zondag

14 - 17 u

dinsdag en feestdagen gesloten

Ook op afspraak!

MEI-JUNI-JULI GESLOTEN

OP ZONDAG

Onze merken:

Marie’s Corner , Puylaert Home Basics , Dome Deco , Linea Verdace , Royal Touch , Casilin , Flamant (verf) , Arte , Balterio ,...

Lierseweg 92 • 2200 Herentals

T/F: 014 21 25 00 • info@chic-cosy.be • www.chic-cosy.be

92 i-magazines.be

INTERIEUR


De Cock

Liersesteenweg 7B

2221 Booischot

Tel.: 015/22 01 23

Fax: 015/22 01 22

decock@decohomedecock.be

www.decohomedecock.be

Wooninrichting

Raamdecoratie

Zetelstoffering

Buitenzonwering • Vloerbekleding

Schilderwerken


SEGERS interieur

ontwerp: Anja Vissers – foto’s: Liesbet Goetschalckx

SEGERS interieur bvba

Veldenstraat 34

2470 Retie

Tel: 014 37 99 36

info@segersinterieur.be

www.segersinterieur.be

ontwerp: Anja Vissers – foto’s: Liesbet Goetschalckx


BADKAMER

BADKAMER OF WELNESS

De klassieke badkamer met lavabo, spiegel en bad is vandaag

uitgegroeid tot een echte welnessruimte voor rust en ontspanning.

Denk hierbij aan massage- of bubbelbaden, sauna’s en stoombaden.

Ook in kleine badkamers kun je nog verrassend veel. Laat je

hierover adviseren en kijk wat er mogelijk is.

Tijdens de ruwbouw- en pleisterwerken worden toevoer- en

afvoerleidingen voor je sanitaire toestellen van de badkamer reeds

geïnstalleerd.

Hou hier tijdig rekening mee bij de keuze van je badkamerinrichting.

Kijk ook na op welke subsidies je recht hebt. Er zijn reeds kleine

premies voor spaardouchekoppen tot grotere premies voor echte

verbouwingswerken.

Meer info vind je op www.premiezoeker.be

KEUKENS

CREËER DE KEUKEN VAN JE DROMEN

Besteed bij de keuze van je keuken voldoende aandacht aan

enerzijds de materiaalkeuze en de afwerking en anderzijds aan jouw

kook- en eetgewoonten. Bepaal zelf je keukenbehoeften.

Als je bepaald hebt welke toestellen je nodig hebt, denk dan verder

na over de schikking en de inrichting. Met een slimme keuken haal

je namelijk veel meer bergruimte uit je keuken.

Denk hierbij ook aan de plaatsingshoogte van de toestellen en het

werkblad (ergonomie).

DRESSINGS

De tijd dat een dressing enkel weggelegd was voor “The Happy

Few” is al lang verleden tijd. Tegenwoordig bestaan er heel wat

goedkope modules die makkelijk te integreren zijn in elke kamer. Om

een functionele dressing te ontwerpen moet je niet alleen rekening

houden met de opbergruimte maar ook met de aanpalende kamers.

Onderstaande tips helpen je alvast opweg om de perfecte dressing

te ontwerpen.

LOCATIE VAN EEN DRESSING

Een dressing als aanhangsel van de slaapkamer of badkamer ziet er

heel leuk uit maar is niet altijd even praktisch. Door van je dressing

een circulatiezone te maken kan je heel wat tijd winnen en wordt het

ook een bijzonder functionele ruimte. De perfecte opstelling is dan

ook gelegen tussen de slaapkamer en de badkamer.

INTERIEUR

DE WASPLAATS

Bij het inplannen van een dressing wordt de wasplaats vaak over

het hoofd gezien. Wil je de woning niet steeds doorkruisen met

volle wasmanden, dan plaats je deze dus best in de nabijheid van

je dressing. Als je voldoende ruimte hebt kan het ook praktisch zijn

om de wasruimte te integreren in de dressing. Bevindt de wasplaats

zich op een andere verdieping dan plaats je de dressing best zo

dicht mogelijk bij de trap. Door een valluik met kokers te maken

kan vuile kledij ook rechtstreeks in de wasplaats terechtkomen.

SOORTEN DRESSINGS

Afhankelijk van je voorkeur en budget kan je kiezen voor een

dressing op maat of een dressing op basis van modules.

MODULE DRESSINGS

Tegenwoordig zijn er heel wat moduleerbare dressingsystemen

verkrijgbaar. Deze kan jezelf samenstellen aan de hand van

verschillende elementen. Het voordeel van deze systemen is dat ze

relatief goedkoop zijn en dat ze meteen voorradig zijn. Als nadeel

geldt dan weer dat ze vaak minder stevig zijn en nooit echt 100%

aansluiten op je wensen en de ruimte. De voordeligere prijs doet je

daar echter al snel mee leven.

DRESSING OP MAAT

Een dressing op maat kan heel interessant zijn wanneer je een

kleine of moeilijk in te richten ruimte hebt die je optimaal wil

benutten. Schuine wanden kunnen perfect ingevuld worden en ook

speciale eisen zoals grote schuifpanelen, trappen en onzichtbare

deuren zijn perfect mogelijk. Voor een dressing op maat mag je

een prijs verwachten tussen de 500 à 1250 euro per lopende

meter. Dit afhankelijk van gebruikte materialen, vormen en de

moeilijkheidsgraad.

DRESSING INRICHTEN: WAAROP LETTEN?

Een dressing moet vooral functioneel en onderhoudsvriendelijk zijn.

Open kasten ogen mooi maar vergen meer poetswerk. Invallend

licht kan er bovendien voor zorgen dat je kledij gaat verkleuren.

Door te kiezen voor verstelbare legplanken laat je zo weinig mogelijk

ruimte onbenut en kan je de kasten ook aanpassen naargelang het

seizoen.

Voor het kiezen van kledij is natuurlijk daglicht ideaal. Aangezien

dit niet altijd aanwezig is kies je best voor verlichting die dit zoveel

mogelijk nabootst. Geel licht zoals spots komen dan wel gezelliger

over maar kunnen een vertekend beeld geven over kleuren. Om het

licht zoveel mogelijk te reflecteren kan je ook gebruikmaken van

grote spiegels. Deze zullen de kamer ook groter doen aanvoelen.

De dressing wordt vaak blootsvoets gebruikt. Een vast tapijt of

parket is dan ook de idealevloerbekleding. Keramische tegels kan

je makkelijk bedekken met enkele zachte tapijtjes. Om het extra

gezellig te maken mag een zitelement zeker ook niet ontbreken.

i-magazines.be 95


www.i-magazines.be


TRAPPEN

1. DRAAITRAP

Een draaitrap heeft vele voordelen en is de ideale optie voor een

trap naar de zolderkamer. Het is een trap die rond één centrale as

draait. De belangrijkste voordelen zijn ruimtebesparing, het comfort

en het gevoel van veiligheid. Een draaitrap moet vaak op maat

worden gemaakt omdat het moeilijker te ontwerpen valt dan een

rechte trap.

2. STEEKTRAP

Een steektrap is een rechte trap die twee verdiepingen met

elkaar verbinden zonder één buiging. Het is het meest standaard

model van een trap en kan geplaatst worden in elk type woning.

Het grote voordeel van een steektrap is de prijs. Steektrappen of

Molenaarstrappen zijn vrij eenvoudig te maken en gebruikt een

minimum aan materiaal. In tegenstelling tot een draaitrap neemt

een steektrap veel meer ruimte in. Dit probleem kan gedeeltelijk

worden verholpen door de helling steiler te maken.

3. LADDERTRAP

Een eenvoudige en plaatsbesparende oplossing is het plaatsen van

een laddertrap. Let wel op: zo’n trap heeft niet veel comfort want

heeft geen leuningen en heeft een steile helling. Het is wel een

mooi alternatief voor een typische opvouwbare zoldertrap.

4. KWARTDRAAITRAP

Een kwartdraaitrap is een trap met boven- of onderaan een draaiing.

Deze soort is heel sierlijk maar minder veilig dan bijvoorbeeld

een rechte steektrap. Dit is een gevolg van verdreven treden.

Een kwartdraaitrap is een interessante optie wanneer je over

onvoldoende lengte beschikte voor een rechte steektrap.

INSPIRATIE ZOLDERTRAPPEN

Naast de populaire soorten kan je een trap steeds laten maken

naar je eigen smaak door te kiezen tussen verschillende materialen,

opbouw,...

Met geïntegreerde verlichting krijgt je trap een unieke look. Het is

mogelijk om te werken met een bewegingssensor zodat het niet

steeds hoeft te branden. De verlichting doet meteen ook dienst als

nachtverlichting. Geïntegreerde verlichting in de treden is de ideale

oplossing bij compacte trappen!

Een zwevende trap zorgt voor een groter ruimtegevoel en

daarbovenop oogt het zeer mooi. Ideaal als je trap vertrekt vanuit

de leefruimte.

Een zoldertrap mag gerust wat smaller zijn dan een normale trap.

Bij bovenstaande slaapkamer met mezzanine werd een smalle,

zwevende trap geplaatst die net breed genoeg is voor één persoon.

Op die manier verlies je geen overtollige ruimte en krijg je eveneens

een unieke zoldertrap.

Om de ruimte optimaal te benutten, kan je gebruik maken van een

steektrap met een inbouwkast.

Een andere ruimtebesparende oplossing is het gebruiken van de

trapballustrade als kast.

TIP:

PLAATS VOORZIEN OM MEUBELS TE VERHUIZEN

Heb je weinig ruimte en kies je voor een compacte trap? Voorzie

een luik zodat je gemakkelijk grote meubels kan verhuizen of nieuwe

stukken naar boven en beneden kan brengen. Naast het plaatsen

van een onzichtbaar luik in de vloer kan je een kiezen voor een groot

dakraam. Op die manier kan je werken met een verhuislift.

Trappenmakerij Vermonden uit het goede hout gesneden

Al meer dan 30 jaar actief in Hoogstraten/Meer

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf met geschoolde schrijnwerkers.

Ons team werkt mee voor kwaliteit dat is onze troef!

Voor de houtsoorten werken wij met Franse eiken, beuk, (deze worden aangekocht in

de bossen van Frankrijk onder ons toezicht!) rubber woud ….

Wij zij uitgerust met een super modern machine park.

Alles wordt in eigen atelier vervaardigt, en met eigen mensen geplaatst!

Openingsuren:

woensdag van 18u tot 21u,

andere dagen op afspraak

Plaatsing en onderhoud

Wij leveren en plaatsen de trappen op het afgesproken moment.

Net zoals alle trappen onderhoud je jouw trap op een geregelde tijdstip!

Wij bieden de klant ook een waaier van kleuren aan olie, kleursel vernis… naar gelang

van het product dat je kiest. Voor elk product bestaat ook een onderhoudspakket!

INTERIEUR

Toonzaal

Wij willen onze klanten op een aangename en rustige manier kunnen vertoeven in onze

toonzaal. Wat trappen betreft bieden wij voor ieder wat wils; Landelijke stijl, strakkere stijl, wij

denken mee naar de wensen van de klant! Ons uitgebreid assortiment, kan je komen bekijken

in onze toonzaal.

Hetzelfde geld ook voor binnen deuren hiervan hebben we ook een brede waaier van, paneeldeuren,

vlakke deuren, deuren met glaspartij en plokdeuren

Trappenmakerij Vermonden

Hoogeind 87

2321 Hoogstraten /Meer

0475 98 72 27

vermonden@telenet.be

www.vermonden.be

i-magazines.be 99


i-magazines.be

TUIN


CBC-ZWEMBADEN

tekent nu ook

voor totaalprojecten


Achter de naam cbc-zwembaden gaat een

aannemer schuil met meer dan 25 jaar

ervaring. Steeds meer kadert een zwembad

vandaag in een totaalbeleving en dan komt

de knowhow van het bedrijf beslist van pas.

Binnen en buiten vloeien zelfs echt in mekaar

over. En vandaar dat men nu ook het maatwerk

verzorgt als men in uw interieur een sauna

creëert.

We hebben een afspraak in het volledig uitgerust

testcentrum in Begijnendijk. Je beleeft er volop de vele

mogelijkheden van tegenwoordig. Dit is meer dan een

zwembadbouwer inmiddels, een professionele partner

die inspeelt op wat er leeft onder de mensen en op de

behoeften van de constant evoluerende markt. Je kunt

op dit adres dus terecht voor het hele wellnessgebeuren

en ook totaalprojecten zijn cbc-zwembaden niet vreemd.

ZELF BELEVEN

CBC ZWEMBADEN bvba

Baalsesteenweg 50 • 3130 Begijnendijk

Tel. +32 (0)16/60 46 17

Mobile: +32 (0)475 39 13 30

info@cbc-zwembaden.be

TUIN

Het testcenter van cbc-zwembaden nodigt ons uit om

de kwaliteit van het aanbod te ontdekken op vlak van

zwembaden, Crystal Waters Quality spa’s, sauna’s,

en infraroodcabines van Physiotherm. Mocht u eens

discreet één en ander willen uitproberen, dan mag u

gerust eens een afspraak maken. Van harte welkom!

i-magazines.be 103


Een tuin

is keihard genieten.


EXQUISE OASES

DESIGNED BY FREDERIC CANNAERTS

Tuinen met Frederic Cannaerts signatuur gaan hand in hand

met de natuur. Afgemeten designconcepten zijn het. Organische

pareltjes verfijnd tot in de perfectie. En of ze nu een landelijke of

meer strakke sfeer ademen, je herkent toch altijd die eigen tijdloze

Cannaerts touch.

PLAATJE KLOPT

Cannaerts Tuinen creëert exquise oases naar ieders smaak. De

tuinen dragen een herkenbaar kwaliteitslabel, maar Frederic

weet er altijd wel de trant de vivre van de bouwheer in te

weerspiegelen. Geen moeite wordt gespaard, tot het totaalplaatje

klopt. Van gestroomlijnd romantisch tot genoeglijk eigentijds, elke

tuin is gepersonaliseerd en oogt uniek. Het verzorgen van zijn

‘geesteskinderen’ beschouwt Frederic als een evidente naservice,

dat is een erezaak. Het is als een patrimonium beheren. Of hoe een

artiest waakt over zijn oeuvre.

LAT LIGT HOOG

Een tuin wordt pas opgeleverd als Frederic echt 100% tevreden

is. En je kunt er van op aan dat de lat hoog ligt. Vakmanschap

meesterschap is de teneur op de werf. Cannaerts Tuinen realiseert

projecten van a tot z: tuinaanleg tot in de puntjes, duurzame

verhardingen incluis, zwembad om volop van te genieten, gezellige

zitplekken, functionele doch stemmige verlichting en zelfs ontwerp

en bouw poolhouse. Kortom, binnen de kortste keren worden al uw

wensen waar.

Poolhouse, bijgebouwen, zwembaden, tuinen

TUIN

Hallaarstraat 100 • 2222 Itegem • 0496/86 52 93

info@cannaerts.eu • www.cannaerts.eu

i-magazines.be 105


i-magazines.be

FINANCIEEL PLAN


FINANCIEEL PLAN

DE BOUWKOSTEN VAN MIJN WONING

Voor een eerste raming van de bouwkosten hanteren de meeste experts in de bouw een eenvoudige methode, die gebaseerd is op de

vloeroppervlakte van het bouwproject. De bouwkosten bedragen dan 1.000 euro per vierkante meter voor een leefruimte en 400 euro per

vierkante meter voor een onbewoonde ruimte (kelder, garage, zolder).

Voor een meer exacte prijsberekening van je eigen woning kan het financieel 6-puntenplan hieronder een hulpmiddel zijn.

Bedragen in E

1. Bouwgrond

Aankoopprijs:

Aktekosten:

Subtotaal:

2. Ontwerp

Ereloon van architect:

Subtotaal:

1. De Bouw

3.1. Winddicht bouwen

Graaf- en grondwerken:

Ruwbouwwerken (fundering/metselwerk/draagvloeren):

Dakwerken:

Isolatie en ventilatie:

Gevel- en voegwerken:

Ramen & deuren:

Garagepoorten:

Overige werken:

Subtotaal:

108 i-magazines.be

DIENSTEN


Bedragen in E

3.2. Afwerking

Electriciteit & domotica:

Verwarming:

Airconditioning:

Pleister- en plafondwerken:

Chapewerken:

Vloerbekleding:

Trappen & binnendeuren:

Keuken:

Badkamer:

Alarminstallatie:

Overige werken:

Subtotaal:

3.3. Interieur

Behangers & stoffeerders:

Schilderwerken:

Verlichting:

Meubilering:

Subtotaal:

4. Tuin

Tuinaanleg & oprit:

Subtotaal:

DIENSTEN

i-magazines.be 109


Bedragen in E

5. Hypotheek & verzekeringen

Dossier- en expertisekosten (financiële instelling):

Aktekosten (notaris):

Schuldsaldoverzekering:

Brandverzekering:

Subtotaal:

6. Overige kosten

Aansluitingskosten (water, gas, elektriciteit, riolering):

Verhuiskosten:

Extrareserve van 10% (op de totale ruwbouw en afwerking):

Subtotaal:

TOTAAL

DIE

NOTITIES

110 i-magazines.be

DIENSTEN


DIE

NOTITIES

DIENSTEN

i-magazines.be 111


DIE

NOTITIES

112 i-magazines.be

DIENSTEN


DIE

NOTITIES

DIENSTEN

i-magazines.be 113


DIE

NOTITIES

114

i-magazines.be

DIENSTEN


DIE

OFFERTES


www.i-magazines.be

More magazines by this user
Similar magazines